Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening"

Transkript

1 Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem Udlejer: Odense Øvelokaleforening c/o Kansas City Munkebjergvej Odense M (Herefter benævnt som udlejer) Lejer: (Benyt venligst BLOK-bogstaver, når blanketten udfyldes) Bandnavn: Kontaktpersonens fulde navn: Adresse: (Ovennævnte band inkl. medlemmer benævnes herefter som lejer) 1. Det lejede Det lejede omfatter følgende øvelokale, nummer og halvdel: Lejemålet er beliggende i bygningen med adresse på Munkebjergvej 140, 5230 Odense M. 2. Anvendelse 2.1. Det lejede skal anvendes til øvelokale og må ikke anvendes til andre formål Lejer skal sikre at dennes bandkolleger og andre, der får adgang til det lejede lokale omgås dette forsvarligt. Alle medlemmer på den halvdel af lokalet tilhørende ovenstående kontaktperson hæfter i fællesskab for det lejede Der er pligt til medlemskab af Odense Øvelokaleforening, idet det lejede kun må anvendes til medlemmer af øvelokaleforeningen, jf. aftale med Kansas City Ændringer i det lejede må kun foretages med udlejers skriftlige godkendelse. I tilfælde af udskiftning af kontaktperson skal denne udfylde ny kontrakt. Har lejeren foretaget ændringer af det lejede, er lejeren ved lejeforholdets ophør forpligtet til at reetablere det lejede, med mindre udlejer skriftligt frafalder dette krav. Lejeren betaler 1

2 ved indgåelse af lejeforholdet et depositum for det lejede, til sikkerhed for reetableringspligten Lejer er erstatningsansvarlig for enhver skade herunder også hændelige skader som påføres det lejede eller ejendommen i øvrigt, og som følger af lejers installationer eller ombygninger. 3. Ikrafttræden/ overtagelse 3.1. Det lejede overtages af lejer den 1. i efterfølgende måned efter underskriftsdatoen (se 14) eller den 1. i en given måned efter nærmere aftale mellem udlejer og lejer. Dette tidspunkt benævnes herefter som ikrafttrædelsestidspunktet. (Nærmeste 1. fra dato for underskrift jf. side 4) 3.2. Eventuelle mindre eller ikke-væsentlige mangler ved det lejede, der ikke hindrer lejers brug heraf, udskyder ikke ikrafttrædelsestidspunktet og berettiger ej heller lejer til afslag i lejen Såfremt det lejede ikke kan tages i brug på ikrafttrædelsestidspunktet og dette skyldes en tidligere lejers forhold (f.eks. dennes manglende rettidige fraflytning eller manglende istandsættelse) eller uventede istandsættelsesbehov, kan udlejer udskyde ikrafttrædelsestidspunktet med det tidsrum, som denne forsinkelse medfører. 4. Opsigelse/ ophør 4.1. Lejeforholdet kan fra lejers side opsiges med mindst en måneds skriftligt varsel inden den 1. i en måned, og lejer hæfter for betaling af 1 måneds husleje efter opsigelse Lejeforholdet kan fra udlejers side opsiges med en måneds varsel Udlejer kan opsige lejeforholdet med øjeblikkelig virkning, såfremt lejer væsentligt misligholder denne kontrakt eller udøver hærværk på det lejede eller bygningen i øvrigt. 5. Fremleje 5.1. Lejeren må ikke overlade brugen af det lejede til andre hverken helt elle delvist Lejer har ikke ret til at fremleje det lejede til 3. mand hverken helt eller delvist. 6. Månedlig ydelse og depositum Lejen udgør pr. måned 6.1. Lejen forfalder til betaling månedsvis forud, og forfalder første gang pr. ikrafttrædelsestidspunktet, hvor der betales leje for perioden fra ikrafttrædelsestidspunktet og til udgangen af den pågældende måned. Lejen betales i øvrigt månedsvis forud hver den 1. i måneden Det kræves, at lejer/kontaktpersonen er tilmeldt betalingsservice. 2

3 6.2. Senest samtidig med lejers underskrift på denne kontrakt betaler lejer et depositum for lokalet på kr. Dette depositum indestår til sikkerhed for et mellemværende mellem lejer og udlejer i forbindelse med lejeforhold, herunder til sikkerhed for lejers forpligtelser i forbindelse med fraflytning. Depositum tilbagebetales helt eller delvist, når lejemålet er ophørt, opgjort og ethvert krav fra udlejers side er fyldestgjort. 7. Årskontingent og nøgler 7.1. I hele lejeforholdets løbetid har lejer pligt til medlemskab af øvelokaleforeningen. Lejer får ved lejemålets start udleveret en nøglebrik. Der udleveres én nøglebrik mod betaling af kr. 100,00 i depositum og hvert medlem skal betale et depositum på 100 kr. for nøglebrik og årskontingent på flg.: 125,- for dem under 20 år, 325,- for dem under 30 år, og 550,- kr. for dem over 30 år. Såfremt lejer ikke stedse er medlem af Odense Øvelokaleforening, vil der blive meddelt påmindelse herom efterfulgt af en eventuel ophævelse af lejeaftalen, hvorefter nøglebrikken vil blive deaktiveret. Omkostninger ved eventuel ophævelse af lejemålet, deraf følgende tømning af de lejede lokaler samt deaktivering af nøgle skal bæres af lejer Nøglebrikker kan kun udleveres ved personlig henvendelse og underskrift. Alle bandmedlemmer i et øvelokale skal have en nøglebrik. Der hæftes personligt for hver nøglebrik I tilfælde af bortkomst skal kontoret informeres STRAKS! Ny nøglebrik kan rekvireres mod betaling af nyt nøgledepositum. En tabt nøgle betyder, at nøgledepositummet også er tabt. 8. Forbrugsregnskabet (varme og elektricitet) 8.1. Udlejer sørger for levering af varme og omkostninger herfor er indeholdt i den månedlige leje. Lejer må ikke etablere anden varmeforsyning uden udlejers skriftlige samtykke Udlejer sørger for levering af el og omkostningerne herfor er indeholdt i den månedlige leje. Dog kan udlejer fastsætte et maksimum forbrug udregnet efter gennemsnitsforbruget i de på stedet 40 øvelokaler. Overstiger forbruget dette maksimum skal den ekstra omkostning bæres af lejer. 9. Vedligeholdelse 9.1. Al indvendig vedligeholdelse af det lejede dvs. alt indenfor lejemålets fysiske rammer påhviler lejer, og som herved forpligtiger sig til at holde det lejede i en god vedligeholdelsesmæssig stand, svarende til ikrafttrædelsestidspunktets stand, hvori det lejede blev overtaget. Lejer er herunder forpligtet til at foretage maling, hvidtning mv. og vedligeholde gulve, elafbrydere. Lejer er desuden forpligtet til at vedligeholde og om fornødent forny låse, nøgler, døre og ruder. Opregningen af førnævnte dele, lejer skal vedligeholde, er ikke udtømmende, men blot eksempler Udlejer er berettiget, men ikke forpligtet, til at foretage en årlig gennemgang af det lejede og ejendommen i øvrigt med henblik på vurdering af vedligeholdelsesstand mv. 3

4 10. Alarmer 10.1 Det lejede er beskyttet af alarmsystem og kameraovervågning. Ved fejlalarmer der ikke straks afstilles, hæfter nøglebrugeren for udgifter i forbindelse med udrykning fra vagtservice. 11. Husorden og brug af udenoms- og fællesarealer Det påhviler lejer at iagttage, at der er god orden i det lejede, og at dette forvaltes på en sådan måde, at udlejers og de øvrige lejeres interesser ikke krænkes. Lejer skal omgås forsvarligt med det lejede og dettes tilbehør, samt ejendommen i øvrigt Udlejer kan til enhver tid udfærdige en husorden samt ordensregler, som lejer er pligtig til nøje at overholde. 12. Ansvar og risiko Forsikringen dækker op til kr for et helt lokale, såfremt en ajourført gearliste er indleveret på kontoret. 13. Fraflytning og tilbagelevering af det lejede Senest kl på ophørsdagen, hvilket herefter benævnes som ophørstidspunktet og uanset om dette er en helligdag eller dagen før en helligdag skal lejer tilbagelevere det lejede med hvad dertil hører, i ryddet og rengjort stand og i øvrigt i den stand, det var på ikrafttrædelsestidspunktet Inden ophørstidspunktet har lejer med mindre andet aftales med udlejer ret og pligt til at fjerne alt løsøre og inventar, samt tekniske installationer bekostet og indsat i det lejede af lejer, for at bringe det lejede tilbage til den oprindelige stand pr. ikrafttrædelsestidspunktet Med mindre parterne skriftligt har aftalt, at ændringer i det lejedes indretning ikke skal tilbageføres, har lejer pligt til at tilbageføre disse ændringer inden ophørstidspunktet, således at det lejede fremtræder som det var indrettet på ikrafttrædelsestidspunktet Senest på ophørstidspunktet gennemføres efter indkaldelse fra en af parterne en fælles besigtigelse af det lejede (flyttesyn) for fastsættelse af de mangler, som skal afhjælpes. Ved flyttesynet skal det lejede være ryddet og rengjort. Ved afslutningen af flyttesynet afleverer lejer samtlige nøgler til det lejede. Såfremt nøgler ikke afleveres fortsætter lejemålet og betalingskravet Hvis der ved flyttesynet konstateres mangler kan udlejer tilbageholde depositum for lokalet jf. 6. 4

5 14. Bilag 14.1 Til denne lejekontrakt hører følgende bilag: Bilag 1. Ordensreglement Undertegnede skriver under på ovenstående lejekontrakt dato: / / for lokale Band: Kontaktperson: Underskrift: Som lejer Som udlejer 5

6 Ordensreglement. Adresseændring - udskiftning: Flytning skal meldes til kontoret. Ligeledes skal det oplyses, hvis der fortages udskiftning eller forøgelse af bandet. Der foretages stikprøvekontrol via Odense Kommune, hvorfor det kræves at medlemsoplysninger bliver ajourført løbende. Det er vigtigt af hensyn til opnåelse af kommunal støtte, at oplysninger om bands navne og navne på bandmedlemmer, samt deres adresse, til enhver tid er korrekte. Manglende orientering om bandmedlemsudskiftning og/ eller adresseændring kan medføre tab af tilskud og eksklusion af øvelokaleforeningen, samt deraf følgende ophævelse af lejeaftalen. Affald og misligholdelse: Gangarealerne skal holdes fri for affald. Storskrald og lignende skal man selv finde container til. Almindeligt affald skal lægges i de opstillede affaldsbeholdere udenfor. Flasker og dåser med pant skal I selv sørge for at aflevere ved forhandler som modtager disse. Glas skal I ligeså selv finde glascontainer til, mens dåser uden pant kan komme i Kansas Citys almindelige affaldscontainer. Misligholdelse af lokalet medfører skidtbrev og reageres der ikke prompte på dette, ryddes lokalet op for lejers regning. I værste fald medfører misligholdelse bortvisning. Rengøring: Vis hensyn overfor jeres øvelokale-kolleger. Ryd op efter jer, og hold bananfluebestanden på et minimum, bl.a. ved at fjerne affald, når I forlader lokalet. Efterlad lokalerne som I selv ønsker at finde dem og sørg i det hele taget for, at der som minimum er ryddet, så de, der evt. skal passere jeres halvdel for at komme ud med deres gear, ikke skal lave en sti først. Se i øvrigt punktet herover. Udstyr: Som udgangspunkt: Pil ikke ved andres gear, så piller de heller ikke ved dit. Overtrædelse medfører bortvisning. Branddøre og hoveddøre: Skal holdes lukket. Nødudgange må ikke benyttes! Dette er af hensyn til jeres udstyrs sikkerhed! Uvedkommende skal ikke kunne gå ind. Overnatning og gæster: Det er forbudt og bortvisningsgrund at overnatte i lokalerne. Gæster må kun komme i øvelokalerne ifølge et medlem og det er da medlemmets ansvar at evt. gæster opfører sig ordentligt. (Spilleforhold) Åbne vinduer: Det er forbudt at spille for åbne vinduer. Vis i det hele taget hensyn spil ikke højere end nødvendigt. Ophængning af div. plakater, opslag mv. Plakater, opslag, mv. må ikke ophænges på vægge! Det er tilladt at ophænge plakater mv. på dørene dog må der kun benyttes almindeligt tape. Der findes desuden opslagstavle ved toiletterne/ automaterne, hvor I har lov at hænge opslag. Henvend jer ellers på kontoret, hvis I har materiale der skal hænges op. Rygepolitik Det er pr. 15. august 2007 forbudt at ryge på gangarealer og toiletter i Odense Øvelokaleforening. Rygning i øvelokalerne er som udgangspunkt forbudt, medmindre alle parter i lokalet underskriver en aftale, der viser at alle er enige om, at der gerne må ryges i lokalet og rygere forpligter sig således også til at tage hensyn til evt. ikke-rygere, som benytter lokalet. Hvis der ikke er enighed om rygning i lokalet kan ikkerygere nedlægge veto, således at lokalet skal være røgfrit. OBS! Overtrædelser af ordensreglementet medfører bøde på 500kr. pr. overtrædelse. 6

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Ejd. nr. 0510 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Side 2 af 15 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tibirkegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A (2014 udgave) 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Angvilla". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Syven. Dens hjemsted er Københavns Kommune.

VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Syven. Dens hjemsted er Københavns Kommune. VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 1 1. NAVN/HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Syven Dens hjemsted er Københavns Kommune. 2. FORMÅL: Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr.

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter for BoligSelskabet Isafjord a.m.b.a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere