Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA"

Transkript

1 Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609

2 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde Definitiner Frmålet med retningslinjerne Efterlevelses- g indberetningsfrpligtelser Indhld af de peridiske plysninger Finansielle indtægter g mkstninger (pr. type kreditvurdering g på individuelt g knslideret grundlag) Persnaleudskiftning, ledige stillinger g vigtige frfremmelser Persnale i antal fuldtidsbeskæftigede Interne klager indgivet til cmplianceafdelingen Referater af administratins- g tilsynsrganernes møder, udtalelser fra uafhængige menige medlemmer af administratins- g tilsynsrganerne g rapprter indgivet til administratins- g tilsynsrganerne Retssager, vldgiftssager g andre tvistbilæggelsessager Ptentielle g faktisk identificerede tilfælde af manglende verhldelse af CRAfrrdningen g iværksatte franstaltninger Organisatinsdiagrammer Cmpliance, intern revisin, risikstyring Firma-it-strategi Andre mråder Underretning m væsentlige ændringer af betingelserne fr den første registrering Beregning af kreditvurderingsbureauernes tilsynsafgifter g markedsandele Beregning af et kreditvurderingsbureaus markedsandel Bilag 1: Resumé af de peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

3 Anvendte akrnymer CRA-frrdningen Eurpa-Parlamentets g Rådets frrdning (EF) nr. 1060/2009 (senest ændret ved frrdning (EU) nr. 462/2013) CRA ESMA HR IR Kreditvurderingsbureau Den Eurpæiske Værdipapir- g Markedstilsynsmyndighed Persnaleadministratin Intern revisin 2

4 1 Anvendelsesmråde Hvem? 1. Disse retningslinjer finder anvendelse på kreditvurderingsbureauer registreret i EU. Retningslinjerne finder ikke anvendelse på gdkendte kreditvurderingsbureauer. Hvrnår? 2. Retningslinjerne træder i kraft t måneder fra daten fr ffentliggørelsen heraf på alle EU's fficielle sprg på ESMA's websted. 2 Definitiner 3. ESMA-frrdningen: Eurpa-Parlamentets g Rådets frrdning (EU) nr. 1095/2010 af 24. nvember 2010 m prettelse af en eurpæisk tilsynsmyndighed (Den Eurpæiske Værdipapir- g Markedstilsynsmyndighed), m ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF g m phævelse af Kmmissinens afgørelse 2009/77/EF. 3 Frmålet med retningslinjerne 4. Retningslinjerne fastsætter, hvilke plysninger kreditvurderingsbureauerne bør indsende med henblik på ESMA's løbende tilsyn med kreditvurderingsbureauerne. Retningslinjerne klarlægger endvidere ESMA's frventninger til de plysninger, der bør indsendes til ESMA med henblik på beregning af tilsynsafgifter g kreditvurderingsbureauernes markedsandele. 4 Efterlevelses- g indberetningsfrpligtelser 5. Dette dkument indehlder retningslinjer udstedt i henhld til artikel 16 i ESMAfrrdningen. I verensstemmelse med artikel 16, stk. 3, i ESMA-frrdningen skal deltagerne på det finansielle marked bestræbe sig bedst muligt på at efterleve disse retningslinjer g henstillinger. 5 Indhld af de peridiske plysninger 6. Dette afsnit fastlægger, hvilke peridiske plysninger kreditvurderingsbureauerne bør indsende til ESMA henhldsvis hvert kvartal, hvert halve år g hvert år. Oplysningerne bør indsendes senest en måned efter udgangen af det pågældende kvartal. 3

5 Peride Frist fr indsendelse 1. kvartal 20xx (til g med 31. marts 20xx) 30. april 20xx 2. kvartal 20xx (til g med 30. juni 20xx) 31. juli 20xx 3. kvartal 20xx (til g med 30. september 20xx) 31. ktber 20xx 4. kvartal 20xx (til g med 31. december 20xx) 31. januar 20x(x+1) 7. Bemærk, at når der identificeres ptentielle vertrædelser af CRA-frrdningen, sm indebærer en risik fr eksisterende kreditvurderingers integritet g bjektivitet (herunder eventuel svigagtig adfærd eller andre uregelmæssigheder (f.eks. en medarbejders eller leders pligtfrsømmelse)), er det i kreditvurderingsbureauernes interesse mgående at underrette ESMA herm. Kreditvurderingsbureauerne bør være pmærksmme på, at manglende underretning af ESMA i tilfælde, hvr der knstateres en vertrædelse, frhindrer virksmheden i at nyde gdt af den frmildende faktr, sm fremgår af bilag IV, afsnit II, punkt 3, i CRA-frrdningen (»Hvis kreditvurderingsbureauets øverste ledelse hurtigt, effektivt g i fuldt mfang har underrettet ESMA m vertrædelsen, anvendes en kefficient på 0,4.«). 8. Det er ikke ESMA's hensigt, at et kreditvurderingsbureau skal krænke retten til frtrlighed ved at indsende de peridiske plysninger, der er mfattet af disse retningslinjer. A. Kvartalsvis indsendelse af plysninger 5.1 Finansielle indtægter g mkstninger (pr. type kreditvurdering g på individuelt g knslideret grundlag) 9. ESMA bør mdtage plysninger m kvartalsvise indtægter pr. i) type kreditvurdering g ii) mkstninger. 10. Kvartalsvise indtægter frdeles på følgende typer kreditvurderinger: ikke-finansielle virksmheder, finansielle virksmheder, ffentlige låntagere, strukturerede instrumenter, dækkede bligatiner. 11. De kvartalsvise mkstninger bør vise driftsmkstningerne g de samlede mkstninger adskilt. Driftsmkstningerne bør baseres på et estimat af resultat før renteudgifter g skattebetaling. Tallene angives sm indtægter g mkstninger kvartal til kvartal (g ikke år til år). 12. De kreditvurderingsbureauer, der er fritaget fr den årlige tilsynsafgift, bør indsende plysningerne hvert halve år i stedet fr hvert kvartal. 4

6 5.2 Persnaleudskiftning, ledige stillinger g vigtige frfremmelser 13. Der bør indsendes kvartalsvise plysninger m udskiftning af medarbejdere i den øverste ledelse (herunder den øverste it-ledelse) samt af ledende analytikere g analytikere. De kreditvurderingsbureauer, der er fritaget fr den årlige tilsynsafgift, bør indsende plysningerne hvert halve år i stedet fr hvert kvartal. 5.3 Persnale i antal fuldtidsbeskæftigede 14. Ud ver plysningerne m persnaleudskiftning bør ESMA mdtage en kvartalsrapprt ver kreditvurderingsbureauets samlede antal medarbejdere udtrykt i antal fuldtidsbeskæftigede. De kreditvurderingsbureauer, der er fritaget fr den årlige tilsynsafgift, bør indsende plysningerne hvert halve år i stedet fr hvert kvartal. 5.4 Interne klager indgivet til cmplianceafdelingen 15. Kreditvurderingsbureauer bør ved mdtagelse af en klage mfattet af frrdningens anvendelsesmråde indsende følgende til ESMA: en beskrivelse af klagens indhld de pfølgende franstaltninger, sm kreditvurderingsbureauet har iværksat plysninger m, hvrvidt der er indledt en intern undersøgelse, herunder m undersøgelsen er i gang eller afsluttet på indberetningstidspunktet. I de tilfælde hvr undersøgelsen er afsluttet, indsendes en kpi af de rapprter, der er udarbejdet i frbindelse med undersøgelsen. B. Halvårlig indsendelse af plysninger 5.5 Referater af administratins- g tilsynsrganernes møder, udtalelser fra uafhængige menige medlemmer af administratins- g tilsynsrganerne g rapprter indgivet til administratins- g tilsynsrganerne 16. Kreditvurderingsbureauerne bør indsende følgende hvert halve år: Referater af administratins- g tilsynsrganernes møder. En kpi af de dkumenter, der er sendt til medlemmerne af administratinsg tilsynsrganerne frud fr deres respektive møder, samt yderligere dkumenter, sm er blevet drøftet på møderne (f.eks. rapprter udarbejdet af cmplianceafdelingen, intern revisin, den interne kntrlfunktin, infrmatinssikkerheds- g -risikfunktinen). Når en udtalelse fra et uafhængigt menigt medlem af administratins- eller tilsynsrganet fremsættes i et selvstændigt dkument, indsender kreditvurderingsbureauet i sin halvårlige indberetning en sådan udtalelse fremsat af et af kreditvurderingsbureauets uafhængige menige medlemmer af 5

7 administratins- eller tilsynsrganet i henhld til bilag I, afsnit A, punkt 2, i CRA-frrdningen samt alle rapprter (herunder pfølgende rapprter) udarbejdet af uafhængige medlemmer. 5.6 Retssager, vldgiftssager g andre tvistbilæggelsessager 17. ESMA bør hvert halve år mdtage en krt beskrivelse af g ajurførte plysninger m verserende g aktuelle retssager, vldgiftssager g andre frmer fr bindende tvistbilæggelsessager, sm er/var i gang på et tidspunkt i indberetningsperiden, g sm kan påvirke kntinuiteten eller kvaliteten af kreditvurderingerne negativt g/eller i væsentlig grad påvirke et kreditvurderingsbureaus finansielle stilling. Denne beskrivelse bør indehlde et resumé af sagerne g af det ptentielle udfald af sagerne med hensyn til erstatningsansvar. 5.7 Ptentielle g faktisk identificerede tilfælde af manglende verhldelse af CRA-frrdningen g iværksatte franstaltninger 18. Kreditvurderingsbureauerne bør hvert halve år fremlægge detaljerede plysninger m eventuelle frhld, der kan udmønte sig i manglende verhldelse af en eller flere af betingelserne fr den første registrering, herunder: a. en beskrivelse af de frhld, der kan udmønte sig i manglende verhldelse af betingelserne fr den første registrering b. en erklæring m grundene til, at disse frhld er pstået c. en erklæring m de tiltag, sm kreditvurderingsbureauet har iværksat sm følge af identificeringen af de pågældende frhld, g d. en erklæring m, hvrvidt der er indledt en intern undersøgelse af de pågældende frhld, g m, hvrvidt undersøgelsen er i gang eller afsluttet. Hvis undersøgelsen er afsluttet, fremsendes en kpi af de rapprter, der er udarbejdet i frbindelse med undersøgelsen. 5.8 Organisatinsdiagrammer 19. Kreditvurderingsbureauerne bør indsende deres rganisatinsdiagrammer hvert halve år, såfremt der er fretaget ændringer heri. Organisatinsdiagrammerne bør indehlde plysninger, sm gør det muligt fr ESMA at identificere strukturen af følgende afdelinger, samt en beskrivelse af afdelingernes hvedfunktiner: cmpliancefunktin intern revisin intern kntrlfunktin frretningsmråder med ansvar fr kreditvurderingsaktiviteterne infrmatinssikkerhedsfunktin it-afdeling risikfunktin. 6

8 5.9 Cmpliance, intern revisin, risikstyring 20. Kreditvurderingsbureauerne bør hvert halve år indsende deres arbejdsprgram fr cmpliance, hvis der er sket en pdatering af prgrammet i den frgangne peride. 21. Har et kreditvurderingsbureau prettet en intern revisinsfunktin eller bestilt internt revisinsarbejde hs eksterne parter, bør ESMA mdtage en kpi af det pdaterede arbejdsprgram fr intern revisin, hvis der er sket en sådan pdatering af prgrammet i den frgangne peride. 22. Hvert kreditvurderingsbureau bør sende ESMA kpier af rapprterne fra deres cmplianceafdeling, afdelingen fr intern revisin g risikstyringsafdelingen (sm f.eks. vedrører driftsrisici eller risici i frbindelse med infrmatinssikkerhed). Kreditvurderingsbureauerne bør indsende detaljerede plysninger m alle pfølgende franstaltninger til afhjælpning af disse risici Firma-it-strategi 23. ESMA bør underrettes m kreditvurderingsbureauernes firma-it-strategier g m ændringer heraf hvert halve år. 24. ESMA bør underrettes m kreditvurderingsbureauernes it-arbejdsplaner g m ændringer heraf hvert halve år. Kreditvurderingsbureauerne bør endvidere indsende pdateringer vedrørende status fr arbejdsplanens gennemførelse Andre mråder 25. Kreditvurderingsbureauerne bør endvidere indberette følgende hvert halve år: nye ptentielle g eksisterende interesseknflikter g franstaltninger, der er iværksat sm følge heraf plysninger m enhver intern kntrl, der er blevet indledt eller vil blive indledt af kreditvurderingsmdeller g -prcesser resultater af metdekntrller, herunder plysninger m eventuelle nærmere efterprøvninger (»backtesting«) fretaget i periden, detaljerede plysninger m alle vigtige resultater samt m de tiltag, kreditvurderingsbureauet har iværksat i frlængelse heraf Underretning m væsentlige ændringer af betingelserne fr den første registrering 26. ESMA anser en»væsentlig ændring«sm en ændring i de plysninger, der blev fremsendt i registreringsansøgningen, g mere generelt ændringer, der kan have betydning fr verhldelsen af kravene i CRA-frrdningen. 7

9 27. Et kreditvurderingsbureau bør underrette ESMA m enhver væsentlig ændring af betingelserne fr den første registrering, herunder, men ikke begrænset til: a. åbning g lukning af filialer b. brug af valideringsrdning c. kreditvurderingsbureauets ret til en eller flere undtagelser indrømmet ved registrering d. utsurcingaftaler e. juridisk status f. virksmhedsstruktur (herunder mrganisering eller mstrukturering af kreditvurderingsaktiviteter g»spin-ffs«) g. type frretningsaktiviteter (herunder levering af en ny tjeneste g lancering af et nyt prdukt inden fr eller uden fr kreditvurderingsmrådet) h. kreditvurderingsklasser g/eller -typer i. ejerskabsstruktur: køb eller salg af kapitalandele på ver 5 % af kapitalen j. medlemskab af tilsyns-/administratinsrganet k. cmpliance- g kntrlfunktin l. prcedurer til udstedelse af g kntrl med kreditvurderinger m. finansielle ressurcer (herunder ændringer i aktiekapital eller langfristet gæld) n. metder, mdeller g vigtigste udgangshypteser fr kreditvurdering. it-prcesser g edb-systemer, sm understøtter kreditvurderingsprcessen herunder ændringer i it-ledelsen Beregning af kreditvurderingsbureauernes tilsynsafgifter g markedsandele Tilsynsafgifter 28. Til beregning af tilsynsafgifterne bør kreditvurderingsbureauerne senest den 31. maj hvert år sende deres reviderede årsregnskab fr det frgangne år til ESMA. 29. Udgangspunktet fr beregning af tilsynsafgiften er kreditvurderingsbureauets indtægter fra kreditvurderingsaktiviteter g accessriske tjenesteydelser. Et kreditvurderingsbureau, sm leverer en eller flere tjenesteydelser, sm ikke er kreditvurdering, bør indsende en detaljeret beskrivelse af sådanne tjenesteydelser til ESMA, så ESMA kan vurdere, m den eller de pågældende tjenesteydelser skal anses fr ikke-kreditvurderingstjenester, ikkeaccessriske tjenester eller accessriske tjenesteydelser. 30. Når et kreditvurderingsbureau med samlede årlige indtægter på mindst 10 mi. EUR identificerer indtægter sm stammende fra aktiviteter, sm ikke er kreditvurderingsaktiviteter, g/eller ikke-accessriske tjenesteydelser, bør kreditvurderingsbureauet sende ESMA en detaljeret beskrivelse af disse aktiviteter g tjenesteydelser. Dette skal gøre ESMA i stand til at vurdere, m indtægterne fra disse aktiviteter g tjenesteydelser kan fratrækkes den msætning, der skal tages i betragtning ved beregningen. De beløb, der stammer fra de aktiviteter, der ikke er 8

10 kreditvurderingsaktiviteter eller accessriske tjenesteydelser, bør være behørigt gdkendt af kreditvurderingsbureauets eksterne revisrer Når et kreditvurderingsbureau med samlede årlige indtægter på mindst 10 mi. EUR leverer kreditvurderingsaktiviteter g accessriske tjenesteydelser til frskellige kunder, kan det anmde m at få fratrukket de relevante indtægter ved beregningen af de indtægter, der stammer fra accessriske tjenesteydelser. Kreditvurderingsbureauet bør sende ESMA en detaljeret beskrivelse af dets interne struktur samt eventuelle relevante plitikker, prcesser g prcedurer. Dette skal gøre ESMA i stand til i hvert enkelt tilfælde at vurdere, m resultatet stammer fra levering af tjenesteydelser til frskellige kunder, hvilket fjerner ptentielle interesseknflikter g behvet fr tilsynskntrl. ESMA træffer på det grundlag beslutning m, hvrvidt de indtægter, der stammer fra de differentierede kundebaser, kan fratrækkes den msætning, der skal tages i betragtning ved beregningen. De beløb, der svarer til indtægterne fra accessriske tjenesteydelser, sm leveres til frskellige kunder, der ikke har mdtaget kreditvurderinger i det pågældende regnskabsår, bør være behørigt gdkendt af kreditvurderingsbureauets eksterne revisrer fr hver enkelt kunde g samlet. ESMA bør underrettes hurtigst muligt m alle ændringer af kreditvurderingsbureauets struktur eller af de relevante plitikker, prcesser eller prcedurer fr levering af accessriske tjenesteydelser til en given kunde. 32. I frbindelse med venstående beregning g vurdering af, at der ikke freligger ngen ptentiel interesseknflikt, frstås der ved»kunde«enhver kunde, sm defineret i bilag I, afsnit E, del II, punkt 2, sidste punktum, i CRA-frrdningen, sm ikke har mdtaget kreditvurderingstjenester fra virksmheder inden fr kreditvurderingsbureauets kncern Når et kreditvurderingsbureau anmder m andre justeringer af den msætning, der skal tages i betragtning ved beregningen (såsm udeladelse af virksmhedsinterne transaktiner), bør kreditvurderingsbureauet sende ESMA en detaljeret beskrivelse af den pågældende justering g grundene til justeringen. Det beløb, der svarer til en sådan justering, bør være behørigt gdkendt af kreditvurderingsbureauets eksterne revisr. 34. Beregningen af et kreditvurderingsbureaus tilsynsafgifter berører ikke ESMA's tilsynsbeføjelser med hensyn til at vurdere, hvrvidt kreditvurderingsbureauets levering af accessriske tjenesteydelser indebærer en ptentiel interesseknflikt, g til i så fald at iværksætte passende franstaltninger i henhld til CRA-frrdningen Beregning af et kreditvurderingsbureaus markedsandel 35. Da et kreditvurderingsbureaus markedsandel beregnes på samme grundlag sm tilsynsafgifterne, finder retningslinjerne fr beregning af den msætning, der skal tages i 1 Gdkendelsen kan fretages af kreditvurderingsbureauets eksterne revisr på frskellig vis, f.eks. ved udarbejdelse af en bestemt prcedurerapprt eller en prcedurerapprt, der er aftalt med kreditvurderingsbureauets eksterne revisr, en erklæring fra den eksterne revisr m kreditvurderingsbureauets indtægter eller fakturerede beløb eller ved at vedhæfte anmdningen m gdkendelse i revisinsaftalen med kreditvurderingsbureauets eksterne revisr. 2 I bilag I, afsnit E, del II, punkt 2, sidste punktum, i CRA-frrdningen hedder det:»i frbindelse med dette punkt frstås der ved»kunde«en enhed, dens dattervirksmheder g tilknyttede enheder, i hvilke førstnævnte enhed har kapitalinteresser på ver 20 %, g alle andre enheder, fr hvilke enheden har frhandlet struktureringen af en gældsudstedelse på vegne af en kunde, g hvr et vederlag er blevet betalt direkte eller indirekte til kreditvurderingsbureauet fr kreditvurderingen af denne gældsudstedelse.«9

11 betragtning ved beregning af tilsynsafgifterne, gså anvendelse på beregningen af kreditvurderingsbureauets markedsandel. 36. I frbindelse med beregningen af kreditvurderingsbureauernes årlige markedsandel bør kreditvurderingsbureauer, hvis regnskabsår ikke falder sammen med kalenderåret, sende ESMA et regnskab, der er tilpasset kalenderåret. De beløb, der svarer til en sådan tilpasning, bør være behørigt gdkendt af kreditvurderingsbureauets eksterne revisrer. Et kreditvurderingsbureau kan gså fremsende reviderede regnskaber pdelt i kvartaler eller andre tidsperider, så længe plysningerne gør ESMA i stand til at fretage den årlige beregning af den samlede markedsandel g beregningen af tilsynsafgifterne. 10

12 6 Bilag 1: Resumé af de peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA A. Kvartalsvis indsendelse af plysninger finansielle indtægter (pr. type kreditvurdering g på individuelt g knslideret grundlag) g mkstninger (hvert halve år fr kreditvurderingsbureauer, sm er fritaget fr tilsynsafgifter) persnaleudskiftning, ledige stillinger g vigtige frfremmelser (hvert halve år fr kreditvurderingsbureauer, sm er fritaget fr tilsynsafgifter) persnale i antal fuldtidsbeskæftigede (hvert halve år fr kreditvurderingsbureauer, sm er fritaget fr tilsynsafgifter) interne klager indgivet til cmplianceafdelingen. B. Halvårlig indsendelse af plysninger plysninger m enhver intern kntrl, der er blevet indledt eller vil blive indledt af kreditvurderingsmdeller g -prcesser resultater af metdekntrller, herunder plysninger m eventuelle nærmere efterprøvninger (»backtesting«) fretaget i periden, detaljerede plysninger m alle vigtige resultater samt m de tiltag, kreditvurderingsbureauet har iværksat i frlængelse heraf cmpliance, intern revisin, risikstyring g it-strategi g -ledelse identificerede ptentielle tilfælde af manglende verhldelse af CRA-frrdningen g iværksatte franstaltninger nye ptentielle g eksisterende interesseknflikter g iværksatte franstaltninger referater af administratins- g tilsynsrganernes møder, udtalelser fra uafhængige menige medlemmer af administratins- g tilsynsrganerne g rapprter indgivet til administratins- g tilsynsrganerne retssager, vldgiftssager g andre tvistbilæggelsessager pdaterede rganisatinsdiagrammer. 11

Årsberetning. Program for intern overvågning

Årsberetning. Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. juli 2010 til 31. december 2010 Prgram fr intern vervågning 1 Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste

Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste Januar 2014 Oplysninger, du skal levere, mfatter: Virksmhedsplysninger Virksmhedens navn Tidligere virksmhedsnavn (hvis relevant) Handelsadresse

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet Revisinsinstruks fr Aftensklemrådet Januar 2012 Revisinsinstruks Revisinsinstruks fr freninger der tilbyder flkeplysende vksenundervisning g sm mdtager tilskud i henhld til Flkeplysningslven I henhld til

Læs mere

Bilag 17. Databehandleraftale

Bilag 17. Databehandleraftale Bilag 17 Databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Bilaget udgør i det hele et mindstekrav. Side 2/9 Aftale m databehandling mellem Kunden g Leverandøren

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk Tlf.: 99 89 1400 saeby@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisinsaktieselskab LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT 2014 la t g gdkendt på e eralfrsamling, CVR-NR.

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

Foreningen AP Pension f.m.b.a.

Foreningen AP Pension f.m.b.a. Freningen AP Pensin f.m.b.a. Kncernplitik vedr. hnrar g aflønning af ledelse g væsentlige risiktagere i AP Pensin Denne plitik fastlægger rammerne fr aflønning i AP Pensin-kncernens til en hver tid værende

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Annncering vedrørende frit-valgsmrådet i Faabrg-Midtfyn Kmmune 1 1 Indledning Nærværende annncering af fritvalgsmrådet vedrører persnlig pleje g praktisk hjælp efter servicelven 83 i Faabrg-Midtfyn Kmmune

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015 Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Nvember 2015 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

EFCA CA FGIV 1701 PROJEKTMEDARBEJDER. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling.

EFCA CA FGIV 1701 PROJEKTMEDARBEJDER. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling. ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud Begrænset udbud af Bygge Anlægspgaver Prækvalifikatin af VVS installatører Offentligt udbud Udbuddets/Prjekt navn: Installatin af Elektrniske vandmålere i 6760 Ribe g 6740 Bramming DcuNte sags nummer:

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017 Kvalitetsledelseskrav Frundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske g miljømæssige undersøgelser Maj 2017 Side 2 af 8 KVALITETSLEDELSESKRAV TIL RÅDGIVERYDELSER 1 Indledning Frmålet med bilag Kvalitetsledelseskrav

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart Styrelsesvedtægt fr daginstitutinen Nørrehus Fra 0 år g indtil sklestart Lvgrundlag...2 Byrådet...2 Frældrebestyrelse...2 Institutinslederen...2 Valg af frældrerepræsentanter...3 Valg af medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Faaborg Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen

Faaborg Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen Faabrg Gymnasium Frretningsrden fr bestyrelsen Fastsat i medfør af 18 i lv nr. 575 af 9. juni 2006 m institutiner fr almengymnasiale uddannelser mv. g 14 i vedtægterne fr Faabrg Gymnasium af 1. nv. 2006.

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask fr brgere i eget hjem i Aarhus Kmmune Side 1 af 21 1 Indledning Nærværende udbud vedrører Aarhus Kmmunes anskaffelse af tjenesteydelser vedrørende

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det: Kendelse af 10. nvember 2009 (J.nr. 2009-0019167) Bnuscertifikater ikke mfattet af 12, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11, i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006. Bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december

Læs mere

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland Niveau: Retningslinjer Hjemmefødsel - en naturlig del af livet Visitatin til g fra Hjemmefødselsrdning Sjælland ID-nr.: R-15 Versin: 1 Standard(er): 2.4.1 g 2.12.1 DDKM 2. vers. Gyldighed: 21.03.14-20.03.17

Læs mere

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 MinBilDinBil Frretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 1. Intrduktin 1.1 MinbilDinbil lader registrerede brugere af MinbilDinbil udbyde biler til leje, fretage bkinger g leje biler af hinanden via

Læs mere

EN/DA 087211/EU XXIV. GP. Eingelangt am 05/07/12. Brussels, 5 July 2012 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 12231/12 AGRIFIN 127 FIN 505

EN/DA 087211/EU XXIV. GP. Eingelangt am 05/07/12. Brussels, 5 July 2012 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 12231/12 AGRIFIN 127 FIN 505 087211/EU XXIV. GP Eingelangt am 05/07/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 5 July 2012 12231/12 AGRIFIN 127 FIN 505 NOTE frm: t: Subject: Danish delegatin Cuncil Cmmunicatin n the 31 st cnference

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Deloitte" Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012

Deloitte Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012 " Missin Afrik Revisinsprtkllt til årsrpprt 2012 Indhldsfrtegnelse Side 1. Revisin f årsregnskbet 1.1 Ä.rsregnskbet L2 Frhld f væsentlig betydning fr vurdering f årsregnskbet 1.2.1 Generelle it-kntrller

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje)

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) Vejledning m tilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje (DDB s driftspulje) Marts 2017 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder fr driftstilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider Side 1 af 7 sider RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 26. AUGUST 2011 Side 2 af 7 sider Generelt. Ved bedømmelsen lægges dels vægt på de i efterfølgende vejledning

Læs mere

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose. Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense. 01.09.2013 Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd Frældreindflydelse Dagtilbud Brnhlm En ø et fællesskab Styrelsesvedtægt fr bestyrelse, frældrenetværk g frældreråd Gdkendt af Kmmunalbestyrelsen 10. ktber 2013 1. Frmål Virksmheden drives i henhld til

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Beskyttelse af barnets tarv i EU på grundlag af andragender indgivet til Europa-Parlamentet

VEDTAGNE TEKSTER. Beskyttelse af barnets tarv i EU på grundlag af andragender indgivet til Europa-Parlamentet Eurpa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(2016)0142 Beskyttelse af barnets tarv i EU på grundlag af andragender indgivet til Eurpa-Parlamentet Eurpa-Parlamentets beslutning af 28. april 2016 m

Læs mere

InternationalE KLAGER HOS LLOYD S

InternationalE KLAGER HOS LLOYD S Klager, januar 2016 InternatinalE KLAGER HOS LLOYD S Behandling af internatinale klager hs Llyd s: Vejledning til managing agents g deres repræsentanter Dette vejledningsntat angiver den praktiske prces

Læs mere

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens

Læs mere

Hvilke oplysninger indsamles, og hvordan bruges de?

Hvilke oplysninger indsamles, og hvordan bruges de? RCI'S FORTROLIGHEDSPOLITIK Fr RCI Eurpe er privatliv en priritet, g vi vil gerne infrmere dig m, hvrdan vi indsamler, bruger g videregiver plysninger. Denne frtrlighedsplitik beskriver vres praksis i frbindelse

Læs mere

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK)

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK) Micrsft Kinect fr Windws Sftware Develpment Kit (SDK) Disse licensvilkår er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De br, et af dets asscierede selskaber) g Dem. De bedes læse dem.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 60 00 Fax 98 43 93 88 Lkal tlf. 98 45 60 97 Sagsbeh.:

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk BYGGESKADEFONDEN BYGGESKADEFORSIKRING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76

Læs mere

Tidlig inddragelse af entreprenørernes kompetencer i henhold til gældende udbudsregler

Tidlig inddragelse af entreprenørernes kompetencer i henhold til gældende udbudsregler Tidlig inddragelse af entreprenørernes kmpetencer i henhld til gældende udbudsregler v/ Partner Tina Braad Fælles arrangement i Dansk Frening fr Udbudsret g Onsdag den 11. nvember 2015 Det Danske Selskab

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune Annncering af bærbare cmputere - Bilag E, Kvittering [ Annnceringsmateriale - Annncering af Cmputere til skler i Silkebrg Kmmune Tidsplan 13.3.2012 Annncering 27.3.2012, kl. 12.00 Frist fr afgivelse af

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 15. september 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet Prcedureregler

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

GOOGLE BÓKASEMJAN http://www.googlebooksettlement.com/r/home

GOOGLE BÓKASEMJAN http://www.googlebooksettlement.com/r/home GOOGLE BÓKASEMJAN http://www.gglebksettlement.cm/r/hme Síðan er á dnskum Her fáast allar upplýsingar Her skrásetir tú teg Her finnur tú tínar digitaliseraðu bøkur Hetta yvirlit er ein redigering av upplýsingunum

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Eksempler på beregning af forskellige tilskudsmodeller

Eksempler på beregning af forskellige tilskudsmodeller Lederhåndbg Bilag 10.8.1 Eksempler på beregning af frskellige tilskudsmdeller Mdel A: "Den nye" Lønsum (KL: "det maksimale løntilskud") De fleste kmmuner har fastsat en tilskudsmdel svarende til den af

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kmmune Side 1. Mødedat: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 16:00 Mødested: R-122 - Knstituerende møde - Nyt Ældreråd Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Natinalmuseets fyrskib Gedser Rev (ffentligt udbud) 1 Den rdregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af pgaven... 3 3 Betingelser fr egnethed... 4 4 Tildeling af kntrakt g tildelingskriterier...

Læs mere

Spørgsmål og svar til Ringsted Kommune vedr. tilbudsindhentning af bankforretninger

Spørgsmål og svar til Ringsted Kommune vedr. tilbudsindhentning af bankforretninger Spørgsmål g svar til Ringsted Kmmune vedr. tilbudsindhentning af bankfrretninger 1. Betalingskrt I nævner et behv fr ca. 100 betalingskrt det være sig visa/dankrt eller mastercard. Da der er prisfrskel

Læs mere

Mamut Enterprise Produkt- og Kundeservice

Mamut Enterprise Produkt- og Kundeservice Mamut Enterprise Prdukt- g Kundeservice Dette er en indføring i hvrdan du benytter prduktet Mamut Enterprise Prdukt- g Kundeservice. Det vil ved hjælp af et fiktivt eksempel sm mhandler virksmheden `TV-

Læs mere

Center for Social Service Underretningsguide

Center for Social Service Underretningsguide Center fr Scial Service Underretningsguide Børn g unge med udfrdringer har brug fr hjælp i tide 1 Indhld Frrd... 3 Underretningspligten... 4 Hvrnår har du skærpet underretningspligt... 4 Hvrnår skal du

Læs mere

Udtalelse fra Fødevareregion Nordjyllands SU vedr. Rapport om fremtidig struktur i Fødevarestyrelsen

Udtalelse fra Fødevareregion Nordjyllands SU vedr. Rapport om fremtidig struktur i Fødevarestyrelsen Udvalget fr Fødevarer, Landbrug g Fiskeri FLF alm. del - Offentlig HSU 250105. Bilag 10 21.1.2005 J.nr.: 2005-01-142-00006 / LINA/MOJO/GMPE Høring vedr. Strukturrapprt 2005 Udtalelse fra Fødevareregin

Læs mere

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Privat Leverandør Din Fleksible Service

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Privat Leverandør Din Fleksible Service INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Scial- g Sundhedsfrvaltningen, Ældre g Omsrg Hjemmeplejen Leverandør af persnlig pleje g praktisk bistand Privat Leverandør Din Fleksible Service Anmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Samtykke. November /18. Samtykke

Samtykke. November /18. Samtykke Nvember 2017 1/18 Indhld 1.0 Frrd 3 2.0 Hvad er et samtykke? 4 3.0 Nærmere m kravene til et samtykke 5 3.1 Tidspunkt 5 3.2 Frmkrav 5 3.3 Frivilligt 5 3.3.1 Ulige frhld mellem parterne 6 3.4 Specifikt 8

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 Indkaldelse til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S Der indkaldes hermed til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S, CVR-nr. 83 93 34 10: Generalfrsamlingen

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere