Dommen affattes efter retsplejelovens 366 a, stk. 2, og indeholder derfor ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dommen affattes efter retsplejelovens 366 a, stk. 2, og indeholder derfor ikke en fuldstændig sagsfremstilling."

Transkript

1 Dansk praksis om CISG I sagen BS Sælger Randers, Danmark mod Køber Bourgogne, Frankrig er der den 4. november 1998 afsagt følgende DOM I november/december 1996 leverede sagsøgeren stk. normannsgran juletræer til sagsøgte. Efter leveringen reklamerede sagsøgte over mangler ved træerne, hvorefter der af sagsøgeren blev foretaget nogle undersøgelser, som resulterede i, at der blev givet et kulancemæssigt afslag. Sagsøgeren fastholdt iøvrigt kravet, hvorefter sagsøgte ophævede aftalen med den begrundelse, at de leverede juletræer var mangelfulde, idet de ikke opfyldte de aftalte højde og kvalitetskrav. Nærværende sag drejer sig herefter blandt andet om de leverede træer var mangelfulde, og om sagsøgte var berettiget til at opåhæve aftalen, samt om der er grundlag for at kræve erstatning eller forholdsmaessigt afslag. Dommen affattes efter retsplejelovens 366 a, stk. 2, og indeholder derfor ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Under sagen, der er anlagt den 6. januar 1997, har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte dømmes til at betale kr. med tillæg af renter 2 ½ pr. påbegyndt måned fra den 14. december 1996 til betaling sker. Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse. Sagsøgte har endvidere nedlagt påstand om, at sagsøgeren dømmes til at betale kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra den 3. februar 1997, til betaling sker. Sagsøgeren har nedlagt påstand om frifindelse overfor den af sagsøgte selvstændig nedlagte påstand. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Ved telefaxskrivelse af 29. november 1996 meddelte sagsøgte følgende til sagsøgeren (oversat til dansk):,,i forlængelse af behagelig telefonsamtale er vi glade for at kunne bekræfte deres tilbud om: Normann træer i henhold til den kvalitet, vi diskuterede telefonisk. Omkring 40 % 1. klasse

2 Omkring 60% god 2. klasse: Fyldige træer uden alvorlige fejl 1.70 m. til 2.20 m: Priser og leveringsbetingelser DKK 100,00 loaded on truck. Afventer Deres snarlige svar. Den 30. november 1996 udstedte sagsøgeren en faktura på kr. vedrørende levering af stk.. nordm. kulturtræerer a' 100 kr. Sagsøgte sendte samme dag en lastbil til (...) (Danmark), hvor leveringen fandt sted. Træerne blev af fragtføreren transporteret til (...) i nærheden af Paris, hvor de ankom den 2. december Ved telefaxskrivelse af 2. december 1995 meddelte sagsøgte følgende til sagsøgeren, (oversat til dansk): Lastbilen er ankommet i (...) (Frankrig) Det ser ud til, at kvaliteten er korrekt, men størrelserne er ikke dem, vi havde aftalt pr. telefon og telefax. Ingen af juletræerne er større end m. Et stort antal af dem er mellem 1.30 m. og 1.70 m. (produkter, vi betaler DKK 60, for AB Danmark) Derfor er Deres pris ikke acceptabel Normalt laster en lastvogn mellem 950 og maks stykker. De har lastet stk. Vi er meget utilfredse, da vi havde planlagt en ordre af store størrelser m. og betalte i denne sammenhmng en pris for transporten, der overstiger det normale med 35%. Vi mener, at De er ansvarlig for denne ekstra omkostning. På nuværende tidspunkt står lastvognen i (...) (Frankrig) for Deres regning. Ved telefaxskrivelse af samme dato anmodede sagsøgte om, at sagsøgeren fremsendte en bekræftelse på, at lastvognen kunne aflades, og samtidig bad sagsøgte om, at der blev sendt en ekspert til (...) (Frankrig) for at udarbejde en certificeret rapport. Sagsøgeren sendte TT ned for at se på træerne, hvorefter sagsøgeren ved telefaxskrivelse af 5. december 1996 afviste sagsøgtes reklamationer, men tilbød kulancemaessigt at kreditere 10 % af læsset med 35 kr. pr. stk. Denne skrivelse blev pr. telefax besvaret af sagsøgte samme dag, hvor blandt andet følgende er anført (oversat til dansk): I forlængelse af Deres telefax skal jeg meddele Den, at jeg aldrig har snakket om en gennemsnitsstørrelse på 1.85 m ved vores telefonsamtale af 28. november Jeg sagde mellem 1.70 m og 2.20 m. Det betyder en gennemsnitsstørrelse af min m.

3 Vi har også mange gange snakket om det faktum, at ingen af træerne måtte være under 1,70 m. Med hensyn til kvalitet accepterede vi 2. sortering, men således at det skulle være fyldige træer. Ovennævnte krav er ikke opfyldt i realiteten. TT erkendte også dette, men han har ikke skrevet dette ned i sin rapport. Alene det faktum, at det lykkedes Dem at læsse i en 13,5 meter lastvogn bekræfter meget godt, at størrelserne er langt under det aftalte, normalt er der kun plads til 950 til træer af denne størrelse i en sådan lastvogn. Vores forslag fastholder vi og vil ikke betale mere: DKK 65/ Normann loaded on truck. Vi opfatter Deres forsøg på afpresning i slutningen af Deres brev som uprofessionel. For Deres information har vort selskab hvert år i flere år købt mellem og træer i Danmark med seriøse leverandører uden større problemer og denne med et par mindre uheld ved mindre leverandører, scm har en forretningsmæssig moral, der er mere dupiøs og som hos os er blevet sortlistet som uden interesse for vores samhandel. Ved skrivelse af 9. december :1996 blev kravet taget til incasso, hvor sagsogte blev afkrævet hovedstolen på kr. med fradrag af kr. vedrørende 85 træer af 35 kr., eller ialt kr. Efterfølgende samme dag fremsendte sagsøgte en telefax til sagsøgeren, hvori var anført følgende (oversat til dansk): I forlængelse af forskellige telefonsamtaler og telefaxer samt Deres seneste manovre ( I.E. brev fra Deres advokat) bekræfter vi hermed, at vi ikke længere er interesserede i Deres juletræer og vi forlanger igen, at De skal tage Deres gods tilbage Vi giver Dem med en stor portion tålmodighed 24 timer mere. Efter dette tidspunkt, betragter vi os fri for ethvert ansvar. Fragtomkostningerne (transport og håndtering) og opbevaring er selvfølgeligt for Deres regning." Ved skrivelse af 10. december 1996 fastholdt sagsøgeren kravet og protesterede imod, at der var grundlag for at hæve købet. Ved skrivelse af samme dato fra sagsøgtes advokat til sagsøgers advokat er blandt andet anført:... På grund af mangler ved Deres klients leverance ophæves aftalen om levering af juletræer, med henvisning til manglende fylde og manglende højde. Min klients omkostninger til transport DKR ,20 forventes indbetalt...

4 Såfremt jeg ikke inden udløb af normal kontortid den 11. d.s. modtager Deres bekræftelse på, at Deres klient tager træerne tilbage og samtidig holder min klient skadesløs for de omkostninger min klient har haft i forbindelse med Deres klients misligeholdelse af den mellem parterne indgåede aftale, vil sagen blive fortsat eventuelt ved iværksættelse af syn og skøn." Ved skrivelse af 11. december 1996 afviste sagsøgeren de fremsatte reklamationer, hvorefter sagsøgte fastholdt mangelsindsigelserne ved skrivelse af 13. december 1996, idet der samtidig blev medsendt en kopi af syns- og skønstema, delr af sagsøgte var fremsendt til Dansk Skovforening, Pyntegrøntsektionen. Der har under sagen været afholdt syn og skøn, hvor HH har været udmeldt som syns- og skønsmand. Der er udarbejdet en skønserklæring af den 24. oktober Der er afgivet vidneforklaringer af MM, NN, TT, BB, OO, UU samt afhjemling af syns- og skønsmanden HH. Sagsøgeren har til støtte for påstanden gjort gældende, at sagsøger er i besiddelse af et dokumenteret, ufyldetsgjort tilgodehavende hos sagsøgte, svarende til det påstævte beløb for levering af stk. normannsgran juletræer til sagsøgte den 30. november 1996, hvor der kulancemæssigt er givet et afslag for de træeer, der var under 1,70 m. Der var ikke på tidspunktet for risikoens overgang mangler ved de leverede træeer. Det er sagsøgte, der i enhver henseende bærer den fulde bevisbyrde for, at de leverede træer på tidspunktet for risikoens overgang var behæftet med en retlig relevant mangel. Sagsøgte burde have iagttaget de regler, der gælder for bevis, herunder regelsættet om isoleret bevisoptagelse. Det må komme sagsøgeren til skade, at man lkke har fulgt de sædvanlige regler for sikring af bevis. Mangelsbegrebet er reguleret af Den internationale Købelovs artikel 35, og det fremgår af bevisførelsen, at sagsøgeren har leveret, hvad der er aftalt under telefonsamtalen den 28. november Sagsøgte har fremsendt en bekræftelse den 29. november 1996, som sagsøgeren ikke har forholdt sig til, men sagsøgeren har ved skrivelsen af 5. december 1996 givet en anden version. Det var aftalt, at der skullle leveres et mix-parti i størrelsen 1,6 m til 2,2 m, og at der godt måtte være fejl, men ikke alvorlige fejl. Begge parter har haft anledning til nærmere at præcisere, hvad aftalen gik ud på, men det er ikke sket. Man må herefter anvende sorteringsvejledningen, og hvis den ikke kan bruges, må man falde tilbage på de almindelige fortolkningsregler i Den internationale Købelov. Risikoen er overgået til sagsøgte den 30. november 1996, jfr. artikel 67. Det fremgår af den internationale løsørekøbelov, CISG artikel 38, stk. 2, at køber kan vente med at undersoge varen til den er kommet frem til stadepladsen. Mr. Barboux undersøgte træerne på pladsen den 2. december 1996, hvorefter der kom en reklamation over størrelsen. Sagsøgeren sendte derfor TT til stedet., og efter dennes undersøgelse blev der kulancemæssigt givet en reduktion på 35 kr. pr. stk. for de træer, der var under 1, 7 m. Der er herved ikke tale om, at sagsøgeren har anerkendt, at der var en mangel. Sagsøgte har således ikke bevist, at leverancen på tidspunktet for risi koens overgang var behæftet med væsentlige mangler, samt at der var tale om forhold af hævebegrundende karakter. Den af UU udarbejdede rapport er udgået af sagen, og kan derfor ikke bruges som bevis. Det foretagne syn og skøn ved HH er ubrugeligt, idet man ikke ved, om det er de rigtige træer. Der er udstedt en disstruktionserklæring, ligesom træerne er flyttet til et eller andet sted km. fra Paris, og ved syns- og skønsforretningen var der kun ca. 500 træer. Der er modstridende forklaringer, idet MM og OO har oplyst, at træerne var gode. TT har set på ca. 750 træer, hvoraf 85 træer var mellem 1,5 og 1,7 m, hvilket der er taget højde for. Disse tre vidner er i øvrigt enige om, at træerne svarede til det aftalte. Mr. BB s forklaring kan ikke tillægges særlig megen vægt, idet han igennem flere år har arbejdet

5 for sagsøgte og stadig gør det. UU s forklaring peger i retning af, at der er uoverensstemmelser mellem det aftalte og leveringen, men dette vidnes forklaring kan ikke tillægges større vægt end et andet almindeligt vidne. Endvidere har UU kun undersøgt l10 træer, og der er ingen garanti, for, at disse træerr er repræsentative. Man må konkludere, at de er uafgjort, og at sagsøgte således ikke har bevist, at træerne var behæftet med en mangel, hvorved bemærrkes, at væsentlighedskravet i CISG artikel 25 i hvert fald ikke er opfyldt. Sagsøgeren har endvidere gjort gældende, at der er reklameret for sent for så vidt angår indsigelserne om kvalitetsmangler. Det fremgår af CISG artikel 39, at der skal reklameres inden rimelig tid, og da der er tale om varer med kort salgstid, og som er forgængelig, er reklamatiosnfristen ultrakort. Mr. BB har således forklaret, at han gav NN besked om den dårlige kvalitet, men det blev der ikke reklameret over i skrivelsen af 2. december Såfremt retten måtte komme til det resultat, at der er tale om misligholdelse er gjort gældende, at sagsøgte ikke ved skrivelsen af 5. december 1996 har hævet købet, idet det først er sket ved brevet af 10. december 1996, hvilket er for sent. Der er ej heller noget grundlag for at yde erstatning. eller forholdsmæssigt afslag, idet der ikke er nogen dokumentation herfor. Sagsøgte må selv betale transportudgiften samt udgifter til konsulentbistand og omkostninger ved det ensidige indhentede syn og skøn. Der er ej heller dokumentation for udgiften til opbevaring samt det forventede salgsprovenue. I øvrigt er der ikke noget bevis for den fornødne årsagssammenhæng, idet tabet er forårsaget af egen skyld. Sagsøgte har forsømt sin omsorgs- og tabsbegrænsningspligt, idet man har pligt til at drage omsorg, selvom varen afvises. Sagsogte har taget varen i sin besiddelse og har derfor omsorgspligt, jfr. CISG artlikel 88. Sagsøgte har pådraget sig ansvar på grund af tilsidesættelse af omsorgspligten. Med hensyn til de af sagsøgte fremsatte modkrav har sagsøgeren gjort gældende, at sagsøgte ikke har lidt noget tab, og at kravet i øvrigt er ganske udokumenteret. Der foreligger ikke noget ansvarsgrundlag, ligesom betingelserne med hensyn til kausalitet og adækvans ikke er opfyldt. Der foreligger under alle omstændigheder egen skyld fra sagsøgtes side med hensyn til det påståede tab. Sagsøgte har til støtte for frifindelsespåstanden gjort gældende, at de af sagsøgeren leverede juletræer var mangelfulde som følge af manglende opfyldelse af højdekravet samt på grund af manglende kvalitet. Der er indgået en aftale om, at træernes gennemsnitshøjde skulle være min. 1,85 m, og at de skulle være mellem 1,7 og 2,2 m i højden. Med hensyn til kvaliteten er gjort gældende, at det var aftalt, at de 40 % skulle være 1. sortering og 60 %. 2. sortering, og alle træer skulle være fyldige uden alvorlige fejl. Aftalen er indgået telefonisk, og sagsøgte har bekræftet aftalen ved skrivelsen af 29. november Der er i dette brev klare krav til størrelse og kvalitet, og sagsøgeren protesterede ikke imod det, der er oplyst i brevet. Den efterfølgende korrespondance har ingen betydning set i relation til, hvad der er aftalt. Med hensyn til reklamation er gjort gældende, at det er sket rettidigt, idet der den 2. december 1996 er reklameret over højden., og der er ikke i skrivelsen en accept af, at kvaliteten var i orden. Reklamationen over kvaliteten fremkom den 4. december 1996, hvilket er indenfor 48 timer efter varens modtagelse på pladsen. Selv om der måtte være reklameret for sent, er anført, at der ikke kan tages hensyn til det, idet sagsøgeren har realtetsbehandlet indsigelsen. Det er først efter sagen er anlagt, at sagsøgeren er fremkommet med indsigelsen om for sen reklamation. Sagsøgte har giort gæeldende, at der er ført bevis for, at juletræerne var mangelfulde. NN og Mr. BB er enige om, at træerne var usælgelige, og det uvildige vidne UU har også bekræftet, at træerne kke svarede til det aftalte. Dette vidne har en omfattende ekspertise, og han har

6 gennemgået et repræsentativt antal af træerne og her konstateret mangler. Dette skal sammenholdes med den udarbejdede syns- og skønsrapport, og selv om der kun var 500 træer tilbage ved syns- og skønsforretningen, er der ikke tvivl om, at der er identitet mellem træerne. Det er ikke tidligere gjort gældende, at det skulle være et problem, at der er udstedt destruktionserklæringer. Disse regler er blot af formel karakter og er ikke udtryk for, at træerne rent faktisk er destrueret. MM og OO s forklaring kan ikke bruges til noget, og TT er ikke sagkyndig og er heller ikke uvildig, idet han handler meget med nogle af sagsøgtes konkurrenter. UU er derimod et uvildigt vidne med en omfattende ekspertise. Dette vidne foretog en grundig stikprøvevis gennemgang af træerne cg konstaterede, at der var mangler i forhold til det aftalte. Sagsøgte har godtgjort, at træerne hverken opfylder højdekravet, ligesom der er tale om manglende kvalitet. Det fremgår af syns- og skønsrapporten, at 28% af træerne var under 1,7 m og med en gennemsnitshøjde på 1,72 m, samt at 38% kan betegnes som uklassificerede. UU har forklaret, at 37% af traeerne var under 1,7 m, og af de træer, der var under 1,7 m var 75% prima-kvalitet og 25% sekunda-kvalitet. Dette vidne har endvidere forklaret, at de træer, der var over 1,7 m, var 25% prima, 50%sekunda og 25% uklassificerede. På denne baggrund har sagsøgte gjort gældende, at 28% af` træerne havde en højde, der var under 1,7 m, og at 30% af træerne var så åbne, at de måtte betegnes som uklassificerede, at 38%. af træerne ikke passede til besskrivelseb fyldige træer uden alvorlige fejl, og at træerne fordeler sig med 16% prima (1. sortering), 46% sekunda (2. sortering) og 38% uklassificerede. Sagsøgte har derefter anført, at maksimalt 40-50% af leverancen har været i overensstemmelse med den mellem parterne indgåede aftale, hvorfor leverancen må anses for at have lidt af væsentlige mangler. Det har således været berettiget at sagsøgte i medfor af CISG, artikel 49, stk. 1, litra a, har hævet købet. Ophævelsen er sket straks, idet sagsøgtes skrivelse af 2. december 1996 skal forståes som en ophævelse. Denne ophævelse bekræftes også af sagsøgeren i skrivelse af 5. december 1996, ligesom ophævelsen er fastholdt i skrivelse af 9. december Sagsøgte har som følge af sagsøgers misligholdelse krav på erstatning eller forholdsmæssigt afslag efter CISG, artikel Det er endvidere anført, at sagsøgte ikke har tilsidesat sin omsorgspligt og tabsbegrænsningspligt, idet sagsøgte har forsøgt at finde en løsning, men sagsøgeren har ikke reageret normalt, idet man har afvist enhver form for samarbejde. Sagsøgeren ville ikke anerkende UU s erklæring, og der var 4 dage for sagsøgeren til at stille tillægsspørgsmål. Det var på det tidspunkt nødvendigt at sikre et bevis, hvilket sagsøgeren ikke var indstillet på at medvirke til. Som følge af denne holdning var det nødvendigt for sagsøgte at opbevare træerne for at sikre sig et bevis. I øvrigt var det ikke muligt at sælge træerne. Sagsøgeren må selv have været klar over manglerne ved de leverede træer, og træerne blev allerede den 2. december 1996 stillet til sagsøgerens disposition. Sagsøger har efter modtagelsen af den af sagsøgte indhentede skønserklaering ikke ønsket at tage træerne tilbage, ligesom sagsøger var bekendt med, at sagsøgte ikke agtede at sælge træerne, når sagsøger ikke ville anerkende manglerne. Bevisbyrden for at sagsøgte har tilsidesat sin omsorgspligt/tabsbegrænsningspligt påhviler sagsøger, og denne bevisbyrde er ikke løftet. I øvrigt er der ingen dokumentation for, at sagsøgeren har lidt et tab. Sagsøgte har endelig gjort gældende, at der efter sagsøgers misligholdelse er grundlag for at tilkende sagsøgte en erstatning. Dette krav vedrører udgift til transport af træerne på ,60 kr., konsulentbistand med kr, syn og skøn 7.562,20 kr. (UU) opbevaring af juletræerne ,05 kr., håndtering af træerne, anslået tidsforbrug kr., samt forventet salgsprovenue kr. Såfremt retten måtte mene, at de af sagsøger til sagsøgte leverede træer, ikke har lidt af væsentlige mangler er gjort gældende, at manglerne berettiger til erstatning eller forholdsmæssigt afslag. Dette beløb må som minimum fastsætttes til 60% af det oprindeligt fakturerede krav på kr. eller ialt kr. Herudover skal sagsøger

7 betale for sagsøgtes omkostninger og mistet fortjeneste, hvilket også ansættes til 60% af de opgjorte beløb. Med hensyn til sagens omkostninger er gjort gældende, at det ikke er sagsøgtes skyld, at sagen er trukket ud, og at den er blevt så omfattende. Rettens bemærkninger: Efter bevisførelsen lægges til grund, at der mellem parterne den 28. november 1996 blev indgået en mundlig aftale om sagsøgerens levering af nogle juletræer til sagsøgte. Den 29. november 1996 fremsendte sagsøgte en bekræftelse på, hvad der efter hans opfattelse var aftalt om denne leverance, og der er ikke af sagsøgeren ført noget bevis for at der i umiddelbar forlængelse heraf er reklameret over indholdet af denne skrivelse. Retten finder derfor, at det kan lægges til grund, at parternes aftale gik ud på, at der af sagsøgeren skulle leveres til Normann træer, hvoraf 40% skulle være 1. klasse, 60% god 2. klasse, fyldige træer uden alvorlige fejl, samt med en højde på mellem 1,70 m og 2,20 m og til en pris på 100 kr. pr. stk. Efter træernes ankomst til pladsen i (...) (Frankrig) den 2. december 1996 opstod der mellem parterne diskussion om leverancen var i overensstemmelse med det aftalte, hvilket resulterede i, at der blev foretaget en besigtigelse af træerne af TT, idet han dog alene af sagsøgeren var blevet bedt om at se på størrelsen af træerne, og ifølge vidnet TT s forklaring foretog han ikke en egentlig undersøgelse af kvaliteten. Da sagsøgte herefter fastholdt mangelsindsigelsen, blev der af sagsøgte udarbejdet et skønstema, som blev fremsendt Dansk Skovforening, Pyntog Grøntsektionen, og hvor sagsøgeren modtog en kopi ved skrivelse af 13. december 1996 med opfordring til at fremkomme med bemærkninger till skønstemaet, hvilket dog ikke skete. Sagsøgte har accepteret, at den af UU udarbejdede rapport er udgået af sagen, men efter dette vidnes forklaring lægges til grund, at han har har været på pladsen den 14. december 1996, hvor han har foretaget en grundig stikprøvevis gennemgang af træerne og her konstateret, at 37% af træerne var under 1,70 m, og at træerne under denne hæjde var fyldige og med en kvalitetsfordeling på 75% prima og 25% sekunda, mens træerne over 1,70 m ifølge undersøgelsen fordelte sig med 25% prima, 50% sekunda og 25% uklassificeret. Under disse omstændigheder finder retten det bevist, at de leverede juletræer var behæftet med en væsentlig mangel. Det skal herved bemærrkes, at retten ikke finder, at den under sagen udarbejdede syns- og skønsrapport kan bruges som bevis på, at sagsøgers leverance var mangelfuld, idet det efter bevisførelsen er usikkert, om der er identitet mellem træerne, ligesom det iøvrigt er betænkeligt at tillægge skønsrapporten nogen værdi, når henses til, at der kun var 500 træer tilbage af en leverance på juletræer. Efter bevisførelsen lægges herefter til grund, at sagsøgte har modtaget træerne på pladsen den 2. december 1996 og derefter først ved skrivelsen af 10. december 1995 hævet aftalen, idet der ikke i den forudgående korrespondance er en klar og tydelig tilkendegivelse om ophævelse. Under hensyn til at der var tale om levering af juletræer, hvor salget skulle ske indenfor kort tid, og hvor træerne må anses for værdiløse efter den 24. december 1996, finder retten, at sagsøgte på baggrund af den tid der er gået efter modtagelsen og indtil ophævelsen er sket har fortabt retten til at hæve aftalen efter artikel 49 i Den internationale købelov. Sagsøgte har ved skrivelse af 2. december 1996 reklameret over højden af træerne, og det er ubestridt, at der den 4. december 1996 under en telefonsamtale er reklameret over kvaliteten. Retten finder, at der herved er reklameret rettidigt over begge forhold, og på baggrund af de konstaterede mangler har sagsøgte krav på et afslag i prisen, som efter omfanget af det konstaterede passende kan fastsættes til kr. i forhold til til det oprindeligt fakturerede urerede beløb på kr. Endvidere findes sagsøgte at have haft en udgift til håndteing af

8 disse træer, hvilket beløb skønsmæssigt fastsættes til kr. Med hensyn til de af sagsøgte i øvrigt fremsatte erstatningskrav finder retten ikke, at der er nogen dokumentation for udgift til opbevaring, ekstra transportomkostninger eller et forventet salgsprovenue, hvorfor disse poster ikke kan tages til følge. De af sagsøgte afholdte udgifter tilkonsulentbistand og betaling til UU vedrørende den under sagen ikke fremlagte erklæring findes ej heller at kunne pålægges sagsøgeren. Det kan under sagen endelig lægges til grund, at sagsøgte opfordrede sagsøgeren til at deltage i et syn og skøn for at få sikret et bevis. Sagsøgeren forholdt sig i den henseende passiv og ønskede ikke at anerkende den indhentede erklæring. Under disse omstændigheder findes sagsøgte ikke at have tilsidesat sin omsorgs- og tabsbegrænsningspligt. Som følge af det anførte skal sagsøgte betale det fakturerede beløb med fradrag af kr., hvorved bemærkes, at sagsøgte ikke har protesteret mod den nedlagte rentepåstand. THI KENDES FOR RET: Sagsøgte betaler inde 14 dage til sagsøgeren kr. med tillæg en rente på 2 % pr. måned fra den 14. december 1996, til betaling sker, samt sagens omkostninger med kr. Lene Hjerrild Kilde: advokat Frank Iburg Advokatfirmaet Frank Iburg Århus Tilbage til Dansk praksis om CISG Tilbage til forsiden

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P Under den 19. december 2002 anlagte sag har sagsøgerne

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. Ejendomsmægler Anja Schultz-Rasmussen v/ Pro Erhvervsadvokater Esplanaden 34A, 2. 1263 København K Nævnet har modtaget klagen den 15.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006.

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig Gl. Kongevej 124 1850 Frederiksberg C Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2009. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 265/2014 Germania Estate GmbH (advokat Jesper Bang) mod Nykredit Bank A/S (advokat Henriette Gernaa) I tidligere instanser er afsagt kendelse af

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M:

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M: Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart Den 18. januar 2000 blev i sag nr. BS 1-375/1999: K mod Strib Vandværk A.m.b.a. v/formand F afsagt D O M: Under denne sag, der er anlagt den 23. august 1999,

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

RETTEN I SØNDERBORG DOM. Afsagt den 28. juni 2012 i sag nr. BS C8-1538/2010: Kenneth Bøttcher og Maria Todsen mod Hans Boserup

RETTEN I SØNDERBORG DOM. Afsagt den 28. juni 2012 i sag nr. BS C8-1538/2010: Kenneth Bøttcher og Maria Todsen mod Hans Boserup RETTEN I SØNDERBORG DOM Afsagt den 28. juni 2012 i sag nr. BS C8-1538/2010: Kenneth Bøttcher og Maria Todsen mod Hans Boserup og sag nr. BS C8-2236/2011: Hans Boserup mod K Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 8210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 6 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 22. maj 2014

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 17. august 2015

Læs mere

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J D 0 M afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J Under denne sag, der er anlagt den 2o.juni 1986, påstår sagsøgeren, P,

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 7250 Hejnsvig SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE Holding A/S Hovedgaden 36

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 196-2012 HH og NN mod Ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken og Ejendomsmæglerfirmaet Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken afsagt sålydende Kendelse Ved klage

Læs mere

STÆVNING. af 20. juni 2014. indstævner undertegnede herved Gl. Kolding Landevej 60 Højen 7100 Vejle (Advokat Lars Brinkmann)

STÆVNING. af 20. juni 2014. indstævner undertegnede herved Gl. Kolding Landevej 60 Højen 7100 Vejle (Advokat Lars Brinkmann) Retsafgift kr. 3020,00 STÆVNING af 20. juni 2014 Som advok for Henrik Bianchy Jensen Bøgebakken 8 4300 Holbæk (Advokfuldmægtig Louise Ekstrand v. advok Jan Schøtt-Petersen) indstævner undertegnede herved

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af en computer, fordi den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af mangler

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale.

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lone Bülow Gram Søborg Hovedgade 14 2860 Søborg Sagen angår spørgsmålet, om der mellem parterne er indgået en gyldig

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0298 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER HS (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Spar Tours ApS Lauritzen Rejser v/niels Lauritzen

Læs mere

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. december 2010 Til stede: Afbud: Jens Kisker, Michael Dalsgaard, Laila Gribsholt-Beck, Per Larsen (i egenskab af kontaktperson vedr. retssag mod DEF 1994 A/S) Jacob

Læs mere

Opgave 1. Den unge kvinde anmeldte Hansen for voldtægt, og politiet indledte en efterforskning.

Opgave 1. Den unge kvinde anmeldte Hansen for voldtægt, og politiet indledte en efterforskning. 2 Opgave 1 Den danske bank Trader A/S, der havde sit hovedsæde i Århus, sponsorerede et cykelhold Team Trader, der skulle deltage i det årlige cykelløb fra Hamburg til Århus. Banken forhandlede på det

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Advokat XX klager på vegne YY efter anmodning fra sønnen ZZ. Kontrolafgift på 750 kr. samt udgift til grafologerklæring på 2.000 kr.

Advokat XX klager på vegne YY efter anmodning fra sønnen ZZ. Kontrolafgift på 750 kr. samt udgift til grafologerklæring på 2.000 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0110 Klageren: Advokat XX klager på vegne YY efter anmodning fra sønnen ZZ. Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere