I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering."

Transkript

1 Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt. 1.2 Disse vilkår skal gælde for både software og tilknyttede ydelser, dvs. 1) vedligeholdelse og 2) Customer Care og øvrige ydelser, der leveres af Toolpack Solutions ApS, medmindre andet er særskilt anført. 1.3 I tilfælde af uklarhed eller uoverensstemmelse mellem vilkårenes forskellige dele, skal de vilkår, der gælder for ydelsen eller softwaren, have forrang. Dvs. de vilkår, der gælder for software, skal gælde fuldt ud for øvrige ydelser, mutatis mutantis, medmindre andet udtrykkeligt er anført heri. I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER 2. TILDELING AF LICENS 2.1 Med nærværende licensaftale (i det følgende kaldet licensaftalen ) får du, med forbehold for rettidig og effektiv betaling af de i nærværende aftale anførte ydelser, og du accepterer, en ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv licens, der alene gælder for intern brug, til den version af Toolpack Solutions ApS software, der er anført i softwarelicensoversigten (i det følgende kaldet softwaren ), herunder patches og tilhørende dokumentation (i det følgende kaldet dokumentation ), der alene leveres på engelsk, medmindre andet er aftalt, med forbehold for de heri anførte vilkår. Toolpack Solutions ApS forbeholder sig ret til at supplere eller ændre de heri anførte vilkår med vilkår, der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. 2.2 Denne licens giver dig ikke en ret eller ejerskab til softwaren, men udgør alene en begrænset brugsret, altid med forbehold for vilkårene i nærværende licensaftale. 2.3 Softwaren kan anvendes til et ubegrænset antal installationer på din lokation og til et ubegrænset antal brugere i din virksomhed (defineret ved ét CVR-nummer). Toolpack Solutions ApS anbefaler, at softwaren testes grundigt før ibrugtagning. 2.4 Du må alene anvende softwaren til internt brug. 2.5 Du er alene berettiget til at give dine medarbejdere og tredjemænd, som du har engageret til at revidere dit regnskab eller dine it-systemer, adgang til softwaren. 2.6 Det er tilladt at foretage backup af softwaren i overensstemmelse med god brancheskik. Backupkopier på transportable datamedier skal mærkes som sådanne og være påført meddelelse om ophavsret hvad angår Toolpack Solutions ApS' ejerskab til softwaren. Backupkopier skal opbevares på et sikkert sted og destrueres OMGÅENDE, såfremt nærværende licensaftale ophører, og såfremt Toolpack Solutions ApS anmoder derom, er du forpligtet til at underskrive en erklæring, hvori dette bekræftes. 2.7 Dine brugsrettigheder som anført heri vedrører alene den udgave af softwaren, der er anført i softwarelicensoversigten. 3. ØVRIGE BEGRÆNSNINGER 3.1 Du må ikke bortgive, udleje, lease side 1 af 8

2 eller sælge softwaren eller overdrage eller på anden måde overføre dine rettigheder i henhold til nærværende licensaftale, medmindre dette er aftalt skriftligt med Toolpack Solutions ApS. Medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning i dit område, er du ikke berettiget til at tilrette, modificere, foretage tilføjelser, sletninger eller ændringer af softwaren, ligesom du ikke må foretage reverse engineering, dekompilere, adskille eller på nogen anden måde forsøge at udlede softwarens kildekode. Førend der foretages dekompilering af softwaren, skal du give et rimeligt skriftligt varsel til Toolpack Solutions ApS, der ikke må være på mindre end 90 kalenderdage, til at tilvejebringe de nødvendige oplysninger og den nødvendige dokumentation for at sikre driftskompatibilitet. Du er alene berettiget til at dekompilere softwaren, såfremt Toolpack Solutions ApS ikke har tilvejebragt de nødvendige oplysninger og den nødvendige dokumentation inden for det rimelige varsel. Det er alene tilladt at foretage dekompilering af softwaren til de formål, der er anført i artikel 6 i EU's direktiv nr. 2009/24/EF. 3.2 Du accepterer at opretholde alle meddelelser vedrørende ophavsret på fuldstændige eller delvise kopier af softwaren. Du må ikke gøre brug af eller give tredjemand tilladelse til at gøre brug af softwaren på en måde, der krænker immaterielle rettigheder, herunder, uden begrænsning, patenter, ophavsrettigheder og varemærkerettigheder, ejendomsrettigheder eller forretningshemmeligheder. 4. LICENS-AUDIT 4.1 Du er til enhver tid forpligtet til at sikre, at din brug af softwaren er i overensstemmelse med din licens. 4.2 Du skal give Toolpack Solutions ApS eller dennes udpegede repræsentant mulighed for at foretage licens-audit af hver enkelt installation en gang hvert halve år. En audit giver Toolpack Solutions ApS mulighed for at kontrollere, om softwaren anvendes i overensstemmelse med din licens. Du skal for egen regning assistere Toolpack Solutions ApS med at udføre sådanne audits. 4.3 Hvis din brug af softwaren overskrider den aftalte brug, eller såfremt Toolpack Solutions ApS i øvrigt kan påvise, at der skal betales yderligere licensafgifter, er Toolpack Solutions ApS berettiget til at fakturere det skyldige beløb i henhold til Toolpack Solutions ApS generelle prisliste. Toolpack Solutions ApS ret til sådanne betalinger skal ikke bortfalde, selv såfremt Toolpack Solutions ApS ikke gør krav på betalingerne i forbindelse med auditen, men dette sker på et senere tidspunkt. 4.4 Intet i det foranstående skal forhindre Toolpack Solutions ApS i at gøre brug af andre beføjelser, herunder, uden begrænsning, retten til at opsige licensaftalen. 5. LICENSAFTALENS LØBETID 5.1 Nærværende licensaftale træder i kraft ( ikrafttrædelsesdato ) ved den første af følgende begivenheder: Ved installation af softwaren eller første gang du anvender softwaren eller ved din underskrift på nærværende licensaftale nedenfor, på hvilken dato du anses for at have accepteret nærværende licensaftale, som løber indtil den opsiges eller misligholdes fra din side. 5.2 Toolpack Solutions ApS kan efter eget valg opsige nærværende licensaftale i tilfælde af misligholdelse af de heri anførte vilkår, herunder, uden begrænsning (i) såfremt der ikke foretages rettidig betaling af vedligeholdelsesgebyrer eller andre gebyrer, der skal betales til Toolpack side 2 af 8

3 Solutions ApS, (ii) såfremt du anvender softwaren til andre formål end det aftalte, eller (iii) såfremt tredjemand på baggrund af instruks, anmodning eller tilladelse fra dig, foretager tilretninger, modificeringer, tilføjelser, sletninger eller ændringer til softwaren, eller (iv) såfremt du laver eller giver tilladelse til, at en tredjemand laver en uretmæssig kopi af softwaren, eller (v) såfremt du giver tilladelse til, at andre end dine medarbejdere anvender softwaren, eller (vi) såfremt du ikke overholder de øvrige bestemmelser i nærværende licensaftale. Derudover er Toolpack Solutions ApS berettiget til at opsige nærværende licensaftale med et skriftligt varsel på mindst 6 måneder til udgangen af et kalenderår. Såfremt licensaftalen opsiges af Toolpack Solutions ApS pga. misligholdelse skal du OMGÅENDE ophøre med enhver brug af softwaren og slette alle kopier af softwaren, herunder, uden begrænsning, eventuelle backupkopier, og såfremt Toolpack Solutions ApS anmoder derom, er du forpligtet til at underskrive en erklæring, hvori dette bekræftes. 6. VEDLIGEHOLDELSE 6.1 Vedligeholdelse løber fra den dato, hvor nærværende licensaftale accepteres, og omfatter: Yderligere forbedringer af softwaren og om muligt udbedring af fejl og mangler Adgangsrettigheder i form af download til nye patches og opgraderinger. Installations- og implementeringsydelser er ikke omfattet. 6.2 Vedligeholdelse kan medføre ændret og/eller nedsat funktionalitet. 6.3 Der vil alene ske vedligeholdelse af de versioner af softwaren, som Toolpack Solutions ApS måtte beslutte, og alene i et sådant tidsrum, som Toolpack Solutions ApS måtte vælge at tilbyde. 6.4 Vedligeholdelse og dine brugsrettigheder er med forbehold for din rettidige betaling af de vedligeholdelsesgebyrer, der er anført i softwarelicensoversigten, eller som i øvrigt skal betales (f.eks. for implementering, support etc.) til Toolpack Solutions ApS. 6.5 Efter den første 12-måneders periode er du på et hvilket som helst tidspunkt berettiget til at opsige vedligeholdelsesydelserne med et skriftligt varsel på 3 måneder til udgangen af et kalenderår. For god ordens skyld understreges det, at Toolpack Solutions ApS efter opsigelsens ikrafttrædelse ikke skal have nogen forpligtelser over for dig hvad angår fejlretning, levering af patches eller lignende, og din adgang til sådanne ydelser kan være underlagt krav om betaling for en ny licens. 7. CUSTOMER CARE 7.1 Hvis Customer Care tilvælges, løber det fra den dato, hvor nærværende licensaftale accepteres, og omfatter: Gratis onlinesupport, adgang til telefon-hotline og øvrige fordele, som er yderligere beskrevet i Customer Careoversigten, der er vedlagt som bilag, hvilket alene gælder for de navngivne brugere, der er anført i softwarelicensoversigten. 8. BETALING OG BETALINGSVILKÅR 8.1 Ethvert beløb, der opkræves af Toolpack Solutions ApS, forfalder til betaling på den dato, der er anført på fakturaen, medmindre andet er anført på fakturaen eller aftalt skriftligt. 8.2 I tilfælde af for sen betaling beregnes rente med 2 % pr. måned eller påbegyndt side 3 af 8

4 måned indtil betaling sker. 8.3 Du må ikke foretage modregning i et beløb, der skyldes til Toolpack Solutions ApS, eller udøve tilbageholdelsesret eller nægte betaling pga. forsinkelse, klage over eller modkrav vedrørende Toolpack Solution ApS ydelser eller produkter. 8.4 I tillæg til ovenstående er Toolpack Solutions ApS i tilfælde af for sen betaling berettiget til uden forudgående varsel at stoppe med at foretage levering af de aftalte ydelser, medmindre andet er aftalt skriftligt. Et sådant ophør skal ikke medføre, at Toolpack Solutions ApS på nogen måde bliver ansvarlig over for dig. Det gælder selv såfremt Toolpack Solutions ApS har fremsendt en rykkerskrivelse eller ved tidligere lejligheder fortsat har leveret de aftalte ydelser. 9. BEGRÆNSET ELLER INGEN GARANTI 9.1 Du anerkender, at du er bekendt med softwarens essentielle funktioner og at du bærer risikoen for, at softwaren ikke lever op til dine ønsker og krav. I tilfælde af tvivl bør du kontakte en medarbejder hos Toolpack Solutions ApS eller eksterne eksperter, førend du indgår nærværende licensaftale. 9.2 Du accepterer, at softwaren, som anden øvrig standardsoftware, muligvis ikke er fri for fejl eller mangler og at Toolpack Solutions ApS ikke yder nogen garanti i den forbindelse ud over, hver der er anført i afsnit 9.3 nedenfor. 9.3 Toolpack Solutions ApS garanterer alene, at softwaren i en periode på 90 dage efter ikrafttrædelsesdatoen i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med dokumentationen. Denne begrænsede garanti omfatter ikke on-site-garanti. Denne begrænsede garanti skal ikke gælde i tilfælde af, at du misligholder licensaftalen, eller i tilfælde af, at manglende overholdelse af dokumentationen eller tilretninger, modificeringer eller ændringer af softwaren, som ikke er foretaget af Toolpack Solutions ApS, forårsager et softwarenedbrud, eller i tilfælde af ulykke, misbrug eller ukorrekt anvendelse. For alle patches eller udskiftet software ydes der garanti i den resterende del af den oprindelige garantiperiode. 10. DINE MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER 10.1 Den eneste misligholdelsesbeføjelse, som du kan påberåbe dig i forhold til en væsentlig mangel ved softwaren, som Toolpack Solutions ApS er ansvarlig for, og Toolpack Solution ApS eneste forpligtelse i henhold til den ovenfor anførte begrænsede garanti, er, at Toolpack Solutions ApS inden for rimelig tid skal udbedre den fejl eller mangel ved softwaren, der forårsager, at softwaren ikke i det væsentligste fungerer i overensstemmelse med dokumentationen, eller, efter Toolpack Solution ApS eget valg, enten skal udskifte softwaren eller godtgøre en forholdsmæssig andel af licensafgiften, som, efter Toolpack Solutions ApS egen opfattelse, svarer til værdien af den ikkeoperative software eller dokumentation. Du har ingen øvrige misligholdelsesbeføjelser ud over, hvad der måtte følge af ufravigelig lovgivning i dit område. 11. INGEN YDERLIGERE GARANTI 11.1 BORTSET FRA DE UDTRYKKELIGE GARANTIER, DER ER ANFØRT HERI, GIVER Toolpack Solutions ApS OG DENNES LEVERANDØRER INGEN YDERLIGERE GARANTI, LØFTER ELLER ERKLÆRINGER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, HERUNDER GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL HVAD ANGÅR SOFTWAREN ELLER UDSTYR, KOMPONENTER, MISTEDE side 4 af 8

5 DATA ELLER MISTET DOKUMENTATION, DATA GENERERET VHA. SOFTWAREN, YDELSER ELLER TEKNISK ASSISTANCE ELLER ALLE ØVRIGE ENHEDER, DER LEVERES AF Toolpack Solutions ApS. 12. BEGRÆNSET ANSVAR 12.1 Toolpack Solutions ApS OG DENNES LEVERANDØRER SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR, OG DU PÅTAGER DIG ANSVARET FOR ALLE SKADER PÅ PERSON OG EJENDOM, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF BRUG AF SOFTWAREN. Toolpack Solutions ApS, DENNES DIREKTIONSMEDLEMMER, AGENTER, MEDARBEJDERE ELLER LEVERANDØRER SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR NOGEN PERSON ELLER ENHED FOR ERSTATNING FOR AVANCETAB ELLER FOR INDIREKTE TAB, MANGLENDE BESPARELSER, HÆNDELIGT TAB ELLER FØLGESKADER, HERUNDER INTERN TID BRUGT TIL AFHJÆLPNING, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER SOFTWARENS YDELSER, SELV SÅFREMT Toolpack Solutions ApS ELLER DENNES DIREKTIONSMEDLEMMER, AGENTER, MEDARBEJDERE ELLER LEVERANDØRER ER BLEVET ORIENTERET OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN ERSTATNING. FOR AT UNDGÅ ENHVER TVIVL VIL TAB AF DATA I DEN FORBINDELSE BLIVE ANSET FOR INDIREKTE TAB. Toolpack Solutions ApS OG DENNES LEVERANDØRERS SAMLEDE OG KUMULEREDE ANSVAR SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DET STØRSTE AF FØLGENDE BELØB: 1) DEN LICENSAFGIFT, DER ER BETALT FOR DEN SOFTWARE (OG SÅLEDES IKKE INKLUSIVE ÅRLIGE VEDLIGEHOLDELSESGEBYRER, GEBYRER FOR CUSTOMER CARE ELLER ØVRIGE GEBYRER), DER HAR GIVET ANLEDNING TIL KRAVET, ELLER 2) KR. 13. TREDJEMANDS RETTIGHEDER 13.1 Såfremt en tredjemand fremsætter et krav over for dig hvad angår en del af den software, der stammer fra Toolpack Solutions ApS (Toolpack Solutions ApS påtager sig intet ansvar overhovedet for dele af softwaren eller software, der stammer fra tredjemand, f.eks. databasesoftware eller operativsystemer, der måtte udgøre en krænkelse af tredjemands immaterielle rettigheder) vedrørende krænkelse af patentrettigheder, ophavsrettigheder eller øvrige immaterielle rettigheder (i det følgende kaldet krav ), vil Toolpack Solutions ApS skadesløsholde kunden for kravet og betale alle omkostninger, al erstatning og alle udgifter herunder advokatsalærer i rimeligt omfang som du måtte blive pålagt af en domstol, der er kompetent til at behandle sagen, forudsat at: (i) du skriftligt orienterer Toolpack Solutions ApS derom seneste 5 dage efter, at du er blevet bekendt med et krav eller et potentielt krav, (ii) Toolpack Solutions ApS alene kan påtage sig at varetage den juridiske håndtering af kravet og alle tilhørende handlinger og forhandlinger, og (iii) du for egen regning bistår Toolpack Solutions ApS med assistance, oplysninger og bemyndigelse i det omfang, dette efter Toolpack Solutions ApS opfattelse er nødvendigt for at opfylde Toolpack Solutions ApS forpligtelser i henhold til nærværende afsnit Uanset ovenstående skal Toolpack Solutions ApS ikke være ansvarlig for (i) krav, der er baseret på en kombination af software og produkter eller ydelser, der ikke er leveret af Toolpack Solutions ApS, og (ii) modificering af softwaren foretaget af andre end Toolpack Solutions ApS Såfremt der sker følgende i forbindelse med et krav eller et potentielt krav: (i) Det måtte blive fastslået af en domstol, der er kompetent til at behandle sagen, eller Toolpack Solutions ApS med rimelighed vurderer, at en del af softwaren krænker side 5 af 8

6 tredjemands rettigheder, (ii) du modtager en kendelse fra en anerkendt domstol, som forhindrer dig i at anvende en del af softwaren, eller (iii) du efter Toolpack Solutions ApS rimelige opfattelse vil modtage en sådan kendelse, skal Toolpack Solutions ApS for egen regning (i) sikre, at du berettiges til fortsat at anvende den pågældende del af softwaren, eller (ii) udskifte eller modificere softwaren, således at den ikke længere krænker tredjemands rettigheder, forudsat at en sådan modificering eller udskiftning vil give dig et væsentligt tilsvarende resultat. Såfremt ingen af ovenstående muligheder er til rådighed ud fra et grundlag, som Toolpack Solutions ApS anser for at være kommercielt rimeligt, er Toolpack Solutions ApS berettiget til helt eller delvist at opsige licensaftalen og refundere den licensafgift, som kunden har betalt for den krænkende del af softwaren, samt den licensafgift, der er betalt for den del af softwaren, som du anser for at være ubrugelig som følge af en sådan uløst krænkelse, ved returnering eller sletning, således som det bestemmes af Toolpack Solutions ApS, af de krænkende og ubrugelige dele af softwaren til Toolpack Solutions ApS. Medmindre andet er udtrykkeligt anført i nærværende afsnit, skal ethvert krav eller potentielt krav, der måtte opstå herunder krav om erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag være omfattet af ansvarsbegrænsningen i afsnit Du er ansvarlig for at sikre, at du har de nødvendige licenser fra tredjemand til at anvende softwaren, herunder, uden begrænsning, opkaldsrettigheder til de relevante databaser, såsom SQL, og Toolpack Solutions ApS påtager sig intet ansvar og ingen forpligtelser i den forbindelse. 14. ESCROW-KLAUSUL VEDRØRENDE DEPONERING AF KILDEKODE 14.1 Såfremt du måtte anmode derom, og på Toolpack Solutions ApS vilkår for en sådan escrow, vil Toolpack Solutions ApS deponere softwarens kildekode hos Integra Advokater i Danmark. Toolpack Solutions ApS skal løbende udskifte denne kildekode med kildekoden fra den senest frigivne version af softwaren. Såfremt Toolpack Solutions ApS går konkurs og konkursboet ikke, på baggrund af din anmodning herom, ønsker at opfylde Toolpack Solutions ApS forpligtelser i henhold til nærværende licensaftale, er du berettiget til i nødvendigt omfang at få adgang til den deponerede kildekode med henblik på at kunne anvende softwaren i henhold til licensaftalen. II. ØVRIGE YDELSER 15. SUPPLERENDE VILKÅR 15.1 I tillæg til ovenstående skal nedenstående afsnit 16 til 18 gælde særligt for andre ydelser, der leveres af Toolpack Solutions ApS, og, i det omfang, det følger af sagens natur, træde i stedet for de foranstående afsnit. De foranstående afsnit skal dog fortsat være gældende i det omfang, de ikke er fraveget herunder. 16. LEVERING 16.1 Alle leveringstidspunkter, der meddeles af Toolpack Solutions ApS, er anslåede tidspunkter, og skal ikke være bindende for Toolpack Solutions ApS, medmindre det aftalte leveringstidspunkt udtrykkeligt er anført i aftalen mellem Toolpack Solutions ApS og dig som fast eller garanteret. 17. BETALING 17.1 Medmindre andet er aftalt skriftligt, vil de ydelser, der leveres af Toolpack Solutions ApS, blive faktureret efter forbrugt tid og forbrugte materialer med side 6 af 8

7 Toolpack Solutions ApS gældende timesats eller en anden standardsats på tidspunktet for levering af ydelserne. 18. MEDDELELSE OM MANGLER 18.1 Uden ugrundet ophold og senest inden 3 dage efter levering af et produkt eller en ydelse, skal du kontrollere det pågældende produkt eller den pågældende ydelse med henblik på at konstatere eventuelle mangler. I tilfælde af, at du konstaterer en mangel, skal du omgående og senest 7 dage efter modtagelsen af produktet eller ydelsen skriftligt eller pr. orientere Toolpack Solutions ApS om manglen. Såfremt klagen ikke indgives rettidigt, vil retten til at gøre en mangel gældende bortfalde Uden at påvirke afsnit 18.1 skal din ret til at klage over mangler under alle omstændigheder bortfalde 12 måneder efter levering af de pågældende produkter eller ydelser. 19. BACKUPKOPIER MV Medmindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt, er du ansvarlig for at sikre, at der foretages fuld backup af data og software på systemer, hvor Toolpack Solutions ApS skal udføre servicefunktioner. 20. BEGRÆNSET ANSVAR 20.1 AFSNIT 12 SKAL GÆLDE I DET HELE, BORTSET FRA, AT Toolpack Solutions ApS OG DENNE LEVERANDØRERS SAMLEDE OG KUMULEREDE ANSVAR IKKE KAN OVERSTIGE DET STØRSTE AF FØLGENDE BELØB: 1) DET BELØB, DER ER BETALT FOR DE YDELSER, DER GIVER ANLEDNING TIL KRAVET, ELLER 2) KR. III. DIVERSE 21. OVERDRAGELSE 21.1 Toolpack Solutions ApS er uden dit samtykke berettiget til at overdrage sine rettigheder i henhold til nærværende licensaftale helt eller delvist til tredjemand eller til at betro opfyldelsen af sine forpligtelser eller dele heraf til underleverandører. Toolpack Solutions ApS brug af underleverandører friholder ikke Toolpack Solutions ApS fra sine forpligtelser over for dig Du er ikke berettiget til at overdrage dine rettigheder i henhold til nærværende licensaftale til tredjemand uden samtykke fra Toolpack Solutions ApS. 22. TVISTER, LOVVALG OG VÆRNETING 22.1 NÆRVÆRENDE LICENSAFTALE SKAL VÆRE UNDERLAGT OG ER UDARBEJDET I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN I DANMARK, UDEN AT TAGE HENSYN TIL BESTEMMELSER I AFTALEN, DER KAN FØRE TIL ANVENDELSE AF ANDEN MATERIEL LOVGIVNING END DANSK LOVGIVNING ENHVER TVIST, STRIDIGHED ELLER ETHVERT KRAV, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED NÆRVÆRENDE LICENSAFTALE, ELLER SOM FØLGE AF AFTALENS MISLIGHOLDELSE, OPSIGELSE ELLER UGYLDIGHED, SKAL AFGØRES AF DE ORDINÆRE DANSKE DOMSTOLE PARTERNE ACCEPTERER HERVED UIGENKALDELIGT, AT KØBENHAVNS BYRET SKAL VÆRE AFTALT VÆRNETING I FØRSTE INSTANS UANSET OVENSTÅENDE SKAL Toolpack Solutions ApS EFTER EGET VALG VÆRE BERETTIGET TIL AT ANLÆGGE RETSSAG MOD DIG VED EN DOMSTOL EFTER Toolpack Solutions ApS VALG, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, I TILFÆLDE AF MANGLENDE BETALING ELLER KRÆNKELSE AF Toolpack Solutions ApS IMMATERIELLE RETTIGHEDER ELLER side 7 af 8

8 FORRETNINGSHEMMELIGHEDER ELLER MISLIGHOLDELSE AF LICENSAFTALEN. side 8 af 8

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1 Dynalogic a/s giver hermed, på de vilkår der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold - salg og levering. Indhold Indhold... 1 1. INDLEDNING... 2 2. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR... 2 3. YDELSER UDEN FOR AFTALERNE... 2 4. BETALING... 2 5. LEVERING... 3 6. ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER...

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

LESSOR til Microsoft Dynamics NAV - Opdaterings- og licensaftale for On-Premises 2/6

LESSOR til Microsoft Dynamics NAV - Opdaterings- og licensaftale for On-Premises 2/6 Betingelser pr. 6. oktober 2014 1. Definition On-Premises benyttes, hvor kunden har installeret produktet på kundens egen server. 2. Licensomfanget 1. Kunden opnår en tidsbegrænset, uoverdragelig og ikke

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Parterne kan aftale, at Wingmen Solutions ApS som en del af ydelserne skal levere produkter, herunder software, hardware og/eller andet udstyr.

Parterne kan aftale, at Wingmen Solutions ApS som en del af ydelserne skal levere produkter, herunder software, hardware og/eller andet udstyr. 1. Omfang Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser (herefter benævnt "betingelserne") gælder for Wingmen Solutions ApS levering af produkter, service og konsulentassistance (herefter benævnt "ydelserne")

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK.

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. SOFTWARE-LICENSAFTALE VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. ENHVER AF OVENNÆVNTE HANDLINGER INDIKERER, AT

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Bilag 19 Projektvilkår

Bilag 19 Projektvilkår Bilag 19 Projektvilkår Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDHOLD... 4 3 PROJEKTAFTALER... 5 3.10 LEVERANDØRENS ADMINISTRATION AF PROJEKTER... 6 4 LEVERINGSFORPLIGTELSER...

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

Det er en forudsætning for adgang til Kravkonfiguratoren, at den årlige licens betales.

Det er en forudsætning for adgang til Kravkonfiguratoren, at den årlige licens betales. Kravkonfigurator licensbetingelser Det er en forudsætning for adgang til Kravkonfiguratoren, at den årlige licens betales. Licensgebyret, som fremgår af Bygherreforeningens gældende prisliste, forfalder

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU)

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) Mellem (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement Standard Vilkår 1. Formål og omfang Disse Vilkår fastlægger rammerne for (Ingenium Golf) levering af Applikationer og Web-Services til Kunder, samt dertil knyttede abonnementer. Vilkårene kan udelukkende

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere