Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus."

Transkript

1 Side 1 af 10 Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Tel Fax Konceptet er udviklet i projektet Nyt koncept for energirenovering af murede facader Støttet af EUDP Projektsamarbejde mellem Teknologisk Institut, Randers Tegl A/S, Møller Nielsens Tegnestue, ekolab, Thyholm Murer A/S samt Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Februar 2015

2 Side 2 af 10 Indhold Indledning... 3 Koncept for energirenovering af murede facader Et fleksibelt koncept... 5 Energibesparelser... 5 Forundersøgelser... 8 Projektering og planlægning... 9 Statik. Projektering af EPS søjler... 9 Projektering af murtykkelse og valg af isoleringstype... 9 Udførelse Forhold vedr. nedrivning... 10

3 Side 3 af 10 Indledning Et helt ny koncept for energirenovering af murede facader i parcelhuse og lignende bygninger er udviklet i et projekt, gennemført for bl.a. EUDP-midler. Typehuse fra 60 erne og 70 erne er dårligt isolerede sammenlignet med nye huse, derfor har en projektgruppe under ledelse af Teknologisk Institut udviklet et nyt teknisk koncept til at energirenovere facademurene og herved opnå en markant bedre isoleringsevne. Formålet med projektet er desuden at dokumentere et koncept, som ikke alene reducerer energitab, men også skaber merværdi for bygherren. Den nye teglfacade giver mulighed for at bibeholde husets kvaliteter og/eller opdatere huset rent æstetisk og derved øge salgsværdien af husene, samtidig med at energiomkostningerne til opvarmning reduceres, og komforten i bygningen forbedres ved eliminering af kuldebroer og trækgener. Hvis man tilmed påtænker at bygge til, kan man i forbindelse med energirenoveringen få en fuldt integreret tilbygning med samme facade. Projektets formål var at udvikle, demonstrere og dokumentere et nyt koncept til energirenovering af murede facader med tegl, så isoleringsevnen kan bringes op på BR 2015-niveau, samtidig med at facadens robusthed, dimensioner og arkitektoniske kvaliteter bevares. Projektets målgruppe er parcelhuse fra , men konceptet vil kunne anvendes langt bredere. Finansierende organisation: Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram; EUDP Projektansvarlig organisation: Teknologisk Institut. Byggeri og Anlæg Kongsvang Allé 29 DK-8000 Århus C Projektleder: Abelone Køster Øvrige projektpartnere A/S Randers Tegl A/S Thyholm Murer A/S Ekolab Møller Nielsens Tegnestue Kalk- og Teglværksforeningen af 1893

4 Side 4 af 10 Koncept for energirenovering af murede facader. Konceptet er baseret på, at den eksisterende formur nedrives, og udmuringer/faste bindere fjernes, hvorefter der opføres en ny, slank formur i tegl. Dette giver plads til mere isolering, uden at murtykkelsen øges. Den nye isolering udføres med højeffektive isoleringsmaterialer, hvorved U-værdien reduceres kraftigt. Forudsætningen for at kunne reducere tykkelsen på den nye formur uden at reducere hulmurens bæreevne samlet set er, at der etableres såkaldte EPS-søjler. En EPS-søjle udnytter bæreevnen i stiv isolering i form af EPS (Ekspanderet PolyStyren), således at isoleringen med limmørtel er klæbet sammen med såvel for- som bagmur samt en indlagt armering. På den måde virker det sammenklæbede murfelt som en sandwichkonstruktion, der effektivt afstiver et helt murfelt. I princippet det samme som en stålsøjle gør, men uden at skabe en kuldebro. Fig. 1: Vandret snit. Princip for EPS-søjle Fig. 2: Udførelse af EPS-søjle Der skal normalt placeres 2 á 3 EPS-søjler pr. facadelængde i et typisk enfamilieshus for at afstive muren ved energirenovering. Fig. 3: EPS-søjlerne anbringes på passende steder, typisk midt på et felt mellem dør/vindue. De er ikke synlige i facaden.

5 Side 5 af 10 Et fleksibelt koncept Når EPS-søjlerne er etableret, er der herefter frit slag for valg af isolering mellem søjlerne, da denne ikke skal bidrage styrkemæssigt. Der kan anvendes billig mineraluld, hvis man lægger mere vægt på pris end energibesparelse eller state-of-the-art isolering. I vandret snit ser den kombinerede løsning (med EPS-søjler og anden type isolering mellem søjlerne) ud som på fig. 4: Fig. 4: Vandret snit viser princippet i koncept 1. EPS-søjler afstiver muren; mellem søjlerne er der valgfri isolering, som ikke indgår i det statiske system. I nogle tilfælde er det af hensyn til konstruktionen og arkitekturen nødvendigt at bevare præcis samme tykkelse på hulmuren. I andre tilfælde kan man med fordel øge den samlede tykkelse med f.eks. 60 mm, og dermed få en kold sokkel isoleret og få plads til mere isolering i hulmuren. Det er således muligt at anvende flere alternative koncepter afhængigt af den originale konstruktion og en afvejning mellem økonomi og ønsket energibesparelse. Dette gør konceptet uhyre fleksibelt at arbejde med. Energibesparelser Den samlede energibesparelse afhænger både af den nye U-værdi af facademuren og eliminering af kuldebroer omkring vinduer og døre samt ved sokkel. Hvis man fra starten har en hulmur i dårlig stand med dårligt fyldte fuger, vil en øget tæthed af klimaskærmen også få væsentlig indflydelse på energibesparelsen ved renovering. I nedenstående tabel er blot vist nogle eksempler på U-værdier af facaden, før og efter renovering. U-værdi af facademur Isolering**) Ny formur W/m 2 C 29 cm uisoleret hulmur ingen (ingen) 1,52 29 cm hulmursisoleret 70 mm λ 37 (ingen) 0,60 29 cm + 60 mm udvidelse = 35 cm 140 mm λ mm 0,15 29 cm + 60 mm udvidelse = 35 cm 150 mm λ mm 0,21 29 cm, uden udvidelse 80 mm λ mm 0,25 Der er tale om en gennemgribende renovering, og med mindre man har en ret dyr energiforsyning, vil energibesparelsen alene næppe kunne finansiere renoveringen. Derfor skal der peges på en række andre væsentlige fordele.

6 Side 6 af 10 For en hulmursisoleret 29 cm væg, som fastholdes som 29 cm væg, ligger den årlige typiske besparelse fra kwh pr. m 2 ydermur, og for en hulmursisoleret 29 cm væg, som i forbindelse med renoveringen opgraderes til en 35 cm væg, ligger den årlige typiske besparelse fra kwh pr. m 2 ydermur. Ved sidstnævnte løsning går man fra en U-værdi på 0,6 til en værdi på 0,15 W/m 2 K. Fordele For en stor del af parcelhusene i målgruppen kan man således forvente en kraftig forbedring af den energimæssige ydeevne af facademuren. Men en række andre fordele er næsten lige så væsentlige: Komforten forbedres. I huse med dårligt isolerede facader og sokler og med sammenmuringer ved tag, vinduer og døre opleves ofte kuldenedfald og træk samt generelt et dårligt termisk indeklima på grund af den kolde ydermur. Har huset stået uopvarmet, er det svært at få ordentligt gennemvarmt. Den nye varme mur løser disse problemer og gør huset lige så komfortabelt som moderne huse. Kuldebroer fjernes. Når sammenmuringer, mørtelspild og sammenfalden isolering fjernes, elimineres kuldebroerne. Lave overfladetemperaturer kan meget nemt forårsage kondens og dermed skimmelproblemer. Holdbarhed øges og der bliver mindre vedligehold. En ny formur i tegl holder længe. De alternativer med udvendig isolering, som findes på markedet, er typisk puds på isolering eller beklædning med træ eller plader. Disse overflader skal males og generelt vedligeholdes med større hyppighed end den robuste facademur i tegl. Æstetik. En ny mur i tegl er smuk i sig selv. Løsningen giver samtidig mulighed for at ændre detaljer ved huset, som f.eks. at lave sålbænke med rulleskifte i tegl, lave stik over vinduer eller andet, nye spændende forbandter eller andet, som passer til husets stil. Eksisterende facadepartier og gavle i træ, kan eventuelt ændres til murværk, hvilket også øger holdbarheden og mindsker vedligeholdet. Ved ønske om tilbygning, kan den udføres i samme tegl. Fig. 5: Der er rig mulighed for at give en nedslidt facade nyt liv - eller at give bygning et helt nyt udtryk og et æstetisk løft med en ny teglfacade.

7 Side 7 af 10 Ejendomsværdien kan styrkes. Det gælder specielt hvis den eksisterende facade er slidt, og huset ikke har et attraktivt udseende. Det kan energirenovering med tegl rette op på. Det er også bevist, at en bedre energiklasse generelt forbedrer husets salgsværdi. Bæredygtighed. Det skal selvfølgelig overvejes, om et så omfattende indgreb i huset kan betale sig. Skulle man ikke hellere rive hele huset ned og få et nyt? Hertil er svaret for det første, at den største del af huset jo bevares, hvorved der er langt mindre spild, end hvis huset rives ned. Det gælder især, hvis man allerede har investeret i et godt køkken og bad og i øvrigt er glad for huset. Endelig kan man blive boende i huset, mens renoveringen pågår. Det vil sige at man slipper for at pakke alt ned og finde en alternativ bolig i en længere periode.

8 Side 8 af 10 Forundersøgelser For at afklare, om konceptet er egnet til et givet parcelhus, skal der gennemføres en forundersøgelse. Den kan udføres af rådgiver eller håndværker. Undersøgelsen skal dels afklare, om det rent teknisk er muligt at anvende konceptet på huset, idet en række betingelser skal være opfyldt, og dels skal det afklares, om renoveringen er en fordel. Her skal energi, komfort, æstetik, teknik og økonomi vurderes samlet. Forundersøgelsen udføres i to trin: 1. Først en indledende undersøgelse og indhentning af dokumentation. Man vurderer på denne baggrund, om det er teknisk muligt og økonomisk interessant at gå videre dette sker i dialog med husejeren. 2. Herefter går man videre med destruktive undersøgelser af hulmuren for at kortlægge tilstand og eksisterende forhold nærmere, og en egentlig planlægning af renoveringen, herunder valg af isoleringstype, tykkelse af ny facade, og om murtykkelsen skal udvides eller ej. Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at gennemføre en egentlig ingeniørberegning af husets statik. Fig. 6: Destruktive undersøgelser for at klarlægge tilstand og konstruktionsdetaljer

9 Side 9 af 10 Projektering og planlægning Statik. Projektering af EPS-søjler Konceptet er baseret på, at den nye slanke ydermur med EPS-søjler efter renovering har mindst samme styrke som den gamle ydermur. Dette princip er dokumenteret med en række laboratorieforsøg. Antallet og placeringen af nødvendige EPS-søjler skal projekteres. Der er udarbejdet en publikation med titlen Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler i forbindelse med energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende bygninger, som er et enkelt værktøj til at fastlægge antal og placering af de nødvendige EPS-søjler i et parcelhus, eller lignende bygning. Metoden er baseret på enkle beregninger af vægfelternes størrelse, og indeholder således ikke bestemmelse af styrkeparametre eller andre egentlige ingeniørmæssige beregninger. Værktøjet kan således godt anvendes uden, at man har en egentlig ingeniøruddannelse, men der forudsættes dog en vis teknisk indsigt, som f.eks. byggetekniker, og for ikke-ingeniører anbefales det, at man deltager på et kort kursus i anvendelse af metoden. Projektering af murtykkelse og valg af isoleringstype På baggrund af forundersøgelserne af husets konstruktioner og energimæssige tilstand skal der tages stilling til valg af isoleringstype og tykkelse mellem EPS-søjlerne. Imellem EPS søjlerne stilles der ikke krav til isoleringens type eller mekaniske styrke. Tykkelsen af isoleringen afhænger af to forhold: 1. Om murtykkelsen udvides med op til 60 mm. Da skal den ny facademur etableres på konsoller, som fastgøres til eksisterende sokkel. 2. Om den gamle formur er bærende. Da kan murtykkelsen ikke reduceres, men må udføres i 108 mm som den eksisterende mur, eller der må etableres lodret bæreevne på anden vis. Murtykkelser: Ny facade Princip 108 mm Når formuren er bærende, og der ikke udføres beregnet forstærkning 78 mm Den anbefalede udførelse med EPS-søjler plus valgfri isolering mellem søjlerne. 48 mm I særtilfælde kan hele facaden udføres som EPS-søjle, dvs. isoleringen fuldklæbes til for- og bagmur over hele arealet. Her kan kun anvendes EPS som isolering

10 Side 10 af 10 Udførelse Udførelsen kan med fordel udføres successivt på en facade, eller på en facade + en gavl, ad gangen. Vejrudsigten skal tjekkes. Der må ikke forekomme storm i den periode, hvor facaden er nedrevet. Når dette er opfyldt, og parcelhuset i øvrigt opfylder visse konstruktive forudsætninger, kan nedrivning af facaden ske uden midlertidige afstivninger. Selve nedrivningen og sortering og bortskaffelse af affald foregår på sædvanligt vis. Det forventes, at huset kan være beboet, mens nedrivning foregår. Nedrivningen støjer temmelig meget, hvilket beboerne skal gøres opmærksom på, hvis de er hjemme i dagtimerne. Udførelsen består i korthed af: Vinduer udtages og fastgøres med beslag til eksisterende bagmur Nedrivning af eksisterende mur samt evt. dele af udhæng, som er nødvendigt af hensyn til udhæng Bagmur eftergås og kontrolleres for rethed, skal evt. udbedres/ fuges Tagforankring tjekkes og udbedres om nødvendigt Etablering af EPS-søjler Ny isolering monteres Ny facade opmures, evt. på konsoller fastgjort til sokkel Evt. sokkelisolering og -puds Det må understreges, at husene i målgruppen kan have individuelle detaljer og konstruktioner, som ikke er beskrevet i publikationen. Det er derfor nødvendigt, at man som udførende har god forståelse af konceptet og kan løse sådanne detaljer, uden at der opstår kuldebroer eller svækkelse af konstruktionen.

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri A/S Randers Tegl Mineralvej 4 Postbox 649 DK 9100 Aalborg Telefon 98 12 28 44 Telefax 98 11 66 86 CVR nr. 20 40 02 34 www.randerstegl.dk E-mail: tegl@randerstegl.dk Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab EUDP-projekt Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser Februar 2015 Troels Kildemoes, Ekolab Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Varmetab i klimaskærmen

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI INDHOLD DEN LILLE BYGGETEKNIKER... SIDE 02 DEN SUNDE BYGGETEKNIK... SIDE 04 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 06 PÅVIRKNINGER FRA KLIMAET...

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun 13-03-2012 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted:

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

det optimale byggeri Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi

det optimale byggeri Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi det optimale TRÆSKELET til LAVENERGI byggeri BOenergy Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi Giver TRÆ dig det bæredygtige byggeri? Lavenergi Lavenergi

Læs mere

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Indhold Sammenfatning af strategi for energirenovering af bygninger...............................................................................

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

Korroderede trådbindere i murværk

Korroderede trådbindere i murværk SBi-anvisning 211 Korroderede trådbindere i murværk Undersøgelse af nedstyrtningsfare og vejledning i eftermontering af nye bindere 1. udgave, 2005 39 Korroderede trådbindere i murværk Korroderede trådbindere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 17 Adresse: Sletterhagevej 23 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-443404-001 Energikonsulent: Lars Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere