HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015"

Transkript

1 UDSKRIFT F HØJESTERETS NKE- OG KÆREMÅLSUDVLGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 184/2014 Tryg Forsikring /S (advokat Jean Hareskov Østergaard) mod (advokat Karsten Høj, beskikket) Biintervenient til støtte for Danske dvokater (advokat Robert Mikelsons) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 22. januar 2014 og af Østre Landsrets 8. afdeling den 27. marts I påkendelsen har deltaget tre dommere: Marianne Højgaard Pedersen, Jens Peter Christensen og Oliver Talevski. Påstande Kærende, Tryg Forsikring /S, har nedlagt påstand om, at skal betale sagsomkostninger til Tryg Forsikring /S med et beløb større end kr. inklusive moms, subsidiært kr. inklusive moms og mere subsidiært, et beløb større end kr. Indkærede, har nedlagt påstand om stadfæstelse af Retten i Glostrups omkostningsafgørelse af 22. januar 2014, subsidiært at han skal betale sagsomkostninger til Tryg Forsikring /S med et større beløb end kr., dog mindre end kr.

2 - 2 - Biintervenienten, Danske dvokater, er indtrådt i sagen til støtte for indkæredes påstand om stadfæstelse af Retten i Glostrups afgørelse om, at sagsomkostningerne ikke skal tillægges moms. Sagsfremstilling Den 29. april 2011 indgav stævning ved Retten i Glostrup med påstand om, at Tryg Forsikring /S (Tryg) skulle betale i alt kr. i godtgørelse for varigt men, svie og smerte samt erstatning for tabt erhvervsevne som følge af et færdselsuheld den 19. september Da Tryg allerede havde anerkendt erstatningspligten, angik tvisten alene spørgsmålet om og i givet fald i hvilket omfang færdselsuheldet var årsag til gener i nakkeområdet, koncentrationsbesvær mv., eller om generne havde sammenhæng med forud bestående forhold hos Efter en kort skriftveksling blev sagen forelagt rbejdsskadestyrelsen og Retslægerådet, som henholdsvis den 18. september 2013 og den 10. juni 2013 samt den 20. november 2013 afgav udtalelse i sagen. Retslægerådet udtalte herved bl.a., at forud bestående lidelser udgjorde hovedårsagen til af en bestående lidelse. gener, og at tilskadekomsten havde medført forværring Den 8. januar 2014 indgik parterne forlig, hvorefter Tryg skulle betale kr. til fuld og endelig afgørelse. I forligsteksten hedder det bl.a.: Sagsøgte betaler kr. til fuld og endelig afgørelse af ethvert krav rejst under sagen BS 10P-1677/2011. Forligsbeløbet betales inden 14 dage fra forligets tilførsel til retsbogen. Beløbet udgør henholdsvis svie- og smertegodtgørelse ( kr.) og méngodtgørelse svarende til 5 % ( kr.). Parterne overlod det til retten at træffe bestemmelse om sagens omkostninger.

3 - 3 - Ved Retten i Glostrups beslutning af 22. januar 2014 blev Tryg, der ikke er momsregistreret, tilkendt sagsomkostninger med kr. uden tillæg af moms. I beslutningen hedder det bl.a.: Sagen er anlagt den 29. april 2011 med en påstand om betaling af kr. Sagens tema var, hvorvidt sagsøger havde krav på godtgørelse for varigt mén og svie-smerte samt erstatning for tab af erhvervsevne som følge af en færdselsulykke den 19. september Retslægerådet har afgivet udtalelse i sagen den 10. juni 2013 og 20. november rbejdsskadestyrelsen har afgivet udtalelse i sagen den 18. september Retten bestemte, at sagsøger inden 14 dage skal betale kr. i sagsomkostninger til sagsøgte. Retten har herved lagt vægt på, at sagsøger efter sagens udfald må anses som den vindende part. Retten har i opadgående retning lagt vægt på sagens genstand og forløb, herunder at sagen har været forelagt Retslægerådet og rbejdsskadestyrelsen. Retten har i nedadgående retning lagt vægt på, at sagen er forligt forud for berammelse af hovedforhandling, samt at sagen mens den har verseret ved retten, hovedsageligt har afventet udtalelserne fra Retslægerådet. Sagsøgte har oplyst, at selskabet ikke er momsregistreret i dette retsforhold. Det følger af retsplejelovens 316, stk. 1, at udgifter til advokatbistand erstattes med et passende beløb. Retten lægger til grund som ubestridt, at sagsøgte under sagen har været repræsenteret af en advokat ansat ved sagsøgte. Da udgiften til advokatbistand for sagsøgtes vedkommende herefter ikke er en momsbærende udgift, tillægges sagomkostningsbeløbet ikke moms. Ved kendelse af 27. marts 2014 stadfæstede Østre Landsret beslutningen om at tilkende Tryg sagsomkostninger uden tillæg af moms og forhøjede sagsomkostningerne til kr. I kendelsen hedder det bl.a.: Det fremgår af sagen, at det påstævnte beløb udgør kr., og at Tryg Forsikring /S i henhold til det indgåede forlig skal betale kr. til Det er ubestridt, at Tryg Forsikring /S må anses for den vindende part, mens det er omtvistet, om de tilkendte sagsomkostninger skal forhøjes, herunder om omkostningsbeløbet skal tillægges moms. Det er endvidere ubestridt, at Tryg Forsikring /S ikke er momsregistreret, og at forsikringsselskabet har været repræsenteret af en ansat mødeberettiget advokat, samt at der ikke er afholdt en udgift til moms. Bestemmelsen i retsplejelovens 316, stk. 1, blev ændret ved lov nr. 554 af 24. juni 2005.

4 - 4 - f de almindelige bemærkninger til bestemmelsen fremgår blandt andet: 2.3 Justitsministeriets overvejelser I nyeste retspraksis tilkendes ikke sagsomkostninger til dækning af advokatbistand, når den vindende part under sagen er repræsenteret af en advokat, der er ansat hos parten eller hos en mandatar, der fører retssagen på partens vegne, idet der henvises til, at parten henholdsvis mandataren ikke har haft udgifter til advokatsalær. Justitsministeriet finder imidlertid, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at størrelsen af sagsomkostningerne til den vindende part alene afhænger af, om parten under sagen er repræsenteret af en mødeberettiget advokat, og ikke af, om den pågældende advokat modtager betaling i form af salær eller løn. Dette gælder, selv om lønudgiften til en ansat advokat generelt måtte være lavere end salæret til en ekstern advokat, idet sagsomkostningerne udmåles efter standardtakster, der ikke afhænger af partens konkrete udgifter til advokatbistand. f de specielle bemærkninger til retsplejelovens 316 fremgår blandt andet: Ændringen fra advokatsalær til advokatbistand indebærer, at en part, der er repræsenteret af en mødeberettiget advokat under hele retssagen, og som tilkendes fulde sagsomkostninger, i alle tilfælde skal have tilkendt det sædvanlige standardiserede sagsomkostningsbeløb til dækning af udgifter til advokatbistand. Fremover vil det således være uden betydning for størrelsen af sagsomkostningerne, om parten betaler et egentligt salær til advokaten, eller om advokaten f.eks. er ansat af parten eller af en organisation, der optræder som mandatar for parten under retssagen. Der ses hverken i ordlyden af retsplejelovens 316, stk. 1, eller forarbejderne hertil at være taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt udgiften til advokatbistand skal tillægges moms, når en ikke momsregistreret part er repræsenteret af en ansat mødeberettiget advokat. f landsretspræsidenternes cirkulæreskrivelse af 27. september 1978, der henviser til Momsnævnets afgørelse af 15. september 1978, fremgår blandt andet: I henhold til afgørelse af 15. september 1978 fra Nævnet vedrørende merværdiafgift tilkommer fradragsretten for moms af advokatsalær i inkassosager alene kreditor, idet advokaten kun kan rette sit salærkrav mod denne. Er kreditor en momsregistreret virksomhed, skal omkostningskravet mod debitor som følge af kreditors fradragsret opgøres uden tillæg af moms. Som følge af denne afgørelse må de takstmæssige inkasso- og proceduretakster som udgangspunkt ikke tillægges moms. Oplyses det imidlertid overfor retten, at den vindende parts krav ikke er erhvervet som led i en momsregistreret virksomhed, skal parten, i det omfang modparten skal godtgøre advokatomkostninger tillige have dækket merudgiften til moms. I så fald indregnes momsen i det samlede afrundede beløb, der tilkendes. f landsretspræsidenternes notat af 17. december 2008 om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager fremgår blandt andet:

5 - 5 - Moms medregnes kun, hvis den part, der skal have tillagt omkostninger, oplyser ikke at være momsregistreret. Tabellen gælder uanset om partens udgifter til advokatbistand vedrører en advokat, der er ansat hos parten eller hos en mandatar, der fører retssagen på partens vegne. Da bestemmelsen i retsplejelovens 316, stk. 1, ikke ses at ændre de hidtil gældende retningslinjer for, hvornår et beløb til dækning af advokatomkostninger skal tillægges moms, tiltræder landsretten, at sagsomkostningsbeløbet ikke skal tillægges moms. Henset til sagens udfald, varighed og omfang, herunder at sagen to gange har været forelagt Retslægerådet, finder landsretten, at de tilkendte omkostninger bør forhøjes til kr. ekskl. moms. Der er herved taget udgangspunkt i de vejledende salærtakster for en sagsgenstand på kr. Der er på den ene side lagt vægt på, at sagen har været forelagt Retslægerådet, mens det på den anden side er tillagt betydning, at sagen er forligt forinden berammelse af hovedforhandling, og at det vundne beløb befinder sig i den nederste del af intervallet. T h i b e s t e m m e s: Byrettens afgørelse ændres, således at indkærede, Forsikring /S, skal betale kr. i sagsomkostninger for byretten. til kærende, Tryg Ingen af parterne skal betale kæremålsomkostninger til den anden part. Kæreafgiften tilbagebetales. nbringender Tryg har til støtte for sin påstand anført bl.a., at det følger af retsplejelovens 312 og 316, at den vindende parts udgifter til advokatbistand skal erstattes med et passende beløb. Domstolenes fastlæggelse af udgifter til advokatbistand i civile sager sker med udgangspunkt i landsretspræsidenternes vejledende satser pr. 1. januar 2009, jf. landsretspræsidenternes notat af 17. december 2008 om sagsomkostninger i civile sager. Sagsgenstanden udgjorde kr., og satserne for sager med en sagsværdi i intervallet kr. udgør kr. (ekskl. moms) henholdsvis kr. (inkl. moms). Det vil afhænge af den enkelte sags karakter, om der er grund til at udmåle et beløb i den øvre, midterste eller nedre del af intervallet. Beløbet bør normalt udmåles i den øverste halvdel af intervallet, hvis der har været afholdt syn og skøn i sagen, jf. bl.a. landsretspræsidenternes notat. Landsrettens begrundelse og fortolkning af principperne for salærudmålingen er principielt forkerte, idet den afviger fra, hvad der har været forudsat i forarbejderne. Der er således ikke sagligt grundlag for at reducere salæret med henblik på at undgå en uheldig tærskel-

6 - 6 - effekt, ligesom salærudmålingen under alle omstændigheder burde være udmålt til et sted mellem 1/2 og 2/3 af maksimumsalæret i intervallet, dvs. til et salær et sted mellem kr. (ekskl. moms) dvs kr. (inkl. moms) under hensyntagen til den tidsmæssige udstrækning og sagens betydelige omfang. For så vidt angår spørgsmålet om moms, har Tryg anført bl.a., at det af såvel bestemmelsens ordlyd som bemærkningerne til retsplejelovens 316 følger, at det afgørende kriterium for tilkendelse af sagsomkostninger er, at vedkommende part har været repræsenteret af en mødeberettiget advokat. Det er uden betydning for størrelsen af sagsomkostningerne, om parten betaler et egentligt salær til advokaten, eller om advokaten f.eks. er ansat af parten eller af den organisation, der optræder som mandatar for parten under retssagen, jf. bemærkningerne til lovforslaget om ændring af bl.a. retsplejelovens 316. Det fremgår endvidere direkte af landsretspræsidenternes notat af 17. december 2008, at moms kun medregnes, hvis den part, der skal have tillagt omkostninger, oplyser ikke at være momsregistreret. Der stilles ikke yderligere krav for tillæg af moms. Hertil kommer, at det af såvel ordlyd som bemærkningerne til retsplejelovens 316 følger, at udgifter til advokatbistand modsat andre udgifter ikke erstattes krone for krone, men med et passende beløb. Tilkendelse af moms er derfor ikke direkte knyttet op på den faktiske momsudgift. Tryg er ikke momsregistreret, og Tryg har under hele retssagen været repræsenteret af en mødeberettiget advokat, hvorfor sagsomkostningerne til Tryg skal tillægges moms. Selvom Tryg ikke afholder et egentligt momspligtigt salær til den ansatte advokat, der har repræsenteret Tryg under retssagen, afholder Tryg som led heri en række momsbelagte driftsudgifter i form af udgifter til kontorhold (kontormøbler, computere, kopimaskiner, printer, kontorartikler, telefoni, bøger etc.) obligatorisk efteruddannelse mv., som Tryg ikke opnår momsrefusion for. Derudover afholder Tryg også i forhold til advokaten vederlagsmæssige udgifter, som ganske vist ikke er momsbelagte, men derimod indkomstskattepligtige. Disse udgifter er sammenlignelige med de momsbelagte eksterne advokatydelser så langt, at der i begge tilfælde i anledning af advokatbistanden erlægges udgift, hvor en del af udgiften i form af indkomstskat i sidste ende tilgår statskassen, uden at Tryg opnår adgang til refusion af beløbet. Hvis det således skal sikres, at beløb til dækning af udgifter til advokatbistand skal erstattes med et passende beløb, uanset om der anvendes eksterne eller ansatte advokater, må Trygs betaling af momsbelagte driftsudgifter henholdsvis indkomstskattepligtige lønud-

7 - 7 - gifter til ansatte advokater, som repræsenterer Tryg i forbindelse med retssager, sidestilles med Trygs betaling af advokatsalær med tillæg af moms til eksterne advokater. Når der i landsretspræsidenternes notat om sagsomkostninger er taget højde for, om den vindende part er momsregistreret, skyldes det alene, at en momsregistreret virksomhed har mulighed for at afløfte momsbeløb i sit momsregnskab, hvorfor vedkommende i givet fald ville blive beriget, såfremt der ikke blev taget hensyn til momsregistreringen ved tilkendelse af sagsomkostninger. Samme hensyn gør sig ikke gældende i den foreliggende sag, idet Tryg har afholdt en lang række momsbelagte driftsudgifter som led i at være repræsenteret af en ansat advokat. Tilsvarende udgifter indgår indirekte i eksterne advokaters honorarer, hvorfor udgiften må sidestilles med passende salær til en ekstern advokat. har heroverfor anført bl.a., at han har fået medhold i sin påstand om godtgørelse for varigt men samt svie og smerte svarende til forligsbeløbet på kr. Langt den væsentligste del af sagens forberedelse har vedrørt den medicinske årsagssammenhæng og dermed disse to erstatningsposter. Tryg har omvendt fået fuldt medhold i, at ikke er berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne svarende til ca kr. Sagens behandling i rbejdsskadestyrelsen med henblik på vurdering af erhvervsevnetabet har kun i meget begrænset omfang medført arbejde og udgifter for Tryg. Endvidere bør det arbejde, der har været forbundet med, at sagen to gange har været forelagt Retslægerådet, ikke føre til, at sagsomkostningerne af det vundne beløb fastsættes med udgangspunkt i den øvre del af intervallet, allerede fordi forelæggelsen alene vedrørte den medicinske årsagsammenhæng og dermed ikke spørgsmålet om erhvervsevnetab, som Tryg fik medhold i. Omkostningsafgørelsen bør derfor stadfæstes under hensyn til, at Tryg kun har haft begrænsede udgifter til den del af sagen, som Tryg har vundet, og med udgangspunkt i et beløb i den nedre eller midterste del af intervallet og multipliceret med ½ på grund af sagens stadie, da forliget blev indgået. Samtidig skal der ske nedsættelse af omkostningsbeløbet, idet har fået medhold i, at der var den nødvendige medicinske årsagssammenhæng mellem skaden og det varige men på 5 % og i at være berettiget til godtgørelse for svie og smerte. For så vidt angår spørgsmålet om moms, er det anført bl.a., at Tryg vil opnå en uberettiget berigelse, såfremt udgiften til advokatbistand tillægges moms, idet Tryg herved vil få en udgift til moms dækket, som ikke er afholdt. Såfremt Tryg havde været momsregistreret, ville om-

8 - 8 - kostningsbeløbet heller ikke være blevet tillagt moms, selv om Trygs udgifter til advokatbistand i form af løn, pension mv. havde været de samme. Danske dvokater har anført bl.a., at når det ved lov nr. 554 af 24. juni 2005 indførtes, at der ikke skal være forskel på størrelsen af sagsomkostningerne, uanset om en part har valgt at lade sig repræsentere af en advokat, der er selvstændig i forhold til parten, eller af en advokat, der er ansat hos parten, hang det sammen med det helt grundlæggende forhold, at en part i alle disse tilfælde som udgangspunkt har en udgift til advokat (enten i form af et salær eller i form af et ansættelsesvederlag (løn)), i forbindelse med retssagen, som der ydes hel eller delvis erstatning for, jf. retsplejelovens 312, stk. 1, og 316, stk. 1. Selv om den erstatning for udgifter til advokatbistand, som sagsomkostningerne udgør, ikke afhænger af de konkrete udgifter til advokatbistanden, lægges det til grund i retsplejelovens kapitel 30, at advokatbistand altid skal anses for at indebære en udgift for parten. Hvis erstatningen for advokatudgifter, herunder en udgift til moms, blot var et spørgsmål om at finde et skønsmæssigt afpasset beløb, ville det forhold, at en momsregistreret part kan fratrække/afløfte købsmomsen af vederlaget for advokatydelsen ved opgørelsen af sit konkrete momstilsvar, være uden betydning, Endvidere er det ikke meningen med reglerne om sagsomkostninger, at de skal ophæve virkningen af momsen som skat på privates forbrug og momsfritagnes indkøb ved at give en lempelse for den almindelige belastning, som købsmoms af generalomkostninger er for en ikkemomsregistreret virksomhed. Der er således ikke mulighed for ad bagvejen at indføre momsrefusion, når lovgiver har bestemt, at de samlede udgifter til moms i sidste ende skal bæres af de ikke-momsregistrerede, herunder momsfritagne virksomheder som f.eks. forsikringsselskaber. I modsat fald vil alle privatpersoner og momsfritagne kunne få forhøjede sagsomkostninger, selv om de i forbindelse med førelse af retssager har arrangeret sig således, at de ikke under nogen omstændigheder vil få en økonomisk belastning i form af momsen på advokatudgifter. Indkomstskatten påhviler i øvrigt Trygs ansatte og ikke Tryg. Tryg har derfor ikke en udgift til statskassen i form af de ansatte advokaters indkomstskat. Trygs indeholdelse af arbejdsmarkedsbidrag og -skat af lønnen er under alle omstændigheder uden betydning for vurderingen af, om der skal tillægges moms eller ej på de tilkendte sagsomkostninger. Lønomkost-

9 - 9 - ningen til de ansatte advokater bliver Tryg under alle omstændigheder kompenseret for ved at blive tilkendt sagsomkostninger. Det er efter landsretspræsidenternes takster alene merudgiften til moms af advokatomkostningerne ved den konkrete sag i retten, som dækkes, og ikke enhver udgift til købsmoms, som parten afholder, uanset om udgifterne vedrører generalomkostninger, kontorholdsomkostninger i øvrigt eller advokatsalær. Oplysning til retten om, at en part ikke er momsregistreret, skal forudsætningsvis kun gives af parten, når denne har en ikke-fradragsberettiget udgift til moms af advokatomkostningen for førelsen af den konkrete sag. I andre tilfælde skal der ikke gives oplysning om momsforhold, og retten vil ikke tilkende sagsomkostninger med tillæg af moms. Dokumentation for, at der faktisk betales eller faktureres et advokathonorar, er uden betydning, fordi det har formodningen for sig, at en part har en omkostning til advokatbistand, når denne er repræsenteret af en mødeberettiget advokat. Derimod beror den forhøjelse, der sker af taksterne med moms, på, at der foreligger konkrete momsbelagte advokatomkostninger. Hvis det var ligegyldigt for spørgsmålet om tillæg af moms, om der er konkrete momsbelagte advokatomkostninger, havde landsretspræsidenterne i taksterne ikke anført, at moms kun medregnes, hvis parten oplyser ikke at være momsregistreret. Hvis der ikke er et advokatsalær, der skal betales moms af, falder man derfor tilbage til udgangspunktet ved salærfastsættelsen at der ikke skal betales moms uanset om parten er eller ikke er momsregistreret. Højesterets begrundelse og resultat Retsplejelovens regler om sagsomkostninger bygger på et almindeligt erstatningsretligt princip om, at den tabende part skal erstatte modparten de udgifter, som retssagen har påført modparten, jf. retsplejelovens 312, stk. 1. Udgifter til advokatbistand erstattes med et passende beløb, jf. retsplejelovens 316, stk. 1, 2. pkt. Højesteret finder, at tillæg af moms til udgifterne til advokatbistand må forudsætte, at den vindende part har haft en ikke-fradragsberettiget momsudgift til advokatbistand.

10 Da Tryg Forsikring /S under retssagen har været repræsenteret af en ansat advokat og derfor ikke har haft en ikke-fradragsberettiget momsudgift til advokatbistand, skal Tryg Forsikrings udgifter til advokatbistand erstattes med et passende beløb uden tillæg af moms. Herefter og da Højesteret heller ikke i øvrigt finder grundlag for at ændre landsrettens afgørelse om sagsomkostninger, stadfæster Højesteret kendelsen. Thi bestemmes Landsrettens kendelse stadfæstes. I kæremålsomkostninger for Højesteret skal Tryg Forsikring /S inden 14 dage efter afsigelsen af denne højesteretskendelse betale kr. til statskassen. Beløbet forrentes efter rentelovens 8 a. --oo0oo-- Udskriftens rigtighed bekræftes. Højesteret, den 31. marts Lisbeth Primdahl Simonsen kontorfuldmægtig

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager Den 8. september 2015 Udgave 6 Notat om sagsomkostninger i civile sager Indledning Formålet med dette notat er at opstille nogle vejledende udgangspunkter for afgørelser om sagsomkostninger i civile sager.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

PRÆSIDENTERNE FOR VESTRE OG ØSTRE LANDSRET

PRÆSIDENTERNE FOR VESTRE OG ØSTRE LANDSRET PRÆSIDENTERNE FOR VESTRE OG ØSTRE LANDSRET Den 24. juni 2010 J.nr. 85A-VL-004-10 J.nr. 72A-ØL-008-08 72A-ØL-009-08 Vejledende takster pr. 1. juli 2010 ved betalingspåkrav samt inkassosager Pr. 1. juli

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. august 2016 Sag 97/2016 A (advokat Ole Dueholm) mod B (advokat Pernille Skinnerup) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Retten i Randers den 28. oktober

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 Sag 120/2015 A (advokat Leo Jantzen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 Sag 164/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod Finansforbundet som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen)

Læs mere

repræsentantskabsmøde 25.03.09

repræsentantskabsmøde 25.03.09 Procedering af advokatsalær i civile sager Danske Advokaters repræsentantskabsmøde 25.03.09 Af advokat Karsten Høj Hvem er jeg? - Medejer af Elmer & Partnere, der beskæftiger sig med ansættelses-/arbejdsret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 Sag 103/2012 Hvam Maskinstation ved Peter Ardahl Jørgensen (advokat Torben F. Pedersen) mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

1 Sagsomkostninger Kapitel 7 PFH- Kan man gøre forskel? Omkostninger i forbindelse med en retssag.

1 Sagsomkostninger Kapitel 7 PFH- Kan man gøre forskel? Omkostninger i forbindelse med en retssag. 1 Sagsomkostninger Kapitel 7 PFH- Kan man gøre forskel? Omkostninger i forbindelse med en retssag. 2 Sagsomkostninger Kapitel 7 PFH- Kan man gøre forskel? Min gennemgang Indhold 1. Link: JURAPLEXUS //

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 Sagsnr. 2012-1390/3KR/AKC 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ejendomshandler X

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 113/2015 Dansk Ejendoms Analyse ved Tue Ulrich Hansen kærer afgørelse i sagen: Claus Wede (advokat Jakob Vinding) mod Søren Visnek (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har ejerforeningen X ved Y klaget over advokatfirma A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har ejerforeningen X ved Y klaget over advokatfirma A. København, den 7. maj 2014 Sagsnr. 2013-2715/2KR/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har ejerforeningen X ved Y klaget over advokatfirma A. Sagens tema: Ejerforeningen X ved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 Sag 493/2007 (1. afdeling) A (advokat Rasmus Larsen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 Sag 230/2014 Journalist Niels Northroup og DR (advokat Tyge Trier) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012 Sag 34/2011 (2. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Erstatningsnævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015 Sag 262/2014 Anne Lyngbye Melsen (advokat Rasmus Mangor Andersen) mod Fredensborg Kommune (advokat Kurt Bardeleben) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 63/2010 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for E (advokat Peter Breum) mod A (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre tiltaltes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 220/2015 Advokat Casper Andreasen

Læs mere

LANDSRETSKENDELSE OM SAGSOMKOSTNINGER - DOM OM FORSIKRINGSPRÆMIE

LANDSRETSKENDELSE OM SAGSOMKOSTNINGER - DOM OM FORSIKRINGSPRÆMIE 21. FEBRUAR 2011 LANDSRETSKENDELSE OM SAGSOMKOSTNINGER - DOM OM FORSIKRINGSPRÆMIE En ny landsretskendelse støtter det synspunkt, at der ved fastsættelse af sagsomkostninger ikke længere ses "slavisk" på

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 Sag 4/2015 A (advokat Axel Grove) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Pia Hjort Mehlbye) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 8. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 8. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 8. december 2011 Sag 195/2010 Kroma A/S (advokat Christa Westergaard) mod Snaptun Frysehus A/S (advokat Michael Bach Jensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-2369/GGR K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 345/2011 Foreningen "Watzerath Parken c/o Flemming Johnsen (advokat Lars Kjeldsen) mod Global Wind Power A/S, Global Wind Power Invest A/S og Global

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 196/2014 Munck Consult ved Helge Munck (advokat Mette Højberg) mod Golfbox A/S (advokat Dan Terkildsen) I tidligere instanser er truffet beslutning

Læs mere

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 29. oktober 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Alex Puggaard, Malou Kragh

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 221-231/2016 Advokaterne Steen Leonhardt Frederiksen, Mette Lauritzen, Michael Steffensen, Daniel Rosenkilde Larsen, Hugo Steinmetz, Rolf Lindegaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift 5994-1 Februar 2010 Tillæg til vilkår 5444-5 Pelsdyrsforsikring Indholdsfortegnelse Et par ord til indledning.............................................................

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 255/2014 (1. afdeling) Busselskabet Aarhus Sporveje ved Trafikselskabet Midttrafik I/S (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Christian Riewe)

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere