VEDTÆGTER REGLEMENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER REGLEMENTER"

Transkript

1 VEDTÆGTER OG REGLEMENTER (REVIDERET FEBRUAR ) TØNDER ROKLUB Medlem af D.F.f.R. under D.I.F.

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Side Forord... Side Vedtægter for Tønder Roklub... Side Reglement for Tønder Roklub... Side 7 Scullerreglement for Tønder Roklub... Side 9 Langtursreglement for Tønder Roklub (roning9... Side Reglement for Micro- og minironing i Tønder Roklub (roning)... Side Vinterreglement for Tønder Roklub (roning)... Side Vinterreglement for kajakroning i Tønder Roklub... Side 4 Kajakreglement og frigivelse... Side 5 Langtursreglement for kajakroning... Side 6 Samtykke til kajakroning for unge under 8 år... Side 7 OBS: Formuleringerne ( med blåt) foreslås slettet eller ændret til passagerne skrevet med rødt Kære medlem! Februar Det du sidder med i hånden, er den senest reviderede udgave af klubbens vedtægter og reglementer. Vi er ikke tilhængere af, at der skal være forskrifter for alt i Tønder Roklub. Omvendt er der visse ting, vi alle skal rette os efter, af hensyn til klubbens ansigt udadtil, hensynet til hinanden og sikkerheden ved udøvelsen af vor sport. Sund fornuft, en god portion situationsfornemmelse og erfaring kunne såmænd erstatte det meste i dette hæfte, men hvad nu hvis??? Derfor skal du også læse de mange paragraffer og punkter, som en vejledning for dig selv som roer i Tønder Roklub. Med roer-hilsen Marianne Garder Formand Jens Chr. Malle Kasserer

3 Vedtægter for Tønder Roklub Klubbens navn, formål og stander. Klubbens navn er "Tønder Roklub" hjemmehørende i Tønder Kommune. Klubbens formål er at fremme og dyrke søsport, herunder primært rosport samt kano- og kajaksport. Klubbens stander består af byvåbenet i blåt på hvid bund. Medlemmer. Klubben består af aktive og passive medlemmer. Som aktivt medlem kan optages enhver ) "uberygtet" person over år. Mikro-, mini- og ungdomsroere kan, uanset alder, optages efter bestyrelsens bestemmelser herom, dog uden stemmeret ved klubbens generalforsamling. Som passivt medlem - med ret til at deltage i klubbens møder, festligheder og generalforsamling, men uden ret til at benytte klubbens materiel uden samtykke fra bestyrelsen og uden stemmeret - kan ligeledes enhver ) "uberygtet" person optages. ) Ved "uberygtet", forstås i denne sammenhæng, personer, som ved deres opførsel i tilknytning til roklubbens virke, ikke kan skade sportens og klubbens anseelse eller klublivet i al almindelighed. Optagelse nægtet. Såfremt optagelse af et medlem er nægtet, kan den pågældende indanke spørgsmålet for den førstkommende generalforsamling. Mindst / af de fremmødte og/ eller repræsenterede stemmer, skal stemme for optagelsen, ellers er denne nægtet. 4 Ind- og udmeldelse. Indmeldelse er bindende for mindst år, regnet fra indmeldelsesdato og indtil d.. marts. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren og med mindst måneds varsel. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra disse bestemmelser. 5 Kontingent. Kontingentet til klubben fastsættes på den ordinære generalforsamling på baggrund af et forelagt budget. Er samlevende/gifte begge medlemmer, betales Par-kontingent efter gældende sats. Kontingentet for passive medlemmer fastsættes på generalforsamlingen. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde bevillige hel eller delvis fritagelse for kontingent. Kontingentet opkræves i rate á måneder, med forfaldsdato d.. marts. Ved indmeldelse indtil den. juli, betales der fuld kontingent indtil den. marts. Ved indmeldelse efter den. juli betales 5 % af kontingentsatsen, indtil den. marts

4 6 Restance og slettelse. Såfremt et medlem ikke har betalt kontingent for aktivt medlemskab indenfor måneder fra opkrævningsdatoen at regne, modtager vedkommende en skriftlig påmindelse fra bestyrelsen om inden 4 dage at aftale en snarlig afvikling af sin gæld til klubben. Der opkræves herfor et rykker-gebyr på kr.,- pr. gang. Hvis afvikling af restancen, efter modtagelsen af endnu en skriftlig påmindelse ved udløbet af opkrævningsperioden, ikke aftales straks, skal bestyrelsen medmindre anden aftale er truffet, slette det pågældende medlem og derefter indberette vedkommende til DKF og DFfR, hvorefter vedkommende ikke vil kunne optages i foreninger under disse organisationer, før gælden til Tønder Roklub er afviklet. 7 Eksklusion. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer af andre grunde end kontingentrestance, jf. bl.a.. Sådanne eksklusioner kan indankes for førstkommende generalforsamling, jf. bestemmelserne i. 8 Bestyrelsen. Bestyrelsen skal bestå af en formand, næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer, hvor den samlede bestyrelse tegner klubben. Den samlede bestyrelse vælges af Generalforsamlingen til hver af ovenstående poster. For at sikre kontinuitet i bestyrelsens arbejde, vælges formanden og kassereren for år ad gangen. Formanden er på valg i lige år og kassereren er på valg i ulige år. Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang nedsætte udvalg eller personer til varetagelse af nedenstående arbejdsområder, såsom: Ungdomsroning Ro- instruktion og træning Kajakinstruktion og -træning Bygnings- og udenomsarealer Bådvedligeholdelse Aktivitetsudvalg Udlejning Bestyrelsen meddeler snarest efter besættelsen af sådanne poster klubbens øvrige medlemmer herom. Formand og kasserer skal være seniorer, dvs. være fyldt 8 år. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller andre bestyrelsesmedlemmer finder det hensigtsmæssigt, dog min. 5 gange i ro sæsonen med passende mellemrum. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst medlemmer af bestyrelsen er til stede, hvor den ene skal være Formanden. I tilfælde af vakance blandt bestyrelsens medlemmer i løbet af valgperioden, supplerer bestyrelsen sig med de nødvendige medlemmer frem til næste generalforsamling. 4

5 9 Medlemsmøder. Ordinær generalforsamling. Medlemsmøder afholdes efter behov. Der skal dog altid afholdes medlemsmøder, hvis større ændringer forestår i: Bestyrelsesarbejdet Klubbens dagligdag, eller Klubbens økonomi (herunder anskaffelser) Dette gælder forhold, der ikke har været kendt ved sidst afholdte generalforsamling. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned med følgende dagsorden:. Valg af dirigent.. Årsberetning.. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 4. Indkomne forslag. 5. Fastlæggelse af budget og kontingent. 6. Valg af formand. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af revisorer, (evt. suppleant). 9. Eventuelt. Generalforsamlingen indkaldes med mindst dages skriftligt varsel via og bekendtgørelse på klubbens hjemmeside til hvert aktivt og passivt medlem bilagt den fulde dagsorden. Revideret regnskab for det afsluttede år, samt bestyrelsens budgetforslag til det kommende år, medsendes indbydelsen til årets generalforsamling. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indsendes til formanden senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse. Valg af bestyrelsen. Formand og kasserer vælges for år ad gangen. Resten af bestyrelsen vælges for år. Disse valg sker ved skriftlig afstemning, såfremt der er flere kandidater til en post. Generalforsamlingens beslutningsdygtighed m.m. Alle generalforsamlinger ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til mødetal. Nye medlemmer har først stemmeret efter måneders medlemskab. Afstemning sker ved simpel majoritet, undtagen ved de i, 7, og 6 nævnte tilfælde. I andre anliggender kan skriftlig afstemning kræves af et bestyrelsesmedlem, den på generalforsamlingen valgte dirigent eller såfremt mindst aktive medlemmer ønsker dette. Lovændring. Til vedtagelse af en lovændring kræves det, at mindst / af de fremmødte medlemmer stemmer for denne. 5

6 Ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen er pligtig til dette, når mindst / af de aktive medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af dagsorden. 4 Reglementer. Bestyrelsen udfærdiger de nødvendige reglementer og alm. ordensbestemmelser m.h.t. benyttelse af klubbens materiel, inventar og lokaler. Ved overtrædelse heraf skal bestyrelsen påtale dette og i grovere tilfælde nægte vedkommende adgang til bådehuset og til benyttelse af materiellet for et nærmere fastsat tidsrum (karantæne). Såfremt et eller flere medlemmer ved overtrædelse af reglementet eller ved grov uagtsomhed foranlediger skade på, eller tab af klubbens materiel, er vedkommende efter bestyrelsens beslutning herom, erstatningspligtig(e) overfor klubben. Et eksemplar af klubbens love og reglementer skal til enhver tid findes opslået i bådehuset på et synligt sted, samt være tilgængelige på klubbens hjemmeside. 5 Bogføring. Klubben fører følgende: Medlemskartotek, regnskab, forhandlingsprotokol (mødereferater) samt rojournal. Regnskabsåret løber fra. januar til. december og klubbens formue skal opbevares i et pengeinstitut. 6 Klubbens ophævelse. Hvis det bliver nødvendigt at opløse klubben, f.eks. p.g.a. for få medlemmer, indkalder bestyrelsen til generalforsamling desangående. For opløsning kræves / af de aktive medlemmers stemmer. Generalforsamlingen nedsætter derpå et likvidationsudvalg, som skal likvidere klubbens mellemværende og realisere dens aktiver. Et eventuelt overskud båndlægges til fordel for en senere forening indenfor søsport, med lokalt tilhørsforhold i Tønder Kommune (Rosport/Kano- & kajaksport). (Revideret som vedtaget på roklubbens ordinære generalforsamling i februar ) 6

7 Reglement for Tønder Roklub Ro- og kajakchefen leder den almindelige roning, og træffer de nødvendige dispositioner med hensyn til benyttelse af materiellet. Ethvert nyt medlem af roklubben, der ikke tidligere er "frigivet", skal gennemgå den af bestyrelsen fastlagte uddannelse i henholdsvis roning & kajak. Dette omfatter et instruktionsforløb ved henholdsvis uddannede ro- og kajak instruktører/trænere. Ethvert medlem kan frit vælge kun at uddanne sig i henholdsvis roning & kajak, med deraf følgende rettigheder til at benytte klubbens materiel. Efter uddannelsen "frigives" medlemmet til almen benyttelse af klubbens materiel af instruktøren Et hold består af en styrmand og fuldtallig bemanding. Ved roning i single-scullere og enerkajakker, har roeren samme ansvar og pligter som en styrmand. Ved roning i både uden styrmand i øvrigt, f.eks. dobbelt-sculler eller -er kajak, betragtes den mest erfarne/bedst uddannede roer som "styrmand". For roning, som nævnt under pkt. a og b, kræves ikke styrmandsret jf. 5 og 6. Styrmanden har det fulde ansvar for båd og besætning. Ansvaret indtræder, når båden flyttes fra sin plads, og slutter, når båden i aftørret og rengjort stand atter er på sin plads. Efterkommer et hold ikke styrmandens kommandoer og anvisninger, indberettes dette til bestyrelsen. 4 Styrmænd udnævnes af instruktøren. Klubben har grader af styrmandsret. Lokal styrmandsret (korttursstyrmandsret): ret til at føre båd til Højer, samt efter bestyrelsens nærmere godkendelse i andre roklubber s daglige rofarvand. Langtursstyrmandsret i henhold til DFfR s langtursreglement. Dog har ingen ret til at føre båd udenfor Vidå slusen. 5 For erhvervelse af lokal styrmandsret kræves mindst års aktiv roning. For erhvervelse af langtursstyrmandsret kræves mindst års aktiv roning og grundlæggende kendskab til langtursroning på åbent vand. For at opnå styrmandsret må man deltage i klubbens styrmandskursus, og have en alder af mindst 5 år. Bestyrelsen kan, i forbindelse med u-roeres træning samt deltagelse i kaproninger, stævner o. lign., meddele personer under 5 år korttursstyrmandsret, hvis dette skønnes forsvarligt. 7

8 Før en hver rotur noterer roeren bådens navn, dato, klokkeslet for afgang og turens mål på rokortet. Endvidere påser "styrmanden", at rokort og båden med tilbehør er i orden. Efter hjemkomsten noteres dato og klokkeslet for denne, antal km samt eventuelle andre oplysninger. Bestyrelsen/ og eller ansvarshavende instruktør/træner kan til enhver tid, såfremt forholdene vejreller materielmæssigt m.v. taler herfor, nedlægge ro-forbud. 7 Badning fra bådene er forbudt. 8 Mangler eller skader på materiellet meldes straks til bådvedligeholdsudvalget. 9 Opslag i bådehuset vedrørende benyttelse af materiellet, og ordensregler og lignende er at betragte som supplement til reglementet og er underkastet samme regler med hensyn til overholdelse. For roning og kajakroning gælder i øvrigt, uanset ovenstående, Dansk Forening for Rosports og Dansk Kano- og Kajakforbunds til enhver tid gældende reglementer, der skal være tilgængelige i klubben. Klubbens supplerende reglementer, bl.a. vedr. vinterroning, mikro- og minironing, langtursroning, scullerroning samt kajakroning, skal være opsat på klubbens opslagstavle. Der er obligatorisk svømmeprøve på m fri svømning efter bestyrelsens anvisninger. For roere, der ønsker at ro langture i robåd eller kajak uden for dagligt rofarvand, skal der aflægges svømmeprøve på 6 m fri svømning, ligeledes efter bestyrelsens nærmere anvisning herom. Medlemmer af Tønder Roklub har mulighed for at henlægge egen kajak i klubbens bådehal, for max. år ad gangen. Bestyrelsen opretter en venteliste såfremt at behovet opstår. Henlæggelse af egen kajak i bådehallen sker på eget ansvar, det vil sige at klubbens ansvarsforsikring ikke dækker disse kajakker. Transport af klubbens materiel foregår på eget ansvar. 4 Lån af klubbens materiel i mere end en enkelt dag aftales med ro- eller kajakchefen. 5 Klubbens daglige rofarvand strækker sig fra Roklubben og ud til den gamle sluse ved Højer samt Grønåen ud til Vindvedkanalen 8

9 Scullerreglement for Tønder Roklub Scullerinstruktørerne tildeler scullerret. Scullerretten kan begrænses til kun at gælde visse nærmere angivne scullere. Der kan i hvert enkelt tilfælde fastsættes grænser for det farvand, indenfor hvilket scullerretten gælder. Der må ikke foretages landgang fra sculler af roere, der ikke er frigivet. Scullerroere er underkastet de samme betingelser med hensyn til ansvar og rotilladelse som enhver styrmand, jævnfør ro-reglementet. 4 Scullersæsonen følger rosæsonen, der går fra begyndelsen af april til slutningen af oktober. 5 Den første og sidste måned skal der bæres svømmevest og anden hensigtsmæssig beklædning. 9

10 Langtursreglement for Tønder Roklub Enhver tur, der går uden for det daglige roområde, er en langtur. Det daglige roområde skal være fastlagt i klubbens reglement og bekendtgjort ved opslag i bådehuset. DFfR kan pålægge klubberne at ændre grænserne for det daglige roområde. Enhver langtur i udlandet kan roes i både, der er godkendt i det pågældende land som langtursbåd, ligesom langtursroning i Danske indsøer og å-systemer kan foregå i ikke typegodkendte langtursbåde. Enhver deltager i langture skal overfor klubbens bestyrelse have godtgjort, at han/hun udviser fortrolighed med ophold i vandet, samt at han/hun er i besiddelse af svømmefærdighed, d.v.s. at han/hun kan svømme mindst 6 m uden hvil, samt at han/hun kan træde vande. Desuden skal han/hun vise, at han/hun kan iføre sig en redningsvest i vandet, samt at han/hun kan svømme mellem årer. Han/hun må ikke kunne bunde under disse prøver. Et langturshold skal altid være fuldtalligt og båden forsynet med øsekar og redningsveste (en til hver mand) af en af DFfR eller Dansk Varedeklarationsnævn godkendt type. Rummene for og agter skal altid være forsynet med vandtæt skot. 4 Holdets leder er ansvarlig for, at roningen forgår i overensstemmelse med langtursreglementet, samt at gældende regler, herunder søloven og søvejsreglerne overholdes. 5 Passagerer må aldrig medtages. Sejlføring er forbudt. Båden må ikke overbelastes. 6 Enhver langtur, herunder turens mål og tidspunktet for hjemkomsten, skal forud anmeldes til og godkendes af klubbens bestyrelse, ligesom bestyrelsen har ansvaret for at bådens fører har langtursstyrmandsret. Ændringer med hensyn til turens mål og tidspunktet for hjemkomsten skal hurtigst muligt meddeles klubbens bestyrelse. 7 Langture må kun udføres under gunstige vejr- og søforhold. Ved optrækkende uvejr, blæst eller tåge under turen skal båden straks søge land, ligesom bådens fører har pligt til at søge land, hvis én af mandskabet p.g.a. utryghed ved roningen ønsker det, når manøvren efter førerens skøn er forsvarlig. 8 En båd, der er på langtur, skal følge kystlinien så nær land som muligt, når bundforholdene ikke hindrer dette, og altid bevare følingen med land, d.v.s. ikke fjerne sig længere fra dette, end at mandskabet kan bjærge sig selv og båden i land. Det er tilladt, i roligt vejr og sø, uden udsigt til hverken uvejr, blæst eller tåge, at sætte over bugter, vige, sunde og fjorde, hvis turen ellers vil forlænges uforholdsmæssigt. Afstanden til nærmeste kyst må dog under hele overfarten aldrig overstige,5 km.

11 Sådanne overfarter må dog kun finde sted, efter at lederen har indhentet samtykke fra hele mandskabet. Hvis blot en enkelt af mandskabet udtrykker betænkelighed ved overfarten, må denne ikke foretages. Samtykket tager intet ansvar fra føreren. Ethvert hold, som går på langtur uden for de lokale farvande, har pligt til at gøre sig bekendt med og overholde de særlige reglementer, som jævnfør stk., måtte gælde for de strækninger der passeres. 9 Klubbens bestyrelse bærer overfor myndighederne ansvaret for: at kun helt igennem sødygtige og af DFfR typegodkendte både benyttes, undtaget dog lempelsen i, at kun gode, stærke årer benyttes, at redningsveste af godkendt type og øsekar er i brugbar stand, at kun kvalificerede roere får lov til at deltage i langtursroning, at kun erfarne langtursroere, der har gennemgået et langtursstyrmandskursus, afholdt efter DFfR for sådanne fastlagte retningslinier, får tildelt langtursstyrmandsret, at den mest erfarne udpeges til holdets leder. Denne skal have langtursstyrmandsret, at der udvises forsigtighed med at give tilladelse til langture i begyndelsen af sæsonen, hvor risikoen er stor på grund af det kolde vand. DFfR s langtursreglement er gældende for alle under DFfR stående klubber. Hvert klubmedlem skal endvidere have et eksemplar af klubbens langtursreglement tilstillet, og et eksemplar af begge være opslået i bådehuset. Enhver klub skal have et eget reglement for langtursroning, dette skal altid indeholde DFfR s langtursreglements bestemmelser, og skal desuden, hvor de lokale forhold kræver det, indeholde skærpede bestemmelser, således f.eks. ganske forbyde ture over bestemte strækninger, farvande og lignende. Også sådanne specielle reglementer skal være opslået i bådehuset og desuden særskilt bringes til alle medlemmernes kundskab. Klubben er overfor DFfR ansvarlig for håndhævelsen af DFfR s langtursreglement. Såfremt medlemmer af en klub væsentlig forsynder sig mod DFfR s eller klubbens eget langtursreglement, indberettes sagen gennem kredsbestyrelsen til DFfR s hovedbestyrelse, og medlemmerne udelukkes fra deltagelse i langtursroning, indtil sagen er afgjort. DFfR s hovedbestyrelse kan efter indstilling fra Motions- og turudvalget dispensere fra DFfR s langtursreglement. Dispensation i henhold til foranstående bestemmelse tager hverken ansvar fra turens leder eller klubbens bestyrelse.

12 Reglement for Micro- og minironing i Tønder Roklub Formål: at gøre roning til en sportsgren for hele familien at bevare gode senior medlemmer, der stifter familie at give en stabil tilgang til ungdomsafdelingen og på lang sigt senior-afdelingen For medlemmer af micro-afdelingen gælder følgende særlige regler: Alder: Kontingent: Aktiviteter: -8 år Afregnes som del af familiekontingent kan deltage i svømning arrangementer som f.eks. udflugter, klub-ture m.v. må kun deltage som passagerer i båden under følgende regler: Ansvar tillægges forældrene/værge FULDT UD Den ene af forældrene skal være ansvarshavende styrmand på den båd, hvor deres barn er passager. Micro-roeren SKAL benytte redningsvest under hele roturen. Redningsvesten skal forældrene normalt selv fremskaffe. Der må kun være én passager under 8 år i båden. Micro-roere må kun medtages som passagerer i perioden. maj til. september. Micro-roeren skal placeres foran bådens styrmand på bundbrættet eller på pladsen agter for forskottet. Roturene må KUN foregå indenfor dagligt ro-farvand. Arrangementer på land Mindst én af forældrene, eller person med bemyndigelse fra disse, skal deltage sammen med barnet. For medlemmer af mini-afdelingen gælder følgende særlige regler: Alder: Kontingent: 8- år Afregnes som del af familiekontingent Aktiviteter: Kan deltage i svømning Arrangementer som f.eks. udflugter, klub-ture m.v. Kan deltage på rokurser i det omfang, der kan dannes hold i egnede bådtyper. Roning i scullere samt øvrigt egnet materiel i perioden. maj til. september. Efter frigivelse kan roning foregå på nærmere fastlagte tidspunkter. Herudover er det tilladt at ro, hvis en af forældrene er med i båden som ansvarshavende styrmand. Aktive mini-roere skal kunne dokumentere svømmefærdighed i tilknytning til frigivelsen. 4 Generelt For micro- og mini-roere gælder det iøvrigt, at klubbens vedtægter og øvrige reglementer skal overholdes.

13 Vinterreglement for Tønder Roklub Roning Roning imellem standerstrygning og standerhejsning, i det følgende benævnt vinterroning, kan kun finde sted efter tilladelse fra rochefen. Tidspunkt for standerstrygning og standerhejsing fastsættes af bestyrelsen, dog omfatter nærværende reglement mindst perioden. november til. marts følgende år. Vinterroning må kun finde stede i det daglig tidsrum fra en halv time efter solopgang til en halv time før solnedgang. Vinterroning må kun foregå indenfor det daglige rofarvand og gældende regler for DFfR s langtursreglement. 4 Vinterroning kan kun udøves af klubbens frigivne roere, fyldt 5 år ved vinterroningsperiodens start, og en korttursstyrmand som ansvarshavende. 5 Under udøvelse af vinterroning skal der benyttes inriggere og forefindes en af DFfR eller anden af Dansk Varedeklarationsnævn godkendt redningsvest til hver roer.

14 Kajakroning (vinterronings reglement) Kajak-roning imellem standerstrygning og standerhejsning, i det følgende benævnt vinterroning, kan i Tønder Roklub kun finde sted når disse regler følges. Tidspunkt for standerstryning og standerhejsning fastsættes alene af bestyrelsen. Vinterroning må kun finde sted i tidsrummet fra en halv time efter solopgang, til en halv time før solnedgang. Vandet mellem kajakken og nærmeste bred skal være isfrit, og afstanden til bredden holdes under 5 meter så vidt muligt. - Vinterroning på egen hånd må foregå ubegrænset indenfor det daglige rofarvand, når man som frigivet roer har roet mindst km i den netop afsluttede rosæson, og i øvrigt er fyldt 5 år ved vinterperiodens start. Disse roere må ligeledes ro udenfor det daglige rofarvand i vinterperioden, dog skal kravene i nærværende relement fortsat følges. - Øvrige frigivne roere, der ikke opfylder distancekravet ovenfor, må på egen hånd ro indenfor følgende afgrænsede område : >på Vidåen mellem klubhuset og Jernbanebroen, samt på Grønåen op til Vindtvedkanalen< Disse roere må også deltage i roning på det øvrige daglige rofarvand, såfremt det foregår i følgeskab med rutineret roer/ instruktør, der lever op til kravene i -. 4 Under udøvelse af vinterroning skal DKF`s regler følges, dvs. der skal benyttes redningsvest/svømmevest af alle kajakroere i tidsrummet fra. oktober til. maj. 5 I øvrigt kræves, at den enkelte kajakroer til en hver tid er bekendt med de risici roning i vinterperioden kan indebære for egen/ og anden person (ro makker), samt at roeren tager de nødvendige forholdsregler. Roeren skal være iført våddragt, tørdragt eller medbringe en vandtæt pose med tørt tøj Findes en kajakroer ikke at ville leve op til nærværende regler og forhold, kan den siddendebestyrelse fratage denne roers tilladelse til vinterroning i Tønder Roklubs regi. 4

15 Kajak-roning i Tønder Roklub ( kajakreglement og frigivelse) En kajakroer i Tønder Roklub, skal gøres bekendt med og læse sikkerhedsbestemmelser i DKF, som er en rammebestemmelse med minimumskrav til klubber tilsluttet DKF (Dansk Kano og kajakforbund). Et eksemplar vil kunne ses i roklubben / på klubbens hjemmeside. Frigivning af kajakroeren kan tidligst foretages, når denne er fyldt år. Indtil roeren er frigivet, skal denne være ifølge med en frigiven kajakroer/instruktør, der har bestyrelsens tilladelse til at ro med ikke frigivne medlemmer. For frigivelse (roning uden ledsagelse) gælder følgende : - Kajakroeren skal kunne godtgøre, at kunne svømme 6m. - Kajakroeren skal vise, at han/hun kan iføre sig sin redningsvest i vandet efter en kæntring, derefter bjærge sig selv og kajakken i land, tømme kajakken for vand og entre kajakken for videre roning. - Kajakroeren skal kunne yde og modtage såkaldt makkerhjælp til entring af kajakken. - Kajakroeren skal have roet mindst 5 km, for at kunne frigives til klubbens daglige rofarvand. - Frigivelsen meddeles af en kajakroer/ instruktør, der har tilladelse hertil fra klubbens bestyrelse. Redningsvest/ svømmevest skal iflg. DKF altid medbringes i kajakken. For anvendelse af redningsvest gælder desuden : - Den ikke frigivne kajakroer skal altid være iført redningsvest. - Kajakroere der endnu ikke er fyldt 5 år, skal altid være iført redningsvest. - For roning i perioden. oktober til. maj er det obligatorisk for alle roere, at bære redningsvest iflg. DKF. 4 For medlemmer under 8 år gælder : - En forælder/værge skal ved indmeldelsen give samtykke til, at medlemmet må deltage i roning i Tønder Roklub. Herved tilkendegiver underskriveren, at have læst klubbens sikkerhedsbestemmelser for kajakroning, og at man er indforstået med disse. ( blanketten samtykke til kajakroning for unge under 8 år anvendes ). 5 Roning med børn under år, således også som passager i K, kan i enkelte tilfælde tillades. Dette må da alene være med en rutineret kajakroer/instruktør, der har tilladelsen hertil fra klubbens bestyrelse. 6 Frigivne medlemmer må anvende klubbens kajakmateriel ifølge de bestemmelser der i øvrigt måtte være herom. 5

16 Kajak-roning i Tønder Roklub (langtursreglement) Ved langtur forståes roning på farvand der ikke er omfattet af definitionen det daglige rofarvand. Den frigivne roer skal have roet en samlet distance på km, og iøvrigt vurderes som ansvarsbevidst og sikker, inden tilladelse til anvendelse af klubbens materiel på langtur kan gives. Tilladelse gives af bestyrelse/ instruktør. Den ikke frigivne kajakroer, kan altid deltage på langtur, såfremt det foregår ifølge med rutineret frigiven kajakroer/ instruktør. Det påhviler roeren der tager på langtur at sikre, at de gældende regler udstedt af DKF eller Tønder Roklub fortsat overholdes, herunder : - at der i båden forefindes opdriftsanordning der kan holde båden flydende såfremt denne bordfyldes. - at der medføres redningsvest. - at der i båden er fastgjort et øsekar. 4 I øvrigt gælder klubbens regler for ansvar- og hæftelse for medbragt/ lånt klubmateriel. 6

17 Samtykke til kajakroning for unge under 8 år Ifølge Tønder Roklubs sikkerhedsbestemmelser må unge under 8 år kun ro alene fra roklubben med forældrenes samtykke og på forældrenes ansvar. Undertegnede bekræfter hermed over for Tønder Roklub, at må ro alene fra Tønder Roklub uden at følges med en voksen. Dato Underskrift Bilag vedlagt: Kajakroning i Tønder Roklub ( sikkerhedsbestemmelsem ). 7

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Godkendt af bestyrelsen den 20. juni 2012 Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Rovagten leder den daglige roning og træffer de nødvendige dispositioner med hensyn til benyttelse af materiellet,

Læs mere

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander.

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander. Vedtægter 1 Navn og formål. Klubbens navn er: 'Korsør Roklub". Klubben har hjemsted i Korsør by, Slagelse Kommune. Dens formål er at give de aktive medlemmer lejlighed til sund motion og legemlig udvikling,

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Vedtaget på medlemsmøde den 16. september 2014. ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre Roklubs roaktiviteter. Dette

Læs mere

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB Side 1 af 9 Ro reglement for Kalundborg Roklub Opdateret af bestyrelsen 28. marts 2015 Indhold: 1. Generelt 2. Dagligt rofarvand 3. Sikkerhed 4. Benyttelse af klubbens udstyr

Læs mere

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i alle robåde

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i alle robåde Generelt KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i alle robåde Korsør Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og er i den forbindelse forpligtiget til at overholde de af DFfR vedtagne regler

Læs mere

ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB

ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB Indhold: Dagligt farvand og langture for Ishøj Roklub Opnåelse af rettigheder i Ishøj Roklub DFfR's langtursreglement Revideret september 2008 ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB

Læs mere

LOVE. for. Fredericia Roklub

LOVE. for. Fredericia Roklub LOVE for Fredericia Roklub Klubbens navn er Fredericia Roklub. Dens formål er at dyrke rosport. Klubben er medlem, af DFfR. under DIF og er underkastet disse forbunds love og regler. Klubbens hjemsted

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

Skelskør Roklub Kajak Reglement.

Skelskør Roklub Kajak Reglement. Skelskør Roklub Kajak Reglement. 1. Formål og gyldighed. 1Al kajakroning i Skelskør Roklubs regi følger de sikkerhedsbestemmelser, der er udarbejdet Dansk Kano og Kajak Forbund. 2Dette reglement, som er

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Vedtægter for Frederiksværk Ro- og Kajakklub

Vedtægter for Frederiksværk Ro- og Kajakklub Vedtægter for Frederiksværk Ro- og Kajakklub 1 Klubbens navn er Frederiksværk Ro- og Kajakklub. Klubben har hjemsted i Halsnæs kommune. Klubbens stander er hvid med blå kant. Inden for den blå kant er

Læs mere

Love for Nordborg Roklub

Love for Nordborg Roklub Side 1 af 6 Love for Nordborg Roklub Revideret på generalforsamlingen den 26. februar 2015 Side 2 af 6 Klubbens navn 1 Klubbens navn er: Nordborg Roklub, og dette navn skal benyttes i alle offentliggørelser,

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3.

Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Kursus Sikkerhedsbestemmelser: 1.1 Alle aktive medlemmer skal orienteres

Læs mere

Love for HvK Vedtaget på generalforsamlingen 31-10-2012

Love for HvK Vedtaget på generalforsamlingen 31-10-2012 Love for HvK Vedtaget på generalforsamlingen 31-10-2012 Love for Hvidovre kajakklub 1. Klubbens navn er Hvidovre Kajakklub - HvK. Dens hjemsted er Hvidovre. Klubben er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund,

Læs mere

Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016

Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016 Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Enhver roer er klubbens repræsentant, hvad enten den pågældende opholder sig i eller udenfor klubben. Rovagt: Enhver

Læs mere

Thisted Ro- og Kajakklub Reglement og sikkerhedsbestemmelser marts 2015

Thisted Ro- og Kajakklub Reglement og sikkerhedsbestemmelser marts 2015 1: Formål og gyldighed Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker roning i Thisted Ro- og Kajakklub Disse sikkerhedsbestemmelser supplerer DKF s sikkerhedsbestemmelser og Dansk Forening

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj Klubbens navn, hjemsted og formål

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj Klubbens navn, hjemsted og formål LOVE for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj 1883 1 Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Helsingør Roklub" og dens hjemsted er Helsingør. Klubbens formål er at samle dyrkere og yndere af rosporten,

Læs mere

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune.

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune. Love for Roskilde Fjords Kajakklub stiftet d. 6. november 1976 Tilsluttet: Sjælland-Lolland Falster Kajakkreds Dansk Kano- og Kajakforbund Dansk Idrætsforbund Roskilde Idrætsunion 1. Klubbens navn er Roskilde

Læs mere

Korttursreglement. Sidst revideret 2010. Skelskør Roklub

Korttursreglement. Sidst revideret 2010. Skelskør Roklub Korttursreglement Sidst revideret 2010 Skelskør Roklub Korttursreglement 1. Formål m.v. 1. Nærværende reglement gælder for den daglige roning i Skelskør Roklub. 2. Det daglige rofarvand dækker Skælskør

Læs mere

ROREGLEMENT. Roklubben Furesø s daglige rofarvand er Furesø, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø.

ROREGLEMENT. Roklubben Furesø s daglige rofarvand er Furesø, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø. ROREGLEMENT Roklubben Furesø Medlem af Dansk Forening for Rosport Under Dansk Idræts Forbund Vedtaget af bestyrelsen den 24 november 2014, gældende fra vintersæsonens start i 2015 Afsnit A. Roning i dagligt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013

VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013 VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013 Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Odder Roklub. Dens hjemsted er Odder Kommune. Foreningens formål 2.1 Odder Roklubs formål er at give dens medlemmer

Læs mere

Ringsted Ro- og Kajakklub

Ringsted Ro- og Kajakklub 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Ringsted Ro- og, og dens hjemsted er Ringsted Kommune. Klubbens formål er roning og kajakroning. Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Medlemsmøde d. 6. November 1997 (rettes til Medlemsmøde 16. september 2014) ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre

Læs mere

Roreglement for Hellerup Roklub

Roreglement for Hellerup Roklub gældende roning i inrigger og outrigger både. Rosæson 1 Rosæsonen, hvis nøjagtige længde fastlægges af bestyrelsen, går maximalt fra ultimo marts til og med oktober. Styrmandsvagten 2 Ved rosæsonens begyndelse

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

Deltagerkvalifikationer

Deltagerkvalifikationer Deltagerkvalifikationer 1. stk. 1 Skanderborg Roklubs Reglement (Senest revideret af bestyrelsen 26. juni 2014) a) Kun medlemmer, der er i besiddelse af fornøden svømmefærdighed, har adgang til deltagelse

Læs mere

Reglement for Danske Studenters Roklub 2007

Reglement for Danske Studenters Roklub 2007 Reglement for Danske Studenters Roklub 2007 1. Generelt DSR er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano og Kajak Forbund. Al færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben,

Læs mere

Klubbens navn er Køge Roklub. Dens formål er at udøve idræt, primært roning.

Klubbens navn er Køge Roklub. Dens formål er at udøve idræt, primært roning. Vedtægter 1. Klubbens navn er Køge Roklub. Dens formål er at udøve idræt, primært roning. Klubbens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) samt Dansk Idrætsforbund

Læs mere

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3.

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3. VEDTÆGTER FOR TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club) 1 NAVN OG FORMÅL. Foreningens navn er TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club). Foreningens formål er at fremme rosport, herunder muligheden for at dyrke roning i udstationerede

Læs mere

Viborg Ro- og Kajakklub Erik Menvedsvej Viborg januar Reglement for Viborg Ro- og Kajakklub

Viborg Ro- og Kajakklub Erik Menvedsvej Viborg januar Reglement for Viborg Ro- og Kajakklub Viborg Ro- og Kajakklub Erik Menvedsvej 28-30 Udkast 8800 Viborg januar 2013 A. Generelt B. Roreglement Reglement for Viborg Ro- og Kajakklub Dette reglement er udarbejdet af bestyrelsen og erstatter tidligere

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

ROREGLEMENT. Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015. Aarhus Roklub. Hjortholmsvej 2. 8000 Århus C. Stiftet 1886

ROREGLEMENT. Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015. Aarhus Roklub. Hjortholmsvej 2. 8000 Århus C. Stiftet 1886 ROREGLEMENT Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015 Aarhus Roklub Hjortholmsvej 2 8000 Århus C Stiftet 1886 Medlem af DFfR under DIF og FISA GENERELT 1 1. Medlemmerne er pligtige til at rette

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE ROKLUB

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE ROKLUB VEDTÆGTER FOR ROSKILDE ROKLUB Stiftet den 28. august 1890 Medlem af D.F.f.R under D.I.F. 1. Klubbens navn er Roskilde Roklub. Klubbens hjemsted er Roskilde Kommune. 2. Klubbens formål er at øve idræt,

Læs mere

Aarhus Roklubs Love. Sidst revideret December Aarhus Roklub. Hjortholmsvej Århus C. Stiftet Medlem af DFfR under DIF og FISA.

Aarhus Roklubs Love. Sidst revideret December Aarhus Roklub. Hjortholmsvej Århus C. Stiftet Medlem af DFfR under DIF og FISA. Aarhus Roklubs Love Oprettet 1. dec 2008 Sidst revideret December 2008 Aarhus Roklub Hjortholmsvej 2 8000 Århus C. Stiftet 1886 Medlem af DFfR under DIF og FISA. FORMÅL 1 1. Foreningens navn er Aarhus

Læs mere

Roreglement for Herning Roklub

Roreglement for Herning Roklub 1. Generelt Herning Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR). Al færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben og rosporten værdig måde. Nærværende reglement fastsætter, sammen

Læs mere

Revideret efter 1. ekstraord. gen. fors. 11. marts 2015. Reglement for HADSUND ROKLUB. Roning En livsstil.

Revideret efter 1. ekstraord. gen. fors. 11. marts 2015. Reglement for HADSUND ROKLUB. Roning En livsstil. Revideret efter 1. ekstraord. gen. fors. 11. marts 2015. Reglement for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende reglement Klubreglement. 1. Medlemmerne er pligtige til at rette sig efter enhver bestemmelse

Læs mere

NAVN OG FORMÅL MEDLEMSSKABER, HJEMSTED 01.0 Klubbens navn er Roklubbens Stevns Klubben har til formål, at tilbyde alle medlemmer mulighed for

NAVN OG FORMÅL MEDLEMSSKABER, HJEMSTED 01.0 Klubbens navn er Roklubbens Stevns Klubben har til formål, at tilbyde alle medlemmer mulighed for NAVN OG FORMÅL MEDLEMSSKABER, HJEMSTED 01.0 Klubbens navn er Roklubbens Stevns. 01.1 Klubben har til formål, at tilbyde alle medlemmer mulighed for at udøve idræt, hovedsagelig i form af roning. Klubben

Læs mere

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Kano og Kajakklubben Vejle Å (KKVÅ). Hjemsted er Vejle Kommune. Klubben er stiftet den 5. september 2011 Klubbens

Læs mere

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune.

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. LOVE FOR DRAGØR HÅNDBOLD KLUB (Stiftet 14. september 1979) 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er at give medlemmerne

Læs mere

Formål. 1. Medlemmer. 2.

Formål. 1. Medlemmer. 2. Skanderborg Roklubs love. Revideret ved ordinær generalforsamling 2001, ekstraordinær generalforsamling 2007, ekstraordinær generalforsamling 2009, ekstraordinær generalforsamling 2010 og ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter. Sidst revideret Skelskør Roklub

Vedtægter. Sidst revideret Skelskør Roklub Vedtægter Sidst revideret 2009 Skelskør Roklub 1. Foreningens navn er Skelskør Roklub. Skelskør Roklub Vedtægter 1. Navn - Formål - m. v. 2. Foreningens formål er at dyrke og fremme kendskabet til ro -

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er E.I.F. SVØMMEAFDELING, hjemhørende i Syddjurs Kommune. Klubben er stiftet torsdag den 28. august 1980. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Bryggens Kajak Club (BKC)

Vedtægter for Bryggens Kajak Club (BKC) Bilag 3 Vedtægter for Bryggens Kajak Club (BKC) Forslag til ændringer af vedtægterne stillet af bestyrelsen. Begrundelse: Ændringsforslagene er stillet for at klubben kan opnå godkendelse som en folkeoplysende

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart Sidst revideret Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart 1. Formål og gyldighed Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at fremme sikker kajakroning i Kajakklubben Strømmen.

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev.

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev. Love og reglement for Lemvig Roklub April 2009 rev. 2011, 12 og 13 Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Indhold Love 3 Klubbens ledelse 4 Generalforsamling 5 Forårsmedlemsmøde

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 1883. Klubbens navn, hjemsted og formål.

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 1883. Klubbens navn, hjemsted og formål. LOVE for Helsingør Roklub Stiftet 1883 1 Klubbens navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Helsingør Roklub" og dens hjemsted er Helsingør. Klubbens formål er at samle dyrkere og yndere af rosporten

Læs mere

Love. for. Dragør Kajak Klub

Love. for. Dragør Kajak Klub Love for Dragør Kajak Klub Marts 2007 GENERALFORSAMLING Alle medlemmer indkaldes. Her vedtages lovændringer og bestyrelsen vælges. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed BESTYRELSEN Er på syv

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Kajakreglement for Hellerup Roklub

Kajakreglement for Hellerup Roklub Kajakreglement for Hellerup Roklub Indhold 1. Adgang til kajakroning... 2 2. Kajakstatus... 2 3. Kajaksæsoner... 2 4. Dagligt kajakområde... 2 5. Sommer-ro-område... 2 Turkajak... 2 Havkajak... 2 6. Unge

Læs mere

Reglement for Aalborg Roklub

Reglement for Aalborg Roklub Forord Elektronisk afskrift af et udateret reglement. Afskrevet og omformateret d. 22. november 2001 af Tomas Kristensen. Revideret foråret 2006 vedr. område for daglig roning mod vest. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Sportsdykkerklub Calypso

Vedtægter for Bornholms Sportsdykkerklub Calypso Vedtægter for Bornholms Sportsdykkerklub Calypso Punkt 1: Punkt 2: Punkt 3: Punkt 4: Punkt 5: 1. Klubbens navn: Bornholms Sportsdykkerklub Calypso 2. Klubben er hjemmehørende i Rønne Kommune Klubbens formål:

Læs mere

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub Vedtægter for Hadsund Bridgeklub 1. Navn og hjemsted... 1 2. Formål... 1 3. Tilhørsforhold... 1 4. Medlemskab.... 1 5. Kontingent... 2 6. Karantæne / Eksklusion... 2 7. Generalforsamling... 2 8. Dagsorden...

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1 Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1. Navn Foreningens (Klubbens) navn er Nykøbing FC, Guldborgsund. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune. Klubben er tilsluttet Lolland Falsters

Læs mere

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Kajakklubben Strømmen Middelfart Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Bestyrelsen blev i 2009 opfordret til at gennemarbejde foreningens vedtægter i lyset af de ændringer,

Læs mere

Vedtægter for Sæby Ro- & Kajakklub

Vedtægter for Sæby Ro- & Kajakklub Vedtægter for Sæby Ro- & Kajakklub 1 1 Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er: Sæby Ro- & Kajakklub 2. Klubbens hjemsted er: 9300 Sæby 2 Formål 1. Klubben virker i tilknytning til Dansk Forening for Rosport

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/ Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/12 2000. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Hals Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aalborg kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig Vedtægter for Rideklubben Tyrsig 1 Navn og hjemsted Foreningen Rideklubben Tyrsig er stiftet i 2017 og har hjemsted i Hjørring kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Rideforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

LOVE. for SVØMMEKLUBBEN

LOVE. for SVØMMEKLUBBEN LOVE for SVØMMEKLUBBEN 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er svømmeklubben LAKSEN, stiftet den 24. november 1975 med hjemsted i Ølstykke. Klubben er tilsluttet de respektive specialforbund under

Læs mere

REGLEMENT FOR EGÅ ROSPORT

REGLEMENT FOR EGÅ ROSPORT REGLEMENT FOR EGÅ ROSPORT 1. Rodragt Klubbens officielle rodragt består af rød bluse og sorte shorts samt evt. sort træningsdragt. Bluse og træningsdragt bør være forsynet med klubbens stander og navn.

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Nyborg Roklubs ROREGLEMENT

Nyborg Roklubs ROREGLEMENT Roreglementet gælder for alle medlemmer og for alle bådtyper, undtagen kajakker. Kajakker har et særskilt reglement. Ved tilfælde af kæntring, og hvor båden efterlades, ring 114 og til en fra Nyborg Roklubs

Læs mere

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 som afholdes i klubben tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter & reglementer

Vedtægter & reglementer Vedtægter & reglementer Sidst revideret 2010 Skelskør Ro og Kajakklub Vedtægter Side 3 Vedtægter er redigeret efter afholdt generalforsamling d. 27/2 2009. Korttursreglement Side 10 Korttursreglement er

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

Love for Kajakklubben Viking

Love for Kajakklubben Viking D. 10. feb. 2009: Bestyrelsens forslag om revideringer og ændringer i vedtægter: Love for Kajakklubben Viking 1 Navn, beliggenhed og stander Klubbens navn er Kajakklubben Viking. Dens hjemsted er stranden

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

LOVE. Love for Holbæk Kajak Klub, vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27.februar 2011.

LOVE. Love for Holbæk Kajak Klub, vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27.februar 2011. LOVE Love for Holbæk Kajak Klub, vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27.februar 2011. 1. Hjem og hjemsted. Klubbens navn er Holbæk Kajak Klub, forkortes HKK. Klubbens hjemsted er Holbæk Kommune.

Læs mere

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker Generelt Korsør Roklub er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) og er i den forbindelse forpligtiget til at overholde de af DKF vedtagne regler og

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Brede I.F

Vedtægter for Brede I.F Vedtægter for Brede I.F Revideret 18. januar 2017 1 Navn: stk. 1 Foreningens navn er Brede Idrætsforening (BIF) beliggende Bredebovej 2-4, 2800 Kongens Lyngby. 2 Formål: stk. 1 Foreningens formål er, at

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Aarhus Roklub ROREGLEMENT. Revideret af bestyrelsen sidste gang d Aarhus Roklub. Hjortholmsvej Århus C.

Aarhus Roklub ROREGLEMENT. Revideret af bestyrelsen sidste gang d Aarhus Roklub. Hjortholmsvej Århus C. Aarhus Roklub ROREGLEMENT Revideret af bestyrelsen sidste gang d. 07.04.2014 Aarhus Roklub Hjortholmsvej 2 8000 Århus C Stiftet 1886 Medlem af DFfR under DIF og FISA GENERELT 1 1. Medlemmerne er pligtige

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Thorsminde Coastal Roklub Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Dato. Tirsdag d. 21. juni kl. 19.30 på Naturskolen i Thorsminde. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af ny formand 3) Valg af

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER. DRAGØR SEJLKLUB Stiftet 12. september Medlem af: Dansk Sejlunion Dansk Idrætsforbund og underkastet deres love og vedtægter

LOVE OG VEDTÆGTER. DRAGØR SEJLKLUB Stiftet 12. september Medlem af: Dansk Sejlunion Dansk Idrætsforbund og underkastet deres love og vedtægter LOVE OG VEDTÆGTER DRAGØR SEJLKLUB Stiftet 12. september 1922 Medlem af: Dansk Sejlunion Dansk Idrætsforbund og underkastet deres love og vedtægter LOVE FOR DRAGØR SEJLKLUB Klubbens navn er Dragør Sejlklub.

Læs mere