Dommen affattes efter retsplejelovens 366 a, stk. 2, og indeholder derfor ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dommen affattes efter retsplejelovens 366 a, stk. 2, og indeholder derfor ikke en fuldstændig sagsfremstilling."

Transkript

1 Dansk praksis om CISG I sagen BS Sælger Randers, Danmark mod Køber Bourgogne, Frankrig er der den 4. november 1998 afsagt følgende DOM I november/december 1996 leverede sagsøgeren stk. normannsgran juletræer til sagsøgte. Efter leveringen reklamerede sagsøgte over mangler ved træerne, hvorefter der af sagsøgeren blev foretaget nogle undersøgelser, som resulterede i, at der blev givet et kulancemæssigt afslag. Sagsøgeren fastholdt iøvrigt kravet, hvorefter sagsøgte ophævede aftalen med den begrundelse, at de leverede juletræer var mangelfulde, idet de ikke opfyldte de aftalte højde og kvalitetskrav. Nærværende sag drejer sig herefter blandt andet om de leverede træer var mangelfulde, og om sagsøgte var berettiget til at opåhæve aftalen, samt om der er grundlag for at kræve erstatning eller forholdsmaessigt afslag. Dommen affattes efter retsplejelovens 366 a, stk. 2, og indeholder derfor ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Under sagen, der er anlagt den 6. januar 1997, har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte dømmes til at betale kr. med tillæg af renter 2 ½ pr. påbegyndt måned fra den 14. december 1996 til betaling sker. Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse. Sagsøgte har endvidere nedlagt påstand om, at sagsøgeren dømmes til at betale kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra den 3. februar 1997, til betaling sker. Sagsøgeren har nedlagt påstand om frifindelse overfor den af sagsøgte selvstændig nedlagte påstand. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Ved telefaxskrivelse af 29. november 1996 meddelte sagsøgte følgende til sagsøgeren (oversat til dansk):,,i forlængelse af behagelig telefonsamtale er vi glade for at kunne bekræfte deres tilbud om: Normann træer i henhold til den kvalitet, vi diskuterede telefonisk. Omkring 40 % 1. klasse

2 Omkring 60% god 2. klasse: Fyldige træer uden alvorlige fejl 1.70 m. til 2.20 m: Priser og leveringsbetingelser DKK 100,00 loaded on truck. Afventer Deres snarlige svar. Den 30. november 1996 udstedte sagsøgeren en faktura på kr. vedrørende levering af stk.. nordm. kulturtræerer a' 100 kr. Sagsøgte sendte samme dag en lastbil til (...) (Danmark), hvor leveringen fandt sted. Træerne blev af fragtføreren transporteret til (...) i nærheden af Paris, hvor de ankom den 2. december Ved telefaxskrivelse af 2. december 1995 meddelte sagsøgte følgende til sagsøgeren, (oversat til dansk): Lastbilen er ankommet i (...) (Frankrig) Det ser ud til, at kvaliteten er korrekt, men størrelserne er ikke dem, vi havde aftalt pr. telefon og telefax. Ingen af juletræerne er større end m. Et stort antal af dem er mellem 1.30 m. og 1.70 m. (produkter, vi betaler DKK 60, for AB Danmark) Derfor er Deres pris ikke acceptabel Normalt laster en lastvogn mellem 950 og maks stykker. De har lastet stk. Vi er meget utilfredse, da vi havde planlagt en ordre af store størrelser m. og betalte i denne sammenhmng en pris for transporten, der overstiger det normale med 35%. Vi mener, at De er ansvarlig for denne ekstra omkostning. På nuværende tidspunkt står lastvognen i (...) (Frankrig) for Deres regning. Ved telefaxskrivelse af samme dato anmodede sagsøgte om, at sagsøgeren fremsendte en bekræftelse på, at lastvognen kunne aflades, og samtidig bad sagsøgte om, at der blev sendt en ekspert til (...) (Frankrig) for at udarbejde en certificeret rapport. Sagsøgeren sendte TT ned for at se på træerne, hvorefter sagsøgeren ved telefaxskrivelse af 5. december 1996 afviste sagsøgtes reklamationer, men tilbød kulancemaessigt at kreditere 10 % af læsset med 35 kr. pr. stk. Denne skrivelse blev pr. telefax besvaret af sagsøgte samme dag, hvor blandt andet følgende er anført (oversat til dansk): I forlængelse af Deres telefax skal jeg meddele Den, at jeg aldrig har snakket om en gennemsnitsstørrelse på 1.85 m ved vores telefonsamtale af 28. november Jeg sagde mellem 1.70 m og 2.20 m. Det betyder en gennemsnitsstørrelse af min m.

3 Vi har også mange gange snakket om det faktum, at ingen af træerne måtte være under 1,70 m. Med hensyn til kvalitet accepterede vi 2. sortering, men således at det skulle være fyldige træer. Ovennævnte krav er ikke opfyldt i realiteten. TT erkendte også dette, men han har ikke skrevet dette ned i sin rapport. Alene det faktum, at det lykkedes Dem at læsse i en 13,5 meter lastvogn bekræfter meget godt, at størrelserne er langt under det aftalte, normalt er der kun plads til 950 til træer af denne størrelse i en sådan lastvogn. Vores forslag fastholder vi og vil ikke betale mere: DKK 65/ Normann loaded on truck. Vi opfatter Deres forsøg på afpresning i slutningen af Deres brev som uprofessionel. For Deres information har vort selskab hvert år i flere år købt mellem og træer i Danmark med seriøse leverandører uden større problemer og denne med et par mindre uheld ved mindre leverandører, scm har en forretningsmæssig moral, der er mere dupiøs og som hos os er blevet sortlistet som uden interesse for vores samhandel. Ved skrivelse af 9. december :1996 blev kravet taget til incasso, hvor sagsogte blev afkrævet hovedstolen på kr. med fradrag af kr. vedrørende 85 træer af 35 kr., eller ialt kr. Efterfølgende samme dag fremsendte sagsøgte en telefax til sagsøgeren, hvori var anført følgende (oversat til dansk): I forlængelse af forskellige telefonsamtaler og telefaxer samt Deres seneste manovre ( I.E. brev fra Deres advokat) bekræfter vi hermed, at vi ikke længere er interesserede i Deres juletræer og vi forlanger igen, at De skal tage Deres gods tilbage Vi giver Dem med en stor portion tålmodighed 24 timer mere. Efter dette tidspunkt, betragter vi os fri for ethvert ansvar. Fragtomkostningerne (transport og håndtering) og opbevaring er selvfølgeligt for Deres regning." Ved skrivelse af 10. december 1996 fastholdt sagsøgeren kravet og protesterede imod, at der var grundlag for at hæve købet. Ved skrivelse af samme dato fra sagsøgtes advokat til sagsøgers advokat er blandt andet anført:... På grund af mangler ved Deres klients leverance ophæves aftalen om levering af juletræer, med henvisning til manglende fylde og manglende højde. Min klients omkostninger til transport DKR ,20 forventes indbetalt...

4 Såfremt jeg ikke inden udløb af normal kontortid den 11. d.s. modtager Deres bekræftelse på, at Deres klient tager træerne tilbage og samtidig holder min klient skadesløs for de omkostninger min klient har haft i forbindelse med Deres klients misligeholdelse af den mellem parterne indgåede aftale, vil sagen blive fortsat eventuelt ved iværksættelse af syn og skøn." Ved skrivelse af 11. december 1996 afviste sagsøgeren de fremsatte reklamationer, hvorefter sagsøgte fastholdt mangelsindsigelserne ved skrivelse af 13. december 1996, idet der samtidig blev medsendt en kopi af syns- og skønstema, delr af sagsøgte var fremsendt til Dansk Skovforening, Pyntegrøntsektionen. Der har under sagen været afholdt syn og skøn, hvor HH har været udmeldt som syns- og skønsmand. Der er udarbejdet en skønserklæring af den 24. oktober Der er afgivet vidneforklaringer af MM, NN, TT, BB, OO, UU samt afhjemling af syns- og skønsmanden HH. Sagsøgeren har til støtte for påstanden gjort gældende, at sagsøger er i besiddelse af et dokumenteret, ufyldetsgjort tilgodehavende hos sagsøgte, svarende til det påstævte beløb for levering af stk. normannsgran juletræer til sagsøgte den 30. november 1996, hvor der kulancemæssigt er givet et afslag for de træeer, der var under 1,70 m. Der var ikke på tidspunktet for risikoens overgang mangler ved de leverede træeer. Det er sagsøgte, der i enhver henseende bærer den fulde bevisbyrde for, at de leverede træer på tidspunktet for risikoens overgang var behæftet med en retlig relevant mangel. Sagsøgte burde have iagttaget de regler, der gælder for bevis, herunder regelsættet om isoleret bevisoptagelse. Det må komme sagsøgeren til skade, at man lkke har fulgt de sædvanlige regler for sikring af bevis. Mangelsbegrebet er reguleret af Den internationale Købelovs artikel 35, og det fremgår af bevisførelsen, at sagsøgeren har leveret, hvad der er aftalt under telefonsamtalen den 28. november Sagsøgte har fremsendt en bekræftelse den 29. november 1996, som sagsøgeren ikke har forholdt sig til, men sagsøgeren har ved skrivelsen af 5. december 1996 givet en anden version. Det var aftalt, at der skullle leveres et mix-parti i størrelsen 1,6 m til 2,2 m, og at der godt måtte være fejl, men ikke alvorlige fejl. Begge parter har haft anledning til nærmere at præcisere, hvad aftalen gik ud på, men det er ikke sket. Man må herefter anvende sorteringsvejledningen, og hvis den ikke kan bruges, må man falde tilbage på de almindelige fortolkningsregler i Den internationale Købelov. Risikoen er overgået til sagsøgte den 30. november 1996, jfr. artikel 67. Det fremgår af den internationale løsørekøbelov, CISG artikel 38, stk. 2, at køber kan vente med at undersoge varen til den er kommet frem til stadepladsen. Mr. Barboux undersøgte træerne på pladsen den 2. december 1996, hvorefter der kom en reklamation over størrelsen. Sagsøgeren sendte derfor TT til stedet., og efter dennes undersøgelse blev der kulancemæssigt givet en reduktion på 35 kr. pr. stk. for de træer, der var under 1, 7 m. Der er herved ikke tale om, at sagsøgeren har anerkendt, at der var en mangel. Sagsøgte har således ikke bevist, at leverancen på tidspunktet for risi koens overgang var behæftet med væsentlige mangler, samt at der var tale om forhold af hævebegrundende karakter. Den af UU udarbejdede rapport er udgået af sagen, og kan derfor ikke bruges som bevis. Det foretagne syn og skøn ved HH er ubrugeligt, idet man ikke ved, om det er de rigtige træer. Der er udstedt en disstruktionserklæring, ligesom træerne er flyttet til et eller andet sted km. fra Paris, og ved syns- og skønsforretningen var der kun ca. 500 træer. Der er modstridende forklaringer, idet MM og OO har oplyst, at træerne var gode. TT har set på ca. 750 træer, hvoraf 85 træer var mellem 1,5 og 1,7 m, hvilket der er taget højde for. Disse tre vidner er i øvrigt enige om, at træerne svarede til det aftalte. Mr. BB s forklaring kan ikke tillægges særlig megen vægt, idet han igennem flere år har arbejdet

5 for sagsøgte og stadig gør det. UU s forklaring peger i retning af, at der er uoverensstemmelser mellem det aftalte og leveringen, men dette vidnes forklaring kan ikke tillægges større vægt end et andet almindeligt vidne. Endvidere har UU kun undersøgt l10 træer, og der er ingen garanti, for, at disse træerr er repræsentative. Man må konkludere, at de er uafgjort, og at sagsøgte således ikke har bevist, at træerne var behæftet med en mangel, hvorved bemærrkes, at væsentlighedskravet i CISG artikel 25 i hvert fald ikke er opfyldt. Sagsøgeren har endvidere gjort gældende, at der er reklameret for sent for så vidt angår indsigelserne om kvalitetsmangler. Det fremgår af CISG artikel 39, at der skal reklameres inden rimelig tid, og da der er tale om varer med kort salgstid, og som er forgængelig, er reklamatiosnfristen ultrakort. Mr. BB har således forklaret, at han gav NN besked om den dårlige kvalitet, men det blev der ikke reklameret over i skrivelsen af 2. december Såfremt retten måtte komme til det resultat, at der er tale om misligholdelse er gjort gældende, at sagsøgte ikke ved skrivelsen af 5. december 1996 har hævet købet, idet det først er sket ved brevet af 10. december 1996, hvilket er for sent. Der er ej heller noget grundlag for at yde erstatning. eller forholdsmæssigt afslag, idet der ikke er nogen dokumentation herfor. Sagsøgte må selv betale transportudgiften samt udgifter til konsulentbistand og omkostninger ved det ensidige indhentede syn og skøn. Der er ej heller dokumentation for udgiften til opbevaring samt det forventede salgsprovenue. I øvrigt er der ikke noget bevis for den fornødne årsagssammenhæng, idet tabet er forårsaget af egen skyld. Sagsøgte har forsømt sin omsorgs- og tabsbegrænsningspligt, idet man har pligt til at drage omsorg, selvom varen afvises. Sagsogte har taget varen i sin besiddelse og har derfor omsorgspligt, jfr. CISG artlikel 88. Sagsøgte har pådraget sig ansvar på grund af tilsidesættelse af omsorgspligten. Med hensyn til de af sagsøgte fremsatte modkrav har sagsøgeren gjort gældende, at sagsøgte ikke har lidt noget tab, og at kravet i øvrigt er ganske udokumenteret. Der foreligger ikke noget ansvarsgrundlag, ligesom betingelserne med hensyn til kausalitet og adækvans ikke er opfyldt. Der foreligger under alle omstændigheder egen skyld fra sagsøgtes side med hensyn til det påståede tab. Sagsøgte har til støtte for frifindelsespåstanden gjort gældende, at de af sagsøgeren leverede juletræer var mangelfulde som følge af manglende opfyldelse af højdekravet samt på grund af manglende kvalitet. Der er indgået en aftale om, at træernes gennemsnitshøjde skulle være min. 1,85 m, og at de skulle være mellem 1,7 og 2,2 m i højden. Med hensyn til kvaliteten er gjort gældende, at det var aftalt, at de 40 % skulle være 1. sortering og 60 %. 2. sortering, og alle træer skulle være fyldige uden alvorlige fejl. Aftalen er indgået telefonisk, og sagsøgte har bekræftet aftalen ved skrivelsen af 29. november Der er i dette brev klare krav til størrelse og kvalitet, og sagsøgeren protesterede ikke imod det, der er oplyst i brevet. Den efterfølgende korrespondance har ingen betydning set i relation til, hvad der er aftalt. Med hensyn til reklamation er gjort gældende, at det er sket rettidigt, idet der den 2. december 1996 er reklameret over højden., og der er ikke i skrivelsen en accept af, at kvaliteten var i orden. Reklamationen over kvaliteten fremkom den 4. december 1996, hvilket er indenfor 48 timer efter varens modtagelse på pladsen. Selv om der måtte være reklameret for sent, er anført, at der ikke kan tages hensyn til det, idet sagsøgeren har realtetsbehandlet indsigelsen. Det er først efter sagen er anlagt, at sagsøgeren er fremkommet med indsigelsen om for sen reklamation. Sagsøgte har giort gæeldende, at der er ført bevis for, at juletræerne var mangelfulde. NN og Mr. BB er enige om, at træerne var usælgelige, og det uvildige vidne UU har også bekræftet, at træerne kke svarede til det aftalte. Dette vidne har en omfattende ekspertise, og han har

6 gennemgået et repræsentativt antal af træerne og her konstateret mangler. Dette skal sammenholdes med den udarbejdede syns- og skønsrapport, og selv om der kun var 500 træer tilbage ved syns- og skønsforretningen, er der ikke tvivl om, at der er identitet mellem træerne. Det er ikke tidligere gjort gældende, at det skulle være et problem, at der er udstedt destruktionserklæringer. Disse regler er blot af formel karakter og er ikke udtryk for, at træerne rent faktisk er destrueret. MM og OO s forklaring kan ikke bruges til noget, og TT er ikke sagkyndig og er heller ikke uvildig, idet han handler meget med nogle af sagsøgtes konkurrenter. UU er derimod et uvildigt vidne med en omfattende ekspertise. Dette vidne foretog en grundig stikprøvevis gennemgang af træerne cg konstaterede, at der var mangler i forhold til det aftalte. Sagsøgte har godtgjort, at træerne hverken opfylder højdekravet, ligesom der er tale om manglende kvalitet. Det fremgår af syns- og skønsrapporten, at 28% af træerne var under 1,7 m og med en gennemsnitshøjde på 1,72 m, samt at 38% kan betegnes som uklassificerede. UU har forklaret, at 37% af traeerne var under 1,7 m, og af de træer, der var under 1,7 m var 75% prima-kvalitet og 25% sekunda-kvalitet. Dette vidne har endvidere forklaret, at de træer, der var over 1,7 m, var 25% prima, 50%sekunda og 25% uklassificerede. På denne baggrund har sagsøgte gjort gældende, at 28% af` træerne havde en højde, der var under 1,7 m, og at 30% af træerne var så åbne, at de måtte betegnes som uklassificerede, at 38%. af træerne ikke passede til besskrivelseb fyldige træer uden alvorlige fejl, og at træerne fordeler sig med 16% prima (1. sortering), 46% sekunda (2. sortering) og 38% uklassificerede. Sagsøgte har derefter anført, at maksimalt 40-50% af leverancen har været i overensstemmelse med den mellem parterne indgåede aftale, hvorfor leverancen må anses for at have lidt af væsentlige mangler. Det har således været berettiget at sagsøgte i medfor af CISG, artikel 49, stk. 1, litra a, har hævet købet. Ophævelsen er sket straks, idet sagsøgtes skrivelse af 2. december 1996 skal forståes som en ophævelse. Denne ophævelse bekræftes også af sagsøgeren i skrivelse af 5. december 1996, ligesom ophævelsen er fastholdt i skrivelse af 9. december Sagsøgte har som følge af sagsøgers misligholdelse krav på erstatning eller forholdsmæssigt afslag efter CISG, artikel Det er endvidere anført, at sagsøgte ikke har tilsidesat sin omsorgspligt og tabsbegrænsningspligt, idet sagsøgte har forsøgt at finde en løsning, men sagsøgeren har ikke reageret normalt, idet man har afvist enhver form for samarbejde. Sagsøgeren ville ikke anerkende UU s erklæring, og der var 4 dage for sagsøgeren til at stille tillægsspørgsmål. Det var på det tidspunkt nødvendigt at sikre et bevis, hvilket sagsøgeren ikke var indstillet på at medvirke til. Som følge af denne holdning var det nødvendigt for sagsøgte at opbevare træerne for at sikre sig et bevis. I øvrigt var det ikke muligt at sælge træerne. Sagsøgeren må selv have været klar over manglerne ved de leverede træer, og træerne blev allerede den 2. december 1996 stillet til sagsøgerens disposition. Sagsøger har efter modtagelsen af den af sagsøgte indhentede skønserklaering ikke ønsket at tage træerne tilbage, ligesom sagsøger var bekendt med, at sagsøgte ikke agtede at sælge træerne, når sagsøger ikke ville anerkende manglerne. Bevisbyrden for at sagsøgte har tilsidesat sin omsorgspligt/tabsbegrænsningspligt påhviler sagsøger, og denne bevisbyrde er ikke løftet. I øvrigt er der ingen dokumentation for, at sagsøgeren har lidt et tab. Sagsøgte har endelig gjort gældende, at der efter sagsøgers misligholdelse er grundlag for at tilkende sagsøgte en erstatning. Dette krav vedrører udgift til transport af træerne på ,60 kr., konsulentbistand med kr, syn og skøn 7.562,20 kr. (UU) opbevaring af juletræerne ,05 kr., håndtering af træerne, anslået tidsforbrug kr., samt forventet salgsprovenue kr. Såfremt retten måtte mene, at de af sagsøger til sagsøgte leverede træer, ikke har lidt af væsentlige mangler er gjort gældende, at manglerne berettiger til erstatning eller forholdsmæssigt afslag. Dette beløb må som minimum fastsætttes til 60% af det oprindeligt fakturerede krav på kr. eller ialt kr. Herudover skal sagsøger

7 betale for sagsøgtes omkostninger og mistet fortjeneste, hvilket også ansættes til 60% af de opgjorte beløb. Med hensyn til sagens omkostninger er gjort gældende, at det ikke er sagsøgtes skyld, at sagen er trukket ud, og at den er blevt så omfattende. Rettens bemærkninger: Efter bevisførelsen lægges til grund, at der mellem parterne den 28. november 1996 blev indgået en mundlig aftale om sagsøgerens levering af nogle juletræer til sagsøgte. Den 29. november 1996 fremsendte sagsøgte en bekræftelse på, hvad der efter hans opfattelse var aftalt om denne leverance, og der er ikke af sagsøgeren ført noget bevis for at der i umiddelbar forlængelse heraf er reklameret over indholdet af denne skrivelse. Retten finder derfor, at det kan lægges til grund, at parternes aftale gik ud på, at der af sagsøgeren skulle leveres til Normann træer, hvoraf 40% skulle være 1. klasse, 60% god 2. klasse, fyldige træer uden alvorlige fejl, samt med en højde på mellem 1,70 m og 2,20 m og til en pris på 100 kr. pr. stk. Efter træernes ankomst til pladsen i (...) (Frankrig) den 2. december 1996 opstod der mellem parterne diskussion om leverancen var i overensstemmelse med det aftalte, hvilket resulterede i, at der blev foretaget en besigtigelse af træerne af TT, idet han dog alene af sagsøgeren var blevet bedt om at se på størrelsen af træerne, og ifølge vidnet TT s forklaring foretog han ikke en egentlig undersøgelse af kvaliteten. Da sagsøgte herefter fastholdt mangelsindsigelsen, blev der af sagsøgte udarbejdet et skønstema, som blev fremsendt Dansk Skovforening, Pyntog Grøntsektionen, og hvor sagsøgeren modtog en kopi ved skrivelse af 13. december 1996 med opfordring til at fremkomme med bemærkninger till skønstemaet, hvilket dog ikke skete. Sagsøgte har accepteret, at den af UU udarbejdede rapport er udgået af sagen, men efter dette vidnes forklaring lægges til grund, at han har har været på pladsen den 14. december 1996, hvor han har foretaget en grundig stikprøvevis gennemgang af træerne og her konstateret, at 37% af træerne var under 1,70 m, og at træerne under denne hæjde var fyldige og med en kvalitetsfordeling på 75% prima og 25% sekunda, mens træerne over 1,70 m ifølge undersøgelsen fordelte sig med 25% prima, 50% sekunda og 25% uklassificeret. Under disse omstændigheder finder retten det bevist, at de leverede juletræer var behæftet med en væsentlig mangel. Det skal herved bemærrkes, at retten ikke finder, at den under sagen udarbejdede syns- og skønsrapport kan bruges som bevis på, at sagsøgers leverance var mangelfuld, idet det efter bevisførelsen er usikkert, om der er identitet mellem træerne, ligesom det iøvrigt er betænkeligt at tillægge skønsrapporten nogen værdi, når henses til, at der kun var 500 træer tilbage af en leverance på juletræer. Efter bevisførelsen lægges herefter til grund, at sagsøgte har modtaget træerne på pladsen den 2. december 1996 og derefter først ved skrivelsen af 10. december 1995 hævet aftalen, idet der ikke i den forudgående korrespondance er en klar og tydelig tilkendegivelse om ophævelse. Under hensyn til at der var tale om levering af juletræer, hvor salget skulle ske indenfor kort tid, og hvor træerne må anses for værdiløse efter den 24. december 1996, finder retten, at sagsøgte på baggrund af den tid der er gået efter modtagelsen og indtil ophævelsen er sket har fortabt retten til at hæve aftalen efter artikel 49 i Den internationale købelov. Sagsøgte har ved skrivelse af 2. december 1996 reklameret over højden af træerne, og det er ubestridt, at der den 4. december 1996 under en telefonsamtale er reklameret over kvaliteten. Retten finder, at der herved er reklameret rettidigt over begge forhold, og på baggrund af de konstaterede mangler har sagsøgte krav på et afslag i prisen, som efter omfanget af det konstaterede passende kan fastsættes til kr. i forhold til til det oprindeligt fakturerede urerede beløb på kr. Endvidere findes sagsøgte at have haft en udgift til håndteing af

8 disse træer, hvilket beløb skønsmæssigt fastsættes til kr. Med hensyn til de af sagsøgte i øvrigt fremsatte erstatningskrav finder retten ikke, at der er nogen dokumentation for udgift til opbevaring, ekstra transportomkostninger eller et forventet salgsprovenue, hvorfor disse poster ikke kan tages til følge. De af sagsøgte afholdte udgifter tilkonsulentbistand og betaling til UU vedrørende den under sagen ikke fremlagte erklæring findes ej heller at kunne pålægges sagsøgeren. Det kan under sagen endelig lægges til grund, at sagsøgte opfordrede sagsøgeren til at deltage i et syn og skøn for at få sikret et bevis. Sagsøgeren forholdt sig i den henseende passiv og ønskede ikke at anerkende den indhentede erklæring. Under disse omstændigheder findes sagsøgte ikke at have tilsidesat sin omsorgs- og tabsbegrænsningspligt. Som følge af det anførte skal sagsøgte betale det fakturerede beløb med fradrag af kr., hvorved bemærkes, at sagsøgte ikke har protesteret mod den nedlagte rentepåstand. THI KENDES FOR RET: Sagsøgte betaler inde 14 dage til sagsøgeren kr. med tillæg en rente på 2 % pr. måned fra den 14. december 1996, til betaling sker, samt sagens omkostninger med kr. Lene Hjerrild Kilde: advokat Frank Iburg Advokatfirmaet Frank Iburg Århus Tilbage til Dansk praksis om CISG Tilbage til forsiden

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET FLEKSJOB OG ERHVERVSEVNETAB LØNTILSKUDDETS BETYDNING I FORSIKRINGS- OG

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

DOM. Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B

DOM. Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B DOM Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 14. februar 2011, vedrører spørgsmålet om godtgørelse for mangler ved et badeværelse

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2008

KLAGERÅDSRAPPORT 2008 1 KLAGERÅDSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND AFSKEDIGELSE ANSÆTTELSESVILKÅR ARBEJDSKADER IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER AFVISTE HENVIST

Læs mere

Opbevaring af nøglen til sikringsboksen i et auktionshus på et kontor i samme bygning var grov uagtsomhed.

Opbevaring af nøglen til sikringsboksen i et auktionshus på et kontor i samme bygning var grov uagtsomhed. U.1998.1693H Opbevaring af nøglen til sikringsboksen i et auktionshus på et kontor i samme bygning var grov uagtsomhed. I tidsrummet fra lørdag ca. kl. 18.30 til søndag ca. kl. 11.30 blev fra sikringsboksen

Læs mere

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. 459/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre mod 1) Lars Emil Johansen 2) Adam Dahl 3) Ellen Egede Hansen 4) Henning Sloth Pedersen

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere