Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav"

Transkript

1 Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Blanketten Hvis du vil indlevere et betalingspåkrav, skal du bruge blanketten Betalingspåkrav. Du må ikke ændre i blankettens tekst og opstillingsmåde. Hvis du udfylder blanketten på internettet (www.domstol.dk), ændres rubrikkernes størrelse efter, hvor meget tekst du skriver. Bruger du word-filen, udfylder du nemmest afkrydsningsrubrikkerne ved at dobbeltklikke på rubrikken, sætte prik i markeret og acceptere med ok. Bruger du pdf-filen, kan du blot klikke en enkelt gang i afkrydsningsrubrikken. Du må ikke skrive eller sætte logo i øverste højre hjørne af forsiden, da fogedretten skal bruge det blanke felt til retsafgiftsstempler. Alle rubrikkerne skal udfyldes, ellers kan fogedretten afvise sagen. Hvis sagen bliver afvist af denne grund, får du ikke grundafgiften på 400 kr. tilbage. Skyldner har indsigelser Betalingspåkrav kan kun anvendes, når kreditor ikke forventer, at skyldner har indsigelser mod kravet eller vil gøre modkrav gældende. Hvis der er indsigelser eller modkrav gøres gældende, kan der anlægges en retssag om kravet. Hvis kravet er under kr. finder reglerne om småsager anvendelse. Du kan finde stævningsblanketter på under selvbetjening/blanketter/stævning og svarskrift. Kravet Kreditors krav må højst være på kr. uden renter og omkostninger. Ingen bilag Alle relevante oplysninger om kravet skal stå i blanketten. Kopier Hvis du sender betalingspåkravet med post, skal fogedretten have betalingspåkravet i 3 eksemplarer, som skal være hæftet sammen hver for sig. Hvad gør fogedretten? Fogedretten kontrollerer betalingspåkravet og beslutter, om det kan godkendes. Godkendes betalingspåkravet, bliver det forsøgt forkyndt for skyldner. Hvis der ikke kommer en skriftlig indsigelse fra skyldner inden 14 dage fra den dag, betalingspåkravet er forkyndt, giver fogedretten betalingspåkravet påtegning om, at det har virkning som en dom. Både kreditor og skyldner får besked, når betalingspåkravet er blevet påtegnet. Sagens videre behandling afhænger af, hvad kreditor har ønsket i blanketten og betalt retsafgift for. Godkender fogedretten ikke betalingspåkravet, kan fogedretten enten give kreditor en frist til at rette betalingspåkravet eller afvise sagen. Om fogedretten giver frist til at rette eller afviser, afhænger af, hvilke fejl der er tale om. Om de enkelte rubrikker i blanketten Rubrik 1: Kreditor I rubrik 1 skal du oplyse, hvem der har penge til gode. Du skal skrive hele kreditors navn og adresse. Hvis kreditor er et selskab, skal du huske også at skrive, om det er et A/S, ApS, I/S e.l. Det er praktisk, at fogedretten har kreditors telefonnummer og mailadresse, da fogedretten kan have brug for at kontakte kreditor. Du må også gerne oplyse kreditors sagsnummer, cvrnummer og kontonummer.

2 Du skal oplyse, om kreditor er momsregistreret. Det har betydning for størrelsen af de omkostninger, som fogedretten fastsætter til kreditor. Hvis der er flere kreditorer i sagen, skal du skrive dem alle i rubrikken. Du skal for hver enkelt kreditor oplyse, om pågældende er momsregistreret. Hvis kreditor er repræsenteret af en anden, f.eks. en advokat, skal du skrive navn og adresse på både kreditor og repræsentanten. Fogedretten vil gerne have repræsentantens telefonnummer, cvr-nummer, mailadresse og sagsnummer. Hvis du ønsker et eventuelt fogedmøde afholdt som telefonmøde, skal du oplyse et direkte telefonnummer til den, der skal repræsentere kreditor på fogedmødet. Rubrik 2: Skyldner I rubrik 2 skal du oplyse, hvem der skylder kreditor penge. Du skal skrive skyldners navn, adresse og om muligt telefonnummer, mailadresse og cvrnummer. Hvis skyldner er et selskab, skal du også huske at skrive, om det er et A/S, ApS, I/S e.l. Oplyser du telefonnummer på skyldner, vil fogedretten have mulighed for at forkynde betalingspåkravet telefonisk. Det kan forkorte sagsbehandlingstiden væsentligt. Hvis der er flere, der hæfter for kravet, kan du skrive dem alle på samme blanket. Hvis du ønsker, at fogedretten skal iværksætte udlæg mod skyldnerne for dit krav, er det dog en betingelse, at den pågældende fogedret kan behandle sagen mod alle skyldnerne se om rubrik 3. Rubrik 3: Fogedretten I rubrik 3 skal du skrive, hvilken fogedret du indleverer betalingspåkravet til. Betalingspåkravet skal normalt indleveres til fogedretten i den retskreds, hvor skyldneren bor. Er skyldneren et selskab, skal betalingspåkravet normalt indleveres til fogedretten i den retskreds, hvor selskabet driver virksomhed. Hvis der er flere skyldnere, og de bor i forskellige retskredse, kan du selv vælge, hvilken af retskredsene du vil sende sagen til. Hvis du i rubrik 7 siger ja til, at fogedretten automatisk skal iværksætte udlæg overfor skyldnerne, skal alle skyldnerne dog have adresse i samme retskreds. Er du i tvivl om, hvilken fogedret der er den rigtige, kan du slå adressen op på under Find retskreds. Hvis du ikke indleverer betalingspåkravet til fogedretten i den retskreds, hvor skyldneren bor eller driver virksomhed, skal du oplyse begrundelsen for, at sagen indleveres til en anden fogedret. Begrundelsen kan kort oplyses i rubrik 3 eller i en skrivelse, der følger med betalingspåkravet. Rubrik 4: Kravets størrelse I rubrik 4 skal du opgøre kreditors krav. Kravet uden renter og omkostninger må højst være kr. Når du opgør kravet, skal du i den første linje skrive hovedstolen. Hovedstolen er gældens aktuelle størrelse uden renter og omkostninger. Hvis kreditor kræver renter, skal du oplyse rentesatsen, og fra hvilket tidspunkt der skal beregnes renter. Kreditor kan altid kræve procesrente (Nationalbankens officielle udlånsrente + 8 %) fra den dag, hvor betalingspåkravet indleveres til fogedretten. Hvis der kræves renter fra før betalingspåkravets indlevering, skal dette begrundes i rubrik 5. Hvis kreditor ønsker kravet forrentet med procesrente fra den dag, betalingspåkravet bliver indleveret til fogedretten, skal du krydse af i rubrikken Procesrente fra indlevering af betalingspåkravet.

3 Hvis kreditor kræver en højere rente end procesrente, skal du krydse af i den anden rubrik og skrive rentesatsen, og hvornår renten skal beregnes fra. Et krav om højere rente end procesrente skal altid begrundes i rubrik 5. Hvis der allerede er påløbet renter, kan du skrive beløbet i den linje, hvor der står Allerede påløbne renter frem til betalingspåkravets indlevering. Du skal skrive, hvis kreditor kræver dækning for eventuelle rykkergebyrer og inkassogebyr. Reglerne om rykkergebyrer og inkassogebyr står i rentelovens 9 b. Du skal også skrive, hvis kreditor kræver eventuelle andre udenretlige omkostninger. Det kan være beløb, som dækker kreditors egen inkassobehandling af kravet (kaldet egeninkasso) eller et inkassobureaus sagsbehandling (kaldet fremmedinkasso). Du skal skrive, hvis kreditor kræver et fast kompensationsbeløb. Dette kan kreditor gøre i erhvervsforhold i tilfælde af forsinket betaling uden fremsendelse af rykkerskrivelse. Reglerne om dækning for egeninkasso, fremmedinkasso og kompensationsbeløb står i rentelovens 9 a og bekendtgørelse nr. 601/2002 med senere ændringer. Du kan slå reglerne op på Rubrik 5: Sagsfremstilling I rubrik 5 skal du beskrive, hvordan kreditors krav er opstået, og hvordan kravet er sammensat. Din sagsfremstilling skal beskrive hvert enkelt beløb i rubrik 4. Beskrivelsen skal være så præcis, at både skyldner og fogedretten er klar over, hvad sagen drejer sig om. Det er f.eks. vigtigt at oplyse fakturanummer og fakturadato. Du bør også oplyse det tidspunkt, hvor beløbet kunne kræves betalt (forfaldstidspunktet). Du skal endvidere redegøre for, hvad du har gjort for at afbryde eventuel forældelse. De fleste krav forældes efter 3 år. Hvis kreditor kræver renter med en procentsats, der er højere end procesrenten, skal du skrive på hvilket grundlag disse renter kræves. Det kan f.eks. være, fordi kreditor og skyldner begge er erhvervsdrivende, og en højere rentesats er kutyme i branchen. Du skal også begrunde, hvis kreditor kræver renter fra et tidspunkt, der ligger før 30 dage fra opkrævningsdatoen. Hvis kreditor kræver gebyrer eller udenretlige omkostninger, skal du skrive, hvad de vedrører. Du skal aldrig vedlægge bilag såsom kopi af faktura. Rubrik 6: Inkassolovens krav om rykkerbrev I rubrik 6 skal du oplyse, hvornår du har sendt et rykkerbrev, der opfylder lovens krav. Inden et betalingspåkrav bliver indleveret til fogedretten, skal skyldner rykkes for betaling. Rykkerbrevet (påkravsskrivelsen) skal beskrive, hvad gælden skyldes for. Skyldner skal have en frist på mindst 10 dage til at betale, inden der løber yderligere omkostninger på. Det er vigtigt, at rykkerbrevet er sendt, og at fristen på 10 dage er overholdt, inden sagen bliver indleveret til fogedretten. Hvis der ikke er sendt rykkerbrev, afviser fogedretten sagen, og du får ikke retsafgiften på 400 kr. tilbage. Rubrik 7: Kreditors ønsker I rubrik 7 skal du oplyse, hvordan kreditor ønsker, at fogedretten skal behandle sagen. Skyldner er insolvent eller under rekonstruktion, konkurs eller gældssanering Hvis skyldner har afgivet insolvenserklæring i en anden fogedsag, er skyldner i medfør af retsplejelovens 490 fredet i 6 måneder. Det betyder, at skyldner ikke kan indkaldes til møde i fogedretten i denne periode. Det samme gælder, hvis skyldneren er under rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering.

4 Som kreditor kan du have interesse i at få betalingspåkravet forkyndt for skyldner alligevel. Det kan f.eks. være, fordi kravet ellers forældes eller, fordi du blot ønsker at få en afgørelse nu, som du eventuelt senere kan indlevere til fogedretten. Hvis du ønsker betalingspåkravet forkyndt uanset, at skyldner har afgivet insolvenserklæring eller er under konkurs mv., skal du sætte kryds ved ja. Hvis du sætter kryds ved nej, sender fogedretten betalingspåkravet retur til dig uden at forkynde det for skyldner. Fogedretten sender en kopi af betalingspåkravet til skyldner til orientering. Indkaldelse til udlægsforretning Hvis du ønsker, at kreditor og skyldner automatisk bliver indkaldt til et møde i fogedretten, for at der kan blive foretaget udlæg for kreditors krav, skal du svare ja til dette spørgsmål. Hvis skyldner ikke kommer med indsigelser mod kravet indenfor 14 dage efter forkyndelsen, laver fogedretten en påtegning på betalingspåkravet om, at betalingspåkravet har virkning som en dom. Fogedretten indkalder derefter kreditor og skyldner til et møde i fogedretten. Hvis du ikke ønsker, at fogedretten iværksætter udlæg, skal du svare nej til spørgsmålet. Fogedretten vil så lave en påtegning på betalingspåkravet om, at betalingspåkravet har virkning som en dom og afslutte sagen. Du kan senere indlevere betalingspåkravet til fogedretten, hvis du vil iværksætte udlæg. Indledning af retssag Hvis skyldner kommer med skriftlig indsigelse mod kreditors krav, kan fogedretten ikke behandle sagen. Hvis du ønsker, at fogedretten skal sende sagen videre til civilretten, så sagen kan blive behandlet som en retssag, skal du svare ja. Du vil få besked om sagens videre forløb af civilretten. Hvis du ikke ønsker, at der skal indledes en retssag, skal du svare nej. Fogedretten vil så slutte sagen. Du vil få eventuelt for meget betalt retsafgift tilbage. Rubrik 8: Retsafgift Retsafgiftens størrelse afhænger af kravets størrelse og kreditors valg i rubrik 7. For krav under kr.: Der skal altid betales 400 kr. i grundafgift. Hvis kreditor har sagt ja til, at fogedretten automatisk skal iværksætte udlæg, skal der yderligere betales en tillægsafgift på 300 kr., altså i alt 700 kr. Hvis kreditor har sagt nej til iværksættelse af udlæg men ja til, at der automatisk skal indledes en sag i civilretten, hvis skyldner har indsigelser, skal der kun betales en tillægsafgift på 100 kr., altså i alt 500 kr. For krav mellem og kr.: Der skal altid betales en grundafgift på 750 kr. med tillæg af 1,2 procent af den del af kravet, der overstiger kr. Grundafgiften dækker også det tilfælde, hvor kreditor har sagt nej til iværksættelse af udlæg men ja til, at der automatisk skal indledes en sag i civilretten, hvis skyldner har indsigelser. Hvis kreditor har sagt ja til, at fogedretten automatisk skal iværksætte udlæg, så skal der yderligere betales en tillægsafgift på 300 kr. med tillæg af 0,5 procent af den del af kravet, der overstiger kr. Hvis sagen af en eller anden grund ikke kan blive behandlet på den måde, som kreditor har bedt om, vil du få den for meget betalte retsafgift tilbage. Du skal være opmærksom på, at fogedretten ikke betaler grundafgiften tilbage, hvis sagen afvises på grund af, at der er ændret i blankettens fortrykte tekst, at der er fejl i udfyldningen af blanketten, at der er fejl i opgørelsen af kravet osv. I de tilfælde vil tillægsafgiften dog blive betalt tilbage.

5 I rubrik 8 skal du oplyse, hvor meget kreditor betaler i retsafgift og hvordan. Retsafgiften skal så vidt muligt betales via overførsel til rettens bankkonto. Du kan finde kontonummeret på rettens hjemmeside. Når du overfører beløb til rettens bankkonto, bør du i forbindelse med overførslen oplyse, at betalingen vedrører et betalingspåkrav samt kreditors og skyldners navne. Rubrik 9: Dato m.v. I rubrik 9 skal du skrive dato, og hvem der indsender blanketten. Hvis du vil give samtykke til, at retten sender korrespondance i sagen digitalt, skal du sætte kryds. Spørgsmål Du kan kontakte fogedretten, hvis du har spørgsmål til udfyldelse af blanketten eller til sagens behandling. Du kan også læse om forenklede inkassosager på

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Denne vejledning omfatter de almindelige fogedsager. Vejledningen er udarbejdet af fogedretterne på baggrund af drøftelser på møder, hvor advokater og

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

Gør-det-selv-Inkasso

Gør-det-selv-Inkasso Gør-det-selv-Inkasso Skrevet af Lise Elisabeth Haaning En e-guide, der sparer dig for rigtig mange timers research og giver dig overblik og praktiske værktøjer til selv at tage kampen op med de manglende

Læs mere

PROCEDUREBESKRIVELSE

PROCEDUREBESKRIVELSE Stormrådet PROCEDUREBESKRIVELSE SAGSBEHANDLING I STORMBASEN Opdateret 21-02-2014 Opdateret Indledning... 4 Fase 1 Opstart af sag... 5 Hændelsen... 5 - Stormrådets meddelelse om stormflod... 5 - Orientering

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet Få ret til mere rabat kredit frihed Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort det rette supplement til Dankortet 1. Om LO Plus Guldkort generelt 2 2. Brug og betaling 3 3. Om kreditkort 6 4. Ansvarsfuld långivning

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Gode råd om... SKAT avance-kontrol. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

Gode råd om... SKAT avance-kontrol. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Gode råd om... SKAT avance-kontrol AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Indholdsfortegnelse Indledning............................................. 3 Generelle råd om SKAT-kontrol...........................

Læs mere

Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet.

Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet. Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet. Indledning: Denne vejledning henvender sig til lejere, som ønsker at klage over et eller flere forhold til Huslejenævnet, og hvorledes lejere

Læs mere

Køb trygt på internet og postordre. Ren besked fra Forbrugerstyrelsen

Køb trygt på internet og postordre. Ren besked fra Forbrugerstyrelsen Køb trygt på internet og postordre Ren besked fra Forbrugerstyrelsen Køb trygt på internet og postordre Skærmene summer i de danske hjem med spil, homebanking og e-mails til venner og familie. Men i de

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Arbejde med Oplysningsark og Uddata Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Makroindstilling i Excel 2003 4 Makroindstilling i Excel

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Sådan søger du gældssanering. Jørgen Juel Hansen. Sådan søger du gældssanering

Sådan søger du gældssanering. Jørgen Juel Hansen. Sådan søger du gældssanering Sådan søger du gældssanering Jørgen Juel Hansen (FORSIDEBILLEDE) Sådan søger du gældssanering JJH Forlag 2009 Sådan søger du gældssanering 1. udgave, December 2009 Copyright 2009 by JJH Forlag Forsideillustration:

Læs mere

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Når en andelsbolig skal overdrages, gælder denne standardprocedure for andelsboligforeninger, som er administreret af DEAS A/S. Proceduren er en del af

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere