en forening, der sørger for, at du kører godt - billigt og sikkert!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "en forening, der sørger for, at du kører godt - billigt og sikkert!"

Transkript

1 IMC Flensborg en forening, der sørger for, at du kører godt - billigt og sikkert! 1

2 2

3 IMC Club Hvad er IMC? Historien: IMC blev stiftet som forening for 25 år siden. Foreningen var dengang et barn af et bilhus i Flensborg, der bl.a. solgte autocampere. Ophavsmanden til IMC var bilhusets ejer Klaus-Erik Ramm. Mange danske kunder ønskede også dengang at blive ejer af en autocamper. En uopnåelig drøm for de fleste. En drøm, de høje danske afgifter på køretøjer satte en effektiv stopper for. Derfor blev IMC stiftet med det formål at give danskerne mulighed for at udleve drømmen om at opleve Europa fra en autocamper. Det skulle hurtigt vise sig, at der var klangbund for ideen. I løbet af de første 5 år rundede foreningens medlemstal de 500. Det viste sig hurtigt, at det ikke kun var danskere, som var med på vognen. Det gjaldt i høj grad også borgere fra de øvrige nordiske lande og især danskere med bopæl i Grønland. Andre køretøjer Allerede kort tid efter foreningens fødsel kom der medlemmer til med behov for at have en personbil under IMCs vinger. Det var typisk medlemmer, som var udlandsdanskere med bopæl rundt omkring i verden. Medlemmer, som havde brug for et køretøj, når de var hjemme fra opgaver andre steder på kloden. En del danske firmaer har også i tidens løb haft en flåde af køretøjer stående til medarbejdernes brug, så disse kunne komme standsmæssigt omkring i Europa. Og så findes der også et mindretal af medlemmer, som har en speciel bil - fx en Ferrari - stående hos IMC, eller en Harley Davidson MC. Dette mix af forskellige medlemmers interesser og behov har stedse været IMCs styrke. I en periode har andelen af medlemmer med personbiler været langt den største del af medlemsmassen. I andre perioder har andelen af medlemmer med autocampere været af en betydelig størrelse. Der har altid været et tilpas stort antal medlemmer til at sikre IMCs daglige drift og økonomi, hvilket har gjort klubben livsduelig og livskraftig. praktiske og formelle med medlemmernes køretøjer, varetages af IMC Motorclub Service GmbH, mens foreningen IMC Internationaler Motorclub tager sig af det sociale sammenhold i foreningen: afholder den årlige generalforsamling, arrangerer en årlig autocamperrejse til forskellige steder i Europa osv. IMC har rundet 25 år 25 år efter IMCs start er det stadig en levedygtig og i allerhøjeste grad aktiv forening. Det årlige antal køretøjer, som IMC holder for medlemmerne, ligger støt på mellem 400 og 500. Af IMCs ca. 450 medlemmer deltager knap 100 i de årlige generalforsamlinger, der kendes ved, at deltagerne ud over dagens formelle del altid får en oplevelse et eller andet sted i Sydslesvig, fordi foreningen også på denne måde ønsker at markere sin tilknytning til det danske mindretal syd for grænsen. Se Hvem bruger IMC? IMCs brugere kan inddeles i 6 kategorier: 1. Skandinaver med bopæl i udlandet, der ønsker at have et køretøj, hvor man er sikker på, at myndighedernes forskellige krav til køretøjet og ejeren stedse er opfyldt. 2. Firmaer, som ønsker at råde over en økonomisk, men alligevel præsentabel flåde af biler til medarbejderne, når de skal arbejde i udlandet. 3. Aircrews, fortrinsvis piloter, der har base i skiftende lande. Eller andre personer, som er udstationeret og arbejder i forskellige lande. 4. Danske statsborgere med arbejde og bopæl i Grønland. 5. Danske statsborgere med bopæl i Danmark, som ønsker at eje en autocamper, bil eller motorcykel til brug for rejser og oplevelser uden for Danmark. 6. Skandinaviske statsborgere. som ønsker at eje et køretøj, som skal anvendes til rejser og oplevelser uden for deres hjemland. IMC ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse De tyske myndigheder har godkendt IMCs virksomhed, idet selve serviceselskabet, der tager sig af alt det 3

4 Dine fordele ved IMC IMC Internationaler Motorclub har dannet et firma IMC Motorclub Service GmbH, som formelt over for den tyske myndighed står som holder af de køretøjer, som foreningens medlemmer bruger og ejer. Hvert medlem ejer og har juridisk sit eget køretøj, som står til dennes rådighed, hvad tid det skal være. IMC Motorclub Service GmbH administrerer IMC s bilpark og er ansvarlig for alt, hvad der hedder forsikring, vægtafgift og andre forpligtelser i henhold til den tyske lovgivning så som syn og bøder. De danske afgifter undgås samt 6% momsdifference og en væsentlig del af vægtafgiften, så medlemmerne har mulighed for at få deres drømmebil eller drømmeautocamper i Tyskland et af de billigste billande. Benyttelse af systemet Du bliver medlem af foreningen IMC Internationaler Motorclub. Foreningen står for den selskabelige del. En gang om året afholdes der generalforsamling. Medlemmerne mødes et eller andet sted i det dejlige Sydslesvig til fællesspisning, en særlig oplevelse eller en fornøjelig tur. Når du er blevet medlem, kan du få indregistreret din autocamper, din drømmebil eller motorcykel i foreningens firma IMC Motorclub Service GmbH. IMC Motorclub Service GmbH indregistrerer dit køretøj på tyske nummerplader. Firmaet er så det, man kalder holder af køretøjet, men du er stadigvæk juridisk ejer med alle forpligtelser og rettigheder. Har du allerede fundet et køretøj, som du kunne tænke dig, kontakt da Marion, der kan give dig et overslag på alle omkostninger. Skal du have hjælp ved køb, kontakt Sven og få et tilbud. Hvem sidder i clubbens bestyrelse? Formand: Klaus-Erik Ramm Flensborg Tlf.: 0049 (0) Bestyrelsesråd: Birte Ramm Flensborg Næstformand: Jens Nissen Fredericia Tlf.: Hugo Svendsen Fredericia Kasserer: Marion Jürgensen Flensborg Tlf.: 0049 (0) Revisorer: Kirsten Skeldal Horsens 4 Ebba Gregersen Rødekro

5 Vedtægter for foreningen IMC Internationaler Motorclub 1 Foreningens formål er at gavne det motoriserede rejseliv for skandinaver og skandinaver bosat i andre lande og at fremme den internationale forståelse gennem fælles rejser og selskabelighed. Økonomisk forretningsvirksomhed er udelukket. 2 Foreningens navn er IMC Internationaler Motorclub. Foreningens hjemsted er Flensborg. 3 Medlem af foreningen kan enhver korporation, repræsenteret af dens ejer eller forretningsfører, eller enhver myndig enkeltperson i juridisk forstand, som føler sig i overensstemmelse med foreningens formål, blive. Man afgiver skriftlig indmeldelseserklæring og er villig til at opfylde de forpligtelser, som pålægges medlemmerne af generalforsamlingens beslutninger. Medlemskaber ophører ved død, ved skriftlig udmeldelse eller ved evt. udelukkelse. Ved medlemskabets ophør ophører tillige alle medlemsrettigheder og -forpligtelser. Delvis tilbagebetaling af medlemsbidrag og pålignede ekstrabidrag for det løbende kalenderår er udelukket. Det samme gælder for andele i foreningens formue, medmindre generalforsamlingen vedtager en anderledes lydende beslutning herom. 4 Medlemsbidraget, som ethvert medlem skal betale, fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling og gælder for et medlemsår ad gangen. Medlemsåret er lig med kalenderåret. Begynder eller ophører medlemskabet i løbet af et kalenderår, betales det fulde årsbidrag. 5 Foreningens bestyrelse består i henhold til 26 BGB af tre personer, som alle skal være medlemmer af foreningen, og hvoraf mindst to skal have deres bopæl i den tyske forbundsrepublik. Bestyrelsen udpeger selv blandt sine medlemmer en formand, en første stedfortræder og en anden stedfortræder, der tillige fungerer som kasserer. Generalforsamlingen kan tillige vælge et bestyrelsesråd bestående af indtil fem personer. Rådet støtter og aflaster bestyrelsen i dennes arbejde. Bestyrelsesrådets medlemmer deltager i bestyrelsens møder med tale- og stemmeret. Bestyrelsen er fritaget for begrænsninger i henhold til 181 BGB. Bestyrelse og bestyrelsesråd vælges forskudt for hinanden. 6 Den ordinære generalforsamling finder sted hvert år senest i juni måned. Foreningens formand indkalder medlemmerne med mindst 7 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Til dagsordenen hører mindst bestyrelsens beretning om det forløbne kalenderår, inkl. regnskabet. Til dagsordenen hører også sådanne forslag, som forsamlingen skal træffe beslutning om. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte. Repræsentation ved andre medlemmer er tilladt, når skriftlig fuldmagt fremlægges. Generalforsamlingens vedtagelser sker, så vidt hverken lov eller vedtægter bestemmer noget andet, med simpelt flertal blandt de tilstedeværende og repræsenterede medlemmer. Står afstemningen lige, er forsamlingslederens stemme afgørende. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, som skal underskrives af protokolføreren og ordstyreren. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes af formanden, når denne skønner det påkrævet, eller hvis 1/10 af medlemmerne stiller krav herom. 7 Beslutninger om ændringer af nærværende vedtægter, om anvendelsen af foreningens formue og om foreningens opløsning, skal vedtages med 3/4 flertal blandt de tilstedeværende og repræsenterede medlemmer på en generalforsamling. Vedtaget i Flensborg den 13. maj

6 IMC Service Køb og salg af køretøjer Der er store kontante fordele ved at lade IMC stå for køb/ salg af køretøjerne. Selvfølgelig er det frit for medlemmerne at komme med deres egne køretøjer. IMC optager nemlig alle som medlemmer, uanset om de selv har købt deres køretøj eller ladet IMC købe for sig. Forskellen er bare den, at medlemmer med køretøjer, som man selv har købt, betaler et højere oprettelsesgebyr (engangsudgift) og et højere årligt administrationsgebyr. Forklaringen på forskellen er den enkle, at IMC skal have sine løbende omkostninger dækket. Vores formidlingsgebyr for køb eller salg er 3% af købs/salgsprisen, men mindst 500 Euro. Det er en meget lav pris. Vi leder efter de bedste køretøjer til den bedste pris. Derudover prøver vi altid at handle prisen ned. Den opnåede rabat gives videre til medlemmet. På nye køretøjer har vi aftaler med mange leverandører, hvor vi som professionelle får rabatter på op til 30%. Vigtigt er det selvfølgelig altid, at kvaliteten af køretøjet er i orden. Vi er meget opmærksomme på ikke at købe hos useriøse forhandlere. På brugte køretøjer er det mere vanskeligt at handle prisen ned. Køretøjet er ofte i forvejen det bedste tilbud på nettet. Hvis man så har fundet et godt tilbud på et køretøj til den rigtige pris og den rigtige kvalitet, skal der handles hurtigt. I købsfasen er IMC en stærk formidler. Vi har været i markedet i mere end 30 år, så vi kender alle faldgruberne. Men den endelige beslutning om køb sker naturligvis i tæt kontakt med medlemmet. Når der skal købes, og der skal handles hurtigt, er det nødvendigt, at medlemmet forinden har overført det budgetterede beløb til IMC. Denne procedure er nødvendig, fordi IMC løbende har flere købssager, og IMCs økonomi tillader ikke, at der udlægges penge til medlemmernes bilkøb. Når købet er gennemført, skal køretøjet transporteres til en adresse, som medlemmet har bestemt. Alt efter hvor køretøjet er købt, vil transporten koste mellem 200 og 600 Euro. Hvis det er nødvendigt, sørger vi for service og syn af køretøjet inden indregistrering og levering til medlemmet 6 Hvis I ikke kan modtage bilen i Flensborg, leverer vi den andre steder, som f.eks. i en lufthavn (se prislisten). Hvis man er interesseret i at bruge vores køb-service, skal vi vide, hvilket køretøj I ønsker: Mærke, model, motor, farve, max pris, max km, max alder osv. Det er muligt at få et overblik over markedet på www. mobile.de. Man kan så sende os et link til et tilbud, som vi så kan undersøge nærmere. Salg af medlemmers køretøjer Når vi skal sælge et medlems køretøj, vil det koste samme formidlingsgebyr - 3% af salgsprisen, mindst 500 Euro. Vi aftaler en salgspris med jer, efter at vi har vurderet, hvad tilsvarende køretøjer koster på nettet. Køretøjet skal helst være teknisk i orden. Har det har fejl eller mangler, skal vi være informeret om dette. Køretøjet skal være rent indvendig og udvendig. Vi laver billeder og sætter køretøjet ind på nettet. Køretøjet skal stå hos IMC, så vi kan fremvise det. Den første måned er det gratis, derefter tager vi 20 Euro pr. måned, indtil det er solgt. Vi tager os af kommunikationen med køberne, arrangerer fremvisning og evt. prøvekørsel, hvis dette ønskes. Hvis en køber tilbyder en lavere pris end den udbudte, kontakter vi naturligvis medlemmet med dette tilbud. Hvis vi ikke modtager nogen henvendelser, så skal prisen måske sænkes lidt. Det vil vi så selvfølgeligt aftale med jer. Vi laver salgskontrakten og modtager pengene for jer, som så vil stå på jeres IMCkonto, indtil I har besluttet, hvad beløbet skal anvendes til. - Vi glæder os til at hjælpe jer kontakt Sven Her kan du se, hvilke køretøjer IMC for tiden har til salg: Vi udlejer din autocamper Mellem 6 og 10% forrentning p.a. på udlejning af en egen autocamper At udleje din autocamper kan være genvejen til overhovedet at anskaffe en sådan. Måske kan du kun bruge

7 den nogle få uger hvert år, og så kan de løbende udgifter ved køb og vedligehold synes store. Måske for store IMC er specialist i at udleje autocampere og råder selv over 30 stk. i udlejningsafdelingen. Herudover har adskillige af IMCs medlemmer en autocamper, som IMC udlejer for dem i kortere eller længere perioder. IMC står for alt det praktiske vedr. udlejningen, og medlemmet skal intet selv foretage sig. Medlemmet betaler en provision på 20% af lejeindtægterne for: Reklamering på den danske og tyske hjemmeside, samt Google Adword. Selve udlejningen (overdragelse/hjemkomst) og hele afviklingen med kunderne. Afvikling af skader med forsikringen. Servicekontrol. Bogføring af dine indtægter. Når du selv ønsker at anvende din autocamper, giver du i god tid udlejningsafdelingen besked herom, så den ikke udlejes i den tid. Det er ikke alle typer autocampere, der er lige lette at udleje. Det er derfor meget vigtigt, at du lader os rådgive dig inden køb. Klaus Erik Ramm har i en menneskealder handlet med bl.a. autocampere. Han kender markedet som få andre. Klaus Erik Ramm har også forbindelserne til de forskellige forhandlere. Derfor kan IMC altid sikre, at et IMCmedlem opnår den bedst mulige købspris med anseelige rabatter. Når IMC køber for medlemmet, beregner IMC en provision af købsprisen efter rabat på 3%. I skemaet nedenfor har vi opgjort økonomien for 3 forskellige autocampere, som har kørt i IMCs udlejning. Derefter er autocamperne solgt. Betragt skemaet som vejledende, selv om det viser regnskabet for 3 autocampere, som har kørt i udlejningsafdelingen. Mange ting har indflydelse på regnestykket: F.eks. vejret, konkurrencesituationen, skader på autocamperen og naturligvis medlemmets egenbrug. Under alle omstændigheder er dette en god og fornuftig måde at finansiere en drøm om at få en autocamper. Priserne er alle inkl. tysk moms. Der er ikke taget hensyn til eventuelle finanseringsomkostninger. Er du interesseret så kontakt Klaus-Erik Ramm Link til 7

8 Eksempler på resultater af udlejning af autocampere Adria Matrix X 680 SP Globecar Campscout Bürstner Travel Van Udlejningsperiode 2 sæsoner 2 sæsoner 3 sæsoner Udgifter: Indkøbspris , , ,45 Prov. køb 1.574, , ,36 Vægtafg./fors , , ,10 Rep. brutto 542, ,45 727,52 Gebyr i alt IMC ca , , ,00 Prov. udlejning 5.599, , ,95 Prov. salg 1.320, ,00 944,70 Total udgifter , , ,08 Indtægter: Omsætn. Udlejning , , ,74 Salgspris , , ,00 Total indtægt: , , ,74 Overskud hele perioden 7.411, , ,66 Overskud per år 3.705, , ,55 Forrentning per år 7,06% 6,56% 11,22% 8

9 Import Du vil gerne importere en bil fra udlandet, som du så gerne vil have indregistreret på tyske plader hos IMC. Vi hjælper dig med alle nødvendige dokumenter, fortoldning og betaling af moms. Tysk syn stiller specielle tekniske krav til køretøjer, så normalt vil der være nogle ting, der skal bygges om på bilen, som f.eks: lys, udstødning m.m. I hvilken grad, det skal ske, afhænger af bilen, hvilken model, bilens alder og til hvilket marked den oprindelig er blevet bygget: USA, Europa, Saudi Arabien. Disse ting ordner vi for dig. Kontakt Sven Indregistrering på tyske plader Nye køretøjer købt i Tyskland Til indregistrering skal vi bruge følgende dokumenter: 1. Kopi af købekontrakten, hvor du står som køber. 2. Zulassungsbescheinigung Teil II (køretøjets ejendomscertifikat) eller 3. COC-dokument (Certificate of conformity). 4. Er det en autocamper, skal vi også bruge gasbogen/ eller DIN A4-dokument, med alle typenumre på de indbyggede gasapparater. Brugte køretøjer købt i Tyskland Til indregistrering skal vi bruge følgende dokumenter: 1. Kopi af købekontrakten, hvor du står som køber. 2. Zulassungsbescheinigung Teil II (køretøjet ejendomscertifikat). 3. Zulassungsbescheinigung Teil I (køretøjets registreringsdokument). Er køretøjet ældre end 3 år: 4. Gyldige synsdokumenter (HU og AU-Bescheinigung). OBS: syn skal fornyes første gang efter 3. år, derefter hvert andet år! Er køretøjet ikke afmeldt af sidste ejer: 5. Begge plader. 6. Er det en autocamper, skal vi også bruge gyldige gassyn-dokumenter. OBS: gassyn skal laves hvert andet år efter nykøb! Sæsonplader Du kan vælge mellem helårs- og sæsonplader. Sæsonplader er kun beregnet for en vis periode hvert år. F.eks.: 1. april 30. oktober (sæson 04-10). Uden for denne periode må du så ikke køre. 9

10 Inden du vælger sæsonplader, bør du overveje det nøje! For hvis du vil have ændret til en anden køreperiode året efter, skal der købes helt nye nummerplader, og der laves nye registreringsdokumenter. Prisen er så igen 136 Euro for at lave om på det. 5-dages korttidsplader Korttidsplader til kørsel i EU-lande med grønt forsikringskort pris 150 Euro. OBS: korttidsplader har kun en ansvarsforsikring. Man skal fremlægge mindst kopi af registreringsdokumenter, men originale synsdokumenter og original købekontrakt på køretøjet. Eksportplader Skal bruges til eksport i de lande, hvor korttidsplader ikke er tilladt, og tredjelande. Ud over ansvarsforsikringen skal der her også betales vægtafgift for den periode, man ønsker. Køretøjet skal have gyldigt synsdokument og fremføres på motorkontoret ved registrering. Demoplade (prøveplader) IMC har en egen demoplade inkl. fuldkaskoforsikring. Den kan lånes for 80 Euro pr. dag, hvis du selv vil hente et køretøj i Tyskland. Kontakt Marion Administration køretøjer Forsikringer Ansvarsforsikring: Alle biler skal være ansvarsforsikret. Pligtforsikring. Præmien dækker altomfattende 100 millioner Euro. Personskader er begrænset til 15 millioner Euro pr. skadet eller død person. Man kan så vælge mellem en: Delkaskoforsikring For ældre biler kan det ofte ikke betale sig at tegne en fuldkaskoforsikring. Derfor anbefaler vi at tegne en delkaskoforsikring, der dækker følgende hændelser: tyveri, brand, eksplosion, storm- og haglskader, lyn- 10

11 nedslag, oversvømmelse, vildtskader*, mårbid og glasskader. * tysk Haarwild = bisonokser, elge, kronvildt, dådyr, rådyr, gemser, stenbukke, mulevild, vildsvin, gråharer, sneharer, vildkaniner, murmeldyr, vildkatte, losser, ræve, hermeliner, musvæsler, grævlinge, fiskeodder, sæler. En delkaskoforsikring tegnes for biler og motorcykler med 150 Euro i selvrisiko og exot-biler og autocamper med 1000 Euro i selvrisiko. Forsikringen dækker ikke skader, man selv har lavet, eller de skader, der er opstået, når andre har påkørt ens bil og er bortkørt. eller man kan tegne en: Fuldkaskoforsikring En fuldkaskoforsikring anbefaler vi for nye og værdifulde køretøjer. Ved ældre køretøjer bør man se på, hvor høj forsikringspræmien er i forhold til køretøjets værdi. En fuldkaskoforsikring tegnes for biler og motorcykler med 500 Euro i selvrisiko og exot-biler og autocamper med 1000 Euro i selvrisiko. I denne fuldkaskoforsikring er en delkaskoforsikring inkluderet. Ud over det, en delkaskoforsikring dækker, dækker denne forsikring også for hærværk (kun i forbindelse med en fuldkaskoforsikring). Syn Syn og AU (udstødningsrørundersøgelse) skal fortages første gang efter 3 år, derefter hvert andet år. Gassyn En autocampers gasanlæg skal synes hvert andet år efter nykøb. Hvis du ikke har tid, kan vi klare syn og gassyn for dig. Kontakt Angelika herom. Bøder Alle bøder bliver sendt til IMC, hvorefter vi sender dem tilbage med oplysning om, hvem der har kørt. IMC kan ikke betale udlæg for medlemmernes færdselsbøder. Sådanne bliver nemlig registreret og optalt. Det ville have til følge, at medlemmerne af IMCs bestyrelse ville optjene så mange strafpoints, at de ville få klip i deres kørekort og måske få kørekortet inddraget. Stillepladser/garagepladser På grunden Schäferweg 10 råder IMC over to store haller, hvor vi kan tilbyde pladser til personbiler og autocampere. Udenfor råder vi over indhegnede stille- og carportpladser. Der er strøm på alle pladser. Vi har en egen forsyningsstation, hvor medlemmer kan tømme toilet og komme af med spildevand, samt fylde autocamperen med ferskvand. Transportservice Vi tilbyder transport af personer og køretøjer til alle lufthavne i Danmark, eller til det sted, du ønsker. Kontakt Marion og få et tilbud, hvis du ikke lige kan finde dit ønskested i prislisten. Køb af tilbehør Hos IMC kan medlemmerne købe alt tilbehør til biler, autocampere og motorcykler. Som professionel indkøber får vi gode priser, og det kommer medlemmerne til gode. Endvidere udgør den lavere moms en stor besparelse i forhold til de danske priser. Dæk og fælge: Giv os besked, når din bil har brug for nye sommerdæk/vinterdæk eller fælge. Vi arbejder sammen med to store leverandører. Du vil få et tilbud inkl. montage kontakt Sven Dækopbevaring: Vi opbevarer dine dæk her på vores lager. Multimedia: Kunne du tænke dig en ny navigation, DVDanlæg til børnene bag i bilen, w-lan m.m. Få et tilbud med komplet montage kontakt Sven Tilbehør til autocamperen: Vi samarbejder med Reimo, som er leverandør af camping-tilbehør. De har eget katalog, som I kan rekvirere hos IMC. Medlemmer får 10% rabat på alle varer heri. Kontakt Tina hun bestiller det, I har brug for. El-cykler: Vi har tilbud på el-cykler til fordelagtige priser. Eller evt. en klap-cykel i aluminium. Du er velkommen til prøvekørsel. Vi har komplettilbud på installation af satellitanlæg med automatisk sat-antenne, HD-Fjernsyn med DVD, HDreceiver. Se pris for montage på hjemmesiden. Få et tilbud på en markise med montage eller et bakkamera kontakt Sven. Spørg bare du er meget velkommen! Skader Alle skader skal meldes til IMC, som så kontakter forsikringen. Kontakt Angelika, der står for skadeafdelingen. 11 IMC shine up/tekniker IMC har ansat medarbejdere, som tager sig af jeres biler. Vi udfører rengøring af køretøjerne indvendig og udvendig. Arbejdet udfører vi til absolut rimelige priser.

12 Vil du gerne, at din bil eller autocamper får den store omgang efter sæsonen? Kontakt Angelika. Vores mekaniker kan lave småreparationer, og han kan installere f.eks.: satellitanlæg, markiser, solaranlæg, bakkamera, klimaanlæg med mere. Fordelen for medlemmerne er, at hos IMC betaler I kun halvdelen i timeløn i forhold til andre værksteder. Hvis der skal laves større reparationer, indhenter vi tilbud hos et af værkstederne, vi har aftaler med. Kontakt Sven. Autoriserede værksteder Værkstedspriserne er billigere i Tyskland end i Danmark. Da IMC som storkunde har aftaler med værkstederne, vil fordelen være endnu større. Når din bil stadigvæk er inden for producentens garantiperiode, vil vi anbefale, at bilen kommer ind til Audi, Mercedes, VW eller hvilket mærke, du nu kører. Efter garantiperioden kan det svare sig at bringe bilen ind på et frit værksted, man har tillid til, da dette er i stand til at byde bedre priser på grund af, at de ikke har de høje investeringskrav fra fabrikkens side. Skal bilen lakeres eller en bule fjernes, så indleverer vi dit køretøj til et professionelt lakeringsværksted, som vi har en aftale med. Værkstederne lakerer heller ikke selv, men giver bilerne til de professionelle. Vi går den direkte vej, og du sparer penge. Da vi ikke har alle mærkeværksteder i Flensborg, f.eks. Porsche, Aston Martin, Ferrari og Bentley, skal bilerne transporteres til enten Kiel eller Hamborg, hvilket selvfølgelig ikke noget problem for os. Kontakt Sven eller Angelika. 12

13 Kontakt IMC Motorclub Service GmbH Schäferweg 10, D Flensburg Telefon: 0049 (0) Fax: 0049 (0) IMC Internationaler Motorclub Sven Ramm Køb og salg af nye og brugte køretøjer, import-export af køretøjer, fremskaffelse af reservedele, service-aftaler. Tlf.: 0049 (0) Åbningstider Administration Mandag fredag Ellers kun efter aftale. Udlejning Mandag fredag og Lørdag Dine eksperter: Klaus-Erik Ramm Formand i klubben og forretningsfører i serviceselskabet. Han sørger for, at den daglige forretningsgang kører. Det er ham, potentielle medlemmer henvender sig til, hvis de ønsker en personlig rådgivning. Tlf.: 0049 (0) Marion Jürgensen Kasserer i klubben og ansvarlig for ansøgning om optagelser i foreningen, rådgivning vedr. indregistrering af køretøjer på tyske plader, p-pladser og garageleje samt bogholderiet. Tlf.: 0049 (0) Angelika Haderup Behandling af skader, indregistrering og afmeldinger, køretilladelser og fornyelse af det grønne forsikringskort. Tlf.: 0049 (0) Tina Olsen Ansvarlig for udlejning af autocampere og personbiler. Bestilling af campingtilbehør. Tlf.: 0049 (0) de Joachim Scheffler Ansvarlig for småreparationer, indbygninger i autocampere og transport af køretøjer. Kontakt venligst Sven for at lave en aftale. Sunniva Heins Kontordame 13

14 14

15 IMC Internationaler Motorclub Efternavn: Fornavn: CPR-nr.: Stilling: Adresse: Schäferweg 10 * D Flensburg Telefon 0049-(0) * Fax * Ansøgning op optagelse i IMC Internationaler Motorclub Fødested: Land: Postnr. By: Telefon: Bankforbindelse: Reg.nr. Firma: Adresse: Fax: Kontonr. Land: Postnr. By: Dato: Underskrift: Husk! Denne ansøgning vedlægges kopi af pas og kørekort Bestyrelsen; Klaus-Erik Ramm (formand), Jens Nissen (næstformand), Marion Jürgensen (kasserer) 15

16 IMC-Motorclub Schäferweg 10, D Flensborg GPS: , Citti Park Sådan skrev pressen i 2008 Jyllands-Posten Trænede campister og øvede sejlere vil formentlig finde sig til rette med det samme på den trange plads. Vide hvordan man indretter sig, og hvad man skal have med. Men er man nybegynder, varer det en uges tid, før man rigtigt forstår at leve i en autocamper. I Tyskland, hvor mange firmaer lige syd for grænsen har specialiseret sig i at leje ud til danskerne, slipper man op til et par tusinde kroner billigere, end hvis man lejer bilen i Danmark. BT Statskassen vil gå glip af tocifrede millionbeløb på grund af den fuldt lovlige fidus for velhavere med hang til luksusbiler som Rolls Royce, Bentley og Jaguar. Bilejerne sparer enorme beløb og får mulighed for at bo i Danmark og samtidig have en tysk indregistreret bil, der i visse tilfælde kan få tilladelse til at køre i Danmark. Alle med hang til lækre og dyre biler kan gøre det samme. I en moderne verden med flytrafik kan alle få opfyldt drømmen om en lækker bil til det forenede Europas veje. Politiken På et par år har Ramm ved hjælp af en helt speciel fidus skabt grundlag for adskillige danske familiers ferietur i det sydlige udland og andre steder i verden. Fri for alle 16 bekymringer om, hvordan man skal få betalt køretøjet, der trods skattelempelser stadig er uden for de fleste danskeres rækkevidde. Flere hundrede fra hele Norden har benyttet sig af tilbuddet. En dansker sparer trods de seneste afgiftslettelser omkring 70% på at have sin autocamper stående i Tyskland, og efter 3-4 år er det blevet til så meget, at man kan tage bilen med hjem. Erhvervs-Bladet Det høje danske afgiftsniveau har hidtil gjort det til en uopnåelig drøm for de fleste danskere at anskaffe sig en autocamper. Denne drøm er imidlertid blevet til virkelighed for stadig flere danskere inden for de seneste år. Det har IMC i Flensborg sørget for. Foreningen gør det muligt for danskerne at købe mobilhomes til tyske priser. Blandt foreningens medlemmer er også et stigende antal erhvervsvirksomheder og forretningsfolk, der har fået øjnene op for fidusen med at spare den høje danske registreringsafgift. Børsen Besparelsen opnås, fordi tysk lov er anderledes end dansk. Udlændinge må gerne eje, men ikke indregistrere en bil i Tyskland, medmindre de bor i landet. En tysk klub eller forening derimod må gerne indregistrere biler, der er ejet af udlændinge.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for. GF-Skov og Natur

Vedtægter for. GF-Skov og Natur Vedtægter for GF-Skov og Natur 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF-Skov og Natur, og klubbens hjemsted er den til enhver tid værende klubformands privatadresse. 2 Formål Klubbens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Aarby Fritidscenter Melbygade 2 C 4400 Kalundborg Aarby Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Kalundborg Kommune. 1 2 Institutionens formål

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Danish Stem Cell Society (DASCS)

Danish Stem Cell Society (DASCS) Danish Stem Cell Society (DASCS) Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 2. Foreningens medlemmer 1 3. Bestyrelsen 3 4. Generalforsamlingen 3 5. Regnskab og formue 4 Notice: For a English

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret

Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret k194_203_17_11_vedtaegtsfolder.indd 1 23-05-2011 11:34:04 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret. Dens

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Forboma

Vedtægter for Forboma Vedtægter for Forboma CVR-NR 89 98 69 15 Foreningens navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Forboma. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes forsikringsmæssige interesser. Medlemskab

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium.

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium. Advokatpartnerselskab Bilag 1 til indkaldelse af 28. november 2014 Martin Lavesen Advokat 28. november 2014 J.nr. 295061-BHA VEDTÆGTER for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma 197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 3 3. Repræsentantskabet... 4 4. Bestyrelsen...

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere