Vedtægter. I Foreningens navn og hjemsted. II Foreningens formål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. I Foreningens navn og hjemsted. II Foreningens formål"

Transkript

1 Vedtægter I Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Erhverv Norddanmark og dens hjemsted er Aalborg. II Foreningens formål 2 Foreningens formål er: a. At virke til fremme af handel, industri, transport, servicevirksomhed og liberale erhverv og hermed forbundne interesser i Aalborg Kommune og Region Nordjylland. b. At varetage medlemmernes fælles interesser og rettigheder. c. At medvirke til de bedst mulige erhvervsuddannelser. d. At virke i velgørende og hjælpende øjemed ved foreningens egne eller gennem de under dens forvaltning henlagte midler III Medlemmerne og deres rettigheder og pligter Medlemsrettens indtræden 3 Adgang til at søge optagelse har: a. Selvstændige erhvervsdrivende. b. Personer ansat i erhvervslivet. c. Fysiske og juridiske personer, der har tilknytning til handel, service, transport, industri eller anden tilknytning til erhvervslivet. d. Fysiske og juridiske personer, som bestyrelsen ved enstemmig beslutning finder anledning til at optage, selv om vedkommende ikke er direkte engageret i erhvervslivet. 1

2 Betingelse for at være medlem er desuden, at den pågældende fysiske person er myndig og at den fysiske såvel som den juridiske person har rådighed over sit bo og er bosiddende/domicileret i Aalborg Kommune og/eller Region Nordjylland. Medlemskabet forudsætter personlig kontaktperson. 4. Æresmedlemmer kan kun udnævnes efter indstilling af samtlige bestyrelsesmedlemmer og kun når forslag derom ved skriftlig afstemning vedtages på en generalforsamling med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Forslaget kan ikke gøres til genstand for diskussion. 5. Anmodning om optagelse sker til foreningens bestyrelse, der herefter skønner om en ansøger, der i øvrigt opfylder betingelserne i prgf. 4. skal optages i foreningen eller ej. Medlemsrettens ophør 6. Medlemsretten ophører: a. Ved udmeldelse, som sker ved skriftlig meddelelse til formanden med mindst 14 dages varsel, til udtræden en 1. juli. b. Når et medlem efter bestyrelsens skøn ikke længere opfylder de i 3 angivne betingelser for at være medlem. Dog skal deltagere i foreninger eller virksomheder, som falder ind under 3, kunne vedblive at være medlemmer, selv om de flytter et andet sted hen, ligesom medlemmer, der har trukket sig tilbage fra aktiv virksomhed, skal kunne bevare medlemskabet også uanset opholdsstedet. c. Ved dødsfald. Medlemmernes enker/enkemænd, der fortsætter deres ægtefællers forretning, beholder dog de samme rettigheder og pligter i forhold til foreningen, som deres afdøde ægtefæller. d. Ved kontingent-restance. Har et medlem pådraget sig et års kontingentrestance udelukkes medlemmet af foreningen og kan ikke på ny optages som medlem, forinden restancen er betalt. Bestyrelsen kan dog også uden foreliggende ansøgning derom når forholdene taler derfor, fritage et medlem for at svare kontingent, dog ikke for et længere tidsrum end 1 år ad gangen. e. Ved eksklusion. Bestyrelsen har, når samtlige bestyrelsesmedlemmer er enige derom, ret til at ekskludere et medlem, som, hvis dette finder eksklusionen uberettiget, kan forelægge spørgsmål til afgørelse på den førstkommende ordinære generalforsamling. Til at forkaste bestyrelsens beslutning udkræves, at over halvdelen af de mødte stemmeberettigede ved skriftlig afstemning stemmer derfor. 2

3 Medlemsrettigheder og pligter 7. På et medlems begæring derom skal bestyrelsen afgive responsum om stedlige handels- og søfartsforhold. 8. I tilfælde af disput angående forretningsforhold imellem medlemmerne indbyrdes eller imellem disse og ikke medlemmer, skal bestyrelsen foretage mægling og sige voldgiftskendelse, når begge parter erklærer, at de underkaster sig bestyrelsens afgørelse. Bestyrelsen har i så tilfælde ret til at supplere sig. Ved kendelsen kan de dermed forbundne omkostninger pålægges parterne eller en af dem. 9. Generalforsamlingen fastsætter ved almindelig stemmeflerhed årskontingentet for hver af de af bestyrelsen indstillede medlemskategorier. Vedtager generalforsamlingen ikke nogen ændring i kontingentets størrelse, reguleres dette under alle omstændigheder hvert år med den procentuelle stigning i nettoprisindeks, idet nettoprisindekset pr sættes lig 100. En eventuel stigning oprundes til nærmeste 10 kr. Bestyrelsen skønner over, i hvilke kontingentklasser et medlem skal ansættes, og anser et medlem sig ansat i urigtig kontingentklasse, har medlemmet ret til at forlange, at spørgsmålet drøftes med vedkommende i et lukket bestyrelsesmøde. Æresmedlemmer betaler intet kontingent. IV Foreningens ledelse A. Generalforsamlingen B. Bestyrelsen A. Generalforsamlingerne 10. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender, medmindre andet er bestemt ved disse vedtægter. 11. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes ifølge beslutning enten af den ordinære generalforsamling eller af bestyrelsen eller på skriftlig begæring af mindst 20 stemmeberettigede medlemmer med angivelse af, hvad der ønskes forelagt generalforsamlingen. Sådan 3

4 generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at begæring derom er kommet bestyrelsen i hænde. 12. Alle generalforsamlinger afholdes i Aalborg. De indvarsles af bestyrelsen ved bekendtgørelse i mindst 1 af de i Aalborg udgående dagblade, for den ordinære generalforsamlings vedkommende med 8 dages varsel, og for ekstraordinære generalforsamlingers vedkommende med 4 dages varsel, i begge tilfælde med kort angivelse af dagsorden, som i sin helhed enten fremlægges til eftersyn for medlemmerne eller tilstilles disse ved særligt brev. 13. Et medlem har først stemmeret i foreningens anliggender, når der er forløbet 14 dage efter optagelsen. Stemmeret kan ikke udøves ved afgivelse af fuldmagt. 14. Generalforsamlingen afgør i almindelighed sagerne ved simpelt stemmeflertal og i tilfælde af stemmelighed gør lodtrækning udslaget. Til valg af æresmedlemmer, til salg eller pantsætning af fast ejendom eller til forandring af disse vedtægter udkræves dog, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Til salg eller pantsætning af fast ejendom eller til forandring af disse vedtægter kræves tillige, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer er mødt på den pågældende generalforsamling. Er dette ikke tilfældet foretages alligevel afstemning. Viser denne ikke den anførte majoritet for forslaget, er dette forkastet. Viser afstemningen derimod den anførte majoritet for forslaget, skal der inden 1 måned afholdes en ny generalforsamling, hvor beslutning da, uden hensyn til det mødte antal stemmeberettigede stemmer for forslaget. 15. Al stemmeafgivning foregår ved håndsoprækning, men skal, udover de tilfælde, hvor det er foreskrevet andet steds i vedtægterne, ske skriftligt, når dirigenten, et medlem af bestyrelsen eller 10 medlemmer forlanger det. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og decisor skal altid ske skriftligt, såfremt der er opstillet flere kandidater end der skal vælges. 16. Generalforsamlingen ledes af en af denne på bestyrelsens forslag valgt dirigent. Medens en sag, som ikke er anført på dagsordenen, med dirigentens billigelse vel kan gøres til genstand for drøftelse, kan der ikke om nogen sådan sag på generalforsamlingen træffes nogen beslutning. 17. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en dertil indrettet protokol, som underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Denne protokol afgiver fuldgyldigt bevis for det passerede. 18. På den ordinære generalforsamling foretages: a. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. b. Fremlæggelse af det reviderede og deciderede regnskab til godkendelse. 4

5 c. Valg af bestyrelse. d. Valg af revisorer. e. Valg af decisor. f. Andre på dagsordenen opførte forslag 19. Ethvert medlem kan fremsætte forslag til forhandling på den ordinære generalforsamling, men sådanne forslag skal være indgivet skriftligt til foreningens formand inden 15. januar. B: Bestyrelsen 20. Bestyrelsen består af indtil 11 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Generalforsamlingen vælger endvidere 2 suppleanter. Endelig kan bestyrelsen, dersom ekstraordinære arbejdsbyrder af foreningsmæssig interesse pålægges et eller flere bestyrelsesmedlemmer, for et år ad gangen supplere sig med yderligere et bestyrelsesmedlem. Valget gælder for 4 år, således at der årligt afgår skiftevis 2,2,3 og 4 bestyrelsesmedlemmer. "Et bestyrelsesmedlem kan kun genvælges én gang, men kan efter en vakant periode vælges igen Ved indtrædende vakance indtræder suppleanten i den resterende del af valgperioden. 21. Bestyrelsen vælger efter den ordinære generalforsamling af sin midte med over halvdelen af stemmerne en formand, en næstformand og en kasserer. Formanden eller i hans forfald næstformanden sammenkalder bestyrelsen, leder møderne og lader tilføre protokollen, hvad der besluttes. Møder afholdes så ofte, som formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer forlanger det. For at gyldig beslutning skal kunne tages, skal mindst 4 medlemmer være til stede. Alle sager afgøres ved simpelt stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed gør formandens respektive næstformandens stemme udslaget. 22. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold. Den fastsætter selv sin forretningsorden og fordeler forretningerne mellem sig. Den har at fremme foreningens formål, og det påhviler den at fremkomme med forslag til foranstaltninger i foreningens interesser. Den drager omsorg for kapitalformuens bevarelse og frugtbargørelse og sørger for at regnskabet aflægges, revideres og decideres rettidigt. Den foretager uddeling af fondsmidler i overensstemmelse med fundatser for Aalborg Industri- & Handelskammers Fond og bestyrede legater. Bestyrelsen er overfor foreningen ansvarlig efter de almindelige erstatningsregler. 23. Foreningen forpligtes ved underskrift af formand respektive næstformand i forbindelse med 3 af bestyrelsens medlemmer. De under foreningens bestyrelse henlagte værdipapirer skal dog af mindst 5 af bestyrelsens medlemmer være forsynet med prohibitivpåtegning, som kun kan 5

6 ophæves ved underskrift af mindst 5 af bestyrelsens medlemmer. Ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af den samlede bestyrelse. V. Regnskabsafslutning og revision 24. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kasseren har ansvar for, at regnskabet føres forsvarligt. Han aflægger efter regnskabsårets udløb særskilte regnskaber for såvel foreningens som de under denne hørende midler. Årsregnskabet afgives inden 20. januar til revisionen. For legaternes vedkommende forholdes der med regnskabsaflæggelserne i henhold til de pågældende fundatser. Regnskaberne fremlægges i afskrift til eftersyn for medlemmerne i foreningens lokaler de sidste 8 dage før den ordinære generalforsamling. 25. Generalforsamlingen vælger hvert år 2 revisorer, hvoraf den ene skal være medlem, og den anden en statsautoriseret revisor, som ikke behøver at være medlem. Endvidere vælges blandt foreningens medlemmer 1 decisor. Revisorerne gennemgår regnskabet kritisk. De skal have tilendebragt revisionen 14 dage efter regnskabernes modtagelse, hvorefter disse tilstilles decisor. Dennes hverv er at godkende eller nægte godkendelse af regnskaberne. IV. Foreningens opløsning 26. I tilfælde af foreningens opløsning overgår dens formue til Aalborg Industri- & Handelskammers Fond. Skulle dette være opløst, overlades det til pågældende ressortministerium at udpege en eller flere private velgørende institutioner i Aalborg til at administrere den formue foreningen måtte eje ved sin opløsning. Disse institutioner skal have pålæg om, at administrationen skal ske i den ånd og med hensyntagende til de formål, som er angivet i denne forenings vedtægter og i fundats for Aalborg Industri- & Handelskammers Fond. De legater, der bestyres af foreningen, og i hvis fundatser, der ikke findes bestemmelse om, hvem der i tilfælde af foreningens opløsning skal administrere dem, overgår ligeledes til bestyrelsen af Aalborg Industri- & Handelskammers Fond eller, hvis dette er opløst, til bestyrelse af de foran nævnte velgørende institutioner efter det pågældende ministeriums bestemmelser. 6

7 VII. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 27. Disse vedtægter, der træder i stedet for Handelsstandsforeningens under den 24. august 1954 kgl. stadsfæstede vedtægter med senere rettelser, træder i kraft fra deres vedtagelse og vil være at indføre i foreningens autoriserede forhandlingsprotokol. Således vedtaget på generalforsamlingen 19. marts 2015 og stadfæstet på ekstraordinær generalforsamling den 8. april 2015 Steen Royberg Henning Julin Peter Freiesleben Tom V. Laustsen Lone Broberg Morten Nielsen Søren Svendsen Troels Severinsen Michael Johansson Klaus Fossing René Daarbak 7

8 Bilag til vedtægter for Erhverv Norddanmark Foreningen blev stiftet i 1431 og har båret flg. navne: 1431 Gudz Ligoms Lagh (Guds Legemes lav) 1651 Compagniet eller Kjøbmandslauget 1861 Handelslauget 1863 Handelsforeningen i Aalborg 1919 Aalborg Handelsstandsforening 1991 Aalborg Industri- & Handelskammer 2011 Erhverv Norddanmark I 1801 er udskilt klubben Enigheden (oprettet i 1791) I 1831 er udskilt Det broderlige Skydeselskab (oprettet i 1802 af lavets Papegøjegilde ) I 1954 opnåede foreningen for sidste gang Kongelig stadfæstelse på vedtægterne. I 1970 sammenlagdes Nørresundby Handelsstandsforening med Aalborg Handelsstandsforening. I 1710 oprettedes Kjøbmandslauget som et begravelseskompagni for medlemmer af Kjøbmandslauget. I 1863 ændredes navnet til Ligkassen. Blev ophævet i I 1856 oprettedes Aalborg Købmands Hjælpekasse, der i 1980 blev sammenlagt med øvrige legater til Aalborg Handelsstandsforenings Fond (ændret til Aalborg Industri- & Handelskammers Fond i 1994). 8

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere