BILAG 1 KLASSIFICERING OG SORTERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1 KLASSIFICERING OG SORTERING"

Transkript

1 BILAG 1.1: KLASSIFICERING OG SORTERING, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV BILAG 1 KLASSIFICERING OG SORTERING Bilag 1 indehlder retningslinjer fr klassifikatin g srtering af verskudsjrd. Retningslinjerne beskriver fastsættelse af antal jrdprøver til kemisk analyse, analyseparametre g -metder, prøvetagning g srtering, klassifikatin samt kildesrtering af jrd. Der henvises i øvrigt til bilag 1-3 i jrdflytningsbekendtgørelsen. INDHOLD 1.1 Analyseparametre g -metder 1.2 Antal jrdprøver til kemisk analyse 1.3 Klassificering 1.4 Kildesrtering af verskudsjrd 1.5 Jrdhåndteringsplan Tabel 1: Analyseparametre ved udvalgte frureningskilder Tabel 2: Analysemetder 1

2 1.1 Analyseparametre g -metder I tabel 1 ses de analyseparametre, det sm minimum er nødvendigt at analysere fr, afhængig af hvilken kilde der er årsag til frurening af jrden. I tvivlstilfælde skal der rettes henvendelse til Center fr Miljø. Frurenet jrd analyseres på baggrund af viden m de specifikke aktiviteter, der er relevante fr det pågældende areal. Såfremt der på baggrund af histrik eller frundersøgelser er fremkmmet plysninger, sm i tilstrækkeligt mfang kan berettige fravigelse af retningslinjerne i tabel 1, kan der efter aftale med Center fr Miljø analyseres fr færre eller andre parametre. Center fr Miljø kan ligeledes på baggrund af histrik g/eller frureningsundersøgelser stille specifikke krav til analysekmpnenter. Fyldjrd skal sm minimum analyseres fr de frureningskmpnenter angivet i indledningen til tabel 1. Opnås der ved felt- eller analysearbejdet indikatin af eller kendskab til andre frureningstyper/kmpnenter skal der fretages en selvstændig analyse fr disse kmpnenter. Ved kemiske analyser frstås analyser udført på analyselabratrium, der udfører analyser af den kvalitet sm fremgår af Miljøstyrelsens Vejledning nr. 13 fra 1998 m analysemetder. Analyserne skal angives sm mg pr. kg tørstf g detektinsgrænsen skal sm hvedregel være 1/10 af 'klasse 1-værdien'. Kemiske analyser skal udføres i henhld til tabel 2. Anvendelse af feltmetder sm erstatning fr kemiske analyser skal på frhånd være gdkendt af Center fr Miljø. 1.2 Antal jrdprøver til kemisk analyse Sm det fremgår af Miljøstyrelsens Vejledning nr. 13 fra 1998 Prøvetagning g analyse af jrd, skal analyser fr flygtige nedbrydelige stffer (fx kulbrinter, PAH er, cyanider etc.) emballeres i membranglas (fx Redcap-, Duranglas). Stabile stffer kan udtages i diffusins- g hæmmende emballage fx rilsan-pser, syltetøjsglas eller lignende. Til bestemmelse af det nødvendige antal jrdprøver til kemisk analyse anvendes en mregningsfaktr på 1,8 tn pr. m³, medmindre andet kendes knkret Krtlagte arealer mv. Jrd fra krtlagte arealer 1 samt arealer, hvr der er knstateret frurening ud ver kategri 2 2, skal analyseres med én jrdprøve til kemisk analyse pr. 30 tn. Prøveantallet kan evt. reduceres, såfremt det sker i verensstemmelse med en plan fr jrdens håndtering, sm Center fr Miljø har gdkendt. Er der tale m intakt jrd, kan analysefrekvensen nedsættes efter aftale med Center fr Miljø. Klassificeringen af intakt jrd fretages, sm beskrevet i afsnittet m frklassificering Områdeklassificerede arealer g ffentlige vejarealer Jrd fra mrådeklassificerede arealer eller ffentlige vejarealer, der ikke er krtlagt, skal analyseres med én jrdprøve til kemisk analyse pr. 30 tn, såfremt jrden ønskes anvendt til frmål, der frdrer at jrden er ufrurenet, fx ved genanvendelse i følsmme mråder. Til øvrig brtskaffelse/anvendelse skal jrden analyseres med én jrdprøve til kemisk analyse pr. 120 tn, dg med én jrdprøve til kemisk analyse pr. 30 tn, hvis der er knstateret frurening ud ver kategri 2. Er der tale m intakt jrd, kan analysefrekvensen nedsættes efter aftale med Center fr Miljø. Den intakte jrd skal være dkumenteret i henhld til afsnittet m frklassificering. 1 2 I henhld til jrdfrureningslven. I henhld til bekendtgørelse nr. 748 af 21. juni 2007, Anmeldelse g dkumentatin i frbindelse med flytning af jrd. 2

3 1.3. klassificering Klassificeringen af verskudsjrd fretages på frskellig vis afhængig af, m jrden undersøges før eller efter pgravningen g afhængig af, hvilke frureningskmpnenter jrden indehlder. Gældende i alle tilfælde er, at frureningskategrien bestemmes fr hver enkelt analyseparameter, g den højeste kategri, der er knstateret, er bestemmende fr jrdpartiets samlede frureningskategri. Sm dkumentatin fr klassificeringen af jrd fra krtlagte arealer skal der indsendes en skitse med pdelinger, prøveudtagningssteder g prøvebetegnelser, der svarer til de betegnelser, der fremgår af analyserapprterne. Såfremt der er knstateret kategri 1-jrd i et mråde, hvr der vervejende er knstateret kraftig frurening, vurderer Center fr Miljø knkret, hvrvidt klassificeringen er frsvarlig at anvende Anvendelse af 50 % -reglen Det er muligt at klassificisere et jrdparti samlet, ved hjælp af den såkaldte 50 % -regel. Repræsenterer mindst 3 prøver ét jrdparti 3, skal følgende være verhldt, fr at hele partiet kan kategriseres samlet, efter den laveste kategri: Gennemsnittet fr hver enkelt frureningskmpnent må ikke verskride grænseværdien fr den pågældende kategri. Intet enkelt analyseresultat må verskride grænseværdien fr den samlede kategri med mere end 50 % Frklassificering Frklassificering betyder, at der udtages jrdprøver til klassificering inden pgravning, med henblik på direkte brtkørsel. Området, sm skal frklassificeres, inddeles i felter med en vis tykkelse, passende til den prøvefrekvens der tilstræbes. Fx vil et prøvefelt på 50 m² med en tykkelse på 0,33 m svare til ca. 30 tn jrd. Figur 1 viser en typisk feltinddeling. Jrdprøverne skal være repræsentative fr det pågældende undersøgelsesfelt g kan udtages sm enten blandeprøve af flere enkeltprøver, eller udtages sm én enkeltprøve. Metden vælges på baggrund af, m der er knstateret frurening ved syn g lugt, samt m det er intakt jrd eller fyldjrd. Sm udgangspunkt anvendes følgende fremgangsmåder: Ved undersøgelse af fyldjrd, uden tydelige tegn på frurening med flygtige kmpnenter (såsm lie), udtages en blandeprøve fra 5 enkeltprøver, frdelt jævnt ver arealet g/eller dybden. Ved kendskab til punktkilder eller ved frekmst af frurening med flygtige frureningskmpnenter, skal der udtages enkeltprøver. Er intakte jrdlag identificeret klart, udtages enkeltprøver, der repræsenterer de pågældende jrdlag Afgrænsning af ht-spt Hvis der knstateres et ht-spt, bør denne frurening graves væk først. Fr at sikre, at htspt er afgravet, skal der udtages jrdprøver i gravefrnten i felter på max 15 m 2, fx Figur 1 Enkel inddeling i prøvetagningsfelter ved en frklassificering. Fra hvert felt udtages en prøve eller en blandingsprøve til kemisk analyse. Felternes areal g tykkelse skal tilpasses prøvetagnings-frekvensen Ved et jrdparti frstås en mængde verskudsjrd af samme jrdtype (fyld, sand, muld, ler, intakte jrdlag mv.), der stammer fra et afgrænset areal g sm indehlder de samme frureningskmpnenter. 3

4 meter g bund af udgravning i felter på max 50 m 2, fx 7 7 meter. De udtagne jrdprøver analyseres fr den eller de frureningskmpnenter, der er udslagsgivende fr ht-spttet Udtagning af supplerende jrdprøver Såfremt der er udtaget prøver svarende til 1 pr. 120 tn, g der herefter skal udtages supplerende jrdprøver, således at der pnås en frekvens på 1 pr. 30 tn (fx i frbindelse med klassificering af kategri 1-jrd), skal der udtages 4 supplerende jrdprøver til analyse. Et felt svarende til 120 tn skal inddeles i 4 felter, hvr der fra hvert felt skal udtages én prøve eller én blandingsprøve til kemisk analyse. I figur 2 ses en skitse ver en sådan underpdeling, hvr det midterste felt er pdelt i 4 nye felter, hvrfra der udtages jrdprøver Intakt jrd Intakte aflejringer kan frklassificeres ligesm Figur 2 Eksempel: Underpdeling af felt, ved ændring af analysefrekvens, efter den første frklassificering. fyldjrd, sm beskrevet venfr, eller frklassificeres ved undersøgelse af den øverste del af de intakte aflejringer efter følgende fremgangsmåde (se gså eksemplet i figur 3): Ved en gelgisk bedømmelse 4 identificeres tppen af de intakte aflejringer. Fr krtlagte arealer g ikke krtlagte arealer med frurening ud ver kategri 2 udtages en jrdprøve til kemisk analyse pr. 50 m² fra den øverste del af jrden. Knstateres det ved kemisk analyse, at alle jrdprøver fra den øverste del af den intakte jrd er ren, kan de dybereliggende jrdlag brtskaffes sm ren jrd, såfremt det ved gravearbejdet kntrlleres (syn g lugt), at den pgravede jrd svarer til ren jrd. Knstateres der frurening under arbejdet, må jrden selvfølgelig ikke brtskaffes sm ren jrd, men skal analyseres yderligere. 4 Prøvebeskrivelse i henhld til Vejledning i ingeniørgelgisk prøvebeskrivelse, Dansk Geteknisk Frening. Vurderingen af, m laget er intakt, skal gså fretages på baggrund af beskrivelse af dybereliggende prøver. 4

5 Ved afgravningen skal man generelt frsøge at følge det intakte jrdlag, der ved analyse er knstateret ren. På grund af dette g evt. punktkildefrureninger i mrådet, er det vigtigt, at der føres fuldt miljøtilsyn med gravearbejdet. Figur 3 viser en måde, hvrpå begge klassificeringsmetder kan anvendes på samme areal Klassificering af pgravet jrd Klassificering af pgravet jrd fretages sm ftest, når jrden er blevet plagt i fx cntainere eller miler. Oplægning i miler Miler med jrd, der plægges direkte fra udgravning, må ikke være bredere end 5 meter g højere end 2,5 meter. Før udtagning af jrdprøver fra milen, inddeles milen i den jrdmængde, sm jrdprøven efterfølgende skal repræsentere. Inddelingen sker ved parallelle snit på tværs af milen, hvr der fra hver miledel udtages en repræsentativ jrdprøve ved blanding af 5 enkeltprøver. Enkeltprøverne udtages jævnt frdelt g sm minimum 50 cm inde i milen, se eksemplet i figur 3. Udtagning af supplerende jrdprøver Såfremt der er udtaget jrdprøver svarende til 1 pr. 120 tn, g der herefter skal udtages supplerende jrdprøver, således at der pnås en frekvens på 1 pr. 30 tn (fx i frbindelse med kategrisering af kategri 1-jrd), skal der udtages 4 supplerende jrdprøver til analyse. Et felt svarende til 120 tn skal inddeles i 4 felter, hvr der fra hvert felt skal udtages én blandingsprøve til kemisk analyse. I figur 4 ses et eksempel på en sådan underpdeling, hvr feltet til højre er pdelt i 4 nye felter, hvrfra der udtages jrdprøver. Figur 4 Eksempel: Opdeling af en mile i prøvetagningsfelter. Feltet til højere er yderligere underpdelt i 4 nye felter, grundet skift i analysefrekvens. De stre felter svarer til 120 tn g de små felter til 30 tn. Miljøcntainer Jrd sm er plagt i miljøcntainere kan srteres på baggrund af blandingsprøver fra hver enkelt miljøcntainer, ved sammenstikning af 5 enkeltprøver. Enkeltprøverne skal udtages jævnt frdelt g midt i jrdbunken eller sm minimum i 50 cm s dybde. 1.4 Kildesrtering af verskudsjrd Jrden skal kildesrteres ved pgravningen, således at der undgås en sammenblanding af frurenet g ufrurenet jrd. Endvidere skal der så vidt muligt fretages en srtering af jrd i jrdtyper med frskellige egenskaber (muld, fyld, sand, ler, intakte jrdlag m.v.) g således at srtering af jrd til genanvendelse, rensning g depnering ptimeres. Er der ved pgravningen ikke kendskab til jrdens frureningsgrad, bør srteringen sm et minimum mfatte en pdeling i muld, fyldjrd g intakte jrdlag. Jrden må ikke indehlde andre affaldsfraktiner, sm fx betn, brkker, metal eller slagger. Disse fraktiner skal srteres fra, g anmeldes g brtskaffes i henhld til Regulativ fr erhvervsaffald i Københavns Kmmune (erhvervsaffaldsregulativet). 1.5 Jrdhåndteringsplan Inden jrd fra et krtlagt areal flyttes, skal der først gdkendes en jrdhåndteringsplan af Center fr Miljø. En jrdhåndteringsplan svarer til en frklassificering, der skal indehlde følgende plysninger: Lkalitetens adresse, matrikelnr. g ejerlav Situatinsplan, hvr følgende fremgår: 5

6 adresse, matrikelnr. g ejerlav, målestk, nrdpil, veje g bygninger, der frbliver på grunden. hvr prøverne er udtaget/bringerne er placeret eventuelle nedgravede lietanke g -udskillere angivelse af eventuelle ht-spts g deres afgrænsning størrelsen af det felt, sm hver jrdprøve repræsenterer angivelse af kategri fr hvert felt, brug fx frskellige farver Det er en frdel at lave en situatinsplan fr hver dybde, hvr der er udtaget prøve Angivelse af prøvefrekvensen (fx en prøve pr. 30 tns) Beskrivelse af prøvetagningsmetden Beskrivelse af jrdprøverne efter DGF bulletin nr. 1, Vejledning i ingeniørgelgisk prøvebeskrivelse 1995, når der er udtaget prøver dybere end 50 cm. Analyserapprter fra labratriet Beskrivelse af afgrænsning af eventuelle ht-spts Angivelse af jrdmængder i de frskellige frureningsklasser/-kategrier 6

7 Tabel 1 - Analyseparametre ved udvalgte frureningskilder Fyldjrd skal sm minimum analyseres fr lie (kulbrinter), benz(a)pyren, PAH, Cd, Cu, Pb, Zn. Ved kendskab til andre frureningskilder, skal der desuden analyseres fr nedennævnte parametre. Pkt. Frureningskilder Parametre, der sm minimum gså bør analyseres fr 1.1 Akkumulatr/tørelementer Cr, Ni, As 1.2 Asfalt/tjærevirksmhed Phenler, BTEX (Andre parametre kan være relevante) 1.3 Autværksteder BTEX, Cr, chlrerede pløsningsmidler 1.4 Destruktinsanstalter g lignende Chlrerede pløsningsmidler 1.5 Elværker BTEX, chlrerede pløsningsmidler 1.6 Farve/lakindustri Chlrerede pløsningsmidler, As, Cr, Sn, phtalater A 1.7 Garverier Chlrerede pløsningsmidler, Cr, Ni, As 1.8 Gasværker Phenler, BTEX, Cyanid, svvl A 1.9 Galvanisering Chlrerede pløsningsmidler, Cr, As, Ni, Cyanid 1.10 Glasuld/glasfiber Phenler, Styren 1.11 Industrilakering/verfladebehandling Chlrerede g vandblandbare pløsningsmidler, BTEX 1.12 Kemisk råstfindustri Chlrerede pløsningsmidler, vandblandbare pløsningsmidler, metaller B 1.13 Krn- g fderstfindustri Hg, metaller B, evt. pesticider 1.14 Limfabrikker Vandblandbare pløsningsmidler, 1.15 Medicinalvarefabrikker Chlrerede g vandblandbare pløsningsmidler, BTEX 1.16 Metalstøberier/jern- g stålværker Chlrerede pløsningsmidler, phenler, BTEX, Ni, M A 1.17 Olie/ Benzinanlæg (servicestatiner) BTEX g additiver (MTBE,1,2-dichlrethan, 1,2-dibrmethan) 1.18 Olie/ bezinplag (raffinaderier) BTEX g additiver (MTBE,1,2-dichlrethan, 1,2-dibrmethan) 1.19 Olie/ fyringsanlæg BTEX 1.20 Pesticidprduktin Chlrerede pløsningsmidler, vandblandbare pløsningsmidler, As, Hg, Cr, pesticider A 1.21 Plastindustri Vandblandbare pløsningsmidler, As, Hg, Cr, BTEX, Styren, phtalater A 1.22 Renserier Chlrerede g vandblandbare pløsningsmidler, BTEX 1.23 Skibsværfter Chlrerede pløsningsmidler, vandblandbare pløsningsmidler, rgantin A 1.24 Skrthandlere Cr, Ni 1.25 Skydebaner Ni 1.26 Stejlepladser/tjærepladser PAH 1.27 Sæbe- g vaskemiddelprduktin g blanding 1.28 Tekstilfabrikker g imprægneringsvirksmheder Chlrerede pløsningsmidler, vandblandbare pløsningsmidler Chlrerede pløsningsmidler, vandblandbare pløsningsmidler, phenler inkl. pentachlrphenl, Cr, Ni 1.29 Transfrmerstatiner Chlrerede pløsningsmidler, BTEX 1.30 Træimprægnering As, Cr, Sn, PAH, pentachlrphenl, Phenl, evt. Flur A 1.31 Trykkerier Chlrerede pløsningsmidler, vandblandbare pløsningsmidler, Cr, Ni, Hg 1.32 Veje, rabatjrd m.m. Sm fr fyldjrd 1.33 Vulkaniseringsanstalter Chlrerede g vandblandbare pløsningsmidler 1.34 Diffus frurening Sm fr fyldjrd PAH Plyarmatiske Hydrcarbner BTEX Benzen, Tluen, Etylbenzen g Xylener Chlrerede pløsningsmidler: Chlrerede C1- g C2-alifater (+ chlrbenzener) Opløsningsmidler skal vurderes branchespecifikt A Analysemetde g grænseværdier mangler. Kntakt Center fr Miljø. B Vurderes branchespecifikt. 7

8 Tabel 2 Analysemetder Analyseparameter Metaller: Analysemetde screening Analysemetde specifik Arsen (As) EDXRF/ICP AAS - grafitvn/icp A Bly (Pb) EDXRF/ICP AAS - flamme/icp A Cadmium (Cd) ICP AAS - grafitvn/icp A Chrm (Cr) EDXRF/ICP AAS - flamme/icp A Kbber (Cu) EDXRF/ICP AAS - flamme/icp A Kviksølv (Hg) ICP AAS - cldvapur/icp A Nikkel (Ni) EDXRF/ICP AAS - grafit/ ICP A Zink (Zn) EDXRF/ICP AAS - flamme/icp A Tin (Sn) Kulbrinter: Benzen Tluen Xylen Naphthalen Styren Terpentin,min Benzin (kulbrinter) Gaslie (kulbrinter) B Tung lie (kulbrinter) PAH-frbindelser: PAH er Benz(a)pyren Dibenz(a,h)antracen Identifikatin med GC/FID - pentan C GC/FID - pentan C GC/MS tluen GC/MS tluen GC/MS tluen Reference Analysemetde er angivet 2.1 Analyse fr tin (Sn) kræver specielle metder Pentan-metde: Analysemetde er angivet 2.4 Pentan/acetne-metde: REFLAB 4:2008 jf. bekendtgørelse 1479 Pentan- g tluenmetde: Analysemetde er angivet 2.9 Pentan/acetne-metde: REFLAB 4:2008 jf. bekendtgørelse 1479 Phenler Identifikatin med GC/FID GC/MS - dichlrmethan Analysemetde er angivet 2.7 Cyanider Ingen metde ISO/DIS letflygtigt g ttal Analysemetde er angivet 2.2 A B C Oplukning skal ske i henhld til DS 259. Gaslie er en fælles betegnelse fr diesel g let fyringslie. Kntakt Center fr Miljø fr nærmere retningslinjer mht. analyse fr indhld af naturlige kulbrinter. 8

KLASSIFICERING OG SORTERING

KLASSIFICERING OG SORTERING KLASSIFICERING OG SORTERING Bilaget indeholder retningslinjer for klassifikation og sortering af overskudsjord. Retningslinjerne beskriver fastsættelse af antal jordprøver til kemisk analyse, analyseparametre

Læs mere

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde vejledning til brug herfor.

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde vejledning til brug herfor. Rudersdal Kommune Jordflytningsregulativ 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Rudersdal

Læs mere

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde skema til brug herfor.

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde skema til brug herfor. Jordregulativ Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederiksberg Kommune med henblik på at

Læs mere

Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder skema til brug herfor.

Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder skema til brug herfor. REGULATIV FOR JORD Generel del 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Tårnby

Læs mere

JORDREGULATIV. Gladsaxe Kommune. Gældende fra 10. juli 2012.

JORDREGULATIV. Gladsaxe Kommune. Gældende fra 10. juli 2012. JORDREGULATIV Gladsaxe Kommune Gældende fra 10. juli 2012. 2 JORDREGULATIV 1. Formål 1.1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere

Læs mere

Regulativ for jord for Gentofte Kommune

Regulativ for jord for Gentofte Kommune Regulativ for jord for Gentofte Kommune 2 Formål 1 Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 19, stk. 2 i affaldsbekendtgørelsen, hvoraf det fremgår, at Gentofte Kommune skal vedtage et selvstændigt

Læs mere

REGULATIV FOR JORD Ballerup Kommune

REGULATIV FOR JORD Ballerup Kommune REGULATIV FOR JORD Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse REGULATIV FOR JORD... 1 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag... 3 4. Definitioner...

Læs mere

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning (herunder at udarbejde skema til brug herfor).

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning (herunder at udarbejde skema til brug herfor). Herlev Kommune Jordflytningsregulativ 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Herlev Kommune

Læs mere

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Miljøkontrollen 2006 MILJØKONTROLLEN 1. marts 2003 indfører Københavns Kommune et regulativ, som skal gøre det hurtigere og mere smidigt for bygherrer og entreprenører

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Gældende fra d. 1. januar 2012

REGULATIV FOR JORD. Gældende fra d. 1. januar 2012 Gældende fra d. 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde... 3 Lovgrundlag... 4 Definitioner... 4 Arealer omfattet af områdeklassificeringen... 4 Affaldsproducentens

Læs mere

BILAG 2 KLASSIFIKATION OG SORTERING

BILAG 2 KLASSIFIKATION OG SORTERING BILAG 2 KLASSIFIKATION OG SORTERING Bilag 2 indeholder retningslinjer for klassifikation og sortering af overskudsjord. Retningslinjerne beskriver fastsættelse af kemiske analyser, analyseparametre og

Læs mere

Regulativ om jord Glostrup Kommune. Regulativ om jord. Glostrup Kommune

Regulativ om jord Glostrup Kommune. Regulativ om jord. Glostrup Kommune Regulativ om jord Glostrup Kommune Center for Miljø og Teknik Marts 2012 Indholdsfortegnelse Generel del 3 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 4 4 Anvendelsesområde 4 5 Gebyr 4 6 Klage m.v. 4 7 Overtrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR Regulativ for forurenet jord, jord fra forureningskortlagte ejendomme, samt jord fra offentlige vejarealer

REGULATIV FOR Regulativ for forurenet jord, jord fra forureningskortlagte ejendomme, samt jord fra offentlige vejarealer REGULATIV FOR Regulativ for forurenet jord, jord fra forureningskortlagte ejendomme, samt jord fra offentlige vejarealer Morsø Kommune 1. Formål 1.1 Regulativets formål er at sikre, at forurenet jord bliver

Læs mere

Bilag 1 Grænseværdier - jordklasser

Bilag 1 Grænseværdier - jordklasser Bilag 1 Grænseværdier - jordklasser Klasse 0 Klasse ½ Klasse 1 Klasse 1½ Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 tørstof tørstof tørstof tørstof eluat Tørstof eluat tørstof eluat tørstof

Læs mere

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Sags nr. 81346 Dokument nr. 1815136 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4.

Læs mere

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen Arbejdspgaver i Miljøafdelingen Udarbejdet af: Olav Bjesen Dat: 13. august 2015 Arbejdspgaver i Miljøafdelingen August 2015 Indledning Miljøafdelingens pgaver har rødder tilbage til de tidligere sundhedskmmissiner.

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE Eksempler på jordflytninger i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. FORMÅL. 2 2. LOVGRUNDLAG 3 3. GYLDIGHEDS- OG ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune 1. Formål Regulativets formål er, at sikre at styring af forurenet jord i Nordfyns Kommune sker efter gældende regler. Samt at definere og udpege områder, hvor

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Vejledning i. Håndtering af forurenet jord på Sjælland

Vejledning i. Håndtering af forurenet jord på Sjælland Vejledning i Håndtering af forurenet jord på Sjælland Juli 2001 1 Vejledning i Håndtering af forurenet jord på Sjælland Juli 2001 Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland Juli 2001 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til Kommune vandløb 23, Holeby fra vaskeplads på Kærstrup Hovedgård 4960 Holeby

Tilladelse til udledning af spildevand til Kommune vandløb 23, Holeby fra vaskeplads på Kærstrup Hovedgård 4960 Holeby Tilladelse til udledning af spildevand til Kmmune vandløb 23, Hleby fra vaskeplads på Kærstrup Hvedgård 4960 Hleby 02-02-2016 Brevid: 3729516 Sagsnr.: 320213 Llland Kmmune Teknik- g Miljømyndighed Pstadresse

Læs mere

Vejledning i. Håndtering af forurenet jord på Sjælland

Vejledning i. Håndtering af forurenet jord på Sjælland Vejledning i Håndtering af forurenet jord på Sjælland Juli 2001 1 Vejledning i Håndtering af forurenet jord på Sjælland Juli 2001 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål... 3 3. Lovgrundlag... 4

Læs mere

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende FORSLAG Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1. Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-783-00006 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1346 af 21/12/2011 BEK nr 874

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Tjørnehoved, Præstø Kommune Matrikel 3b Tjørnehoved By, Allerslev Journalnr. 04-000156 Dokumentnr. 246198 23. marts 2006 MMY 1 Der er d. 1. juli 2004 søgt

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

Regulativ for jordstyring. af 28. juni Holstebro Kommune

Regulativ for jordstyring. af 28. juni Holstebro Kommune af 28. juni 2008 Holstebro Kommune Indholdsfortegnelse... 1 af 28. juni 2008... 1 Holstebro Kommune... 1 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde... 3 4 Anmeldelse af jordflytninger...

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Handleplan for de fire forureninger i Grindsted by

Handleplan for de fire forureninger i Grindsted by Område: Reginal Udvikling Udarbejdet af: Trine Krsgaard / Mette Christphersen Afdeling: Jrdfrurening E-mail: Trine.Krsgaard@reginsyddanmark.dk Jurnal nr.: 07/7173 Telefn: 76631560 / 76631939 Dat: 3. juni

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Jordflytning. 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering,

Jordflytning. 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering, Jordflytning flytning Jordflytning 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering, som medførte en udvidelse af anmeldepligten ved

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER R7 Ved nedlæggelse af et vejareal vil alle vejmaterialer over råjordsplanum oftest skulle fjernes, både asfaltbelægning, vejkasse og rabatjord.

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune.

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Baggrund. Lovgivning Lov om forurenet jord af 04/12 2009 (Jordforureningsloven) 52 fastsætter at: Tilførsel af

Læs mere

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Geo projekt nr. 200873 Rapport nr. 1, 2016-10-06 Sammenfatning I forbindelse med salg af

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Jordregulativ. for Københavns Kommune 1. januar 2012

Jordregulativ. for Københavns Kommune 1. januar 2012 Jordregulativ for Københavns Kommune. januar 202 Jordregulativ for Københavns Kommune. januar 202!"# " %!"! % % & ' ' " % # % ( )* + *,!)- *,./0 % ))& 2)" 2 & / Jordregulativ for Københavns Kommune. januar

Læs mere

Til samtlige kommuner og statslige miljøcentre under Miljøministeriet

Til samtlige kommuner og statslige miljøcentre under Miljøministeriet Til samtlige kmmuner g statslige miljøcentre under Miljøministeriet Organisatin & Jura J.nr. Mst-149-00058/ MST-109-00011 Ref. tkbu Den 8. juli 2009 [Opdateret d. 6. juli 2011/tihkr] Underretning m afgørelser

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

6. Håndtering af jorden i praksis

6. Håndtering af jorden i praksis 6. Håndtering af jorden i praksis 6.1 Sortering Allerede ved opgravning af forurenet jord, og om muligt inden, i forbindelse med undersøgelser, bør jorden sorteres med henblik på genanvendelse. Det er

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013. Helsingør Kommune. Regulativ for erhvervsaffald. Juni 2013

Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013. Helsingør Kommune. Regulativ for erhvervsaffald. Juni 2013 Regulativ fr erhvervsaffald Helsingør Kmmune - 2013 Helsingør Kmmune Regulativ fr erhvervsaffald Juni 2013 Udarbejdet af: Helsingør Kmmune Center fr Teknik g Miljø Mørdrupvej 15 3060 Helsingør Telefn:

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S Halsvej 190 9310 Vodskov Email: hn@penielsen.dk 20170220 Sag nr. 170026 Att.:

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Annncering vedrørende frit-valgsmrådet i Faabrg-Midtfyn Kmmune 1 1 Indledning Nærværende annncering af fritvalgsmrådet vedrører persnlig pleje g praktisk hjælp efter servicelven 83 i Faabrg-Midtfyn Kmmune

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

Registrering af forurenet jord

Registrering af forurenet jord Regin Hvedstaden Kncern Milj Regin Hvedstaden Kngens Vange 2 3400 Hillerd Registrering af frurenet jrd Osterbrgade 226-238 g Carl Nielsens,{1161-5 2100 Ksbenhavn A Matrikel nr.5627 Udenbys Klredeb Kvarter.

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

Årsberetning. Program for intern overvågning

Årsberetning. Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. juli 2010 til 31. december 2010 Prgram fr intern vervågning 1 Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet Revisinsinstruks fr Aftensklemrådet Januar 2012 Revisinsinstruks Revisinsinstruks fr freninger der tilbyder flkeplysende vksenundervisning g sm mdtager tilskud i henhld til Flkeplysningslven I henhld til

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS Risikregister Alle rettigheder ejes af PR2 - Prjekter - Rådgivning Resultater. www.pr2.dk. Enhver anvendelse eller videreudvikling g editering, inklusive editering af dkumenter, sm tidligere er blevet

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Regulativ om jord Helsingør Kommune 2011. Regulativ for jord. Helsingør Kommune

Regulativ om jord Helsingør Kommune 2011. Regulativ for jord. Helsingør Kommune Regulativ for jord Helsingør Kommune Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse Generel del 3 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 4 4 Anvendelsesområde 8 Husholdninger 8 5 Pligter og rettigheder 8 6

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje)

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) Vejledning m tilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje (DDB s driftspulje) Marts 2017 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder fr driftstilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering MEMO TITEL Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering DATO 19. oktober 2012 TIL COWI, hwj FRA COWI, ndr PROJEKTNR A028003-017 ADRESSE 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen NOTAT Projekt Taastrup Torv Kunde Casa Entreprise A/S Notat nr. Dato 2012-09-04 Til Høje-Taastrup Kommune Fra Rambøll Kopi til Jørgen Nielsen 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen Der er den 6. august

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

e-post:

e-post: Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Jrdrens Syd ApS Tlf. : 7376 7676 Flensbrg Landevej 1 Søgård Dat: 10. august 2015 6200 Aabenraa Sagsnr.: 07/66178 e-pst: jrs@jrdrenssyd.dk Kntakt: Flemming

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017 Kvalitetsledelseskrav Frundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske g miljømæssige undersøgelser Maj 2017 Side 2 af 8 KVALITETSLEDELSESKRAV TIL RÅDGIVERYDELSER 1 Indledning Frmålet med bilag Kvalitetsledelseskrav

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 2 Vandområders kvalitet

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 2 Vandområders kvalitet HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 Vandmråders kvalitet Vedtaget 15. maj 2012 Bilag 2 Vandmråders kvalitet 2 Bilag 2 Vandmråders kvalitet 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 VANDOMRÅDER I HALSNÆS KOMMUNE

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk BYGGESKADEFONDEN BYGGESKADEFORSIKRING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. 20. juli 2015 Sag: 15-034-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Gydevang 39-41,

Læs mere

OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4

OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 PROJEKTNR. A031981 DOKUMENTNR. VERSION 0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron Ringsted Femern Banen Trin 4 Projekt / Udbud Rambøll & NIRAS Notat Dato 11-06-2014 E8004 RFB_05c_03_03_Nr0016_Rødby Station_ Jordhåndteringsplan Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

Mariagerfjord Kommune. Jordregulativ

Mariagerfjord Kommune. Jordregulativ Mariagerfjord Kommune Jordregulativ Indholdsfortegnelse JORDREGULATIV FOR MARIAGERFJORD KOMMUNE... 1 1 FORMÅL... 1 1.1 Affaldshåndtering... 1 1.2 Områdeklassificering og jordflytning... 1 2 LOVGRUNDLAG...

Læs mere

HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR?

HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR? HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR? Cand.scient. Morten Kjærgaard GEO ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET

Læs mere

Matrikulære registerdata

Matrikulære registerdata Matrikulære registerdata Matrikulære registerdata freløbig udgave Krt & Matrikelstyrelsen versin 2006-11-24 side 1 af 12 Matrikulære registerdata freløbig udgave Krt & Matrikelstyrelsen versin 2006-11-24

Læs mere

Undersøgelser af legepladser Datahåndtering

Undersøgelser af legepladser Datahåndtering Datahåndtering Region Hovedstaden Undersøgelser af legepladser Datahåndtering Udarbejdet af Anne Sivertsen og Helena Hansen, Region Hovedstaden, og Jacqueline Anne Falkenberg, Niras. 2 Indhold 1 2 3 4

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK)

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK) Micrsft Kinect fr Windws Sftware Develpment Kit (SDK) Disse licensvilkår er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De br, et af dets asscierede selskaber) g Dem. De bedes læse dem.

Læs mere

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Indholdsfortegnelse Generel del... 2 1 Formål... 2 1.1 Affaldshåndtering... 2 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 2 2 Lovgrundlag...

Læs mere