This page intentionally left blank

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "This page intentionally left blank"

Transkript

1

2 EU-statsstøtteret

3 This page intentionally left blank

4 Peter L. Vesterdorf og Mogens Uhd Nielsen EU-statsstøtteret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009

5 EU-statsstøtteret 2009 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Damm s Forlagsbogbinderi, Randers Printed in Denmark 2009 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax:

6 Indhold Indholdsfortegnelse Forord Forkortelser Kapitel 1. EU s grundlæggende Statsstøtteforbuddet i art. 87, stk Støttetyper Driftsstøtte og investeringsstøtte Beskæftigelsesstøtte Sektorstøtte kontra horisontal støtte Støtte i form af tilskud mv Løntilskud til enkelte lønmodtagere Tilrådighedsstillelse af lokaler, konsulentbistand mv Favorisering ved tilbudsgivning Støtte ved hjælp af krydssubsidiering Parafiskale afgifter Støtte til virksomheder i andre lande Støtte ved hjælp af tariffastsættelse Minimums- og maksimumspriser Kompensation for tjenesteydelser for det offentlige Eksportstøtte Nærmere om art Statsstøttebegrebet Støttedefinition Statsstøtte omfatter også støtte fra andre offentlige myndigheder og enheder end fra staten Statsstøtte omfatter også støtte ydet af organer udpeget eller oprettet af staten Statsstøtte omfatter både støtte til private og offentlige virksomheder Virkningen, ikke formålet, er afgørende

7 1.3.7 Statsstøttebegrebet er principielt et objektivt begreb Selektivitet Statsmidler Støttens form er ikke afgørende Erstatning og modydelser Fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene Begunstigelse Visse virksomheder eller produktioner Påvirkning af samhandelen mellem medlemsstater og konkurrenceforvridning Undtagelserne i art. 87, stk Undtagelserne i art. 87, stk Kommissionens udøvelse af beføjelserne i art Mulighed for undtagelser fra statsstøtteforbuddet i art. 87, stk. 1, vedtaget af Rådet Art. 89 om Rådets kompetence til at udstede fornødne forordninger med henblik på anvendelsen af art. 87 og 88 mv Statsstøttereglernes anvendelsesområde Kapitel 2. Procedurereglerne Anmeldelse og procedure Art. 88 om anmeldelse Procedureforordningen (forordning 659/99) Procedureforordningens emner Ulovlig støtte Støtteordninger og individuel støtte Eksisterende og ny støtte Kommissionens beslutninger: Terminologi Anmeldelsespligten Stand-still-bestemmelsen Medlemsstaternes oplysningspligt i forbindelse med anmeldelse Den foreløbige procedure Den formelle procedure Afslutning af den formelle procedure Om proceduren vedrørende ulovlig støtte Påbud om indstilling af støtteforanstaltninger eller foreløbig tilbagebetaling af støtte beslutning om endelig tilbagebetaling

8 Forældelsesfrist for krav om tilbagebetaling Om proceduren ved misbrug af støtte Procedure vedrørende eksisterende støtteordninger Om tredjeparters interesse og muligheder Om overvågning og kontrol Tavshedspligt Offentliggørelse af beslutninger Gennemførelsesbestemmelser og rådgivende udvalg Beregning af tidsfrister Transparensdirektivet Kommissionens meddelelse om anvendelsen af art. 92 (nu 87) og 93 (nu 88) og af art. 5 i transparensdirektivet på offentlige virksomheder i fremstillingssektoren Bemyndigelsesforordningen Området for gruppefritagelsesforordninger De minimis-støtte Oplysnings- og indberetningspligt Forslag til ændring af bemyndigelsesforordningen Kapitel 3. Horisontal støtte Forordningen om de minimis-støtte Anvendelsesområde De minimis-støtte og tilknyttede betingelser Medlemsstaternes tilsyn Tidsmæssig anvendelse og overgangsbestemmelser Midlertidige foranstaltninger med hensyn til de minimis-støtte Introduktion til den generelle gruppefritagelsesforordning Gruppefritagelsens karakter og formål Forholdet mellem GGF og de bestående gruppefritagelsesforordninger og retningslinjer m.v Større, materielle forskelle og ligheder mellem de bestående gruppefritagelsesforordninger og GGF Ikrafttrædelse, ophævelse og overgangsforanstaltninger Den generelle gruppefritagelsesforordnings anvendelsesområde Anvendelsesområderne Statsstøtteformer De almindelige betingelser (kapitel 1 i GGF)

9 3.2.7 Særlige betingelser (kapitel II i GGF) Miljøstøtte Generelt om retningslinjerne for miljøstøtte Anvendelsesområde Investeringsstøtte med miljøformål Støtte til virksomheder, som lever op til strengere krav end EU s, eller som øger niveauet for miljøbeskyttelse i tilfælde, hvor der ikke gælder EU-krav Transportmidler Støtte til fremskyndet opfyldelse af nye EUkrav Støtte til miljøstudier Energibesparelse Støtte til fremme af brug af vedvarende energi Støtte til kombineret kraftvarmeproduktion Støtte til energieffektiv fjernvarmeproduktion Affaldshåndtering Oprensning af forurenede grundarealer Støtte til flytning af virksomhed Støtte i forbindelse med brug af omsættelige forureningstilladelser Særligt om tilskyndelsesvirkning Støtte til miljøprojekter af fælleseuropæisk interesse Støtte igennem nedsættelse af eller fritagelse fra at betale miljøafgifter Støtte, der skal gøres til genstand for en detaljeret vurdering Kumulation, rapportering, kontrol Gennemførelse af retningslinjerne Særligt om frivillige aftaler vedrørende miljøbeskyttelse Midlertidige foranstaltninger med henblik på støtte til produktion af grønne produkter Støtte til forskning, udvikling og innovation Indledning Anvendelsesområde Afvejningstesten

10 3.4.4 EF-traktatens art. 87, stk. 1, (statsstøttebegrebet) og FUI Grundlaget for støttens forenelighed med fællesmarkedet Rammebestemmelsernes opbygning og iværksættelse af afvejningstesten Støtte til visse kategorier af FUI Støtte til forsknings- og udviklingsprojekter Støtte til tekniske gennemførlighedsundersøgelser Støtte til små og mellemstore virksomheders udgifter til industrielle ejendomsrettigheder Støtte til unge innovative virksomheder Støtte til proces- og organisationsinnovation inden for tjenesteydelser Støtte til innovationsrådgivning og til innovationssupportydelser Støtte til lån af højt kvalificeret personale Støtte til innovationsklynger Støttens tilskyndelsesvirkning og nødvendighed Kumulering Medlemsstaternes pligter Rednings- og omstruktureringsstøtte Rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder Anvendelsesområde Det retlige grundlag for rammebestemmelser om rednings- og omstruktureringsstøtte Hvem kan yde støtten? En kriseramt virksomhed Nystartede virksomheder Selskaber, der indgår i en koncern Virksomheder, som tidligere har modtaget ulovlig statsstøtte Redningsstøttes karakter Omstruktureringsstøttes karakter Princippet om engangsstøtte (one time, last time) Individuel redningsstøtte Individuel omstruktureringsstøtte Ændringer af omstruktureringsplanen

11 Omstrukturereringsstøtte i regionalstøtteberettigede områder Omstruktureringsstøtte til små og mellemstore virksomheder Støtte til dækning af sociale omkostninger Særligt om nationale rednings- og omstruktureringsstøtteordninger til gunst for små og mellemstore virksomheder Omstruktureringsstøtte i landbrugssektoren Regionalstøtte Indledning Afgrænsning af regioner Regioner omfattet af art. 87, stk. 3, litra a Regioner omfattet af art. 87, stk. 3, litra c Regionalstøttekort Retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte for Anvendelsesområde Regional investeringsstøtte Driftsstøtte Støtte til nyoprettede små virksomheder Risikokapitalinvesteringer i små og mellemstore virksomheder Indledning Anvendelsesområde Statsstøttebegrebets anvendelse på risikokapitalområdet Kriterier for vurdering af foreneligheden af støtte i form af risikovillig kapital med fællesmarkedet Almindelige betingelser Detaljeret vurdering af særlige situationer Detaljeret vurdering støttens positive virkninger Detaljeret vurdering støttens negative virkninger Kommissionens afvejning og beslutning Kumulering Overvågning og rapportering Midlertidige foranstaltninger mht. statsstøtte og risikovillig kapital Statsstøtte og skat

12 3.9 Statslige garantier og andre finansielle instrumenter Indledning Nærmere om Kommissionens meddelelse om anvendelse af artiklerne 87 og 88 i EF-traktaten på statsstøtte i form af garantier Betingelser, der udelukker eksistensen af statsstøtte Garantiordninger Garantier, der indebærer statsstøtte som defineret i art. 87, stk Justering af eksisterende garantier Midlertidige bestemmelser med hensyn til støtte i form af garantier Privatisering De offentlige myndigheders salg af jord og bygninger Privatisering og salg af offentlige aktiver Midlertidige foranstaltninger vedrørende støtte i form af rentetilskud Kapitel 4. Sektorstøtteordninger Kul og stål Stål Kul Skibsbygningsindustrien Kunstfibre (tekstiler) og motorkøretøjer Luftfart Retningslinjer for luftfartssektoren EF-retningslinjer for finansiering af lufthavne og statslig startstøtte til luftfartsselskaber, som opererer fra regionale lufthavne Finansiering af lufthavne Startstøtte Søtransport Eksportstøtte Eksportkreditforsikring og statsstøtte Midlertidige foranstaltninger mht. kortfristet eksportkreditforsikring Byfornyelse Elektricitetssektoren Støtte til transport ad jernbane, veje og indenlandske vandveje Offentlig personbefordring med jernbane og ad vej

13 4.11 Retningslinjer for statsstøtte til jernbanesektoren Indledning Finansiering af jernbanevirksomheder ved hjælp af infrastrukturfinansiering Støtte til køb eller fornyelse af rullende materiel Gældseftergivelse Støtte til omstrukturering af jernbanevirksomheder omstrukturering af en godstransportdivision Støtte til samordning på transportområdet Støtteberettigede omkostninger Statslige garantier til fordel for jernbanevirksomheder Kumulering af støtte Eksisterende støtte Ikrafttrædelse og revision Landbrug Indledning EF-rammebestemmelser for statsstøtte til landbrug og skovbrug for Små og mellemstore virksomheder i landbruget De minimis-støtte i landbrugssektoren Fiskeri Retningslinjer for behandling af statsstøtte til fiskeri og akvakultur Små og mellemstore virksomheder inden for fremstilling, forarbejdning og afsætning af fiskevarer Indledning Anvendelsesområde Almindelige betingelser Andre almindelige betingelser Støttekategorier Gennemsigtighed og tilsyn De minimis-støtte i fiskerisektoren Anvendelsesområde De minimis-loftet i fiskerisektoren Kumulation Tilsyn Overgangsforanstaltninger Tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse (public service-ydelser) Tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse

14 Altmark-dommen Kommissionens beslutning om anvendelse af bestemmelserne i EF-traktatens art. 86, stk. 2, på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse Fællesskabsrammebestemmelser for statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste Radio og fjernsyn (tv) og kompensation for public serviceforpligtelser Den finansielle sektor Bankmeddelelsen Indledning Garantier for pengeinstitutters forpligtelser Rekapitalisering af pengeinstitutter Kontrolleret afvikling af pengeinstitutter Andre former for likviditetsbistand Hurtig behandling af statsstøttesager Meddelelsen om rekapitalisering Indledning Principper Indtrædelsesprisen ved rekapitaliseringer Incitamenter til tilbagebetaling af statens kapitalindskud Forebyggelse af uberettigede konkurrencefordrejninger Revision Kapitaltilførsler med henblik på redning af andre banker Om anmeldelse Kapitel 5. Forholdet mellem EF-traktatens regler om statsstøtte og mellem disse og andre regler i EF-traktaten Forholdet mellem art. 87 og art. 73 om støtte i transportsektoren Forholdet mellem art. 87 og art. 76 om forbud mod priser mv. på transportområdet, som indebærer understøttelse eller beskyttelse til fordel for en eller flere virksomheder eller industrier Forholdet mellem art. 86 og art

15 5.4 Forholdet mellem anmeldelsesbestemmelsen i art. 88, stk. 3, og art. 86, stk. 2, om kompensation for udførelsen af opgaver af almindelig økonomisk interesse Forholdet mellem art. 87 og art. 86, stk. 2, om visse virksomheder med offentligretlige driftsforpligtelser Forholdet mellem art. 87 og art. 36 om støtte i landbrugssektoren Forholdet mellem art. 87 og art. 81 om konkurrencebegrænsende aftaler og art. 82 om misbrug af en dominerende stilling på markedet Forholdet mellem art. 87 og art. 28 om kvantitative indførselsrestriktioner og alle foranstaltninger med tilsvarende virkning Forholdet mellem art. 87 og art. 31om statslige handelsmonopoler Forholdet mellem art. 87 og art. 90 om diskriminerende interne afgifter og art. 25 om forbuddet mod told og afgifter med tilsvarende virkning Kapitel 6. Udvalgte emner Om den retlige natur af Kommissionens rammebestemmelser, retningslinjer, meddelelser og breve om statsstøtte Statsstøtte og fusion af virksomheder Det markedsøkonomiske investorprincip Krydssubsidiering Kumulation af støtte Om statslån, støttelofter, støtteintensitet, subventionsækvivalent Generelt om adgangen til at yde statslige lån til virksomheder Støttelofter og støtteintensitet Subventionsækvivalent Præferentielle energitariffer Kapitel 7. Tilbagebetaling af statsstøtte Indledning Hvad skal tilbagebetales? Beregning af renter Hvem skal effektuere Kommissionens beslutning om tilbagebetaling, og efter hvilke regler? Hvem skal tilbagebetale? Beskyttelse af den berettigede forventning

16 7.7 Tilbagebetaling de facto umulig Manglende efterlevelse af en tilbagebetalingsbeslutning Kapitel 8. Domstolene og statsstøtte Domstolskontrol Annullationssøgsmål mod Kommissionens beslutninger Hvad kan gøres til genstand for et annullationssøgsmål? Hvad går Domstolsprøvelsen ud på? Hvem kan anlægge annullationssøgsmål? Tidsfrister for anlæggelse af annullationssøgsmål Intervention i annullationssøgsmål Passivitetssøgsmål mod Kommissionen Erstatningssøgsmål mod Kommissionen Opsættende virkning og foreløbige forholdsregler Kommissionens håndhævelsesmuligheder ved EFdomstolen De nationale domstoles involvering i statsstøttesager Kapitel 9. Danske regler om statsstøtte Konkurrenceloven og konkurrenceforvridende offentlig støtte Erfaringer med konkurrencelovens regler om konkurrenceforvridende offentlig støtte Adresser Litteratur Domme Index

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER Bemærk: Faktabladene i bilaget er koncise og, i nogle tilfælde, forenklede sammendrag af statsstøttelovgivningen på de områder, der anses for de mest relevante

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

Statsstøtte. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Michael Honoré

Statsstøtte. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Michael Honoré Statsstøtte Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Michael Honoré I. Introduktion til statsstøttereglerne Statsstøttereglerne Reglerne om statsstøtte findes i både EUF-traktaten (artikel

Læs mere

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION 30.12.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende C 323/1 I (Meddelelser) KOMMISSIONEN FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION (2006/C 323/01) Side 1. INDLEDNING...........................................................................................

Læs mere

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Retningslinjer

Læs mere

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) C 155/10 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Denne meddelelse erstatter Kommissionens meddelelse om anvendelsen

Læs mere

Konkurrencelovgivningen i Danmark

Konkurrencelovgivningen i Danmark ERHVERVS MINISTERIET Konkurrencelovgivningen i Danmark Bind 2 Bilag Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning i statistikken 1260 Betænkning om

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

Forslag. Udbudslov 1)

Forslag. Udbudslov 1) Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen Forslag til Udbudslov 1) Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Formål og generelle

Læs mere

Vejledning om konkurrenceforvridende

Vejledning om konkurrenceforvridende Vejledning om konkurrenceforvridende støtte 2000 135136_omslag9.p65 2 25-10-00, 11:56 Indhold 2 1 Indledning 5 2 Hvilke aktiviteter er omfattede? ÿ 2.1 Hvad er støtte? 8 2.2. Hvad er erhvervsvirksomhed?

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2. Udvidelse af den danske tonnageskatteordning, således at der kan tages hensyn til udlejning af salgslokaler.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2. Udvidelse af den danske tonnageskatteordning, således at der kan tages hensyn til udlejning af salgslokaler. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 01.XII.2004 C (2004) 4516 fin Vedr.: Statsstøtte nr. N 171/2004 Danmark Ændring af den danske tonnageskatteordning, således at der kan tages hensyn til udlejning af salgslokaler

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I.

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I. 19.5.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 130/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for vertikale begrænsninger

Læs mere

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen) Forslag til Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark Mikroelektronik Center (MIC) Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 6. december 2000, registreret

Læs mere

Har du eller din konkurrent modtaget statsstøtte og er det et problem? v/michael Honoré Uddannelsesdagen 2015

Har du eller din konkurrent modtaget statsstøtte og er det et problem? v/michael Honoré Uddannelsesdagen 2015 Har du eller din konkurrent modtaget statsstøtte og er det et problem? v/michael Honoré Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Introduktion: mine og jeres forudsætninger Hvornår er der tale om statsstøtte? Eksempler

Læs mere

Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1. (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1. Formål og definitioner

Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1. (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1. Formål og definitioner NaturErhvervstyrelsen Den 24. juni 2014 Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1 (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med loven er at skabe

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Helle Bødker Madsen SUNDHEDSRET. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Helle Bødker Madsen SUNDHEDSRET. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Helle Bødker Madsen SUNDHEDSRET 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sundhedsret Helle Bødker Madsen Sundhedsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Helle Bødker Madsen Sundhedsret 3. udgave,

Læs mere

REDEGØRELSE. om kommuners engagement i professionel fodbold. Kapitel 1. Indledning. INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001

REDEGØRELSE. om kommuners engagement i professionel fodbold. Kapitel 1. Indledning. INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001 INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001 Kontor: 2. kommunekontor J. nr.: 2000/11021-45 REDEGØRELSE om kommuners engagement i professionel fodbold Kapitel 1 Indledning Denne redegørelse omhandler

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere