Standardkontoplan for institutioner i MDI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standardkontoplan for institutioner i MDI"

Transkript

1 Standardkontoplan for institutioner i MDI

2 Indhold Generelt om denne vejledning og kontoplaner... 4 Formål med denne vejledning... 4 Generelle regler... 4 Generelt om udgifter... 4 Krav til bogføring... 4 Krav til bogføring... 4 Opbygningen af kontoplanen i Navision... 5 MDIs økonomi- og regnskabssystem... 5 Opbygning af kontoplanen... 5 Institutionssegmentet... 6 Organisatorisk enhed... 6 Standardkontosegmentet... 6 Standardkontosegmentet... 6 Standardkontosegmentets fire cifre... 7 Hovedområder... 7 Områdegrupper... 7 Arter... 8 Hovedområde 0 Tilskud Hovedområde Driftstilskud Hovedområde 1 Personale Hovedområde Løn Løn andet Refusioner Øvrige personale-omkostninger Hovedområde 2 Ejendom Hovedområde Husleje Energi Skatter og afgifter Forsikring og bevogtning Indvendig vedligeholdelse Version 1.0 Side 2 af 19

3 25 Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Hærværk og indbrud Hovedområde 3 Øvrige udgifter, faste Hovedområde Udflytterbus Andre busordninger Persontransport Hovedområde 4 Øvrige udgifter, fleksible Hovedområde Forplejning Beskæftigelse Inventar Rengøring Tjenestekørsel EDB Kontorhold Andet Hovedområde 5 Administration Hovedområde Administration Hovedområde 6 Renter og afdrag Hovedområde Renter og afdrag Version 1.0 Side 3 af 19

4 Generelt om denne vejledning og kontoplaner Formål med denne vejledning Denne vejledning gennemgår kontoplanen i Navision. Vejledningen retter sig imod alle institutioner i MDI. Generelle regler Der stilles en lang række krav til selvejende institutioners økonomistyring, herunder retvisende regnskabsføring og dækkende rapportering til bestyrelse og kommune. Kontoplanen afspejler derfor det kommunale budget- og regnskabssystem, som omfatter et sæt af regler vedrørende formen for kommunernes årsbudget og regnskab m.v. Reglerne er fastsat af indenrigsministeren med hjemmel i den kommunale styrelseslovs. Generelt om udgifter Som eksempel på udgifter, der er direkte forbundet med selve pasningen, kan nævnes udgifter til lønninger til personale, der passer børnene (herunder vikarer), varer og materialer, der forbruges i forbindelse med pasningen af børnene (forplejning, bleer, legetøj mv.) samt aktiviteter med børnene (udflugter, koloniophold mv.). Som eksempel på udgifter, der er nødvendige for at sikre den almindelige pasningsydelse kan nævnes udgifter til inventar (borde, stole, hårde hvidevarer m.v.), barnevogne, udstyr til legepladser, apparaturer (musikanlæg mv.), rengøring, løbende vedligeholdelse af lokaler, strøm, vand og varme samt udgifter i forbindelse med administration på selve institutionen (dvs. den administration der varetages af det på institutionen ansatte personale), køkkenpersonale og forældrebestyrelser. Dette gælder endvidere for udgifter til lokaler i sig selv (dvs. husleje), udvendig bygningsvedligeholdelse og udenomsarealer. Krav til bogføring Krav til bogføring Bogføring skal foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Det kommunale budget- og regnskabssystem og øvrige relevante forskrifter er fulgt. Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse med årsbudgettet og kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger. Desuden forpligtes kommunerne efter lovens 42 til i et særligt regulativ at fastsætte nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen m.v. Version 1.0 Side 4 af 19

5 Indholdet af kommunernes kasse- og regnskabsregulativer kan afvige på tværs af kommunerne, men helt generelt skal bogføring være dokumenteret ved et original bilag og bogføringen skal ske løbende dvs. at den foretages i den måned hvor udgiften er foretaget. Processen i forbindelse med køb af en vare eller tjenesteydelse vil generelt kunne illustreres som i følgende oversigt: Ordren afgives (disponering) Regningen (fakturaen) modtages Regningen kontrolleres og attesteres Regningen anvises til udbetaling Regningen registreres i regnskabssystemet Beløbet tilsendes leverandør (betaling) Oversigten viser en normalt forekommende proces. Der vil naturligvis i praksis kunne forekomme andre procesforløb. Opbygningen af kontoplanen i Navision MDIs økonomi- og regnskabssystem Opbygning af kontoplanen MDI har ansvaret for driften af Navision og er ansvarlig for de systemtekniske funktioner i systemet, herunder ansvaret for at kontoplanerne i Navision er opdaterede. Denne vejledning beskriver den overordnede struktur i kontoplanen. Kontoplanen er opbygget af følgende segmenter: Institutionsnummer (institution) Kontonummer (standardkonto) Projekt (projektkonto) Segmentet institution henfører til det unikke institutionsnummer ved MDI. Alle konteringer skal indeholde institutionsnummer. Segmentet standardkonto er opbygget i overensstemmelse med kommunernes eller indenrigsministeriets standardkontoplan. Alle konteringer skal indeholde kontonummer. Segmentet projektkonto henfører projekter, legater eller afdelinger - hvortil der stilles krav om særskilt regnskab eller hvor der evt. ønskes mulighed for særskilt regnskab (på f.eks. et eller flere pasningsmoduler). Medmindre der næres ønske om eller stilles krav om andet skal konteringer ikke indeholde projektnummer. Version 1.0 Side 5 af 19

6 Eksempel Kontostreng: projekt 1 Kontostreng: institution standardkonto - projektkonto Institution 001 henfører til Absalons Sogn Børnehave Standardkonto 4219 henfører til Inventar - Varekøb m/moms - anskaffelse Projektkonto projekt 1 henfører til Projekt 1 (f.eks. ny legeplads hvortil der kræves særskilt regnskab) Institutionssegmentet Organisatorisk enhed Udgifter og indtægter, der er direkte forbundet med selve pasningen samt udgifter og indtægter, der er nødvendige for at sikre den almindelige pasningsydelse, er i regnskabet omfattet af indenrigs- og sundhedsministeriets autoriserede registrering på omkostningssted dvs. organisatorisk enhed. Institutionssegmentet er det første segment i kontostregen og hænger nøje sammen den autoriserede registrering på omkostningssted. Institutionssegmentet består af tre cifre som er unikt for hver institution. Standardkontosegmentet Standardkontosegmentet Standardkontosegmentet er det andet segment i kontostrengen. Dette segment er sammensat med udgangspunkt i område- og artskontering fra henholdsvis kommuner og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Af praktiske årsager er det imidlertid ikke en direkte afspejling af hverken område- eller artskontering. For det første fordi områdekontering afviger på tværs af kommuner. For det andet fordi Indenrigs- og Sundhedsministeriet omfattende artskontering kræver en omfattende udvidelse af den eksisterende kontostreng. Opbygningen af standardkontosegmentet sikrer dog at krav om område- og artskontering efterleves i forbindelse med tilskudsregnskabet. Standardkontoen angiver arten af udgifter og indtægter. Standardkontoen anvendes på tværs af alle institutioner og er derfor ikke unik for de enkelte institutioner. Samme standardkonto anvendes således på tværs af alle kommuner, men adgangen til enkelte standardkonti kan være begrænset i forhold til de forskellige krav, som stilles af kommunerne i forbindelse med tilskudsregnskabet. Version 1.0 Side 6 af 19

7 Standardkontosegmentets fire cifre Standardkontosegmentet er opbygget af fire cifre Første ciffer angiver hovedområde Andet ciffer angiver områdegruppe Tredje ciffer er en underopdeling af områdegruppe 1000 Fjerde ciffer er en opdeling efter art Hovedområder Standardkontosegmentet er inddelt i følgende hovedområder: Hovedområde Tekst 0 Tilskud 1 Personale 2 Ejendom 3 Øvrige udgifter, faste 4 Øvrige udgifter, fleksible 5 Regnskabsføring og revision m.v. 6 Renter og afdrag 7 Anvendes ikke 8 Aktiver 9 Passiver Områdegrupper Hvert hovedområde er inddelt i en række områdegrupper. Da navision ikke håndterer områdekontering, som det kendes fra indenrigsministeriets standardkontoplan er det vigtigt at være opmærksom på placeringen af standardkontoen i områdegruppe inden der påføres kontering. Områdegruppe er ikke nødvendigvis afspejlet i selve kontoteksten. F.eks. kan tjenesteydelser uden moms optræde i flere områdegrupper og det er derfor nødvendigt at konsultere kontoplanen for at placere konteringen i den korrekte områdegruppe. Version 1.0 Side 7 af 19

8 Arter Det er desuden vigtigt at være opmærksom på om en udgift skal konteres med eller uden moms. Hovedreglen er at alle varekøb og tjenesteydelser inkl. moms registreres på en standardkonto som slutter med 9. Alle varekøb, tjenesteydelser og lønudgifter uden moms registreres på en standardkonto som slutter med 0. Alle indtægter registreres på en standardkonto som slutter med 7. Udgifter med og uden moms Langt de fleste varer og ydelser er momspligtige. Visse ydelser er dog undtaget for moms, f.eks. taxakørsel og salg af finansielle ydelser. Momsen i Danmark udgør p.t. 25 % af en vares eller tjenesteydelses pris, inkl. diverse tillæg som fx fragt eller porto. Som institution er I berettiget til at få afløftet købsmomsen for indkøb i Danmark, dvs., at den del af en faktura, der dækker moms, fjernes fra det endelige regnskab. Der afløftes moms af alle indkøb undtagen fx: rejser porto repræsentation tjenestebiler, der kun anvendes til persontransport. Forfatterbesøg, museumsbesøg Momsen vil normalt fremgå af fakturaen.en forudsætning for at kunne få afløftet momsen er, at sælgers SE-nummer fremgår af fakturaen. Specielt vedrørende tjenesteydelse gælder, at hvis personen/firmaet er momsregistreret, afløftes momsen som for øvrige varer. Findes der ikke et SE-nummer (momsregistreringsnummer), opfattes ydelsen som B-indkomst-pligtig. Af bilaget skal derfor fremgå: CPR-nummer, navn og adresse. Momspligtig Man er først pligtig til at lade dig momsregistrere, når ens omsætning (uden moms) overstiger kr. indenfor en 12 måneders periode. Det vil almindeligvis ikke være relevant for Jer, men vær opmærksom derpå i de tilfælde, hvor I fx vil sælge nogle reoler eller lignende, som I ikke har skullet bruge mere. Så hvis I sælger noget, så sørg for at beløbet ikke overstiger kr. Udenlandske Fakturaer Det er vigtigt at huske, at køb i udlandet med moms, skal konteres på konti UDEN moms. Det skyldes, at den danske stat ikke refunderer (afløfter) momsen, da momsen er betalt i andet land. Det bør derfor overvejes om det kan betale sig, da man skal sammenligne tilbuddet fra DK uden moms med tilbud fra andet land med moms. Version 1.0 Side 8 af 19

9 Projektsegmentet Projektsegmentet Segmentet projektkonto kan anvendes hvor der enten stilles krav om særskilt regnskab fx i forhold til et legat eller en ombygning, eller hvor der ønskes et overblik over forbruget fordelt på institutionens enkelte afdelinger eller stuer. Projektsegmentet er stadig en del af det samlede regnskab Det er slåedes kun i det tilfælde hvor der stilles krav derom, eller hvor man selv ønsker at holde et område af det samlede regnskab adskilt, at der i konteringen skal anvendes projektnummer. Der er fire forskellige kategorier at vælge imellem indenfor projektkontosegmentet: afdeling, projekt, legat og fælles, og inden for hver kategori er det muligt at adskille op til fem forskellige regnskaber (afdeling 1, afdeling 2, afdeling 3, afdeling 4, afdeling 5. Projekt 1, projekt 2, projekt 3 osv. Det er desværre ikke muligt omdøbe de enkelte projektkontonavne. Det skyldes, at det er en del af det samlede regnskab, og derfor kan det kun hedde de entydige navne, som de gør. Hvis man fx ønsker at adskille regnskabet på tre afdelinger af institutionen, skal man selv vide, hvilken der er afdeling 1, 2 og 3, når man konterer. Det samme gælder for de øvrige konti, har man fx to forskellige projekter, fx ny legeplads = projekt 1 og inklusionsprojekt med ekstern finansiering = projekt 2, så skal man selv huske, hvad der er hvad, når man konterer. Afdeling anvendes når man ønsker at underopdele på afdelinger eller stuer, så der er præcist overblik over, hvor stor en del af det samlede regnskab, der anvendes på de enkelte afdelinger eller stuer. Projekt anvendes typisk når man vil holde styr på økonomien ved ombygninger, eller hvis man har fået tildelt penge fra en ekstern pulje til et pædagogisk projekt, og hvor der skal aflægges særskilt regnskab. Det kan også være ved køb af ny legeplads eller små projekter, hvor der er knyttet økonomi til, og hvor man vil følge om forbruget svarer til det budget, som man havde afsat dertil. Legat anvendes ved tildeling af legatmidler eller fondsmidler. Der er ved sådanne bevillinger krav om at indtægten fra legatet og udgifterne, som knytter sig dertil, de holdes adskilte fra det øvrige regnskab, når årsregnskabet revideres. Hvis der er tale om fx to forskellige legater, så skal forbruget fra legatmidlerne konteres på de legat konti, man har valgt til det enkelte legat for henholdsvis legat 1 og legat 2. Version 1.0 Side 9 af 19

10 NB: Hvis den legatbevilling, man har fået, den strækker sig over flere år, så er det vigtigt, at I ikke konterer på kontoen efter den 1. december og at der bliver givet besked til MDI senest 1. december. Dette for at der kan nå at blive aflagt regnskab for året, og at restbeløbet af det flerårige legat kan tages op i regnskabet på en statuskonto til overførsel til næste regnskabsår. Fælles er primært til brug for netværk og for at håndtere regnskab i forhold til fx fællesregninger, der modtages i forhold til varme, el m.v. fordi der ikke er separate målere på forbruget. Det betyder, at forbrugsudgiften efterfølgende skal fordeles efter en fordelingsnøgle mellem de institutioner, regningen vedrører. For overskuelighedens skyld, er det nødvendigt, at det er en institution, som står for fællesregnskabet i et regnskabsår. Hvis det er et netværk, kan institutionerne evt. skiftes ved nyt regnskabsår, hvis man ønsker at fordele opgaven. Der er to modeller til at håndtere de fælles regninger i et netværk: fordeling eller viderefakturering. Fordelingsmodellen. En af institutionerne i netværket betaler de fælles regninger og konterer dem på den fælleskonto, der tilhører netværket. Der konteres indtil 1. december, og derefter foretager MDI en fordeling af udgifterne efter institutionernes fordelingsanvisning (hvilken % andel skal de enkelte institutioner betale). Fordelingen sker som udgangspunkt en gang om året. Netværksinstitutionerne, må løbende koordinere, hvor store beløb, de køber for, så hver institution ved, hvilke beløb de skal afsætte og huske det i økonomistyringsredskabet. Viderefaktureringsmodellen. Som institution kan man via Virk.dk oprette en E- faktura, som kan sendes til andre institutioner. Denne model er hvis man ønsker at få foretaget en fordeling og afregnet så hurtigt som muligt efter der er afholdt fællesudgifter i netværket. Fakturaen skal sendes via nedenstående link. Start med at klikke på linket. https://www.virk.dk/myndigheder/stat/itst/nemhandel_fakturablanket Klik på start indberetning.vælg på første side af indberetningen, om du ønsker at sende en faktura og start med at udfylde følgende felter: 1. Taste modtagers EAN-nummer. 2. Oprette faktura eller kreditnota. 3. Godkende og sende faktura eller kreditnota. 4. Gemme/udskrive faktura eller kreditnota. 5. Herefter modtages en kvittering pr. . Er der er tvivl om EAN nr. på den institution, som fakturaen skal sendes til, så kontakt en af regnskabskonsulenterne i MDI, som kan være behjælpelig. Version 1.0 Side 10 af 19

11 Hovedområde 0 Tilskud Hovedområde 0 Hovedområde 0 dækker tilskudspostering. Her vil institutionens drifts- /ratetilskud fremgå. 00 Driftstilskud 00 Her konteres driftstilskud/ratetilskud fra kommune Driftstilskud Sum 0017 Ordinært driftstilskud u/ moms Konto 0027 Ekstraordinært driftstilskud u/moms Konto Hovedområde 1 Personale Hovedområde 1 Hovedområde 1 dækker personaleudgifter dvs. løn til personale, udgifter til uddannelse og arbejdstøj mv. 10 Løn 10 Her konteres løn efter personalekategori Pædagogisk personale Sum 1001 Løn - pædagogisk personale Konto 1002 Pension - pædagogisk personale Konto 1003 Atp - pædagogisk personale Konto 1004 Aer - pædagogisk personale Konto 1010 Ledelse Sum 1011 Løn - ledelse Konto 1012 Pension - ledelse Konto 1013 Atp - ledelse Konto 1014 Aer - ledelse Konto 1020 Administration Sum 1021 Løn - administration Konto 1022 Pension - administration Konto 1023 Atp - administration Konto 1024 Aer - administration Konto Version 1.0 Side 11 af 19

12 10 Her konteres løn efter personalekategori Gårdmand Sum 1031 Løn gårdmænd Konto 1032 Pension - gårdmænd Konto 1033 Atp gårdmænd Konto 1034 Aer- gårdmænd Konto 1040 Rengøringspersonale Sum 1041 Løn - rengøringspersonale Konto 1042 Pension - rengøringspersonale Konto 1043 Atp - rengøringspersonale Konto 1044 Aer- rengøringspersonale Konto 1050 Køkkenpersonale Sum 1051 Løn - køkkenpersonale Konto 1052 Pension - køkkenpersonale Konto 1053 Atp - køkkenpersonale Konto 1054 Aer - køkkenpersonale Konto 1060 Terapeutisk personale Sum 1061 Løn - terapeutisk personale Konto 1062 Pension - terapeutisk personale Konto 1063 Atp - terapeutisk personale Konto 1064 Aer - terapeutisk personale Konto 1070 Støttepædagoger Sum 1071 Løn - Støttepædagoger Konto 1072 Pension - støttepædagoger Konto 1073 Atp - støttepædagoger Konto 1074 Aer - støttepædagoger Konto 1080 Praktikanter Sum 1081 Løn - praktikanter Konto 1082 Pension - praktikanter Konto 1083 Atp - praktikanter Konto 1084 Aer - praktikanter Konto 1090 Vikarer Sum 1091 Løn - vikarer Konto 1092 Pension - vikarer Konto 1093 Atp - vikarer Konto 1094 Aer - vikarer Konto Version 1.0 Side 12 af 19

13 11 Løn andet 11 Her konteres øvrige lønkørte udgifter udenfor personalekategori. Dvs. honorarer og kørselsgodtgørelse Løn - andet Sum 1110 Løn - honorarer Konto 1120 Løn - kørselsgodtgørelse Konto 12 Refusioner Løn - madordning Konto Her konteres alle refusioner. Dvs. refusioner fra sygedagpengefond, barselsesfond, SVU mm Refusioner Sum 1207 Refusioner sygedagpenge Konto 1217 Refusioner - barselspenge Konto 1227 Refusioner - barselsfond Konto 1237 Refusioner - fleksjob Konto 1247 Refusioner - øvrige Konto 13 Øvrige personaleomkostninger 13 Her konteres alle øvrige personale omkostninger. Dvs. forsikringer vedr. personale, lægeerklæringer, uddannelse, vikarbureau, arbejdstøj mm Øvrige personaleomkostninger Sum 1310 Forsikring personale u/moms Konto 1320 Lægeerklæringer u/moms Konto 1329 Lægeerklæringer m/moms Konto 1330 Efteruddannelse u/moms Konto 1339 Efteruddannelse m/moms Konto 1349 Personale varekøb m/moms Konto 1359 Personale - fødevarer m/moms Konto 1369 Personale - arbejdstøj m/moms Konto 1379 Personale vikarbureau m/moms Konto 1380 Personale - tjenesteydelser u/moms Konto 1389 Personale - tjenesteydelser m/moms Konto Hovedområde 2 Ejendom Hovedområde 2 Hovedområde 2 dækker omkostninger til institutionens bygningsdrift. Herunder husleje, energi, skatter og afgifter. OBS! områdegruppe 27 er kun tilgængelig for institutioner i København. Version 1.0 Side 13 af 19

14 20 Husleje 20 Her konteres alle husleje udgifter og indtægter Husleje Sum 2010 Husleje u/moms Konto 2019 Husleje m/moms Konto 2027 Indtægter husleje u/moms Konto 21 Energi 21 Under energi hører udgifter til el, gas og varme Energi Sum 2110 Varme u/moms Konto 2119 Varme m/moms Konto 2120 El- og gas u/moms Konto 2129 El- og gas m/moms Konto 22 Skatter og afgifter 22 Her konteres alle skatter og afgifter. Dvs. ejendomsskatter, vandafledningsafgifter, renovationsafgifter mm Skatter og afgifter Sum 2210 Skatter og afgifter i øvrigt u/moms Konto 2219 Skatter og afgifter i øvrigt m/moms Konto 2220 Vand u/moms Konto 2229 Vand m/moms Konto 2230 Renovation u/moms Konto 2239 Renovation m/moms Konto 23 Forsikring og bevogtning 23 Her konteres alle udgifter i forbindelse med bygningsforsikring og bevogtning (alarm) Forsikring og bevogtning (alarm) Sum 2320 Forsikringer bygninger u/moms Konto 2329 Forsikringer bevogtning (alarm) m/moms Konto Version 1.0 Side 14 af 19

15 24 Indvendig vedligeholdelse 24 Indvendig vedligeholdelse omfatter reparation og vedligeholdelse af alle indvendige overflader. Dvs. gulv, døre, loft og vægge Indvendig vedligeholdelse Sum 2419 Varekøb m/moms Konto 2420 Tjenesteydelser u/moms Konto 2429 Tjenesteydelser m/moms Konto 25 Udvendig vedligeholdelse 25 Udvendig vedligeholdelse omfatter reparation og vedligeholdelse af alle udvendige bygningsdele og befæstede arealer. Dvs. klimaskærm, plankeværk, flisearealer mm Udvendig vedligeholdelse Sum 2519 Varekøb m/moms Konto 2520 Tjenesteydelser u/moms Konto 2529 Tjenesteydelser m/moms Konto 26 Vedligeholdelse af udenomsarealer 26 Vedligeholdelse af udenomsarealer indeholder græsslåning, træfældning, hækkeklipning og ukrudtsbekæmpelse mm Vedligeholdelse af udenomsareal Sum 2619 Varekøb m/moms Konto 2620 Tjenesteydelser u/moms Konto 2629 Tjenesteydelser m/moms Konto 27 Hærværk og indbrud 27 Hærværk/indbrud gælder kun institutioner i København. Her konteres alle udgifter til vedligehold i forbindelse med hærværk og indbrud Hærværk/indbrud (kk) Sum 2719 Varekøb m/moms Konto 2720 Tjenesteydelser u/moms Konto 2729 Tjenesteydelser m/moms Konto Hovedområde 3 Øvrige udgifter, faste Hovedområde 3 Hovedområde 3 dækker omkostninger til institutionens drift af udflytter busser, andre busordninger og persontransport på specialområdet. OBS! dette hovedområde område er kun tilgængeligt for institutioner i København. Version 1.0 Side 15 af 19

16 30 Udflytterbus 30 Udflytterbus gælder kun institutioner i København. Her konteres alle udgifter i forbindelse med udflytterbuskørsel Udflytterbus (kk) Sum 3010 Tjenesteydelser u/moms Konto 3019 Tjenesteydelser m/moms Konto 31 Andre busordninger 31 Andre busordninger gælder kun institutioner i København. Her konteres alle udgifter i forbindelse med andre busordninger Andre busordninger (kk) Sum 3119 Varekøb m/moms Konto 3120 Tjenesteydelser u/moms Konto 3129 Tjenesteydelser m/moms Konto 32 Persontransport 32 Persontransport gælder kun specialinstitutioner i København. Her konteres alle udgifter i forbindelse med persontransport Persontransport (kk - special) Sum 3210 Tjenesteydelser u/moms Konto 3219 Tjenesteydelser m/moms Konto Hovedområde 4 Øvrige udgifter, fleksible Hovedområde 4 Hovedområde 3 dækker omkostninger til institutionens øvrige fleksible udgifter. Herunder forplejning, beskæftigelse, inventar, rengøring, tjenestekørsel, EDB, kontorhold, koloni og diverse. 40 Forplejning 40 Her konteres alle udgifter og indtægter vedr. forplejning. Dvs. æg, mel, kød, fisk, frugt og grønt. Gryder, potter, pander og andet til brug for forplejning. Forældreopkrævning (for børn i klub til forplejning) mm Forplejning Sum 4019 Øvrige fødevarer m/moms Konto 4029 Økologiske fødevarer m/moms Konto 4039 Øvrige varekøb m/moms Konto 4040 Tjenesteydelser u/moms Konto 4049 Tjenesteydelser m/moms Konto 4057 Indtægter forplejning u/moms Konto Version 1.0 Side 16 af 19

17 41 Beskæftigelse 41 Her konteres alle udgifter og indtægter vedr. beskæftigelse. Dvs. pap, papir, brætspil, busbilletter, entre til museer. Forældreopkrævning (i klub til materialer) mm Beskæftigelse Sum 4119 Aktivitetsmaterialer m/moms Konto 4130 Tjenesteydelser u/moms Konto 4139 Tjenesteydelser m/moms Konto 4147 Indtægter - beskæftigelse Konto 42 Inventar 42 Inventar omfatter udgifter til anskaffelser og vedligeholdelse af inventar stole, borde, reoler m.v. Desuden indkøb af legepladser Inventar Sum 4219 Varekøb anskaffelse m/moms Konto 4229 Varekøb vedligehold m/moms Konto 4230 Tjenesteydelser u/moms Konto 4239 Tjenesteydelser m/moms Konto 43 Rengøring 43 Her konteres alle udgifter til rengøring. Dvs. rengøringsmidler, vaskemidler, bleer, klude, rengøringsselskab mm Rengøring Sum 4319 Varekøb rengøring m/moms Konto 4320 Tjenesteydelser u/moms Konto 4329 Tjenesteydelser m/moms Konto 44 Tjenestekørsel 44 Her konteres alle udgifter i forbindelse med tjenestekørsel. Dvs. transport til kurser, møder mm Tjenestekørsel Sum 4410 Tjenestekørsel u/moms Konto 4419 Tjenestekørsel m/moms Konto 45 EDB 45 Her konteres alle udgifter til EDB. Dvs. hardware, software, support, reparation mm EDB Sum 4519 Varekøb m/moms Konto 4520 Tjenesteydelser u/moms Konto 4529 Tjenesteydelser m/moms Konto Version 1.0 Side 17 af 19

18 46 Kontorhold 46 Her konteres alle udgifter til kontorhold, telefon og annoncering. Dvs. teleabonnementer, jobannoncer, porto mm Kontorhold Sum 4610 Varekøb u/moms Konto 4619 Varekøb m/moms Konto 4620 Tjenesteydelser u/moms Konto 4629 Tjenesteydelser m/moms Konto 4639 Tjenesteydelser telefon m/moms Konto 47 Andet Tjenesteydelser annoncering m/moms Konto Her konteres øvrige fleksible udgifter og indtægter. Heriblandt diverse indtægter og udgifter, tolkebistand, medicin, forældrearbejde mm. Honorar uden moms er til brug for kontering af regning fra kunstner, ballonklovn eller lignende, som IKKE er momsregistrerede (husk at sende kopi af regningen til MDI, da der skal indberettes B-indkomst til SKAT) Diverse Sum 4719 Diverse varekøb m/moms Konto 4720 Diverse tjenesteydelser u/moms Konto 4729 Diverse tjenesteydelser m/moms Konto 4730 Tolkebistand u/moms Konto 4739 Tolkebistand m/moms Konto 4740 Kassedifferencer Konto 4747 Diverse indtægter Konto 4750 Forsikringer i øvrigt u/moms Konto 4760 Medicin u/moms Konto 4769 Medicin m/moms Konto 4779 Forældrearbejde m/moms Konto 4780 Honorar u/moms Konto 48 Her konteres alle udgifter og indtægter i forbindelse med koloniophold. Dvs. husleje, transport, forplejning, forældrebetaling mm Koloni Sum 4810 Koloni/lejrskole u/moms Konto 4819 Koloni/lejrskole m/moms Konto 4827 Indtægter - koloni/lejrskole Konto Hovedområde 5 Administration Hovedområde 5 Hovedområde 5 dækker omkostninger til administrationsbidrag, revision, bestyrelse mm. Version 1.0 Side 18 af 19

19 50 Administration 50 Her konteres alle udgifter til administration. Herunder administrationsbidrag, revisionsomkostninger og udgifter til bestyrelsesmøder Administration Sum 5010 Bestyrelse honorarer u/moms Konto 5019 Bestyrelse honorarer m/moms Konto 5020 Revisionshonorar u/moms Konto 5029 Revisionshonorar m/moms Konto 5030 Administrationshonorar u/moms Konto 5039 Administrationshonorar m/moms Konto 5049 Bestyrelsesmøder m/moms Konto Hovedområde 6 Renter og afdrag Hovedområde 6 Hovedområde 6 dækker finansielle udgifter til renter og afdrag. 60 Renter og afdrag 60 Her konteres alle renteudgifter og renteindtægter samt afdrag på gæld Renter og afdrag Sum 6010 Renteudgifter langfristet gæld Konto 6020 Renteudgifter kortfristet gæld Konto 6037 Renteindtægter Konto 6030 Afdrag langfristet gæld Konto Version 1.0 Side 19 af 19

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

Kontonr. Kontonavn Type D/K-Konto MK

Kontonr. Kontonavn Type D/K-Konto MK Kontoplan Side : 1 1000 RESULTATOPGØRELSE Tekst 1001 Omsætning Tekst 1010 Salg af varer/ydelser m/moms Konto Kreditkonto 1020 Salg af varer til udland Konto Kreditkonto 1021 Salg af ydelser til udland

Læs mere

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Side 1 af 9 sider Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Denne vejledning viser de almindeligt brugte arter - arter som kun bruges i specialtilfælde kan findes via transaktion KAH3 Eksempel: Artsgruppe

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2011 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud Grænseforeningen

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.4 - side 1 Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 2.4 Gruppering Grupperingerne på kontonummerets 12-14. ciffer anvendes til en yderligere opdeling af

Læs mere

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review)

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 2011 (Opstillet

Læs mere

BRYGGENS KAJAK CLUB RUNDHOLTSVEJ 93 2300 KØBENHAVN

BRYGGENS KAJAK CLUB RUNDHOLTSVEJ 93 2300 KØBENHAVN BRYGGEN KAJAK CLUB RUNDHOLTVEJ 93 2300 KØBENHAVN (Bilag 2) Årsrapport 2014 Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2015 Dirigent s. 1 BRYGGEN KAJAK CLUB RUNDHOLTVEJ 93 2300 KØBENHAVN Årsrapportens

Læs mere

STANDARDKONTOPLAN FOR CAMPINGPLADSER

STANDARDKONTOPLAN FOR CAMPINGPLADSER 998 RESULTATOPGØRELSE 1000 CAMPINGGEBYRER m.v. Overskrift 1010 Turister Resultat 1020 Fastliggere Resultat 1030 Gæster Resultat 1040 Udlejning campingvogne Resultat 1050 Udlejning hytter Resultat 1060

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Ompostering i SLS Side 1 af 10 I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Indhold 1. Kontostreng... 2 2. Ompostering... 3 3. Løndele til ompostering... 4 4. Ompostering

Læs mere

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn KIRKE SOGN Eksempel KONTOOVERSIGT 2011 16/10 11 ART FORMÅL 1 FÆLLES INDTÆGTER 101810 Ordinær ligning drift 1000 Kirkelig ligning 101820 Ligning anlæg 101830 Tillægsbevilling 1100 Tillægsbevilling 5% 101850

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER

GENERELLE OPLYSNINGER 1 Årsregnskab GENERELLE OPLYSNINGER Institutionsnavn: Galten Junior- og Ungdomsklub Syvtallet 8 8464 Galten Regnskabsår: 1.1.-31.12. Bestyrelse: Charlotte Højlund Jensen, formand Rikke Stræde Frandsen,

Læs mere

Vejledning til budgetmodel skolebod Indhold

Vejledning til budgetmodel skolebod Indhold Vejledning til budgetmodel skolebod Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng mellem budgetmodel og

Læs mere

https://www.e-conomic.dk/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=1&fradato=

https://www.e-conomic.dk/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=1&fradato= Page 1 of 7 Rapport» Regnskab» Saldobalance for perioden 01.01.07-31.12.07 Konto: 1000-9990 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden Året før RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.6 - side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 2.6 Moms Det er hovedreglen i det regionale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter

Læs mere

DOF - vejledning til regnskab og bogføring

DOF - vejledning til regnskab og bogføring DOF - vejledning til regnskab og bogføring Ordet regnskab lyder for mange som noget kedeligt og vanskeligt noget. Sådan behøver det ikke nødvendigvis at være, bare man overholder de to væsentligst ting:

Læs mere

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER Frydendalsvej 20 1809 Frederiksberg ÅRSREGNSKAB FOR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning Side 3 Revisionspåtegning - 4 Anvendt regnskabspraksis - 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm Data trukket 02.09.2016 Glumsø Forbrug 01.08.201 Herlufmagle Akumuleret overskud -1.139.676-671.525 0000 Budgetreguleringer m.v. Refusion for gennemførte linjefagsudd. 002 Overskud efter udbud, rengøring

Læs mere

Regnskab Regnskab Budget* Note t. kr. t. kr. t. kr.

Regnskab Regnskab Budget* Note t. kr. t. kr. t. kr. RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 01.01-31.12.2014 Regnskab Regnskab Budget* Kontingent 30.010 30.318 30.900 Overført til aktivitetspulje -523-523 -545 Øvrige indtægter 8 806 0 Indtægter 29.495 30.601 30.355

Læs mere

Vejledning til kontering af udgiftsbilag

Vejledning til kontering af udgiftsbilag Vejledning til kontering af udgiftsbilag - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse Forord:... 3 Råd før læsning:... 3 Fremgangsmåde ved kontering af udgiftsbilag:... 4 1)

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses.

Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses. KAMs formålskontoplan og bogføring Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses. Overblik/indsigt: Budget/formålsudskrift Budget/formålsudskriften kan vælges

Læs mere

museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8

museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8 Museum Vestfyn - ikke balanceret budget Ikke balanceret Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 4.790.000,00 4.390.358,72 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 713.897,41 22.2.2.0 Diverse

Læs mere

År til dato - overblik (FIBL30)

År til dato - overblik (FIBL30) År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat 9.817.460,19 9.818.169 709 100,0 295 0,0 Redningsberedskabet - daglig drift 7.017.942,39 6.799.760-218.182 103,2 295 0,0-1.208.236,34 1.330.364

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 10000 OMSÆTNING 10100 Varesalg Udg25 10999 OMSÆTNING IALT Sum 10000 10999 13000 VAREFORBRUG 13200 Varekøb Ind25 13360 Emballage Ind25 13740 Varelager,

Læs mere

Kruså Vandværk Kruså

Kruså Vandværk Kruså Kruså Vandværk 6340 Kruså Regnskab for tiden 1/1 2015 til 31/12 2015 Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har aflagt årsregnskabet for Kruså Vandværk. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2013 Regnskab Regnskab Budget Budget 2012 2013 2013 2014 Note t. euro Euro t. euro t. euro

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Handels- og servicevirksomhed

Handels- og servicevirksomhed Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1010 Varesalg indland U 1020 Varesalg EU 1030 Varesalg andre land 1190 OMSÆTNING I ALT

Læs mere

Sport og Kulturcenter Brovst Rapporter > Regnskab > Saldobalance for perioden Nr. Navn Perioden Året før Resultatopgørelse

Sport og Kulturcenter Brovst Rapporter > Regnskab > Saldobalance for perioden Nr. Navn Perioden Året før Resultatopgørelse 204953 - Sport og Kulturcenter Brovst Rapporter > Regnskab > Saldobalance for perioden 01.01.14-31.12.14 Nr. Navn Perioden Året før Resultatopgørelse Lejeindtægter 10010 Lejeindtægt Brovst Skole -53.921,00-53.921,00

Læs mere

Tilskud til skovrejsning (skyldig beløb ultimo 2009)

Tilskud til skovrejsning (skyldig beløb ultimo 2009) Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Telefon 62 62 12 05 Telefax: 62 62 27 05 Ringe den 17.1 BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET 2010 AKTIVER Budget Forventet Resultat 2009 2009 Nyanlæg på

Læs mere

Vejledning til skolernes kronebevilling 2015

Vejledning til skolernes kronebevilling 2015 Vejledning til skolernes kronebevilling 2015 Kronebevillingens udseende er ændret fra 2015, så 03.22.01 Folkeskoler, 03.22.05 DUS og 03.22.08 Specialundervisning nu fremgår af samme bevilling dog stadig

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

-825.000,00 -825.000,00 -825.000,00 198.508,18 44.220,81 36.990,37 680,80 450,00 ,00 54,60 1.614,64 2.869,64 1.429,93,00-150,00,00 280,83

-825.000,00 -825.000,00 -825.000,00 198.508,18 44.220,81 36.990,37 680,80 450,00 ,00 54,60 1.614,64 2.869,64 1.429,93,00-150,00,00 280,83 Side 1 pr. 31-12-2015 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-825.000-825.000-825.000-3.300.000-3.300.000-3.300.000-2.475.000-2.475.000-2.475.000 25 25 25 2 20 Kirkebygning

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for børnehaver med børn Indhold

Vejledning til budgetmodel for børnehaver med børn Indhold Vejledning til budgetmodel for børnehaver med 41 60 børn Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Telefon 62 62 12 05 Telefax: 62 62 27 05 Ringe den 18.11.2011 BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET 2011-2012 AKTIVER Budget Forventet Budget Resultat 2011

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 9.1 Registrering af andre eksterne Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 9.1 Registrering af andre eksterne Indholdsfortegnelse Konto 3100: Salgsfremmende Konto

Læs mere

Balance. Den Selvejende Institution Nibe Idræts- og KulturCenter Hobrovej 36. Kundenr. 90 Dato Drift

Balance. Den Selvejende Institution Nibe Idræts- og KulturCenter Hobrovej 36. Kundenr. 90 Dato Drift DRIFTSOVERSIGT OMSÆTNING: 109,0 Ekstraordinært tilskud Aalborg Kommune 110,0 Tilskud Aalborg Kommune 120,0 Leje, Idrætsforeninger 130,0 Leje, Aalborg Kommune 135,0 Leje, Nibe Fysioterapi & Træning 136,0

Læs mere

Årsrapport 2013. Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75. Specifikationer. Det Danske. www.detdanskemadhus.

Årsrapport 2013. Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75. Specifikationer. Det Danske. www.detdanskemadhus. Årsrapport 2013 Det Danske Hverdagsmad hjem til dig Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75 Specifikationer 2013 www.detdanskemadhus.dk Tlf: 7070 2646 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring

Læs mere

Instruks Momshåndtering

Instruks Momshåndtering Instruks Momshåndtering Instruks momshåndtering (pkt 4-3-3 ajourført) -05-01-15 Side 1 af 10 1. FORMÅL 3 1.1. Baggrund 3 1.2. Formål 3 2. ANSVARLIG 3 3. TERMINER 4 4. FREMGANGSMÅDE 4 4.1. Definitioner

Læs mere

V A R E F O R B R U G I A L T

V A R E F O R B R U G I A L T Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1100 OMSÆTNING REGNINGSARBEJDE 1110 Regningsarbejde - materialer U 1120 Regningsarbejde

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER

GENERELLE OPLYSNINGER Årsregnskab GENERELLE OPLYSNINGER Institutionsnavn: Galten Junior- og Ungdomsklub Syvtallet 8 8464 Galten Regnskabsår: 1/1-31/12 Bestyrelse: Charlotte Højlund Jensen, formand Rikke Stræde Frandsen, næstformand

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

BUDGET FOR ÅRET 2014 FOA FREDERIKSSUND - NORDSJÆLLAND

BUDGET FOR ÅRET 2014 FOA FREDERIKSSUND - NORDSJÆLLAND BUDGET FOR ÅRET 2014 FOA FREDERIKSSUND - NORDSJÆLLAND Vedtaget på afdelingsbestyrelsesmødet den 26. september 2013 Noter Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 1 I alt indtægter -8.498.366-8.194.400-8.487.300

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

-1.498.475,25 -1.498.475,25 -1.498.475,25 -764.226,00-734.249,25 270.436,98 150.984,46 150.984,46 66.987,67 12.708,75 270,00 14.

-1.498.475,25 -1.498.475,25 -1.498.475,25 -764.226,00-734.249,25 270.436,98 150.984,46 150.984,46 66.987,67 12.708,75 270,00 14. Side 1 pr. 30-09-2014 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift -1.498.475,25-1.498.475,25-1.998.000-1.998.000-499.524,75-499.524,75 75 75 1000 Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune

Læs mere

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Ledelsesberetning Aktivitet Foreningens primære aktivitet er at drive en håndboldklub, herunder underaktivitet i form af banko. Væsentlige

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03

Læs mere

Vejledning til skolernes kronebevilling 2017

Vejledning til skolernes kronebevilling 2017 Vejledning til skolernes kronebevilling 2017 Kronebevillingen består af 3 autoriserede funktioner: 03.22.01 Folkeskole inkl. specialklasser 03.22.05 DUS 03.22.09 Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Budget 2013 Resultatopgørelse 87 elever Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Indtægter 476.836 476.836 476.836 476.836 480.836 480.836

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

0 0 0-37.647 0 0 0 0 0-37.647 0-28.764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-28.764 0 0 0-7.567 0 0 66.170 149.172 74.797 72.584 0 0

0 0 0-37.647 0 0 0 0 0-37.647 0-28.764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-28.764 0 0 0-7.567 0 0 66.170 149.172 74.797 72.584 0 0 Side 1 Gaderummet prof orig 27 27 26 1 PERSONALE 1-112 LØNNINGER 133-1999 PERSONALE I ALT REVALIDENTER I ALT 3-3999 EJENDOM I ALT 4-4999 ØVRIGE UDGIFTER,. 5-5999 ENTERPRISEPULJEN. 6-6999 REGNSKAB/REVISION

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. Budget 2015 og 2016

Tandlægernes Tryghedsordninger. Budget 2015 og 2016 Tandlægernes Tryghedsordninger Budget 2015 og 2016 Budget for 2015 og 2016 1.000 kr. Noter Regnskab 2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 Resultat Bidrag fra omsætning med Sygesikringen 1 33.483 37.778

Læs mere

Døveforeningen af 1866

Døveforeningen af 1866 Døveforeningen af 1866 Brohusgade 17, 2200 København N CVR-nr. 11 82 70 12 Interne specifikationer til årsregnskab for 2015 TC 1866 Omsætning 9.848.697 8.744.951 Lønninger incl. ledelsesløn 9.271.403 7.950.513

Læs mere

Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat Likv. Dec Likv. minimu Likv. Primo Specialelever pr.

Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat Likv. Dec Likv. minimu Likv. Primo Specialelever pr. Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat -1.516 Likv. Dec. -873.36 Likv. minimu -934.173 Likv. Primo -918.364 Specialelever pr. august Revision 14-5-27 Juli Res 13.23 Likv. Juli -871.251 Elevtal 1. og

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej 25 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2007 2. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2014

Årsberetning og regnskab 2014 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03

Læs mere

, , , ,94,00

, , , ,94,00 Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-5.106.666,64-5.106.666,64-5.106.666,64-7.660.000-7.660.000-7.660.000-2.553.333,36-2.553.333,36-2.553.333,36 2 20 Kirkebygning

Læs mere

Rekvireret. Forbrugt. Budget. Afvigelse i kr. Afvigelse i %

Rekvireret. Forbrugt. Budget. Afvigelse i kr. Afvigelse i % Side: 1 Filter Udskrift Finansenheder Konti Nulsaldi I Tusinder SideSkift efter Finansenhed Udskriv Totaler Adm.periode Regnskab pr. NoteType Realiseret Rekvireret Forbrugt Budget Afvigelse i kr. Afvigelse

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

-6.383.333,30 -6.383.333,30 -6.383.333,30 1.025.222,76,00

-6.383.333,30 -6.383.333,30 -6.383.333,30 1.025.222,76,00 Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-6.383.333,30-6.383.333,30-6.383.333,30-7.660.000-7.660.000-7.660.000-1.276.666,70-1.276.666,70-1.276.666,70 2 20 Kirkebygning

Læs mere

Kontonr. Kontonavn Type D/K-Konto MK

Kontonr. Kontonavn Type D/K-Konto MK Kontoplan Side : 1 1000 RESULTATOPGØRELSE Tekst 1001 Omsætning Tekst 1010 Salg af varer/ydelser m/moms Konto Kreditkonto 1020 Salg af varer til udland Konto Kreditkonto 1021 Salg af ydelser til udland

Læs mere

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital.

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital. Personale. Planlægning og Økonomi Lønservicecentrets projektadministration Dyrehavevej 29 3400 Hillerød Opgang 51A - plan 4 Telefon 4829 5702 Direkte 4829 5702 Fax 48295726 Web www.hillerodhospital.dk

Læs mere

Budgetforudsætninger for Den Selvejende Institution Fredericia Teater 2015

Budgetforudsætninger for Den Selvejende Institution Fredericia Teater 2015 Budgetforudsætninger for Den Selvejende Institution Fredericia Teater 2015 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Generelle forudsætninger... 3 Forventninger i perioden... 4 Risici for Fredericia Teater...

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Budgetstatus 01.03.2015

Budgetstatus 01.03.2015 Budgetstatus 01.03.2015 Regnskabsår 2015 2015 2015 Korrigeret Forbrug JAN - 016 Rest korrigeret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Samlet resultat Pilegårdsskolen - 185/Ikke

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG 1. Moms og skat 2. Momsafregning for begyndere 3. Momsafregning ved køb/salg i udlandet PROGRAM 4. Særlige regler 5. Løsning af momsopgave 6. Demonstration af momsangivelse

Læs mere

Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv.

Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv. Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv. Indledning Nærværende retningslinjer er gældende for administration af eksterne

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2006 --------------

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2006 -------------- E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2006 -------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen... 1 Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Resultatopgørelse

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

PERSONLIG - DEMO v/jens Jensen

PERSONLIG - DEMO v/jens Jensen PERSONLIG - DEMO v/jens Jensen Rådhuspladsen 1 1001 København K CVR.nr.: 99 99 99 77 SPECIFIKATIONER 2016 Indholdsfortegnelse SIDE Opgørelse af skattepligtigt resultat 2016 3. Specifikationer 2016 4. Opgørelser

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2014 HvidebækRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Årsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandværkets vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk

Læs mere

Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr

Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr. 30.06. 30.06. Budget Årsregnskab 2015 Overskud til imødegåelse af uforudsete udgifter Resultat (udgifter ) i alt 3.411.472,65 6.768.932,00 6.826.000,00 12.646.621,53

Læs mere

Den selvejende institution Haslev Hallerne Sofiendalsvej 42, 4690 Haslev

Den selvejende institution Haslev Hallerne Sofiendalsvej 42, 4690 Haslev Den selvejende institution Haslev Hallerne Sofiendalsvej 42, 4690 Haslev CVR-nr. 54 21 19 10 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende

Læs mere