Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700"

Transkript

1 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen Næstformand Kasserer Carit Pedersen Medlem Ole Luthmann Medlem/sekretær Bent Foss Pedersen Suppleant Jens Erik Bull Suppleant Morten Aagreen Referatet og andre dokumenter kan findes på Jyllinge Kabel-TV Foreningens hjemmeside: Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er Med venlig hilsen Bestyrelsen 1:18

2 Den 29. april 2008, kl. 19,00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Jyllinge kabel-tv forening på Hotel Søfryd med følgende dagsorden: Dagsorden 1 Valg af dirigent 2 Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 3 Aflæggelse af regnskab 4 Meddelelse om bemyndigelse iht Fastsættelse at kontingent og godkendelse af budget for indeværende regnskabsår 6 Indsendte forslag 6.1 Fremlæggelse af bestyrelsens forslag om fremtidig programsammensætning på kabel-tv nettet, jf. bilag Fremlæggelse af bestyrelsens forslag om opgraderingen af kabel-tv nettet, jf. bilag Fremlæggelse af bestyrelsens forslag om økonomien i forbindelse med opgradering, jf. bilag Forslag til ændring af vedtægter 6.5 Vedtagelse af bestyrelsens forslag 7 Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant 7.1 Valg af medlemmer til bestyrelsen På valg er Bjarne Hansen og Jørgen Jensen 7.2 Valg af suppleanter På valg er Carit Pedersen og der skal tillige vælges et nyt medlem 8 Valg af revisor og revisorsuppleant 8.1 Valg af revisorer På valg er statsaut. revisor Morten Kenhof og Dan Poulsen 8.2 Valg af revisorsuppleanter På valg er Henrik Paaske og Poul Kortegaard 9 Eventuelt 2:18

3 Foreningens formand,, bød de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen og takkede for det store fremmøde. Der behandledes herefter følgende dagsorden: 1 Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede Eskild Kyhn som dirigent, som blev valgt uden modkandidater. Eskild Kyhn takkede for valget og konstaterede, at bestemmelserne i vedtægternes 9 var overholdt og at generalforsamlingen derfor var lovlig og beslutningsdygtig. Han konstaterede efter optælling af fuldmagter og fremmødte medlemmer, at der på generalforsamlingen var repræsenteret 285 medlemmer ud af foreningens 490. Bestyrelsens forslag under dagsordenens pkt. 6 kunne derfor ikke vedtages endeligt på denne generalforsamling, idet dette krævede, at der var 2/3 af medlemmerne repræsenteret. 2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år Formanden aflagde følgende beretning: Velkomst Velkommen til foreningens 10. ordinære generalforsamling. Jeg vil kort gennemgå hvad der er sket i årets løb med vores kabel-anlæg, fordi vi har et omfattende program i aften med bestyrelsens forslag til modernisering af kabelanlægget, forslag til nye TV-pakker og deraf følgende justeringer i foreningens vedtægter - man kan sige, det er et 10 års jubilæumsarrangement - så der er meget at tale om. Kabel-TV anlægget Ved sidste års generalforsamling fremsatte bestyrelsen - på basis af den gennemførte medlemsundersøgelse, hvor 35% af medlemmerne nemlig små 200 udtrykte ønske om en del af de nye TV-kanaler - forslag om 4 nye TV-kanaler (TV 2 Film, Charlie og DK4 og Kanal 4), men forslaget faldt, idet 13 stemte for og 12 stemte imod. Forslaget blev derfor ikke vedtaget. Det gav efterfølgende anledning til mange henvendelser fra skuffede medlemmer men, sådan virker demokratiet i foreningen. Har man ønsker og vil man have indflydelse, er det vigtigt at møde op på generalforsamlingen. Derfor vil jeg indledningsvis sige tak for det flotte fremmøde i år. Jeg håber bestyrelsen har lyttet rigtigt til medlemmernes ønsker og at I får det I er kommet for at få i dag. Udbuddet af TV-kanaler stiger kraftigt i disse år og det samme gør den digitale teknik, der kan give meget bedre billedkvalitet på de nye fladskærme. Hertil kommer nye spændende High Definition-TV-kanaler med helt fantastisk billedkvalitet, samt at der åbnes op for muligheden for leje af film direkte fra kanaludbyderne. Alle disse muligheder kommer naturligt samtidigt med at fladskærme i High Definition kvalitet blive det normale TV-apparat i hjemmene. Bestyrelsen finder derfor som vi lagde op til ved sidste års generalforsamling at tiden nu er moden til at vi udbygger vores kabel-tv anlæg til fuld kapacitet, så medlemmerne kan få maksimal glæde af anlægget. Vi har derfor brugt det forløbne år til at indhente viden og erfaring - bl.a. er foreningen nu medlem af FDA (fællesforeningen af danske antenneforeninger)- samt 3 tilbud på udbygning af kabel-anlægget og 4 tilbud fra firmaer, der kan levere TV-pakker, Internet og IP- 3:18

4 telefoni. Til udbygningen af kabel-anlægget har vi fået tilbud fra Dansk Kabel-TV, Canal Digital og A+/Arrownets service og installationsfirma A+FasCom. A+FasCom vandt som det billigste og mest attraktive tilbud. På basis af en omfattende kravspecifikation, som bestyrelsen har udarbejdet, har vi fået 4 tilbud på levering af TV/Internet/IP-telefoni. Bestyrelsen har indhentet tilbud fra Dansk Kabel-TV, Canal Digital, A+/Arrownet og Dansk Bredbånd. Efter grundige - og ind imellem tidskrævende - forhandlinger, har bestyrelsen valgt leverandørerne og fremlægger derfor de forslag, som vi skal præsentere i aften. Efter grundige afvejninger af udbud af TV-kanaler med stor vægt lagt på en vis valgfrihed, rimeligt enkel installation, god dokumentation for driftssikkerhed og naturligvis pris, har bestyrelsen indstillet Canal Digitals tilbud som det mest attraktive. Bestyrelsen satsede på at fremlægge forslagene på en ekstraordinær generalforsamling i starten af januar og indkaldte derfor til dette i midten af december sidste år. Desværre meddelte Canal Digital i 12. time, at de ikke var på plads med de kontraktlige forhold, så bestyrelsen måtte aflyse indkaldelsen. Det er naturligvis meget ærgerligt, men det overordnet vigtige er, at det fremsatte tilbud er det mest attraktive. Derfor har vi nu genfremsat forslaget med mindre justeringer - og det kontraktuelle er nu i orden. Kontrakten er underskrevet og gælder under forudsætning af, at forslagene vedtages på generalforsamlingen og den efterfølgende ekstra-ordinære generalforsamling samt under forudsætning af, at mindst 450 af de nuværende 490 medlemmer fortsat ønsker at være medlem af foreningen efter gennemført opgradering og overgang til de nye programmuligheder. Aftenens hovedtema er opgradering samt valg af programleverandør og de økonomiske aspekter i den forbindelse, samt modernisering af foreningens vedtægter og jeg glæder mig til debatten lidt senere under dagsordenens punkt 6. Fejl på Kabel-anlægget Der har ikke, siden vi fik gennemgået anlægget i forbindelse med indførelsen af bredbånd/internet, været nævneværdige fejl på selve kabelnettet. Der har i de senere uger dog været problemer med kvaliteten af IP-telefoni hos en del medlemmer. Danske Kabel-TV og A+/Arrownet forsøger p.t. at finde årsagen en fejl på nettet eller hos A+/Arrownet og få fejlen rettet. Antennemasten Foreningen er, som ejer af masten på Vandværkets grund, underlagt mastelovens bestemmelser om at stille plads til rådighed for interesserede mobiltelefonselskaber. Som bekendt har Telia GSM-antenner på vores mast, men bestyrelsen har modtaget ønsker fra Telia og Sonofon om at opsætte UMTS (G3) antenner på masten, da der er ledig kapacitet på masten. Roskilde Kommune har godkendt projekterne og skal ifølge deres beføjelser kun tage stilling til det byggetekniske Bestyrelsen har derfor accepteret, at Telia og Sonofon kan sætte antenner på vores mast under forudsætning af, at det ikke koster foreningen noget - vi får tvært imod en ganske pæn lejeindtægt, som medvirker til at reducere prisen for Basispakken - og at det kan udføres med maksimalt hensyn og minimal gene for medlemmerne. Vores mast står som sagt på Vandværkets grund og vi har naturligvis som vi også skal 4:18

5 iflg. lejeaftalen indhentet Vandværkets accept af udbygningen, inden aftalen med Telia og Sonofon blev indgået. Husinstallationen En forudsætning for at få en klar og god modtagelse af alle TV-kanalerne og eventuelt Internet på vores anlæg er, at jeres installationer fra tilslutningsdåsen ude ved fortovet og inde i huset er i god stand. Hvis jeres installation er af noget ældre dato og/eller I eventuelt selv har fiflet med at splejse kabler sammen til flere TV-apparater rundt om i huset, kan det ofte være en af kilderne til forstyrrelser af TV-billederne. Bestyrelsen kan kun anbefale, at I tager kontakt til Dansk Kabel TV, som er vores servicepartner på kabel-anlægget, og lader dem hjælpe jer, hvis I har problemer. Dansk Kabel TV kan kontaktes på telefon Omdelt forslag til at stemme nej til bestyrelsens forslag En uge før generalforsamlingen har et medlem uddelt en opfordring til at stemme imod bestyrelsens forslag om TV-pakker og vedtægtsændringer og opfordret til at indlevere fuldmagter mod bestyrelsens forslag. Ethvert medlem har naturligvis ret til at stemme mod bestyrelsens forslag, men bestyrelsen må reagere, når argumentationen til at gå imod bestyrelsens forslag hviler på direkte forkerte oplysninger, således at de afgivne fuldmagter kommer til at hvile på et forkert grundlag. Bestyrelsen har derfor valgt at runddele information til korrektion af Rene Madsens argumenter, for at skåne eventuelle medlemmer for at afgive fuldmagt på et forkert grundlag. Mere om det senere. Tak for jeres opmærksomhed Der var følgende spørgsmål/kommentarer til beretningen: Jens Klausen Gondolvej 28 André Tønnesen Paketvej 13 Vil prisen på Internet opkoblingen forblive uændret? Nuværende priser og Canal Digital s priser adskiller sig ca. 10 kroner/måned. Strålingen fra masten giver anledning til bekymring Foreningen har pligt til at følge masteloven, der siger, at vi som ejere af en antennemast skal give adgang for teleselskaberne. Kommunen har kun kompetence til at vurdere det bygningsmæssige. 5:18

6 René Madsen Paketvej 15 Jørgen Jensen René Madsen Paketvej 15 Erling Kristensen Smakkevej 5 Carit Pedersen Anders Krause Evertvej 4 Der er sat en 3g antenne op på masten og der er undersøgelser, der viser, at det er farligt. Det bedes ført til referat, at der er protesteret mod opsættelsen. Nye undersøgelser fra Ålborg Universitet har i marts måned i år dokumenteret, at der ikke er påviselige skader fra mobiltelefonimaster. Din protest bliver ført til referat. Sundhedsstyrelse har ikke kunnet dokumentere nogen negativ effekt. Jeg har afleveret 50 fuldmagter mod bestyrelsens forslag til opgradering af anlægget m.v. Er fuldmagterne fra René Madsen afgivet før eller efter bestyrelsens uddybende materiale var omdelt? Det har bestyrelsen ikke kendskab til. Der er flere eksempler på, at det samme medlem har afleveret fuldmagt både til René Madsen og bestyrelsen. Bestyrelsen har skrevet en kontrakt med Canal Digital. Har man i den kontrakt stående, at Canal Digital skal levere Internet opkobling til samme pris som A+? Det står i den prisliste, der er vedlagt kontrakten. Det drejer sig om en forskel på ca. 10 kr/mdr. Beretningen blev godkendt. 3 Aflæggelse af regnskab Jørgen Jensen fremlagde og gennemgik regnskabet for 2007, der var omdelt til alle medlemmer sammen med indkaldelsen. Fremlæggelsen gav anledning til følgende spørgsmål: Christian Rønne Karavelvej 24 Ole Luthmann Har man kunnet identificere skadevolder, der har påført foreningen en ekstra udgift Foreningen har benyttet LER registeret, men fordi graveskaden er af ældre dato, er det ifølge Dansk Kabel-TV s erfaring ikke muligt at identificere firmaet, der har været skyld i det, hvorfor foreningen har måttet betale for udbedringen. Regnskabet blev herefter godkendt. 6:18

7 4 Meddelelse om bemyndigelse iht. 24 Bemyndigelsen er uændret hos Dansk Kabel TV. 5 Fastsættelse at kontingent og godkendelse af budget for indeværende regnskabsår Jørgen Jensen gennemgik budgettet for 2008, der havde været udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen. Kontingentet for 2008 bliver det samme som for Foreningen er skattepligtig for indtægterne for udlejningen af masteplads. Der var nogle spørgsmål eller kommentarer til fremlæggelse af budgettet for Dirigenten konstaterede, at budgettet var vedtaget. 6 Indsendte forslag 6.1 Fremlæggelse af bestyrelsens forslag om fremtidig programsammensætning på kabel-tv nettet, jf. bilag 1 fra Canal Digital præsenterede programopbygningen. Bestyrelsen henviser til det udsendte bilag 1. På foreningens hjemmeside findes en udgave af s præsentation på generalforsamlingen. Præsentationen gav anledning til følgende spørgsmål: Leif Tingvad Sværdagergård 14 Morten Aagreen Korvetvej 18 Cristian Rindbøl Snekkervekj 69 Vil der også være gratis nummerportering af telefonnumrene til IP-telefoni? Ja Skal der ikke altid være gratis nummerportering ifølge loven? Nej Skal hver TV-apparat, der skal modtage signaler, have en digital modtager boks? Både ja og nej, da de analoge kanaler kan vises på hvert apparat uden en boks. Hvis man vil have den digitale forbindelse til et apparat, skal man have en boks. 7:18

8 Søren Harreby Finjollevej 42 Peter Andersen Skibsvej 70 André Tønnesen Paketvej 13 André Tønnesen Paketvej 13 Ib Olsen Neptunvej 6 Anders Krause Evertvej 4 Skal der bruges en boks ved et TV apparat, hvor der er indbygget kortlæser? Canal Digital har ikke mulighed for at påvirke fladskærmsproducenterne til at levere hardware, der kan dekryptere Canal Digitals signaler. Der findes i øjeblikket ikke standarder for, hvordan digitale TVsignaler skal krypteres. Dermed findes der ikke en standard for den hardware, som fladskærmsproducenterne kan indbygge i deres apparater. Indtil der kommer dekrypteringsstandarder, som fladskærmsproducenterne følger, har Canal Digital valgt at bruge deres egen boks. Ligger der i den nye løsning en mulighed for at komprimere det digitale signal, hvorved det bliver ringere end det analoge signal? Det er ikke tilfældet. Er aftalen med Canal Digital for flere år og hvad betyder det for prisen? Kontrakten løber i 5 år. Prisen som Canal Digital går på markedet med, er sat efter, hvad markedet vil give. Kommer der ikke noget oven i for driften af nettet? De kroner/år er inklusiv de 800 kroner/år for grundpakken, der går til drift og vedligeholdelse af nettet. Tilbydes en sikkerhedspakke til Internetløsningen? Canal Digital har pt. fravalgt det, men tager forslaget til efterretning. Det blev tidligere på generalforsamlingen oplyst, at prisen på Internetopkoblingen ville være i den samme størrelsesordning som den nuværende udbyder, men nu oplyses at prisen er 219 kr./måned, hvis man ikke har FAMILY MIX pakken. Hvordan kan det gå til? Prisen afhænger af om man har valgt FAMILY MIX pakken.. Vejledende priser blev gennemgået 8:18

9 Poul Kortegaard Planetvej 18 Jørgen Sten Andersen Fregatvej 20 Jørgen Sten Andersen Fregatvej 20 Birger Thillerup Kometvej 23 Erling Kristensen Smakkevej 5 Hvis man ikke ønsker grundpakken og FAMILY MIX, skal man så have en dekoder for at kunne benytte internetforbindelsen? Man får det ikke automatisk. Hvis man ikke ønsker boksen kan man fravælge den. Det er muligt at få internetforbindelse, uden at det er nødvendigt at abonnere på FAMILY MIX pakken. Er der fransksprogede kanaler? Hvilke valgfrie MIX kanaler kan der vælges blandt? Et udvalg af de kanaler, der p.t. kan vælges blandt, kan findes på Canal Digital s hjemmesiden: Hvad er grunden til, at man skal vælge FAMILY MIX pakken for valgfrit at kunne vælge? Udbyderne af kanaler betinger som forudsætning for at nogle af deres kanaler kan udbydes enkeltvis SKAL hovedkanalerne udsendes. Hovedkanalerne er placeret i FAMILY MIX pakken. Det vil ikke ændre sig de kommende mange år. DR sender endnu ikke High Definition TV. Hvor mange kanaler findes i High Definition? Der findes 9 kanaler. Discovery er det eneste produktionshus, der udsender alle sine kanaler i High Definition. Svensk TV vil snart begynde at udsende i High Definition. Hvor lang tid løber kontrakten med Canal Digital? Hanne Bay Nielsen Gondolvej 24 5 år. Canal Digital afholder udgifterne til udstyret i hovedstationen og har brug for 5 år til at afskrive det. Der er både analog og digitale kanaler. Hvilke analoge kanaler bliver der lukket for? Alle kanaler i grundpakken findes både i analog og digital udgave. 9:18

10 Merkurvej? Canal Digital skal levere boksen. Der er en 5 årig bindingsperiode. Bliver boksen opdateret, hvis der sker noget? Der vil sikkert blive byttet bokse en eller to gange i løbet af de 5 år. For den boks, der følger med abonnementet af FAMILY MIX pakken, afholder Canal Digital udgiften. For ekstra bokse gælder det, at Canal Digital dækker omkostningerne ved en udskiftning, hvis boksen er lejet, men ikke for bokse man vælger at købe. Michael Oreskov Krydservej 32 Har vi en garanti for at prisen på 179 kroner/måned ikke bliver reguleret i perioden? Der er ingen garanti for, at prisen ikke ændrer sig. Det kan oplyses, at der pt. ikke er oprettelsesafgift mm. Det kan blive tilfældet senere.?? Hvilket udbud af radio kanaler vil der være? Det samme som i dag.?? Hvad koster tilmelding til FAMILY MIX? Pia Lonny Hughes Gondolvej 29 Michael Hansen Meteorvej 8 Pia Lonny Hughes Gondolvej 29 Leif Tingvad Sværdagergård kroner Hvad gør medlemmer med gamle kabler, når de vil tilsluttes internetforbindelsen? Medlemmer med gamle kabler kan have et problem, som kan betyde, at der skal ske udskiftning, hvis man vil have Internet forbindelse. Der er ikke noget krav om at de skal udskiftes for at have adgang til det nye kanaludbud. Hvad er garantien for, at prisen på TV3 etc. ikke stiger? Der ikke nogen garanti for, at prisen ikke stiger. Hvis man ikke har internetadgang og ønsker det, skal man så have skiftet sit kabel? Og hvad koster det? Ja. Det koster ca. 895 kroner for 40 meter og så skal man selv grave det ned. Hvis man har TV og en video, skal man så have to bokse? Man kan godt bruge den samme boks, men der er kun en tuner. 10:18

11 Pia Lonny Hughes Gondolvej 29 Hvis Internet er gratis, hvorfor skal man så betale for kablet? Man skal have skiftet for ikke at skabe støj for andre Internetbrugere Erling Balle Kristensen Smakkevej 5 Ole Freiesleben Neptunvej 12 Er der en klausul for, at prisen ikke stiger eller er der mulighed for at trække sig ud? Der er mulighed for at opsige kontrakten, hvis priserne stiger mere end prisindekset. Skal man selv sørge for opsætningen af IP telefoni og hvad koster det? Det er korrekt at man betaler for at ringe. Det koster 20 øre/opkald og 20 øre/minuttet. Alternativt 109 kr./md for flatrate. 6.2 Fremlæggelse af bestyrelsens forslag om opgraderingen af kabel-tv nettet, jf. bilag 2 Bestyrelsen henviser til det udsendte bilag 2. Fremlæggelsen gav anledning til følgende spørgsmål: Mogens Bøcher Gondolvej 9 Ole Luthmann Hvor kender Jyllinge Kabel-TV Forening prisen for at få lagt hybridkabel ned? Og hvorfor er det ikke blevet kommunikeret ud til medlemmerne? Foreningen har tidligere informeret medlemmerne om priserne. På DONG s hjemmesiden står priserne for indlægning af hybridnet, og når DONG har installeret nettet, vil DONG herefter selv drive nettet og Jyllinge Kabel-TV Forening ville ophøre med at eksistere. Efterfølgende priser for tv-kanaler vil koste mellem kr. pr. måned inkl. afgift til DONG, Internet og IP-telefoni afhængig af den udbyder som DONG benytter. 6.3 Fremlæggelse af bestyrelsens forslag om økonomien i forbindelse med opgradering, jf. bilag 3 Bestyrelsen henviser til det udsendte bilag 3. Jørgen Jensen fremlagde økonomien for opgraderingen af nettet. 11:18

12 Fremlæggelsen gav anledning til følgende spørgsmål: Leif Pedersen Planetvej 6 Gerdt Spaanheden (Canal Digital) Leif Tingvad Sværdagergård 14 Jørgen Jensen Christian Rønne Karavelvej 24 Jørgen Jensen Skibsvej 24? Jørgen Jensen Ib Olsen Neptunvej 6 Jørren Kjær Finjollevej 36 Gerdt Spaanheden (Canal Digital) Der blev ikke nævnt nogle High Definition kanaler i økonomidelen. Der er syv High Definition kanaler med i kanaludbudet Hvordan vil det fungere for boligselskabet Sværdagergård? Regningen på de 3000 kroner for opgraderingen pr. beboer bliver sendt til boligselskabet. Hvis man melder sig ud og ind igen kommer det så til at koste 3000 kroner? Nej, 4000 kroner. Skal man betale 3000 kroner selv om man kun vil have de analoge signaler? Ja Der er alternativer til bestyrelsens oplæg. Eksempelvis det luftbaserede net, som Boxer skal administrere. Boxers kanalpriser er endnu ikke fastlagt, så det er svært at vurdere, hvor attraktivt det bliver. Boxer er et alternativ til digitalt TV, dvs. der skal bruges bokse til alle apparater. Hvad med fremtiden, TV-on-demand og signal-forsinkelse etc.? Canal Digital var nogen af de første, hvor man via det koncept der hedder KIOSK, kunne leje film. Canal Digital er opmærksom på behovet. Jørgen Jensen fremlagde budget for 2009, og det blev i den forbindelse foreslået at betaling for opgradering af anlægget sættes til kroner mod at betalingstidspunktet for kontingentet fremover rykkes til 1. februar i stedet for ultimo juni. Ved at fremrykke kontingentbetalingstidspunktet i 2009, har foreningen ikke behov for at opsamle likviditet i form af egenkapital, hvorfor kroner per medlem kan bruges af formuen. 12:18

13 Følgende spørgsmål blev diskuteret: René Madsen Paketvej 15 Kurt Hansen Fregatvej 26 René Madsen Paketvej 15 Carit Pedersen Ole Freiesleben Neptunvej 12 Gerdt Spaanheden (Canal Digital) René Madsen Paketvej 15 Jørgen Jensen Hvad sker der, hvis antallet af medlemmerne bliver for få og de fleste melder sig ud af Canal Digital? Canal Digital har ikke sat noget minimum for antallet af medlemmer, der vælger FAMILY MIX pakken. Foreningen har et minimum på 450 medlemmer som nedre grænse af hensyn til økonomien i opgraderingen. Er der nogen servitutter om master på taget? Det er ikke bestyrelsen bekendt. Har bestyrelsen undersøgt muligheden for en billigere finansiering af de kroner til opgraderingen, end de 27% som Nordea tager? Jeg har på bestyrelsens vegne talt med Nordea, der er foreningens bank og kan oplyse, at banken gerne hjælper med finansiering, men det er dyrt at låne så få penge - det er omkostningerne til låneetableringen, der løber op. Muligheden for omtalte finansiering er beskrevet i det omsendte materiale. Grundlæggende gælder, at foreningen ikke ønsker at agere bank. Skal man så igennem alle problemerne igen med at etablere forbindelse til Internettet? Ligesom med A+? Nej, selvfølgelig ikke. Er det at man reducerer formuen og i stedet for at opkræve 3000 kroner opkræver 2000 kroner, er det det samme som det der blev sendt ud som forslag? Nej, for de kroner skulle bruges til at finansiere 1. halvår af 2009 indtil kontingentet for 2009 bliver opkrævet pr. 30/ :18

14 AFSTEMNING Afstemning om programpakken og opgraderingen af anlægget: Mod: 60 Hverken for eller imod: 4 For: 221 Forslagene er vedtaget og går til endelig beslutning ved den ekstraordinære generalforsamling AFSTEMNING Der betales kr. til opgradering af nettet i stedet for de tidligere foreslåede kr. Beløbet indbetales senest den 1. september Kontingent for 2009 betales 1. februar 2009 og fremtidig kontingentbetalinger sker pr. 1. februar. Mod: 48 Hverken for eller imod: 3 For: 234 Forslaget er vedtaget og går til endelig beslutning ved den ekstraordinære generalforsamling 6.4 Forslag til ændring af vedtægter Ole Luthmann gennemgik bestyrelsen forslag til ændring af foreningens vedtægter og sagde blandt andet: Bestyrelsen har fundet tiden moden til at opdatere foreningens vedtægter, så de afspejler det formål foreningen reelt har i dag og den måde det er hensigtsmæssigt at administrere foreningen på. Vi har taget udgangspunkt i de standardvedtægter som Foreningen af Danske Antenneforeninger, FDA, har udarbejdet og anbefaler til sine medlemmer. Bestyrelsens ændringsforslag fremgår af det udsendte forslag, hvor ændringerne er fremhævet i understreget kursiv i forslagets højre kolonne, medens de nuværende bestemmelser fremgår af den venstre kolonne. Vi vil knytte følgende kommentarer til ændringsforslaget: I 3 foreslår vi en udvidelse af foreningens formål, således at vi i foreningen kan udbyde andre komplementære serviceydelser ud over at være leverandør af antennesignaler, og at vi kan drive vores virksomhed i samarbejde med andre, når dette er hensigtsmæssigt. Vores Internet-aftaler et eksempel på sidstnævnte og det samme er bestyrelsens forslag i dag til et fremtidigt samarbejde med en leverandør af TV-signaler, hvor aftaler indgås direkte mellem leverandøren og det enkelte medlem. 14:18

15 Vi har ligeledes taget højde for et muligt samarbejde med andre antenneforeninger, hvis dette på et tidspunkt skulle vise sig hensigtsmæssigt. Ændringerne i 3 skal i øvrigt ses i sammenhæng med 25 og 27, der fastlægger hvordan sådanne beslutninger skal træffes i fremtiden. 4 foreslås tilpasset, således at det fx også fastlægges, hvordan kontingent og bidrag opkræves ved tilslutning af udlejningsejendomme. Vi har allerede en bebyggelse tilsluttet foreningen, nemlig Sværdagergård. I 5 sker en uddybning af administrationen af tilslutninger af leje- og andelsboliger. I 7 præciseres den hidtidige administration ved et medlems udmeldelse af foreningen. Med ændringen i 9 har vi valgt at afskaffe begrebet kritisk revisor et valgt medlem, idet bestyrelsen har erfaret, at en sådan revisor har et alt for stort ansvar og dermed økonomisk egen risiko, hvis nogle regler bliver overset. Foreningen drift vil herefter alene blive revideret af en generalforsamlings valgt statsautoriseret eller registreret revisor, der ud over at være egentlig fagmand sædvanligvis også vil være forsikringsdækket ved oversete fejl. I 11 fastlægges, at alle medlemmer har samme stemmeret, uanset hvor mange leverancer medlemmet aftager fra foreningen eller samarbejdspartnere jf. 3. Dette punkt har ved tidligere generalforsamlinger givet anledning til mange diskussioner og med den måde, som vi dels i dag køber vores leverancer på og endnu mere i fremtiden vil gøre det, er det nødvendigt at få fastslået nogle operationelle afstemningsregler. I 12 forenkles afstemningsreglerne yderligere med henblik på at kunne træffe nødvendige beslutninger. Her har vi taget udgangspunkt i FDA s standardvedtægter, som bruges af de fleste foreninger i dag, hvorefter de fleste beslutninger om foreningens drift kan ske ved almindeligt stemmeflertal på en generalforsamling. Forslaget om ændring i 13 skal sikre, at bestyrelsen i årets løb kan gennemføre nødvendige reparationer uanset om disse er budgetlagt forud, når blot penge er til stede i kassen. Endvidere gives bestyrelsen mulighed for at justere på programpakkerne, når dette må skønnes at være hensigtsmæssigt for foreningens medlemmer. Med ændringerne i 25 og 27 vil bestyrelsen gerne fastlægge nogle fornuftige regler for hvordan et eventuelt samarbejde med andre foreninger vil kunne besluttes på en generalforsamling, herunder ved en ekstraordinær generalforsamling, hvis der er tale om et samarbejde, der bør vedtages som en ændring af vores vedtægter samt ved opløsning af foreningen. Vi har igen her skelet til FDA s standardvedtægter. Med disse bemærkninger anbefaler Bestyrelsen de foreslåede vedtægtsændringer bliver vedtaget i dag og efterfølgende godkendt på den ekstraordinære generalforsamling den 27. maj Fremlæggelsen gav anledning til følgende spørgsmål: 15:18

16 Hans-Otto Sønderaas Smakkevej 10 Ole Luthmann René Madsen Paketvej 15 Ole Luthmann Eskild Kyhn Carit Pedersen René Madsen Paketvej 15 Ole Luthmann Hanne Høver Pedersen Neptunvej 8 Ib Olsen Neptunvej 6 Eskild Kyhn 11: Hvert medlem har en stemme. Hvordan er det nu? Det har tidligere været et stort problem at nogle havde grundpakken og andre havde den udvidede pakke, hvem kunne stemme for hvad og hvad kunne de ikke stemme om. Nu har alle en stemme uanset, hvilke pakker de abonnere på. Er det ikke som antenneforening muligt at blive forsikret mod skader på net og rør? Mener at AF92 har en sådan forsikring. Bestyrelsen vil gerne undersøge, om det er muligt, da det vil være en optimal løsning. Det må være bestyrelsens ansvar at ansætte og afskedige regnskabsfører. Valg af regnskabsfører skal derfor udgå I 9. Korrekt Er det ikke rimeligt at medlemmerne kan sende forslag ind med samme frist som bestyrelsen har? Det er ikke muligt at nå at behandle indkomne forslag, hvis de kommer i sidste øjeblik, eftersom nogle forslag skal have en grundig behandling. Konstaterede at forslag til fremlæggelse på generalforsamlingen skal være med i materialet, der sendes rundt. Det er ikke tilfredsstillende, at der kan fremlægges forslag på selve generalforsamlingen. Medlemmerne skal også have mulighed og tid til at undersøge de fremlagte forslag grundigt. På hjemmesiden kan man i god tid offentliggøre datoen for næste generalforsamling. Medlemmerne må være aktive for selv at komme med deres forslag. 16:18

17 6.5 Vedtagelse af bestyrelsens forslag AFSTEMNING Vedtægtsforslagene sættes til afstemning med ændring af 9 som kommenteret af Eskild Kyhn: Mod: 47 Hverken for eller imod: 0 For: 238 Forslaget er vedtaget og går til endelig beslutning ved den ekstraordinære generalforsamling. 7 Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant 7.1 Valg af medlemmer til bestyrelsen På valg er Bjarne Hansen og Jørgen Jensen. Jørgen Jensen ønsker ikke at genopstille. Generalforsamlingen genvælger Bjarne Hansen og nyvælger Carit Pedersen som bestyrelsesmedlem. 7.2 Valg af suppleanter På valg er Carit Pedersen og der skal tillige vælges et nyt medlem. Generalforsamlingen nyvælger Morten Aagren og Jens Erik Bull som suppleanter. 8 Valg af revisor og revisorsuppleant 8.1 Valg af revisorer På valg er statsautoriseret revisor Morten Kenhof og Dan Poulsen Generalforsamlingen nyvælger Greve Strands Revision v/registreret revisor FRR Frank Eliasson og genvælger Dan Poulsen 8.2 Valg af revisorsuppleanter På valg er Henrik Paaske og Poul Kortegaard. Generalforsamlingen genvælger Henrik Paaske og Poul Kortegaard. 9 Eventuelt Hans Riis Finnjollevej 37 Ole Luthmann Hvor mange medlemmer skal der mindst være i foreningen for at bestyrelsens forslag bliver gennemført. 450 medlemmer. 17:18

18 Afslutning afsluttede mødet ved at takke dirigenten og de fremmødte medlemmer. Generalforsamlingen hævet. Som ny formand Som dirigent sign. Bjarne Hansen sign. Eskild Kyhn 18:18

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken Vedtægter for Antenneforeningen Søparken ANTENNEFORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: ANTENNEFORENINGEN SØPARKEN. Foreningens hjemsted er: Søparken, 5260 Odense S, ved formandens

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Sæby Antenneforening

Sæby Antenneforening Sæby Antenneforening Referat af generalforsamlingen den 5/3 2009 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 75 fremmødte medlemmer inklusive bestyrelsen. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var

Læs mere

Thorndahlsvej Aalborg SV tel: fax: Endelig udgave VEDTÆGTER. for. Gug-Visse-Dall Antenneforening (GVD)

Thorndahlsvej Aalborg SV tel: fax: Endelig udgave VEDTÆGTER. for. Gug-Visse-Dall Antenneforening (GVD) Thorndahlsvej 3 9200 Aalborg SV tel: 98 31 53 33 fax: 98 32 30 47 www.gvd.dk VEDTÆGTER for Gug-Visse-Dall Antenneforening (GVD) Indholdsfortegnelse: 1. Definitioner... 3 2. Foreningens navn... 3 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Hyldekærparkens Grundeejerforening Hyldekærparken 20, Tlf. 46 73 05 47 2. august 2006 Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Grundejerforeningens

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen.

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen. Ekstraordinær generalforsamling i Nykøbing Sjælland Antenneforening tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00 i aulaen på Grundtvigsskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 194 stemmer heraf

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Generalforsamling d. 15. november 2011

Generalforsamling d. 15. november 2011 Generalforsamling d. 15. november 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. godkendelse af forretningsorden 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Forandringer af udbud ved Per Eksten

Læs mere

Generalforsamling d. 19. november 2009

Generalforsamling d. 19. november 2009 Dagsorden Generalforsamling d. 19. november 2009 1. Valg af dirigent godkendelse af forretningsorden Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab og status Behandling

Læs mere

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG.

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. 1 Foreningens navn er: Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug 2 Foreningens formål er: At samle alle grundejere i Grejsdalen, Frederikshøj og Bøgager

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Sammenskrivning af vedtægter for Antennelauget MASTEN dateret 4. marts 2014 med ændring af vedtægterne som endeligt vedtaget på ekstraordinær laugsforsamling den 2. februar 2016 (ændringerne er angivet

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Jyllinge Kabel-TV Forening

Jyllinge Kabel-TV Forening Den 28. april 2009, kl. 19:00 afholdtes på Hotel Søfryd, Jyllinge, ordinær generalforsamling i Jyllinge Kabel-TV Forening med følgende dagsorden: Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal Eriksminde Antenneforening den 24. marts 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling mandag

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 NAVN 1) Foreningens navn er Balle-Bredsten Antenneforening 2 FORMÅL 1) Foreningens formål

Læs mere

Jyllinge Kabel-TV Forening

Jyllinge Kabel-TV Forening Jyllinge, den 19. marts 2016 Til foreningens medlemmer Indkaldelse til generalforsamling(er) den 13. april 2016 på Hotel Søfryd Hermed indkaldes jf. side 2 til ordinær generalforsamling onsdag, den 13.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Dagsorden 1. Valg af dirigent Tis dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

Forslag til ændringer i Vedtægter 2008 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Forslag til ændringer i Vedtægter 2008 for Fredensborg Søparks Antenneforening Forslag 8.4.2014 til ændringer i Vedtægter 2008 for Fredensborg Søparks Antenneforening Navn, Hjemsted og Formål. Stk.2. 1 Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg.

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2011 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2011 Antennelaug 78 Øst Munkebo, 1. marts, 2011 Ordinære Generalforsamling 2011 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 28. februar, 2011 i Munkebo Forsamlings hus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling 2007. 13-11-2007 mast-bb 1

Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling 2007. 13-11-2007 mast-bb 1 Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling 2007 13-11-2007 mast-bb 1 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse - Valg af kasserer

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Jyllinge Kabel-TV Forening

Jyllinge Kabel-TV Forening Jyllinge, den 28. marts 2015 Til foreningens medlemmer Bestyrelsen for Jyllinge Kabel-TV Forening indkalder efter vedtægternes 9 til Ordinær generalforsamling torsdag, den 23. april 2015 kl. 19.00 på Hotel

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 29/2 2012 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 61 fremmødte medlemmer inklusive 4 bestyrelsesmedlemmer. Torben Sørensen var fraværende grundet sygdom Frank Hermansen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E "

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN  W I D S T I L L E 9. april 2015 VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E " 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Antenneforeningen "Widstille". Foreningens hjemsted er Egedal Kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vedtægter for VORES NET

Vedtægter for VORES NET Vedtægter for VORES NET 1. Navn Stk. 1. Foreningens navn er Vores Net 2. Hjemsted og virkeområde Stk. 1. Foreningens hjemsted er Varde kommune Stk. 2. Foreningens virkeområde fastlægges på generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2010) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 9. marts 2010 kl. 19.00 i Middelfart-salen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2)

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 10. marts 2008, kl. 19.00 i Middelfart-salen, Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for. Antenneforeningen Skansen (Sønderborg)

Vedtægter for. Antenneforeningen Skansen (Sønderborg) Vedtægter for Antenneforeningen Skansen (Sønderborg) NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er: Antenneforeningen Skansen 2 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Vedtægter for Faaborg By s Antenneforening

Vedtægter for Faaborg By s Antenneforening Vedtægter for Faaborg By s Antenneforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Faaborg By s Antenneforening. Foreningens hjemsted er formandens adresse. at være medlemmernes talerør i alle forhold vedrører

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 1 2 Ekstraordinær Generalforsamling Dato: Mandag, den 30/01-2012 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården i Bredballe Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Vedtægtsændringer

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING

REFERAT GENERALFORSAMLING REFERAT GENERALFORSAMLING 05-03-2008 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år 3) Aflæggelse af regnskab 4) Meddelelse af bemyndigelse i h. t. 23 5) Eventuelle forslag 6)

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Vemmelev Antennelaug.

Vedtægter for Vemmelev Antennelaug. Navn Hjemsted. 1. Vedtægter for Vemmelev Antennelaug. Foreningens navn er: Vemmelev Antennelaug. Foreningens interesseområde er: Vemmelev by og omegn. Foreningens adresse er: Ved den til enhver tid værende

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Rødding Antenneforening

Rødding Antenneforening Referat af Rødding Antenneforenings ordinære generalforsamling onsdag d. 26. marts 2014 kl. 19:30 i hjørnelokalet i Røddinghus. Valg af dirigent Dagsorden/referat Leif Folke valgt. Beretning om foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Uldum Antenneforening, stiftet den 2. august Foreningens navn er Uldum Antenneforening. Foreningens hjemsted er Uldum

Vedtægter for. Uldum Antenneforening, stiftet den 2. august Foreningens navn er Uldum Antenneforening. Foreningens hjemsted er Uldum Vedtægter for Uldum Antenneforening, stiftet den 2. august 1971. 1. Foreningens navn er Uldum Antenneforening. Foreningens hjemsted er Uldum 2. Foreningens formål er, at etablere fællesantenneanlæg med

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj Vedtægter For Bredbåndsforeningen Sofienhøj 1 Navn og interesseområde S1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen SOFIENHØJ. Dets hjemsted er Københavns Kommune. s2 Foreningens interesseområde er de ejendomme,

Læs mere

Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning.

Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning. Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning. Året 2011 har igen været et meget aktivt år for Brædstrup Antenneforening. 2011 var året hvor slukningen af analoge kanaler fortsatte fra sidste år, og

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner Vedtægter for Strandmølleskolens Venner 1 1 Foreningens navn er: Strandmølleskolens Venner. Foreningens hjemsted er Assens Kommune. 2 Foreningens formål er at støtte den private institution Strandmølleskolen

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

Antenneforeningen Ejby Strand

Antenneforeningen Ejby Strand . Antenneforeningen Ejby Strand Bittensvej 5, Ejby 4070 Kirke Hyllinge Tlf. 22 74 76 64 info@ejbyantenne.dk 22. februar 2015/ Til alle medlemmer Generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.30 i

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Vedtægt for Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter 1 Navn Foreningens navn er: Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter. 2 Formål Støtteforeningens formål er til

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK 2004 VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK Lillegade 11, 2670 Greve 1 1 navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet 19. februar 1937, er et andelsselskab, hvis navn er Greve Landsby Vandværk Selskabet har

Læs mere

r~greve Strands '-..I( Revision Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Balance 31.

r~greve Strands '-..I( Revision Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Balance 31. r~ '-..I( vi Registreret Revisor FSR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Tlf 43 97 03 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk www.greverevision.dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar

Læs mere