Borgerrådgiverens beretning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerrådgiverens beretning 2014"

Transkript

1 Borgerrådgiverens beretning 2014 Beretningen er baseret på henvendelser til Borgerrådgiveren i 2014 April 2015

2 Indhold 1 INDLEDNING BERETNING REGISTRERING AF HENVENDELSER HENVENDELSER FORDELT PÅ FAGFORVALTNINGER PROCEDURER VED HENVENDELSER BORGERRÅDGIVERENS BEHANDLING AF BORGERNES HENVENDELSER HENVENDELSERNES INDHOLD OG EMNER GENERELT JOB OG ØKONOMI BØRN OG SKOLE BØRN OG FAMILIE DAGTILBUD SKOLEOMRÅDET SOCIAL OG SUNDHED TEKNIK OG KULTUR VARETAGELSE AF DEN FÆLLES BORGERRÅDGIVERFUNKTION KONTAKTEN TIL ADMINISTRATIONEN BORGERRÅDGIVERNETVÆRK BORGERRÅDGIVERENS VIRKSOMHED - RAMMER OG KOMPETENCER

3 1 Indledning Borgerrådgiverens primære opgave er at styrke dialogen mellem borgerne og Favrskov Kommune samt at tilbyde uafhængig rådgivning og vejledning til borgere, som oplever en konkret usikkerhed eller tvivl om, at deres henvendelse til kommunen er blevet behandlet korrekt. Endvidere er det Borgerrådgiverens formål at medvirke til at forbedre den fremadrettede sagsbehandling i Favrskov Kommune. I den forbindelse er Borgerrådgiveren garant for, at kommunen ikke kun ser sig selv med egne briller, men også får indblik i den sagsbehandling, som nogle af kommunens borgere har oplevet. Borgerrådgiveren skal sikre, at borgernes henvendelser og klager bruges konstruktivt til forbedringer af Favrskov Kommunes sagsbehandling og borgerbetjening. Borgerrådgiveren skal derfor rapportere til Byrådet om oplevede problemer i forhold til administrationens varetagelse af opgaverne i overensstemmelse med lovgivningen, god forvaltningsskik og de af Byrådet fastsatte retningslinjer. Borgerrådgiverens årsberetning giver en redegørelse for, hvilke emner og problemstillinger, som har optaget de borgere, som har henvendt sig til Borgerrådgiveren for at klage over deres oplevelse af sagsbehandling, for at drøfte deres sag med en uvildig instans, for at få hjælp til at forstå, hvad der sker i deres sag eller for at få hjælp i relation til deres samarbejde og kommunikation med Favrskov Kommune. Der gøres indledningsvist opmærksom på, at Borgerrådgiverens vurderinger og iagttagelser i denne beretning udelukkende er i relation til de henvendelser, som har været til Borgerrådgiveren, og at disse kun udgør en yderst begrænset andel af alle de henvendelser fra kommunens borgere, som Favrskov Kommune hvert år håndterer. Endvidere er Borgerrådgiverens iagttagelser og vurderinger baseret på et forholdsvist begrænset materiale, da Borgerrådgiveren kun har haft sit virke i Favrskov Kommune i knapt to år. Der er således i høj grad tale om vurderinger baseret på indtryk. Med disse indledende ord håber vi på, at de som arbejder med sagsbehandling og borgerbetjening i Favrskov Kommune samt andre med interesse for området finder nyttig viden og inspiration i denne beretning. 3

4 2 Beretning 2014 Beretningen indeholder en beskrivelse af antallet af henvendelser, hvilke fagområder borgerne henvender sig om, samt en beskrivelse af de generelle problemstillinger, der påpeges i disse henvendelser. Herefter kommer der en nærmere beskrivelse af henvendelserne inden for hver fagforvaltning. 2.1 Registrering af henvendelser En henvendelse kan vedrøre flere forskellige forhold. Henvendelserne registreres i forhold til den afdeling, som henvendelsen vedrører. Henvender borgeren sig om flere forhold, der vedrører flere afdelinger, registreres der én henvendelse per afdeling. Hvis en borger henvender sig flere gange om samme emne i samme sag, så registreres henvendelsen kun en gang. Hvis samme borger henvender sig om et nyt emne vedrørende samme afdeling som tidligere, så registreres henvendelsen som en ny henvendelse. Hvis en borger, som har henvendt sig tidligere om en sag, henvender sig igen om en ny sag, så registreres henvendelsen som en ny henvendelse. Langt de fleste henvendelser er dog fra borgere, som kun har henvendt sig en gang til Borgerrådgiveren. Afhængig af sagens kompleksitet og borgerens behov for hjælp kan det i nogle tilfælde være nødvendigt, at have flere møder eller samtaler med en borger for at udrede sagen eller få klargjort, hvad borgeren behøver hjælp til. Antallet af henvendelser er således ikke en oversigt over, hvor mange henvendelser, der har været til Borgerrådgiveren i alt, ligesom opgørelsen ikke indikerer noget om, hvor mange ressourcer, som er anvendt på den enkelte henvendelse. Borgerrådgiveren i Favrskov Kommune er løbende i dialog med landets øvrige borgerrådgivere omkring udvikling af et godt registreringsredskab over borgerhenvendelser, og der er bred enighed om, at denne model har en begrænset anvendelsesmulighed i forhold til at give et fuldstændigt og detaljeret billede af henvendelserne. Der er dog enighed om, at denne registreringsmodel ind til videre er vores bedste metode til at danne en form for overblik, hvis der skal tages hensyn til de ressourcer, som skal bruges på registreringen. 4

5 2.2 Henvendelser fordelt på fagforvaltninger Der har i perioden i 2014 været 189 henvendelser til Borgerrådgiveren i Favrskov Kommune. Figur 1 viser de 189 henvendelser i 2014 fordelt på direktørområder. *Generelle henvendelser, der ikke vedrører et direktørområde, f.eks. henvendelser fra andre kommuner om borgerrådgiverfunktionen, præsentation af Borgerrådgiverfunktionen i kommunens afdelinger, interview mv. ** Henvendelser vedrørende forhold udenfor Borgerrådgiverens kompetence eksempelvis henvendelser vedrørende SKAT, Udbetaling Danmark og Statsforvaltningen Til sammenligning kan det nævnes, at der i perioden 1. maj til 31. december 2013 var 145 henvendelser til Borgerrådgiveren. Fordelingen af disse henvendelser kan ses i figur 1A nedenfor. Idet Borgerrådgiverfunktionen trådte i kraft 1. maj 2013, dækker registrering af antal henvendelser for 2013 kun otte måneder. Når der tages højde for dette, er der relativt set tale om et mindre fald i antal henvendelser til Borgerrådgiveren i 2014 i forhold til *Generelle henvendelser, der ikke vedrører et direktørområde, f.eks. henvendelser fra andre kommuner om borgerrådgiverfunktionen, præsentation af Borgerrådgiverfunktionen i kommunens afdelinger, interview mv. ** Henvendelser vedrørende forhold udenfor Borgerrådgiverens kompetence eksempelvis henvendelser vedrørende SKAT, Udbetaling Danmark og Statsforvaltningen 5

6 Ved fortolkning af statistikken er det vigtigt at være opmærksom på, at nogle områder har en højere grad af borgerkontakt end andre, hvor der i stedet er tale om en mere stabsrettet funktion. Herudover er det af væsentlig betydning, om et område varetager opgaver med et myndighedspræg overfor borgerne, eller om der er tale om mere serviceorienterede opgaver. Opgaver med et stærkt myndighedspræg er i denne sammenhæng for eksempel afgørelser, der vedrører borgerens forsørgelsesgrundlag, hjælpebehov, familieforhold eller andre sociale forhold. Opgaver med et mindre indgribende myndighedspræg er i denne sammenhæng for eksempel afgørelser ved byggesagsbehandling. Serviceorienterede opgaver er eksempelvis i relation til pas og kørekort. Som det fremgår af figur 1 er langt de fleste henvendelser til Borgerrådgiveren i relation til områder med megen borgerkontakt, der samtidig varetager opgaver med et stærkt myndighedspræg. I afsnit 3-6 nedenfor illustreres fordelingen af henvendelserne på direktørområder fordelt på områdets enkelte afdelinger (figur 3 6). 13 henvendelser har omhandlet emner udenfor borgerrådgiveres kompetence. Disse henvendelser har primært omhandlet klager eller ønske om råd og vejledning i forhold til andre offentlige instanser såsom Udbetaling Danmark, Statsforvaltningen, Sundhedsvæsenet, Skat, Ankestyrelsen eller domstolene. I disse tilfælde yder Borgerrådgiveren råd og vejledning om, hvor borgeren i stedet kan henvende sig. Såfremt Borgerrådgiveren har viden omkring de emner, som borgeren henvender sig om, eller det er muligt forholdsvist hurtigt at finde frem til den nødvendige viden, søger Borgerådgiveren i videst muligt omfang også at være borgeren behjælpelig. Endelig har Borgerrådgiveren i 2014 haft 24 henvendelser, der er registreret som en generel henvendelse til Favrskov Kommune. Disse henvendelser dækker primært over henvendelser fra andre kommuner omkring borgerrådgiverfunktionen, præsentation af Borgerrådgiverfunktionen i kommunens afdelinger eller interview med borgerrådgiveren i diverse medier. 2.3 Procedurer ved henvendelser Borgerrådgiveren anvender dialogprincippet for behandlingen af henvendelser, hvilket betyder at konflikter mellem borgeren og forvaltningen søges løst mellem parterne, før Borgerrådgiveren eventuelt laver en nærmere undersøgelse af en klage. Derfor videreformidles borgerens klage til forvaltningen, så forvaltningen får mulighed for selv at svare borgeren. Når forvaltningen har haft mulighed for at forholde sig til borgerens klage, kan Borgerrådgiveren vælge at foretage en nærmere undersøgelse af sagen med henblik på at vurdere, om der er forhold i sagen, som giver anledning til at udtale kritik eller komme med anbefalinger. Borgerrådgiveren kan udtale kritik, når sagsbehandlingen ikke overholder gældende lovgivning eller kommunens vedtagne retningslinjer er mangelfulde eller ikke er foretaget efter god forvaltningsskik. Derudover har Borgerrådgiveren mulighed for at komme med anbefalinger eller opfordringer til forvaltningen, når det kan medvirke til at forbedre sagsbehandlingen. Forvaltningen er ikke bundet af Borgerrådgiverens udtalelse, men hvis en forvaltning ikke ønsker at følge en anbefaling, skal det oplyses til Borgerrådgiveren. Når Borgerrådgiveren tidligere henvendte sig til forvaltningen, skete det altid skriftligt, og forvaltningen blev anmodet om at udarbejde en skriftlig besvarelse. Men sagerne er aldrig helt ens, og nogle sager egner sig bedre til en hurtig og lidt mere fleksibel behandling. Derfor har Borgerrådgiveren i 2014 forsøgt at behandle nogle af henvendelserne på en ny og lidt mindre formel måde med fokus på, hvordan Borgerrådgiveren kunne medvirke til at skabe størst forandring for den enkelte borger. Dette gælder for eksempel i de tilfælde, hvor en borger henvender sig med et akut problem, der kan løses ved, at hurtigt Borgerrådgiveren tager kontakt til den pågældende afdeling eller sagsbehandler for at få dem til at hjælpe med at løse problemet. 6

7 Borgerrådgiveren har i 2014 i 8 tilfælde benyttet denne nye dialogform, og det er Borgerrådgiverens erfaring, at både borgere, sagsbehandlere og afdelingerne er mere tilfredse med denne tilgang til løsning af borgernes problemer, og Borgerrådgiveren vil derfor fremover benytte sig mere af denne henvendelsesform. Den nye udvidede dialogform er for eksempel anvendt i tilfælde, hvor en borger oplever problemer med at komme i kontakt med en afdeling, og derfor henvender sig til Borgerrådgiveren for at klage over dette. I andre tilfælde er det borgere, som har behov for hjælp til at få en hurtig og direkte dialog med en afdeling i en kompliceret sag, og hvor Borgerrådgiveren har vurderet, at dette kunne medvirke til at forhindre en eskalering af en konflikt / dårlig kommunikation. I andre tilfælde har Borgerrådgiveren taget initiativ til dialog med en afdeling for at drøfte en afdelings fortolkning af lovgivningen eller måde at sagsbehandle eller kommunikere på, som Borgerrådgiveren har undret sig over. Denne type af uformel dialog foregår dog uden borgerens medvirken, og den er rettet mod at medvirke til en bedre sagsbehandling fremadrettet. Det er Borgerrådgiverens oplevelse, at både afdelingerne og sagsbehandlerne har været velvilligt indstillet på sådanne hurtige og effektive løsninger, og at det oftest har ført til, at borgerens problem er blevet hurtigt løst. Det er endvidere Borgerrådgiverens indtryk, at både borgere, sagsbehandlere og afdelinger er tilfredse med anvendelse af denne udvidede dialogbaserede tilgang til løsning af borgernes problemer, og Borgerrådgiveren vil derfor også fremover benytte sig mere af denne mindre formalistiske henvendelsesform. 2.4 Borgerrådgiverens behandling af borgernes henvendelser Figur 2 illustrerer Borgerrådgiverens behandling af borgernes henvendelser. Det fremgår her, at 80 % af henvendelserne er afsluttet med en samtale hos Borgerrådgiveren, hvilket også var tilfældet i Borgerne får her mulighed for at fremføre deres synspunkter, de får en uddybende forklaring på sagsforløbet, de informeres om lovgivningen eller de orienteres om, hvilken retning sagen højst sandsynlig vil udvikle sig i. Det er Borgerrådgiverens vurdering, at disse samtaler har ført til, at borgeren ikke længere er utilfreds med sagsbehandlingen eller har fået en større forståelse for forløbet, og dermed i højere grad kan acceptere en eventuel afgørelse. Henvendelser som besvares af Borgerrådgiveren, uden at den berørte afdeling involveres i besvarelsen, indgår som grundlag i den løbende dialog, som Borgerrådgiveren har med de forskellige afdelinger i Favrskov Kommune omkring forbedring af sagsbehandlingen. Det er således alle henvendelser, som indgår i dette arbejde, og ikke kun de sager, hvor Borgerrådgiveren foretager en nærmere undersøgelse af sagsbehandlingen og i nogle tilfælde kommer med en udtalelse, som kan bruges til at forbedre sagsbehandlingen. 7

8 I tilfælde af at Borgerrådgiveren bliver opmærksom på, at der er en tendens til, at de samme klagetemaer gentager sig for en enkelt afdeling, vil vi løbende tage kontakt til afdelingen for igennem dialog med ledere og sagsbehandlere at medvirke til at forbedre de forhold, som borgerne klager over. Det er Borgerrådgiverens generelle oplevelse, at de berørte afdelinger her udviser imødekommenhed, interesse og lyst til at forbedre forholdene. I 24 tilfælde har borgernes henvendelse resulteret i, at Borgerrådgiveren har formuleret og videresendt borgerens klage til besvarelse i den relevante afdeling, som derefter har tre uger til at besvare borgerens klage til både borger og Borgerådgiveren. Det er Borgerrådgiverens overordnede indtryk, at Favrskov Kommunes afdelinger i den forbindelse udarbejder besvarelser af en meget høj kvalitet. Kvalitet betyder i denne sammenhæng, at borgeren får svar på sin klage eller sine spørgsmål på en forståelig og overskuelig måde i et venligt let forståeligt sprog med en imødekommende og anerkendende tone. Langt de fleste svar indeholder en beklagelse over de oplevelser, som borgeren har klaget over og grundige redegørelser og forklaringer på den sagsbehandling, som er foretaget i sagen. Herudover bærer afdelingernes besvarelser i høj grad præg af invitation til dialog eller mulighed for at stille supplerende spørgsmål. Nogle svar afsluttes således med en opfordring til, at borgeren kommer til et møde med afdelingen. På baggrund af besvarelsen afsluttes de fleste sager, enten fordi borgeren er tilfreds med forvaltningens besvarelse, eller fordi Borgerrådgiveren på baggrund af besvarelsen ikke finder anledning til at foretage en yderligere undersøgelse af sagsbehandlingen. I 8 tilfælde har Borgerrådgiveren benyttet det nye udvidede dialogprincip for en hurtig og fleksibel løsning på borgerens problem, som er nærmere beskrevet i afsnit 2.3. I 3 tilfælde har Borgerrådgiveren deltaget i et møde med en afdeling som bisidder sammen med en borger. Bisidderopgaven er at yde en støtte til borgere, som oplever det svært at både lytte og få fremført egne spørgsmål og argumenter i mødet med kommunen og til borgere, som oplever komplicerede sager, som de har svært ved at overskue eller håndtere. Herudover deltager Borgerrådgiveren også som bisidder i sager, hvor borgeren oplever et højt konfliktniveau, eller hvor borgere giver udtryk for en høj grad af mistillid til eller utryghed overfor den afdeling, som behandler deres sag. Borgerrådgiveren deltager primært som bisidder i sager, som har relation til borgerens forsørgelsesgrundlag, hvor der er tale om alvorlige indgreb i selvbestemmelsesretten, såsom for eksempel anbringelser, eller i sager der omhandler borgere med et omfattende hjælpebehov. I 1 tilfælde har Borgerrådgiveren været en borger behjælpelig med at udforme en klage. Hjælpen består her i en drøftelse af sagen med henblik på at få beskrevet de forhold, som borgeren mener, er fejlagtige eller i at få indsendt de oplysninger, som borgeren vurderer er væsentlige for sagen, men som ikke er tilgået sagen. 2.5 Henvendelsernes indhold og emner generelt Som det fremgår af afsnit 2.4 er 153 af de 189 henvendelser afsluttet med en samtale hos Borgerrådgiveren. Borgerrådgiveren har her i de fleste tilfælde ydet råd og vejledning omkring lovgivning, sagsbehandlingsregler og forventet sagsforløb til borgere, som ikke forstår det sagsforløb, de oplever. Det er Borgerrådgiverens vurdering, at disse henvendelser primært har rod i, at der sker misforståelser eller manglende forventningsafstemning i kommunikationen mellem afdelingen og borgeren. Andre borgere har henvendt sig til Borgerrådgiveren, fordi de ønsker en samtale om deres sagsforløb med en uvildig instans med kendskab til lovgivning og kommunal virksomhed. Disse borgere ønsker at få en drøftelse eller vurdering af, om de og deres sag er blevet behandlet ordentligt efter lovgivningens forskrifter og efter god forvaltningsskik. 8

9 Det er Borgerrådgiverens indtryk, at de borgere, som henvender sig for at klage over en afgørelse, som oftest også klager over den sagsbehandling, som de har oplevet eller den information, kommunikation, inddragelse eller vejleding, der er foregået i forbindelse med sagsbehandlingen. Mange borgere giver endvidere udtryk for, at det er meget vigtigt for dem, at de kan forstå grundlaget og gennemskue begrundelsen for et afslag på en ansøgning, og at de herudover har en oplevelse af, at sagen er fuldstændig oplyst, hvilket blandt andet indebærer, at borgeren oplever sig inddraget i egen sag. Det er på den baggrund Borgerrådgiverens vurdering, at borgere som oplever sig hørt og inddraget og godt informeret og vejledt i en venlig og imødekommende dialog, i de fleste tilfælde vil acceptere en afgørelse, om end de er uenige i eller utilfredse med den. Borgerrådgiveren prioriterer derfor at bruge en del tid på disse drøftelser ud fra en vurdering af, at forståelse for og tillid til sagsbehandlingen er af afgørende vigtighed for borgeres accept af en eventuel afgørelse. I 24 tilfælde har borgernes henvendelse resulteret i, at Borgerrådgiveren har formuleret og videresendt borgerens klage til besvarelse i den relevante afdeling. Når Borgerådgiveren får en henvendelse fra en borger, er pågældende ofte utilfreds med flere dele af sagsbehandlingen, såsom for eksempel langsommelig sagsbehandling, dårlig kommunikation eller samarbejde og ønske om ny sagsbehandler. I forbindelse med samtalen, forsøger vi at identificere den primære type af utilfredshed, som fylder mest for borgeren, og som mange gange også er årsag til, at borgeren efterfølgende er blevet utilfreds med flere andre forhold i sagsbehandlingen herunder selve afgørelsen. Baggrunden for, at vi søger at afdække hovedårsagen til borgerens utilfredshed, er, at det i andre kommuner har vist sig, at andelen af klager til Borgerrådgiveren i en given afdeling falder markant, når afdelingens personale arbejder målrettet med at imødegå den eller de typer af primære utilfredsheder, som Borgerrådgiveren har påpeget, har været særligt udtalt i forhold til netop den afdeling. Borgerrådgiveren har i både 2013 og 2014 forsøgt at identificere hovedårsagen til borgerens utilfredshed i de sager, som er sendt til besvarelse i Favrskov Kommunes afdelinger. Grunden til, at det kun er i disse sager, er, at Borgerrådgiveren her har haft en mere indgående dialog med borgeren, og at vi har derfor haft mulighed for mere præcist at afdække problemets indhold og omfang. Vi registrerer en række af forskellige typer af primære utilfredsheder. Det kan for eksempel være oplevelse af dårlig kommunikation og samarbejde med en afdeling eller en sagsbehandler, unødig langstrakt sagsbehandling, manglende svar på henvendelser, manglende partshøring, manglende afgørelse, oplevelse af manglende inddragelse i egen sag eller manglende orientering om egen sag. I de sager, som samlet set er sendt til besvarelse i Favrskov Kommunes afdelinger i både 2013 og i 2014, kan der overordnet konstateres følgende typer af primære utilfredsheder: Unødigt langstrakt sagsbehandling Dårlig kommunikation og samarbejde med sagsbehandler eller afdeling generelt Manglende overblik eller inddragelse i egen sag Manglende svar på henvendelse, herunder manglende afgørelse på ansøgning og på anmodning om aktindsigt Det er dog Borgerrådgiverens vurdering, at antallet af henvendelser, som er sendt til besvarelse i Favrskov Kommunes afdelinger endnu er for spinkelt i forhold til at påpege tendenser i de primære utilfredsheder, som opleves af borgerne. Som nævnt har vi gode erfaringer med, at afdelinger i andre kommuner, hvor Borgerrådgiveren har virket i en længere periode, anvender denne registrering af primær utilfredshed i forhold til at gøre sagsbehandlingen bedre fremadrettet. Det er således vores forventning, at også Favrskov Kommune på længere sigt kan drage nytte af denne form for registrering. 9

10 3 Job og Økonomi Der har været i alt 41 henvendelser til Borgerrådgiveren vedrørende områder i Job og Økonomi. Til sammenligning kan det oplyses, at der fra maj til og med december 2013 var i alt 61 henvendelser vedrørende dette område. Det er ikke muligt at konstatere tydelige tendenser eller opmærksomhedspunkter i forbindelse med borgeres henvendelse vedrørende sager i de forskellige afdelinger i Job og Økonomi. Alle 41 henvendelser i 2014 har været i relation til afdelinger i Jobcenteret. Som det fremgår af figur 3 er langt de fleste henvendelser til Jobcenteret i relation til sager om kontanthjælp og sygedagpenge. Henvendelserne i relation til Sygedagpengeafdelingen er i næsten alle tilfælde afsluttet ved, at Borgerrådgiveren har ydet råd og vejledning omkring lovgivning og sagsforløb i sygedagpengesager. I 1 tilfælde har Borgerrådgiveren videresendt borgerens klage over sagsbehandlingen til besvarelse i Sygedagpengeafdelingen. Henvendelserne i relation til Kontanthjælpsafdelingen er i de fleste tilfælde afsluttet ved, at Borgerrådgiveren har givet råd og vejledning om lovgivning og sagsforløb i kontanthjælpssager. Råd og vejleding har her været i relation til for eksempel klagemuligheder og klagesagsbehandling ved afgørelser, indholdet i den nye kontanthjælpsreform eksempelvis i forhold til gensidig forsørgelsespligt for samboende, kategorisering af borgere som uddannelsesparat og aktivitetsparat, muligheder for at ansøge om supplerende ydelser og de generelle betingelser for bevilling af kontanthjælp. I 4 tilfælde har Borgerrådgiveren formuleret en klage fra borgeren til besvarelse i Kontanthjælpsafdelingen. Disse har omhandlet borgerens utilfredshed over oplevelser af manglende svar på henvendelser, langsommelig sagsbehandling, manglende inddragelse i egen sag eller dårlig kommunikation og samarbejde med sagsbehandleren. Klagerne er i alle tilfælde blevet besvaret og sagsforløbet forklaret. Endelig har Borgerrådgiveren i 2 tilfælde deltaget i møder med borgeren som bisidder. 10

11 4 Børn og Skole Borgerrådgiveren har i 2014 haft i alt 60 henvendelser fra borgere i relation til Børn og Skole. Til sammenligning kan det oplyses, at der fra maj til og med december 2013 var i alt til 22 henvendelser vedrørende Børn og Skole. 4.1 Børn og Familie Som det fremgår af figur 4 har 46 henvendelser været i forhold til Børn og Familie. Til sammenligning kan det oplyses, at der i perioden maj til december 2013 var 18 henvendelser i relation til Børn og Familie. Det er Borgerrådgiverens vurdering, at stigningen i antal henvendelser vedrørende Børn og Familie kan skyldes flere forhold. En af årsagerne kan være, at Børn og Familie i højere grad end i 2013 har oplyst borgere om, at der er mulighed for at drøfte deres sag med Favrskov Kommunes Borgerrådgiver i de tilfælde, hvor afdelingen har er vurderet, at det ikke er muligt at komme videre i dialogen med en utilfreds borger. Endvidere har nogle borgere henvendt sig om deres familiesag, fordi den bostøtte person, som er tilknyttet en eller begge forældre, har oplyst dem om muligheden for at få rådgivning og hjælp fra Borgerrådgiveren. Det er Borgerrådgiverens vurdering, at dette er en positiv tendens i Favrskov Kommune. Det er vores erfaring fra andre kommuner, at netop denne gruppe af mindre ressourcestærke borgere kan have et stort behov for at få råd og vejledning eller hjælp til at klage. Det er ligeledes vores oplevelse, at denne gruppe af borgere oftest ikke finder vej til Borgerrådgiveren på egen hånd. Det er dog også Borgerrådgiverens erfaring, at udsving i antallet af henvendelser i et enkelt år kan skyldes tilfældigheder, og endelig er 46 henvendelser jo et relativt lavt antal i forhold til alle de mange henvendelser, som Børn og Familie håndterer årligt. Det er således ikke Borgerrådgiverens indtryk, at stigningen i antallet af henvendelser til Børn og Familie kan tilskrives forringelser i kvaliteten af afdelingens generelle sagbehandling. 30 af de 46 henvendelser er afsluttet ved, at Borgerrådgiveren har ydet råd og vejledning omkring lovgivning og sagsforløb i sager på børne- og familieområdet. I 1 af disse tilfælde har Borgerrådgiveren deltaget som bisidder i et møde med Børn og Familie. I 11 tilfælde er borgerens henvendelse blevet formuleret som en klage, der er sendt til besvarelse i Børn og Familie. Disse klager har primært omhandlet borgernes oplevelse af dårlig samarbejde og kommunikation med sagsbehandleren eller afdelingen, at borgeren ikke oplever sig orienteret eller inddraget, eller at der ikke træffes afgørelse i deres sag. 11

12 Borgerrådgiveren har i 2014 endvidere været i dialog med Børn og Familie i en række komplicerede sager for at yde sparring og rådgivning. Dialogen er foregået på såvel Borgerrådgiverens som Børn og Families initiativ. Det er Borgerrådgiveresn indtryk, at Børn og Familie er meget interesseret i og opsøgende i forhold til konstant at udvikle på kvaliteten af den sagsbehandling, som foretages i afdelingen. Dette blandt andet ved at indgå i dialog med Borgerrådgiveren. Det er således vores indtryk, at Børn og Familie er både lydhøre og åbne overfor Borgerrådgiverens forslag til at forbedre og udvikle sagsbehandlingen. Samtidig er det også Borgerrådgiverens oplevelse, at Børn og Familie i mange tilfælde har redegjort for velovervejede faglige begrundelser for en given sagsbehandling, som Borgerrådgiveren i første omgang undrede sig over. Det er samlet set Borgerrådgiverens oplevelse, at der er et godt samarbejde og en god og konstruktiv dialog mellem Børn og Familie og Borgerrådgiveren. Som eksempel på dialog med Børn og Familie kan nævnes sparring omkring forståelse af anbragte børns ret til at have kontakt til nære pårørende, og om hvem der har beslutningskompetencen. Børn og Familie har herefter korrigeret praksis i afdelingen, så den fremover bliver i overensstemmelse med Borgerrådgiverens forståelse af reglerne på området. Et andet eksempel har været i relation til sparring omkring forbedret kommunikation og inddragelse af borgere i meget komplicerede og alvorlige sager. Her er det Borgerrådgiverens indtryk, at afdelingen har været meget imødekommende og lydhøre i forhold til at udvise fleksibilitet og søge at udøve individuelt tilpassede måder at sagsbehandle og kommunikere på, for at imødekomme nogle enkelte borgeres behov herfor. Dette har for eksempel været i forhold til at afsætte tid til ekstra møder med borgerne for dialog, løbende orientering og inddragelse, at oversætte breve med alvorligt indhold i en anbringelsessag, og at udøve fleksibel og hurtig i sagsbehandling i en sag med alvorlig hurtigt fremadskridende alvorlig sygdom. Som sidste eksempel kan nævnes en kompliceret anbringelsessag, hvor Borgerrådgiveren har været i dialog med Børn og Familie omkring flere forskellige forvaltningsretlige problemstillinger. Det har for eksempel været vedrørende forældrenes valg af partsrepræsentant, deres ønske om at få ny sagsbehandler eller mulige tiltag for at forbedre samarbejdet med forældrene i anbringelsessagen. 4.2 Dagtilbud Det fremgår af figur 4, at der i 2014 har været 5 henvendelser til Borgerrådgiveren i relation til Dagtilbudsområdet. I 3 tilfælde har henvendelsen ført til, at Borgerrådgivern har sendt borgerens klage til besvarelse i afdelingen. En klage har været i relation til, at der er indsendt en underretning om et barn fra en børnehave, hvor familien var utilfreds med, at de ikke havde oplevet sig orienteret og inddraget. Denne henvendelse er efter Borgerrådgiverens vurdering besvaret og forklaret. I det andet tilfælde har et forælderpar oplevet, at en episode i en børnehave havde karakter af at være en magtanvendelse overfor deres barn. Barnet havde oplevet sig fastholdt op ad en væg, mens en voksen skældte hende meget ud. Forældrene var i den forbindelse utilfredse med, at børnehavens ledelse efterfølgende ikke havde foretaget en indberetning om en magtanvendlese til forvaltningen. Børnehavens ledelse og Dagtilbudsafdelingen var ikke enige i barnets beskrivelse af, at der havde været tale om en fastholdelse, og de var derfor ikke enige i, at der var tale om en magtanvendelse, hvorfor der heller ikke skulle foretages en indberetning. Dagtilbudslederen har dog i svaret til forældrene bekræftet, at den adfærd, som en medarbejder i børnehaven havde udvist ved at blive vred og råbe af deres barn ikke var hensigtsmæssig. Det fremgik også af lederens svar til forældrene, at dette efterfølgende er blevet drøftet med medarbejderen. 12

13 Det fremgår af dialogen mellem forældrene, børnehaven og Dagtilbudsafdelingen, at der har været en usikkerhed hos børnehavens ledelse i forhold til, om og hvorledes man skulle indberette denne episode. I henhold til Serviceloven kan der ikke foretages magtanvendelser overfor børn i skoler og daginstitutioner. Der foreligger derfor ikke formaliserede skemaer og retningslinjer fra Socialstyrelsen til indberetning af sådanne ulovlige hændelser på dette område. Borgerrådgiveren har derfor efterfølgende været i dialog med Dagtilbudsafdelingen om behov for at tydeliggøre lovgivningen overfor områdets ledere og medarbejdere for at sikre, at loven overholdes, og for at sikre en korrekt og ensartet adfærd og sagsbehandling i eventuelle lignende situationer. Dagtilbudsafdelingen har været enige i et sådant behov og har oplyst, at der er opmærksomhed på at sikre, at reglerne overholdes på dette område. 4.3 Skoleområdet Som det fremgår af figur 4 har der været 9 henvendelser til Borgerrådgiveren vedrørende Skoleområdet. Borgerrådgiveren har her i de 8 tilfælde ydet råd og vejleding om for eksempel mulighed for frit valg af skole, mulighed for tildeling af mentor og institutioners underretningspligt og procedurer herfor. I 1 tilfælde har Borgerrådgiveren sendt en henvendelse til bevarelse i afdelingen. Denne henvendelse handlede om en borgers klage over en oplevelse af dårligt samarbejde og kommunikation med Skoleområdet i forbindelse med manglende tilbud om tyskundervisning i en specialklasse. Det fremgår af Skoleområdets svar til borgeren, at afdelingen kan bekræfte borgerens oplevelse, og at afdelingen beklager dette sagsforløb. 13

14 5 Social og Sundhed Det fremgår af figur 5, at der har været i alt 25 henvendelser vedrørende Social, Handicap og Psykiatri. Det kan oplyses, at antallet og fordelingen af henvendelser vedrørende de to afdelinger stort set er lig fordelingen i perioden maj til december i henvendelser har været i relation til Visitationen. Disse henvendelser har omhandlet råd og vejledning i forhold til visitation til bolig, kørsel og ansøgingsprocedurer og kriterieier i forhold til visitation til hjemmehjælp. Herudover har der været en enkelt henvendelse fra en borger, som har oplevet en dårlig kommunikation med en visitator, hvor samme borger også ønskede, at Borgerrådgiveren deltog som bisidder i et møde i afdelingen. Det fremgår endvidere af figur 5, at der har været 14 henvendelser i relation til Social Indsats. I 10 af disse er henvendelsen afsluttet med en samtale med Borgerrådgiveren. Disse henvendelser har omhandlet drøftelse af borgerens sag, drøftelse af klage over afgørelser, generel klagevejledning, og råd og vejledning bredt i forhold til Servicelovens bestemmelser. I et tilfælde har Borgerrådgiveren anvendt det nye udvidede dialogprincip for at hjælpe borgeren til at få aktindsigt i et gammelt dokument i borgerens sag. De resterende tre henvendelser har været fra medarbejdere på området, som gerne ville have dialog og sparring omkring nogle komplicerede sager. Som det også blev nævnt i afsnit 4.1 har Borgerrådgiveren i 2014 og også i nu 2015 oplevet, at kommunens bostøttemedarbejdere i en del tilfælde har været borgere behjælpelige med aftale et møde med Borgerrådgiveren. Det er som tidligere nævnt Borgerrådgiverens vurdering, at der her er tale om en postiv tendens i Favrskov Kommune, da denne gruppe af borgere ofte ikke selv finder vej til Borgerrådgiveren selvom, de har behov for at få råd og vejleding eller hjælp til at klage. Det er endvidere Borgerrådgiverens vurdering, at det kan være hensigtsmæssig, at disse borgere i nogle tilfælde benytter sig af muligheden for at drøfte deres sager og oplevelser af sagsbehandlingen med Borgerrådgiveren fremfor med deres bostøtte, som jo også skal yde borgeren daglig støtte og hjælp. 14

15 6 Teknik og Kultur Borgerrådgiveren har i 2014 haft i alt 26 henvendelser fra borgere i relation til Teknik og Kultur. Til sammenligning kan det oplyses, at der i perioden maj til december 2013 var i alt 19 henvendelser vedrørende dette område. Det er ikke muligt at konstatere tydelige tendenser eller opmærksomhedspunkter i forbindelse med borgeres henvendelse vedrørende sager i de forskellige afdelinger i Teknik og Kultur, da der er tale om et forholdsvist spinkelt materiale. 18 henvendelser har været i forhold til Borgeservice. Til sammenligning kan det oplyses, at der i 2013 i perioden maj til december var 7 henvendelser vedrørende dette område. I 16 af de 18 tilfælde er henvendelsen afsluttet med, at der er ydet råd og vejledning særligt i relation til ny lovgivning omkring tvungen digital postkasse og muligheder for fritagelse. Herudover har henvendelserne omhandlet et bredt udsnit at de områder, som Borgerservice beskæftiger sig med. I 2 tilfælde har borgerrådgiveren sendt en borgers henvendelse videre til besvarelse i Borgerservice. Disse klager har omhandlet borgeres oplevelse af manglende orientering eller inddragelse i egen sag. I begge tilfælde er klagerne blevet besvaret og forklaret, og Borgerrågiveren har ikke foretaget sig yderligere i sagen. 5 henvendelser har været i relation til Plan og Byg mod 11 i perioden maj til december i af disse er afsluttet med råd og vejleding hos Borgerrådgiveren i relation til lovgiving, sagsforløb og klagemuligheder. 1 henvendelse vedrørende en borgers oplevelse af dårlig kommunikation og samarbejde med Plan og Byg er sendt videre til besvarelse i afdelingen. Klagen er blevet besvaret og forklaret, og Borgerrågiveren har ikke foretaget sig yderligere i sagen. 3 henvendelser har været i relation til Teknik og Miljø. Der var ingen henvendelser vedrørende denne afdeling i af disse henvendelser er afsluttet med en samtale med Borgerrådgiveren, mens en henvendelse har ført til dialog med afdelingen efter det nye udvidede dialogprincip for at få borgerens henvendelse besvaret. 15

16 7 Varetagelse af den fælles borgerrådgiverfunktion Borgerrådgiveren i Favrskov Kommune er en del af et fælles kommunalt samarbejde om en borgerrådgiverfunktion mellem Favrskov, Norddjurs, Randers og Skanderborg kommuner. Fra 1. april 2015 er ordningen udvidet til også at omfatte Horsens Kommune. I forbindelse med den seneste udvidelse er der ansat en borgerrådgiver mere, således at funktionen nu består af i alt tre fuldtidsansatte borgerrådgivere, og den fælles borgerrådgiverfunktion dækker nu samlet set cirka borgere i de fem kommuner. Som udgangspunkt vil der fra 1. april 2015 være en borgerådgiver fysisk til stede tre dage om ugen i hver af de fem kommuner, hvor borgere har mulighed for at aftale et møde for en drøftelse af deres sag. Der er dog mulighed for at komme i kontakt med Borgerrådgiveren via mail og telefon alle ugens dage. Der har i 2014 været i alt cirka henvendelser til den fælles borgerrådgiverfunktion, fordelt med cirka 700 henvendelser i Randers Kommune, cirka 300 henvendelser i Norddjurs Kommune og cirka 200 henvendelser i hver af de to kommuner Favrskov og Skanderborg. Borgerrådgiveren er opmærksom på, at der i 2014 har været stor forskel på antallet af henvendelser i de enkelte kommuner. For at sikre, at en eller flere kommuner ikke optager uforholdsmæssigt meget af Borgerrådgiverens ressourcer, har der i 2014 været forskel på, hvordan Borgerrådgiveren har håndteret henvendelserne i de fire kommuner. I kommuner med forholdsvis mange henvendelser har Borgerrådgiveren prioriteret at mødes med de utilfredse borgere og sende deres henvendelser til besvarelse i de respektive afdelinger. Det har betydet, at der har været mindre tid til at indhente sager til nærmere undersøgelse og mindre tid til mundtlig dialog omkring forbedring af sagsbehandlingen og borgerbetjeningen. I disse kommuner har der endvidere i nogle perioder været ventetid i forhold til at få et møde med Borgerrådgiveren. I Favrskov Kommune, hvor der ikke har været så mange henvendelser, har Borgerrådgiveren haft mere tid til at gå i en dialog med de enkelte afdelinger omkring mulighederne for at lave forbedringer af sagsbehandlingen. Derudover oplever borgerne i Favrskov Kommune stort set heller ikke, at der er ventetid på at få et møde med Borgerrådgiveren. Som det fremgår af ovenstående, så regulerer Borgerrådgiveren selv tidsforbruget i forhold til de enkelte kommuner, således at borgerrådgiverfunktionen, set over hele året, er til stede og arbejder med den enkelte kommunes henvendelser i overensstemmelse med samarbejdsaftalen om den fælles kommunale borgerrådgiverfunktion. Det er Borgerrådgiverens vurdering, at der i en given kommune i en periode kan være forskellige forhold, som fører til, at der kommer uforholdsmæssigt mange henvendelser til Borgerrådgiveren, som så aftager igen i perioden efter. Det kan for eksempel være på grund af etablering af brugergrupper i kommunen, som også benytter sig af Borgerrådgiverens hjælp og kompetencer. Det kan være mediedækningen af et område og bestemte typer af sager i en kommune. Det kan være en afdeling, som i en periode oplever nogle personalemæssige udfordringer, som kan føre til en større andel af utilfredse borgere. Det kan selvfølgelig også være et resultat af, en forringelse af kvaliteten af en kommunes sagsbehandling generelt eller på et enkelt område. Borgerrådgiveren gør i den forbindelse opmærksom på, at såfremt en eller flere kommuner over en længere periode vedbliver at have væsentlig og uforholdsmæssigt flere henvendelser end andre kommuner, vil Borgerrådgiveren naturligvis orientere den pågældende kommunes byråd og administration herom og anbefale, at der iværksættes tiltag, der nedbringer antallet af henvendelser til Borgerrådgiveren. I den efterfølgende beretning vil Borgerrådgiveren orienterer om, hvorvidt de iværksatte tiltag har nedbragt antallet af henvendelser i den pågældende kommune. 16

17 8 Kontakten til administrationen Det er Borgerrådgiverens mål at være medvirkende til at løse eventuelle konflikter, forbedre arbejdsgangene og øge borgeres tilfredshed med sagsbehandlingen i Favrskov Kommune. I den forbindelse deltager Borgerrådgiveren gerne i møder i Direktionen, hos den enkelte direktør, fagchef og afdeling. Herudover vil Borgerrådgiveren henvende sig til forvaltningen omkring konkrete klager, der efter Borgerrådgiverens vurdering giver anledning til en nærmere dialog eller ved observation af tendenser i klagetemaer i en konkret afdeling. Formålet er at skabe dialog omkring muligheder for samarbejde mellem Borgerrådgiveren og administrationen, at fjerne usikkerhed hos kommunens ansatte i relation til Borgerrådgivernes funktion og indhold og ikke mindst at kommunens medarbejdere henviser borgere til at kontakte Borgerrådgiveren, når det vurderes, at borgeren kan have nytte af / behov for at tale med en uvildig rådgiver, som er uafhængig af administrationen. Dialogen med kommunens direktion og enkelte direktørområder er meget væsentlig i forhold til samarbejdet mellem forvaltning og borgerrådgiver og Borgerrådgivningens synlighed og funktion i organisationen. Det er Borgerrådgiverens oplevelse, at der har været en særdeles god og konstruktiv dialog med alle afdelinger, som der har været kontakt til. For at sikre en løbende dialog og erfaringsudveksling med administrationen sørger Borgerrådgiveren for: At Direktion/direktørområder/afdelinger får tilbagemeldinger om de tendenser, som Borgerrådgiveren har observeret omkring borgernes oplevelser samt eventuelle forslag til forbedringer At rådgive forvaltningen om sagsbehandlingsreglerne og god forvaltningsskik At være i løbende dialog med administrationen både i forbindelse med konkrete og mere generelle spørgsmål og med konkrete og konstruktive forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og betjening kan forbedres At deltage i møder i afdelingerne og drøfte udfordringerne og svare på spørgsmål Årsberetningen forelægges og drøftes med Direktionen, inden den afgives til Byrådet i Favrskov Kommune, således at Direktionen får mulighed for at komme med bemærkninger eller en indstilling i relation til Borgerrådgiverens vurderinger af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening og eventuelle opfordringer eller forslag til forbedringer. 9 Borgerrådgivernetværk Borgerrådgiveren deltager i et netværk med borgerrådgivere fra de 33 kommuner, der for nuværende har en borgerrådgiverfunktion. Antallet af kommuner med en borgerrådgiverfunktion har været stigende i perioden. Der afholdes et årligt internat på to dage for alle landets borgerrådgivere. Herudover afholdes der møder efter behov, men mindst hvert kvartal, blandt de jyske borgerrådgiverfunktioner. På internatet og på møderne i det jyske netværk foretages erfaringsudveksling på tværs af kommunerne, sparring omkring konkrete problematikker eller generelle emner med relevans for borgerrådgiverfunktionen, der er dialog og samarbejde med Ombudsmanden, og der hentes inspiration fra interne og eksterne oplægsholdere. I det daglige samarbejder borgerrådgiverne i hele landet via KL s dialogportal for borgerrådgivere, hvor der er mulighed for dialog og sparring på konkrete problemstillinger, som den enkelte borgerrådgiver arbejder med. Borgerrådgivernetværket samarbejder endvidere med Institut for Menneskerettigheder om udbygning/etablering af en vejlederfunktion i forhold til diskrimination i Danmark. Det er netværkets og Instituttet for Menneskerettigheders opfattelse, at dette samarbejde på en hensigtsmæssig måde kan foregå gennem den enkelte kommunes borgerrådgiver. På sigt er det 17

18 Instituttet for Menneskerettigheders hensigt at opnå et landsdækkende samarbejde gennem Kommunernes Landsforening. 10 Borgerrådgiverens virksomhed - Rammer og kompetencer Byrådet i Favrskov Kommune besluttede i 2013, sammen med Randers, Norddjurs og Skanderborg Byråd, at man pr. 1. maj 2013 ville oprette en fælles kommunal Borgerrådgiverfunktion for de fire kommuner. Efter aftale med de fire kommuner udvides Borgerrådgiverfunktionen med Horsens Kommune per 1. april 2015, og borgerrådgiverfunktionen består nu tre fultidsansatte borgerrådgivere. Fra medio april 2015 træffes Borgerrådgiveren i Favrskov Kommune i administrationsbygningen i Hinnerup tirsdage, torsdage og fredage. I tilfælde af, at Borgerrådgiveren har heldagsmødeaktiviteter andetsteds på disse dage, sendes der besked per mail til Borgerservice. Borgere opfordres på hjemmesiden og i informationsmaterialet til at lave en forudgående aftale om et møde, da Borgerrådgiverens opgavevaretagelse foregår flere steder rundt i kommunen ved møder og undervisning og derfor ikke nødvendigvis kan træffes på alle tidspunkter i åbningstiden. Borgerrådgiverfunktionen varetages af: Borgerrådgiver Jesper Cortes Direkte telefon: og Borgerrådgiver Nicolai Abildgaard Direkte telefon: og Borgerrådgiver Karin Lambert Direkte telefon og For en detaljeret gennemgang af Borgerrådgiverens opgaver og kompetencer henvises til Borgerrådgiverens vedtægter, der er vedlagt som bilag. 18

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 2013 Beretningen er baseret på henvendelser til Borgerrådgiveren i perioden maj december 2013 April 2014 1 Indhold 1 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN... 3 1.1 REGISTRERING

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 2013 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren i 1. januar 31 december 2013 September 2014 1 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING 2013... 3 2.1 REGISTRERING

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 203 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren. januar 3. december 203 September 204 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 2 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN...

Læs mere

Notat. Borgerrådgiveren. 21. maj 2015. Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for 2014. Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende:

Notat. Borgerrådgiveren. 21. maj 2015. Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for 2014. Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende: Notat Forvaltning: Borgerrådgiveren Dato: 21. maj 2015 Dokumentnr.: Afsender: Borgerrådgiveren Vedrørende: Borgerrådgiverens beretning for 2014 Notat sendes/sendt til: Randers Byråd Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2014

Borgerrådgiverens beretning 2014 Borgerrådgiverens beretning 204 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren. januar 3. december 204 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 2 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN...3 2. HENVENDELSER

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2015

Borgerrådgiverens beretning 2015 Borgerrådgiverens beretning 2015 Beretningen er baseret på henvendelser til Borgerrådgiveren i 2015 Juni 2016 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING 2015... 4 2.1 REGISTRERING AF HENVENDELSER... 4 2.2 HVAD

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2012

Borgerrådgiverens beretning 2012 Borgerrådgiverens beretning 2012 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren 1. januar 31. december 2012 April 2013 1 Beretningens indhold Beretningen vedrører perioden 1. januar til

Læs mere

Notat. Borgerrådgiveren. 15. juni Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende:

Notat. Borgerrådgiveren. 15. juni Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende: Notat Forvaltning: Borgerrådgiveren Dato: 15. juni 2016 Dokumentnr.: Afsender: Borgerrådgiveren Vedrørende: Borgerrådgiverens beretning for 2015 Notat sendes/sendt til: Randers Byråd Borgerrådgiverens

Læs mere

Kommunal borgerrådgiver

Kommunal borgerrådgiver Kommunal borgerrådgiver Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober, at administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning december 2011 Indholdsfortegnelse

Borgerrådgiverens beretning december 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...2 Historik...2 Formålet med borgerrådgiveren...2 Borgerrådgiverens opgaver...2 Organisering af borgerrådgivningsfunktionen...2 Aktiviteter i 2011...3 Fokusområder og Idéer

Læs mere

Notat. Borgerrådgiveren. 19. maj Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende:

Notat. Borgerrådgiveren. 19. maj Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende: Notat Forvaltning: Borgerrådgiveren Dato: 19. maj 2014 Dokumentnr.: Afsender: Borgerrådgiveren Vedrørende: Borgerrådgiverens beretning for 2013 Notat sendes/sendt til: Randers Byråd 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2015

Borgerrådgiverens beretning 2015 Borgerrådgiverens beretning 2015 Horsens Kommune Indhold 1 BORGERRÅDGIVNING I HORSENS...3 1.1 BORGERRÅDGIVNING - INTRO...3 1.2 BERETNINGEN FOR 2015...4 2 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN...6 2.1 FORVALTNINGSOMRÅDER...6

Læs mere

Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune..

Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune.. Punkt 13. Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune.. 2014-8348. Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter drøftelse i Direktørgruppen, at byrådet godkender, at der oprettes en borgerrådgiverfunktion

Læs mere

Borgerrådgivningens beretning 2012

Borgerrådgivningens beretning 2012 Borgerrådgivningens beretning 2012 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren i 1. januar 31 december 2012 April 2013 1 Beretningens indhold Beretningen vedrører perioden 1. januar til

Læs mere

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens

Læs mere

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Kapitel 1 - Baggrund og generelle bestemmelser 1 Odsherred Byråd har besluttet at oprette en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren kan vederlagsfrit

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Horsens Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Byrådet og

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2015

Borgerrådgiverens beretning 2015 Borgerrådgiverens beretning 2015 August 2016 Indhold 1 INDLEDNING...3 2 BERETNING 2015...3 2.1 REGISTRERING AF HENVENDELSER...3 2.2 HVAD FORTÆLLER TALLENE...4 2.3 HENVENDELSER FORDELT PÅ FAGSEKRETARIATER...5

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Manglende opmærksomhed på almindelige forvaltningsretlige krav til offentlig myndighedsudøvelse, Børne- og Ungdomsforvaltningen Mægling

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning for 2011 Indholdsfortegnelse:

Borgerrådgiverens årsberetning for 2011 Indholdsfortegnelse: Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Formål... 3 Opstart af funktionen Borgerrådgiver... 3 Udarbejdet materiale... 4 Konklusion... 5 Samspillet med forvaltningerne i forhold til borgerhenvendelser...

Læs mere

PRÆSENTATION AF LEJRE KOMMUNES BORGERRÅDGIVER D H V O R D I N G B O R G

PRÆSENTATION AF LEJRE KOMMUNES BORGERRÅDGIVER D H V O R D I N G B O R G PRÆSENTATION AF LEJRE KOMMUNES BORGERRÅDGIVER D H V O R D I N G B O R G 0 6. 1 0. 2 0 1 5 Hvad er en borgerrådgiver i Lejre Kommune? Lejre Kommune har haft en borgerrådgiver ansat siden 1/5 2011. Forankring:

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december)

Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december) Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december) 1 Forord Viborg den 11. maj 2015 Først og fremmest vil jeg gerne takke for den gode velkomst, som jeg har fået af borgere, samarbejdsparter og

Læs mere

Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014

Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014 Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014 Generelle forhold Sønderborg Kommunes borgerrådgiverfunktion er forankret direkte under kommunaldirektøren, med reference

Læs mere

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen [Skriv tekst] Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Der skelnes mellem to typer af klager.

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2016

Borgerrådgiverens beretning 2016 Borgerrådgiverens beretning 2016 April 2017 Indhold 1 BORGERRÅDGIVEREN I SKANDERBORG - 5 ÅR...3 2 BERETNING 2016...4 2.1 HENVENDELSER FORDELT PÅ FAGSEKRETARIATER...4 2.2 BORGERRÅDGIVERENS BEHANDLING AF

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov.

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov. Oplæg om DUKH Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning den 9. nov. 2016 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program

Læs mere

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Sekretariatet Rådhuset Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 18-12-2009 Sagsnr. 2009-14243 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af Jobcenter København,

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning

Borgerrådgiverens årsberetning Borgerrådgiverens årsberetning 2016 Årsberetning Den 1. december 2015 ansatte Mariagerfjord Kommune en borgerrådgiver. Denne beretning sammenfatter borgerrådgiverens erfaringer i 2016 og giver et overblik

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Københavns Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Borgerrepræsentationen

Læs mere

Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015

Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015 Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015 Baggrund Der har i januar og februar 2015 været foretaget en tilfredshedsundersøgelse hos de borgere, der modtager ydelser fra Psykiatri og Handicap.

Læs mere

RAMMERNE FOR BORGERBETJENING OG RETSSIKKERHED

RAMMERNE FOR BORGERBETJENING OG RETSSIKKERHED RAMMERNE FOR BORGERBETJENING OG RETSSIKKERHED Det er vigtigt, at vi som medarbejdere i Holbæk Kommune kender til de rammer for borgerbetjening og retssikkerhed, som vi arbejder indenfor. Hvis vi kender

Læs mere

Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservices status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning

Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservices status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservice Direktionen Sendt pr. mail til: Merete.Andersen2@okf.kk.dk 08-02-2013 Sagsnr. 2012-166201 Dokumentnr. 2013-93274 Økonomiforvaltningen/Københavns

Læs mere

Notat. Formålet med analysen:

Notat. Formålet med analysen: Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: 25. marts 2014 Br.nr.: Udfærdiget af: Steinar Eggen Kristensen Vedrørende: Kommissorium for uvildig ekstern analyse af Sygedagpengeafdelingens sagsgange,

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

ABA foreningens landsmøde,

ABA foreningens landsmøde, Oplæg ved ABA foreningens landsmøde, d. 4. juni 2016 v/ socialfaglig konsulent Hanne Wennicke landsmød Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder og pligter Klagemuligheder

Læs mere

Helsingør kommune. Borgerrådgiverens årsberetning 2013

Helsingør kommune. Borgerrådgiverens årsberetning 2013 Helsingør kommune Borgerrådgiverens årsberetning 2013 Borgerrådgiver Peter Korsgaard juni 2013 1 Borgerrådgiverens årsberetning 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Borgervejlederfunktionen. Afrapportering

Borgervejlederfunktionen. Afrapportering Borgervejlederfunktionen Afrapportering 2007 Borgervejlederfunktionen blev etableret med virkning fra 1. januar 2007 i henhold til beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006. Der er til borgervejlederen

Læs mere

Afrapportering 2014: Helhedsorienteret sagsbehandling

Afrapportering 2014: Helhedsorienteret sagsbehandling Afrapportering 2014: Helhedsorienteret sagsbehandling Åse Brogaard, Pernille Isaksen og Erik Bager Kontrolgruppen, Borgerservice og Ydelser Thisted Kommune 0 Indhold Indledning... 2 Det økonomiske resultat

Læs mere

Her er DIN Borgerrådgiver

Her er DIN Borgerrådgiver Her er DIN Borgerrådgiver 3. udgave, 2013 Borgerrådgiveren kan: hjælpe dig med at forstå din sag vejlede dig om klagemuligheder behandle din klage over sagsbehandlingen, ansattes optræden og udførelsen

Læs mere

Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011

Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011 Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011 Borgervejledningen i Holbæk Kommune har nu virket i fem år siden starten 1. januar 2007 i henhold til beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 1. halvår 2012 Indholdsfortegnelse

Borgerrådgiverens beretning 1. halvår 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...2 Baggrund...2 Formålet med borgerrådgiveren...2 Borgerrådgiverens opgaver...2 Organisering af borgerrådgivningsfunktionen...2 Generelt om aktiviteterne i første halvdel

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning for 2012

Borgerrådgiverens årsberetning for 2012 Årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Formål... 3 Konklusion... 3 Anbefalinger... 5 Samspillet med forvaltningerne i forhold til borgerhenvendelser... 5 Opgørelse over henvendelser...

Læs mere

Telefonbetjening i Randers Kommune

Telefonbetjening i Randers Kommune Telefonbetjening i Randers Kommune Borgeren i centrum også i telefonen Formål Med denne præciserende beskrivelse af telefonbetjeningen i Randers Kommune, er det formålet at udstikke rammerne for, hvordan

Læs mere

Ved brev af 4. marts 2008 stillede jeg en række spørgsmål til Socialforvaltningen vedrørende døgninstitutionen Svanehuset.

Ved brev af 4. marts 2008 stillede jeg en række spørgsmål til Socialforvaltningen vedrørende døgninstitutionen Svanehuset. Borgerrådgiveren Socialforvaltningen 22-04-2008 Direktionen Sagsnr. 2008-26973 Sendt pr. e-mail: Socialforvaltningen (SOFSekretariatet@sof.kk.dk, SOFFaellespost@sof.kk.dk) Direktionen (anettelaigaard@sof.kk.dk)

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2014.

Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Læs mere

Lovgivning Det lovmæssige grundlag for en borgerrådgiverfunktion er 65 e i lov om kommunernes styrelse. Her står der:

Lovgivning Det lovmæssige grundlag for en borgerrådgiverfunktion er 65 e i lov om kommunernes styrelse. Her står der: Kommunal borgerrådgiver Administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde forslag til, hvordan en ordning med en borgerrådgiver

Læs mere

Eksempler på kommunale klagesager hvad kan en borgerrådgiver gøre?

Eksempler på kommunale klagesager hvad kan en borgerrådgiver gøre? Eksempler på kommunale klagesager hvad kan en borgerrådgiver gøre? Ansøgning om plejebolig ( 108 i Serviceloven) Enhver der pga. funktionsnedsættelse eller lignende ønsker en plejebolig kan søge om en

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Borgervejlederfunktionens afrapportering til Byrådet i Holbæk Kommune 2011

Borgervejlederfunktionens afrapportering til Byrådet i Holbæk Kommune 2011 Borgervejlederfunktionens afrapportering til Byrådet i Holbæk Kommune 2011 Januar kvartal 2011 Opgørelser af 1. kvartal 2011 er udarbejdet i en lidt anden form end tidligere. Hensigten med dette er at

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Borgerrådgiverens årsrapport 2013

Borgerrådgiverens årsrapport 2013 Borgerrådgiverens årsrapport 2013 FORORD Borgerrådgiverfunktionen i Odsherred Kommune åbnede dørene pr. 1. august 2011 og funktionen har således været tilgængelig for borgere, brugere og erhvervsdrivendes

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014 SOLRØD KOMMUNE Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 214 Supplerende tilfredshedsundersøgelser i BorgerService og Jobog SocialCenteret Indhold Indledning... BorgerService...4 Metode...5 Udvælgelsen

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG Kommunernes sagsbehandling digitaliseres i stigende grad. Det gælder ikke kun sagernes behandling internt, men også kommunikationen med borgere og virksomheder.

Læs mere

Godkendelse: Sagsbehandling ved vurdering af samliv

Godkendelse: Sagsbehandling ved vurdering af samliv Punkt 12. Godkendelse: Sagsbehandling ved vurdering af samliv 2015-016722 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalgets godkender forvaltningen

Læs mere

Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016

Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016 Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016 Aftenens program: Orientering om DUKH Servicelovens 15 Mål og grundlag Målgruppe Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER BØRNEFAFLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER ENDELIG RAPPORT KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Politik for mødet mellem borger og kommune borgerservice

Politik for mødet mellem borger og kommune borgerservice Indhold Introduktion... 3 Visioner... 4 Skanderborg Kommunes borgerservice kendetegnes ved... 5 Åbenhed i borgerservice... 6 En borgerservice præget af mod og handlekraft... 7 Borgerservice fællesskab

Læs mere

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Borgerrådgiveren Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail. Afsluttende brev til Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen Københavns kommune Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen 1. halvår 216 26-9-216 Antal Antal Figur 1. Udvikling i antal klager (21-216) Tallene fra 21-213 er opgjort den 28. oktober 214 og tallet for

Læs mere

Kvalitetsstandard vedr. sagsbehandling i forhold til borgere, der søger ydelser i Psykiatri og Handicap.

Kvalitetsstandard vedr. sagsbehandling i forhold til borgere, der søger ydelser i Psykiatri og Handicap. Kvalitetsstandard vedr. sagsbehandling i forhold til borgere, der søger ydelser i Psykiatri og Handicap. Målgruppe: Sagsbehandlere i Rådgivning og Bevilling. Formål med ydelsen: Formålet med ydelsen er,

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

HØRINGER I KØBENHAVNS KOMMUNE. Borgerrådgiverens anbefalinger VESTER VOLDGADE 2A 1552 KØBENHAVN V TLF

HØRINGER I KØBENHAVNS KOMMUNE. Borgerrådgiverens anbefalinger VESTER VOLDGADE 2A 1552 KØBENHAVN V TLF 3 HØRINGER I KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiverens anbefalinger VESTER VOLDGADE 2A 1552 KØBENHAVN V TLF. 33 66 14 00 E-MAIL: BORGERRAADGIVEREN@KK.DK WWW.BORGERRAADGIVER.KK.DK HØRINGER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

Socialforvaltningens håndtering af 35 underretninger i børnesager

Socialforvaltningens håndtering af 35 underretninger i børnesager Socialforvaltningen Kontoret for Tilsyn, Service og Kvalitet i Enkeltsager Bernstorffsgade 17, 2. sal 1592 København V 27. juli 2007 Journalnr. 2007-0001-913 /ash Socialforvaltningens håndtering af 35

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Ad 1: Hvad er de overordnede karakteristika ved de borgere,

Ad 1: Hvad er de overordnede karakteristika ved de borgere, 8. april 2013 Birthe Skaarup, MB Sagsnr. 2013-59458 Dokumentnr. 2013-274539 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 2. april 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Vil Socialborgmester

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 1. februar - 31. juli 2013

Borgerrådgiverens beretning 1. februar - 31. juli 2013 Borgerrådgiverens beretning 1. februar - 31. juli 2013 Sonja Pedersen Borgerrådgiver 3070 7947 borgerraadgiver@silkeborg.dk Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen INDICIUM Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen Indledning På mødet i Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013 blev det besluttet at pålægge

Læs mere

Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for 2012

Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for 2012 Socialforvaltningen Adm. Direktør Til BR-Sekretariatet Dato Sagsnr. 2014-0011537 Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning

Læs mere

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER BILAG BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 BORGERRÅDGIVERENS OBSERVATIONER OG VURDERINGER 5 BILAG 2 METODE

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Klar RET SEPTEMBER Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning

Klar RET SEPTEMBER Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning 10 SEPTEMBER 2013 Klar RET Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning Vi skal se bredt på den enkelte sag og på borgerens behov ( ). En henvendelse om hjælp skal altså vurderes

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Vejledning til skoleledelsen. At skrive en. afgørelse. om specialundervisning

Vejledning til skoleledelsen. At skrive en. afgørelse. om specialundervisning Vejledning til skoleledelsen At skrive en afgørelse om specialundervisning Afgørelser om specialundervisning Når en offentlig myndighed fastsætter, hvad der er eller skal være ret (eller ikke ret) for

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Borgervejleders beretning

Borgervejleders beretning Borgervejleders beretning 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Borgervejlederens rammer og virksomhed... 3 2.1 Grundlaget for borgervejlederen... 3 2.2 Organisering af funktionen... 3 2.3 Formålet...

Læs mere

Socialcenter Københavns overholdelse af sagsbehandlingsfrister i sager om økonomiske hjælp til tandbehandling og sygebehandling

Socialcenter Københavns overholdelse af sagsbehandlingsfrister i sager om økonomiske hjælp til tandbehandling og sygebehandling KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Socialforvaltningen Sendt som e-mail Socialcenter Københavns overholdelse af sagsbehandlingsfrister i sager om økonomiske hjælp til tandbehandling og sygebehandling

Læs mere

Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet. Fællescenter Økonomi

Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet. Fællescenter Økonomi Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet Fællescenter Økonomi Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet Indledning Årsrapporten 2014 indeholder oplysninger om kontrolmedarbejderens resultater og indsatser i 2014.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Midt den 4. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere