Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1."

Transkript

1 Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens navn er Aars Touring Club og den er hjemmehørende i Vesthimmerlands kommune. # 2. Foreningen har til formål at fremme interessen for motorcykelhobbyen, at gavne motorcyklismens sag udadtil og gennem mødevirksomhed, at skabe kontakt mellem motorcyklister. FORENINGENS MEDLEMMER: # 3. Enhver, der er fyldt 18 år, som er ejer af en motorcykel, og har gyldigt førerbevis, samt anerkender klubbens formål og virke, kan optages som medlem af foreningen. Der er 4 måneders prøvetid for nye medlemmer. Prøvetiden træder i kraft fra indmeldelsesdatoen og i denne periode har nye medlemmer ikke stemmeret ved klubmøder eller generalforsamling. Endelig optagelse af nye medlemmer, efter endt prøvetid, sker efter enstemmig godkendelse af bestyrelsen. Herefter udleveres nøgle og kode til klubben. Udmeldte medlemmer betragtes ved genindmeldelse, som nye medlemmer, Dog kan de få tildelt deres gamle medlemsnummer, hvis dette er ledig. Ægtefæller eller samboende partnere kan begge optages i klubben, såfremt begge parter optræder som ejere på registreringsattest og slutseddel. Klubben kan maksimum ekspandere med 50 % årligt C:\lars\aatc\2009\Vedtaegter 2009.doc Side 1 af 1 Oktober 2006

2 PASSIVE MEDLEMMER: # 4. Efter mindst 3 år og 8 måneders aktiv medlemskab, kan enhver blive passiv medlem, hvis man ikke efter 8 måneder har købt ny motorcykel. Passive medlemmer har samme rettigheder og pligter som aktive medlemmer. Udmeldte medlemmer kan ikke genindmeldes som passivt medlem. # 5. Et medlem, der er i resistance i mere end 2 måneder, vil miste sine medlemsrettigheder. Et medlem, der ved sin optræden skader foreningens omdømme eller virksomhed, tildeles en advarsel, sættes i karantæne eller ekskluderes. Beslutningen om tildeling af advarsel, karantæne eller eksklusion træffes af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutning kan indklages for generalforsamlingen. # 6. Foreningens medlemmer må ikke bære vest med rygmærke eller andre provokerende genstande. Ved overtrædelse heraf, kan bestyrelsen tildele en advarsel, karantæne eller eksklusion; jfr. # 5. # 7. Kontingent, gebyrer m.v. fastsættes for det følgende år på den ordinære generalforsamling. Kontingent betales forud 2 gange årligt, henholdsvis i februar og august. Indmeldelsesgebyr fastsættes af generalforsamlingen. Nye medlemmer betaler kontingent forholdsmæssig frem til næste forfaldsdag i forbindelse med den endelige indmeldelse. # 8. Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. Der vælges 4 bestyrelsesmedlemmer i de ulige år, Og 3 bestyrelsesmedlem i de lige år.(fordelingen afgøres ved lodtrækning første år). Der vælges hvert år 2. suppleanter til bestyrelsen, suppleanterne vælges for 1 år ad gangen. Og træder ind i tilfælde af et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen inden for valgperioden. Supleanten udtræder ved næste ordinære generalforsamling. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem. Der kan dog maksimum være 2 passive medlemmer i bestyrelsen.. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, der leder bestyrelsesmøderne og repræsenterer bestyrelsen på foreningens generalforsamlinger. Bestyrelsen vælger af sin midte en kasserer, hvem det påhviler at opkræve kontingent, at føre foreningens bøger, samt at sørge for at regnskabet, inklusive nødvendige bilag, er ført a jour. Derudover vælges bestyrelsen en næstformand, som er formandens stedfortræder i hans fravær. Resten af bestyrelse posterne vælges af bestyrelsen efter behov. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller et andet medlem af bestyrelsen finder det nødvendig, dog mindst hver 3. måned. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 5 eller flere bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde at stemmelighed gør formandens i hans fraværelse afgør næstformandens stemme udslaget. Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder og protokollen underskrives af Samtlige bestyrelsemøder uanset om de er tilstede. C:\lars\aatc\2009\Vedtaegter 2009.doc Side 2 af 2 Oktober 2006

3 Bestyrelsen kan nedætte diverse udvalg som vælges på generalforsamlingen. Mellem generalforsamlingerne er bestyrelsen foreningens øverste myndighed, dog med ansvar overfor vedtægten og generalforsamlingen. I tilfælde, hvor nærværende vedtægter intet foreskriver, samt i fortolkningsspørgsmål, træffer bestyrelsen fornøden afgørelse. Det pågældende spørgsmål kan dog ankes på den næste generalforsamling. Vedtægten er bindende for alle medlemmer. RENGSKAB OG REVISON: # 9. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Revisionen af regnskabet foretages af generalforsamlingen valgte revisor, der ikke behøver at oppebære medlemskab af foreningen. Revisoren vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen. Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og så vidt muligt være rentebærende. GENERALFORSAMLING: # 10. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. # 11. Den ordinære generalforsamling afholdes i første kvartal. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, såfremt bestyrelsen eller over 1/3 af medlemmerne ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen senest 1 uge efter modtagelse af skriftlig anmodning herom indeholdende dagsorden. Generalforsamlinger indkaldes med mindst 1 måneds varsel og max 2 måneders varsel. Indkaldelse sker skrftelig, samt ved opslag i klubben. Alle indkaldelser skal indeholde dagsorden. # 11a Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling og øvrige skrivelser udsendt af bestyrelsen kan, for de medlemmer som måtte ønske dette, Foregå via . Medlemmer der ikke ønsker dette, vil fortsat modtage Indkaldelser mm via alm post. C:\lars\aatc\2009\Vedtaegter 2009.doc Side 3 af 3 Oktober 2006

4 # 12. Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. fremlæggelse af regnskab 4. Fastsættelse af kontingent og gebyrer m.v. for følgende år 5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 6. Valg til diverse udvalg 7. Valg af revisor 8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmer Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Medlemmer som ikke ønsker at optræde på stemmesedlen til valg af bestyrelse, skal meddele det skriftligt til den siddende bestyrelse senest 14 dage før generalforsamlingen. # 13. Generalforsamlingen vælger en dirigent og tre stemmeoptæller, dirigenten leder forhandlingerne og afgør procedurespørgsmål. Ligeledes er det dirigentens opgave, sammen med stemmeoptælleren, at optælle stemmer og bekendtgøre resultaterne. Dirigenten skal altid, ved generalforsamlingens begyndelse, kontrollere at generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. Ligeledes skal dirigenten undersøge, i hvilket omfang de fremmødte er stemmeberettigede. # 14. Kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Et medlem kan lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt til et andet gyldigt medlem af foreningen. (dog max 3 fuldmagter pr medlem) Hvor vedtægten ikke angiver andet, træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen skal ske skriftlig, såfremt blot et medlem ønsker det. Til ændring af foreningens vedtægter kræves, at 2/3 af de fremmødte stemmer herfor, og at der på generalforsamlingen er repræsenteret mindst halvdelen af foreningens medlemmer, dog kræver ændring af # 14b endvidere 100% enighed blandt de fremmødte. Såfremt ikke halvdelen er repræsenteret, skal der straks indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, med mindst 14 dages og højest 28 dages varsel. Opløsning af foreningen kræves, at 3/4 af de fremmødte stemmer herfor, og at der på generalforsamlingen er repræsenteret mindst halvdelen af foreningens medlemmer. Såfremt ikke halvdelen er repræsenteret, skal der straks indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, med mindst 14 dages og højest 28 dages varsel. På den ekstraordinære generalforsamling kan de, på den tidligere generalforsamling foreslået vedtægtsændringer, eller foreslag om foreningens opløsning, vedtages, såfremt 2/3 (vedtægtsændring) C:\lars\aatc\2009\Vedtaegter 2009.doc Side 4 af 4 Oktober 2006

5 eller 3/4 (opløsning) af de fremmødte stemmer herfor, uanset hvor mange der giver møde på den ekstraordinære generalforsamling. C:\lars\aatc\2009\Vedtaegter 2009.doc Side 5 af 5 Oktober 2006

6 # 14 b I forbindelse med foreningens opløsning overgår hele foreningens formue, inklusive bygninger til Vesthimmerlands Kommunes kulturforvaltning til brug i forbindelse med ungdomsarbejde. # 14 c Salg af fast ejendom kræver 90 % enighed blandt de fremmødte på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. # 15. Køb af fast ejendom, eller iværksættelse af nyt byggeri, skal vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertal, dog kan ombygning eller tilbygning til under DKK (indeks 2000) vedtages ved simpelt stemmeflertal. Klubben kan maksimalt optage lån til fastejendom på et beløb svarende til 50 % den offentlige vurdering af klubbens eksisterende ejendomme. 15 a Den i 15 nævnte begrænsning på optagelse af lån til fast ejendom på maksimalt 50 % af den offentlige vurdering af nuværende ejendomme er ikke gældende i forbindelse med eventuelt køb af hal (ca. 800 m2) med grund (ca m2) beliggende nord for nuværende klubhus, samt køb af grund (ca m2) beliggende vest for klubhuset. I forbindelse med disse køb kan klubben optage lån på i alt op til kr. i hovedstol, dog aldrig mere end den kontante købspris for hallen med tilhørende grund + 20 %. Beslutning om eventuelt køb af de nævnte ejendomme skal vedtages på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertal som nævnt i 15. Ved vedtagelsen af 15 a er det samtidigt vedtaget at købe ovennævnte hal med grund til en kontantpris på maksimalt kr. samt grunden vest for klubhuset til maksimalt kr. C:\lars\aatc\2009\Vedtaegter 2009.doc Side 6 af 6 Oktober 2006

7 TEGNING HÆFTELSE: # 16. Foreningen forpligtes ved underskrift af 5 bestyrelsesmedlemmer. Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgående forpligtelser. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den for foreningen til en hver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. En enig bestyrelsen kan maksimalt foretage enkelt investeringer på DKK (indeks 2009) og samlede investeringer for DKK årligt uden at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkøb varer til klubbens almindelige drift herunder også arrangementer er undtaget for ovenstående begrænsninger. Bestyrelsen kan i løbet af et regnskabsår alene disponere over de i løbet af året indkomne kontigenter og indtægter samt 1/10 af foreningens likvide formue. Såfremt tiltag eller invisteringer eller udgifter udover dette er nødvendig / ønskelig, kræver det en generalforsamlingsbeslutning. Formanden kan meddele de enkelte bestyrelsesmedlemmer fuldmagt til at foretage investeringer på op til DKK (indeks 2000) uden indkaldelse til bestyrelsesmøde. Vedtaget på Ekstraordinær generalforsamling 26 April C:\lars\aatc\2009\Vedtaegter 2009.doc Side 7 af 7 Oktober 2006

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere