En mosaik af dansk logistikforskning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En mosaik af dansk logistikforskning"

Transkript

1 En mosaik af dansk logistikforskning ISBN Forfatterne og Aalborg Universitetsforlag Udgiver: Aalborg Universitetsforlag Langagervej Aalborg Ø Telefon Fax Omslag og sats. Aalborg Universitetsforlag Tryk: Special-Trykkeriet Viborg A/S

2 Indhold Forord...5 af Charles Møller Fremtidens forsyningskæder...7 af Charles Møller Supply Chain Management - en vision for fremtiden af John Johansen Udvikling af interorganisatoriske relationer i forsyningskæder - i et teoretisk perspektiv af Tage Skjøtt-Larsen Supply Chain Management i detailhandlen af Herbert Kotzab Den strukturelle udvikling af virksomheders distributionssystemer af Niels Jørgensen Mass Customization og Postponement - strategier og modeller for integreret produktion og distribution af kundespecifikke produkter af Aage U. Michelsen og Janus D. Pagh Udvikling af underleverandørkompetence - et aftagerperspektiv af Ole S. Mikkelsen og John Johansen Nye grænser for tredjepartslogistik af Árni Halldórsson Globalisering og netværksorganisering af transport og logistik aktiviteter. Et case-studie af W. Lemoine, Lars Dagnæs og Lars Chr. Ragus Oversigt over produktionsfilosofier - et logistisk indblik af Kresten Kragh-Schmidt og John Johansen Den bedste logistikpraksis - et kritisk tilbageblik af Jan Stentoft Arlbjørn og John Johansen Om forfatterne...245

3 Forord Denne bog er et introspektiv på Dansk logistikforskning og et resultat af projektet: "Fremtidens forsyningskæde" der er gennemført i et samarbejde mellem Center for Logistik og Transport (www.clt.dk) og Center for Industriel Produktion (www.cip.auc.dk). Projektet er finansieret af erhvervsministeriet og de deltagende institutionerne. Logistikbegrebet har specielt i de seneste år gennemgået store forandringer. Ikke alene har virksomhedernes logistiske opgaver og forudsætninger ændret sig gennem de senere år, hvor globalisering, stigende specialisering og samarbejde i forsyningskæden samt stigende konkurrence måske er de vigtigste enkeltstående faktorer. Logistikbegrebet har også ændret form og indhold bl.a. drevet af den teknologiske udvikling inden for IT-området samt en massiv forskning i og udvikling af nye innovative logistikkoncepter. Ofte er det store internationale forskningsmiljøer, som står i spidsen for denne innovative forskning. Det er en langsigtet og stadig fortløbende opgave at internationalisere dansk logistikforskning. Specielt i de senere år har der været gennemført forskellige internationaliseringstiltag, hvilket da også i nogen grad har båret frugt. Internationalisering af dansk logistikforskning er imidlertid i sin vorden, hvor hidtidige bestræbelser i nogen grad har været ukoordinerede og dermed også fragmenterede. Med dannelsen af Center for Logistik og Transport (CLT) er der skabt helt nye og unikke muligheder for at profilere dansk logistikforskning i et internationalt perspektiv, men også den interne konsolidering og formidling er på dagsordenen. Denne bog er en række danske logistikforskeres bud på fremtidens forsyningskæder, trend og tendenser. Bogen er samtidig en mosaik på hvad der rører sig i dansk logistikforskning. God fornøjelse. På forfatternes vegne Aalborg, 1/ Charles Møller 5

4

5 Indledning Fremtidens forsyningskæder Charles Møller På en lang række områder er vilkårene for industriel produktion dramatisk forandret. Nye teknologier står på spring til at ændre kendte forudsætninger på afgørende områder. Det vi ser er fremkomsten af nye forretningskoncepter, hvor behovet for hurtig udvikling og leverance af kundetilpassede og individualiserede produkter og services sætter hidtil uhørte høje krav til effektiviteten og fleksibiliteten af både produktions- og logistiksystemerne. Denne artikel handler om fremtidens forsyningskæde. Artiklen tager udgangspunkt i de nye udfordringer for industrielle produktionsvirksomheder, fremkomsten og udviklingen af nye koncepter samt den seneste forskning inden for det udvidede produktionsbegreb. Inden for logistik har der i mange år været fokuseret på Supply Chain Management som en afgørende forudsætning for at skabe et konkurrencedygtig globalt forsyningssystem. På en række områder er der udviklet værktøjer og viden, der sætter virksomhederne i stand til at udvikle en effektiv forsyningskæde med rimelig sikkerhed. Men samtidig opstår nye muligheder og innovative løsninger. Vi ser, at der opstår nye virksomheder og konstellationer af virksomheder der konstant flytter målstregen for "World-class performance" og "Best practice", og det er i forståelsen af disse virksomheders organisering, at det udvidede produktionsbegreb har sit udgangspunkt. The Extended Enterprise, eller det udvidede produktionsbegreb er et nyt koncept, der samlet og idealiseret beskriver nogle af de elementer der indgår i de nye strukturer på tværs af virksomhederne. Artiklen præsenterer det nye koncept og trækker implikationerne op for logistik og SCM. Drivkræfter for forandringerne Den industrielle struktur er på mange måder under forandring. Det afspejles af såvel en række empiriske undersøgelser i industrien som gennem udvikling af en række nye teoretiske indfaldsvinkler til industriel produktion. 7

6 Fremtidens forsyningskœder Forandringerne drives i høj grad af en stigende velstand og ny teknologi. Den stigende velstand betyder at kunder i langt højere grad fokuserer på ikke-materielle værdier og nogle kalder ligefrem det nye samfund for et "drømme samfund". I dette nye univers konkurreres i langt højere grad på følelser og tilhørsforhold til produkter end på pris. Ikke mindst udviklingen af IKT (Informations- og kommunikations- teknologi) er afgørende for at kendte ramme og begrænsninger ændres. Internettet er et godt eksempel på denne udvikling. På mindre en fem år har Internettet fundamentalt ændret vores samhandelsmønster, med elektroniske markedspladser og auktioner, både inden for B2C (Business-to-consumer) men ikke mindst inden for B2B (Business-to-business). Forbildelige virksomheder som Amazon, Dell, eller CISCO var for et par år tilbage ikke kendte i den brede offentlighed. En af de forklaringsmodeller der indfanger en stor del af forandringerne er de tre store mega-trends: Globalization: Markederne globaliseres i stigende grad. Både kunder og leverandører bliver internationale. Teknologier bliver tilgængelige samtidig overalt i verden. Specialization: For at være konkurrencedygtig på de internationale markeder er det nødvendigt at virksomhederne fokuserer på deres kerne kompetencer. Individualization: De fleste markeder er mættede. Det er nødvendigt at udvikle nye kundetilpassede produkter og services. Hvad betyder det for logistik og SCM? Den gradvise erkendelse af de nye industrielle vilkår har de seneste år betydet en refokusering fra logistik mod Supply Chain Management (SCM). Logistik defineres traditionelt som: The definition of logistics is the process of planning, implementing, and Controlling the efficient, cost-effective flow and storage of raw materials, in-process inventory, finished goods, and related information from point of origin to point of consumption for the purpose of conforming to customer requirements 8

7 Charles Møller Den industrielle refokusering er kommet tydeligst til udtryk gennem en massiv teoretisk og senere også industriel interesse for det langt mere udadvendte og strategiske begreb "Supply Chain Management", der essentielt beskæftiger sig med styring af den samlede forsyningskæde fra leverandør til forsyningskæde som ét system. Supply Chain Management er efterhånden et gammelt begreb. De færreste er nok klar over, at kimen blev lagt allerede tilbage i slutningen af 50'erne hvor Jay Forrester på MIT udviklede det teoretiske grundlag for at beskæftige sig med dynamiske systemer. Andre fremskridt inden for materialestyring og logistik omkring den interne styring overskyggede dog dette arbejde og først i begyndelsen af 80'erne kom der fornyet fokus på forsyningskæden. SCM kan defineres som: "The management of upstream and downstream relationships with suppliers and customers to deliver superior customer value at less cost to the supply chain as a whole " (Christopher, 98). Gennem de seneste år er SCM begrebet blevet fasttømret i organisationerne. Talrige indlæg på konferencer og artikler i fagblade har behandlet SCM fra forskellige synsvinkler. Hvor vi for få år siden diskuterede værdien af samarbejde med leverandører og kunder er fokus i dag rettet mod de strategier, systemer og løsninger til udvikling af hele forsyningskæden. Derfor kunne man forledes til at tro, at diskussionerne omkring begrebet SCM var afsluttet, men alligevel er der god grund til stadig at reflektere over begrebet SCM og forstå hvorfor logistik blev til SCM. Den nyeste indsigt i begrebet giver mere nuancerede billeder af SCM og indikerer at der er mange forskellige situationer som en industriel virksomhed kan befinde sig i, og at SCM som vi kender det i dag ikke altid er den rette løsning. Det der overordnet kendetegner de nye strømninger er ikke så meget et brud med de eksisterende logistiske dyder som vi kender fra SCM i dag, men det er mere et brud med de forretningsmodeller der ligger bag, og specielt beredskabet til at forandre de eksisterende systemer til at understøtte nye forretningskoncepter. 9

8 Fremtidens forsyningskœder Udfordringerne findes uden for virksomheden Michigan State University udgav i 1995 rapporten "World Class Logistics" bl.a. sponsoreret af "Council of Logistics Management", hvor verdens bedste logistikorganisationer blev analyseret. I rapporten konkluderes bl.a., at nye industrielle strukturer skaber et behov for en række nye logistikkompetencer hvoraf måling, positionering, integration og agility var de vigtigste. I Europa blev der i 1997 foretaget en større analyse af udviklingsretninger og vilkår for Europæisk logistik der bl.a. konkluderer, at et væsentlig karakteristika ved konkurrencedygtige virksomheder er evnen til at designe og implementere globale, hurtige og effektive logistiknetværk til forsyning, produktion og distribution. Samme problemstillinger, inklusive den eksterne fokusering, er set i Danmark, f.eks. i forbindelse med en ekspertpanel diskussion i forbindelse med "Den danske logistikkonference". Et af de praktiske problemstillinger der har drevet udviklingen i retning af SCM har været bølgen af outsourcing. Inden for SCM er det overvejende 3. parts logistik der har flyttet grænsen mellem hvad der produktionsmæssige operationer og logistiske serviceydelser. Man ser f.eks. en stor del af kundetilpasningen, f.eks. i forbindelse med pakning, lagt ud til leverandører der samtidig sørger for transporten. Det område der mere en noget andet har ændret forudsætningerne for SCM har været IKT. Først og fremmest har IKT baserede løsninger været med til at realisere visionerne om integrerede forsyningskæder som f.eks. med ECR konceptet der bl.a. kendes fra dagligvare handlen. Senest er det Internet teknologierne der har været medvirkende til at skabe nye forretningskoncepter, som det ses med E-Commerce (oftest B2C), men som måske er langt mere effektfuld i anvendelse mellem virksomhederne i forbindelse med Business-to-business handel (B2B). Standard/ramme ERP-systemer som SAP, Baan, Oracle har på godt og ondt muliggjort en langt tættere styring og integrering af forsyningskæden, men den væsentligste drivkraft er de nye SCM værktøjer, de såkaldte APS systemer (Advanced Planing and Scheduling). Når disse værktøjer kombineres med Internettets muligheder, er forudsætningerne for at virkeliggøre den integrerede forsyningskæde på plads - i hvert tilfælde rent teknisk. 10

9 Charles Møller De nye udfordringer På mange måder er SCM i dag et modent fagområde. Vi ser både praktiske eksempler på virksomheder der har opnået fantastiske resultater gennem SCM, og på den anden side ser vi at SCM er blevet et standard element i uddannelserne for logistikere. Den forskningsmæssige udfordring konvergerer markant mod forståelsen for samspillet af de eksterne aktører i den totale integrerede værdikæde fra forsyning af råvarer til den endelige forbruger, og specielt de virkemidler der kan tages i anvendelse til udvikling og implementering af effektive logistiknetværk. En anden vigtig forskningsmæssig erkendelse er, at logistikområdet overvejende er empirisk drevet og dermed at samspillet mellem forskere og virksomheder er central. En tredje meget vigtig forskningsmæssig erkendelse er, at ledelse af forandringsprocesser ofte udgør en barriere for at nye organisationsformer og teknologier ikke implementeres med maksimal effekt. Sammenfattende er der behov for en fornyet forskningsramme og perspektiv der ikke alene er rettet mod virksomheden eller forsyningskæden, men mod arkitekturen og netværket samt forretningskonceptet som helhed. Vejen mod det nye produktionsparadigme Et af de koncepter der forsøger at indfange de nye strømninger er det udvidede produktionsbegreb, eller "The Extended Enterprise". Elementerne i Extended Enterprise perspektivet er bl.a. arkitekturen bag udvidelsen af virksomheden mod kunder og leverandører, og mod markeder og teknologier, og dermed i høj grad om integration af værdikæden. Den udvidede virksomhed, eller "The Extended Enterprise" er et nyt koncept, der overvejende er et forskningsmæssigt perspektiv, der sigter på at beskrive en gruppe af virksomheder der udvikler relationer på tværs af organisationerne, deler viden og ressourcer og samarbejder for at skabe integrerede produkter og services. Med den udvidede virksomhed skabes en værdikæde der sigter på at maksimere nytten af de samlede kompetencer i netværket. Der er ikke alene tale om de logistiske processer og produktudviklingsprocesser men nærmere driftsprocesser, støtteprocesser der sigter på at bevare og forbedre de operative processer, og endelig de innovative processer. 11

10 Fremtidens forsyningskœder Den udvidede virksomhed kan ikke beskrives som en traditionel virksomhed. Den udvidede virksomhed opstår når de teknologiske og menneskelige kompetencer kombineres på tværs af organisationer, og den udvidede virksomhed er derfor i høj grad et holistisk systemkoncept der beskriver denne transformation. Den udvidede virksomhed kan lidt firkantet beskrives som et perspektiv der fokuserer på de processer der integrerer leverandører med kunder og teknologi med mennesker. Den udvidede produktionsbegreb er derfor overvejende et netværksbaseret koncept, og der kan identificeres mange forskellige typer af produktionsnetværk i extended enterprise perspektivet. Formålet med en udvidet virksomhed er, at udvikle et system der over for slutkunden giver værdikæden nogle bestemte egenskaber. Over tiden har forskellige industrielle paradigmer sat fokus på bestemte konfigurationer af produktionsnetværkene. Set med netværksøjne har koblingerne mellem systemerne haft afgørende roller for de problemstillinger der blev centrale for logistikken. Lad os derfor se på de industrielle paradigmer i bakspejlet. Mass Production Industri er en modsætning til masseproduktion. I dag betegnes det det oprindelige produktionsparadigme masseproduktion som en modsætning til håndværksproduktion. Det klassiske masseproduktionsparadigme har altid være udskældt for at være Fordistisk og Tayloristisk, dvs. baseret på standardisering og specialisering af arbejdsopgaverne. Tankegangen bag masseproduktion er, at enhedspriser reduceres gennem produktion af store styktal, og at kunden der igennem fik maksimal "Value for money". Den enkelte virksomhed var i fokus for dette paradigme, og der var en skarp skelnen mellem virksomhedens kunder og leverandører. De enkelte transaktioner blev optimeret i forhold til omverdenen, f.eks. optimal indkøbsvolumen, optimal kvalitetsniveau, optimal servicegrad, osv. Netværkskonfigurering gik udelukkende på at få en stor del af værdikæden internaliseret og de øvrige dele afkoblet fra virksomheden. Det førte til det vi senere betegnede som suboptimering. 12

11 Charles Møller Lean Produktion Der er mange forklaringer på hvorfor Japan udviklede sig til en industriel gigant. En af faktorerne var, at man allerede i 50'erne på grund af krigen restrukturerede industrien og at man i modsætning til de vestlige industrien ikke opererede på umættelige markeder og ikke besad ubegrænsede ressourcer til produktion. Et af de afgørende brud var opfattelsen af kvalitet som en omkostning. Derfor blev kvalitetsspørgsmål helt centrale for de Japanske industrier en årrække før det blev virkelighed for de vestlige industrier. Da det blev åbenlys for enhver, at den Japanske konkurrenceevne var overlegen, var reaktionen at importere de Japanske teknikker. I en lang periode opstod der en bevidsthed om en lang række værktøjer inspireret af "The Toyota Production System" (Shiego) som: Kanban, SMED, TQM, JIT, mv. Disse værktøjer satte skub i en positiv udvikling i de vestlige lande, men efterhånden blev man klar over, at den Japanske produktionsfilosofi var langt mere radikal og var langt mere end blot en række teknikker. Bilindustrien var blandt de første industrier der fik sat fokus på denne nye forståelse gennem "The International Vehicle Program" IMPV ledet af Massachusetts Institute of Technology (MIT) i 80'rne. Programmet fokuserede på den transformationsproces der havde forandret de traditionelle masseproducerede virksomheder til effektive, Japansk inspirerede, JIT forsyningskæder. Forskningsmæssigt betød programmet, at et nyt produktionsparadigme, "Lean Production" eller "trimmet produktion" opstod. Trimmet produktion tager hovedsageligt udgangspunkt i dilemmaet mellem høj kvalitet og lave omkostninger, men derudover sætte fokus på produktionens samspil mellem de administrative processer og forsyningskæden som et samlet forretningssystem. Mass Customization Et særligt fokus var i begyndelsen af 90'erne på omstilling af industriens evner fra højvolumen masseproduktion til produktion af kundeindividualiserede produkter og services, og den tilsvarende industrialisering af enkeltstyksproduktion. 13

12 Fremtidens forsyningskœder Mass Customization har også rod i bilindustrien og det er diskutabelt om Mass Customization er et selvstændigt paradigme. Begrebet "Mass Customization" sigter først og fremmest på en udvikling af samspillet med kunderne og på de interne processer, såvel fremstillingsprocesser som de teknisk-administrative processer. Med Mass Customization sættes særlig fokus på forudsætningerne for at skabe stor variation over for kunderne i form af mange mulige produktvarianter, samtidig med at der de interne processer muliggør høj produktivitet. Et centralt logistisk begreb er "Postponement", der kan beskrives som en strategi der afkobler og udskyder de variantskabende processer til senest muligt. Mass Customization bygger på en omstrukturering af produkter og processer ud fra en modulariseringstankegang, platformstænkning og arkitekturer. Mass Customization sætter altså fokus på samspillet mellem produktudvikling, produktstruktur og produktion. Agile Manufacturing I 1991 udgav Iacocca Institute på Lehigh University rapporten "21st Century Manufacturing Entcrprise Strategy - An Industry Led View" med støtte fra det amerikanske forsvarsministerium. I rapporten sammenfattes 50 virksomhedslederes visioner for fremtidens industrielle vilkår og ledelsesprincipper. I forbindelse med diskussionerne omkring "ledelse af virksomheder i en dynamisk verden" introduceres begrebet "Agility". "Agile Manufacturing" er ikke et nyt produktionsparadigme, men snarere en måde at beskrive og forstå virksomhedens situation ud fra en helhedsorienteret indfaldsvinkel, altså et Extended Enterprise perspektiv. De centrale elementer i agility kan sammenfattes i følgende model med "De syv store C'er": Customer: Der vil være behov for at sætte kunden i centrum. Det er ikke nyt i forhold til tidligere, men samspillet vil være langt tættere end man tidligere har kunne forestillet sig. Competition: Der vil være et behov for at positionere sig i værdikæden gennem nye innovative produkter, services og processer. 14

13 Charles Møller Cooperation: Der vil være et behov for nye former for integration i værdikæden gennem nye former for inter-organisatorisk samarbejde og organisationsformer. Communication: Der vil være behov for at håndtere intensiv kommunikation, ikke blot inden for organisationen men også på tværs af organisationerne. Competencies: Der vil være behov for basere samarbejde og konkurrence på virksomhedens viden og kompetencer. Capabilities: Der vil være behov for at opbygge kapabiliteter i netværket fremfor i den enkelte virksomhed. Change: Der vil være behov for et beredskab til at håndtere ikke blot forandringer men vedvarende forandringer. En måde at forklare agility på i forhold til de øvrige koncepter er, at man i Agile Manufacturing lægger vægt på evnen til at rekonfigurere forretningssystemet for at udnytte de nye markedsmæssige muligheder, nye teknologier og et nøgleområde er derfor effektiviteten i omstillingen. Med andre ord ses forretningssystemet som et adaptivt system, og det er omstillingsevnen der er omdrejningspunktet i agility. I 1995 startede et amerikansk forskningsprogram: "Next-Generation Manufacturing" (NGM), der bl.a. sigtede på at identificere hvordan virksomheder kan udvikle agility. Ikke helt overraskende ses IKT og nye organisationsformer som centrale enablers i den transformation. Agile logistics? Extended Enterprise og agility skal først og fremmest ses som et forskningsmæssigt perspektiv, der åbner op for at betragte forsyningskæden på en ny måde. Hvad er det så for nye udfordringer der tegner sig for logistikken? En meget væsentlig dimension i netværkene er centralisering og decentralisering af tyngden i netværkene. En anden meget væsentlig dimension er relationernes stabilitet, dvs. om der er tale om meget langvarige relationer eller temporære relationer. 15

14 Fremtidens forsyningskœder Hovedparten af de SCM cases vi kender i dag falder ind under de centraliserede netværk med langvarige relationer. I agile logistics lægges en hel del energi i udforskningen af de decentraliserede netværk med temporære relationer. Denne type netværk kaldes ofte virtuelle virksomheder hvor man har defineret roller som "Broker" eller "Plug'n play supplier". Lidt firkantet formuleret er udfordringen: Hvad skal der til for at vi kan håndtere enkeltstående leverancer med samme effektivitet i forsyningskæder der har eksisteret i mange år? Den anden udfordring er at gå fra at betragte forsyningskæden som en ramme inden for hvilken informations- og materialeflowet optimeres, til at betragte forsyningskæden som en arkitektur der udvikles og tilpasses de enkelte situationer. I dag disponeres langt den overvejende del af forsyningskæde uden for indflydelse af logistikere. Spørgsmålet er her hvordan forsyningskædens arkitektur designes og implementeres effektivt. Endelig er et kardinalpunkt den strategiske transformation af virksomheden fra at være internt fokuseret hen imod at spille en rolle i et netværk. De dage hvor virksomheder kunne bruge år på at absorbere nye teknologier, som f.eks. erp-systemer, er talte. Udfordringen er at håndtere forandrings- og implementeringsprocesser som driftsopgaver. Konklusion Denne artikel har beskrevet udfordringerne til fremtidens forsyningskæde gennem at anvende et nyt netværks orienteret perspektiv som udgangspunkt for at forstå de nye krav. Budskabet her er, at det er nyttigt at skifte perspektiv med jævne mellemrum. Extended Enterprise er en ramme der kan være med til at udfordre vores forestillinger om hvordan verden hænger sammen og dermed hjælpe os til at skabe nye og innovative løsninger. John Johansen giver i det første kapitel et bud på hvorfor Supply Chain Management er et af tidens centrale ledelsesbegreber. Johansen ser SCM som eksponent for en ny integreret og holistisk opfattelse af den samlede forsyningskæde, men påpeger også vanskeligheden ved at arbejde med interorganisatoriske relationer. 16

15 Charles Møller I artiklen "Udvikling af interorganisatoriske relationer i forsyningskæder - i et teoretisk perspektiv" foreslår Tage Skjøtt-Larsen en teoretisk referenceramme for Supply Chain Mangement. Skjøtt-Larsen peger på et skifte fra et internt fokus i virksomheden til et eksternt fokus på det netværk hvori virksomheden befinder sig og dermed et behov for at kunne udvikle relationer på tværs af forsyningskæden. Herbert Kotzab stiller skarpt på detailbranchen og mere specifikt på detailbranchens anvendelse af Supply Chain Management i 3. kapitel. Kotzab gennemgår i artiklen en række begreber og illustrerer koncepterne gennem en række cases succesfulde anvendelser af SCM i detailhandlen. I "Den strukturelle udvikling af virksomheders distributionsstruktur" træder Niels Jørgensen et skridt tilbage og analyserer de fundamentale parametre der betinger virksomheders design af distributionssystemer. Jørgensen opstiller en model der fastlægger en række interne og eksterne faktorer. Mass Customization er et af de anvendte produktionskoncepter der kombinerer masseproduktion og enkeltstyksproduktion af kundeindividuelle produkter. I artiklen Mass Customization og Postponement opstiller Aage U. Michelsen og Janus D. Pagh en række strategier for hvorledes postponement muliggør integreret produktion og distribution af kundeindividuelle produkter. I den anden ende af forsyningskæden skitserer Ole S. Mikkelsen og John Johansen leverandørudviklingsprocessen således som den tager sig ud for en stor aftagervirksomhed. I "Udvikling af underleverandørkompetence - et aftager perspektiv" opstilles en model der beskriver fire forskellige situationer og samarbejdsformer. "Nye grænser for tredjepartslogistik" beskriver en anden type leverandører og leverancer. Den klassiske tredjepartslogistik model med outsourcing af de operative logistiske ydelser til en specialist er under kraftig udvikling og Árni Halldórsson kommer med tre bud på nye arbejdsdelinger i forsyningskæden. Netop godstransport virksomhedernes nye vilkår og muligheder illustreres gennem en række internationale case studier der beskrives af W. Lemoine, Dagnæs og Ragus. Casene beskriver "Globalisering og netværksorganisering af transport og logistik aktiviteterne". 17

16 Fremtidens forsyningskœder Mange af logistikkens trends og udviklingstendenser kan henføres til nye industrielle koncepter for fremstilling og distribution af produkter og services som f.eks. de japansk inspirerede Just-in-time principper. Kresten Kragh- Schmidt og John Johansen sammenfatter dette til produktionsfilosofier og analyserer og sammenligner en række af disse i "Oversigt over produktionsfilosofier - Et logistisk indblik". Jan Arlbjørn stiller sig meget kritisk over for udviklingen og forskningen inden for logistik. I "Den bedste logistikpraksis - et kritisk tilbageblik" analyserer han en række forskningsprojekter der genne de seneste 10 år har været med til at definere "Best practice" inden for logistik. Konklusionen er at undersøgelserne i høj grad giver et meget diffust billede af "Best practice". Bogens artikler dækker et meget bredt spektrum af emner og perspektiver. Det illustrerer i virkeligheden den problemstilling de fleste praktikere inden for logistikken står over for. Logistik er først og fremmest et praktisk fagområde der konstant påvirkes af ny viden inden for en lang række teorifelter. Dermed kan man udlede at fremtidens forsyningskæde ikke skabes i et laboratorium eller på papir, men derimod gennem at omsætte den mosaik af ny viden til et mønster og gennem anvendelse og implementering af nye ideer. Morgendagens vindere vil være de der konstant er på jagt efter inspiration og på sporet af:»fremtidens forsyningskæde«. 18

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden. Fig. 5.1 Design af produktionssystemet. Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden. Fig. 5.1 Design af produktionssystemet. Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Design af produktionssystemet. Konkurrenceparametre Leveringssikkerhed Produktkvalitet Fleksibilitet Leveringstid Innovation og knowhow Kommunikation Salgspris Produktudbud (sortiment) After sales-service

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Jagten på den værdiskabende supply chain

Jagten på den værdiskabende supply chain Jagten på den værdiskabende supply chain Jan Stentoft Arlbjørn Professor i Supply Chain Management Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet Kolding 1 Igangværende forskningsprojekter

Læs mere

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden Kundetilpassede løsning + Masseproduktion i små mæ + fleksibel teknologi + reduceret lønandel + øget udvikling af viden + leverandører og kunder i h = konkurrencedygtig fr Nytænk Produktiviteten 8. 9.

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN?

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? Kandidatafhandlingen Aalborg Universitet 2013 HOSPIALSLOGISTIK STRATEGISK HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? En analyse af bygge- og anlægsbranchen for identifikation og

Læs mere

MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen

MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen MADE FORSKNINGEN De ni temaer i MADE Forskningen MADE Forskningen MADE vil generere og implementere ny viden om produktion, som giver danske virksomheder det globale forspring, der er afgørende for virksomhedernes

Læs mere

Værdiskabelse i Dansk Indkøb

Værdiskabelse i Dansk Indkøb SURVEY Værdiskabelse i Dansk Indkøb Morten Munkgaard Møller, Associate Professor, Aalborg Universitet Martin Dyg Jensen, Konsulent, 4IMPROVE Et survey udarbejdet i samarbejde mellem 4IMPROVE og Aalborg

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

Complexity management 2012

Complexity management 2012 KONFERENCE Den 30. maj 2012 Radisson BLU Falconer Hotel, København Complexity management 2012 Mød: Pfizer Consumer Healthcare Rockwool Skandinavien Carlsberg Danmark A/S Martin Professional A/S Læs stregkoden

Læs mere

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation Side 1 af 6 Kvalitetsstyring Peter Neergaard Fag : Organisation Overordnet Bogen har to hovedformål: a) En kortlægning af kvalitetsstyring i danske virksomheder. Resultaterne af denne analyse kan anvendes

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING EN LILLE KONKURRENCE Hvem stiller det bedste spørgsmål på Twitter? #ThorupMajlund AGENDA 1. Quiz med en suveræn præmie 2. Om os 3. Digital Transformation på

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

BEDRE GENNEMSIGTIGHED

BEDRE GENNEMSIGTIGHED REAL WORLD SCENARIOS n nr. 1 Case 1-3 BEDRE GENNEMSIGTIGHED I din forsyningskæde Gennemsigtighed og effektivitet Overensstemmelse mellem forsyningskædeprocesser og forretningsstrategi Effektiv planlægning

Læs mere

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Netværksmøde 9. april 2013 Carsten Riis Fredriksen Dansk Standard Agenda Hvem er Dansk Standard? Hvorfor benytte standarder? Hvad tilbyder vi? Eksempler

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Niels Warring Christian Helms Jørgensen (red.) Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering Institut for

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk, ph.d. Dept. of Operations Management TØF medlemsmøde om transportforskning Asia House 27. april 2010 Disposition

Læs mere

Industri & Design Forum 2015

Industri & Design Forum 2015 Velkommen Agenda for dagen Mød eksperterne The Future of Making Things Udstillere Industri & Design Forum 2015 Den 22. september 2015 i Roskilde Den 23. september 2015 i Horsens Tilmelding Industri & Design

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik Forretningsmuligheder i Sygehusbyggeriet Spor 2: Teknologi og Service Udvikling Odense 6. oktober 2011 1 Hvem er vi? Operationelle, rådgivende

Læs mere

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget?

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? John Johansen www.cip.aau.dk 6. december 2010 Ledelsesakademi - AAU MANUFUTURE - The Strategic Perspective The current industrial paradigm

Læs mere

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow Session D3 Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow - SAP projektstyring V/Jesper Thusgaard Bjørnø, SAP Solutions Sales Manager 1 Agenda Udfordringerne for industrivirksomhederne Kort præsentation

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

MMT3000 Efterårskonference 2015. MBA brush-up

MMT3000 Efterårskonference 2015. MBA brush-up MMT3000 Efterårskonference 2015 Fredag 30. oktober 2015 Comwell Kongebrogaarden, Middelfart MBA brush-up Bliv opdateret på de seneste trends i MBA verdenen Charles Møller Professor Poul Israelsen Professor

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud København 21. september 2011 Magnus Kuchler, ansvarlig for FM rådgivning Norden FM trends lige nu? Fortsat omkostningspres et bevis på konkurrenceevne.

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele Din partner i fremtidens ledelse På vej mod En udviklingsproces i 3 dele Hvorfor Nogle strømninger i tiden Kompleksiteten i verden vokser dramatisk. Ny teknologi, højere vidensniveau, større mobilitet

Læs mere

MMT3000 Efterårskonference 2012 NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE?

MMT3000 Efterårskonference 2012 NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE? MMT3000 Efterårskonference 2012 Torsdag 25. oktober 2012 Comwell Kongebrogaarden, Middelfart NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE? Bestyrelsesformand Asger Aamund Professor John Johansen Cheføkonom Jens Nyholm

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Torsdag d. 21. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 10.15 Forelæsning Konkurrence Strategi 10.15

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

Din produktion som en kollektion

Din produktion som en kollektion Din produktion som en kollektion processen som muligt? Traditionelt har en virksomhed en vision, som udmønter sig i en strategi. Længden, en strategi skal strække sig over i tid, er oftest betinget af

Læs mere

Når virksomheden åbner sit vindue

Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue kommunikation og formidling et corporate perspektiv Jørn Helder og Bodil Kragh (red.) Samfundslitteratur Jørn Helder og Bodil Kragh (red.)

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

Produkt- og serviceinnovation

Produkt- og serviceinnovation Produkt- og serviceinnovation Om ligheder og forskelle, og om hvordan serviceydelser for alle virksomheder bliver en central værdiskaber Møde d. 26. oktober 2011 1 Hvad er service? Det er ikke en let opgave

Læs mere

Fremtidens rammebetingelser for transport og logistik

Fremtidens rammebetingelser for transport og logistik Fremtidens rammebetingelser for transport og logistik AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR PRODUKTION TEKNOLOGISK INSTITUT EMBALLAGE OG TRANSPORT ROSKILDE UNIVERSITETCENTER TEKSAM INSTITUT FOR TRANSPORTSTUDIER

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments + We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments Pains Pain Relievers Gains Gain Creators We help businesses gaining benefits

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 AGENDA FORMIDDAG VELKOMST INTRODUKTION TIL COLUMBUS OG DAGENS AGENDA 9.00 NYHEDER OG EFFEKTIVISERING

Læs mere

D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer. D1.2 Medarbejderomsætning og effektivitet

D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer. D1.2 Medarbejderomsætning og effektivitet BA Projekter i organisation 6. December 2011 Bo H. Eriksen/Frank Brandt Kristensen Institut for Marketing & Management www.sdu.dk/sod www.sdu.dk/iim 1 Emner D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Complexity management vi har taget pulsen på erhvervslivet

Complexity management vi har taget pulsen på erhvervslivet fokus: complexity management Complexity management vi har taget pulsen på erhvervslivet Danske virksomheder oplever i disse år en stigende grad af kompleksitet i forsyningskæden. Men hvad skaber størst

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs?

Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs? Stofmisbrug 2012 Bedre behandling for færre penge Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs? Kurt Klaudi Klausen, professor og leder af Master of Public Management

Læs mere

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING Introduktion Er det egentlig præcist at tale om produktion når temaet er spiludvikling? For produktion dufter jo af faste procedurer, kendte milepæle, og definerede krav

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Vi arbejder ud fra fem strategiske principper 1. Vi arbejder ud fra et helhedssyn og med et langsigtet perspektiv 2. Vores tilgang er praksisnær

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Thomas Mark Bøgeskov Logistikchef Tlf. + 45 20 34 29 65 Thomas.mark.boegeskov@regionh.dk Region H organisationsdiagram Logistik & Forsyning

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV FÅ TRIMMET PRODUKTIONSPROCESSERNE OPTIMERING I PRODUKTIONEN PRODUKTIONSSTYRING PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER KOMME/GÅ LØNSYSTEMER LOGISTIK/LAGER TIDSSTUDIE AGIDON OPTIMERER VIRKSOMHEDENS PRODUKTIONS- OG LOGISTIKOPGAVER

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

Produktion 2025. Katalog for udviklings- og forskningstemaer. Juni 2010. Version 1.2

Produktion 2025. Katalog for udviklings- og forskningstemaer. Juni 2010. Version 1.2 Produktion 2025 Katalog for udviklings- og forskningstemaer Juni 2010 Version 1.2 1 Indledning Dette katalog er en oversigt over forsknings- og udviklingstemaer, der er identificeret i projektet Produktion2025.

Læs mere

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler Samarbejde og bureaukrati på hospitaler: kan bureaukratisering styrke samarbejdet på tværs? Te m a d a g o m a k u t s y g e h u s e n e 1 2. m a j 2 0 1 5 THIM PRÆTORIUS Ph.d., Postdoc Institut for økonomi

Læs mere

Forretningsudvikling i praksis. - v. Mikael Vest, partner, Vinderstrategi A/S

Forretningsudvikling i praksis. - v. Mikael Vest, partner, Vinderstrategi A/S Forretningsudvikling i praksis - v. Mikael Vest, partner, Vinderstrategi A/S Om Vinderstrategi A/S Vinderstrategi A/S eksistensgrundlag er at tilbyde større virksomheder og vækstvirksomheder en skarpere

Læs mere

FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Begreber og elementer i et logistikkoncept. Side 0 AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR INDUSTRIEL PRODUKTION

FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Begreber og elementer i et logistikkoncept. Side 0 AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR INDUSTRIEL PRODUKTION Begreber og elementer i et logistikkoncept AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR INDUSTRIEL PRODUKTION TEKNOLOGISK INSTITUT EMBALLAGE OG TRANSPORT ROSKILDE UNIVERSITETCENTER TEKSAM INSTITUT FOR TRANSPORTSTUDIER

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 18. Marts 2002 PORTERS VÆRDIKÆDE Læs gerne Organisation s. 20-22 M. Porter, Competitive Advantages Aktiviteter

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere