Forretningsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsbetingelser"

Transkript

1 Forretningsbetingelser Generelt Når ServerEksperten.dk har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. ServerEksperten.dk s bogholderi, sender en faktura pr. mail sammen med en ordrebekræftelse. Generelt effektueres nye ordrer først når ServerEksperten.dk s bogholderi har registreret betalingen for ordren. Alle vores produkter er specielt tilpasset den enkelte kunde, hvorfor kunden må være indforstået med, at ServerEksperten.dk starter oprettelsen/registreringen, enten så snart kunden har afgivet ordren eller umiddelbart efter betalingen er registreret. Dette medfører, at den almindelige fortrydelsesret i Forbrugeraftalelovens 12, stk. 1 ophører, i henhold til Forbrugeraftaleloven 12, stk. 2, når ServerEksperten.dk har registreret kundens betaling eller ordre. ServerEksperten.dk forbeholder sig ret til at afvise bestillinger eller nægte at forlænge et abonnement og er ikke forpligtet til at give begrundelse herfor. Specielt vedr. domæneregistrering ServerEksperten.dk registrerer altid domæner i kundens navn. Alle domænenavne oprettes på ServerEksperten.dk s navneserver, med mindre andet er aftalt. Alle domæner oprettes efter først-til-mølle princippet. ServerEksperten.dk kan under ingen omstændigheder drages til ansvar, såfremt et bestilt domæne ikke kan oprettes, fordi det allerede er optaget af tredjemand. Kunden har pligt til at sikre, at et domænenavn ikke krænker tredjemands navn, varemærke eller immaterielle ret. ServerEksperten.dk kan ikke idømmes erstatningsansvar, for manglende oprettelse af et domæne, da bestilling/oprettelse af domænenavnet forløber automatisk. Når ServerEksperten.dk s bogholderi har registreret indbetalingen for domæneoprettelsen, registreres domænet hos det aktuelle TLD(top-level domain) hurtigst muligt. ServerEksperten.dk tilbagebetaler ikke oprettelsesgebyr ved oprettede domæner, der er fejlbehæftede på grund af kundens stave/tastefejl eller lignende, i forbindelse med kundens bestilling af domænet. Betalingsforhold Kunden hæfter for betaling af alle beløb for ydelser, der er bestilt hos ServerEksperten.dk, fra denne service er bestilt indtil servicen er gyldigt opsagt via på Alle abonnementer/services oprettes, når ServerEksperten.dk bogholderi har registreret kundens betaling eller når abonnementet er bestilt. Betalingsfrist Betalingsfrist er 8 dage netto med mindre andet er aftalt skriftlig med ServerEksperten.dk. Ved for sen indbetaling udsendes der 8 dage efter forfaldsdato en rykker på 150 kr. med tilskrivning af renter jf. gældende lovgivning. Betalingsfrist for denne rykker er omgående. Hvis der stadig ikke foreligger betaling 8 dage efter første rykker sendes 2. rykker. Hvis der stadig ikke foreligger betaling 8 dage efter 2. rykker overdrages sagen til retslig inkasso. Kunden betaler alle omkostninger hermed. Af principielle årsager overdrages alle inkassosager til retsforfølgelse. Betales en faktura, efter der er opkrævet renter og gebyrer, er den første del af beløbet øremærket til betaling af disse. Suspendering Situationer der kan medføre suspendering, er manglende betaling, misbrug af abonnement, samt misligholdelse af forretningsbetingelser. Gebyr for suspendering udgør 200 kr. Abonnementet vil herefter kun kunne genåbnes, når gebyr for suspenderingen af abonnementet samt evt. forfaldne fakturaer er registreret betalt af ServerEksperten.dk s bogholderi.

2 Suspendering af abonnement fritager IKKE kunden for betaling. Genåbning efter suspendering kan kun ske ved betaling af faktura samt tilskrevne gebyr og renter. Er abonnementet ikke blevet genåbnet inden 1 måned efter suspendering, forbeholder ServerEksperten.dk sig ret til at lukke og slette abonnementet uden forudgående varsel. ServerEksperten.dk er ikke forpligtet til at benytte denne ret. I disse tilfælde frigøres kunden ikke for betaling med mindre abonnement opsiges rettidigt. ServerEksperten.dk forbeholder sig ret til at suspendere samtlige abonnementer/services på en kundes konto, såfremt kunden har en forfalden saldo og ikke reagerer på vores rykkere. Det sker selvom den manglende betaling evt. ikke vedr. alle abonnementer. Bemærk genfakturering og betaling sker inden udløb af abonnementsperiode. Sletning af produkt Specielt vedrørende ServerEksperten.dk hjemmeside drift: Er abonnementet ikke betalt senest 15 dage efter forfaldsdato, tager vi backup af de produktet som vi måtte hoste for kunden, hvorefter produktet bliver slettet. En gendannelse af pågældende produkt koster efterfølgende 375 kr. Dette fritager ikke kunden for at betale udestående faktura. Betalingsforhold ServerEksperten.dk kan straks eller senere under aftaleforholdet kræve, at kunden inden et nærmere tidspunkt stiller sikkerhed for sine forpligtelser i henhold til aftalen, når dette er begrundet i kundens økonomiske forhold. Kunden er ikke berettiget til nedsættelse eller bortfald af det aftalte vederlag, hvis kunden på grund af egne forhold ikke er i stand til eller ikke ønsker at benytte ydelsen. Krav fra kundens side berettiger ikke kunden til at tilbageholde pligtige pengeydelser eller dele heraf eller foretage modregning. Opsigelse Kunden er ansvarlig for samt juridisk forpligtet til, at betale for en service, fra denne er etableret, til denne er gyldigt opsagt. Et abonnement kan til enhver tid opsiges med 30 dags varsel til udløbet af en abonnementsperiode. Opsigelsen er kun gyldig såfremt den er sendt via til og såfremt kundens konto IKKE er i restance. Hvis man undlader at betale sin faktura, bliver det ikke sidestillet med en opsigelse. En redelegering af domæne væk fra ServerEksperten.dk, er IKKE ensbetydende med en opsigelse. Ej heller kan sletning af et domæne sidestilles med en opsigelse af abonnement, dog bliver kunden selvfølgelig ikke faktureret for årsgebyr for domænet, såfremt dette er slettet. Der vil ikke ske refundering af forudbetalt abonnement, såfremt kunden ønsker at opsige abonnementet inden abonnementsperiodens udløb. Når kunden betaler en fornyelse af abonnement, bliver abonnementet automatisk fornyet og udløber derved først til den nye udløbsdato. Kundens ansvar Vores kunder er 100% ansvarlige for lovligheden af deres materiale på et ServerEksperten.dk abonnement. Materialet skal til enhver tid overholde gældende dansk lov samt overholde skrevne og uskrevne etiske regler omkring Internettet. Materialet må ej heller krænke tredjemands rettigheder.

3 Det er til enhver tid kundens pligt at meddele ServerEksperten.dk eventuelle ændringer vedrørende adresse, telefonnummer samt mailadresse. Dette kan kun ske via til Da ServerEksperten.dk sender faktura vedrørende fornyelse af abonnement/services ud pr. mail, er det kundens pligt at informere ServerEksperten.dk om eventuelle ændringer i mailadresse med mere. Således skal den oplyste mailadresse, altid være en adresse, som kunden kan modtage post på. ServerEksperten.dk kan ikke holdes ansvarlig for, at et abonnement suspenderes eller slettes som følge af manglende betaling, i tilfælde, hvor kunden ikke har modtaget oplysning herom pr. mail, fordi mailadressen har været ukorrekt. ServerEksperten.dk s ansvar ServerEksperten.dk kan ikke drages til ansvar for manglende fornyelse af domænenavne eller abonnementer/services og heraf følgende sletning, som skyldes manglende betaling fra kundens side. Ej heller kan ServerEksperten.dk drages til ansvar ved suspendering af abonnementer som skyldes manglende betaling af abonnement/domæne eller overtrædelse af vores forretningsbetingelser. ServerEksperten.dk tilstræber, at systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. ServerEksperten.dk forbeholder sig dog ret til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør dette nødvendigt. ServerEksperten.dk påtager sig intet ansvar, eller erstatningspligt for tab af data eller deres reetablering, tabt arbejdsfortjeneste, herunder tab af forventet avance, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tab som følge af indirekte skade og følgeskader, eller anden form for direkte/indirekte tab. Dette gælder uanset om tabet skyldes manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller lign, fejlagtig opsætning af website eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om ServerEksperten.dk har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uagtet at ServerEksperten.dk kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist agtsomhed eller lignende. Dette gælder desuden uanset om tabet skyldes systemnedbrud/systemfejl, strømsvigt, uvedkommendes adgang, virusangreb, force majeure, herunder lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot, eller blokade. Dette gælder uanset om ServerEksperten.dk selv er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af ServerEksperten.dk s funktioner. Årsgebyr m.m. Oprettelse af et.dk domæne bevirker, at der hvert år skal betales et gebyr til DK Hostmaster A/S. DK Hostmaster A/S bestemmer suverænt beløbets størrelse. DK Hostmaster A/S opkræver hvert år gebyret direkte hos kunden. Manglende rettidig betaling af dette årsgebyr, vil medføre, at domænet slettes. Dette betyder ikke at abonnementet er slettet ved ServerEksperten.dk, derfor skal servicen stadig opsiges hos ServerEksperten.dk, såfremt kunden ikke ønsker at benytte dette. Ved oprettelse af et.dk domæne hos ServerEksperten.dk, er det første års gebyr inkluderet i prisen. Se evt. betingelser for registrering af.dk domæne på For alle andre domæner faktureres årsafgiften af ServerEksperten.dk. Manglende betaling af årsafgiften vil bevirke sletning af domænet uden forudgående varsel. Domænet kan dog i en begrænset periode, genoprettes mod et gebyr. Gebyret afhænger af, hvilken type domæne, det drejer sig om. Faktura for årsgebyr sendes pr. mail til den mailadresse kunden oplyser til os. ServerEksperten.dk kan ikke drages til ansvar, såfremt kunden ikke modtager denne faktura, da det til enhver tid er kundens pligt at sørge for, at ServerEksperten.dk er i besiddelse af en korrekt mailadresse, kunden kan modtage post på. ServerEksperten.dk opkræver et gebyr ved overdragelse af domænet til anden person eller virksomhed på alle domæner, bortset fra.dk domæner.

4 Force majeure En parts forpligtelser, gælder under forudsætning af, at forpligtelserne ikke umuliggøres eller gøres urimeligt byrdefuld på grund af omstændigheder, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset på tidspunktet for aftalens indgåelse, og ikke uden væsentlige omkostninger, kunne have undgået eller overvundet (Force majeure). For at en part kan gøre force majeure gældende, skal vedkommende uden ubegrundet ophold skriftligt underrette den anden part om, at force majeure er indtrådt. Tilstedeværelsen af force majeure medfører, at den pågældende part er frigjort fra at opfylde sine forpligtelser til aftalt tidspunkt og i det tidsrum herefter, hvor opfyldelsen må udskydes som følge af force majeure. Vedvarer force majeure ud over 90 dage, har parterne ret til, med øjeblikkelig virkning, at ophæve kontrakten i sin helhed. Misligholdelse Årsager til ophævelse af abonnement ServerEksperten.dk har ret til uden varsel at hæve aftalen såfremt: a) Kunden ikke betaler forfalden abonnements- og forbrugsafgift eller andet vederlag efter at have modtaget rykkerbrev med angivelse af endelig betalingsfrist og varsling om lukning ved forsat manglende betaling. b) Kunden standser sine betalinger, indleder akkordforhandlinger, begæres eller erklæres konkurs, træder i likvidation eller på anden måde viser sig insolvent eller på tilsvarende vis må formodes ikke at kunne overholde sine forpligtelser. c) Kunden undlader at opfylde ServerEksperten.dk krav om betryggende sikkerhed. d) Kunden tilslutter udstyr, der ikke er godkendt eller i øvrigt giver anledning til forstyrrelser. e) Ydelsen i øvrigt anvendes på en måde, der krænker lovgivningen, ServerEksperten.dk eller tredjemands ret eller forstyrrer øvrig drift. f) En efterfølgende kreditvurdering viser, at der kan være berettiget tvivl om kundens vilje eller evne til at betale. I de under d) og e) anførte tilfælde vedr. ophævelse af aftalen, kan ophævelse normalt kun ske efter, at kunden er givet varsel til at afhjælpe situationen, og dette har været uden resultat. Genoptagelse af abonnement Såfremt kunden inden en uge efter modtagelse af meddelelse om ophævelsen bringer dette forhold, der giver anledning til ophævelse i orden, reetablerer ServerEksperten.dk mod gebyr snarest forbindelsen. En kunde der ikke har betalt forfalden gæld, kan ikke indgå ny abonnementsaftale, før det skyldige beløb er betalt. ServerEksperten.dk er i tilfælde af betalingsmisligholdelse berettiget til at foretage indberetning til kreditoplysningsbureau i henhold til lov om private registre. Ved overtrædelse af forretningsbetingelser ServerEksperten.dk forbeholder sig retten til at definere, hvorvidt der har forekommet overtrædelse af nærværende forretningsbetingelser. Overtrædelse af forretningsbetingelserne kan medføre suspendering eller lukning af vores services. Benytter ServerEksperten.dk sig af denne ret refunderes eventuel resterende forudbetalt abonnement ikke.

5 Klagebehandling, tvister, lovvalg m.v. Klagevejledning I tilfælde af uenighed mellem kunden og ServerEksperten.dk om forhold, der vedrører abonnementsaftalen, herunder om registreret forbrug og den krævede betaling, kan kunden klage til ServerEksperten.dk senest 30 dage efter fakturadato. Klagen skal være skriftlig og sendes pr. mail til ServerEksperten.dk skal senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet træffe afgørelse i sagen. Hvis det i klagebehandlingen indgår, at der i en periode af en vis varighed gennemføres en særlig registrering eller overvågning af forbrug, debitering m.v. med henblik på afdækning af evt. fejlkilder, forlænges den nævnte frist til seks måneder. Voldgift Eventuelle tvister mellem partnerne afgøres ved voldgift efter regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut. Voldgiftsretten skal bestå af en opmand, der udpeges af Det Danske Voldgiftsinstitut. Domstole Uanset indholdet af afsnittet voldgift kan ServerEksperten.dk vælge, at en tvist i stedet skal behandles af de almindelige domstole. Tvister Tvister afgøres efter dansk ret og processproget er dansk. Ændring af priser/vilkår ServerEksperten.dk forbeholder sig ret til, at ændre de til enhver tid gældende forretningsbetingelser, priser, abonnementsvilkår med mere uden varsel. Ændringer af en sådan karakter vil blive offentliggjort på vores website Ændringer i priser og abonnementsvilkår vil være gældende fra næstkommende abonnementsperiode, derved har kunden mulighed for at kunne opsige abonnementet rettidigt.

Betingelser for hosting

Betingelser for hosting Betingelser for hosting Gældende fra 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 1 Anvendelse af Powerbookings serviceydelser... 3 1.a Lovlige formål... 3 1.b Trafik... 4 1.c Uautoriseret brug... 5

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

Standardbetingelser for Telia TV

Standardbetingelser for Telia TV Standardbetingelser for Telia TV 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser er tillægsvilkår til Telia Bredbånd og gælder for Kundens modtagelse af Telia TV (digitalt tv), som Telia distribuerer via Telia Bredbånd.

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Aftalevilkår for Telia Bredbånd

Aftalevilkår for Telia Bredbånd Aftalevilkår for Telia Bredbånd 1 GENERELT 1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for medarbejderens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Vilkårene gælder både i de tilfælde, hvor tilslutningen

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen Udstyr samt tilslutning

Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen Udstyr samt tilslutning Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen 1. Disse almindelige abonnementsvilkår er gældende for abonnement på tjenester udbudt af Jaynet A/S samt datterselskaber/samarbejdspartnere (herefter

Læs mere

Forretningsbetingelser Følgende forretningsbetingelser er gældende for abonnement hos DAN ApS.

Forretningsbetingelser Følgende forretningsbetingelser er gældende for abonnement hos DAN ApS. Forretningsbetingelser Følgende forretningsbetingelser er gældende for abonnement hos DAN ApS. Side 1 af 7 1 PRÆAMBEL 1.1 Nærværende forretningsbetingelser har til formål, at beskrive betingelserne for

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Dette dokument vil gennemgå Wannafind A/S Forretningsbetingelser. Det er en forudsætning for samhandlen mellem Kunde og Wannafind A/S, at Kunden erklærer sig enig i og bekendt med nærværende dokument,

Læs mere

Standard Betingelser Betingelser for Moderne Fastnet Snak løs hos Onfone... 2

Standard Betingelser Betingelser for Moderne Fastnet Snak løs hos Onfone... 2 Standard Betingelser Betingelser for Moderne Fastnet Snak løs hos Onfone... 2 Betingelser for Moderne Fastnet Fastpris hos Onfone... 7 Betingelser for Moderne Fastnet Udland hos Onfone... 12 Betingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Nærværende dokument gennemgår A/S forretningsbetingelser. Det er en forudsætning for samhandlen mellem kunden og A/S, at kunden erklærer sig enig i og bekendt med nærværende dokument, forudsat der specifikt

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com. Erhvervskunder og andre. Danske privatkunder

Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com. Erhvervskunder og andre. Danske privatkunder Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com Erhvervskunder og andre 1. Abonnement: Et Webhotel-abonnement hos One.com giver adgang til at benytte

Læs mere

Samtlige Uni-tel mobiler. Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år

Samtlige Uni-tel mobiler. Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år Bilag13 BINDINGS KONTRAKT Stamdata Firmanavn: CVR nr: Ean nr: Gade/vej: Husnummer: Etage Enhed (TH/TV/MF) Postnummer: By: IP-telefoni: Samtlige Uni-tel mobiler Mobil bindingsperiode JA NEJ 1 ÅR 2 ÅR 3

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser Forretningsbetingelser Disse forretningsbetingelser omfatter alle aftaler om din benyttelse af Sonofons telenet (fastnet eller mobilnet) indgået mellem dig på den ene side og på den

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold:

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold: Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel Version 1.1 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 - Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Zenji Abonnementsvilkår. Forever more

Zenji Abonnementsvilkår. Forever more Zenji Abonnementsvilkår Forever more Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere