Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:!"

Transkript

1 Parterne Udlejer: Foreningen Kammerklubben Ørnevej 69, 2400 KBH. NV. (Herefter benævnt som udlejer) Lejer: Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben Denne lejekontrakt indgås mellem (Benyt venligst BLOK-bogstaver, når blanketten udfyldes) Navn/ensemble: Kontaktpersonens fulde navn: Adresse: (Evt. ovennævnte ensemble inkl. medlemmer benævnes herefter som lejer) Instrument/ensembletype: 1. Det lejede Det lejede omfatter følgende medlemskab: Lejemålet er beliggende i bygningen med adresse på Ørnevej 69, 2400 KBH. NV 2. Anvendelse Det lejede skal anvendes til øvelokale og må ikke anvendes til andre formål, som er uden for Kammerklubbens normale aktiviteter. Lejer skal sikre at dennes kolleger og andre, der får adgang til det lejede lokale omgås dette forsvarligt. Alle ensemblevenner -medlemskaber tilhørende ovenstående kontaktperson hæfter i fællesskab for det lejede.

2 Der er pligt til medlemskab af Foreningen Kammerklubben, idet det lejede kun må anvendes til medlemmer af foreningen, jf. aftale med Ling Marketing Aps. Ændringer i det lejede må kun foretages med udlejers skriftlige godkendelse. I tilfælde af udskiftning af kontaktperson skal denne udfylde ny kontrakt. Har lejeren foretaget ændringer af det lejede, er lejeren ved lejeforholdets ophør forpligtet til at reetablere det lejede, med mindre udlejer skriftligt frafalder dette krav. Lejeren betaler ved indgåelse af lejeforholdet et depositum for det lejede, til sikkerhed for re-etableringspligten. Lejer er erstatningsansvarlig for enhver skade herunder også hændelige skader som påføres det lejede eller ejendommen i øvrigt, og som følger af lejers installationer eller ombygninger. 3. Ikrafttræden/ overtagelse 3.1. Det lejede overtages af lejer den 1. i efterfølgende måned efter underskriftsdatoen (se 14) eller den 1. i en given måned efter nærmere aftale mellem udlejer og lejer. Dette tidspunkt benævnes herefter som ikrafttrædelsestidspunktet. (Nærmeste 1. fra dato for underskrift jf. side 4) 3.2. Eventuelle mindre eller ikke-væsentlige mangler ved det lejede, der ikke hindrer lejers brug heraf, udskyder ikke ikrafttrædelsestidspunktet og berettiger ej heller lejer til afslag i lejen Såfremt det lejede ikke kan tages i brug på ikrafttrædelsestidspunktet og dette skyldes en tidligere lejers forhold (f.eks. dennes manglende rettidige fraflytning eller manglende istandsættelse) eller uventede istandsættelsesbehov, kan udlejer udskyde ikrafttrædelsestidspunktet med det tidsrum, som denne forsinkelse medfører. 4. Opsigelse/ ophør 4.1. Lejeforholdet kan fra lejers side opsiges med mindst en måneds skriftligt varsel inden den 1. i en måned, og lejer hæfter for betaling af 1 måneds husleje efter opsigelse. Lejeforholdet kan fra udlejers side opsiges med en måneds varsel. Udlejer kan opsige lejeforholdet med øjeblikkelig virkning, såfremt lejer væsentligt misligholder denne kontrakt eller udøver hærværk på det lejede eller bygningen i øvrigt. 5. Fremleje Lejer har ikke ret til at fremleje det lejede til 3. mand hverken helt eller delvist. Lejeren må ikke overlade brugen af det lejede til andre hverken helt eller delvist.

3 6. Månedlig ydelse og depositum Lejen udgør 550 kr. pr. måned (for et solistisk medlemskab) 6.1. Lejen forfalder til betaling månedsvis forud, og forfalder første gang pr. ikrafttrædelsestidspunktet, hvor der betales leje for perioden fra ikrafttrædelsestidspunktet og til udgangen af den pågældende måned. Lejen betales i øvrigt månedsvis forud hver den 1. i måneden Det kræves, at lejer/kontaktpersonen er tilmeldt betalingsservice Senest samtidig med lejers underskrift på denne kontrakt, betaler lejer et depositum for lokalet på 1650 kr. Dette depositum indestår til sikkerhed for et mellemværende mellem lejer og udlejer i forbindelse med lejeforhold, herunder til sikkerhed for lejers forpligtelser i forbindelse med fraflytning. Depositum tilbagebetales helt eller delvist, når lejemålet er ophørt, opgjort og ethvert krav fra udlejers side er fyldestgjort. 7. Årskontingent og nøgler 7.1. I hele lejeforholdets løbetid har lejer pligt til medlemskab af Foreningen Kammerklubben. Lejer får ved lejemålets start udleveret et personlig nøglekort. Der udleveres ét nøglekort mod betaling af kr. 50,00. Omkostninger ved eventuel ophævelse af lejemålet skal bæres af lejer. Ved tab af nøglen hæfter lejer for omkostningerne Nøglekortet kan kun udleveres ved personlig henvendelse og underskrift. Alle medlemmer/ensembler skal have ét nøglekort pr. medlemskab. Der hæftes personligt for hvert nøglekort. (Ensemblets kontaktperson, hvis medlemskabet er en gruppe) I tilfælde af bortkomst skal kontoret informeres OMGÅENDE Et nyt nøglekort kan rekvireres mod betaling af nyt nøglekort. 8. Forbrugsregnskabet (varme og elektricitet) 8.1. Udlejer sørger for levering af varme og omkostninger herfor er indeholdt i den månedlige leje. Lejer må ikke etablere anden varmeforsyning uden udlejers skriftlige samtykke Udlejer sørger for levering af el og omkostningerne herfor er indeholdt i den månedlige leje. Dog kan udlejer fastsætte et maksimum forbrug udregnet efter gennemsnitsforbruget i de på stedet 10 øvelokaler. Overstiger forbruget dette maksimum skal den ekstra omkostning bæres af lejer.

4 9. Vedligeholdelse 9.1. Al indvendig vedligeholdelse af det lejede dvs. alt indenfor lejemålets fysiske rammer påhviler lejer, og som herved forpligtiger sig til at holde det lejede i en god vedligeholdelsesmæssig stand, svarende til ikrafttrædelsestidspunktets stand, hvori det lejede blev overtaget. Lejer er herunder forpligtet til at foretage maling, hvidtning mv. og vedligeholde gulve, elafbrydere. Lejer er desuden forpligtet til at vedligeholde og om fornødent forny låse, nøgler, døre og ruder. Opregningen af førnævnte dele, lejer skal vedligeholde, er ikke udtømmende, men blot eksempler Udlejer er berettiget, men ikke forpligtet, til at foretage en årlig gennemgang af det lejede og ejendommen i øvrigt med henblik på vurdering af vedligeholdelsesstand mv. 10. Alarmer 10.1 Det lejede er beskyttet af alarmsystem og kameraovervågning. Ved fejlalarmer der ikke straks afstilles, hæfter nøglebrugeren for udgifter i forbindelse med udrykning fra vagtservice. 11. Husorden og brug af udenoms- og fællesarealer Det påhviler lejer at iagttage, at der er god orden i det lejede, og at dette forvaltes på en sådan måde, at udlejers og de øvrige lejeres interesser ikke krænkes. Lejer skal omgås forsvarligt med det lejede og dettes tilbehør, samt ejendommen i øvrigt. Udlejer kan til enhver tid udfærdige en husorden samt ordensregler, som lejer er pligtig til nøje at overholde. 12. Ansvar og risiko Foreningen Kammerklubben bærer ikke risiko eller forsikrer mod tyveri af medlemmers personlige genstande. Medlemmer bør derfor have instrumentforsikring og forsikring i mod personligt tyveri. 13. Fraflytning og tilbagelevering af det lejede Senest kl på ophørsdagen, hvilket herefter benævnes som ophørstidspunktet og uanset om dette er en helligdag eller dagen før en helligdag skal lejer tilbagelevere det lejede med hvad dertil hører, i ryddet og rengjort stand og i øvrigt i den stand, det var på ikrafttrædelsestidspunktet Inden ophørstidspunktet har lejer med mindre andet aftales med udlejer ret og pligt til at fjerne alt løsøre og inventar, samt tekniske installationer bekostet og indsat i det lejede af lejer, for at bringe det lejede tilbage til den oprindelige stand pr. ikrafttrædelsestidspunktet.

5 13.3. Med mindre parterne skriftligt har aftalt, at ændringer i det lejedes indretning ikke skal tilbageføres, har lejer pligt til at tilbageføre disse ændringer inden ophørstidspunktet, således at det lejede fremtræder som det var indrettet på ikrafttrædelsestidspunktet Senest på ophørstidspunktet gennemføres efter indkaldelse fra en af parterne en fælles besigtigelse af det lejede (flyttesyn) for fastsættelse af de mangler, som skal afhjælpes. Ved flyttesynet skal det lejede være ryddet og rengjort. Ved afslutningen af flyttesynet afleverer lejer samtlige nøgler til det lejede. Såfremt nøgler ikke afleveres fortsætter lejemålet og betalingskravet Hvis der ved flyttesynet konstateres mangler kan udlejer tilbageholde depositum for lokalet jf Bilag 14.1 Til denne lejekontrakt hører følgende bilag: Bilag 1. Ordensreglement Undertegnede skriver under på ovenstående lejekontrakt dato: / / Navn: Medlemskabs-type: Kontaktperson (i Kammermusikgruppe eller Ensembleven-medlemskab): Underskrift: Som lejer Som udlejer

6 Ordensreglement Adresseændring - udskiftning: Flytning skal meldes til bestyrelsen. Ligeledes skal det oplyses, hvis der fortages udskiftning eller forøgelse af gruppen. Der foretages stikprøvekontrol via Københavns Kommune, hvorfor det kræves at medlemsoplysninger bliver ajourført løbende. Det er vigtigt af hensyn til opnåelse af kommunal støtte, at oplysninger om ensemblets navne og navne på gruppemedlemmer, samt deres adresse, til enhver tid er korrekte. Manglende orientering om gruppe-medlemsudskiftning og/ eller adresseændring kan medføre tab af tilskud og ophævelse af lejeaftalen. Affald og misligholdelse: Gangarealerne skal holdes fri for affald. Storskrald og lignende skal man selv finde container til. Flasker og dåser med pant skal I selv sørge for at aflevere ved forhandler som modtager disse. Glas skal I ligeså selv finde glascontainer til. Misligholdelse af lokalet medfører skidtbrev og reageres der ikke prompte på dette, ryddes lokalet op for lejers regning. I værste fald medfører misligholdelse bortvisning. Rengøring: Vis hensyn overfor jeres kollegaer. Ryd op efter jer, og hold Kammerklubben pæn og ren, ved at tage skrald med jer ud af øvelokalerne når i forlader lokalet. Efterlad lokalerne som I selv ønsker at finde dem. Branddøre og hoveddøre: Skal holdes lukket. Nødudgange må ikke benyttes Dette er af hensyn til jeres instrumenters sikkerhed. Uvedkommende skal ikke kunne gå ind i Kammerklubben. Overnatning: Det er forbudt og bortvisningsgrund at overnatte i lokalerne. (Spilleforhold) Åbne vinduer: Det er forbudt at spille/øve for åbne vinduer. Vis i det hele taget hensyn til andre musikere og naboer. Ophængning af div. plakater, opslag mv.: Plakater, opslag, mv. må ikke ophænges på vægge i Kammerklubben. Rygepolitik: Rygeforbud på gangarealer, toiletter og i lokalerne i Foreningen Kammerklubben. OBS Overtrædelser af ordensreglementet medfører bøde på 500 kr. pr. overtrædelse.

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem Udlejer: Odense Øvelokaleforening c/o Kansas City Munkebjergvej 140 5230 Odense M (Herefter benævnt som udlejer)

Læs mere

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er. Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx.

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx. E-doc i ØKF Lejemåls nr. Ejendoms nr. LEJEKONTRAKT mellem Københavns Ejendomme som udlejer Og xx som lejer dele af eller hele ejendommen beliggende xx. Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby 21. august 2012 1-61722-1-4 L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede som udlejer A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby og medundertegnede som lejer Garage Made I/S Cvr. nr.

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND UDKAST 16.09.2014 LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade 55 2100 København Ø Danmark Tlf: 35 44 70 00 Fax: 35 44 70 01 www.ntadvokater.dk

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Lejemåls nr. E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser der uddyber eller fraviger det fortrykte kan anføres i kontraktens

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 17 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse EBC products Preview Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 660-159 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

Appendiks 3.1. Aftale om leje af Vestbanens værksted i Varde. Mellem. Vestbanen A/S c/o Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde.

Appendiks 3.1. Aftale om leje af Vestbanens værksted i Varde. Mellem. Vestbanen A/S c/o Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde. Appendiks 3.1 Aftale om leje af Vestbanens værksted i Varde Mellem Vestbanen A/S c/o Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde og [Operatør] Mellem Vestbanen A/S c/o Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde (herefter

Læs mere

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014.

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014. Typeformular A, 8. udgave 4 herskabs lejligheder og 1 luksus penthouse. Lejlighederne er TOTAL renoveret af dygtige Danske håndværkere. nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere