VEDTÆGTER REGLEMENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER REGLEMENTER"

Transkript

1 VEDTÆGTER OG REGLEMENTER (REVIDERET FEBRUAR ) TØNDER ROKLUB Medlem af D.F.f.R. under D.I.F.

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Side Forord... Side Vedtægter for Tønder Roklub... Side Reglement for Tønder Roklub... Side 7 Scullerreglement for Tønder Roklub... Side 9 Langtursreglement for Tønder Roklub (roning9... Side Reglement for Micro- og minironing i Tønder Roklub (roning)... Side Vinterreglement for Tønder Roklub (roning)... Side Vinterreglement for kajakroning i Tønder Roklub... Side 4 Kajakreglement og frigivelse... Side 5 Langtursreglement for kajakroning... Side 6 Samtykke til kajakroning for unge under 8 år... Side 7 OBS: Formuleringerne ( med blåt) foreslås slettet eller ændret til passagerne skrevet med rødt Kære medlem! Februar Det du sidder med i hånden, er den senest reviderede udgave af klubbens vedtægter og reglementer. Vi er ikke tilhængere af, at der skal være forskrifter for alt i Tønder Roklub. Omvendt er der visse ting, vi alle skal rette os efter, af hensyn til klubbens ansigt udadtil, hensynet til hinanden og sikkerheden ved udøvelsen af vor sport. Sund fornuft, en god portion situationsfornemmelse og erfaring kunne såmænd erstatte det meste i dette hæfte, men hvad nu hvis??? Derfor skal du også læse de mange paragraffer og punkter, som en vejledning for dig selv som roer i Tønder Roklub. Med roer-hilsen Marianne Garder Formand Jens Chr. Malle Kasserer

3 Vedtægter for Tønder Roklub Klubbens navn, formål og stander. Klubbens navn er "Tønder Roklub" hjemmehørende i Tønder Kommune. Klubbens formål er at fremme og dyrke søsport, herunder primært rosport samt kano- og kajaksport. Klubbens stander består af byvåbenet i blåt på hvid bund. Medlemmer. Klubben består af aktive og passive medlemmer. Som aktivt medlem kan optages enhver ) "uberygtet" person over år. Mikro-, mini- og ungdomsroere kan, uanset alder, optages efter bestyrelsens bestemmelser herom, dog uden stemmeret ved klubbens generalforsamling. Som passivt medlem - med ret til at deltage i klubbens møder, festligheder og generalforsamling, men uden ret til at benytte klubbens materiel uden samtykke fra bestyrelsen og uden stemmeret - kan ligeledes enhver ) "uberygtet" person optages. ) Ved "uberygtet", forstås i denne sammenhæng, personer, som ved deres opførsel i tilknytning til roklubbens virke, ikke kan skade sportens og klubbens anseelse eller klublivet i al almindelighed. Optagelse nægtet. Såfremt optagelse af et medlem er nægtet, kan den pågældende indanke spørgsmålet for den førstkommende generalforsamling. Mindst / af de fremmødte og/ eller repræsenterede stemmer, skal stemme for optagelsen, ellers er denne nægtet. 4 Ind- og udmeldelse. Indmeldelse er bindende for mindst år, regnet fra indmeldelsesdato og indtil d.. marts. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren og med mindst måneds varsel. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra disse bestemmelser. 5 Kontingent. Kontingentet til klubben fastsættes på den ordinære generalforsamling på baggrund af et forelagt budget. Er samlevende/gifte begge medlemmer, betales Par-kontingent efter gældende sats. Kontingentet for passive medlemmer fastsættes på generalforsamlingen. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde bevillige hel eller delvis fritagelse for kontingent. Kontingentet opkræves i rate á måneder, med forfaldsdato d.. marts. Ved indmeldelse indtil den. juli, betales der fuld kontingent indtil den. marts. Ved indmeldelse efter den. juli betales 5 % af kontingentsatsen, indtil den. marts

4 6 Restance og slettelse. Såfremt et medlem ikke har betalt kontingent for aktivt medlemskab indenfor måneder fra opkrævningsdatoen at regne, modtager vedkommende en skriftlig påmindelse fra bestyrelsen om inden 4 dage at aftale en snarlig afvikling af sin gæld til klubben. Der opkræves herfor et rykker-gebyr på kr.,- pr. gang. Hvis afvikling af restancen, efter modtagelsen af endnu en skriftlig påmindelse ved udløbet af opkrævningsperioden, ikke aftales straks, skal bestyrelsen medmindre anden aftale er truffet, slette det pågældende medlem og derefter indberette vedkommende til DKF og DFfR, hvorefter vedkommende ikke vil kunne optages i foreninger under disse organisationer, før gælden til Tønder Roklub er afviklet. 7 Eksklusion. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer af andre grunde end kontingentrestance, jf. bl.a.. Sådanne eksklusioner kan indankes for førstkommende generalforsamling, jf. bestemmelserne i. 8 Bestyrelsen. Bestyrelsen skal bestå af en formand, næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer, hvor den samlede bestyrelse tegner klubben. Den samlede bestyrelse vælges af Generalforsamlingen til hver af ovenstående poster. For at sikre kontinuitet i bestyrelsens arbejde, vælges formanden og kassereren for år ad gangen. Formanden er på valg i lige år og kassereren er på valg i ulige år. Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang nedsætte udvalg eller personer til varetagelse af nedenstående arbejdsområder, såsom: Ungdomsroning Ro- instruktion og træning Kajakinstruktion og -træning Bygnings- og udenomsarealer Bådvedligeholdelse Aktivitetsudvalg Udlejning Bestyrelsen meddeler snarest efter besættelsen af sådanne poster klubbens øvrige medlemmer herom. Formand og kasserer skal være seniorer, dvs. være fyldt 8 år. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller andre bestyrelsesmedlemmer finder det hensigtsmæssigt, dog min. 5 gange i ro sæsonen med passende mellemrum. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst medlemmer af bestyrelsen er til stede, hvor den ene skal være Formanden. I tilfælde af vakance blandt bestyrelsens medlemmer i løbet af valgperioden, supplerer bestyrelsen sig med de nødvendige medlemmer frem til næste generalforsamling. 4

5 9 Medlemsmøder. Ordinær generalforsamling. Medlemsmøder afholdes efter behov. Der skal dog altid afholdes medlemsmøder, hvis større ændringer forestår i: Bestyrelsesarbejdet Klubbens dagligdag, eller Klubbens økonomi (herunder anskaffelser) Dette gælder forhold, der ikke har været kendt ved sidst afholdte generalforsamling. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned med følgende dagsorden:. Valg af dirigent.. Årsberetning.. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 4. Indkomne forslag. 5. Fastlæggelse af budget og kontingent. 6. Valg af formand. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af revisorer, (evt. suppleant). 9. Eventuelt. Generalforsamlingen indkaldes med mindst dages skriftligt varsel via og bekendtgørelse på klubbens hjemmeside til hvert aktivt og passivt medlem bilagt den fulde dagsorden. Revideret regnskab for det afsluttede år, samt bestyrelsens budgetforslag til det kommende år, medsendes indbydelsen til årets generalforsamling. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indsendes til formanden senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse. Valg af bestyrelsen. Formand og kasserer vælges for år ad gangen. Resten af bestyrelsen vælges for år. Disse valg sker ved skriftlig afstemning, såfremt der er flere kandidater til en post. Generalforsamlingens beslutningsdygtighed m.m. Alle generalforsamlinger ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til mødetal. Nye medlemmer har først stemmeret efter måneders medlemskab. Afstemning sker ved simpel majoritet, undtagen ved de i, 7, og 6 nævnte tilfælde. I andre anliggender kan skriftlig afstemning kræves af et bestyrelsesmedlem, den på generalforsamlingen valgte dirigent eller såfremt mindst aktive medlemmer ønsker dette. Lovændring. Til vedtagelse af en lovændring kræves det, at mindst / af de fremmødte medlemmer stemmer for denne. 5

6 Ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen er pligtig til dette, når mindst / af de aktive medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af dagsorden. 4 Reglementer. Bestyrelsen udfærdiger de nødvendige reglementer og alm. ordensbestemmelser m.h.t. benyttelse af klubbens materiel, inventar og lokaler. Ved overtrædelse heraf skal bestyrelsen påtale dette og i grovere tilfælde nægte vedkommende adgang til bådehuset og til benyttelse af materiellet for et nærmere fastsat tidsrum (karantæne). Såfremt et eller flere medlemmer ved overtrædelse af reglementet eller ved grov uagtsomhed foranlediger skade på, eller tab af klubbens materiel, er vedkommende efter bestyrelsens beslutning herom, erstatningspligtig(e) overfor klubben. Et eksemplar af klubbens love og reglementer skal til enhver tid findes opslået i bådehuset på et synligt sted, samt være tilgængelige på klubbens hjemmeside. 5 Bogføring. Klubben fører følgende: Medlemskartotek, regnskab, forhandlingsprotokol (mødereferater) samt rojournal. Regnskabsåret løber fra. januar til. december og klubbens formue skal opbevares i et pengeinstitut. 6 Klubbens ophævelse. Hvis det bliver nødvendigt at opløse klubben, f.eks. p.g.a. for få medlemmer, indkalder bestyrelsen til generalforsamling desangående. For opløsning kræves / af de aktive medlemmers stemmer. Generalforsamlingen nedsætter derpå et likvidationsudvalg, som skal likvidere klubbens mellemværende og realisere dens aktiver. Et eventuelt overskud båndlægges til fordel for en senere forening indenfor søsport, med lokalt tilhørsforhold i Tønder Kommune (Rosport/Kano- & kajaksport). (Revideret som vedtaget på roklubbens ordinære generalforsamling i februar ) 6

7 Reglement for Tønder Roklub Ro- og kajakchefen leder den almindelige roning, og træffer de nødvendige dispositioner med hensyn til benyttelse af materiellet. Ethvert nyt medlem af roklubben, der ikke tidligere er "frigivet", skal gennemgå den af bestyrelsen fastlagte uddannelse i henholdsvis roning & kajak. Dette omfatter et instruktionsforløb ved henholdsvis uddannede ro- og kajak instruktører/trænere. Ethvert medlem kan frit vælge kun at uddanne sig i henholdsvis roning & kajak, med deraf følgende rettigheder til at benytte klubbens materiel. Efter uddannelsen "frigives" medlemmet til almen benyttelse af klubbens materiel af instruktøren Et hold består af en styrmand og fuldtallig bemanding. Ved roning i single-scullere og enerkajakker, har roeren samme ansvar og pligter som en styrmand. Ved roning i både uden styrmand i øvrigt, f.eks. dobbelt-sculler eller -er kajak, betragtes den mest erfarne/bedst uddannede roer som "styrmand". For roning, som nævnt under pkt. a og b, kræves ikke styrmandsret jf. 5 og 6. Styrmanden har det fulde ansvar for båd og besætning. Ansvaret indtræder, når båden flyttes fra sin plads, og slutter, når båden i aftørret og rengjort stand atter er på sin plads. Efterkommer et hold ikke styrmandens kommandoer og anvisninger, indberettes dette til bestyrelsen. 4 Styrmænd udnævnes af instruktøren. Klubben har grader af styrmandsret. Lokal styrmandsret (korttursstyrmandsret): ret til at føre båd til Højer, samt efter bestyrelsens nærmere godkendelse i andre roklubber s daglige rofarvand. Langtursstyrmandsret i henhold til DFfR s langtursreglement. Dog har ingen ret til at føre båd udenfor Vidå slusen. 5 For erhvervelse af lokal styrmandsret kræves mindst års aktiv roning. For erhvervelse af langtursstyrmandsret kræves mindst års aktiv roning og grundlæggende kendskab til langtursroning på åbent vand. For at opnå styrmandsret må man deltage i klubbens styrmandskursus, og have en alder af mindst 5 år. Bestyrelsen kan, i forbindelse med u-roeres træning samt deltagelse i kaproninger, stævner o. lign., meddele personer under 5 år korttursstyrmandsret, hvis dette skønnes forsvarligt. 7

8 Før en hver rotur noterer roeren bådens navn, dato, klokkeslet for afgang og turens mål på rokortet. Endvidere påser "styrmanden", at rokort og båden med tilbehør er i orden. Efter hjemkomsten noteres dato og klokkeslet for denne, antal km samt eventuelle andre oplysninger. Bestyrelsen/ og eller ansvarshavende instruktør/træner kan til enhver tid, såfremt forholdene vejreller materielmæssigt m.v. taler herfor, nedlægge ro-forbud. 7 Badning fra bådene er forbudt. 8 Mangler eller skader på materiellet meldes straks til bådvedligeholdsudvalget. 9 Opslag i bådehuset vedrørende benyttelse af materiellet, og ordensregler og lignende er at betragte som supplement til reglementet og er underkastet samme regler med hensyn til overholdelse. For roning og kajakroning gælder i øvrigt, uanset ovenstående, Dansk Forening for Rosports og Dansk Kano- og Kajakforbunds til enhver tid gældende reglementer, der skal være tilgængelige i klubben. Klubbens supplerende reglementer, bl.a. vedr. vinterroning, mikro- og minironing, langtursroning, scullerroning samt kajakroning, skal være opsat på klubbens opslagstavle. Der er obligatorisk svømmeprøve på m fri svømning efter bestyrelsens anvisninger. For roere, der ønsker at ro langture i robåd eller kajak uden for dagligt rofarvand, skal der aflægges svømmeprøve på 6 m fri svømning, ligeledes efter bestyrelsens nærmere anvisning herom. Medlemmer af Tønder Roklub har mulighed for at henlægge egen kajak i klubbens bådehal, for max. år ad gangen. Bestyrelsen opretter en venteliste såfremt at behovet opstår. Henlæggelse af egen kajak i bådehallen sker på eget ansvar, det vil sige at klubbens ansvarsforsikring ikke dækker disse kajakker. Transport af klubbens materiel foregår på eget ansvar. 4 Lån af klubbens materiel i mere end en enkelt dag aftales med ro- eller kajakchefen. 5 Klubbens daglige rofarvand strækker sig fra Roklubben og ud til den gamle sluse ved Højer samt Grønåen ud til Vindvedkanalen 8

9 Scullerreglement for Tønder Roklub Scullerinstruktørerne tildeler scullerret. Scullerretten kan begrænses til kun at gælde visse nærmere angivne scullere. Der kan i hvert enkelt tilfælde fastsættes grænser for det farvand, indenfor hvilket scullerretten gælder. Der må ikke foretages landgang fra sculler af roere, der ikke er frigivet. Scullerroere er underkastet de samme betingelser med hensyn til ansvar og rotilladelse som enhver styrmand, jævnfør ro-reglementet. 4 Scullersæsonen følger rosæsonen, der går fra begyndelsen af april til slutningen af oktober. 5 Den første og sidste måned skal der bæres svømmevest og anden hensigtsmæssig beklædning. 9

10 Langtursreglement for Tønder Roklub Enhver tur, der går uden for det daglige roområde, er en langtur. Det daglige roområde skal være fastlagt i klubbens reglement og bekendtgjort ved opslag i bådehuset. DFfR kan pålægge klubberne at ændre grænserne for det daglige roområde. Enhver langtur i udlandet kan roes i både, der er godkendt i det pågældende land som langtursbåd, ligesom langtursroning i Danske indsøer og å-systemer kan foregå i ikke typegodkendte langtursbåde. Enhver deltager i langture skal overfor klubbens bestyrelse have godtgjort, at han/hun udviser fortrolighed med ophold i vandet, samt at han/hun er i besiddelse af svømmefærdighed, d.v.s. at han/hun kan svømme mindst 6 m uden hvil, samt at han/hun kan træde vande. Desuden skal han/hun vise, at han/hun kan iføre sig en redningsvest i vandet, samt at han/hun kan svømme mellem årer. Han/hun må ikke kunne bunde under disse prøver. Et langturshold skal altid være fuldtalligt og båden forsynet med øsekar og redningsveste (en til hver mand) af en af DFfR eller Dansk Varedeklarationsnævn godkendt type. Rummene for og agter skal altid være forsynet med vandtæt skot. 4 Holdets leder er ansvarlig for, at roningen forgår i overensstemmelse med langtursreglementet, samt at gældende regler, herunder søloven og søvejsreglerne overholdes. 5 Passagerer må aldrig medtages. Sejlføring er forbudt. Båden må ikke overbelastes. 6 Enhver langtur, herunder turens mål og tidspunktet for hjemkomsten, skal forud anmeldes til og godkendes af klubbens bestyrelse, ligesom bestyrelsen har ansvaret for at bådens fører har langtursstyrmandsret. Ændringer med hensyn til turens mål og tidspunktet for hjemkomsten skal hurtigst muligt meddeles klubbens bestyrelse. 7 Langture må kun udføres under gunstige vejr- og søforhold. Ved optrækkende uvejr, blæst eller tåge under turen skal båden straks søge land, ligesom bådens fører har pligt til at søge land, hvis én af mandskabet p.g.a. utryghed ved roningen ønsker det, når manøvren efter førerens skøn er forsvarlig. 8 En båd, der er på langtur, skal følge kystlinien så nær land som muligt, når bundforholdene ikke hindrer dette, og altid bevare følingen med land, d.v.s. ikke fjerne sig længere fra dette, end at mandskabet kan bjærge sig selv og båden i land. Det er tilladt, i roligt vejr og sø, uden udsigt til hverken uvejr, blæst eller tåge, at sætte over bugter, vige, sunde og fjorde, hvis turen ellers vil forlænges uforholdsmæssigt. Afstanden til nærmeste kyst må dog under hele overfarten aldrig overstige,5 km.

11 Sådanne overfarter må dog kun finde sted, efter at lederen har indhentet samtykke fra hele mandskabet. Hvis blot en enkelt af mandskabet udtrykker betænkelighed ved overfarten, må denne ikke foretages. Samtykket tager intet ansvar fra føreren. Ethvert hold, som går på langtur uden for de lokale farvande, har pligt til at gøre sig bekendt med og overholde de særlige reglementer, som jævnfør stk., måtte gælde for de strækninger der passeres. 9 Klubbens bestyrelse bærer overfor myndighederne ansvaret for: at kun helt igennem sødygtige og af DFfR typegodkendte både benyttes, undtaget dog lempelsen i, at kun gode, stærke årer benyttes, at redningsveste af godkendt type og øsekar er i brugbar stand, at kun kvalificerede roere får lov til at deltage i langtursroning, at kun erfarne langtursroere, der har gennemgået et langtursstyrmandskursus, afholdt efter DFfR for sådanne fastlagte retningslinier, får tildelt langtursstyrmandsret, at den mest erfarne udpeges til holdets leder. Denne skal have langtursstyrmandsret, at der udvises forsigtighed med at give tilladelse til langture i begyndelsen af sæsonen, hvor risikoen er stor på grund af det kolde vand. DFfR s langtursreglement er gældende for alle under DFfR stående klubber. Hvert klubmedlem skal endvidere have et eksemplar af klubbens langtursreglement tilstillet, og et eksemplar af begge være opslået i bådehuset. Enhver klub skal have et eget reglement for langtursroning, dette skal altid indeholde DFfR s langtursreglements bestemmelser, og skal desuden, hvor de lokale forhold kræver det, indeholde skærpede bestemmelser, således f.eks. ganske forbyde ture over bestemte strækninger, farvande og lignende. Også sådanne specielle reglementer skal være opslået i bådehuset og desuden særskilt bringes til alle medlemmernes kundskab. Klubben er overfor DFfR ansvarlig for håndhævelsen af DFfR s langtursreglement. Såfremt medlemmer af en klub væsentlig forsynder sig mod DFfR s eller klubbens eget langtursreglement, indberettes sagen gennem kredsbestyrelsen til DFfR s hovedbestyrelse, og medlemmerne udelukkes fra deltagelse i langtursroning, indtil sagen er afgjort. DFfR s hovedbestyrelse kan efter indstilling fra Motions- og turudvalget dispensere fra DFfR s langtursreglement. Dispensation i henhold til foranstående bestemmelse tager hverken ansvar fra turens leder eller klubbens bestyrelse.

12 Reglement for Micro- og minironing i Tønder Roklub Formål: at gøre roning til en sportsgren for hele familien at bevare gode senior medlemmer, der stifter familie at give en stabil tilgang til ungdomsafdelingen og på lang sigt senior-afdelingen For medlemmer af micro-afdelingen gælder følgende særlige regler: Alder: Kontingent: Aktiviteter: -8 år Afregnes som del af familiekontingent kan deltage i svømning arrangementer som f.eks. udflugter, klub-ture m.v. må kun deltage som passagerer i båden under følgende regler: Ansvar tillægges forældrene/værge FULDT UD Den ene af forældrene skal være ansvarshavende styrmand på den båd, hvor deres barn er passager. Micro-roeren SKAL benytte redningsvest under hele roturen. Redningsvesten skal forældrene normalt selv fremskaffe. Der må kun være én passager under 8 år i båden. Micro-roere må kun medtages som passagerer i perioden. maj til. september. Micro-roeren skal placeres foran bådens styrmand på bundbrættet eller på pladsen agter for forskottet. Roturene må KUN foregå indenfor dagligt ro-farvand. Arrangementer på land Mindst én af forældrene, eller person med bemyndigelse fra disse, skal deltage sammen med barnet. For medlemmer af mini-afdelingen gælder følgende særlige regler: Alder: Kontingent: 8- år Afregnes som del af familiekontingent Aktiviteter: Kan deltage i svømning Arrangementer som f.eks. udflugter, klub-ture m.v. Kan deltage på rokurser i det omfang, der kan dannes hold i egnede bådtyper. Roning i scullere samt øvrigt egnet materiel i perioden. maj til. september. Efter frigivelse kan roning foregå på nærmere fastlagte tidspunkter. Herudover er det tilladt at ro, hvis en af forældrene er med i båden som ansvarshavende styrmand. Aktive mini-roere skal kunne dokumentere svømmefærdighed i tilknytning til frigivelsen. 4 Generelt For micro- og mini-roere gælder det iøvrigt, at klubbens vedtægter og øvrige reglementer skal overholdes.

13 Vinterreglement for Tønder Roklub Roning Roning imellem standerstrygning og standerhejsning, i det følgende benævnt vinterroning, kan kun finde sted efter tilladelse fra rochefen. Tidspunkt for standerstrygning og standerhejsing fastsættes af bestyrelsen, dog omfatter nærværende reglement mindst perioden. november til. marts følgende år. Vinterroning må kun finde stede i det daglig tidsrum fra en halv time efter solopgang til en halv time før solnedgang. Vinterroning må kun foregå indenfor det daglige rofarvand og gældende regler for DFfR s langtursreglement. 4 Vinterroning kan kun udøves af klubbens frigivne roere, fyldt 5 år ved vinterroningsperiodens start, og en korttursstyrmand som ansvarshavende. 5 Under udøvelse af vinterroning skal der benyttes inriggere og forefindes en af DFfR eller anden af Dansk Varedeklarationsnævn godkendt redningsvest til hver roer.

14 Kajakroning (vinterronings reglement) Kajak-roning imellem standerstrygning og standerhejsning, i det følgende benævnt vinterroning, kan i Tønder Roklub kun finde sted når disse regler følges. Tidspunkt for standerstryning og standerhejsning fastsættes alene af bestyrelsen. Vinterroning må kun finde sted i tidsrummet fra en halv time efter solopgang, til en halv time før solnedgang. Vandet mellem kajakken og nærmeste bred skal være isfrit, og afstanden til bredden holdes under 5 meter så vidt muligt. - Vinterroning på egen hånd må foregå ubegrænset indenfor det daglige rofarvand, når man som frigivet roer har roet mindst km i den netop afsluttede rosæson, og i øvrigt er fyldt 5 år ved vinterperiodens start. Disse roere må ligeledes ro udenfor det daglige rofarvand i vinterperioden, dog skal kravene i nærværende relement fortsat følges. - Øvrige frigivne roere, der ikke opfylder distancekravet ovenfor, må på egen hånd ro indenfor følgende afgrænsede område : >på Vidåen mellem klubhuset og Jernbanebroen, samt på Grønåen op til Vindtvedkanalen< Disse roere må også deltage i roning på det øvrige daglige rofarvand, såfremt det foregår i følgeskab med rutineret roer/ instruktør, der lever op til kravene i -. 4 Under udøvelse af vinterroning skal DKF`s regler følges, dvs. der skal benyttes redningsvest/svømmevest af alle kajakroere i tidsrummet fra. oktober til. maj. 5 I øvrigt kræves, at den enkelte kajakroer til en hver tid er bekendt med de risici roning i vinterperioden kan indebære for egen/ og anden person (ro makker), samt at roeren tager de nødvendige forholdsregler. Roeren skal være iført våddragt, tørdragt eller medbringe en vandtæt pose med tørt tøj Findes en kajakroer ikke at ville leve op til nærværende regler og forhold, kan den siddendebestyrelse fratage denne roers tilladelse til vinterroning i Tønder Roklubs regi. 4

15 Kajak-roning i Tønder Roklub ( kajakreglement og frigivelse) En kajakroer i Tønder Roklub, skal gøres bekendt med og læse sikkerhedsbestemmelser i DKF, som er en rammebestemmelse med minimumskrav til klubber tilsluttet DKF (Dansk Kano og kajakforbund). Et eksemplar vil kunne ses i roklubben / på klubbens hjemmeside. Frigivning af kajakroeren kan tidligst foretages, når denne er fyldt år. Indtil roeren er frigivet, skal denne være ifølge med en frigiven kajakroer/instruktør, der har bestyrelsens tilladelse til at ro med ikke frigivne medlemmer. For frigivelse (roning uden ledsagelse) gælder følgende : - Kajakroeren skal kunne godtgøre, at kunne svømme 6m. - Kajakroeren skal vise, at han/hun kan iføre sig sin redningsvest i vandet efter en kæntring, derefter bjærge sig selv og kajakken i land, tømme kajakken for vand og entre kajakken for videre roning. - Kajakroeren skal kunne yde og modtage såkaldt makkerhjælp til entring af kajakken. - Kajakroeren skal have roet mindst 5 km, for at kunne frigives til klubbens daglige rofarvand. - Frigivelsen meddeles af en kajakroer/ instruktør, der har tilladelse hertil fra klubbens bestyrelse. Redningsvest/ svømmevest skal iflg. DKF altid medbringes i kajakken. For anvendelse af redningsvest gælder desuden : - Den ikke frigivne kajakroer skal altid være iført redningsvest. - Kajakroere der endnu ikke er fyldt 5 år, skal altid være iført redningsvest. - For roning i perioden. oktober til. maj er det obligatorisk for alle roere, at bære redningsvest iflg. DKF. 4 For medlemmer under 8 år gælder : - En forælder/værge skal ved indmeldelsen give samtykke til, at medlemmet må deltage i roning i Tønder Roklub. Herved tilkendegiver underskriveren, at have læst klubbens sikkerhedsbestemmelser for kajakroning, og at man er indforstået med disse. ( blanketten samtykke til kajakroning for unge under 8 år anvendes ). 5 Roning med børn under år, således også som passager i K, kan i enkelte tilfælde tillades. Dette må da alene være med en rutineret kajakroer/instruktør, der har tilladelsen hertil fra klubbens bestyrelse. 6 Frigivne medlemmer må anvende klubbens kajakmateriel ifølge de bestemmelser der i øvrigt måtte være herom. 5

16 Kajak-roning i Tønder Roklub (langtursreglement) Ved langtur forståes roning på farvand der ikke er omfattet af definitionen det daglige rofarvand. Den frigivne roer skal have roet en samlet distance på km, og iøvrigt vurderes som ansvarsbevidst og sikker, inden tilladelse til anvendelse af klubbens materiel på langtur kan gives. Tilladelse gives af bestyrelse/ instruktør. Den ikke frigivne kajakroer, kan altid deltage på langtur, såfremt det foregår ifølge med rutineret frigiven kajakroer/ instruktør. Det påhviler roeren der tager på langtur at sikre, at de gældende regler udstedt af DKF eller Tønder Roklub fortsat overholdes, herunder : - at der i båden forefindes opdriftsanordning der kan holde båden flydende såfremt denne bordfyldes. - at der medføres redningsvest. - at der i båden er fastgjort et øsekar. 4 I øvrigt gælder klubbens regler for ansvar- og hæftelse for medbragt/ lånt klubmateriel. 6

17 Samtykke til kajakroning for unge under 8 år Ifølge Tønder Roklubs sikkerhedsbestemmelser må unge under 8 år kun ro alene fra roklubben med forældrenes samtykke og på forældrenes ansvar. Undertegnede bekræfter hermed over for Tønder Roklub, at må ro alene fra Tønder Roklub uden at følges med en voksen. Dato Underskrift Bilag vedlagt: Kajakroning i Tønder Roklub ( sikkerhedsbestemmelsem ). 7

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Medlemsmøde d. 6. November 1997 (rettes til Medlemsmøde 16. september 2014) ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Roreglement for Hellerup Roklub

Roreglement for Hellerup Roklub gældende roning i inrigger og outrigger både. Rosæson 1 Rosæsonen, hvis nøjagtige længde fastlægges af bestyrelsen, går maximalt fra ultimo marts til og med oktober. Styrmandsvagten 2 Ved rosæsonens begyndelse

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev.

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev. Love og reglement for Lemvig Roklub April 2009 rev. 2011, 12 og 13 Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Indhold Love 3 Klubbens ledelse 4 Generalforsamling 5 Forårsmedlemsmøde

Læs mere

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Kajakklubben Strømmen Middelfart Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Bestyrelsen blev i 2009 opfordret til at gennemarbejde foreningens vedtægter i lyset af de ændringer,

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Kano og Kajakklubben Vejle Å (KKVÅ). Hjemsted er Vejle Kommune. Klubben er stiftet den 5. september 2011 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund.

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Reglementer Holbæk Roklub Stiftet 10. juni 1886 Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Holbæk Roklub Reglementer Klub reglement Side 1 af 18 KLUB Reglement 1 1. Holbæk Roklub

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter og roreglement for Næstved Roklub.

Vedtægter og roreglement for Næstved Roklub. Vedtægter og roreglement for Næstved Roklub. 27.06.2012 Sidst revideret 27.06.2012 vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling - 6 og 9 er ændret. 1 Navn og formål. 1. Klubbens navn er Næstved Roklub,

Læs mere

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde DFfR s projektgruppe vil gerne indbyde alle roere danske og

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune.

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. Vedtægter for Islev Triathlon Klub 1 Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. 2 Klubbens formål Klubben har som formål at dyrke og udbrede

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Nykøbing F. Roklub. Reglement Nykøbing F. Roklub

Nykøbing F. Roklub. Reglement Nykøbing F. Roklub Reglement Nykøbing F. Roklub 1. Hvem må ro Kun aktive medlemmer af klubben må benytte materiellet uden særlig tilladelse fra bestyrelsen. Roere fra andre klubber kan dog af bestyrelsen få tilladelse til

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Love for Kajakklubben Viking

Love for Kajakklubben Viking Love for Kajakklubben Viking 1 Navn, beliggenhed og stander Klubbens navn er Kajakklubben Viking. Dens hjemsted er stranden v. Silistria, Ørneredevej 19, 8270 Højbjerg Standeren symboliserer klubben ved

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Foreningens formål er at samle fysisk handicappede til udøvelse af idræt og at udbrede interessen for handicapidræt

Foreningens formål er at samle fysisk handicappede til udøvelse af idræt og at udbrede interessen for handicapidræt VEDTÆGTER FOR HANDICAP IDRÆTSFORENINGEN LAVIA VIBORG Senest rettet 13. 3. 2008 Medlem af D.H.I.F, DGI og Viborg Sport 1 Foreningens Navn er LAVIA (Lad alle være i Aktivitet) VIBORG Foreningens hjemsted

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter. for. AaB Ishockey

Vedtægter. for. AaB Ishockey for AaB Ishockey Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling 10. juni 2015 AaBI pr 20150610.docx Side 1 af 9 1. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er AaB Ishockey og har hjemsted i Aalborg.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940)

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) Love for Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) 1 Klubbens navn er Silkeborg Fodbolddommerklub. Den har til formål at virke for dygtiggørelse af medlemmerne samt varetage disses interesser. Disse

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Nærværende reglement er udfærdiget jævnfør 9 i vedtægterne for Kolding Roklub. Overtrædelse af reglementet kan medføre nægtet adgang til klubben, og / eller

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK - Som er ændret: SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB Ved generalforsamling den 29 januar 1980. Ved generalforsamling den 17 april 1986. Ved generalforsamling den 15 april 1991. Ved generalforsamling den

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune.

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. 1 Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. personligt fremmøde på generalforsamlingen. Medlemmer skal være fyldt 15 år for at have stemmeret.

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere