Branchestatistik for. Forsikring ved Kritisk Sygdom. Brancheudgave. Forsikring & Pension Videncenter for Helbred og Forsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Branchestatistik for. Forsikring ved Kritisk Sygdom. Brancheudgave. Forsikring & Pension Videncenter for Helbred og Forsikring"

Transkript

1 Branchestatistik for Forsikring ved Kritisk Sygdom 2005 Brancheudgave Januar 2007 Forsikring & Pension Videncenter for Helbred og Forsikring

2 Indhold 0 Resumé 1 Indledning 2 Baggrund for Kritisk Sygdom statistik 3 Statistik for Kritisk Sygdom 4 International sammenligning 5 Referencer Udarbejdet af Helbred & Forsikring Kritisk Sygdom

3 0 Resumé Denne rapport er den tredje samlede rapport som resultat af statistiksamarbejdet vedrørende Kritisk Sygdom. Kritisk Sygdom skaderne opgøres efter skadesår, dvs. det kalenderår hvor diagnosen stilles for den kritiske sygdom. Opgørelsesmetoden betyder at der på opgørelsestidspunktet vil mangle IBNR skaderne, altså skader indtruffet i skadesårene, men endnu ikke anmeldt. Dette gælder særligt for det seneste skadesår Det forventes at der for 2005 vil blive anmeldt yderligere knapt 6 % skader. Statistikken er baseret på indberetninger fra 14 forsikringsselskaber og pensionskasser, der tilbyder deres kunder eller medlemmer forsikring ved Kritisk Sygdom. I analysen indgår indberetninger for årene 2001 til Det samlede antal policer udgør ultimo 2005 knapt 2,0 millioner policer, hvoraf mænd udgør 56,1 % og kvinder 43,9 %. Følgende figur viser antal policer i forhold til befolkningstallet i 5-års aldersklasser. 100% 90% 80% 70% 60% Andel 50% 40% 30% 20% 10% 0% Alder Forsikringspopulationen ultimo 2005 som andel af befolkningen, opdelt i 5-års aldersklasser Der er indberettet udbetalinger for Kritisk Sygdom indtruffet i perioden , heraf 56,3 % for mænd og 43,7 % for kvinder, hvilket stort set svarer til kønsfordelingen i forsikringspopulationen. Hertil skal lægges yderligere godt 500 skader fra 2005 som forventes anmeldt efterfølgende. Der er udbetalt knapt 3,1 mia. kr. i Kritisk Sygdom erstatninger for skader indtruffet i perioden Udbetalingerne har været stigende over årene. For skader indtruffet i 2004 er der udbetalt erstatninger på knapt 716 mio. kr og i 2005 godt 746 mio. kr. i erstatninger. For 2005 forventes det at der skal udbetales yderligere knapt 43 mio. kr. Udarbejdet af Helbred & Forsikring Kritisk Sygdom

4 For skader indtruffet i 2004 har mænd i gennemsnit fået udbetalt kr. og kvinder kr. Den gennemsnitlige udbetaling er steget over skadesårene, mest for mænd sådan at den i 2004 og 2005 stort set er ens. Mænd Diagnose Antal % Kræft ,1 Blodprop i hjertet ,1 Hjernen ,5 Hjertekaroperation ,8 Hjerteklapoperation 522 2,5 Dissemineret sclerose 337 1,6 Kronisk nyresvigt 288 1,4 Øvrige 865 4,1 Total Kvinder Diagnose Antal % Kræft ,7 Hjernen ,6 Blodprop i hjertet 809 4,9 Dissemineret sclerose 770 4,7 Hjertekaroperation 612 3,7 Godartede svulster 152 0,9 Kronisk nyresvigt 137 0,8 Øvrige 589 3,6 Total Antal Kritisk Sygdom skader opdelt efter diagnose Tabellen viser fordelingen af årsag til Kritisk Sygdom. Kræft er for mænd årsag til 40 % og for kvinder årsag til 70 % af Kritisk Sygdom skaderne. Forkalkningssygdomme i hjerte- og hjernekar er årsag til omkring 53 % af Kritisk Sygdom skaderne for mænd og omkring 20 % af Kritisk Sygdom skaderne for kvinder. Afsnit 4 indeholder en international sammenligning af årsager til Kritisk Sygdom. Udarbejdet af Helbred & Forsikring Kritisk Sygdom

5 1 Indledning Denne rapport er den tredje samlede rapport som resultat af statistiksamarbejdet vedrørende Kritisk Sygdom. Datagrundlaget er til denne rapport udvidet med data for opgørelsesåret 2005, ligesom endnu et selskab har indberettet data. Rapporten adskiller sig i lighed med den forrige rapport ( Kritisk Sygdom 2004 ) i væsentlig grad fra Kritisk Sygdom 2003, ved at Kritisk Sygdom skaderne opgøres efter skadesår, dvs. det kalenderår hvor diagnosen stilles for den kritiske sygdom. Observationerne viser at der i 2005 stadig blev anmeldt Kritisk Sygdom skader fra Hvis antallet af forsikrede stiger og der kan gå årevis før skader anmeldes, så vil årets skader være resultat af en mindre bestand. Sammenholdes årets skader med den aktuelle bestand vil det give et forkert indtryk af risikoen. Det har også vist sig i de senere år at skader typisk anmeldes hurtigere efter skadestidspunktet. Det kan fx skyldes et større kendskab til forsikringen. Alle disse fejlkilder forsvinder hvis skader føres tilbage til skadesåret. Det giver imidlertid det problem at vi ikke har kendskab til alle skader, især ikke for det seneste skadesår Vi har på basis af indberetninger fra skadesårene estimeret det forventede antal skader som endnu ikke er anmeldt ved opgørelsen. For 2005 forventes der yderligere knapt 6 % anmeldelser. Forsikringen Forsikring ved Kritisk Sygdom er et forsikringsprodukt for erhvervsaktive personer, hvor der udbetales en sum, i tilfælde af at der bliver diagnosticeret en af en række nærmere definerede alvorlige sygdomme. De mest almindelige kritiske sygdomme er kræft, blodprop i hjertet, slagtilfælde, nyresvigt og organtransplantation. I Danmark får omkring personer årligt diagnosticeret cancer, og mellem personer får en blodprop i hjertet. Forsikringsproduktet Kritisk Sygdom har derfor relevans for mange mennesker. De senere års erfaringer med forsikringsdækningen har vist at det er af afgørende betydning for Kritisk Sygdomsproduktets succes, at forsikringens design, administration og skadesbehandling holdes enkel, for på den måde at gøre forsikringens indhold overskuelig for kunderne og præmierne lave. Kun med et forholdsvis enkelt produkt, hvor prissætning sættes efter forekomst og definition er korrekt, kan forsikring ved Kritisk Sygdom blive et konkurrencedygtigt forsikringstilbud. Undersøgelsens formål er at undersøge forekomsten af Kritisk Sygdom i den forsikrede population, samlet og for hver af de omfattede diagnoser. Det har stor nytteværdi at finde de alderspecifikke incidenser, at følge udviklingen over tid og at sammenligne betydningen af en række baggrundsoplysninger. Udarbejdet af Helbred & Forsikring Kritisk Sygdom

6 Befolkningsstatistik Med et forholdsvis nyt forsikringsprodukt som Kritisk Sygdom er det vigtigt at følge udbredelsen af produktet blandt forsikringstagerne og analysere udviklingen i skader, således at produktet løbende kan blive justeret efter behov og erfaring. Tidligere blev prissætningen af produktet hovedsagelig baseret på statistik omkring sygdomsforekomst i befolkningen som helhed, og diverse formodninger om udviklingen i forekomst, hvilket ikke er præcist. Denne statistik er baseret på erfaringerne fra de forsikrede og giver et tydeligt billede af forløbet og kan bidrage til en mere sikker og præcis prissætning. En fælles branchestatistik bidrager derfor til, at prisen på dækningen kan fastsættes på baggrund af den reelle forekomst i forsikringspopulationen. For forbrugerne betyder det at tariferingen i større grad afspejler de reelle forsikringsmæssige erfaringer og ikke det enkelte selskabs gode eller dårlige skadeserfaringer i et enkelt år. Udviklingen i skader Den fælles indberetning kan afdække eventuelle problemfelter i skadesbehandlingen, og dermed danne basis for forbedringer. En samlet statistik kan medvirke til at identificere generelle problemstillinger omkring produktet, danne grundlag for en justering af praksis og udvikling af produktet samt en forbedring af informationsindsatsen overfor kunderne. På sigt vil en større og mere sikker viden kunne give mulighed for at forsikre flere personer, begrænse restriktioner og forlænge dækningen. En detaljeret statistik giver mulighed for at identificere grupper med et dårligt forløb, og eventuelt mulighed for at statistikken kan bruges præventivt i virksomhederne. En nærmere vurdering af de afviste skader kan bidrage til en mere målrettet indsats overfor typiske misforståelser og uklarheder. Rapporten er udarbejdet af Allan Deis Peder Frederiksen Videncenter for Helbred og Forsikring for Forsikring & Pension Udarbejdet af Helbred & Forsikring Kritisk Sygdom

7 2 Baggrund for Kritisk Sygdom statistik Statistikken er baseret på indberetninger fra 14 forsikringsselskaber og pensionskasser, der tilbyder deres kunder eller medlemmer forsikring ved Kritisk Sygdom. I analysen indgår indberetninger for opgørelsesårene 2001 til Indberetningen for et opgørelsesår består af opgørelser af bestanden af forsikrede primo og ultimo, samt data for skader der er anmeldt i opgørelsesåret. Detaljer omkring dataformat og indberetning kan findes i Databeskrivelse for Kritisk Sygdom Statistik (2004). Tabel 2.1 giver en oversigt over de selskaber der har bidraget til statistikken. Ikke alle selskaber bidrager med data for alle opgørelsesår, hvilket der bør tages hensyn til ved sammenligninger på tværs af opgørelsesårene. Deltagende selskaber ALKA forsikring AP Pension Codan Forsikirng Danica Pension Finanssektorens Pensionskasse (FSP) Forenede Gruppeliv Industriens Pension Lægernes Pensionskasse Nordea Liv og Pension Pen-Sam PensionDanmark Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) PFA Pension Topdanmark 2.1 Selskaber der har bidraget med data til statistikken for Forsikring ved Kritisk Sygdom Forsikringsproduktet Kritisk Sygdom er ikke et standard forsikringsprodukt, og selskaberne benytter forskellige forsikringsbetingelser. Det betyder at der kan være forskel på hvilke diagnoser der er omfattet af forsikringen og på kriterierne for diagnoserne. Tabel 2.2 giver en samlet oversigt over de diagnoser selskaberne benytter. Udviklingen er gået mod at inkludere flere diagnoser i forsikringsproduktet. Tabel 2.3 viser hvor mange af selskaberne der i hvert af opgørelsesårene inkluderer hver enkelt diagnose. Som det vil fremgå af tabel 2.3 så er de mest betydende diagnoser omfattet af Kritisk Sygdoms forsikringen i alle selskaber i alle opgørelsesår. Der kan være forskel på diagnosekriterierne for samme Kritiske Sygdom mellem selskaberne, ligesom diagnosekriterierne kan være ændret i løbet af opgørelsesårene for nogle selskaber. Det ligger ikke inden for denne rapports mål at vurdere betydningen af disse forskelle, og der tages derfor ikke hensyn til dette ved analysen af diagnoserne. En række af selskaberne skelner ved indberetningen af skader ikke mellem 2a (Hjerneblødning eller Blodprop i hjernen) og 2b (Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer), hvorfor Hjernen eller Sygdomme i hjernen benyttes som en fælles betegnelse for disse diagnoser i de følgende analyser. Udarbejdet af Helbred & Forsikring Kritisk Sygdom

8 Kode Tekst 1a Kræft, leukæmi og lymfomer 1b Visse godartede svulster i hjerne eller rygmarv 2a Hjerneblødning (slagtilfælde) eller blodprop i hjernen (apopleksi) 2b Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (aneurisme) 3a Blodprop i hjertet (akut myokardieinfarkt) 3b Hjertekaroperation på grund af kranspulsåreforkalkning (bypass eller PCI) 3c Kronisk hjertesvigt 4 Hjerteklapoperation på grund af hjerteklapfejl 5 Kronisk nyresvigt 6 Større organtransplantation 8a Dissemineret sclerose (DS) 8b Amyotrofisk lateralsclerose (ALS) eller motorisk neuronsygdom 8c Parkinson sygdom (paralysis agitans, rystelammelse) 8d Myasthenia gravis 8e Alzheimers sygdom og beslægtede fremadskridende demenssygdomme 8f Muskelsvind 9a HIV-infektion erhvervet ved blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte 9b AIDS 10 Blindhed 11 Døvhed 12 Større forbrændinger 13a Pusholdig hjerne- eller hjernehindebetændelse 13b Borreliainfektion i nervesystemet efter flåtbid 13c Creutzfeldt-Jacobs sygdom 15 Røveri 2.2 Samlet oversigt over diagnoser der kan være omfattet af forsikring ved Kritisk Sygdom Udarbejdet af Helbred & Forsikring Kritisk Sygdom

9 Tekst Antal selskaber der har bidraget med skadesdata Kræft Godartede svulster Hjerneblødning, blodprop i hjernen Aneurisme Blodprop i hjertet Hjertekaroperation Kronisk hjertesvigt Hjerteklapoperation Kronisk nyresvigt Større organtransplantation Dissemineret sclerose (DS) ALS Parkinsons sygdom Myasthenia gravis Alzheimers sygdom Muskelsvind HIV-infektion AIDS Blindhed Døvhed Større forbrændinger Hjerne- eller hjernehindebetændelse Borreliainfektion Creutzfeldt-Jacobs sygdom Røveri Tabellen beskriver de 14 selskaber der har leveret risikodata for Opgørelse af antal selskaber hvor den enkelte diagnose er omfattet af forsikringsbetingelserne for Kritisk Sygdom for Udarbejdet af Helbred & Forsikring Kritisk Sygdom

10 3 Statistik for Kritisk Sygdom Forsikringspopulationen I alt er der indberettet data for knapt 2,0 mio. policer ultimo 2005, mod 1,9 mio. ultimo 2004 og 1,8 mio. ultimo ,1 % af de forsikrede var mænd og 43,9 % kvinder. Bestanden er opgjort som antal policer da hver forsikrede kan have flere forsikringer som indgår i statistikken, enten i samme selskab eller i forskellige selskaber. En tidligere opgørelse viser at der i mindst 10 % af tilfældene er tale om mere end en forsikring. Af figur 3.1, som viser aldersfordelingen for de forsikrede, fremgår det at forsikringspopulationen aldersmæssigt er jævnt fordelt over hele aldersklassen år, toppende i aldersklassen år. 15% 10% Andel 5% 0% Alder 3.1 Aldersfordeling for populationen af forsikrede ultimo 2005 I figur 3.2 er antal forsikrede inddelt i 5-års aldersklasser og sammenholdt med de tilsvarende aldersklasser i befolkningen. En del af de forsikrede har som nævnt flere policer, men figuren antyder kraftigt at over halvdelen af befolkningen i alderen år har en Kritisk Sygdom forsikring. Udarbejdet af Helbred & Forsikring Kritisk Sygdom

11 100% 90% 80% 70% 60% Andel 50% 40% 30% 20% 10% 0% Alder 3.2 Forsikringspopulationen ultimo 2005 som andel af befolkningen, opdelt i 5-års aldersklasser Udbetalinger I perioden er der samlet indberettet udbetalinger for Kritisk Sygdom, heraf 56,3 % for mænd og 43,7 % for kvinder. Det svarer stort set til kønsfordelingen i forsikringspopulationen. Tabel 3.3 viser antal udbetalinger i perioden, fordelt på skadesår og køn. Data er opgjort efter skadesår, altså det år hvor diagnosen for sygdommen er stillet. Da data typisk er indberettet medio 2006, vil der især for skadesåret 2005 være mange skader, der endnu ikke er anmeldt. Tallet for 2005 vil derfor være for lavt, vores estimat er at der skal lægges ca. 6 % til antallet, for både mænd og kvinder. Notationen 2005 benyttes for at gøre opmærksom på den manglende rapportering i tabellerne. Mænd Kvinder Total Skadesår Antal % Antal % Antal % , , , , , , , , , , , , Antal udbetalinger for Kritisk Sygdom, fordelt efter køn og skadesår Udarbejdet af Helbred & Forsikring Kritisk Sygdom

12 For hovedparten af udbetalingerne er der oplyst et diagnosetidspunkt for den Kritiske Sygdom, hvilket gør det muligt at finde alder ved diagnosticering. Tabel 3.4 viser gennemsnit af fyldt alder ved skade (diagnosticering af Kritisk Sygdom), som er 50,7 år for mænd og 49,2 år for kvinder. Fra 2001 til 2005 er den gennemsnitlige alder ved skade steget med 1,1 år for mænd og 0,9 år for kvinder. Skadesår Antal Mænd Kvinder Total Gns. Gns. alder Antal alder Antal Gns. alder , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 3.4 Gennemsnitsalder ved diagnosticering af Kritisk Sygdom, opgjort efter køn og skadesår Tabel 3.5 viser den gennemsnitlige og samlede forsikringssum udbetalt ved Kritisk Sygdom. Udbetalingerne er opgjort efter skadesår. Opgørelsen svarer derfor ikke til andre tilgængelige opgørelser, der typisk opgør de samlede udbetalinger efter det år hvor udbetalingen er sket. Der er i alt udbetalt 3,1 mia. kr. i Kritisk Sygdom erstatninger for skader indtruffet i perioden Udbetalingerne har været stigende fra 2001 til For skader indtruffet i 2004 er der udbetalt erstatninger på knapt 716 mio. kr., og for skader indtruffet i 2005 er der foreløbigt udbetalt godt 746 mio. kr. For skader indtruffet i 2004 har mænd i gennemsnit fået udbetalt kr. og kvinder kr. Det observeres, at den gennemsnitlige udbetaling er steget over skadesårene, mest for mænd, sådan at den i 2004 og 2005 er stort set ens for de to køn. Skadesår Gns. kr. Mænd Kvinder Total Samlet Gns. Samlet Gns. Samlet tkr. kr. tkr. kr. tkr Gennemsnitlig og samlet forsikringssum udbetalt ved Kritisk Sygdom, opgjort efter køn og skadesår Udarbejdet af Helbred & Forsikring Kritisk Sygdom

13 Skadesårsager for mænd Fordelingen af skader på skadesårsager (Kritisk Sygdom diagnose) er forskellig for mænd og kvinder, hvorfor de to køn behandles hver for sig. Tabel 3.6 viser antal udbetalinger for mænd opdelt efter den Kritisk Sygdom diagnose der har givet anledningen til udbetalingen. De hyppigst forekommende diagnoser er kræft med 40,1 %, blodprop i hjertet med 20,1 %, hjernesygdomme (blodprop, blødning og aneurisme) med 16,5 % og hjertekaroperation med 13,8 % Tillægges andelen på 2,5 % for hjerteklapoperation udgør kræft og forkalkningssygdomme 93,0 % af samtlige udbetalinger for mænd. Ingen af diagnoserne i gruppen af øvrige står for over 1 % af skaderne. I princippet bør blodprop i hjertet og operation af hjertekar behandles som én sygdom. Operationen udføres bl.a. for at forebygge blodprop og mange vil opfylde begge kriterier Diagnose Antal % Antal % Antal % Kræft , , ,1 Blodprop i hjertet , , ,1 Hjernen , , ,5 Hjertekarop , , ,8 Hjerteklapop , , ,5 Diss. sclerose 262 1,6 75 1, ,6 Kronisk nyresvigt 249 1,5 39 0, ,4 Øvrige 626 3, , ,1 Total Antal Kritisk Sygdom for mænd opdelt efter diagnose og skadesår 50% 40% 30% Andel 20% 10% 0% Kræft Blodprop i hjertet Hjernen Hjertekar operation Hjerteklap operation Dissemineret sclerose Kronisk nyresvigt Diagnose 3.7 Udviklingen i andel af Kritisk Sygdom for de væsentligste diagnoser for mænd Udarbejdet af Helbred & Forsikring Kritisk Sygdom

14 Figur 3.7 viser udviklingen i skader som grafik. For kræft ses en mindre stigning i andelen af udbetalinger fra 2001 til En mulig årsag til dette kan være at flere selskaber har udvidet dækningen til at dække gentagne tilfælde, hvis der er gået mere end ti år siden sidste tilfælde. Gennemsnitlig alder Diagnose Kræft 49,6 49,7 50,7 51,0 51,2 50,5 Blodprop i hjertet 50,9 51,1 51,6 51,8 51,4 51,4 Hjernen 51,3 50,5 51,0 51,1 51,0 51,0 Hjertekarop. 52,0 52,4 52,8 52,9 52,9 52,6 Hjerteklapop. 51,8 49,1 51,1 51,2 51,7 51,1 Diss. sclerose 42,2 42,5 42,9 44,5 43,3 43,2 Kronisk nyresvigt 46,0 47,2 46,1 45,7 46,1 46,1 Øvrige 44,4 44,4 47,1 46,1 48,8 46,6 Total 50,1 50,2 50,9 51,0 51,2 50,7 3.8 Gennemsnitlig alder ved diagnosticering af Kritisk Sygdom for mænd opgjort for de betydeligste diagnoser Tabel 3.8 viser den gennemsnitlige alder ved diagnosetidspunktet for mænd, opgjort efter diagnose. Gennemsnitsalderen ligger på 50,7 år. De hyppigste diagnoser diagnosticeres i 50 års alderen. Da stort set alle forsikrede er under 60 år, vil disse gennemsnit pr. definition også ligge under 60 år. For hovedparten af diagnoserne vil et tilsvarende gennemsnit for befolkningen ligge betydeligt højere. For de hyppigste diagnoser adskiller den gennemsnitlige alder sig ikke væsentligt fra det fælles gennemsnit på 50,7 år, heller ikke i de enkelte skadesår. Af de viste diagnoser er det kun dissemineret sclerose, med en gennemsnitlig alder på 43,2 år, der naturligt ligger lavere end det fælles gennemsnit. Andel 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Øvrige Kronisk nyresvigt Dissemineret sclerose Hjerteklap operation Hjertekar operation Hjernen Blodprop i hjertet Kræft 30% 20% 10% 0% Alder 3.9 Andelen af Kritisk Sygdom for mænd opgjort efter diagnose og aldersklasse ( ) Udarbejdet af Helbred & Forsikring Kritisk Sygdom

15 Der er stor forskel på hvilken diagnose der hyppigst fører til Kritisk Sygdom i de forskellige aldersklasser. Figur 3.9 viser den samlede andel ( ) for hver diagnose opgjort i 5- års aldersklasser. Det viser sig at for yngre mænd er kræft årsag til over 50 % af udbetalingerne. Blodprop i hjertet og operation af hjertekar får større og større betydning efter alder 40. Forkalkningssygdomme i hjerte- eller hjernekar er årsag til omkring halvdelen af udbetalingerne efter alder 40. Udarbejdet af Helbred & Forsikring Kritisk Sygdom

16 Skadesårsager for kvinder Fordelingen på skadesårsager (Kritisk Sygdom diagnose) for kvinder er helt forskellig fra mænd. Hvor kræft var årsag til 40,1 % af udbetalingerne for mænd, så fremgår det af tabel 3.10 at kræft er årsag til 69,7 % af udbetalingerne for kvinder. Brystkræft er dominerende årsag. Forkalkningssygdommene i hjernen og i hjertet udgør tilsammen 20,2 % af udbetalingerne. For mænd er denne andel over 50 %. Det er overraskende at 11,6 % af skaderne skyldes apopleksi i hjernen. Dissemineret sclerose, som typisk diagnosticeres i års alderen, udgør 4,7 % af udbetalingerne. For mænd er den tilsvarende andel på 1,6 %. Ingen af diagnoserne i gruppen af øvrige står for over 1 % af skaderne Diagnose Antal % Antal % Antal % Kræft , , ,7 Hjernen , , ,6 Blodprop i hjertet 638 5, , ,9 Diss. sclerose 603 4, , ,7 Hjertekarop , , ,7 Godart. svulster 129 1,0 23 0, ,9 Kronisk nyresvigt 112 0,9 25 0, ,8 Øvrige 439 3, , ,6 Total Antal Kritisk Sygdom for kvinder opdelt efter diagnose og skadesår 80% 70% 60% 50% Andel 40% 30% 20% 10% 0% Kræft Hjernen Dissemineret sclerose Blodprop i hjertet Hjertekar operation Godartede svulster Kronisk nyresvigt Diagnose 3.11 Udviklingen i andel af Kritisk Sygdom for de væsentligste diagnoser for kvinder Udarbejdet af Helbred & Forsikring Kritisk Sygdom

17 Figur 3.11 viser udviklingen fra 2001 til 2005 for de betydeligste diagnoser som andel af samtlige udbetalinger for kvinder. Kræft stiger fra 69,6 % til 71,2 %. Blodprop i hjertet falder fra 5,7 % til 4,5 %, og operation af hjertekar stiger fra 2,8 % til 4,2 %. Den øgede andel med operation af hjertekar kan skyldes et større behandlingstilbud, men vi så ikke samme tendens for mænd. Gennemsnitlig alder Diagnose Kræft 49,0 49,3 49,8 50,0 49,9 49,7 Hjernen 48,8 49,5 49,4 48,6 48,7 49,0 Blodprop i hjertet 50,8 50,5 50,7 51,4 51,8 51,0 Diss. Sclerose 43,5 40,5 39,3 41,1 41,9 41,3 Hjertekarop. 51,4 50,8 52,2 52,3 50,9 51,6 Godart. svulster 47,5 43,6 51,3 45,6 44,9 46,4 Kronisk nyresvigt 43,6 46,6 47,3 47,0 45,8 46,3 Øvrige 45,2 44,0 46,4 48,2 50,6 47,2 Total 48, , ,3 8 49, ,5 9 49, Gennemsnitlig alder ved diagnosticering af Kritisk Sygdom for kvinder opgjort for de betydeligste diagnoser Tabel 3.12 viser gennemsnitlig alder ved diagnosticering af de mest betydende skadesårsager. Som for mænd er det kun dissemineret sclerose der adskiller sig fra den fælles gennemsnitlige alder, med et gennemsnit på 41,3 år. Andel 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Øvrige Kronisk nyresvigt Godartede svulster Hjertekar operation Dissemineret sclerose Blodprop i hjertet Hjernen Kræft 30% 20% 10% 0% Alder 3.13 Andelen af Kritisk Sygdom for kvinder opgjort efter diagnose og aldersklasse ( ) Udarbejdet af Helbred & Forsikring Kritisk Sygdom

18 Når andelen af skadesårsager for kvinder opgøres i aldersklasser (figur 3.13), viser der sig et helt andet mønster end for mænd. Hvor kræft for mænd udgjorde en faldende andel med stigende alder, udgør kræft en stigende andel for kvinder. Den lave gennemsnitsalder ved diagnose for dissemineret sclerose viser sig som forventet ved en meget høj andel blandt de yngre kvinder. Blodprop i hjertet og operation af hjertekar udgør også for kvinder en stigende andel med alderen, men på et betydeligt lavere niveau. Sygdommene i hjernen (blødning, blodprop og aneurisme) ligger konstant på et højt niveau med 10 % af udbetalingerne, også for de unge hvilket er overraskende. Udarbejdet af Helbred & Forsikring Kritisk Sygdom

19 4 International sammenligning Gen Re udgav i 2003 en analyse af Kritisk Sygdom; Dread Disease Survey 2003 Hong Kong, Malaysia and Singapore. Denne rapport indeholder en international sammenligning af årsagerne til Kritisk Sygdom. I tabellerne nedenfor er de danske tal fra denne analyse tilføjet Gen Re s opgørelse. DK Taiwan UK Australien Syd Afrika Periode Dur. 2+ Dur. 2+ Kræft 40,1 % 73,3 % 41,1 % 43,0 % 29,2 % Hjertetilfælde 20,1 % 9,1 % 31,2 % 27,5 % 57,0 % Slagtilfælde 16,5 % 5,4 % 8,6 % 1,9 % 7,4 % Bypass operation 13,8 % 2,3 % 7,1 % 7,8 % * Dissemineret sclerose 1,6 % * 3,6 % * * Nyresvigt 1,4 % 7,5 % 0,8 % 0,3 % * Organ transplantation 0,5 % 0,4 % 0,5 % * * PTD * 2,2 % 7,1 % * * Øvrige 6,1% 0,0 % 0,0 % 19,4 % 6,4 % Kilde: Dread Disease Survey (*:ikke oplyst) 4.1 Kritisk Sygdom for mænd fordelt på diagnoser for et udvalg af lande Tabel 4.1 viser at andelen med kræft blandt Kritisk Sygdom skader for danske mænd er på niveau med Storbritannien og Australien. Der er en større andel hjertekaropererede, men til gengæld mindre andel med hjertetilfælde (blodprop). Andelen med slagtilfælde (hjerneblødning og blodprop i hjernen) ligger betydeligt højere i Danmark. DK Taiwan UK Australien Syd Afrika Periode Dur. 2+ Dur. 2+ Kræft 69,7 % 88,1 % 74,4 % 82,0 % 73,8 % Hjertetilfælde 4,9 % 0,9 % 2,3 % 3,3 % 12,3 % Slagtilfælde 11,6 % 1,8 % 6,5 % 4,7 % 12,3 % Bypass operation 3,7 % 0,4 % 0,8 % 0,0 % * Dissemineret sclerose 4,7 % * 8,6 % * * Nyresvigt 0,8 % 7,8 % 0,5 % 0,0 % * Organ transplantation 0,2 % 0,1 % 0,0 % * * PTD * 0,9 % 6,9 % * * Øvrige 4,3 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 1,5 % Kilde: Dread Disease Survey (*:ikke oplyst) 4.2 Kritisk Sygdom for kvinder fordelt på diagnoser for et udvalg af lande For kvinder ligger andelen med kræft på niveau med Storbritannien, men både med hensyn til hjertetilfælde, operation af hjertekar og slagtilfælde ligger de danske kvinder højere, mens andelen med dissemineret sclerose er lavere. For både mænd og kvinder har Storbritannien en stor andel med PTD (Permanent Total Disability), en diagnose der ikke er omfattet af de danske Kritisk Sygdom forsikringer. Udarbejdet af Helbred & Forsikring Kritisk Sygdom

20 5 Referencer Dread Disease Survey 2003, Hong Kong, Malaysia and Singapore, Gen Re Life Health (2003) Databeskrivelse for Kritisk Sygdom Statistik, Helbred & Forsikring (2004) Branchestatistik for Forsikring ved Kritisk Sygdom 2003, Videncenter for Helbred og Forsikring (2005) Branchestatistik for Forsikring ved Kritisk Sygdom 2004, Videncenter for Helbred og Forsikring (2006) Udarbejdet af Helbred & Forsikring Kritisk Sygdom

Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for samlevende SÅDAN SIKRER I HINANDEN MOD DEN ANDENS DØD ELLER SYGDOM

Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for samlevende SÅDAN SIKRER I HINANDEN MOD DEN ANDENS DØD ELLER SYGDOM Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for samlevende SÅDAN SIKRER I HINANDEN MOD DEN ANDENS DØD ELLER SYGDOM Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Familiesikring Pension er betryggende, hvis du dør eller bliver invalid

Familiesikring Pension er betryggende, hvis du dør eller bliver invalid Familiesikrin f af ma mi li ilei se iski rk irni n Familiesikrin Pension er betryende, hvis du dør eller bliver invalid Hvorfor tene Familiesikrin Pension? For ikke at få økonomiske problemer i en i forvejen

Læs mere

til at forværre den i forvejen svære situation.

til at forværre den i forvejen svære situation. Nr. 8 / Marts 2013 Forsikring ved kritisk sygdom er et vigtigt element i Pension- Danmarks tilbud til medlemmerne. Udbetalingen kan være med til at sikre ro om familiens økonomi i en situation, hvor der

Læs mere

Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme SIKRER FAMILIEN VED SYGDOM OG DØD

Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme SIKRER FAMILIEN VED SYGDOM OG DØD Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme SIKRER FAMILIEN VED SYGDOM OG DØD Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide

Læs mere

Sømandskoneforeningen af 1976 - den 2. oktober 2010. side 1

Sømandskoneforeningen af 1976 - den 2. oktober 2010. side 1 Sømandskoneforeningen af 1976 - den 2. oktober 2010 side 1 Søfartens Lederes og jeres kontaktperson i PFA Navn: Titel: Email: Jens Nordentoft Kundechef jjn@pfa.dk Direkte tlf.: 39 17 55 18 Mobil: 20 49

Læs mere

Teknologisk Institut TIL MEDARBEJDERE HOS

Teknologisk Institut TIL MEDARBEJDERE HOS TIL MEDARBEJDERE HOS Teknologisk Institut PENSIO NSO RD NING PÅ TEKNOLOGI SK INSTI TUT Teknologisk Institut har indgået en aftale med Danica Pension om en obligatorisk pension for ansatte omfattet af overenskomsten

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved visse kritiske sygdomme

Almindelige forsikringsbetingelser ved visse kritiske sygdomme Almindelige forsikringsbetingelser ved visse kritiske sygdomme Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. 2015 01 01 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen... 2 2.1.

Læs mere

Mølholm Forsikring A/S 1. januar 2008

Mølholm Forsikring A/S 1. januar 2008 Forsikringsbetingelser ved Kritisk Sygdom. 1.0 Hvornår træder forsikringen i kraft? 1.1 1 måned efter gruppeforsikringens underskrift, med mindre andet fremgår af aftalen. Overtages forsikringen fra andet

Læs mere

Lifeline Kritisk Sygdom

Lifeline Kritisk Sygdom Lifeline Kritisk Sygdom Almindelige forsikringsbetingelser Nr. 32401 07 010111 Indhold Visse Kritiske Sygdomme... 2 Hvem gælder forsikringsaftalen for?... 2 Hvem er forsikret?... 2 Hvor gælder forsikringen?...

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikring ved visse kritiske sygdomme for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6549-4 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Nykredit Livsforsikring A/S

Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Nykredit Livsforsikring A/S Forsikring ved visse kritiske sygdomme Version 6617-3, Side 2 af 16 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Forsikring ved visse kritiske sygdomme i...4 2 Aftalegrundlag...4

Læs mere

Den realiserede risikoforretning for egenkapitalen, som er opnået fra årets realiserede resultat

Den realiserede risikoforretning for egenkapitalen, som er opnået fra årets realiserede resultat Anmeldt 2007 beregnet i forhold Realiseret 2006 målt i forhold til årets faktiske gennemsnitlige livsforsikringshensættelser og kollektive r, som,, Lægernes Pensionskasse 1,00% 0,770% FunktionærPension,

Læs mere

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2007 1. Med kritisk sygdom menes: kræft, blodprop i hjertet, bypassoperation/ballonudvidelse

Læs mere

G R U P P E L I V S A F TA L E

G R U P P E L I V S A F TA L E G R U P P E L I V S A F TA L E 1 Hvem er omfattet Pkt. 1.1. Aftalen er obligatorisk og omfatter alle medlemmer i Bankpension, der ikke er fyldt 67 år eller er nævnt nedenfor under punkt 1.2-1.4. Pkt. 1.2.

Læs mere

DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013

DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013 1 FORSIKRINGS 52-4/02 06.05.2013 Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Betingelser ved visse kritiske sygdomme

Betingelser ved visse kritiske sygdomme Betingelser ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2014 1 Får medlemmet stillet diagnose på en kritisk sygdom før medlemmet fylder 70 år, udbetales en engangssum, jf. dog 2-6. Med kritisk sygdom

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere ændringer. 1. Tegning

Læs mere

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid.

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid. Forende Gruppeliv - BONUSREGULATIV pr. 1. januar 2013 6.0 Kapitalforsikringer og eventuelle rente- og rateforsikringer 6.1 Overskuddet ved gruppelivsforsikring tilfalder de enkelte gruppelivsordninger

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Pr. 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME

HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME Kr. 49,- pr. måned (i 2010) HK+ Visse Kritiske Sygdomme Særlig ordning for HK s medlemmer HK har indgået en aftale med Alka, som giver alle HK-medlemmer mellem 18 og 65 år muligheden

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING. Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser

GRUPPEFORSIKRING. Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser GRUPPEFORSIKRING Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn Forsikringsbetingelser Stk. 4. Forsikrede og dennes værge oplyses om skærpende ændringer af betingelserne med 1 måneds varsel til udgangen

Læs mere

Dækker alt det dine børn helst ikke skal komme ud for

Dækker alt det dine børn helst ikke skal komme ud for Dækker alt det dine børn helst ikke skal komme ud for En forsikring til de vigtigste mennesker i verden Er der noget som lyden af en klukkende barnelatter? Eller det fredfyldte syn af sovende børn? Alle

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME

HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME 49 Kr. pr. måned (i 2012) HK+ Visse Kritiske Sygdomme Særlig ordning for HK s medlemmer HK har indgået en aftale med Alka, som giver alle HK-medlemmer mellem 18 og 65 år muligheden

Læs mere

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK FOREKOMST OG UDVIKLING 2-29 METTE BJERRUM KOCH MICHAEL DAVIDSEN KNUD JUEL OKTOBER 211 Udarbejdet til Hjerteforeningen forekomst og udvikling 2-29 Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

I alt 2.766.965. Heraf livsforsikringsselskaber 2.013.190 Heraf tværgående pensionskasser 646.091

I alt 2.766.965. Heraf livsforsikringsselskaber 2.013.190 Heraf tværgående pensionskasser 646.091 for pensionskoncerner 2014 Der findes yderligere data på de øvrige ark 1 PFA Pension 408.477 2 Danica Pension 315.579 3 Sampension 257.357 4 Nordea Liv A/S 213.360 5 PensionDanmark 170.951 6 Industriens

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Læs mere

Tabel 4.1.5. Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring. 62518 SEB Pensionsforsikring A/S Resultatopgørelse 2007-1.000 kr.

Tabel 4.1.5. Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring. 62518 SEB Pensionsforsikring A/S Resultatopgørelse 2007-1.000 kr. Tabel 4.1.5 Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring 62518 SEB Pensionsforsikring A/S 42. Bruttopræmier 281.853 43. Afgivne forsikringspræmier -10.846 44. Ændring i præmiehensættelser -32.961

Læs mere

Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013. Bruttopræmier og

Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013. Bruttopræmier og Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013 medlemsbidrag Beløb i mio. kr. Markedsandel i pct. Koncern PFA Pension 24.773 19 Danica Pension 16.837 12,6 Nordea Liv A/S 12.193 9,1 PensionDanmark

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Gruppeliv med Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Forsikringsbetingelser for Gruppeliv med Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikringsbetingelser for Gruppeliv med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for Business Danmark Forsikringsbetingelser 6596-5 Oktober 2011 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010

Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010 Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010 Vilkår indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen?...4

Læs mere

Helbredsforsikring. personforsikringer vilkår nr. 67-08A

Helbredsforsikring. personforsikringer vilkår nr. 67-08A Helbredsforsikring personforsikringer vilkår nr. 67-08A Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2008 Helbredsforsikring 2008 1 Helbredsforsikring vilkår

Læs mere

G R U P P E F O R S I K R I N G. Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme. Forsikringsbetingelser

G R U P P E F O R S I K R I N G. Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme. Forsikringsbetingelser G R U P P E F O R S I K R I N G Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme Forsikringsbetingelser det er nødvendigt, for at AP Pension kan overholde lovgivning og tilhørende praksis. Stk. 5. Forsikrede oplyses

Læs mere

Gruppeliv med Invalidesum og Forsikring for visse kritiske sygdomme

Gruppeliv med Invalidesum og Forsikring for visse kritiske sygdomme Gruppeliv med Invalidesum og Forsikring for visse kritiske sygdomme for ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Forsikringsbetingelser version oktober 2011 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup

Læs mere

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION?

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? 2 NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? Med din pensionsordning i Danica Pension har du et økonomisk sikkerhedsnet, som er tilpasset netop dine behov. Det gælder både forsikring

Læs mere

Gross premiums and member contributions

Gross premiums and member contributions Danish Insurance Association Life insurance companies by group affiliation - Market shares 2013 Group affiliation Premium income adjusted for provisions in DKK-m member Market share in per PFA Pension

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Gældende fra 1. januar 2015

Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Gældende fra 1. januar 2015 Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLD ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FORSIKRINGER I ARBEJDSMARKEDSPENSIONEN... 4 KAPITEL

Læs mere

Helbredsforsikring. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI

Helbredsforsikring. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI Helbredsforsikring PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende fra august 2010 vilkår INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvem er dækket af

Læs mere

Betingelser 01.01.2015. Betingelser for Gruppeforsikring i PMF Pension

Betingelser 01.01.2015. Betingelser for Gruppeforsikring i PMF Pension Betingelser 01.01.2015 Betingelser for Gruppeforsikring i PMF Pension 2 Betingelser for gruppeforsikring for PMF Pension i PenSam 1. Aftaleforhold 1.1. Gruppeforsikringer for PMF Pension i PenSam Disse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikringsbetingelser 7878-1 Oktober 2011 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret...

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2011 PENSIONSREGULATIVER BILAG TIL PENSIONSREGULATIV VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING... 4 1. OPTAGELSE OG GENOPTAGELSE... 4 2. OPLYSNINGSPLIGT...

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Nykredit Livsforsikring A/S

Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Nykredit Livsforsikring A/S Forsikring ved visse kritiske sygdomme Nykredit Livsforsikring A/S Version 6617-5, Oktober 2011 Forsikring ved visse kritiske sygdomme Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Skybrud og forsikring

Skybrud og forsikring Skybrud og forsikring Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren. Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem mod år 2100 De kraftigste nedbørshændelser om sommeren bliver mere(/meget

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis du er

Læs mere

PRIVAT BØRNEULYKKESFORSIKRING

PRIVAT BØRNEULYKKESFORSIKRING PRIVAT BØRNEULYKKESFORSIKRING 1 Privat SÅ ER DIT BARN BEDRE SIKRET Vores Børneulykkesforsikring kan gøre tiden efter en ulykke nemmere for dig og dit barn. Forsikringen består af en Invaliditetsdækning,

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring

Kollektiv ulykkesforsikring Deltidsbrandmænd Erstatning fra flere Dækninger Udstationeret personale For deltidsbrandmænd gælder, at disse er omfattet af forsikringen under arbejde hos Falck Danmark A/S og i fritiden uden anden arbejdsgiver.

Læs mere

OPLYSNINGER OG STATISTIK

OPLYSNINGER OG STATISTIK OPLYSNINGER OG STATISTIK Efterløn og statistiske oplysninger Efterlønsordningen er et af de politiske temaer, som hyppigst debatteres. Debatten er ofte præget af mangelfulde oplysninger om efterlønsordningen

Læs mere

Epidemiologiske hyppighedsmål

Epidemiologiske hyppighedsmål Epidemiologiske hyppighedsmål Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 14. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Information vedr. vilkårstekster

Information vedr. vilkårstekster Information vedr. vilkårstekster 10. januar 2014 1 (24) Følgende vilkår er inkluderet: Generelle vilkår 2 1 Forsikringsaftalen 2 2 Sikredes pligter ved skade 2 3 Almindelig information 4 Forsikringsvilkår

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

Betingelser. plusliv. Nr. 5274. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk.

Betingelser. plusliv. Nr. 5274. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 10 plusliv Betingelser Nr. 5274 Indholdsfortegnelse Side 2 af 10 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad

Læs mere

Hvem skal betale? 14. 15. november 2011. Torben Weiss Garne

Hvem skal betale? 14. 15. november 2011. Torben Weiss Garne Hvem skal betale? 14. 15. november 2011 Torben Weiss Garne Vesterhavet? Nej København! Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Lifeline Excellent. Indhold. Sundhedsforsikring. Almindelige forsikringsbetingelser. Nr. 35201 03 010403

Lifeline Excellent. Indhold. Sundhedsforsikring. Almindelige forsikringsbetingelser. Nr. 35201 03 010403 Lifeline Excellent Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr. 35201 03 010403 De ord, der er markeret med *, er forklaret i ordlisten. Indhold 1. Hvem gælder forsikringsaftalen for?... 2

Læs mere

Indledning. ARKEN RTM er medlem af Erhvervsklubben ARKEN, hvilket betyder, at vi kan tilbyde dig fribilletter. RTM Insurance Brokers A/S

Indledning. ARKEN RTM er medlem af Erhvervsklubben ARKEN, hvilket betyder, at vi kan tilbyde dig fribilletter. RTM Insurance Brokers A/S Læs i dette nummer: - Indledning 1 - ARKEN 1 - Nyt fra RTM-Industri 2 - Codan mest aggressive forsikringsselskab - Direktør: Vi lytter til kritikken - Nu bliver der brand i Danmark - Ministre: Julefrokost

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003

Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003 1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 12. november 2012 1 Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003 Resumé: Papiret redegør for hvorledes pensionsformuen, ultimo

Læs mere

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen Frie Grundskolers Fællesråd Sankt Kjelds Gade 3, 2 2100 København ø att.: Christian Steffensen 29. januar 2004 Aftale nr. 26001 Etablering af FællesGruppelivsaftale Hermed fremsendes udkast til FællesGruppelivsaftale

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER Marts 2009 PENSIONSREGULATIV BILAG TIL PENSIONSREGULATIV VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV 1. OPTAGELSE OG GENOPTAGELSE...4 2. RÅDERET...4 3. INDSKUD...4 9. AFGRÆNSNING AF SYGDOMME...

Læs mere

Betingelser. Nr. 5274

Betingelser. Nr. 5274 Betingelser Nr 5274 Indholdsfortegnelse Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen omfatter Side 2 Nr 5274 / 02010 Afsnit 1 Fællesbestemmelser 1 Forsikringsaftalen 2 Oplysninger ved forsikringsaftalens

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Kapitel 10 Langvarig sygdom, k o n t a k t t i l p ra k t i s e rende læge og medicinbrug Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Andelen, der har en langvarig sygdom,

Læs mere

Handi Forsikringsservice

Handi Forsikringsservice Handi Forsikringsservice Vi indgået et forsikringssamarbejde med andre handicaporganisationer. Gennem Landsforeningen LEV er der lavet et forsikringssamarbejde med Codan Forsikring siden 1996, og med meget

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2008:

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2008: Indmeldelse i Gruppeordning KJP/PPP Personoplysninger Navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Stilling Medlem af Forbundet Ja Nej Arbejdsgiver Cvr.nr.: Ansat pr. / - 2008 Indmeldelse i gruppeordningen Freelancer

Læs mere

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring.

Læs mere

Medlemsmøder 2013. Obligatoriske Forsikringer. Via Tandlægernes Tryghedsordninger

Medlemsmøder 2013. Obligatoriske Forsikringer. Via Tandlægernes Tryghedsordninger Medlemsmøder 2013 Obligatoriske Forsikringer Via Tandlægernes Tryghedsordninger Tandlægernes Tryghedsordninger Stiftet i 1974 på TF s Hovedgeneralforsamling Administrationsfonden (1974) Dansk Tandlægeforenings

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Betingelser for Fleksion 01.01.2015. Kunder optaget den 01.07.1999 eller senere

Betingelser for Fleksion 01.01.2015. Kunder optaget den 01.07.1999 eller senere Betingelser for Fleksion 01.01.2015 Kunder optaget den 01.07.1999 eller senere 2 1. Aftaleforhold... 4 1.1. Arbejdsmarkedspensionsordninger i PenSam... 4 1.2. Pensionsordningens sammensætning... 4 1.3.

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011 Medlemspjece Gældende fra 1. januar 2011 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Ydelser ved dødsfald 7 Ydelser ved tab af arbejdsevnen

Læs mere

Samtykket omfatter oplysninger frem til det tidspunkt, hvor PensionDanmark har taget stilling til mit krav.

Samtykket omfatter oplysninger frem til det tidspunkt, hvor PensionDanmark har taget stilling til mit krav. Ansøgning om engangsbeløb ved visse kritiske sygdomme Du skal udfylde side et. Resten af skemaet udfyldes af den læge eller det sygehus, der har behandlet dig. Det er vigtigt, at du tager alle sider med

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

GRUPPEFORSIKRINGER JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

GRUPPEFORSIKRINGER JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk GRUPPEFORSIKRINGER JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Gruppemedlemmer 5 Forsikringsdækning 15 Risikobegrænsning 16 Udbetaling/begunstigede 16 Rådighedsforhold 17 Præmie

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Bruttopræmieindtægter (1.000 kr.)

Bruttopræmieindtægter (1.000 kr.) Forsikring & Pension Skadeforsikring (i alt) - Kvartalsvise markedsandele 2014 Tryg 2.332.987 4.662.783 18,2 18,2 Topdanmark 2.260.582 4.527.472 17,6 17,7 Codan 1.508.464 3.024.635 11,8 11,8 Alm. Brand

Læs mere