Dommen affattes efter retsplejelovens 366 a, stk. 2, og indeholder derfor ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dommen affattes efter retsplejelovens 366 a, stk. 2, og indeholder derfor ikke en fuldstændig sagsfremstilling."

Transkript

1 Dansk praksis om CISG I sagen BS Sælger Randers, Danmark mod Køber Bourgogne, Frankrig er der den 4. november 1998 afsagt følgende DOM I november/december 1996 leverede sagsøgeren stk. normannsgran juletræer til sagsøgte. Efter leveringen reklamerede sagsøgte over mangler ved træerne, hvorefter der af sagsøgeren blev foretaget nogle undersøgelser, som resulterede i, at der blev givet et kulancemæssigt afslag. Sagsøgeren fastholdt iøvrigt kravet, hvorefter sagsøgte ophævede aftalen med den begrundelse, at de leverede juletræer var mangelfulde, idet de ikke opfyldte de aftalte højde og kvalitetskrav. Nærværende sag drejer sig herefter blandt andet om de leverede træer var mangelfulde, og om sagsøgte var berettiget til at opåhæve aftalen, samt om der er grundlag for at kræve erstatning eller forholdsmaessigt afslag. Dommen affattes efter retsplejelovens 366 a, stk. 2, og indeholder derfor ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Under sagen, der er anlagt den 6. januar 1997, har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte dømmes til at betale kr. med tillæg af renter 2 ½ pr. påbegyndt måned fra den 14. december 1996 til betaling sker. Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse. Sagsøgte har endvidere nedlagt påstand om, at sagsøgeren dømmes til at betale kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra den 3. februar 1997, til betaling sker. Sagsøgeren har nedlagt påstand om frifindelse overfor den af sagsøgte selvstændig nedlagte påstand. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Ved telefaxskrivelse af 29. november 1996 meddelte sagsøgte følgende til sagsøgeren (oversat til dansk):,,i forlængelse af behagelig telefonsamtale er vi glade for at kunne bekræfte deres tilbud om: Normann træer i henhold til den kvalitet, vi diskuterede telefonisk. Omkring 40 % 1. klasse

2 Omkring 60% god 2. klasse: Fyldige træer uden alvorlige fejl 1.70 m. til 2.20 m: Priser og leveringsbetingelser DKK 100,00 loaded on truck. Afventer Deres snarlige svar. Den 30. november 1996 udstedte sagsøgeren en faktura på kr. vedrørende levering af stk.. nordm. kulturtræerer a' 100 kr. Sagsøgte sendte samme dag en lastbil til (...) (Danmark), hvor leveringen fandt sted. Træerne blev af fragtføreren transporteret til (...) i nærheden af Paris, hvor de ankom den 2. december Ved telefaxskrivelse af 2. december 1995 meddelte sagsøgte følgende til sagsøgeren, (oversat til dansk): Lastbilen er ankommet i (...) (Frankrig) Det ser ud til, at kvaliteten er korrekt, men størrelserne er ikke dem, vi havde aftalt pr. telefon og telefax. Ingen af juletræerne er større end m. Et stort antal af dem er mellem 1.30 m. og 1.70 m. (produkter, vi betaler DKK 60, for AB Danmark) Derfor er Deres pris ikke acceptabel Normalt laster en lastvogn mellem 950 og maks stykker. De har lastet stk. Vi er meget utilfredse, da vi havde planlagt en ordre af store størrelser m. og betalte i denne sammenhmng en pris for transporten, der overstiger det normale med 35%. Vi mener, at De er ansvarlig for denne ekstra omkostning. På nuværende tidspunkt står lastvognen i (...) (Frankrig) for Deres regning. Ved telefaxskrivelse af samme dato anmodede sagsøgte om, at sagsøgeren fremsendte en bekræftelse på, at lastvognen kunne aflades, og samtidig bad sagsøgte om, at der blev sendt en ekspert til (...) (Frankrig) for at udarbejde en certificeret rapport. Sagsøgeren sendte TT ned for at se på træerne, hvorefter sagsøgeren ved telefaxskrivelse af 5. december 1996 afviste sagsøgtes reklamationer, men tilbød kulancemaessigt at kreditere 10 % af læsset med 35 kr. pr. stk. Denne skrivelse blev pr. telefax besvaret af sagsøgte samme dag, hvor blandt andet følgende er anført (oversat til dansk): I forlængelse af Deres telefax skal jeg meddele Den, at jeg aldrig har snakket om en gennemsnitsstørrelse på 1.85 m ved vores telefonsamtale af 28. november Jeg sagde mellem 1.70 m og 2.20 m. Det betyder en gennemsnitsstørrelse af min m.

3 Vi har også mange gange snakket om det faktum, at ingen af træerne måtte være under 1,70 m. Med hensyn til kvalitet accepterede vi 2. sortering, men således at det skulle være fyldige træer. Ovennævnte krav er ikke opfyldt i realiteten. TT erkendte også dette, men han har ikke skrevet dette ned i sin rapport. Alene det faktum, at det lykkedes Dem at læsse i en 13,5 meter lastvogn bekræfter meget godt, at størrelserne er langt under det aftalte, normalt er der kun plads til 950 til træer af denne størrelse i en sådan lastvogn. Vores forslag fastholder vi og vil ikke betale mere: DKK 65/ Normann loaded on truck. Vi opfatter Deres forsøg på afpresning i slutningen af Deres brev som uprofessionel. For Deres information har vort selskab hvert år i flere år købt mellem og træer i Danmark med seriøse leverandører uden større problemer og denne med et par mindre uheld ved mindre leverandører, scm har en forretningsmæssig moral, der er mere dupiøs og som hos os er blevet sortlistet som uden interesse for vores samhandel. Ved skrivelse af 9. december :1996 blev kravet taget til incasso, hvor sagsogte blev afkrævet hovedstolen på kr. med fradrag af kr. vedrørende 85 træer af 35 kr., eller ialt kr. Efterfølgende samme dag fremsendte sagsøgte en telefax til sagsøgeren, hvori var anført følgende (oversat til dansk): I forlængelse af forskellige telefonsamtaler og telefaxer samt Deres seneste manovre ( I.E. brev fra Deres advokat) bekræfter vi hermed, at vi ikke længere er interesserede i Deres juletræer og vi forlanger igen, at De skal tage Deres gods tilbage Vi giver Dem med en stor portion tålmodighed 24 timer mere. Efter dette tidspunkt, betragter vi os fri for ethvert ansvar. Fragtomkostningerne (transport og håndtering) og opbevaring er selvfølgeligt for Deres regning." Ved skrivelse af 10. december 1996 fastholdt sagsøgeren kravet og protesterede imod, at der var grundlag for at hæve købet. Ved skrivelse af samme dato fra sagsøgtes advokat til sagsøgers advokat er blandt andet anført:... På grund af mangler ved Deres klients leverance ophæves aftalen om levering af juletræer, med henvisning til manglende fylde og manglende højde. Min klients omkostninger til transport DKR ,20 forventes indbetalt...

4 Såfremt jeg ikke inden udløb af normal kontortid den 11. d.s. modtager Deres bekræftelse på, at Deres klient tager træerne tilbage og samtidig holder min klient skadesløs for de omkostninger min klient har haft i forbindelse med Deres klients misligeholdelse af den mellem parterne indgåede aftale, vil sagen blive fortsat eventuelt ved iværksættelse af syn og skøn." Ved skrivelse af 11. december 1996 afviste sagsøgeren de fremsatte reklamationer, hvorefter sagsøgte fastholdt mangelsindsigelserne ved skrivelse af 13. december 1996, idet der samtidig blev medsendt en kopi af syns- og skønstema, delr af sagsøgte var fremsendt til Dansk Skovforening, Pyntegrøntsektionen. Der har under sagen været afholdt syn og skøn, hvor HH har været udmeldt som syns- og skønsmand. Der er udarbejdet en skønserklæring af den 24. oktober Der er afgivet vidneforklaringer af MM, NN, TT, BB, OO, UU samt afhjemling af syns- og skønsmanden HH. Sagsøgeren har til støtte for påstanden gjort gældende, at sagsøger er i besiddelse af et dokumenteret, ufyldetsgjort tilgodehavende hos sagsøgte, svarende til det påstævte beløb for levering af stk. normannsgran juletræer til sagsøgte den 30. november 1996, hvor der kulancemæssigt er givet et afslag for de træeer, der var under 1,70 m. Der var ikke på tidspunktet for risikoens overgang mangler ved de leverede træeer. Det er sagsøgte, der i enhver henseende bærer den fulde bevisbyrde for, at de leverede træer på tidspunktet for risikoens overgang var behæftet med en retlig relevant mangel. Sagsøgte burde have iagttaget de regler, der gælder for bevis, herunder regelsættet om isoleret bevisoptagelse. Det må komme sagsøgeren til skade, at man lkke har fulgt de sædvanlige regler for sikring af bevis. Mangelsbegrebet er reguleret af Den internationale Købelovs artikel 35, og det fremgår af bevisførelsen, at sagsøgeren har leveret, hvad der er aftalt under telefonsamtalen den 28. november Sagsøgte har fremsendt en bekræftelse den 29. november 1996, som sagsøgeren ikke har forholdt sig til, men sagsøgeren har ved skrivelsen af 5. december 1996 givet en anden version. Det var aftalt, at der skullle leveres et mix-parti i størrelsen 1,6 m til 2,2 m, og at der godt måtte være fejl, men ikke alvorlige fejl. Begge parter har haft anledning til nærmere at præcisere, hvad aftalen gik ud på, men det er ikke sket. Man må herefter anvende sorteringsvejledningen, og hvis den ikke kan bruges, må man falde tilbage på de almindelige fortolkningsregler i Den internationale Købelov. Risikoen er overgået til sagsøgte den 30. november 1996, jfr. artikel 67. Det fremgår af den internationale løsørekøbelov, CISG artikel 38, stk. 2, at køber kan vente med at undersoge varen til den er kommet frem til stadepladsen. Mr. Barboux undersøgte træerne på pladsen den 2. december 1996, hvorefter der kom en reklamation over størrelsen. Sagsøgeren sendte derfor TT til stedet., og efter dennes undersøgelse blev der kulancemæssigt givet en reduktion på 35 kr. pr. stk. for de træer, der var under 1, 7 m. Der er herved ikke tale om, at sagsøgeren har anerkendt, at der var en mangel. Sagsøgte har således ikke bevist, at leverancen på tidspunktet for risi koens overgang var behæftet med væsentlige mangler, samt at der var tale om forhold af hævebegrundende karakter. Den af UU udarbejdede rapport er udgået af sagen, og kan derfor ikke bruges som bevis. Det foretagne syn og skøn ved HH er ubrugeligt, idet man ikke ved, om det er de rigtige træer. Der er udstedt en disstruktionserklæring, ligesom træerne er flyttet til et eller andet sted km. fra Paris, og ved syns- og skønsforretningen var der kun ca. 500 træer. Der er modstridende forklaringer, idet MM og OO har oplyst, at træerne var gode. TT har set på ca. 750 træer, hvoraf 85 træer var mellem 1,5 og 1,7 m, hvilket der er taget højde for. Disse tre vidner er i øvrigt enige om, at træerne svarede til det aftalte. Mr. BB s forklaring kan ikke tillægges særlig megen vægt, idet han igennem flere år har arbejdet

5 for sagsøgte og stadig gør det. UU s forklaring peger i retning af, at der er uoverensstemmelser mellem det aftalte og leveringen, men dette vidnes forklaring kan ikke tillægges større vægt end et andet almindeligt vidne. Endvidere har UU kun undersøgt l10 træer, og der er ingen garanti, for, at disse træerr er repræsentative. Man må konkludere, at de er uafgjort, og at sagsøgte således ikke har bevist, at træerne var behæftet med en mangel, hvorved bemærrkes, at væsentlighedskravet i CISG artikel 25 i hvert fald ikke er opfyldt. Sagsøgeren har endvidere gjort gældende, at der er reklameret for sent for så vidt angår indsigelserne om kvalitetsmangler. Det fremgår af CISG artikel 39, at der skal reklameres inden rimelig tid, og da der er tale om varer med kort salgstid, og som er forgængelig, er reklamatiosnfristen ultrakort. Mr. BB har således forklaret, at han gav NN besked om den dårlige kvalitet, men det blev der ikke reklameret over i skrivelsen af 2. december Såfremt retten måtte komme til det resultat, at der er tale om misligholdelse er gjort gældende, at sagsøgte ikke ved skrivelsen af 5. december 1996 har hævet købet, idet det først er sket ved brevet af 10. december 1996, hvilket er for sent. Der er ej heller noget grundlag for at yde erstatning. eller forholdsmæssigt afslag, idet der ikke er nogen dokumentation herfor. Sagsøgte må selv betale transportudgiften samt udgifter til konsulentbistand og omkostninger ved det ensidige indhentede syn og skøn. Der er ej heller dokumentation for udgiften til opbevaring samt det forventede salgsprovenue. I øvrigt er der ikke noget bevis for den fornødne årsagssammenhæng, idet tabet er forårsaget af egen skyld. Sagsøgte har forsømt sin omsorgs- og tabsbegrænsningspligt, idet man har pligt til at drage omsorg, selvom varen afvises. Sagsogte har taget varen i sin besiddelse og har derfor omsorgspligt, jfr. CISG artlikel 88. Sagsøgte har pådraget sig ansvar på grund af tilsidesættelse af omsorgspligten. Med hensyn til de af sagsøgte fremsatte modkrav har sagsøgeren gjort gældende, at sagsøgte ikke har lidt noget tab, og at kravet i øvrigt er ganske udokumenteret. Der foreligger ikke noget ansvarsgrundlag, ligesom betingelserne med hensyn til kausalitet og adækvans ikke er opfyldt. Der foreligger under alle omstændigheder egen skyld fra sagsøgtes side med hensyn til det påståede tab. Sagsøgte har til støtte for frifindelsespåstanden gjort gældende, at de af sagsøgeren leverede juletræer var mangelfulde som følge af manglende opfyldelse af højdekravet samt på grund af manglende kvalitet. Der er indgået en aftale om, at træernes gennemsnitshøjde skulle være min. 1,85 m, og at de skulle være mellem 1,7 og 2,2 m i højden. Med hensyn til kvaliteten er gjort gældende, at det var aftalt, at de 40 % skulle være 1. sortering og 60 %. 2. sortering, og alle træer skulle være fyldige uden alvorlige fejl. Aftalen er indgået telefonisk, og sagsøgte har bekræftet aftalen ved skrivelsen af 29. november Der er i dette brev klare krav til størrelse og kvalitet, og sagsøgeren protesterede ikke imod det, der er oplyst i brevet. Den efterfølgende korrespondance har ingen betydning set i relation til, hvad der er aftalt. Med hensyn til reklamation er gjort gældende, at det er sket rettidigt, idet der den 2. december 1996 er reklameret over højden., og der er ikke i skrivelsen en accept af, at kvaliteten var i orden. Reklamationen over kvaliteten fremkom den 4. december 1996, hvilket er indenfor 48 timer efter varens modtagelse på pladsen. Selv om der måtte være reklameret for sent, er anført, at der ikke kan tages hensyn til det, idet sagsøgeren har realtetsbehandlet indsigelsen. Det er først efter sagen er anlagt, at sagsøgeren er fremkommet med indsigelsen om for sen reklamation. Sagsøgte har giort gæeldende, at der er ført bevis for, at juletræerne var mangelfulde. NN og Mr. BB er enige om, at træerne var usælgelige, og det uvildige vidne UU har også bekræftet, at træerne kke svarede til det aftalte. Dette vidne har en omfattende ekspertise, og han har

6 gennemgået et repræsentativt antal af træerne og her konstateret mangler. Dette skal sammenholdes med den udarbejdede syns- og skønsrapport, og selv om der kun var 500 træer tilbage ved syns- og skønsforretningen, er der ikke tvivl om, at der er identitet mellem træerne. Det er ikke tidligere gjort gældende, at det skulle være et problem, at der er udstedt destruktionserklæringer. Disse regler er blot af formel karakter og er ikke udtryk for, at træerne rent faktisk er destrueret. MM og OO s forklaring kan ikke bruges til noget, og TT er ikke sagkyndig og er heller ikke uvildig, idet han handler meget med nogle af sagsøgtes konkurrenter. UU er derimod et uvildigt vidne med en omfattende ekspertise. Dette vidne foretog en grundig stikprøvevis gennemgang af træerne cg konstaterede, at der var mangler i forhold til det aftalte. Sagsøgte har godtgjort, at træerne hverken opfylder højdekravet, ligesom der er tale om manglende kvalitet. Det fremgår af syns- og skønsrapporten, at 28% af træerne var under 1,7 m og med en gennemsnitshøjde på 1,72 m, samt at 38% kan betegnes som uklassificerede. UU har forklaret, at 37% af traeerne var under 1,7 m, og af de træer, der var under 1,7 m var 75% prima-kvalitet og 25% sekunda-kvalitet. Dette vidne har endvidere forklaret, at de træer, der var over 1,7 m, var 25% prima, 50%sekunda og 25% uklassificerede. På denne baggrund har sagsøgte gjort gældende, at 28% af` træerne havde en højde, der var under 1,7 m, og at 30% af træerne var så åbne, at de måtte betegnes som uklassificerede, at 38%. af træerne ikke passede til besskrivelseb fyldige træer uden alvorlige fejl, og at træerne fordeler sig med 16% prima (1. sortering), 46% sekunda (2. sortering) og 38% uklassificerede. Sagsøgte har derefter anført, at maksimalt 40-50% af leverancen har været i overensstemmelse med den mellem parterne indgåede aftale, hvorfor leverancen må anses for at have lidt af væsentlige mangler. Det har således været berettiget at sagsøgte i medfor af CISG, artikel 49, stk. 1, litra a, har hævet købet. Ophævelsen er sket straks, idet sagsøgtes skrivelse af 2. december 1996 skal forståes som en ophævelse. Denne ophævelse bekræftes også af sagsøgeren i skrivelse af 5. december 1996, ligesom ophævelsen er fastholdt i skrivelse af 9. december Sagsøgte har som følge af sagsøgers misligholdelse krav på erstatning eller forholdsmæssigt afslag efter CISG, artikel Det er endvidere anført, at sagsøgte ikke har tilsidesat sin omsorgspligt og tabsbegrænsningspligt, idet sagsøgte har forsøgt at finde en løsning, men sagsøgeren har ikke reageret normalt, idet man har afvist enhver form for samarbejde. Sagsøgeren ville ikke anerkende UU s erklæring, og der var 4 dage for sagsøgeren til at stille tillægsspørgsmål. Det var på det tidspunkt nødvendigt at sikre et bevis, hvilket sagsøgeren ikke var indstillet på at medvirke til. Som følge af denne holdning var det nødvendigt for sagsøgte at opbevare træerne for at sikre sig et bevis. I øvrigt var det ikke muligt at sælge træerne. Sagsøgeren må selv have været klar over manglerne ved de leverede træer, og træerne blev allerede den 2. december 1996 stillet til sagsøgerens disposition. Sagsøger har efter modtagelsen af den af sagsøgte indhentede skønserklaering ikke ønsket at tage træerne tilbage, ligesom sagsøger var bekendt med, at sagsøgte ikke agtede at sælge træerne, når sagsøger ikke ville anerkende manglerne. Bevisbyrden for at sagsøgte har tilsidesat sin omsorgspligt/tabsbegrænsningspligt påhviler sagsøger, og denne bevisbyrde er ikke løftet. I øvrigt er der ingen dokumentation for, at sagsøgeren har lidt et tab. Sagsøgte har endelig gjort gældende, at der efter sagsøgers misligholdelse er grundlag for at tilkende sagsøgte en erstatning. Dette krav vedrører udgift til transport af træerne på ,60 kr., konsulentbistand med kr, syn og skøn 7.562,20 kr. (UU) opbevaring af juletræerne ,05 kr., håndtering af træerne, anslået tidsforbrug kr., samt forventet salgsprovenue kr. Såfremt retten måtte mene, at de af sagsøger til sagsøgte leverede træer, ikke har lidt af væsentlige mangler er gjort gældende, at manglerne berettiger til erstatning eller forholdsmæssigt afslag. Dette beløb må som minimum fastsætttes til 60% af det oprindeligt fakturerede krav på kr. eller ialt kr. Herudover skal sagsøger

7 betale for sagsøgtes omkostninger og mistet fortjeneste, hvilket også ansættes til 60% af de opgjorte beløb. Med hensyn til sagens omkostninger er gjort gældende, at det ikke er sagsøgtes skyld, at sagen er trukket ud, og at den er blevt så omfattende. Rettens bemærkninger: Efter bevisførelsen lægges til grund, at der mellem parterne den 28. november 1996 blev indgået en mundlig aftale om sagsøgerens levering af nogle juletræer til sagsøgte. Den 29. november 1996 fremsendte sagsøgte en bekræftelse på, hvad der efter hans opfattelse var aftalt om denne leverance, og der er ikke af sagsøgeren ført noget bevis for at der i umiddelbar forlængelse heraf er reklameret over indholdet af denne skrivelse. Retten finder derfor, at det kan lægges til grund, at parternes aftale gik ud på, at der af sagsøgeren skulle leveres til Normann træer, hvoraf 40% skulle være 1. klasse, 60% god 2. klasse, fyldige træer uden alvorlige fejl, samt med en højde på mellem 1,70 m og 2,20 m og til en pris på 100 kr. pr. stk. Efter træernes ankomst til pladsen i (...) (Frankrig) den 2. december 1996 opstod der mellem parterne diskussion om leverancen var i overensstemmelse med det aftalte, hvilket resulterede i, at der blev foretaget en besigtigelse af træerne af TT, idet han dog alene af sagsøgeren var blevet bedt om at se på størrelsen af træerne, og ifølge vidnet TT s forklaring foretog han ikke en egentlig undersøgelse af kvaliteten. Da sagsøgte herefter fastholdt mangelsindsigelsen, blev der af sagsøgte udarbejdet et skønstema, som blev fremsendt Dansk Skovforening, Pyntog Grøntsektionen, og hvor sagsøgeren modtog en kopi ved skrivelse af 13. december 1996 med opfordring til at fremkomme med bemærkninger till skønstemaet, hvilket dog ikke skete. Sagsøgte har accepteret, at den af UU udarbejdede rapport er udgået af sagen, men efter dette vidnes forklaring lægges til grund, at han har har været på pladsen den 14. december 1996, hvor han har foretaget en grundig stikprøvevis gennemgang af træerne og her konstateret, at 37% af træerne var under 1,70 m, og at træerne under denne hæjde var fyldige og med en kvalitetsfordeling på 75% prima og 25% sekunda, mens træerne over 1,70 m ifølge undersøgelsen fordelte sig med 25% prima, 50% sekunda og 25% uklassificeret. Under disse omstændigheder finder retten det bevist, at de leverede juletræer var behæftet med en væsentlig mangel. Det skal herved bemærrkes, at retten ikke finder, at den under sagen udarbejdede syns- og skønsrapport kan bruges som bevis på, at sagsøgers leverance var mangelfuld, idet det efter bevisførelsen er usikkert, om der er identitet mellem træerne, ligesom det iøvrigt er betænkeligt at tillægge skønsrapporten nogen værdi, når henses til, at der kun var 500 træer tilbage af en leverance på juletræer. Efter bevisførelsen lægges herefter til grund, at sagsøgte har modtaget træerne på pladsen den 2. december 1996 og derefter først ved skrivelsen af 10. december 1995 hævet aftalen, idet der ikke i den forudgående korrespondance er en klar og tydelig tilkendegivelse om ophævelse. Under hensyn til at der var tale om levering af juletræer, hvor salget skulle ske indenfor kort tid, og hvor træerne må anses for værdiløse efter den 24. december 1996, finder retten, at sagsøgte på baggrund af den tid der er gået efter modtagelsen og indtil ophævelsen er sket har fortabt retten til at hæve aftalen efter artikel 49 i Den internationale købelov. Sagsøgte har ved skrivelse af 2. december 1996 reklameret over højden af træerne, og det er ubestridt, at der den 4. december 1996 under en telefonsamtale er reklameret over kvaliteten. Retten finder, at der herved er reklameret rettidigt over begge forhold, og på baggrund af de konstaterede mangler har sagsøgte krav på et afslag i prisen, som efter omfanget af det konstaterede passende kan fastsættes til kr. i forhold til til det oprindeligt fakturerede urerede beløb på kr. Endvidere findes sagsøgte at have haft en udgift til håndteing af

8 disse træer, hvilket beløb skønsmæssigt fastsættes til kr. Med hensyn til de af sagsøgte i øvrigt fremsatte erstatningskrav finder retten ikke, at der er nogen dokumentation for udgift til opbevaring, ekstra transportomkostninger eller et forventet salgsprovenue, hvorfor disse poster ikke kan tages til følge. De af sagsøgte afholdte udgifter tilkonsulentbistand og betaling til UU vedrørende den under sagen ikke fremlagte erklæring findes ej heller at kunne pålægges sagsøgeren. Det kan under sagen endelig lægges til grund, at sagsøgte opfordrede sagsøgeren til at deltage i et syn og skøn for at få sikret et bevis. Sagsøgeren forholdt sig i den henseende passiv og ønskede ikke at anerkende den indhentede erklæring. Under disse omstændigheder findes sagsøgte ikke at have tilsidesat sin omsorgs- og tabsbegrænsningspligt. Som følge af det anførte skal sagsøgte betale det fakturerede beløb med fradrag af kr., hvorved bemærkes, at sagsøgte ikke har protesteret mod den nedlagte rentepåstand. THI KENDES FOR RET: Sagsøgte betaler inde 14 dage til sagsøgeren kr. med tillæg en rente på 2 % pr. måned fra den 14. december 1996, til betaling sker, samt sagens omkostninger med kr. Lene Hjerrild Kilde: advokat Frank Iburg Advokatfirmaet Frank Iburg Århus Tilbage til Dansk praksis om CISG Tilbage til forsiden

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P Under den 19. december 2002 anlagte sag har sagsøgerne

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat B s salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat B s salær på kr. inkl. moms. København, den 13. december 2012 Sagsnr. 2011-2636/SAF/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatanpartsselskab, Vojens. Sagens tema: X, der var involveret

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig.

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig. 1 Rettevejledning til opgave 1 1. Er rettens kendelse rigtig? Der kan efter praksis pålægges editionspligt med hjemmel i retsplejelovens 343, sammenholdt med reglerne om edition, jf. Den civile retspleje,

Læs mere

Bilag 7: Protokollat til Flora Danias Handelsbetingelser vedrørende Reklamationer

Bilag 7: Protokollat til Flora Danias Handelsbetingelser vedrørende Reklamationer Flora Danias Vilkår for levering af potteplanter fra gartnerier i Danmark Bilag 7: Protokollat til Flora Danias Handelsbetingelser vedrørende Reklamationer Formål Formålet med dette protokollat er at fastholde

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 Sagsnr. 2012-1390/3KR/AKC 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ejendomshandler X

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. Ejendomsmægler Anja Schultz-Rasmussen v/ Pro Erhvervsadvokater Esplanaden 34A, 2. 1263 København K Nævnet har modtaget klagen den 15.

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen. København, den 19. februar 2013 Sagsnr. 2011 2893/HCH/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn]. København, den 30. januar 2015 Sagsnr. 2014-515/8KR/CBW 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn]. Klagens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014. København, den 24. september 2015 Sagsnr. 2014-3886/3KR/HCH 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: SKAT har klaget over [indklagedes]

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn).

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn). København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2998/3KR/AKC/LOV 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X firma v/y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: X firma v/y har

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

B Invest har endelig nedlagt påstand om, at advokat A skal betale ,02 kr. med procesrente af ,82 kr. fra den 23. juni 2010.

B Invest har endelig nedlagt påstand om, at advokat A skal betale ,02 kr. med procesrente af ,82 kr. fra den 23. juni 2010. DOM Afsagt den 1. marts 2012 i sag nr. BS 14-587/2011: B Invest A/S mod Advokat A Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 2. marts 2011, vedrører størrelsen af et erstatningskrav,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 28. marts 2012 Sagsnr. 2010 634/VTA/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: Klagen vedrører advokat As adfærd og salær på

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

København, den 6. juni 2012 Sagsnr /JS/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E

København, den 6. juni 2012 Sagsnr /JS/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E København, den 6. juni 2012 Sagsnr. 2010-02- 1322/JS/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS ved advokat A klaget over advokat B, Roskilde. Sagens tema: X ApS ved advokat

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 26. januar 2015 i sag nr. BS Z- : mod Codan Forsikring A/S c/o Codanhus Gl. Kongevej 60 1850 Frederiksberg C Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-2369/GGR K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A]

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 2. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 091/16 (Retten i Grønlands sagl.nr. BS 190100/2013) Sagsøger (advokat Finn Meinel, Nuuk j.nr. 11809)

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 319 2015-7960 AA mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed KBH Mæglerne [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. juli 2015 har AA indbragt BB og

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede. København, den 11. november 2013 J.nr. 2012-869/SAF/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede. Sagens tema: Virksomhed

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 1. juli 2013 Sagsnr. 2011-4711/SAF/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager, der havde en betydelig skattegæld

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0021 li/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0021 li/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Realmæglerne Silkeborg ApS v/advokat Lars Kyhl Nielsen Frederiksgade 72 Postboks 5052 8100 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

1. Kunne Anders have udtaget stævning andre steder end ved Retten i Aarhus?

1. Kunne Anders have udtaget stævning andre steder end ved Retten i Aarhus? 1 Rettevejledning til opgave 1 1. Kunne Anders have udtaget stævning andre steder end ved Retten i Aarhus? Anders er forbruger, og han er derfor ikke bundet af værnetingaftalen, jf. 245, stk. 2. DCR, side

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 12. maj 2015 Sagsnr. 2014 3536/CBW 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede, der

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-569/HCH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede, der bistod

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse. Retten i Helsingør- retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. marts 2014 i sag nr. BS 1-2286/2009: mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43 1161 København K Påstande Under denne sag, der

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 9. januar 2015 Sagsnr. 2014-2819/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [X] har

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede].

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. København, den 5. juli 2016 Sagsnr. 2015-3079/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A], der repræsenterede en part

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

K E N D E L S E. [advokat A]

K E N D E L S E. [advokat A] København, den 4. april 2014* Sagsnr. 2013 2030/MLA 3. advokatkreds K E N D E L S E Advokatrådet har ved anklageskrift af 21. juni 2013 (forhold 1 og 2), modtaget i Advokatnævnet den 24. juni 2013, ved

Læs mere

Retten i Århus DOM. afsagt den 29. april 2004 af Retten i Århus, 5. afdeling. i sagen BS /2003. mod. Sagens baggrund, påstande

Retten i Århus DOM. afsagt den 29. april 2004 af Retten i Århus, 5. afdeling. i sagen BS /2003. mod. Sagens baggrund, påstande Retten i Århus DOM afsagt den 29. april 2004 af Retten i Århus, 5. afdeling i sagen BS 5.3024/2003 mod Sagens baggrund, påstande I 1998 kautionerede sagsøgte,., for et billån, som hans tidligere samlever,

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 14726 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 34881995 Kinnerup Autokommission A/S Grindstedvej 2 9310 Vodskov Klagen vedrører: Køb af bil Modtagne dokumenter: 1.

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 20. marts 2006 har K klaget over

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Thomsen Enevold Sørensensvej 6 6000 Kolding Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstillingen har givet fejlagtige

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms. København, den 9. december 2013 Sagsnr. 2012-463/MKJ/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager 1 og Klager 2 klaget over indklagede. Sagens tema: Klager 1 og Klager 2 har

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Peter Schultz Jensen og Morten Nancke Dalumvej 17 5250 Odense SV Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede i salgsopstillingen

Læs mere

K E N D E L S E. Ankesagen blev efter det oplyste hovedforhandlet den 7. maj 2014.

K E N D E L S E. Ankesagen blev efter det oplyste hovedforhandlet den 7. maj 2014. København, den 30. marts 2015 Sagsnr. 2014-3497/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne X ApS og Y klaget over advokat B. Klagens tema: Advokat A har på vegne

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. København, den 28. februar 2013 Sagsnr. 2011-4063/HCH/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. Sagens tema: X har som revisor for Y klaget

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har ejerforeningen X ved Y klaget over advokatfirma A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har ejerforeningen X ved Y klaget over advokatfirma A. København, den 7. maj 2014 Sagsnr. 2013-2715/2KR/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har ejerforeningen X ved Y klaget over advokatfirma A. Sagens tema: Ejerforeningen X ved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

K E N D E L S E. Opdraget blev bekræftet ved af 25. juli 2012 til X, hvor indklagede bl.a. anførte:

K E N D E L S E. Opdraget blev bekræftet ved  af 25. juli 2012 til X, hvor indklagede bl.a. anførte: København, den 7. maj 2015 Sagsnr. 2015-186/LIH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere