Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700"

Transkript

1 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen Næstformand Kasserer Carit Pedersen Medlem Ole Luthmann Medlem/sekretær Bent Foss Pedersen Suppleant Jens Erik Bull Suppleant Morten Aagreen Referatet og andre dokumenter kan findes på Jyllinge Kabel-TV Foreningens hjemmeside: Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er Med venlig hilsen Bestyrelsen 1:18

2 Den 29. april 2008, kl. 19,00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Jyllinge kabel-tv forening på Hotel Søfryd med følgende dagsorden: Dagsorden 1 Valg af dirigent 2 Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 3 Aflæggelse af regnskab 4 Meddelelse om bemyndigelse iht Fastsættelse at kontingent og godkendelse af budget for indeværende regnskabsår 6 Indsendte forslag 6.1 Fremlæggelse af bestyrelsens forslag om fremtidig programsammensætning på kabel-tv nettet, jf. bilag Fremlæggelse af bestyrelsens forslag om opgraderingen af kabel-tv nettet, jf. bilag Fremlæggelse af bestyrelsens forslag om økonomien i forbindelse med opgradering, jf. bilag Forslag til ændring af vedtægter 6.5 Vedtagelse af bestyrelsens forslag 7 Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant 7.1 Valg af medlemmer til bestyrelsen På valg er Bjarne Hansen og Jørgen Jensen 7.2 Valg af suppleanter På valg er Carit Pedersen og der skal tillige vælges et nyt medlem 8 Valg af revisor og revisorsuppleant 8.1 Valg af revisorer På valg er statsaut. revisor Morten Kenhof og Dan Poulsen 8.2 Valg af revisorsuppleanter På valg er Henrik Paaske og Poul Kortegaard 9 Eventuelt 2:18

3 Foreningens formand,, bød de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen og takkede for det store fremmøde. Der behandledes herefter følgende dagsorden: 1 Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede Eskild Kyhn som dirigent, som blev valgt uden modkandidater. Eskild Kyhn takkede for valget og konstaterede, at bestemmelserne i vedtægternes 9 var overholdt og at generalforsamlingen derfor var lovlig og beslutningsdygtig. Han konstaterede efter optælling af fuldmagter og fremmødte medlemmer, at der på generalforsamlingen var repræsenteret 285 medlemmer ud af foreningens 490. Bestyrelsens forslag under dagsordenens pkt. 6 kunne derfor ikke vedtages endeligt på denne generalforsamling, idet dette krævede, at der var 2/3 af medlemmerne repræsenteret. 2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år Formanden aflagde følgende beretning: Velkomst Velkommen til foreningens 10. ordinære generalforsamling. Jeg vil kort gennemgå hvad der er sket i årets løb med vores kabel-anlæg, fordi vi har et omfattende program i aften med bestyrelsens forslag til modernisering af kabelanlægget, forslag til nye TV-pakker og deraf følgende justeringer i foreningens vedtægter - man kan sige, det er et 10 års jubilæumsarrangement - så der er meget at tale om. Kabel-TV anlægget Ved sidste års generalforsamling fremsatte bestyrelsen - på basis af den gennemførte medlemsundersøgelse, hvor 35% af medlemmerne nemlig små 200 udtrykte ønske om en del af de nye TV-kanaler - forslag om 4 nye TV-kanaler (TV 2 Film, Charlie og DK4 og Kanal 4), men forslaget faldt, idet 13 stemte for og 12 stemte imod. Forslaget blev derfor ikke vedtaget. Det gav efterfølgende anledning til mange henvendelser fra skuffede medlemmer men, sådan virker demokratiet i foreningen. Har man ønsker og vil man have indflydelse, er det vigtigt at møde op på generalforsamlingen. Derfor vil jeg indledningsvis sige tak for det flotte fremmøde i år. Jeg håber bestyrelsen har lyttet rigtigt til medlemmernes ønsker og at I får det I er kommet for at få i dag. Udbuddet af TV-kanaler stiger kraftigt i disse år og det samme gør den digitale teknik, der kan give meget bedre billedkvalitet på de nye fladskærme. Hertil kommer nye spændende High Definition-TV-kanaler med helt fantastisk billedkvalitet, samt at der åbnes op for muligheden for leje af film direkte fra kanaludbyderne. Alle disse muligheder kommer naturligt samtidigt med at fladskærme i High Definition kvalitet blive det normale TV-apparat i hjemmene. Bestyrelsen finder derfor som vi lagde op til ved sidste års generalforsamling at tiden nu er moden til at vi udbygger vores kabel-tv anlæg til fuld kapacitet, så medlemmerne kan få maksimal glæde af anlægget. Vi har derfor brugt det forløbne år til at indhente viden og erfaring - bl.a. er foreningen nu medlem af FDA (fællesforeningen af danske antenneforeninger)- samt 3 tilbud på udbygning af kabel-anlægget og 4 tilbud fra firmaer, der kan levere TV-pakker, Internet og IP- 3:18

4 telefoni. Til udbygningen af kabel-anlægget har vi fået tilbud fra Dansk Kabel-TV, Canal Digital og A+/Arrownets service og installationsfirma A+FasCom. A+FasCom vandt som det billigste og mest attraktive tilbud. På basis af en omfattende kravspecifikation, som bestyrelsen har udarbejdet, har vi fået 4 tilbud på levering af TV/Internet/IP-telefoni. Bestyrelsen har indhentet tilbud fra Dansk Kabel-TV, Canal Digital, A+/Arrownet og Dansk Bredbånd. Efter grundige - og ind imellem tidskrævende - forhandlinger, har bestyrelsen valgt leverandørerne og fremlægger derfor de forslag, som vi skal præsentere i aften. Efter grundige afvejninger af udbud af TV-kanaler med stor vægt lagt på en vis valgfrihed, rimeligt enkel installation, god dokumentation for driftssikkerhed og naturligvis pris, har bestyrelsen indstillet Canal Digitals tilbud som det mest attraktive. Bestyrelsen satsede på at fremlægge forslagene på en ekstraordinær generalforsamling i starten af januar og indkaldte derfor til dette i midten af december sidste år. Desværre meddelte Canal Digital i 12. time, at de ikke var på plads med de kontraktlige forhold, så bestyrelsen måtte aflyse indkaldelsen. Det er naturligvis meget ærgerligt, men det overordnet vigtige er, at det fremsatte tilbud er det mest attraktive. Derfor har vi nu genfremsat forslaget med mindre justeringer - og det kontraktuelle er nu i orden. Kontrakten er underskrevet og gælder under forudsætning af, at forslagene vedtages på generalforsamlingen og den efterfølgende ekstra-ordinære generalforsamling samt under forudsætning af, at mindst 450 af de nuværende 490 medlemmer fortsat ønsker at være medlem af foreningen efter gennemført opgradering og overgang til de nye programmuligheder. Aftenens hovedtema er opgradering samt valg af programleverandør og de økonomiske aspekter i den forbindelse, samt modernisering af foreningens vedtægter og jeg glæder mig til debatten lidt senere under dagsordenens punkt 6. Fejl på Kabel-anlægget Der har ikke, siden vi fik gennemgået anlægget i forbindelse med indførelsen af bredbånd/internet, været nævneværdige fejl på selve kabelnettet. Der har i de senere uger dog været problemer med kvaliteten af IP-telefoni hos en del medlemmer. Danske Kabel-TV og A+/Arrownet forsøger p.t. at finde årsagen en fejl på nettet eller hos A+/Arrownet og få fejlen rettet. Antennemasten Foreningen er, som ejer af masten på Vandværkets grund, underlagt mastelovens bestemmelser om at stille plads til rådighed for interesserede mobiltelefonselskaber. Som bekendt har Telia GSM-antenner på vores mast, men bestyrelsen har modtaget ønsker fra Telia og Sonofon om at opsætte UMTS (G3) antenner på masten, da der er ledig kapacitet på masten. Roskilde Kommune har godkendt projekterne og skal ifølge deres beføjelser kun tage stilling til det byggetekniske Bestyrelsen har derfor accepteret, at Telia og Sonofon kan sætte antenner på vores mast under forudsætning af, at det ikke koster foreningen noget - vi får tvært imod en ganske pæn lejeindtægt, som medvirker til at reducere prisen for Basispakken - og at det kan udføres med maksimalt hensyn og minimal gene for medlemmerne. Vores mast står som sagt på Vandværkets grund og vi har naturligvis som vi også skal 4:18

5 iflg. lejeaftalen indhentet Vandværkets accept af udbygningen, inden aftalen med Telia og Sonofon blev indgået. Husinstallationen En forudsætning for at få en klar og god modtagelse af alle TV-kanalerne og eventuelt Internet på vores anlæg er, at jeres installationer fra tilslutningsdåsen ude ved fortovet og inde i huset er i god stand. Hvis jeres installation er af noget ældre dato og/eller I eventuelt selv har fiflet med at splejse kabler sammen til flere TV-apparater rundt om i huset, kan det ofte være en af kilderne til forstyrrelser af TV-billederne. Bestyrelsen kan kun anbefale, at I tager kontakt til Dansk Kabel TV, som er vores servicepartner på kabel-anlægget, og lader dem hjælpe jer, hvis I har problemer. Dansk Kabel TV kan kontaktes på telefon Omdelt forslag til at stemme nej til bestyrelsens forslag En uge før generalforsamlingen har et medlem uddelt en opfordring til at stemme imod bestyrelsens forslag om TV-pakker og vedtægtsændringer og opfordret til at indlevere fuldmagter mod bestyrelsens forslag. Ethvert medlem har naturligvis ret til at stemme mod bestyrelsens forslag, men bestyrelsen må reagere, når argumentationen til at gå imod bestyrelsens forslag hviler på direkte forkerte oplysninger, således at de afgivne fuldmagter kommer til at hvile på et forkert grundlag. Bestyrelsen har derfor valgt at runddele information til korrektion af Rene Madsens argumenter, for at skåne eventuelle medlemmer for at afgive fuldmagt på et forkert grundlag. Mere om det senere. Tak for jeres opmærksomhed Der var følgende spørgsmål/kommentarer til beretningen: Jens Klausen Gondolvej 28 André Tønnesen Paketvej 13 Vil prisen på Internet opkoblingen forblive uændret? Nuværende priser og Canal Digital s priser adskiller sig ca. 10 kroner/måned. Strålingen fra masten giver anledning til bekymring Foreningen har pligt til at følge masteloven, der siger, at vi som ejere af en antennemast skal give adgang for teleselskaberne. Kommunen har kun kompetence til at vurdere det bygningsmæssige. 5:18

6 René Madsen Paketvej 15 Jørgen Jensen René Madsen Paketvej 15 Erling Kristensen Smakkevej 5 Carit Pedersen Anders Krause Evertvej 4 Der er sat en 3g antenne op på masten og der er undersøgelser, der viser, at det er farligt. Det bedes ført til referat, at der er protesteret mod opsættelsen. Nye undersøgelser fra Ålborg Universitet har i marts måned i år dokumenteret, at der ikke er påviselige skader fra mobiltelefonimaster. Din protest bliver ført til referat. Sundhedsstyrelse har ikke kunnet dokumentere nogen negativ effekt. Jeg har afleveret 50 fuldmagter mod bestyrelsens forslag til opgradering af anlægget m.v. Er fuldmagterne fra René Madsen afgivet før eller efter bestyrelsens uddybende materiale var omdelt? Det har bestyrelsen ikke kendskab til. Der er flere eksempler på, at det samme medlem har afleveret fuldmagt både til René Madsen og bestyrelsen. Bestyrelsen har skrevet en kontrakt med Canal Digital. Har man i den kontrakt stående, at Canal Digital skal levere Internet opkobling til samme pris som A+? Det står i den prisliste, der er vedlagt kontrakten. Det drejer sig om en forskel på ca. 10 kr/mdr. Beretningen blev godkendt. 3 Aflæggelse af regnskab Jørgen Jensen fremlagde og gennemgik regnskabet for 2007, der var omdelt til alle medlemmer sammen med indkaldelsen. Fremlæggelsen gav anledning til følgende spørgsmål: Christian Rønne Karavelvej 24 Ole Luthmann Har man kunnet identificere skadevolder, der har påført foreningen en ekstra udgift Foreningen har benyttet LER registeret, men fordi graveskaden er af ældre dato, er det ifølge Dansk Kabel-TV s erfaring ikke muligt at identificere firmaet, der har været skyld i det, hvorfor foreningen har måttet betale for udbedringen. Regnskabet blev herefter godkendt. 6:18

7 4 Meddelelse om bemyndigelse iht. 24 Bemyndigelsen er uændret hos Dansk Kabel TV. 5 Fastsættelse at kontingent og godkendelse af budget for indeværende regnskabsår Jørgen Jensen gennemgik budgettet for 2008, der havde været udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen. Kontingentet for 2008 bliver det samme som for Foreningen er skattepligtig for indtægterne for udlejningen af masteplads. Der var nogle spørgsmål eller kommentarer til fremlæggelse af budgettet for Dirigenten konstaterede, at budgettet var vedtaget. 6 Indsendte forslag 6.1 Fremlæggelse af bestyrelsens forslag om fremtidig programsammensætning på kabel-tv nettet, jf. bilag 1 fra Canal Digital præsenterede programopbygningen. Bestyrelsen henviser til det udsendte bilag 1. På foreningens hjemmeside findes en udgave af s præsentation på generalforsamlingen. Præsentationen gav anledning til følgende spørgsmål: Leif Tingvad Sværdagergård 14 Morten Aagreen Korvetvej 18 Cristian Rindbøl Snekkervekj 69 Vil der også være gratis nummerportering af telefonnumrene til IP-telefoni? Ja Skal der ikke altid være gratis nummerportering ifølge loven? Nej Skal hver TV-apparat, der skal modtage signaler, have en digital modtager boks? Både ja og nej, da de analoge kanaler kan vises på hvert apparat uden en boks. Hvis man vil have den digitale forbindelse til et apparat, skal man have en boks. 7:18

8 Søren Harreby Finjollevej 42 Peter Andersen Skibsvej 70 André Tønnesen Paketvej 13 André Tønnesen Paketvej 13 Ib Olsen Neptunvej 6 Anders Krause Evertvej 4 Skal der bruges en boks ved et TV apparat, hvor der er indbygget kortlæser? Canal Digital har ikke mulighed for at påvirke fladskærmsproducenterne til at levere hardware, der kan dekryptere Canal Digitals signaler. Der findes i øjeblikket ikke standarder for, hvordan digitale TVsignaler skal krypteres. Dermed findes der ikke en standard for den hardware, som fladskærmsproducenterne kan indbygge i deres apparater. Indtil der kommer dekrypteringsstandarder, som fladskærmsproducenterne følger, har Canal Digital valgt at bruge deres egen boks. Ligger der i den nye løsning en mulighed for at komprimere det digitale signal, hvorved det bliver ringere end det analoge signal? Det er ikke tilfældet. Er aftalen med Canal Digital for flere år og hvad betyder det for prisen? Kontrakten løber i 5 år. Prisen som Canal Digital går på markedet med, er sat efter, hvad markedet vil give. Kommer der ikke noget oven i for driften af nettet? De kroner/år er inklusiv de 800 kroner/år for grundpakken, der går til drift og vedligeholdelse af nettet. Tilbydes en sikkerhedspakke til Internetløsningen? Canal Digital har pt. fravalgt det, men tager forslaget til efterretning. Det blev tidligere på generalforsamlingen oplyst, at prisen på Internetopkoblingen ville være i den samme størrelsesordning som den nuværende udbyder, men nu oplyses at prisen er 219 kr./måned, hvis man ikke har FAMILY MIX pakken. Hvordan kan det gå til? Prisen afhænger af om man har valgt FAMILY MIX pakken.. Vejledende priser blev gennemgået 8:18

9 Poul Kortegaard Planetvej 18 Jørgen Sten Andersen Fregatvej 20 Jørgen Sten Andersen Fregatvej 20 Birger Thillerup Kometvej 23 Erling Kristensen Smakkevej 5 Hvis man ikke ønsker grundpakken og FAMILY MIX, skal man så have en dekoder for at kunne benytte internetforbindelsen? Man får det ikke automatisk. Hvis man ikke ønsker boksen kan man fravælge den. Det er muligt at få internetforbindelse, uden at det er nødvendigt at abonnere på FAMILY MIX pakken. Er der fransksprogede kanaler? Hvilke valgfrie MIX kanaler kan der vælges blandt? Et udvalg af de kanaler, der p.t. kan vælges blandt, kan findes på Canal Digital s hjemmesiden: Hvad er grunden til, at man skal vælge FAMILY MIX pakken for valgfrit at kunne vælge? Udbyderne af kanaler betinger som forudsætning for at nogle af deres kanaler kan udbydes enkeltvis SKAL hovedkanalerne udsendes. Hovedkanalerne er placeret i FAMILY MIX pakken. Det vil ikke ændre sig de kommende mange år. DR sender endnu ikke High Definition TV. Hvor mange kanaler findes i High Definition? Der findes 9 kanaler. Discovery er det eneste produktionshus, der udsender alle sine kanaler i High Definition. Svensk TV vil snart begynde at udsende i High Definition. Hvor lang tid løber kontrakten med Canal Digital? Hanne Bay Nielsen Gondolvej 24 5 år. Canal Digital afholder udgifterne til udstyret i hovedstationen og har brug for 5 år til at afskrive det. Der er både analog og digitale kanaler. Hvilke analoge kanaler bliver der lukket for? Alle kanaler i grundpakken findes både i analog og digital udgave. 9:18

10 Merkurvej? Canal Digital skal levere boksen. Der er en 5 årig bindingsperiode. Bliver boksen opdateret, hvis der sker noget? Der vil sikkert blive byttet bokse en eller to gange i løbet af de 5 år. For den boks, der følger med abonnementet af FAMILY MIX pakken, afholder Canal Digital udgiften. For ekstra bokse gælder det, at Canal Digital dækker omkostningerne ved en udskiftning, hvis boksen er lejet, men ikke for bokse man vælger at købe. Michael Oreskov Krydservej 32 Har vi en garanti for at prisen på 179 kroner/måned ikke bliver reguleret i perioden? Der er ingen garanti for, at prisen ikke ændrer sig. Det kan oplyses, at der pt. ikke er oprettelsesafgift mm. Det kan blive tilfældet senere.?? Hvilket udbud af radio kanaler vil der være? Det samme som i dag.?? Hvad koster tilmelding til FAMILY MIX? Pia Lonny Hughes Gondolvej 29 Michael Hansen Meteorvej 8 Pia Lonny Hughes Gondolvej 29 Leif Tingvad Sværdagergård kroner Hvad gør medlemmer med gamle kabler, når de vil tilsluttes internetforbindelsen? Medlemmer med gamle kabler kan have et problem, som kan betyde, at der skal ske udskiftning, hvis man vil have Internet forbindelse. Der er ikke noget krav om at de skal udskiftes for at have adgang til det nye kanaludbud. Hvad er garantien for, at prisen på TV3 etc. ikke stiger? Der ikke nogen garanti for, at prisen ikke stiger. Hvis man ikke har internetadgang og ønsker det, skal man så have skiftet sit kabel? Og hvad koster det? Ja. Det koster ca. 895 kroner for 40 meter og så skal man selv grave det ned. Hvis man har TV og en video, skal man så have to bokse? Man kan godt bruge den samme boks, men der er kun en tuner. 10:18

11 Pia Lonny Hughes Gondolvej 29 Hvis Internet er gratis, hvorfor skal man så betale for kablet? Man skal have skiftet for ikke at skabe støj for andre Internetbrugere Erling Balle Kristensen Smakkevej 5 Ole Freiesleben Neptunvej 12 Er der en klausul for, at prisen ikke stiger eller er der mulighed for at trække sig ud? Der er mulighed for at opsige kontrakten, hvis priserne stiger mere end prisindekset. Skal man selv sørge for opsætningen af IP telefoni og hvad koster det? Det er korrekt at man betaler for at ringe. Det koster 20 øre/opkald og 20 øre/minuttet. Alternativt 109 kr./md for flatrate. 6.2 Fremlæggelse af bestyrelsens forslag om opgraderingen af kabel-tv nettet, jf. bilag 2 Bestyrelsen henviser til det udsendte bilag 2. Fremlæggelsen gav anledning til følgende spørgsmål: Mogens Bøcher Gondolvej 9 Ole Luthmann Hvor kender Jyllinge Kabel-TV Forening prisen for at få lagt hybridkabel ned? Og hvorfor er det ikke blevet kommunikeret ud til medlemmerne? Foreningen har tidligere informeret medlemmerne om priserne. På DONG s hjemmesiden står priserne for indlægning af hybridnet, og når DONG har installeret nettet, vil DONG herefter selv drive nettet og Jyllinge Kabel-TV Forening ville ophøre med at eksistere. Efterfølgende priser for tv-kanaler vil koste mellem kr. pr. måned inkl. afgift til DONG, Internet og IP-telefoni afhængig af den udbyder som DONG benytter. 6.3 Fremlæggelse af bestyrelsens forslag om økonomien i forbindelse med opgradering, jf. bilag 3 Bestyrelsen henviser til det udsendte bilag 3. Jørgen Jensen fremlagde økonomien for opgraderingen af nettet. 11:18

12 Fremlæggelsen gav anledning til følgende spørgsmål: Leif Pedersen Planetvej 6 Gerdt Spaanheden (Canal Digital) Leif Tingvad Sværdagergård 14 Jørgen Jensen Christian Rønne Karavelvej 24 Jørgen Jensen Skibsvej 24? Jørgen Jensen Ib Olsen Neptunvej 6 Jørren Kjær Finjollevej 36 Gerdt Spaanheden (Canal Digital) Der blev ikke nævnt nogle High Definition kanaler i økonomidelen. Der er syv High Definition kanaler med i kanaludbudet Hvordan vil det fungere for boligselskabet Sværdagergård? Regningen på de 3000 kroner for opgraderingen pr. beboer bliver sendt til boligselskabet. Hvis man melder sig ud og ind igen kommer det så til at koste 3000 kroner? Nej, 4000 kroner. Skal man betale 3000 kroner selv om man kun vil have de analoge signaler? Ja Der er alternativer til bestyrelsens oplæg. Eksempelvis det luftbaserede net, som Boxer skal administrere. Boxers kanalpriser er endnu ikke fastlagt, så det er svært at vurdere, hvor attraktivt det bliver. Boxer er et alternativ til digitalt TV, dvs. der skal bruges bokse til alle apparater. Hvad med fremtiden, TV-on-demand og signal-forsinkelse etc.? Canal Digital var nogen af de første, hvor man via det koncept der hedder KIOSK, kunne leje film. Canal Digital er opmærksom på behovet. Jørgen Jensen fremlagde budget for 2009, og det blev i den forbindelse foreslået at betaling for opgradering af anlægget sættes til kroner mod at betalingstidspunktet for kontingentet fremover rykkes til 1. februar i stedet for ultimo juni. Ved at fremrykke kontingentbetalingstidspunktet i 2009, har foreningen ikke behov for at opsamle likviditet i form af egenkapital, hvorfor kroner per medlem kan bruges af formuen. 12:18

13 Følgende spørgsmål blev diskuteret: René Madsen Paketvej 15 Kurt Hansen Fregatvej 26 René Madsen Paketvej 15 Carit Pedersen Ole Freiesleben Neptunvej 12 Gerdt Spaanheden (Canal Digital) René Madsen Paketvej 15 Jørgen Jensen Hvad sker der, hvis antallet af medlemmerne bliver for få og de fleste melder sig ud af Canal Digital? Canal Digital har ikke sat noget minimum for antallet af medlemmer, der vælger FAMILY MIX pakken. Foreningen har et minimum på 450 medlemmer som nedre grænse af hensyn til økonomien i opgraderingen. Er der nogen servitutter om master på taget? Det er ikke bestyrelsen bekendt. Har bestyrelsen undersøgt muligheden for en billigere finansiering af de kroner til opgraderingen, end de 27% som Nordea tager? Jeg har på bestyrelsens vegne talt med Nordea, der er foreningens bank og kan oplyse, at banken gerne hjælper med finansiering, men det er dyrt at låne så få penge - det er omkostningerne til låneetableringen, der løber op. Muligheden for omtalte finansiering er beskrevet i det omsendte materiale. Grundlæggende gælder, at foreningen ikke ønsker at agere bank. Skal man så igennem alle problemerne igen med at etablere forbindelse til Internettet? Ligesom med A+? Nej, selvfølgelig ikke. Er det at man reducerer formuen og i stedet for at opkræve 3000 kroner opkræver 2000 kroner, er det det samme som det der blev sendt ud som forslag? Nej, for de kroner skulle bruges til at finansiere 1. halvår af 2009 indtil kontingentet for 2009 bliver opkrævet pr. 30/ :18

14 AFSTEMNING Afstemning om programpakken og opgraderingen af anlægget: Mod: 60 Hverken for eller imod: 4 For: 221 Forslagene er vedtaget og går til endelig beslutning ved den ekstraordinære generalforsamling AFSTEMNING Der betales kr. til opgradering af nettet i stedet for de tidligere foreslåede kr. Beløbet indbetales senest den 1. september Kontingent for 2009 betales 1. februar 2009 og fremtidig kontingentbetalinger sker pr. 1. februar. Mod: 48 Hverken for eller imod: 3 For: 234 Forslaget er vedtaget og går til endelig beslutning ved den ekstraordinære generalforsamling 6.4 Forslag til ændring af vedtægter Ole Luthmann gennemgik bestyrelsen forslag til ændring af foreningens vedtægter og sagde blandt andet: Bestyrelsen har fundet tiden moden til at opdatere foreningens vedtægter, så de afspejler det formål foreningen reelt har i dag og den måde det er hensigtsmæssigt at administrere foreningen på. Vi har taget udgangspunkt i de standardvedtægter som Foreningen af Danske Antenneforeninger, FDA, har udarbejdet og anbefaler til sine medlemmer. Bestyrelsens ændringsforslag fremgår af det udsendte forslag, hvor ændringerne er fremhævet i understreget kursiv i forslagets højre kolonne, medens de nuværende bestemmelser fremgår af den venstre kolonne. Vi vil knytte følgende kommentarer til ændringsforslaget: I 3 foreslår vi en udvidelse af foreningens formål, således at vi i foreningen kan udbyde andre komplementære serviceydelser ud over at være leverandør af antennesignaler, og at vi kan drive vores virksomhed i samarbejde med andre, når dette er hensigtsmæssigt. Vores Internet-aftaler et eksempel på sidstnævnte og det samme er bestyrelsens forslag i dag til et fremtidigt samarbejde med en leverandør af TV-signaler, hvor aftaler indgås direkte mellem leverandøren og det enkelte medlem. 14:18

15 Vi har ligeledes taget højde for et muligt samarbejde med andre antenneforeninger, hvis dette på et tidspunkt skulle vise sig hensigtsmæssigt. Ændringerne i 3 skal i øvrigt ses i sammenhæng med 25 og 27, der fastlægger hvordan sådanne beslutninger skal træffes i fremtiden. 4 foreslås tilpasset, således at det fx også fastlægges, hvordan kontingent og bidrag opkræves ved tilslutning af udlejningsejendomme. Vi har allerede en bebyggelse tilsluttet foreningen, nemlig Sværdagergård. I 5 sker en uddybning af administrationen af tilslutninger af leje- og andelsboliger. I 7 præciseres den hidtidige administration ved et medlems udmeldelse af foreningen. Med ændringen i 9 har vi valgt at afskaffe begrebet kritisk revisor et valgt medlem, idet bestyrelsen har erfaret, at en sådan revisor har et alt for stort ansvar og dermed økonomisk egen risiko, hvis nogle regler bliver overset. Foreningen drift vil herefter alene blive revideret af en generalforsamlings valgt statsautoriseret eller registreret revisor, der ud over at være egentlig fagmand sædvanligvis også vil være forsikringsdækket ved oversete fejl. I 11 fastlægges, at alle medlemmer har samme stemmeret, uanset hvor mange leverancer medlemmet aftager fra foreningen eller samarbejdspartnere jf. 3. Dette punkt har ved tidligere generalforsamlinger givet anledning til mange diskussioner og med den måde, som vi dels i dag køber vores leverancer på og endnu mere i fremtiden vil gøre det, er det nødvendigt at få fastslået nogle operationelle afstemningsregler. I 12 forenkles afstemningsreglerne yderligere med henblik på at kunne træffe nødvendige beslutninger. Her har vi taget udgangspunkt i FDA s standardvedtægter, som bruges af de fleste foreninger i dag, hvorefter de fleste beslutninger om foreningens drift kan ske ved almindeligt stemmeflertal på en generalforsamling. Forslaget om ændring i 13 skal sikre, at bestyrelsen i årets løb kan gennemføre nødvendige reparationer uanset om disse er budgetlagt forud, når blot penge er til stede i kassen. Endvidere gives bestyrelsen mulighed for at justere på programpakkerne, når dette må skønnes at være hensigtsmæssigt for foreningens medlemmer. Med ændringerne i 25 og 27 vil bestyrelsen gerne fastlægge nogle fornuftige regler for hvordan et eventuelt samarbejde med andre foreninger vil kunne besluttes på en generalforsamling, herunder ved en ekstraordinær generalforsamling, hvis der er tale om et samarbejde, der bør vedtages som en ændring af vores vedtægter samt ved opløsning af foreningen. Vi har igen her skelet til FDA s standardvedtægter. Med disse bemærkninger anbefaler Bestyrelsen de foreslåede vedtægtsændringer bliver vedtaget i dag og efterfølgende godkendt på den ekstraordinære generalforsamling den 27. maj Fremlæggelsen gav anledning til følgende spørgsmål: 15:18

16 Hans-Otto Sønderaas Smakkevej 10 Ole Luthmann René Madsen Paketvej 15 Ole Luthmann Eskild Kyhn Carit Pedersen René Madsen Paketvej 15 Ole Luthmann Hanne Høver Pedersen Neptunvej 8 Ib Olsen Neptunvej 6 Eskild Kyhn 11: Hvert medlem har en stemme. Hvordan er det nu? Det har tidligere været et stort problem at nogle havde grundpakken og andre havde den udvidede pakke, hvem kunne stemme for hvad og hvad kunne de ikke stemme om. Nu har alle en stemme uanset, hvilke pakker de abonnere på. Er det ikke som antenneforening muligt at blive forsikret mod skader på net og rør? Mener at AF92 har en sådan forsikring. Bestyrelsen vil gerne undersøge, om det er muligt, da det vil være en optimal løsning. Det må være bestyrelsens ansvar at ansætte og afskedige regnskabsfører. Valg af regnskabsfører skal derfor udgå I 9. Korrekt Er det ikke rimeligt at medlemmerne kan sende forslag ind med samme frist som bestyrelsen har? Det er ikke muligt at nå at behandle indkomne forslag, hvis de kommer i sidste øjeblik, eftersom nogle forslag skal have en grundig behandling. Konstaterede at forslag til fremlæggelse på generalforsamlingen skal være med i materialet, der sendes rundt. Det er ikke tilfredsstillende, at der kan fremlægges forslag på selve generalforsamlingen. Medlemmerne skal også have mulighed og tid til at undersøge de fremlagte forslag grundigt. På hjemmesiden kan man i god tid offentliggøre datoen for næste generalforsamling. Medlemmerne må være aktive for selv at komme med deres forslag. 16:18

17 6.5 Vedtagelse af bestyrelsens forslag AFSTEMNING Vedtægtsforslagene sættes til afstemning med ændring af 9 som kommenteret af Eskild Kyhn: Mod: 47 Hverken for eller imod: 0 For: 238 Forslaget er vedtaget og går til endelig beslutning ved den ekstraordinære generalforsamling. 7 Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant 7.1 Valg af medlemmer til bestyrelsen På valg er Bjarne Hansen og Jørgen Jensen. Jørgen Jensen ønsker ikke at genopstille. Generalforsamlingen genvælger Bjarne Hansen og nyvælger Carit Pedersen som bestyrelsesmedlem. 7.2 Valg af suppleanter På valg er Carit Pedersen og der skal tillige vælges et nyt medlem. Generalforsamlingen nyvælger Morten Aagren og Jens Erik Bull som suppleanter. 8 Valg af revisor og revisorsuppleant 8.1 Valg af revisorer På valg er statsautoriseret revisor Morten Kenhof og Dan Poulsen Generalforsamlingen nyvælger Greve Strands Revision v/registreret revisor FRR Frank Eliasson og genvælger Dan Poulsen 8.2 Valg af revisorsuppleanter På valg er Henrik Paaske og Poul Kortegaard. Generalforsamlingen genvælger Henrik Paaske og Poul Kortegaard. 9 Eventuelt Hans Riis Finnjollevej 37 Ole Luthmann Hvor mange medlemmer skal der mindst være i foreningen for at bestyrelsens forslag bliver gennemført. 450 medlemmer. 17:18

18 Afslutning afsluttede mødet ved at takke dirigenten og de fremmødte medlemmer. Generalforsamlingen hævet. Som ny formand Som dirigent sign. Bjarne Hansen sign. Eskild Kyhn 18:18

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 1 2 0 0 4 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Tirsdag, den 30. marts 2004 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kirkebakkeskolens

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk Fredensborg Søparks Antenneforening indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 30.4.2014 kl. 19.30 i Fredensborghusene, Bakkedraget 43, 3480 Fredensborg. Tlf. 4848 3202 (tidligere annonceret til

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Onsdag den 17. Marts 2010 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2010:

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere