På vej mod en dansk veteranpolitik?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På vej mod en dansk veteranpolitik?"

Transkript

1 Executive summary Dansk veteranpolitik er for nærværende ikke-eksisterende. Tiltag og forslag har været spredt fægtning baseret mere på holdninger end på egentlig viden om behovet blandt veteraner og ikke mindst generel viden om veteranområdet. Januar 2009 På vej mod en dansk veteranpolitik? Derudover eksisterer der ikke nogen dansk officiel definition af veteraner, hvilket forstærkes af det faktum, at selv om en soldat kan defineres som veteran, er det ikke ensbetydende med, at han føler sig som én. Derfor indleder dette brief med at argumentere for et forslag til en definition, der kan danne grundlag for de videre drøftelser. Endelig peger konklusionen på tre områder, der bør sættes ind på indledningsvis. For det første skal området undersøges til bunds, for det andet skal det institutionelt forankres og for det tredje skal områdets aktører og tiltag samles og koordineres. Derved vil en dansk veteranpolitik kunne varetage den rolle veteraner har brug for, nemlig en politik der afklarer og styrker sammenhængen mellem de områder, der er relevante for danske veteraner. Michael Jedig Jensen Denne publikation indgår i DIIS s Forsvars- og Sikkerhedspolitiske Studier, som foretages på en bevilling fra Forsvarsministeriet.

2 INDLEDNING Veteranpolitik i Danmark, eller snarere manglen på samme er præget af ikke at have defineret, hvem der er veteraner, dels ikke at være gennemgribende undersøgt og endelig at have interesse for et større antal aktører. Ser man på diskussioner og tiltag på veteranområdet i såvel Danmark som i udlandet er det tydeligt, at emnet for det første har berøring med en lang række andre områder, men ikke mindst er præget af mange følelser og værdier. Den nyligt opdukkede strid mellem det officielle flyvevåben og de gamle pilotveteraner om opstillingen af en buste af det danske flyver-es fra anden verdenskrig, Kaj Birksted, illustrerer alle ovenstående pointer og giver samtidig anledning til en række grundlæggende spørgsmål. Spørgsmål som hvem og hvad der definerer en veteran, hvilken rolle en veteranpolitik skal spille og i den forbindelse hvilken afgrænsning der kan være tale om, er nogle af de spørgsmål der vil blive behandlet i dette brief. Indledningsvis vil dette brief derfor komme med et bud på en dansk definition af veteraner, og ud fra denne definition kortlægge det veteranpolitiske landskab. Afslutningsvis vil briefet gennem såvel danske som udenlandske tiltag og erfaringer komme med et sæt anbefalinger i retning af en fremtidig dansk veteranpolitik. DANSKE VETERANER HVEM ER DE? Som det første er det nødvendigt at gøre sig klart, hvem det er vi taler om. I Norge defineres veteraner som: militært personel som har afsluttet en tids- og stedafgrænset skarp operation i indland eller udland, mens den britiske definition peger på: alle der på ethvert tidspunkt har tjent i Hendes Majestæts væbnede styrker uafhængigt af tjenestetidens længde De to definitioner er vidt forskellige, da den norske definition ekskluderer den del af de militært ansatte, der ikke har deltaget i skarpe operationer, mens den britiske definition til gengæld inkluderer alle, der har været ansat i de væbnede styrker. Forskellen afspejles bedst i deres formål, hvor fokus i Norge er rollen som kompetencecenter, mens det i Storbritannien er som serviceyder. Præmissen for den norske definition er oprettelsen af Forsvarets Veteranadministrasjon (FVA), der fungerer som kompetencecenter i forhold til veteranområdet, dvs. eksempelvis fungerer som rådgivende myndighed, koordinerer og varetager alle tiltag og indsatser samt har kontakten til frivillige veteranorganisationer. I Storbritannien har man ligeledes oprettet Service Personnel and Veterans Agency (SPVA), der om end i et langt større omfang i såvel antal veteraner som ydelser, er omdrejningspunkt for al veteranaktivitet i Storbritannien, herunder administrering af pension, støtte til sårede og efterladte samt repatriering. Den bredere definition og de bredere målsætninger gør således SPVA til et regulært supplement til det offentlige social-, sundheds- og velfærdssystem i forhold til FVA. Således vil det også være nødvendigt at definere indholdet af dansk veteranpolitik i forhold til andre eksisterende systemer. I Danmark har man ligesom i Sverige og Holland ikke officielt defineret begrebet veteran, men derfor eksisterer der stadig holdninger til begrebet blandt aktørerne på området. I Danmark definerer De Blå Baretter (DBB), støttet af Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF), veteraner efter World Veteran Federation Constitution, der udover at anerkende nationale veterandefinitioner, anerkender alle som veteran, der: som medlem af en organiseret militær organisation eller en behørig anerkendt ikke-militær bevægelse eller organisation har deltaget i væbnede handlinger, eller har tjent i FN fredsstøttende operationer eller i lignende operationer i regi af FN, NATO eller andre lignende internationale politiske eller militære traktatbaserede organisationer. 1 1

3 Dermed udvider WVF definitionen til også at omfatte tidligere modstandsfolk og fjerner samtidig skellet mellem skarpe og ikke-skarpe operationer, der ellers vil have potentiale til at splitte veterangruppen i klassifikationen af missioner, en diskussion der alligevel aldrig vil få en vinder. Da flere læner sig op ad internationale definitioner som WVF s, vil det implicit i en dansk definition ligeledes være nødvendigt at forholde sig til disse definitioner. Centralforeningen for Stampersonel (CS) er mere i tråd med den norske definition, der mener at: En veteran defineres som en soldat/ansat i Forsvaret, der gennem tjenesten har været udsendt i et krigs- eller konflikt-område af kortere eller længere varighed hvilket herhjemme er tættest på den holdning Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD) har, netop at definitionen som udgangspunkt bør forholde sig til dem, der har været udsendt i missioner. Definitionen der anvendes i del 1 af den svenske udredning om en svensk veteranpolitik, ligner derimod mest den, som anvendes af Forsvaret Personeltjeneste (FPT). Fra svensk side defineres veterangruppen som: personel der har været udsendt minimum én gang samt deres pårørende. Overordnet set er FPT s definition den samme. Blot er en veterangruppe ikke specifikt navngivet, men indsatsen er defineret til også at omfatte pårørende, der indgår i en familiær eller anden følelsesmæssig relation til en veteran. Til gengæld er definitionen konkretiseret til både at omfatte enhedsudsendte og enkeltmandsudsendte, såvel tjenstgørende som hjemsendte. I valget af definition findes dermed også valget af om enkeltmandsudsendelser som militærrådgiver, FN-observatør eller stabsofficer i konfliktområder, i lige så høj grad som mere operative missioner i Afghanistan retfærdiggør status som veteran. Skal præmissen være risiko, feltmæssig tjeneste, missionens karakter, typen af mission eller noget helt femte? Disse er præmisser af så flydende karakter, at de i sig selv kalder på en mere simpel definition. Da veteranområdet også betegner et fællesskab og en gruppe af mennesker, der har ydet en særlig indsats i tjenesten gennem udsendelse til konfliktområder, og dermed repræsenterer et sæt værdier, som indgår i en svært beskrivelig form for soldater-etos, bliver det at definere veteraner mere end blot at benævne en gruppe, der kan have brug for særlig hjælp fra arbejdsgivers side. Derfor bør en dansk definition ramme alle udsendte i forbindelse med missioner og som har kæmpet på dansk side. En dansk definition kunne derfor lyde således: Veteraner er alle, der af Danmark eller under dansk flag har været udsendt i internationale missioner, deltaget i væbnede konflikter eller krige for Danmark. En yderligere differentiering af veteraner ud fra hvilke missioner, krige og konflikter som man har deltaget i, kan så inden for definitionen markeres ved hjælp af medaljer, ordensbånd, monumenter o.lign. Samtidig er det vigtigt at erkende, at selv om man administrativt vælger at kalde en gruppe mennesker for veteraner, er det stadig op til den enkelte at føle sig som veteran. Modstanden mod at blive kaldt veteran er blandt andet forankret i, at veteranbegrebet mentalt er forbundet med enten gamle krigsveteraner fra verdenskrigene eller billedet af syge veteraner fra Vietnam. Dette er meget misvisende, da 80 % af de hjemvendte ikke har behov for behandling eller anden hjælp, samtidig med at mange veteraner hjemsendes i deres 20 ere. Det ændrer dog ikke ved, at mange i denne gruppe har brug for et tilhørsforhold af forskellige årsager. Derfor vil der være tale om en større italesættelse af begrebet herhjemme i forhold til det danske perspektiv. At være veteran er definitorisk trods alt ikke et spørgsmål om alder, men om erfaring og hvor lang tid man har beskæftiget sig med et område. 2 2

4 DET VETERANPOLITISKE LANDSKAB Som nævnt er der mange aktører på veteranområdet eller måske nærmere betegnet interessenter. Udover den enkelte veteran påvirker arbejdsgiver, pårørende, faglige organisationer, det politiske niveau, internationale organisationer og andre nationer området. Alle har deres fokusområder og interesser, men ikke mindst deres målgrupper. Hærens Konstabel og Korporalforening har naturligt en stor målgruppe, da konstabelgruppen udgør den største andel af udsendt personel. Samtidig har denne gruppe særlige behov, da mange i gruppen vil skulle sluses tilbage i et liv uden uniform, og dermed drejer veteranpolitik sig pludselig også om omsættelse af kompetencer og jobsikring. Derudover er en stor del af denne gruppe udsendt til deltagelse i egentlige kampoperationer, og har derfor tendens til at have død, invaliditet og psykiske problemer tættere inde på livet end andre udsendte personelgrupper. Stiller man dette overfor Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD) er der her ligeledes en interesse i at få fokus på alle de enkeltmandsudsendelser der finder sted, og som officersgruppen typisk trækker størstedelen af. Officersgruppen står typisk heller ikke overfor at skulle sluses ud til et civilt job efter udsendelse. Centralforeningen af Stampersonel (CS) står midt imellem sammen med DBB, der i højere grad favner alle definitioner af veteraner. Skal alles ønsker og interesser dækkes, kan en veteranpolitik på denne måde hurtigt blive altfavnende og dermed ufokuseret, hvilket taler for i stedet at lade en veteranpolitik samle området, og dermed knytte veteranområdet sammen med ikke blot den eksisterende lovgivning og personalepolitik, men i særlig grad skabe bindeleddet mellem den offentlige side og de frivillige, private organisationer og netværk som eksempelvis DBB, herunder Kammeratstøtteordningen, og STSOP samt de kompetencer på veteranområdet, der sidder omkring på forskningsinstitutioner, i behandlingssystemet og de faglige organisationer. Således kan en veteranpolitik fungere som spiller i forhold til de organisationsfaglige forhandlinger, udvikling af personalepolitik, oplæg til tilpasning af forhold på området og ikke mindst dækning af veteraners særlige behov. Men endnu vigtigere kan en veteranpolitik afhjælpe et centralt problem, nemlig at definere hvor de enkelte delområder er organiseret og dermed hvor man skal søge hen, afhængig af hvilket behov man som veteran eller pårørende står med. Egentlig administration og drift af specifikke områder vil så kun være relevant i de tilfælde, hvor området ikke kan varetages naturligt af andre myndigheder eller er meget veteranspecifikt og dermed kalder på en særlig ekspertise. Netop dette er tilfældet med mange af de tiltag og forslag der ser dagens lys, herunder forslag om national flagdag, oprettelsen af økonomisk støttefond, forslag om etablering af veteranhuse som i Holland og ikke mindst forsvarsministerens tilkendegivelse på HKKF s landsmøde om oprettelsen af et veterankontor som en samlet indgangsvinkel for alle veteranrelaterede henvendelser. Generelt kan disse tiltag og ideer deles op i to grupper. Den ene gruppe er anerkendelse af en indsats og skabelse af et minde om de ofre, der er bragt i den forbindelse. Det er vigtigt her ikke at forveksle anerkendelse med hæder, ligesom det er vigtigt at adskille soldatens indsats fra den politiske beslutning. Læser man debatter på internetblogs, er det tydeligt at anerkendelse af soldaters indsats hos mange kobles sammen med deres mening om den krig eller konflikt soldaterne er blevet en del af. Hvad veteraner og deres pårørende beder om, er heller ikke at blive hædret for at slås i en krig ikke alle er enige om, men blot at få anerkendt indsatsen i sig selv, dvs. at de sætter deres liv og førlighed på spil i udførelsen af deres arbejde. Hvad de pårørende ønsker er ikke at skulle forsvare politiske beslutninger, og ikke at skulle tie om sønnens, mandens eller faderens udsendelse. Derfor er det i italesættelsen af veteranområdet vigtig, at få skelnet mellem den politiske beslutning og udførelsen. Anerkendelsen kan som det er gjort i mange lande ske gennem mindedage og monumenter, hvor det er muligt at mindes særlige indsatser og adressere anerkendelsen i form af højtideligheder og samling af veteraner med deres pårørende. For tiden er en arbejds-gruppe under formandskab af forhenvæ- 3 3

5 rende forsvarschef Jesper Helsø i færd med at se på etableringen af et nationalt mindesmærke for faldne, sårede og invaliderede i international tjeneste, dog senere konkretiseret til omkomne soldater, politifolk og andre siden 1948, der har mistet livet i tjeneste for Danmark i udlandet. Nyligt er der ligeledes lagt op til beslutning om at gøre den 31. august til national mindedag i Danmark til ære for dem, der er faldet i tjenesten. Datoen er valgt, fordi det var beslutningsdagen for at indsætte korvetten Olfert Fischer i den første Golf-krig i 1990, hvilket efterlader spørgsmålet om, hvilken rolle de mange udsendte før 1990 spiller. Om de skal mindes ved en anden lejlighed eller om vi kun skal mindes soldaters indsats posthumt er stadig et valg, der står tilbage. I modsætning til den udadvendte aktivitet som nationale mindedage og monumenter, har mange veteraner ligeledes behov for indadvendte aktiviteter. Muligheden for at samles og tale om emner andre må have svært ved at forstå, kan gives ved at tillade de mange foreninger fri afbenyttelse af forsvarets etablissementer, og dermed muligheden for at kunne afholde arrangementer, som er nødvendige for veteranerne i bearbejdelsen af deres oplevelser. Det sidste eksempel grænser op til det, den anden gruppe handler om; at støtte og hjælpe de veteraner og pårørende, som gennem deres indsats er blevet ramt på den ene eller anden måde. Bevægelsen ind på området, hvor det defineres hvilke tiltag der skal ske for at hjælpe veteraner og deres pårørende strækker sig bredt ud over andre ministeriers område, og kræver derfor en langt større indsigt end der er til rådighed nu. De indtil videre sparsomme undersøgelser der har været lavet i dansk regi, har været snævre i deres fokus, og eftersom en veteranpolitik på mange områder afspejler det nationale velfærdssystem, kan andre landes undersøgelser ikke bruges uden en nærmere revidering. Ser man eksempelvis på den svenske delbetænkning, peger det på, at der i undersøgelsen af området bør fokuseres på at kortlægge sammenhængen mellem allerede eksisterende offentlige ydelser som dækket under den almindelige sygesikring, Forsvarets nuværende initiativer, medarbejdernes rettigheder, arbejdsgiveransvaret, aktørerne, omfanget og ikke mindst behovet, som der gives udtryk for blandt veterangruppen. De to undersøgelser betragter, omend overfladisk, ligeledes veteranens ansættelse i et helhedsperspektiv, hvor der ses på perioderne før, under og efter udsendelse. Vælges dette perspektiv, åbnes op for flere forbindelser til rekruttering, fastholdelse, udslusning og karriere, hvilket alt andet lige komplicerer udarbejdelsen af den egentlige veteranpolitik. Dette peger derfor ligeledes på, at en veteranpolitik ikke skal være den der fast-lægger og forankrer alle disse områder. De skal alle forankres i hvert deres ekspertise-felt, mens veteranpolitikken skal fokusere på samspillet mellem disse områder i forhold til veteraner. KONKLUSION Grundlæggende set er det nødvendigt indledningsvis at få lavet en fælles dansk definition af veteraner og veterangruppen som helhed. Ser man derudover på veteranområdet, er det for nærværende fragmenteret og ikke grundigt belyst. Dermed foregår tiltag og debatter på de enkelte aktørers individuelle grundlag frem for et samlet og konsolideret. Derfor har Danmark brug for at skabe det grundlag igennem en grundig og samlet undersøgelse af en række beslægtede områder. En undersøgelse bør omfatte en kort-lægning af hidtidige tiltag i DK og allerede etablerede muligheder i det nuværende offentlige system, et oplæg til en definition, en opgørelse over de enkelte aktørers fokus-områder og grupper samt en behovsanalyse blandt de danske veteraner. Dermed vil det kunne fastslås, om der eksisterer huller mellem behovet og de allerede etablerede ordninger, og i så fald på hvilke områder disse huller findes. Et andet væsentligt punkt er forankringen af området. Forsvarsministerens forslag om oprettelsen af et centralt indgangspunkt vil være oplagt til formålet, og her er forsvarets pårørendeportal, der med fordel kan anvendes som skabelon på mange områder, netop sat i søen. Lanceringen af pårørendeportalen viser samtidig med al tydelighed, at 4 4

6 der er behov for netop ét sted, der samler alle tiltag og tilbud for veteraner og pårørende. Det vil kunne henvise veteraner og pårørende til de institutioner, organisationer og fonde, der sidder med den ekspertise og kompetence den enkelte har behov for. Samtidig vil det muliggøre og hjælpe til en koordineret indhentning af information og et samarbejde mellem institutioner og frivillige organisationer. Udover at få undersøgt området til bunds og få samlet og koordineret arbejdet, er det i det indledende arbejde ligeledes vigtigt at få samlet, drøftet og evalueret de initiativer der har set dagens lys over de seneste år. Dette gælder såvel Forsvarets egne som de frivillige organisationers tiltag, men der er behov for at se dem som en helhed der skal være til hjælp og støtte for den enkelte veteran og pårørende, og ikke være med til at forvirre og skævvride området. De frivillige tiltag skal værdsættes, men koordineres og sættes i perspektiv i forhold til behov, omfang og andre tiltag, således at de styrker området frem for at fragmentere det. En veteranpolitik bør således ikke erstatte hverken personalepolitik eller andre politikker men derimod supplere dem. DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER STRANDGADE KØBENHAVN K DENMARK TEL

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp)

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2010-0010945 ALH/LTO/SPH 23-09-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven 2009/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-311-0034 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende VETERAN STRATEGI For tidligere udsendte og deres pårørende VETERANSTRATEGI FOR RANDERS KOMMUNE Med veteranstrategien vil Randers Kommune anerkende veteraner for den indsats, de har ydet for det danske

Læs mere

Vilkår for militære chefer og chefer i det statslige redningsberedskab

Vilkår for militære chefer og chefer i det statslige redningsberedskab Cirkulære om aftale om Vilkår for militære chefer og chefer i det statslige redningsberedskab 2014 Cirkulære af 19. maj 2014 Modst.nr. 026-14 PKAT nr. 644 J.nr. 2014-1514-0073 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0034 Udkast (3) 27. august 2009 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum.

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum. Til: Se fordelingsliste Emne: Kommissorium for Veteranforum. 1. BAGGRUND Som følge af ny organisation indenfor koncernen ændres Veteranforum. Samarbejdet med de frivillige og faglige organisationer videreføres

Læs mere

Bilag 3. Tematisering af høringssvar

Bilag 3. Tematisering af høringssvar Økonomi Administration Sagsbehandler: Rikke Østergaard Pedersen Sagsnr. 15.00.00-P05-4-15 Dato:08.01.2016 Bilag 3. Tematisering af høringssvar Forslaget til veteranstrategi for Horsens Kommune har været

Læs mere

Veteranpolitik for X Kommune

Veteranpolitik for X Kommune Veteranpolitik for X Kommune Baggrund I runde tal har 60.000 danskere været udsendt i international tjeneste siden 1948, hvilket gør dem til veteraner. De fleste har været udsendt i regi af Forsvaret,

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om jobordning for veteraner (Lovforslag L 80)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om jobordning for veteraner (Lovforslag L 80) November 2016 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om jobordning for veteraner (Lovforslag L 80) Et udkast til lovforslag har i perioden 5. oktober 2016 til 26. oktober 2016 været sendt

Læs mere

Veteranpolitik Næstved kommune

Veteranpolitik Næstved kommune 2015 Veteranpolitik Næstved kommune Næstved Kommune 17-03-2015 Forord Forsvaret har altid haft en ganske særlig betydning for Næstved Kommune. Selvom Næstveds tidligere status som garnisonsby for Gardehusarregimentet

Læs mere

Forord og formål. Nyborg Kommune. Efteråret 2016.

Forord og formål. Nyborg Kommune. Efteråret 2016. Veteranpolitik November 2016 Forord og formål Nyborg Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en veteranpolitik, som et udtryk for kommunens ønske om og vilje til at støtte Danmarks veteraner og deres

Læs mere

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Bilag: Bestemmelser for økonomistyring og regler for refusion af afholdte udlæg. Grundlag KSO er oprettet i 2001 som en alternativ kontaktmulighed for soldater,

Læs mere

Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler

Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler FORSVARETS PERSONELTJENESTE Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generelt 1.1. Formål 1.2. Afgrænsning 1.3. Anvendelsesområde

Læs mere

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger.

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. SÆRLIGE ORDNINGER FOR VETERANER Der eksisterer en række forskellige særlige ordninger for personale, der har været udsendt i militære

Læs mere

Veteranpolitik for Haderslev Kommune

Veteranpolitik for Haderslev Kommune Veteranpolitik for Haderslev Kommune Høringsudgave Offentlig høring 18. dember 2013 12. februar 2014 Veteranpolitik for Haderslev Kommune For Sønderjylland har forsvaret altid haft en ganske særlig status.

Læs mere

Emne: Tildeling af forsvarets medaljer for international tjeneste med tilbagevirkende kraft.

Emne: Tildeling af forsvarets medaljer for international tjeneste med tilbagevirkende kraft. Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del Bilag 168 Offentligt Danmarks Internationale Veteran Organisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Til Hr. Forsvarsminister Nick Hækkerup Eft.: Forsvarsudvalget Veterancentret

Læs mere

BILAG 3 REFERAT FRA RUNDBORDSSAMTALE 3: FAGLIGE ORGANISATIONER 17. FEBRUAR 2016

BILAG 3 REFERAT FRA RUNDBORDSSAMTALE 3: FAGLIGE ORGANISATIONER 17. FEBRUAR 2016 BILAG 3 REFERAT FRA RUNDBORDSSAMTALE 3: FAGLIGE ORGANISATIONER 17. FEBRUAR 2016 Følgende var repræsenteret ved rundbordssamtale: Hærens Konstabel og Korporalforening (HKKF) v. forbundsformand Flemming

Læs mere

ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER

ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER Oktober 2010 ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER Tiltag over for udsendte soldater og veteraner Allerede inden en soldat udsendes, udpeges der en kontaktofficer ved soldatens

Læs mere

Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop

Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop Danske soldater yder en kæmpe indsats ude i verden for at skabe fred, stabilitet og demokrati. Men indsatsen er forbundet med stor risiko

Læs mere

Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012

Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012 Forslag til forelæggelse i Magistraten den 2. maj 2011 Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012 (ikke endeligt design) Indhold 1. Om veteranpolitikken... 3 2. Baggrund... 3 3. Formål... 4 4. Målgruppe...

Læs mere

Hvorfor en undersøgelse om selvmordsadfærd blandt soldater? STLG-1 H.O.Jørgensen 1

Hvorfor en undersøgelse om selvmordsadfærd blandt soldater? STLG-1 H.O.Jørgensen 1 Hvorfor en undersøgelse om selvmordsadfærd blandt soldater? H.O.Jørgensen 1 1 Udsendte soldater Siden 1992 har Danmark haft udsendt ca. 28.000 soldater i internationale missioner. Balkan, Irak og Afghanistan

Læs mere

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Veteranpolitik September 2016

Veteranpolitik September 2016 Veteranpolitik September 2016 Forord og formål Nyborg Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en veteranpolitik, som et udtryk for kommunens ønske om og vilje til at støtte Danmarks veteraner. Nyborg

Læs mere

Forslag til Københavns Kommunes veteranpolitik

Forslag til Københavns Kommunes veteranpolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Politik Forslag til Københavns Kommunes veteranpolitik 1. Indledning I aftalen om budget 2011 for Københavns Kommune vedtog forligspartierne,

Læs mere

STRATEGI FOR BYENS VETERANER (MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE)

STRATEGI FOR BYENS VETERANER (MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE) GODT VIDERE I LIVET STRATEGI FOR BYENS VETERANER (MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE) FORORD De danske soldater yder en stor indsats i flere af verdens brændpunkter for at fremme lokalt demokrati og fred. Vores

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder tilmeld også din virksomhed Hvad er InterForce? InterForce har sigte på at udbrede forståelsen for forsvarets behov for at benytte sig af de mange

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

DANMARKS VETERANPOLITIK

DANMARKS VETERANPOLITIK DANMARKS VETERANPOLITIK 4 Indhold Baggrund Side 2 Om anerkendelse Side 4 Tiden før, under og efter en udsendelse Side 5 De pårørende Side 7 Støtte til sårede veteraner Side 8 Fælles ansvar Side 9 2 DANMARKS

Læs mere

Veteranpolitik i Billund Kommune. - Anerkendelse af de mange og særlig støtte til de få

Veteranpolitik i Billund Kommune. - Anerkendelse af de mange og særlig støtte til de få Veteranpolitik i Billund Kommune - Anerkendelse af de mange og særlig støtte til de få 0 Forord Veteranpolitikken i Billund Kommune er blevet til med inspiration fra veteraners egne beretninger, input

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

REFERAT AF 2. MØDE I FORSVARETS VETERANFORUM Veterancentret, den 28. august 2012

REFERAT AF 2. MØDE I FORSVARETS VETERANFORUM Veterancentret, den 28. august 2012 REFERAT AF 2. MØDE I FORSVARETS VETERANFORUM Veterancentret, den 28. august 2012 Underbilag 1. Oversigt over mødedeltagere. 2. Endelig dagsorden. 3. VCA præsentation, Interessentanalyse. 4. RRA præsentation,

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 4 1 Indledning... 6 2 Evalueringen... 8 2.1 Evalueringens målsætning... 8 2.2 Evalueringsgruppen...

Læs mere

BILAG 6 REFERAT FRA RUNDBORDSSAMTALE 6: DEN BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS 2. MARTS 2016

BILAG 6 REFERAT FRA RUNDBORDSSAMTALE 6: DEN BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS 2. MARTS 2016 BILAG 6 REFERAT FRA RUNDBORDSSAMTALE 6: DEN BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS 2. MARTS 2016 Følgende eksterne var repræsenteret ved rundbordssamtale: Centralforeningen for Stampersonel: Bjarne A. Kehr, Hærens

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

VETERANCENTRET ANERKENDELSENS BETYDNING. Rapport fra Veterancentret: Et kvalitativt indblik i danske veteraners mange forståelser af anerkendelse

VETERANCENTRET ANERKENDELSENS BETYDNING. Rapport fra Veterancentret: Et kvalitativt indblik i danske veteraners mange forståelser af anerkendelse VETERANCENTRET ANERKENDELSENS BETYDNING Rapport fra Veterancentret: Et kvalitativt indblik i danske veteraners mange forståelser af anerkendelse Forord Veteranområdet er et område med mange aktører. Politikere,

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Når du møder den hjemløse eller svært kontaktbare veteran. Introduktion til arbejdet med veteraner

Når du møder den hjemløse eller svært kontaktbare veteran. Introduktion til arbejdet med veteraner Når du møder den hjemløse eller svært kontaktbare veteran Introduktion til arbejdet med veteraner Introduktion til arbejdet med veteraner Danmark har de sidste 20 år haft mere en 31.000 soldater udsendt

Læs mere

Bilag 10. Delrapport vedrørende klassificering og oprettelse af stillinger samt anvendelse af personel

Bilag 10. Delrapport vedrørende klassificering og oprettelse af stillinger samt anvendelse af personel Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 10 Delrapport vedrørende klassificering og oprettelse af stillinger samt anvendelse af personel Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erstatter: FKOBST 406-4, Bestemmelse for Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste, af 2014-05.

Erstatter: FKOBST 406-4, Bestemmelse for Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste, af 2014-05. BESTEMMELSE FOR FORSVARETS MEDALJE FOR SÅREDE I TJENESTE Erstatter: FKOBST 406-4, Bestemmelse for Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste, af 2014-05. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE. Denne bestemmelse gælder for

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER Er du soldat og har en eller flere udsendelser til en international mission i bagagen? Er din kontrakt med Forsvaret ophørt eller

Læs mere

FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006

FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006 Forsvarsudvalget FOU alm. del - Bilag 143 Offentligt NOTAT FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006 BT og Ekstra Bladet omtaler den 25. og den 26. april 2006 drabet og drabsforsøget

Læs mere

ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER

ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER marts 2015 ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER Tiltag over for udsendte soldater og veteraner Allerede inden en soldat udsendes, som enkeltperson eller som en del af en

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER Er du soldat og har en eller flere udsendelser til en international mission i bagagen? Er din kontrakt med Forsvaret

Læs mere

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 NOTAT FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 Resume Dette notat beskriver den aktuelle status for de udviklede støtteforanstaltninger, der er rettet mod medarbejdere og pårørende

Læs mere

InterForce derfor betyder støtten noget

InterForce derfor betyder støtten noget InterForce derfor betyder støtten noget Civil Kære virksomhed og medarbejder Hvad er InterForce? Din virksomhed er en af de ca. 1.700, der er medlem af InterForce. De InterForce er et samarbejde mellem

Læs mere

SERVICETJEK AF VETERANINDSATSEN en videreudvikling

SERVICETJEK AF VETERANINDSATSEN en videreudvikling SERVICETJEK AF VETERANINDSATSEN en videreudvikling Forord Siden 1948 har mere end 50.000 veteraner været udsendt til verdens brændpunkter. De udsendte har valgt at sætte handling bag de politiske beslutninger

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER. FM talepapir Samråd Æ og Ø den 25. august 2017

DET TALTE ORD GÆLDER. FM talepapir Samråd Æ og Ø den 25. august 2017 Forsvarsudvalget 2016-17 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 161 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER FM talepapir Samråd Æ og Ø den 25. august 2017 Vores veteraner har ydet en særdeles vigtig indsats for

Læs mere

Bilag 2. Oversigt over høringssvar

Bilag 2. Oversigt over høringssvar Økonomi og Administration Sagsbehandler: Rikke Østergaard Pedersen Sagsnr. 15.00.00-P05-4-15 Dato: 08.01.2015 Bilag 2. Oversigt over høringssvar Centralforeningen for Stampersonel Allerførst tak for muligheden

Læs mere

Datadrevet HR som ledelsesværktøj

Datadrevet HR som ledelsesværktøj Datadrevet HR som ledelsesværktøj Et bearbejdet og let tilgængeligt datagrundlag skal støtte Forsvarets chefer i deres HR-virke. Grundlaget skal gøre det nemmere at spotte tendenser og sætte prognoser

Læs mere

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves.

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 32 Bilag 3 Offentligt Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele samt om ændring

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNINGER FOR CS

VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNINGER FOR CS VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNINGER FOR CS Værdigrundlag og målsætninger for CS Mission at varetage det enkelte medlems/medlemmernes fagretslige interesser i ind- og udland, herunder: at sikre og udvikle det

Læs mere

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Bilag: Bestemmelser for økonomistyring og regler for refusion af afholdte udlæg. Grundlag KSO er oprettet i 2001 som en alternativ kontaktmulighed for soldater,

Læs mere

Veteranrapport. 13. oktober 2010

Veteranrapport. 13. oktober 2010 Veteranrapport 13. oktober 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 1. Indledning 4 Kapitel 2 2. Resumé 6 Kapitel 3 3. Baggrund 8 3.1. Baggrund for veteranpolitikken 8 3.2. Hvem omfatter veteranpolitikken 8

Læs mere

Udkast - Februar 2016 Varde kommune Veteran- og pårørendepolitik. Veteran og pårørende politik. Varde Kommune

Udkast - Februar 2016 Varde kommune Veteran- og pårørendepolitik. Veteran og pårørende politik. Varde Kommune Udkast - Februar 2016 Veteran og pårørende politik Varde Kommune 2016-2020 1 Udkast - Februar 2016 En vigtig indsats De seneste 20 år har Danmark øget antallet af udsendte i internationale operationer

Læs mere

HKKF Juni 2006. Ny personel- og uddannelsesstruktur i forsvaret.

HKKF Juni 2006. Ny personel- og uddannelsesstruktur i forsvaret. HKKF Juni 2006 Ny personel- og uddannelsesstruktur i forsvaret. Betænkning 902 angående forsvarets fremtidige personel- og uddannelsesstruktur indeholder overordnede målsætninger om, at der skal opnås

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema:Afghanistan 20. april 2009. Public 56352

TNS Gallup - Public Tema:Afghanistan 20. april 2009. Public 56352 TNS Gallup - Public Tema:Afghanistan 20. april 2009 Public 56352 Metode Feltperiode: Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.011 personer

Læs mere

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser.

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. Bilag 3 Videnskabelige undersøgelser. Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. AKTUELLE UNDERSØGELSER Undersøgelse

Læs mere

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom.

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom. Forsvarsudvalget 2014-15 (2. samling) FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Samråd D, E og F i Forsvarsudvalget 17. september 2015 Emne: Grundlaget for Irak-krigen og nedlæggelse af Irak-

Læs mere

Opsamling fra dialogmøde vedrørende udviklingen af det specialiserede socialområde

Opsamling fra dialogmøde vedrørende udviklingen af det specialiserede socialområde Opsamling fra dialogmøde vedrørende udviklingen af det specialiserede socialområde Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden Torsdag den 5. januar 2012 Indhold Kort

Læs mere

AFRADIKALISERING MÅLRETTET INTERVENTION

AFRADIKALISERING MÅLRETTET INTERVENTION AFRADIKALISERING MÅLRETTET INTERVENTION INTRODUKTION TIL ET PILOTPROJEKT UDVIKLING AF METODER TIL AT STØTTE OG RÅDGIVE UNGE KONTORET FOR DEMOKRATISK FÆLLESSKAB OG FOREBYGGELSE AF RADIKALISERING 2011 Unge

Læs mere

Sammenfatning af 1. drøftelse i evalueringsgruppen. Evaluering af veteranpolitikken

Sammenfatning af 1. drøftelse i evalueringsgruppen. Evaluering af veteranpolitikken Sammenfatning af 1. drøftelse i evalueringsgruppen Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450

Læs mere

Forsvarsudvalget L 159 - Bilag 2 Offentligt

Forsvarsudvalget L 159 - Bilag 2 Offentligt Forsvarsudvalget L 159 - Bilag 2 Offentligt HØRINGSNOTAT Den31.januar2006 UdkasttilforslagtilLovomændringaflovomforsvaretspersoneloglovomhjemmeværnet harværeti høringhosfølgendemyndighederogorganisationer:

Læs mere

BILAG 4. Social anerkendelse. Birgitte Refslund Sørensen Institut for Antropologi Københavns Universitet

BILAG 4. Social anerkendelse. Birgitte Refslund Sørensen Institut for Antropologi Københavns Universitet BILAG 4 Social anerkendelse Birgitte Refslund Sørensen Institut for Antropologi Københavns Universitet Baggrund Antropologisk forskning i væbnede konflikter og social genopbygning (Sri Lanka, Mozambique,

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet Ligestillingsrapport 2015 fra Indledning Traditionelt forbindes s kerneydelser med fysisk orienteret arbejde, hvilket bl.a. afspejles i, at særligt det militære område er forholdsvist mandsdomineret. lægger

Læs mere

anerkendelse og støtte veteranpolitik

anerkendelse og støtte veteranpolitik anerkendelse og støtte veteranpolitik REGERINGEN Oktober 2010 Indhold Forord 3 1 Kort om baggrunden 4 2 Regeringens veteranpolitik 6 3 Udfordringer 8 Veteraner generelt 9 De pårørende 11 De sårede 12 4

Læs mere

anerkendelse og støtte veteranpolitik

anerkendelse og støtte veteranpolitik anerkendelse og støtte veteranpolitik Regeringen Oktober 2010 Indhold Forord 3 1 Kort om baggrunden 4 2 Regeringens veteranpolitik 6 3 Udfordringer 8 Veteraner generelt 9 De pårørende 11 De sårede 12 4

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Forsvarsministerens tale om Dansk forsvars internationale rolle i relation til menneskerettigheder Søndag den 1. maj 2005 på Amnesty International s landsmøde. Jeg vil gerne indlede med at sige tak til

Læs mere

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET Bilag 5 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET 1. RESUMÉ Det fremgår af nedenstående, at personel

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

Formandsberetning Repræsentantskabsmødet den 21. 22. september 2007.

Formandsberetning Repræsentantskabsmødet den 21. 22. september 2007. Den Danske Internationale Veteran Organisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Vordingborg den 30. august 2007 Formandsberetning Repræsentantskabsmødet den 21. 22. september 2007. Det er nu fjerde gang

Læs mere

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Indhold Forord... 2 Kort om veteraner... 2 Definition... 2 Baggrund... 2 Indsats for veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune... 3 Samarbejdsaftale med Veterancenteret...

Læs mere

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet InterForce er også for dig i hjemmeværnet hjemmeværnet Kære hjemmeværnssoldat Hvad er InterForce? Du har sikkert hørt om InterForce. Måske har du også undersøgt, om InterForce er et samarbejde mellem forsvaret

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af hjemmeværnsloven

Forslag. Lov om ændring af hjemmeværnsloven 2016/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2016/006708 Fremsat den 6. oktober 2016 af forsvarsministeren (Peter Christensen)

Læs mere

Varde kommune Veteran- og pårørendepolitik. Veteran og pårørende politik. Varde Kommune

Varde kommune Veteran- og pårørendepolitik. Veteran og pårørende politik. Varde Kommune Veteran og pårørende politik Varde Kommune 2016-2020 1 Foto: Karen Dahlin Gennem åbenhed, dialog og samarbejde mellem veteranen, de pårørende, kommunen og de øvrige samarbejdspartnere skabes de bedste

Læs mere

Forløbskoordination i kommunalt regi

Forløbskoordination i kommunalt regi 21. april 2009 Forløbskoordination i kommunalt regi Martin Sandberg Buch cand.scient.adm. msb@dsi.dk Hvordan kommer man i gang? 1. Hvor er koordinationsproblemerne? 2. Hvad skal koordineres? 3. Hvilken

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

STATUSOVERSIGT FOR MANGFOLDIGHEDSPOLITIKKENS 14 INITIATIVER.

STATUSOVERSIGT FOR MANGFOLDIGHEDSPOLITIKKENS 14 INITIATIVER. Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 324 Offentligt Bilag til besvarelsen af FOU-spørgsmål 324 STATUSOVERSIGT FOR MANGFOLDIGHEDSPOLITIKKENS 14 INITIATIVER. Initiativ 1. Der oprettes

Læs mere

ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet

ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet / December 1. december Redegørelsesdebat om den Udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi 5. december 3. behandling af lovforslag L36 om

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief NATO i Afghanistan Hvad kan vi lære af missionen, og er vi villige til at

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

Strategi for implementering af frivilligpolitikken

Strategi for implementering af frivilligpolitikken Strategi for implementering af frivilligpolitikken Social- og sundhedsområdet udenfor ældrecentrene Indledning Byrådet vedtog den 29. august 2013 en frivilligpolitik for Rebild Kommune. Samtidig vedtog

Læs mere

Dagsorden til møde i Opgaveudvalg for Børn-kvalitetstruktur

Dagsorden til møde i Opgaveudvalg for Børn-kvalitetstruktur GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Opgaveudvalg for Børn-kvalitetstruktur Mødetidspunkt 14-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A + B Indholdsfortegnelse Opgaveudvalg for Børn-kvalitet-struktur

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

Lov om ændring af hjemmeværnsloven

Lov om ændring af hjemmeværnsloven Forslag til Lov om ændring af hjemmeværnsloven (Nedlæggelse af Marinehjemmeværnsinspektoratet og Flyverhjemmeværnsinspektoratet) 1 I lov om hjemmeværnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007,

Læs mere