VEDTÆGTER REGLEMENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER REGLEMENTER"

Transkript

1 VEDTÆGTER OG REGLEMENTER (REVIDERET FEBRUAR ) TØNDER ROKLUB Medlem af D.F.f.R. under D.I.F.

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Side Forord... Side Vedtægter for Tønder Roklub... Side Reglement for Tønder Roklub... Side 7 Scullerreglement for Tønder Roklub... Side 9 Langtursreglement for Tønder Roklub (roning9... Side Reglement for Micro- og minironing i Tønder Roklub (roning)... Side Vinterreglement for Tønder Roklub (roning)... Side Vinterreglement for kajakroning i Tønder Roklub... Side 4 Kajakreglement og frigivelse... Side 5 Langtursreglement for kajakroning... Side 6 Samtykke til kajakroning for unge under 8 år... Side 7 OBS: Formuleringerne ( med blåt) foreslås slettet eller ændret til passagerne skrevet med rødt Kære medlem! Februar Det du sidder med i hånden, er den senest reviderede udgave af klubbens vedtægter og reglementer. Vi er ikke tilhængere af, at der skal være forskrifter for alt i Tønder Roklub. Omvendt er der visse ting, vi alle skal rette os efter, af hensyn til klubbens ansigt udadtil, hensynet til hinanden og sikkerheden ved udøvelsen af vor sport. Sund fornuft, en god portion situationsfornemmelse og erfaring kunne såmænd erstatte det meste i dette hæfte, men hvad nu hvis??? Derfor skal du også læse de mange paragraffer og punkter, som en vejledning for dig selv som roer i Tønder Roklub. Med roer-hilsen Marianne Garder Formand Jens Chr. Malle Kasserer

3 Vedtægter for Tønder Roklub Klubbens navn, formål og stander. Klubbens navn er "Tønder Roklub" hjemmehørende i Tønder Kommune. Klubbens formål er at fremme og dyrke søsport, herunder primært rosport samt kano- og kajaksport. Klubbens stander består af byvåbenet i blåt på hvid bund. Medlemmer. Klubben består af aktive og passive medlemmer. Som aktivt medlem kan optages enhver ) "uberygtet" person over år. Mikro-, mini- og ungdomsroere kan, uanset alder, optages efter bestyrelsens bestemmelser herom, dog uden stemmeret ved klubbens generalforsamling. Som passivt medlem - med ret til at deltage i klubbens møder, festligheder og generalforsamling, men uden ret til at benytte klubbens materiel uden samtykke fra bestyrelsen og uden stemmeret - kan ligeledes enhver ) "uberygtet" person optages. ) Ved "uberygtet", forstås i denne sammenhæng, personer, som ved deres opførsel i tilknytning til roklubbens virke, ikke kan skade sportens og klubbens anseelse eller klublivet i al almindelighed. Optagelse nægtet. Såfremt optagelse af et medlem er nægtet, kan den pågældende indanke spørgsmålet for den førstkommende generalforsamling. Mindst / af de fremmødte og/ eller repræsenterede stemmer, skal stemme for optagelsen, ellers er denne nægtet. 4 Ind- og udmeldelse. Indmeldelse er bindende for mindst år, regnet fra indmeldelsesdato og indtil d.. marts. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren og med mindst måneds varsel. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra disse bestemmelser. 5 Kontingent. Kontingentet til klubben fastsættes på den ordinære generalforsamling på baggrund af et forelagt budget. Er samlevende/gifte begge medlemmer, betales Par-kontingent efter gældende sats. Kontingentet for passive medlemmer fastsættes på generalforsamlingen. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde bevillige hel eller delvis fritagelse for kontingent. Kontingentet opkræves i rate á måneder, med forfaldsdato d.. marts. Ved indmeldelse indtil den. juli, betales der fuld kontingent indtil den. marts. Ved indmeldelse efter den. juli betales 5 % af kontingentsatsen, indtil den. marts

4 6 Restance og slettelse. Såfremt et medlem ikke har betalt kontingent for aktivt medlemskab indenfor måneder fra opkrævningsdatoen at regne, modtager vedkommende en skriftlig påmindelse fra bestyrelsen om inden 4 dage at aftale en snarlig afvikling af sin gæld til klubben. Der opkræves herfor et rykker-gebyr på kr.,- pr. gang. Hvis afvikling af restancen, efter modtagelsen af endnu en skriftlig påmindelse ved udløbet af opkrævningsperioden, ikke aftales straks, skal bestyrelsen medmindre anden aftale er truffet, slette det pågældende medlem og derefter indberette vedkommende til DKF og DFfR, hvorefter vedkommende ikke vil kunne optages i foreninger under disse organisationer, før gælden til Tønder Roklub er afviklet. 7 Eksklusion. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer af andre grunde end kontingentrestance, jf. bl.a.. Sådanne eksklusioner kan indankes for førstkommende generalforsamling, jf. bestemmelserne i. 8 Bestyrelsen. Bestyrelsen skal bestå af en formand, næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer, hvor den samlede bestyrelse tegner klubben. Den samlede bestyrelse vælges af Generalforsamlingen til hver af ovenstående poster. For at sikre kontinuitet i bestyrelsens arbejde, vælges formanden og kassereren for år ad gangen. Formanden er på valg i lige år og kassereren er på valg i ulige år. Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang nedsætte udvalg eller personer til varetagelse af nedenstående arbejdsområder, såsom: Ungdomsroning Ro- instruktion og træning Kajakinstruktion og -træning Bygnings- og udenomsarealer Bådvedligeholdelse Aktivitetsudvalg Udlejning Bestyrelsen meddeler snarest efter besættelsen af sådanne poster klubbens øvrige medlemmer herom. Formand og kasserer skal være seniorer, dvs. være fyldt 8 år. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller andre bestyrelsesmedlemmer finder det hensigtsmæssigt, dog min. 5 gange i ro sæsonen med passende mellemrum. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst medlemmer af bestyrelsen er til stede, hvor den ene skal være Formanden. I tilfælde af vakance blandt bestyrelsens medlemmer i løbet af valgperioden, supplerer bestyrelsen sig med de nødvendige medlemmer frem til næste generalforsamling. 4

5 9 Medlemsmøder. Ordinær generalforsamling. Medlemsmøder afholdes efter behov. Der skal dog altid afholdes medlemsmøder, hvis større ændringer forestår i: Bestyrelsesarbejdet Klubbens dagligdag, eller Klubbens økonomi (herunder anskaffelser) Dette gælder forhold, der ikke har været kendt ved sidst afholdte generalforsamling. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned med følgende dagsorden:. Valg af dirigent.. Årsberetning.. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 4. Indkomne forslag. 5. Fastlæggelse af budget og kontingent. 6. Valg af formand. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af revisorer, (evt. suppleant). 9. Eventuelt. Generalforsamlingen indkaldes med mindst dages skriftligt varsel via og bekendtgørelse på klubbens hjemmeside til hvert aktivt og passivt medlem bilagt den fulde dagsorden. Revideret regnskab for det afsluttede år, samt bestyrelsens budgetforslag til det kommende år, medsendes indbydelsen til årets generalforsamling. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indsendes til formanden senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse. Valg af bestyrelsen. Formand og kasserer vælges for år ad gangen. Resten af bestyrelsen vælges for år. Disse valg sker ved skriftlig afstemning, såfremt der er flere kandidater til en post. Generalforsamlingens beslutningsdygtighed m.m. Alle generalforsamlinger ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til mødetal. Nye medlemmer har først stemmeret efter måneders medlemskab. Afstemning sker ved simpel majoritet, undtagen ved de i, 7, og 6 nævnte tilfælde. I andre anliggender kan skriftlig afstemning kræves af et bestyrelsesmedlem, den på generalforsamlingen valgte dirigent eller såfremt mindst aktive medlemmer ønsker dette. Lovændring. Til vedtagelse af en lovændring kræves det, at mindst / af de fremmødte medlemmer stemmer for denne. 5

6 Ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen er pligtig til dette, når mindst / af de aktive medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af dagsorden. 4 Reglementer. Bestyrelsen udfærdiger de nødvendige reglementer og alm. ordensbestemmelser m.h.t. benyttelse af klubbens materiel, inventar og lokaler. Ved overtrædelse heraf skal bestyrelsen påtale dette og i grovere tilfælde nægte vedkommende adgang til bådehuset og til benyttelse af materiellet for et nærmere fastsat tidsrum (karantæne). Såfremt et eller flere medlemmer ved overtrædelse af reglementet eller ved grov uagtsomhed foranlediger skade på, eller tab af klubbens materiel, er vedkommende efter bestyrelsens beslutning herom, erstatningspligtig(e) overfor klubben. Et eksemplar af klubbens love og reglementer skal til enhver tid findes opslået i bådehuset på et synligt sted, samt være tilgængelige på klubbens hjemmeside. 5 Bogføring. Klubben fører følgende: Medlemskartotek, regnskab, forhandlingsprotokol (mødereferater) samt rojournal. Regnskabsåret løber fra. januar til. december og klubbens formue skal opbevares i et pengeinstitut. 6 Klubbens ophævelse. Hvis det bliver nødvendigt at opløse klubben, f.eks. p.g.a. for få medlemmer, indkalder bestyrelsen til generalforsamling desangående. For opløsning kræves / af de aktive medlemmers stemmer. Generalforsamlingen nedsætter derpå et likvidationsudvalg, som skal likvidere klubbens mellemværende og realisere dens aktiver. Et eventuelt overskud båndlægges til fordel for en senere forening indenfor søsport, med lokalt tilhørsforhold i Tønder Kommune (Rosport/Kano- & kajaksport). (Revideret som vedtaget på roklubbens ordinære generalforsamling i februar ) 6

7 Reglement for Tønder Roklub Ro- og kajakchefen leder den almindelige roning, og træffer de nødvendige dispositioner med hensyn til benyttelse af materiellet. Ethvert nyt medlem af roklubben, der ikke tidligere er "frigivet", skal gennemgå den af bestyrelsen fastlagte uddannelse i henholdsvis roning & kajak. Dette omfatter et instruktionsforløb ved henholdsvis uddannede ro- og kajak instruktører/trænere. Ethvert medlem kan frit vælge kun at uddanne sig i henholdsvis roning & kajak, med deraf følgende rettigheder til at benytte klubbens materiel. Efter uddannelsen "frigives" medlemmet til almen benyttelse af klubbens materiel af instruktøren Et hold består af en styrmand og fuldtallig bemanding. Ved roning i single-scullere og enerkajakker, har roeren samme ansvar og pligter som en styrmand. Ved roning i både uden styrmand i øvrigt, f.eks. dobbelt-sculler eller -er kajak, betragtes den mest erfarne/bedst uddannede roer som "styrmand". For roning, som nævnt under pkt. a og b, kræves ikke styrmandsret jf. 5 og 6. Styrmanden har det fulde ansvar for båd og besætning. Ansvaret indtræder, når båden flyttes fra sin plads, og slutter, når båden i aftørret og rengjort stand atter er på sin plads. Efterkommer et hold ikke styrmandens kommandoer og anvisninger, indberettes dette til bestyrelsen. 4 Styrmænd udnævnes af instruktøren. Klubben har grader af styrmandsret. Lokal styrmandsret (korttursstyrmandsret): ret til at føre båd til Højer, samt efter bestyrelsens nærmere godkendelse i andre roklubber s daglige rofarvand. Langtursstyrmandsret i henhold til DFfR s langtursreglement. Dog har ingen ret til at føre båd udenfor Vidå slusen. 5 For erhvervelse af lokal styrmandsret kræves mindst års aktiv roning. For erhvervelse af langtursstyrmandsret kræves mindst års aktiv roning og grundlæggende kendskab til langtursroning på åbent vand. For at opnå styrmandsret må man deltage i klubbens styrmandskursus, og have en alder af mindst 5 år. Bestyrelsen kan, i forbindelse med u-roeres træning samt deltagelse i kaproninger, stævner o. lign., meddele personer under 5 år korttursstyrmandsret, hvis dette skønnes forsvarligt. 7

8 Før en hver rotur noterer roeren bådens navn, dato, klokkeslet for afgang og turens mål på rokortet. Endvidere påser "styrmanden", at rokort og båden med tilbehør er i orden. Efter hjemkomsten noteres dato og klokkeslet for denne, antal km samt eventuelle andre oplysninger. Bestyrelsen/ og eller ansvarshavende instruktør/træner kan til enhver tid, såfremt forholdene vejreller materielmæssigt m.v. taler herfor, nedlægge ro-forbud. 7 Badning fra bådene er forbudt. 8 Mangler eller skader på materiellet meldes straks til bådvedligeholdsudvalget. 9 Opslag i bådehuset vedrørende benyttelse af materiellet, og ordensregler og lignende er at betragte som supplement til reglementet og er underkastet samme regler med hensyn til overholdelse. For roning og kajakroning gælder i øvrigt, uanset ovenstående, Dansk Forening for Rosports og Dansk Kano- og Kajakforbunds til enhver tid gældende reglementer, der skal være tilgængelige i klubben. Klubbens supplerende reglementer, bl.a. vedr. vinterroning, mikro- og minironing, langtursroning, scullerroning samt kajakroning, skal være opsat på klubbens opslagstavle. Der er obligatorisk svømmeprøve på m fri svømning efter bestyrelsens anvisninger. For roere, der ønsker at ro langture i robåd eller kajak uden for dagligt rofarvand, skal der aflægges svømmeprøve på 6 m fri svømning, ligeledes efter bestyrelsens nærmere anvisning herom. Medlemmer af Tønder Roklub har mulighed for at henlægge egen kajak i klubbens bådehal, for max. år ad gangen. Bestyrelsen opretter en venteliste såfremt at behovet opstår. Henlæggelse af egen kajak i bådehallen sker på eget ansvar, det vil sige at klubbens ansvarsforsikring ikke dækker disse kajakker. Transport af klubbens materiel foregår på eget ansvar. 4 Lån af klubbens materiel i mere end en enkelt dag aftales med ro- eller kajakchefen. 5 Klubbens daglige rofarvand strækker sig fra Roklubben og ud til den gamle sluse ved Højer samt Grønåen ud til Vindvedkanalen 8

9 Scullerreglement for Tønder Roklub Scullerinstruktørerne tildeler scullerret. Scullerretten kan begrænses til kun at gælde visse nærmere angivne scullere. Der kan i hvert enkelt tilfælde fastsættes grænser for det farvand, indenfor hvilket scullerretten gælder. Der må ikke foretages landgang fra sculler af roere, der ikke er frigivet. Scullerroere er underkastet de samme betingelser med hensyn til ansvar og rotilladelse som enhver styrmand, jævnfør ro-reglementet. 4 Scullersæsonen følger rosæsonen, der går fra begyndelsen af april til slutningen af oktober. 5 Den første og sidste måned skal der bæres svømmevest og anden hensigtsmæssig beklædning. 9

10 Langtursreglement for Tønder Roklub Enhver tur, der går uden for det daglige roområde, er en langtur. Det daglige roområde skal være fastlagt i klubbens reglement og bekendtgjort ved opslag i bådehuset. DFfR kan pålægge klubberne at ændre grænserne for det daglige roområde. Enhver langtur i udlandet kan roes i både, der er godkendt i det pågældende land som langtursbåd, ligesom langtursroning i Danske indsøer og å-systemer kan foregå i ikke typegodkendte langtursbåde. Enhver deltager i langture skal overfor klubbens bestyrelse have godtgjort, at han/hun udviser fortrolighed med ophold i vandet, samt at han/hun er i besiddelse af svømmefærdighed, d.v.s. at han/hun kan svømme mindst 6 m uden hvil, samt at han/hun kan træde vande. Desuden skal han/hun vise, at han/hun kan iføre sig en redningsvest i vandet, samt at han/hun kan svømme mellem årer. Han/hun må ikke kunne bunde under disse prøver. Et langturshold skal altid være fuldtalligt og båden forsynet med øsekar og redningsveste (en til hver mand) af en af DFfR eller Dansk Varedeklarationsnævn godkendt type. Rummene for og agter skal altid være forsynet med vandtæt skot. 4 Holdets leder er ansvarlig for, at roningen forgår i overensstemmelse med langtursreglementet, samt at gældende regler, herunder søloven og søvejsreglerne overholdes. 5 Passagerer må aldrig medtages. Sejlføring er forbudt. Båden må ikke overbelastes. 6 Enhver langtur, herunder turens mål og tidspunktet for hjemkomsten, skal forud anmeldes til og godkendes af klubbens bestyrelse, ligesom bestyrelsen har ansvaret for at bådens fører har langtursstyrmandsret. Ændringer med hensyn til turens mål og tidspunktet for hjemkomsten skal hurtigst muligt meddeles klubbens bestyrelse. 7 Langture må kun udføres under gunstige vejr- og søforhold. Ved optrækkende uvejr, blæst eller tåge under turen skal båden straks søge land, ligesom bådens fører har pligt til at søge land, hvis én af mandskabet p.g.a. utryghed ved roningen ønsker det, når manøvren efter førerens skøn er forsvarlig. 8 En båd, der er på langtur, skal følge kystlinien så nær land som muligt, når bundforholdene ikke hindrer dette, og altid bevare følingen med land, d.v.s. ikke fjerne sig længere fra dette, end at mandskabet kan bjærge sig selv og båden i land. Det er tilladt, i roligt vejr og sø, uden udsigt til hverken uvejr, blæst eller tåge, at sætte over bugter, vige, sunde og fjorde, hvis turen ellers vil forlænges uforholdsmæssigt. Afstanden til nærmeste kyst må dog under hele overfarten aldrig overstige,5 km.

11 Sådanne overfarter må dog kun finde sted, efter at lederen har indhentet samtykke fra hele mandskabet. Hvis blot en enkelt af mandskabet udtrykker betænkelighed ved overfarten, må denne ikke foretages. Samtykket tager intet ansvar fra føreren. Ethvert hold, som går på langtur uden for de lokale farvande, har pligt til at gøre sig bekendt med og overholde de særlige reglementer, som jævnfør stk., måtte gælde for de strækninger der passeres. 9 Klubbens bestyrelse bærer overfor myndighederne ansvaret for: at kun helt igennem sødygtige og af DFfR typegodkendte både benyttes, undtaget dog lempelsen i, at kun gode, stærke årer benyttes, at redningsveste af godkendt type og øsekar er i brugbar stand, at kun kvalificerede roere får lov til at deltage i langtursroning, at kun erfarne langtursroere, der har gennemgået et langtursstyrmandskursus, afholdt efter DFfR for sådanne fastlagte retningslinier, får tildelt langtursstyrmandsret, at den mest erfarne udpeges til holdets leder. Denne skal have langtursstyrmandsret, at der udvises forsigtighed med at give tilladelse til langture i begyndelsen af sæsonen, hvor risikoen er stor på grund af det kolde vand. DFfR s langtursreglement er gældende for alle under DFfR stående klubber. Hvert klubmedlem skal endvidere have et eksemplar af klubbens langtursreglement tilstillet, og et eksemplar af begge være opslået i bådehuset. Enhver klub skal have et eget reglement for langtursroning, dette skal altid indeholde DFfR s langtursreglements bestemmelser, og skal desuden, hvor de lokale forhold kræver det, indeholde skærpede bestemmelser, således f.eks. ganske forbyde ture over bestemte strækninger, farvande og lignende. Også sådanne specielle reglementer skal være opslået i bådehuset og desuden særskilt bringes til alle medlemmernes kundskab. Klubben er overfor DFfR ansvarlig for håndhævelsen af DFfR s langtursreglement. Såfremt medlemmer af en klub væsentlig forsynder sig mod DFfR s eller klubbens eget langtursreglement, indberettes sagen gennem kredsbestyrelsen til DFfR s hovedbestyrelse, og medlemmerne udelukkes fra deltagelse i langtursroning, indtil sagen er afgjort. DFfR s hovedbestyrelse kan efter indstilling fra Motions- og turudvalget dispensere fra DFfR s langtursreglement. Dispensation i henhold til foranstående bestemmelse tager hverken ansvar fra turens leder eller klubbens bestyrelse.

12 Reglement for Micro- og minironing i Tønder Roklub Formål: at gøre roning til en sportsgren for hele familien at bevare gode senior medlemmer, der stifter familie at give en stabil tilgang til ungdomsafdelingen og på lang sigt senior-afdelingen For medlemmer af micro-afdelingen gælder følgende særlige regler: Alder: Kontingent: Aktiviteter: -8 år Afregnes som del af familiekontingent kan deltage i svømning arrangementer som f.eks. udflugter, klub-ture m.v. må kun deltage som passagerer i båden under følgende regler: Ansvar tillægges forældrene/værge FULDT UD Den ene af forældrene skal være ansvarshavende styrmand på den båd, hvor deres barn er passager. Micro-roeren SKAL benytte redningsvest under hele roturen. Redningsvesten skal forældrene normalt selv fremskaffe. Der må kun være én passager under 8 år i båden. Micro-roere må kun medtages som passagerer i perioden. maj til. september. Micro-roeren skal placeres foran bådens styrmand på bundbrættet eller på pladsen agter for forskottet. Roturene må KUN foregå indenfor dagligt ro-farvand. Arrangementer på land Mindst én af forældrene, eller person med bemyndigelse fra disse, skal deltage sammen med barnet. For medlemmer af mini-afdelingen gælder følgende særlige regler: Alder: Kontingent: 8- år Afregnes som del af familiekontingent Aktiviteter: Kan deltage i svømning Arrangementer som f.eks. udflugter, klub-ture m.v. Kan deltage på rokurser i det omfang, der kan dannes hold i egnede bådtyper. Roning i scullere samt øvrigt egnet materiel i perioden. maj til. september. Efter frigivelse kan roning foregå på nærmere fastlagte tidspunkter. Herudover er det tilladt at ro, hvis en af forældrene er med i båden som ansvarshavende styrmand. Aktive mini-roere skal kunne dokumentere svømmefærdighed i tilknytning til frigivelsen. 4 Generelt For micro- og mini-roere gælder det iøvrigt, at klubbens vedtægter og øvrige reglementer skal overholdes.

13 Vinterreglement for Tønder Roklub Roning Roning imellem standerstrygning og standerhejsning, i det følgende benævnt vinterroning, kan kun finde sted efter tilladelse fra rochefen. Tidspunkt for standerstrygning og standerhejsing fastsættes af bestyrelsen, dog omfatter nærværende reglement mindst perioden. november til. marts følgende år. Vinterroning må kun finde stede i det daglig tidsrum fra en halv time efter solopgang til en halv time før solnedgang. Vinterroning må kun foregå indenfor det daglige rofarvand og gældende regler for DFfR s langtursreglement. 4 Vinterroning kan kun udøves af klubbens frigivne roere, fyldt 5 år ved vinterroningsperiodens start, og en korttursstyrmand som ansvarshavende. 5 Under udøvelse af vinterroning skal der benyttes inriggere og forefindes en af DFfR eller anden af Dansk Varedeklarationsnævn godkendt redningsvest til hver roer.

14 Kajakroning (vinterronings reglement) Kajak-roning imellem standerstrygning og standerhejsning, i det følgende benævnt vinterroning, kan i Tønder Roklub kun finde sted når disse regler følges. Tidspunkt for standerstryning og standerhejsning fastsættes alene af bestyrelsen. Vinterroning må kun finde sted i tidsrummet fra en halv time efter solopgang, til en halv time før solnedgang. Vandet mellem kajakken og nærmeste bred skal være isfrit, og afstanden til bredden holdes under 5 meter så vidt muligt. - Vinterroning på egen hånd må foregå ubegrænset indenfor det daglige rofarvand, når man som frigivet roer har roet mindst km i den netop afsluttede rosæson, og i øvrigt er fyldt 5 år ved vinterperiodens start. Disse roere må ligeledes ro udenfor det daglige rofarvand i vinterperioden, dog skal kravene i nærværende relement fortsat følges. - Øvrige frigivne roere, der ikke opfylder distancekravet ovenfor, må på egen hånd ro indenfor følgende afgrænsede område : >på Vidåen mellem klubhuset og Jernbanebroen, samt på Grønåen op til Vindtvedkanalen< Disse roere må også deltage i roning på det øvrige daglige rofarvand, såfremt det foregår i følgeskab med rutineret roer/ instruktør, der lever op til kravene i -. 4 Under udøvelse af vinterroning skal DKF`s regler følges, dvs. der skal benyttes redningsvest/svømmevest af alle kajakroere i tidsrummet fra. oktober til. maj. 5 I øvrigt kræves, at den enkelte kajakroer til en hver tid er bekendt med de risici roning i vinterperioden kan indebære for egen/ og anden person (ro makker), samt at roeren tager de nødvendige forholdsregler. Roeren skal være iført våddragt, tørdragt eller medbringe en vandtæt pose med tørt tøj Findes en kajakroer ikke at ville leve op til nærværende regler og forhold, kan den siddendebestyrelse fratage denne roers tilladelse til vinterroning i Tønder Roklubs regi. 4

15 Kajak-roning i Tønder Roklub ( kajakreglement og frigivelse) En kajakroer i Tønder Roklub, skal gøres bekendt med og læse sikkerhedsbestemmelser i DKF, som er en rammebestemmelse med minimumskrav til klubber tilsluttet DKF (Dansk Kano og kajakforbund). Et eksemplar vil kunne ses i roklubben / på klubbens hjemmeside. Frigivning af kajakroeren kan tidligst foretages, når denne er fyldt år. Indtil roeren er frigivet, skal denne være ifølge med en frigiven kajakroer/instruktør, der har bestyrelsens tilladelse til at ro med ikke frigivne medlemmer. For frigivelse (roning uden ledsagelse) gælder følgende : - Kajakroeren skal kunne godtgøre, at kunne svømme 6m. - Kajakroeren skal vise, at han/hun kan iføre sig sin redningsvest i vandet efter en kæntring, derefter bjærge sig selv og kajakken i land, tømme kajakken for vand og entre kajakken for videre roning. - Kajakroeren skal kunne yde og modtage såkaldt makkerhjælp til entring af kajakken. - Kajakroeren skal have roet mindst 5 km, for at kunne frigives til klubbens daglige rofarvand. - Frigivelsen meddeles af en kajakroer/ instruktør, der har tilladelse hertil fra klubbens bestyrelse. Redningsvest/ svømmevest skal iflg. DKF altid medbringes i kajakken. For anvendelse af redningsvest gælder desuden : - Den ikke frigivne kajakroer skal altid være iført redningsvest. - Kajakroere der endnu ikke er fyldt 5 år, skal altid være iført redningsvest. - For roning i perioden. oktober til. maj er det obligatorisk for alle roere, at bære redningsvest iflg. DKF. 4 For medlemmer under 8 år gælder : - En forælder/værge skal ved indmeldelsen give samtykke til, at medlemmet må deltage i roning i Tønder Roklub. Herved tilkendegiver underskriveren, at have læst klubbens sikkerhedsbestemmelser for kajakroning, og at man er indforstået med disse. ( blanketten samtykke til kajakroning for unge under 8 år anvendes ). 5 Roning med børn under år, således også som passager i K, kan i enkelte tilfælde tillades. Dette må da alene være med en rutineret kajakroer/instruktør, der har tilladelsen hertil fra klubbens bestyrelse. 6 Frigivne medlemmer må anvende klubbens kajakmateriel ifølge de bestemmelser der i øvrigt måtte være herom. 5

16 Kajak-roning i Tønder Roklub (langtursreglement) Ved langtur forståes roning på farvand der ikke er omfattet af definitionen det daglige rofarvand. Den frigivne roer skal have roet en samlet distance på km, og iøvrigt vurderes som ansvarsbevidst og sikker, inden tilladelse til anvendelse af klubbens materiel på langtur kan gives. Tilladelse gives af bestyrelse/ instruktør. Den ikke frigivne kajakroer, kan altid deltage på langtur, såfremt det foregår ifølge med rutineret frigiven kajakroer/ instruktør. Det påhviler roeren der tager på langtur at sikre, at de gældende regler udstedt af DKF eller Tønder Roklub fortsat overholdes, herunder : - at der i båden forefindes opdriftsanordning der kan holde båden flydende såfremt denne bordfyldes. - at der medføres redningsvest. - at der i båden er fastgjort et øsekar. 4 I øvrigt gælder klubbens regler for ansvar- og hæftelse for medbragt/ lånt klubmateriel. 6

17 Samtykke til kajakroning for unge under 8 år Ifølge Tønder Roklubs sikkerhedsbestemmelser må unge under 8 år kun ro alene fra roklubben med forældrenes samtykke og på forældrenes ansvar. Undertegnede bekræfter hermed over for Tønder Roklub, at må ro alene fra Tønder Roklub uden at følges med en voksen. Dato Underskrift Bilag vedlagt: Kajakroning i Tønder Roklub ( sikkerhedsbestemmelsem ). 7

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev.

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev. Love og reglement for Lemvig Roklub April 2009 rev. 2011, 12 og 13 Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Indhold Love 3 Klubbens ledelse 4 Generalforsamling 5 Forårsmedlemsmøde

Læs mere

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund.

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Reglementer Holbæk Roklub Stiftet 10. juni 1886 Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Holbæk Roklub Reglementer Klub reglement Side 1 af 18 KLUB Reglement 1 1. Holbæk Roklub

Læs mere

Love for Kajakklubben Viking

Love for Kajakklubben Viking Love for Kajakklubben Viking 1 Navn, beliggenhed og stander Klubbens navn er Kajakklubben Viking. Dens hjemsted er stranden v. Silistria, Ørneredevej 19, 8270 Højbjerg Standeren symboliserer klubben ved

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

Roreglement for Hellerup Roklub

Roreglement for Hellerup Roklub gældende roning i inrigger og outrigger både. Rosæson 1 Rosæsonen, hvis nøjagtige længde fastlægges af bestyrelsen, går maximalt fra ultimo marts til og med oktober. Styrmandsvagten 2 Ved rosæsonens begyndelse

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

Reglement for Kajakklubben Nova

Reglement for Kajakklubben Nova Reglement for Kajakklubben Nova 1 Generelt... 2 2 Definitioner... 2 3 Myndigheder og Søvejsregler... 2 4 Sikkerhed & påklædning... 2 4.1 Svømme- / redningsvest... 2 4.2 Langtur... 2 5 Hvor må jeg ro?...

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

KANO- OG KAJAKKLUBBEN GUDENAA

KANO- OG KAJAKKLUBBEN GUDENAA Gudenå Glimt Medlemsblad for Kano- og Kajakklubben Gudenaa SÆRNUMMER Indkaldelse til GENERALFORSAMLING KANO- OG KAJAKKLUBBEN GUDENAA Lørdag d. 27. februar 2010 kl. 14.00 Indhold Side Indkaldelse og dagsorden

Læs mere

Love for Hvidovre Sejlklub Suset

Love for Hvidovre Sejlklub Suset Love for Hvidovre Sejlklub Suset 1. Navn og formål. Foreningens navn er Hvidovre Sejlklub Suset. Navnet er dannet ved sammenslutningen den 12. Maj 1946 af de hidtil eksisterende klubber: Hvidovre Sejlklub

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Kano og Kajakklubben Vejle Å (KKVÅ). Hjemsted er Vejle Kommune. Klubben er stiftet den 5. september 2011 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune.

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. Vedtægter for Islev Triathlon Klub 1 Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. 2 Klubbens formål Klubben har som formål at dyrke og udbrede

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00. MOTIVERING fra bestyrelsen

Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00. MOTIVERING fra bestyrelsen Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00 MOTIVERING fra bestyrelsen Baggrunden for indkaldelsen er at ensarte vedtægter og kontingenter i forhold til

Læs mere

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk Love 2012 Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk LOVE vedtaget på kongressen oktober 2012 3 TL s LOVE Generelle bestemmelser om TL 1 Formål

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for Christianshavns Bådelaug

Vedtægter for Christianshavns Bådelaug Vedtægter for Christianshavns Bådelaug 1. KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Christianshavns Bådelaug. Herefter benævnt CB 2. CB s hjemsted er Københavns Kommune 3. CB s stander er en vimpel,

Læs mere

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Formål Landsforbundets

Læs mere

Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage. Vedtægter

Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage. Vedtægter Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen. Dens område er parceller beliggende i Æblehaven, Blommehaven og Kildevangsparken. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser

Læs mere