en forening, der sørger for, at du kører godt - billigt og sikkert!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "en forening, der sørger for, at du kører godt - billigt og sikkert!"

Transkript

1 IMC Flensborg en forening, der sørger for, at du kører godt - billigt og sikkert! 1

2 2

3 IMC Club Hvad er IMC? Historien: IMC blev stiftet som forening for 25 år siden. Foreningen var dengang et barn af et bilhus i Flensborg, der bl.a. solgte autocampere. Ophavsmanden til IMC var bilhusets ejer Klaus-Erik Ramm. Mange danske kunder ønskede også dengang at blive ejer af en autocamper. En uopnåelig drøm for de fleste. En drøm, de høje danske afgifter på køretøjer satte en effektiv stopper for. Derfor blev IMC stiftet med det formål at give danskerne mulighed for at udleve drømmen om at opleve Europa fra en autocamper. Det skulle hurtigt vise sig, at der var klangbund for ideen. I løbet af de første 5 år rundede foreningens medlemstal de 500. Det viste sig hurtigt, at det ikke kun var danskere, som var med på vognen. Det gjaldt i høj grad også borgere fra de øvrige nordiske lande og især danskere med bopæl i Grønland. Andre køretøjer Allerede kort tid efter foreningens fødsel kom der medlemmer til med behov for at have en personbil under IMCs vinger. Det var typisk medlemmer, som var udlandsdanskere med bopæl rundt omkring i verden. Medlemmer, som havde brug for et køretøj, når de var hjemme fra opgaver andre steder på kloden. En del danske firmaer har også i tidens løb haft en flåde af køretøjer stående til medarbejdernes brug, så disse kunne komme standsmæssigt omkring i Europa. Og så findes der også et mindretal af medlemmer, som har en speciel bil - fx en Ferrari - stående hos IMC, eller en Harley Davidson MC. Dette mix af forskellige medlemmers interesser og behov har stedse været IMCs styrke. I en periode har andelen af medlemmer med personbiler været langt den største del af medlemsmassen. I andre perioder har andelen af medlemmer med autocampere været af en betydelig størrelse. Der har altid været et tilpas stort antal medlemmer til at sikre IMCs daglige drift og økonomi, hvilket har gjort klubben livsduelig og livskraftig. praktiske og formelle med medlemmernes køretøjer, varetages af IMC Motorclub Service GmbH, mens foreningen IMC Internationaler Motorclub tager sig af det sociale sammenhold i foreningen: afholder den årlige generalforsamling, arrangerer en årlig autocamperrejse til forskellige steder i Europa osv. IMC har rundet 25 år 25 år efter IMCs start er det stadig en levedygtig og i allerhøjeste grad aktiv forening. Det årlige antal køretøjer, som IMC holder for medlemmerne, ligger støt på mellem 400 og 500. Af IMCs ca. 450 medlemmer deltager knap 100 i de årlige generalforsamlinger, der kendes ved, at deltagerne ud over dagens formelle del altid får en oplevelse et eller andet sted i Sydslesvig, fordi foreningen også på denne måde ønsker at markere sin tilknytning til det danske mindretal syd for grænsen. Se Hvem bruger IMC? IMCs brugere kan inddeles i 6 kategorier: 1. Skandinaver med bopæl i udlandet, der ønsker at have et køretøj, hvor man er sikker på, at myndighedernes forskellige krav til køretøjet og ejeren stedse er opfyldt. 2. Firmaer, som ønsker at råde over en økonomisk, men alligevel præsentabel flåde af biler til medarbejderne, når de skal arbejde i udlandet. 3. Aircrews, fortrinsvis piloter, der har base i skiftende lande. Eller andre personer, som er udstationeret og arbejder i forskellige lande. 4. Danske statsborgere med arbejde og bopæl i Grønland. 5. Danske statsborgere med bopæl i Danmark, som ønsker at eje en autocamper, bil eller motorcykel til brug for rejser og oplevelser uden for Danmark. 6. Skandinaviske statsborgere. som ønsker at eje et køretøj, som skal anvendes til rejser og oplevelser uden for deres hjemland. IMC ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse De tyske myndigheder har godkendt IMCs virksomhed, idet selve serviceselskabet, der tager sig af alt det 3

4 Dine fordele ved IMC IMC Internationaler Motorclub har dannet et firma IMC Motorclub Service GmbH, som formelt over for den tyske myndighed står som holder af de køretøjer, som foreningens medlemmer bruger og ejer. Hvert medlem ejer og har juridisk sit eget køretøj, som står til dennes rådighed, hvad tid det skal være. IMC Motorclub Service GmbH administrerer IMC s bilpark og er ansvarlig for alt, hvad der hedder forsikring, vægtafgift og andre forpligtelser i henhold til den tyske lovgivning så som syn og bøder. De danske afgifter undgås samt 6% momsdifference og en væsentlig del af vægtafgiften, så medlemmerne har mulighed for at få deres drømmebil eller drømmeautocamper i Tyskland et af de billigste billande. Benyttelse af systemet Du bliver medlem af foreningen IMC Internationaler Motorclub. Foreningen står for den selskabelige del. En gang om året afholdes der generalforsamling. Medlemmerne mødes et eller andet sted i det dejlige Sydslesvig til fællesspisning, en særlig oplevelse eller en fornøjelig tur. Når du er blevet medlem, kan du få indregistreret din autocamper, din drømmebil eller motorcykel i foreningens firma IMC Motorclub Service GmbH. IMC Motorclub Service GmbH indregistrerer dit køretøj på tyske nummerplader. Firmaet er så det, man kalder holder af køretøjet, men du er stadigvæk juridisk ejer med alle forpligtelser og rettigheder. Har du allerede fundet et køretøj, som du kunne tænke dig, kontakt da Marion, der kan give dig et overslag på alle omkostninger. Skal du have hjælp ved køb, kontakt Sven og få et tilbud. Hvem sidder i clubbens bestyrelse? Formand: Klaus-Erik Ramm Flensborg Tlf.: 0049 (0) Bestyrelsesråd: Birte Ramm Flensborg Næstformand: Jens Nissen Fredericia Tlf.: Hugo Svendsen Fredericia Kasserer: Marion Jürgensen Flensborg Tlf.: 0049 (0) Revisorer: Kirsten Skeldal Horsens 4 Ebba Gregersen Rødekro

5 Vedtægter for foreningen IMC Internationaler Motorclub 1 Foreningens formål er at gavne det motoriserede rejseliv for skandinaver og skandinaver bosat i andre lande og at fremme den internationale forståelse gennem fælles rejser og selskabelighed. Økonomisk forretningsvirksomhed er udelukket. 2 Foreningens navn er IMC Internationaler Motorclub. Foreningens hjemsted er Flensborg. 3 Medlem af foreningen kan enhver korporation, repræsenteret af dens ejer eller forretningsfører, eller enhver myndig enkeltperson i juridisk forstand, som føler sig i overensstemmelse med foreningens formål, blive. Man afgiver skriftlig indmeldelseserklæring og er villig til at opfylde de forpligtelser, som pålægges medlemmerne af generalforsamlingens beslutninger. Medlemskaber ophører ved død, ved skriftlig udmeldelse eller ved evt. udelukkelse. Ved medlemskabets ophør ophører tillige alle medlemsrettigheder og -forpligtelser. Delvis tilbagebetaling af medlemsbidrag og pålignede ekstrabidrag for det løbende kalenderår er udelukket. Det samme gælder for andele i foreningens formue, medmindre generalforsamlingen vedtager en anderledes lydende beslutning herom. 4 Medlemsbidraget, som ethvert medlem skal betale, fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling og gælder for et medlemsår ad gangen. Medlemsåret er lig med kalenderåret. Begynder eller ophører medlemskabet i løbet af et kalenderår, betales det fulde årsbidrag. 5 Foreningens bestyrelse består i henhold til 26 BGB af tre personer, som alle skal være medlemmer af foreningen, og hvoraf mindst to skal have deres bopæl i den tyske forbundsrepublik. Bestyrelsen udpeger selv blandt sine medlemmer en formand, en første stedfortræder og en anden stedfortræder, der tillige fungerer som kasserer. Generalforsamlingen kan tillige vælge et bestyrelsesråd bestående af indtil fem personer. Rådet støtter og aflaster bestyrelsen i dennes arbejde. Bestyrelsesrådets medlemmer deltager i bestyrelsens møder med tale- og stemmeret. Bestyrelsen er fritaget for begrænsninger i henhold til 181 BGB. Bestyrelse og bestyrelsesråd vælges forskudt for hinanden. 6 Den ordinære generalforsamling finder sted hvert år senest i juni måned. Foreningens formand indkalder medlemmerne med mindst 7 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Til dagsordenen hører mindst bestyrelsens beretning om det forløbne kalenderår, inkl. regnskabet. Til dagsordenen hører også sådanne forslag, som forsamlingen skal træffe beslutning om. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte. Repræsentation ved andre medlemmer er tilladt, når skriftlig fuldmagt fremlægges. Generalforsamlingens vedtagelser sker, så vidt hverken lov eller vedtægter bestemmer noget andet, med simpelt flertal blandt de tilstedeværende og repræsenterede medlemmer. Står afstemningen lige, er forsamlingslederens stemme afgørende. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, som skal underskrives af protokolføreren og ordstyreren. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes af formanden, når denne skønner det påkrævet, eller hvis 1/10 af medlemmerne stiller krav herom. 7 Beslutninger om ændringer af nærværende vedtægter, om anvendelsen af foreningens formue og om foreningens opløsning, skal vedtages med 3/4 flertal blandt de tilstedeværende og repræsenterede medlemmer på en generalforsamling. Vedtaget i Flensborg den 13. maj

6 IMC Service Køb og salg af køretøjer Der er store kontante fordele ved at lade IMC stå for køb/ salg af køretøjerne. Selvfølgelig er det frit for medlemmerne at komme med deres egne køretøjer. IMC optager nemlig alle som medlemmer, uanset om de selv har købt deres køretøj eller ladet IMC købe for sig. Forskellen er bare den, at medlemmer med køretøjer, som man selv har købt, betaler et højere oprettelsesgebyr (engangsudgift) og et højere årligt administrationsgebyr. Forklaringen på forskellen er den enkle, at IMC skal have sine løbende omkostninger dækket. Vores formidlingsgebyr for køb eller salg er 3% af købs/salgsprisen, men mindst 500 Euro. Det er en meget lav pris. Vi leder efter de bedste køretøjer til den bedste pris. Derudover prøver vi altid at handle prisen ned. Den opnåede rabat gives videre til medlemmet. På nye køretøjer har vi aftaler med mange leverandører, hvor vi som professionelle får rabatter på op til 30%. Vigtigt er det selvfølgelig altid, at kvaliteten af køretøjet er i orden. Vi er meget opmærksomme på ikke at købe hos useriøse forhandlere. På brugte køretøjer er det mere vanskeligt at handle prisen ned. Køretøjet er ofte i forvejen det bedste tilbud på nettet. Hvis man så har fundet et godt tilbud på et køretøj til den rigtige pris og den rigtige kvalitet, skal der handles hurtigt. I købsfasen er IMC en stærk formidler. Vi har været i markedet i mere end 30 år, så vi kender alle faldgruberne. Men den endelige beslutning om køb sker naturligvis i tæt kontakt med medlemmet. Når der skal købes, og der skal handles hurtigt, er det nødvendigt, at medlemmet forinden har overført det budgetterede beløb til IMC. Denne procedure er nødvendig, fordi IMC løbende har flere købssager, og IMCs økonomi tillader ikke, at der udlægges penge til medlemmernes bilkøb. Når købet er gennemført, skal køretøjet transporteres til en adresse, som medlemmet har bestemt. Alt efter hvor køretøjet er købt, vil transporten koste mellem 200 og 600 Euro. Hvis det er nødvendigt, sørger vi for service og syn af køretøjet inden indregistrering og levering til medlemmet 6 Hvis I ikke kan modtage bilen i Flensborg, leverer vi den andre steder, som f.eks. i en lufthavn (se prislisten). Hvis man er interesseret i at bruge vores køb-service, skal vi vide, hvilket køretøj I ønsker: Mærke, model, motor, farve, max pris, max km, max alder osv. Det er muligt at få et overblik over markedet på www. mobile.de. Man kan så sende os et link til et tilbud, som vi så kan undersøge nærmere. Salg af medlemmers køretøjer Når vi skal sælge et medlems køretøj, vil det koste samme formidlingsgebyr - 3% af salgsprisen, mindst 500 Euro. Vi aftaler en salgspris med jer, efter at vi har vurderet, hvad tilsvarende køretøjer koster på nettet. Køretøjet skal helst være teknisk i orden. Har det har fejl eller mangler, skal vi være informeret om dette. Køretøjet skal være rent indvendig og udvendig. Vi laver billeder og sætter køretøjet ind på nettet. Køretøjet skal stå hos IMC, så vi kan fremvise det. Den første måned er det gratis, derefter tager vi 20 Euro pr. måned, indtil det er solgt. Vi tager os af kommunikationen med køberne, arrangerer fremvisning og evt. prøvekørsel, hvis dette ønskes. Hvis en køber tilbyder en lavere pris end den udbudte, kontakter vi naturligvis medlemmet med dette tilbud. Hvis vi ikke modtager nogen henvendelser, så skal prisen måske sænkes lidt. Det vil vi så selvfølgeligt aftale med jer. Vi laver salgskontrakten og modtager pengene for jer, som så vil stå på jeres IMCkonto, indtil I har besluttet, hvad beløbet skal anvendes til. - Vi glæder os til at hjælpe jer kontakt Sven Her kan du se, hvilke køretøjer IMC for tiden har til salg: Vi udlejer din autocamper Mellem 6 og 10% forrentning p.a. på udlejning af en egen autocamper At udleje din autocamper kan være genvejen til overhovedet at anskaffe en sådan. Måske kan du kun bruge

7 den nogle få uger hvert år, og så kan de løbende udgifter ved køb og vedligehold synes store. Måske for store IMC er specialist i at udleje autocampere og råder selv over 30 stk. i udlejningsafdelingen. Herudover har adskillige af IMCs medlemmer en autocamper, som IMC udlejer for dem i kortere eller længere perioder. IMC står for alt det praktiske vedr. udlejningen, og medlemmet skal intet selv foretage sig. Medlemmet betaler en provision på 20% af lejeindtægterne for: Reklamering på den danske og tyske hjemmeside, samt Google Adword. Selve udlejningen (overdragelse/hjemkomst) og hele afviklingen med kunderne. Afvikling af skader med forsikringen. Servicekontrol. Bogføring af dine indtægter. Når du selv ønsker at anvende din autocamper, giver du i god tid udlejningsafdelingen besked herom, så den ikke udlejes i den tid. Det er ikke alle typer autocampere, der er lige lette at udleje. Det er derfor meget vigtigt, at du lader os rådgive dig inden køb. Klaus Erik Ramm har i en menneskealder handlet med bl.a. autocampere. Han kender markedet som få andre. Klaus Erik Ramm har også forbindelserne til de forskellige forhandlere. Derfor kan IMC altid sikre, at et IMCmedlem opnår den bedst mulige købspris med anseelige rabatter. Når IMC køber for medlemmet, beregner IMC en provision af købsprisen efter rabat på 3%. I skemaet nedenfor har vi opgjort økonomien for 3 forskellige autocampere, som har kørt i IMCs udlejning. Derefter er autocamperne solgt. Betragt skemaet som vejledende, selv om det viser regnskabet for 3 autocampere, som har kørt i udlejningsafdelingen. Mange ting har indflydelse på regnestykket: F.eks. vejret, konkurrencesituationen, skader på autocamperen og naturligvis medlemmets egenbrug. Under alle omstændigheder er dette en god og fornuftig måde at finansiere en drøm om at få en autocamper. Priserne er alle inkl. tysk moms. Der er ikke taget hensyn til eventuelle finanseringsomkostninger. Er du interesseret så kontakt Klaus-Erik Ramm Link til 7

8 Eksempler på resultater af udlejning af autocampere Adria Matrix X 680 SP Globecar Campscout Bürstner Travel Van Udlejningsperiode 2 sæsoner 2 sæsoner 3 sæsoner Udgifter: Indkøbspris , , ,45 Prov. køb 1.574, , ,36 Vægtafg./fors , , ,10 Rep. brutto 542, ,45 727,52 Gebyr i alt IMC ca , , ,00 Prov. udlejning 5.599, , ,95 Prov. salg 1.320, ,00 944,70 Total udgifter , , ,08 Indtægter: Omsætn. Udlejning , , ,74 Salgspris , , ,00 Total indtægt: , , ,74 Overskud hele perioden 7.411, , ,66 Overskud per år 3.705, , ,55 Forrentning per år 7,06% 6,56% 11,22% 8

9 Import Du vil gerne importere en bil fra udlandet, som du så gerne vil have indregistreret på tyske plader hos IMC. Vi hjælper dig med alle nødvendige dokumenter, fortoldning og betaling af moms. Tysk syn stiller specielle tekniske krav til køretøjer, så normalt vil der være nogle ting, der skal bygges om på bilen, som f.eks: lys, udstødning m.m. I hvilken grad, det skal ske, afhænger af bilen, hvilken model, bilens alder og til hvilket marked den oprindelig er blevet bygget: USA, Europa, Saudi Arabien. Disse ting ordner vi for dig. Kontakt Sven Indregistrering på tyske plader Nye køretøjer købt i Tyskland Til indregistrering skal vi bruge følgende dokumenter: 1. Kopi af købekontrakten, hvor du står som køber. 2. Zulassungsbescheinigung Teil II (køretøjets ejendomscertifikat) eller 3. COC-dokument (Certificate of conformity). 4. Er det en autocamper, skal vi også bruge gasbogen/ eller DIN A4-dokument, med alle typenumre på de indbyggede gasapparater. Brugte køretøjer købt i Tyskland Til indregistrering skal vi bruge følgende dokumenter: 1. Kopi af købekontrakten, hvor du står som køber. 2. Zulassungsbescheinigung Teil II (køretøjet ejendomscertifikat). 3. Zulassungsbescheinigung Teil I (køretøjets registreringsdokument). Er køretøjet ældre end 3 år: 4. Gyldige synsdokumenter (HU og AU-Bescheinigung). OBS: syn skal fornyes første gang efter 3. år, derefter hvert andet år! Er køretøjet ikke afmeldt af sidste ejer: 5. Begge plader. 6. Er det en autocamper, skal vi også bruge gyldige gassyn-dokumenter. OBS: gassyn skal laves hvert andet år efter nykøb! Sæsonplader Du kan vælge mellem helårs- og sæsonplader. Sæsonplader er kun beregnet for en vis periode hvert år. F.eks.: 1. april 30. oktober (sæson 04-10). Uden for denne periode må du så ikke køre. 9

10 Inden du vælger sæsonplader, bør du overveje det nøje! For hvis du vil have ændret til en anden køreperiode året efter, skal der købes helt nye nummerplader, og der laves nye registreringsdokumenter. Prisen er så igen 136 Euro for at lave om på det. 5-dages korttidsplader Korttidsplader til kørsel i EU-lande med grønt forsikringskort pris 150 Euro. OBS: korttidsplader har kun en ansvarsforsikring. Man skal fremlægge mindst kopi af registreringsdokumenter, men originale synsdokumenter og original købekontrakt på køretøjet. Eksportplader Skal bruges til eksport i de lande, hvor korttidsplader ikke er tilladt, og tredjelande. Ud over ansvarsforsikringen skal der her også betales vægtafgift for den periode, man ønsker. Køretøjet skal have gyldigt synsdokument og fremføres på motorkontoret ved registrering. Demoplade (prøveplader) IMC har en egen demoplade inkl. fuldkaskoforsikring. Den kan lånes for 80 Euro pr. dag, hvis du selv vil hente et køretøj i Tyskland. Kontakt Marion Administration køretøjer Forsikringer Ansvarsforsikring: Alle biler skal være ansvarsforsikret. Pligtforsikring. Præmien dækker altomfattende 100 millioner Euro. Personskader er begrænset til 15 millioner Euro pr. skadet eller død person. Man kan så vælge mellem en: Delkaskoforsikring For ældre biler kan det ofte ikke betale sig at tegne en fuldkaskoforsikring. Derfor anbefaler vi at tegne en delkaskoforsikring, der dækker følgende hændelser: tyveri, brand, eksplosion, storm- og haglskader, lyn- 10

11 nedslag, oversvømmelse, vildtskader*, mårbid og glasskader. * tysk Haarwild = bisonokser, elge, kronvildt, dådyr, rådyr, gemser, stenbukke, mulevild, vildsvin, gråharer, sneharer, vildkaniner, murmeldyr, vildkatte, losser, ræve, hermeliner, musvæsler, grævlinge, fiskeodder, sæler. En delkaskoforsikring tegnes for biler og motorcykler med 150 Euro i selvrisiko og exot-biler og autocamper med 1000 Euro i selvrisiko. Forsikringen dækker ikke skader, man selv har lavet, eller de skader, der er opstået, når andre har påkørt ens bil og er bortkørt. eller man kan tegne en: Fuldkaskoforsikring En fuldkaskoforsikring anbefaler vi for nye og værdifulde køretøjer. Ved ældre køretøjer bør man se på, hvor høj forsikringspræmien er i forhold til køretøjets værdi. En fuldkaskoforsikring tegnes for biler og motorcykler med 500 Euro i selvrisiko og exot-biler og autocamper med 1000 Euro i selvrisiko. I denne fuldkaskoforsikring er en delkaskoforsikring inkluderet. Ud over det, en delkaskoforsikring dækker, dækker denne forsikring også for hærværk (kun i forbindelse med en fuldkaskoforsikring). Syn Syn og AU (udstødningsrørundersøgelse) skal fortages første gang efter 3 år, derefter hvert andet år. Gassyn En autocampers gasanlæg skal synes hvert andet år efter nykøb. Hvis du ikke har tid, kan vi klare syn og gassyn for dig. Kontakt Angelika herom. Bøder Alle bøder bliver sendt til IMC, hvorefter vi sender dem tilbage med oplysning om, hvem der har kørt. IMC kan ikke betale udlæg for medlemmernes færdselsbøder. Sådanne bliver nemlig registreret og optalt. Det ville have til følge, at medlemmerne af IMCs bestyrelse ville optjene så mange strafpoints, at de ville få klip i deres kørekort og måske få kørekortet inddraget. Stillepladser/garagepladser På grunden Schäferweg 10 råder IMC over to store haller, hvor vi kan tilbyde pladser til personbiler og autocampere. Udenfor råder vi over indhegnede stille- og carportpladser. Der er strøm på alle pladser. Vi har en egen forsyningsstation, hvor medlemmer kan tømme toilet og komme af med spildevand, samt fylde autocamperen med ferskvand. Transportservice Vi tilbyder transport af personer og køretøjer til alle lufthavne i Danmark, eller til det sted, du ønsker. Kontakt Marion og få et tilbud, hvis du ikke lige kan finde dit ønskested i prislisten. Køb af tilbehør Hos IMC kan medlemmerne købe alt tilbehør til biler, autocampere og motorcykler. Som professionel indkøber får vi gode priser, og det kommer medlemmerne til gode. Endvidere udgør den lavere moms en stor besparelse i forhold til de danske priser. Dæk og fælge: Giv os besked, når din bil har brug for nye sommerdæk/vinterdæk eller fælge. Vi arbejder sammen med to store leverandører. Du vil få et tilbud inkl. montage kontakt Sven Dækopbevaring: Vi opbevarer dine dæk her på vores lager. Multimedia: Kunne du tænke dig en ny navigation, DVDanlæg til børnene bag i bilen, w-lan m.m. Få et tilbud med komplet montage kontakt Sven Tilbehør til autocamperen: Vi samarbejder med Reimo, som er leverandør af camping-tilbehør. De har eget katalog, som I kan rekvirere hos IMC. Medlemmer får 10% rabat på alle varer heri. Kontakt Tina hun bestiller det, I har brug for. El-cykler: Vi har tilbud på el-cykler til fordelagtige priser. Eller evt. en klap-cykel i aluminium. Du er velkommen til prøvekørsel. Vi har komplettilbud på installation af satellitanlæg med automatisk sat-antenne, HD-Fjernsyn med DVD, HDreceiver. Se pris for montage på hjemmesiden. Få et tilbud på en markise med montage eller et bakkamera kontakt Sven. Spørg bare du er meget velkommen! Skader Alle skader skal meldes til IMC, som så kontakter forsikringen. Kontakt Angelika, der står for skadeafdelingen. 11 IMC shine up/tekniker IMC har ansat medarbejdere, som tager sig af jeres biler. Vi udfører rengøring af køretøjerne indvendig og udvendig. Arbejdet udfører vi til absolut rimelige priser.

12 Vil du gerne, at din bil eller autocamper får den store omgang efter sæsonen? Kontakt Angelika. Vores mekaniker kan lave småreparationer, og han kan installere f.eks.: satellitanlæg, markiser, solaranlæg, bakkamera, klimaanlæg med mere. Fordelen for medlemmerne er, at hos IMC betaler I kun halvdelen i timeløn i forhold til andre værksteder. Hvis der skal laves større reparationer, indhenter vi tilbud hos et af værkstederne, vi har aftaler med. Kontakt Sven. Autoriserede værksteder Værkstedspriserne er billigere i Tyskland end i Danmark. Da IMC som storkunde har aftaler med værkstederne, vil fordelen være endnu større. Når din bil stadigvæk er inden for producentens garantiperiode, vil vi anbefale, at bilen kommer ind til Audi, Mercedes, VW eller hvilket mærke, du nu kører. Efter garantiperioden kan det svare sig at bringe bilen ind på et frit værksted, man har tillid til, da dette er i stand til at byde bedre priser på grund af, at de ikke har de høje investeringskrav fra fabrikkens side. Skal bilen lakeres eller en bule fjernes, så indleverer vi dit køretøj til et professionelt lakeringsværksted, som vi har en aftale med. Værkstederne lakerer heller ikke selv, men giver bilerne til de professionelle. Vi går den direkte vej, og du sparer penge. Da vi ikke har alle mærkeværksteder i Flensborg, f.eks. Porsche, Aston Martin, Ferrari og Bentley, skal bilerne transporteres til enten Kiel eller Hamborg, hvilket selvfølgelig ikke noget problem for os. Kontakt Sven eller Angelika. 12

13 Kontakt IMC Motorclub Service GmbH Schäferweg 10, D Flensburg Telefon: 0049 (0) Fax: 0049 (0) IMC Internationaler Motorclub Sven Ramm Køb og salg af nye og brugte køretøjer, import-export af køretøjer, fremskaffelse af reservedele, service-aftaler. Tlf.: 0049 (0) Åbningstider Administration Mandag fredag Ellers kun efter aftale. Udlejning Mandag fredag og Lørdag Dine eksperter: Klaus-Erik Ramm Formand i klubben og forretningsfører i serviceselskabet. Han sørger for, at den daglige forretningsgang kører. Det er ham, potentielle medlemmer henvender sig til, hvis de ønsker en personlig rådgivning. Tlf.: 0049 (0) Marion Jürgensen Kasserer i klubben og ansvarlig for ansøgning om optagelser i foreningen, rådgivning vedr. indregistrering af køretøjer på tyske plader, p-pladser og garageleje samt bogholderiet. Tlf.: 0049 (0) Angelika Haderup Behandling af skader, indregistrering og afmeldinger, køretilladelser og fornyelse af det grønne forsikringskort. Tlf.: 0049 (0) Tina Olsen Ansvarlig for udlejning af autocampere og personbiler. Bestilling af campingtilbehør. Tlf.: 0049 (0) de Joachim Scheffler Ansvarlig for småreparationer, indbygninger i autocampere og transport af køretøjer. Kontakt venligst Sven for at lave en aftale. Sunniva Heins Kontordame 13

14 14

15 IMC Internationaler Motorclub Efternavn: Fornavn: CPR-nr.: Stilling: Adresse: Schäferweg 10 * D Flensburg Telefon 0049-(0) * Fax * Ansøgning op optagelse i IMC Internationaler Motorclub Fødested: Land: Postnr. By: Telefon: Bankforbindelse: Reg.nr. Firma: Adresse: Fax: Kontonr. Land: Postnr. By: Dato: Underskrift: Husk! Denne ansøgning vedlægges kopi af pas og kørekort Bestyrelsen; Klaus-Erik Ramm (formand), Jens Nissen (næstformand), Marion Jürgensen (kasserer) 15

16 IMC-Motorclub Schäferweg 10, D Flensborg GPS: , Citti Park Sådan skrev pressen i 2008 Jyllands-Posten Trænede campister og øvede sejlere vil formentlig finde sig til rette med det samme på den trange plads. Vide hvordan man indretter sig, og hvad man skal have med. Men er man nybegynder, varer det en uges tid, før man rigtigt forstår at leve i en autocamper. I Tyskland, hvor mange firmaer lige syd for grænsen har specialiseret sig i at leje ud til danskerne, slipper man op til et par tusinde kroner billigere, end hvis man lejer bilen i Danmark. BT Statskassen vil gå glip af tocifrede millionbeløb på grund af den fuldt lovlige fidus for velhavere med hang til luksusbiler som Rolls Royce, Bentley og Jaguar. Bilejerne sparer enorme beløb og får mulighed for at bo i Danmark og samtidig have en tysk indregistreret bil, der i visse tilfælde kan få tilladelse til at køre i Danmark. Alle med hang til lækre og dyre biler kan gøre det samme. I en moderne verden med flytrafik kan alle få opfyldt drømmen om en lækker bil til det forenede Europas veje. Politiken På et par år har Ramm ved hjælp af en helt speciel fidus skabt grundlag for adskillige danske familiers ferietur i det sydlige udland og andre steder i verden. Fri for alle 16 bekymringer om, hvordan man skal få betalt køretøjet, der trods skattelempelser stadig er uden for de fleste danskeres rækkevidde. Flere hundrede fra hele Norden har benyttet sig af tilbuddet. En dansker sparer trods de seneste afgiftslettelser omkring 70% på at have sin autocamper stående i Tyskland, og efter 3-4 år er det blevet til så meget, at man kan tage bilen med hjem. Erhvervs-Bladet Det høje danske afgiftsniveau har hidtil gjort det til en uopnåelig drøm for de fleste danskere at anskaffe sig en autocamper. Denne drøm er imidlertid blevet til virkelighed for stadig flere danskere inden for de seneste år. Det har IMC i Flensborg sørget for. Foreningen gør det muligt for danskerne at købe mobilhomes til tyske priser. Blandt foreningens medlemmer er også et stigende antal erhvervsvirksomheder og forretningsfolk, der har fået øjnene op for fidusen med at spare den høje danske registreringsafgift. Børsen Besparelsen opnås, fordi tysk lov er anderledes end dansk. Udlændinge må gerne eje, men ikke indregistrere en bil i Tyskland, medmindre de bor i landet. En tysk klub eller forening derimod må gerne indregistrere biler, der er ejet af udlændinge.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for. GF-Skov og Natur

Vedtægter for. GF-Skov og Natur Vedtægter for GF-Skov og Natur 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF-Skov og Natur, og klubbens hjemsted er den til enhver tid værende klubformands privatadresse. 2 Formål Klubbens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret

VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret Side 1 af 6 VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen for Entertainment- og Medieret. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Vedtægter for. GF Viborg

Vedtægter for. GF Viborg Vedtægter for GF Viborg 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Viborg F.M.B.A. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor forsikringsselskabet

Læs mere

Vedtægter i GF Post-Tele

Vedtægter i GF Post-Tele Vedtægter i GF Post-Tele 1. Klubbens navn, formål og hjemsted Klubbens navn er GF Post-Tele Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser over for forsikringsselskabet GF Forsikring a/s, hvor

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN 1. Navn: Foreningens navn er: "BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN". 2. Formål: Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser samt, at styrke det sociale

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Vedtægter. for den ideelle forening FORENINGEN KAFFE KONKRET. I. Generelle bestemmelser 1. 1.1 Foreningens navn er Foreningen Kaffe Konkret.

Vedtægter. for den ideelle forening FORENINGEN KAFFE KONKRET. I. Generelle bestemmelser 1. 1.1 Foreningens navn er Foreningen Kaffe Konkret. Vedtægter for den ideelle forening FORENINGEN KAFFE KONKRET I. Generelle bestemmelser 1. 1.1 Foreningens navn er Foreningen Kaffe Konkret. 2.1 Kaffe Konkret har hjemsted i Københavns Kommune. Det kan bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Foreningen Team Tvilling

VEDTÆGTER. for. Foreningen Team Tvilling VEDTÆGTER for Foreningen Team Tvilling 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er Team Tvilling. 1.2 Foreningens hjemsted er København Kommune. 2. FORMÅL 2.1 Foreningen har til formål på almennyttigt

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Vedtægter for Negoti Connect

Vedtægter for Negoti Connect Vedtægter for Negoti Connect 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Negoti Connect. 1.2. Foreningens hjemsted er Aarhus. 2. Foreningens formål 2.1. Foreningen er en non profit forening, hvor formålet

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. november 1999. Senest ændret på den 17. generalforsamling den 25. marts 2015. Navn, hjemsted, stiftelse

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Aarby Fritidscenter Melbygade 2 C 4400 Kalundborg Aarby Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Kalundborg Kommune. 1 2 Institutionens formål

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for SmerteDanmark

Vedtægter for SmerteDanmark Vedtægter for SmerteDanmark Indhold Vedtægter for... 1 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskab... 2 4 Organisation... 3 5 Bestyrelsens kompetence... 3 6 Generalforsamlingen... 3 7 Regnskab og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E "

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN  W I D S T I L L E 9. april 2015 VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E " 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Antenneforeningen "Widstille". Foreningens hjemsted er Egedal Kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

GF Bornholms vedtægter

GF Bornholms vedtægter GF Bornholms vedtægter Vedtægter for GF Bornholm f.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Bornholm f.m.b.a.. Dens hjemsted er Bornholms Regionskommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken Vedtægter for Antenneforeningen Søparken ANTENNEFORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: ANTENNEFORENINGEN SØPARKEN. Foreningens hjemsted er: Søparken, 5260 Odense S, ved formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner Vedtægter for Strandmølleskolens Venner 1 1 Foreningens navn er: Strandmølleskolens Venner. Foreningens hjemsted er Assens Kommune. 2 Foreningens formål er at støtte den private institution Strandmølleskolen

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma 197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 3 3. Repræsentantskabet... 4 4. Bestyrelsen...

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK 1. NAVN Foreningens navn er Make-A-Wish Ønskefonden Danmark. 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er i Danmark. 3. FORMÅL 3.1 Foreningen har til formål at opfylde

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN. BRAND COPENHAGEN f.m.b.a. 1 Foreningens navn, hjemsted og formål. 1.1 Foreningens navn er Brand Copenhagen f.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN. BRAND COPENHAGEN f.m.b.a. 1 Foreningens navn, hjemsted og formål. 1.1 Foreningens navn er Brand Copenhagen f.m.b.a. Advokat Poul Hvilsted Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAND COPENHAGEN f.m.b.a. 1 Foreningens navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret

Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret k194_203_17_11_vedtaegtsfolder.indd 1 23-05-2011 11:34:04 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. SMILFONDEN CVR-nr

VEDTÆGTER. For. SMILFONDEN CVR-nr VEDTÆGTER For SMILFONDEN CVR-nr. 35609733 1 NAVN 1.1 Foreningens navn er SMILFONDEN. 2 HJEMSTED 2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 3 FORMÅL 3.1 Foreningens formål er, at yde støtte til og

Læs mere

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Ringe kommune. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er Silkeborg Motor Sport forkortet SMS Stk.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af/

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service Vedtægter For Foreningen Sorø Handel & Service Stiftet den 25.6.2015 Navn og formål 1 Foreningen Sorø Handel & Service Foreningens hjemsted er Sorø Kommune. Foreningens formål er: a) At fremme handel,

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Passebækgård Golf Klub og dens hjemsted er i Gribskov kommune. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. juni 2003 med ændringer fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003. Senest ændret på generalforsamlingen d. 18. april 2012. Vedtægter

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Danish Society for Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

FOR FORSIKRINGSKLUBBEN. GF Pharma

FOR FORSIKRINGSKLUBBEN. GF Pharma Forslag til VEDTÆGTER FOR FORSIKRINGSKLUBBEN GF Pharma EN FORSIKRINGSKLUB FOR MEDARBEJDERE PÅ ALLE VIRKSOMHEDER INDEN FOR DEN FARMACEUTISKE INDUSTRI I DANMARK 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Forsikringsklubben

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 24. Marts 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Brædstrup Vandværk. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening J.nr.: 05-63398 Vedtægter Odense Glasværks Støtteforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Odense Glasværks Støtteforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DTU Forsikringsklub

Vedtægter for DTU Forsikringsklub Vedtægter for DTU Forsikringsklub Vedtægter for DTU Forsikringsklub F.M.B.A l Navn og hjemsted Klubbens navn er "DTU Forsikringsklub F.M.B.A." (Danmarks Tekniske skoler og Universiteter). Klubbens hjemsted

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

VEDTÆGTER Løve-Høng Håndbold

VEDTÆGTER Løve-Høng Håndbold 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er forkortet LH, stiftet via en sammenslutning af håndboldafdelingerne i Høng Gymnastikforening og Løve Idrætsforening. Stk. 2: Foreningens hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 30. november 1964, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Grimstrup Vandværk. Selskabet har hjemsted i Helle Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere