Momsinstruks Version.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Momsinstruks Version.: 30.06.2007"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER ) HVOR DER HANDLES ) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND ) HVAD DER HANDLES ) HVILKEN REGNSKABSMÆSSIG STATUS FOR AU... 4 JURIDISK GRUNDLAG... 5 DISPOSITION... 6 MOMS VED HANDEL I DANMARK... 7 KØBSMOMS... 7 SALGSMOMS... 8 På varer/tjenesteydelser... 8 Kursusvirksomhed... 8 Undervisningsmaterialer... 8 Udlejning af fast ejendom... 9 Udlejning af lokaler... 9 EU-MOMS KØB I ANDRE EU-LANDE Ved køb hos en registreret virksomhed i EU SALG TIL ANDRE EU-LANDE Ved salg til en registreret virksomhed Ved salg til ikke registrerede virksomheder Ved salg til privatpersoner MOMS IKKE EU-LANDE KØBSMOMS Ved køb af varer fra ikke EU-lande SALGSMOMS Ved salg af varer til ikke EU-lande SAMARBEJDSAFTALER /EKSTERNE MIDLER

2 Momsinstruks for Aarhus Universitet Denne instruks er gældende fra den 1. januar Instruksen er udfærdiget til brug for korrekt momsmæssig behandling af universitetets indtægter og udgifter samt kontering og anvisning af bilag i forbindelse hermed, inkl. angivelse af momskode. Instruksen er primært rettet mod decentralt placerede medarbejdere, der skal varetage den momsmæssige behandling af såvel indtægter som udgifter forud for og i forbindelse med registrering i Navision Stat. Eventuelle supplerende spørgsmål kan rettes til universitetets regnskabskontor. Indledning Universitetet er omfattet af to momssystemer, dels den almindelige momslovgivning, som også kendes i det private erhvervsliv, hvor der til SKAT afregnes forskellen mellem udgående afgift (af salg) og indgående afgift (af køb), og dels et særligt refusionsprincip, hvor universitetet af ministeriet godtgøres moms af de køb, som ikke vedrører de momspligtige aktiviteter, med henblik på at gøre de modtagne tilskud til nettobeløb. Som hovedprincip vil universitetet på momsområdet ved anvendelse af de to systemer være ligestillet med det private erhvervsliv, og det indebærer også, at visse momsudgifter, som ikke kan refunderes i henhold til lovgivningen for private virksomheder, f.eks. af udgifter til medarbejder-fortæring, driftsudgifter for biler til transport af mindre end 10 personer, 75 % af restaurations- og hotelmoms osv., heller ikke kan refunderes for universitetet. Generelt er momsforholdene meget vanskelige at forstå og behandle korrekt, og dermed er risikoen for fejl meget stor. Da fejl endvidere har omgående økonomisk konsekvens for universitetet, og ved salg måske også for universitetets kunde/samarbejdspartner, kan der kun appelleres til betydelig omhu i forbindelse med vurdering og behandling af momsmæssige forhold. Hovedprincipper Denne beskrivelse er ikke en udtømmende oplistning af alle nuancer i den momsmæssige behandling, men den har til formål at gengive de hovedprincipper, man som minimum skal være opmærksom på. Ved den momsmæssige vurdering er der både vedrørende køb og vedrørende salg fire overordnede forhold, der skal iagttages, nemlig: 1) Hvor der handles 2) Hvem der handles med 3) Hvad der handles 4) Hvilken regnskabsmæssig status pågældende køb/salg har for AU - 2 -

3 1) Hvor der handles Der er forskellige bestemmelser afhængig af om køb og salg foregår i Danmark, uden for landets grænser, eller på tværs af grænserne. Vejledning om, hvem der handles med, er derfor opdelt i (hovedprincipper vedr.) hhv. INDLAND og UDLAND. Som hovedprincip er det således, at i Danmark kan kun dansk moms afløftes, og at (evt.) betalt udenlandsk moms ikke kan afløftes. 2) Hvem der handles med INDLAND I Danmark er langt de fleste virksomheder, organisationer, institutioner mv. momsregistrerede og dermed vil handler være momspligtige, også selvom momsen evt. ikke efterfølgende kan afløftes, men der er undtagelser som f.eks. handler inden for samme ministerområde, hvilket betyder, at enhver handel mellem institutioner inden for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling skal foregå uden moms, og det bør fremgå af fakturaen, at beløbet indeholder ikke moms køb hos virksomheder, der ikke er momsregistreret på grund af en lav omsætning, og det bør i så fald fremgå af fakturaen, at virksomheden ikke er pligtig at opkræve moms, eller at beløbet ikke indeholder moms køb hos virksomheder, der i henhold til lovgivningen er fritaget for at opkræve moms, og det bør fremgå af fakturaen, at dette er tilfældet, eller at beløbet ikke indeholder moms køb hos private, hvor der gælder samme principper som for virksomheder, der ikke er momsregistreret, og dette bør fremgå af fakturaen, eller at beløbet ikke indeholder moms. UDLAND Ved handel i lande inden for EU, hvor varer passerer grænsen fra et EU land til et andet EU land, skal der ikke opkræves moms, under forudsætning af, at sælger på fakturaen oplyser købers VAT nummer, og i så fald skal faktura være uden moms. Køber skal til gengæld over for eget lands momsmyndighed selv angive og betale momsbeløbet efter eget lands satser, hvilket for AU`s vedkommende sker ved regnskabskontorets foranstaltning på baggrund af en særlig kode ved kreditoroprettelsen. En sådan afregnet dansk importmoms kan normalt afløftes som normal dansk moms. Hvis VAT-nummer ikke oplyses, har sælger pligt til at opkræve pågældende lands moms, og en sådan moms kan ikke afløftes i AU`s regnskab. Ved handel i lande inden for EU, hvor varen/tjenesteydelsen leveres i det pågældende EUland ved køb (og i Danmark ved salg), skal der normalt ske betaling af moms med det pågældende lands momssats. En sådan udenlandsk moms kan ikke afløftes og anses som et tillæg til købesummen. Ved handel i lande uden for EU er (under redigering) 3) Hvad der handles Generelt er næsten alle varer og tjenesteydelser momspligtige, men i lovgivningen er anført en række undtagelser, der er defineret som momsfrie varer og ydelser

4 Blandt relevante undtagelser kan nævnes visse ydelser inden for sundhedssektoren visse former for undervisning og kursusvirksomhed visse former for udlejning af lokaler og fast ejendom visse typer salg af undervisningsmaterialer til studerende og ansatte Der vil efterfølgende i instruksen være anført supplerende oplysninger om disse emner. 4) Hvilken regnskabsmæssig status for AU Med udgangspunkt i regelgrundlaget for krav om opdeling af universitetets forskellige aktiviteter i særskilte regnskabsområder, f.eks. i delregnskaber, er disse søgt tilpasset de forskellige momsbestemmelser gennem anvendelse af momskoder i kontostrengen, så der sker korrekt momsafregning. En korrekt momsafregning er naturligvis betinget af en korrekt anvendelse af momskoderne. Figur 1. Momskoder og finanskonti MK Finanskonto Beskrivelse 0 Ingen moms Refusionsberettiget købsmoms, drift Refusionsberettiget købsmoms, anlæg Korrektion toldmoms Toldmoms, indgående Toldmoms, udgående Repræsentationsmoms Repræsentationsmoms Repræsentationsmoms Korrektion købsmoms Korrektion købsmoms I forbindelse med salg kan kun anvendes momskoderne 0 eller 4. Momskode 0 anvendes hvis salgsindtægten ikke skal tillægges moms, og 4 anvendes hvis der skal afregnes moms til SKAT. I forbindelse med køb er anvendelsen af momskoder noget mere kompleks og afhænger f.eks. både af delregnskab, købets art (f.eks. evt. anlæg, repræsentation eller almindelig drift) med videre. Figur 2. Konteringsinstruks vedr. moms Momskode MK0 MK1 MK2 MK3 MK4 MK5 Definition Benyttes i alle delregnskaber, hvor beløbet ikke indeholder moms eller ikke kan afløftes Benyttes i delregnskab i forbindelse med driftsudgifter Benyttes i delregnskab i forbindelse med anlægsudgifter Benyttes oftest i delregnskab 2 i forbindelse med korrektion af toldmoms Benyttes i alle delregnskaber i forbindelse med salg, som indeholder moms Benyttes i delregnskab 2 i forbindelse med køb, hvis momsen kan afløftes Benyttes i delregnskab i forbindelse med repræsentation - 4 -

5 MK6 MK7 MK8 MK9 Benyttes ikke på AU Benyttes i delregnskab 2 i forbindelse med repræsentationsmoms Benyttes i forbindelse med korrektionsmoms Benyttes i forbindelse med korrektionsmoms Nedenstående figurer viser gyldige kombinationer af momskoder og delregnskaber i forbindelse med salg (figur 3) og køb (figur 4). Figur 3. Kombinationer af momskoder og delregnskaber i forbindelse med salg SALG Delregnskab Momskode Evt. Evt. Altid Evt. Evt Evt. Evt. Evt. Evt Figur 4. Kombinationer af momskoder og delregnskaber i forbindelse med køb KØB Delregnskab Momskode Evt. Hvis Evt. Evt. projektet er momsfrit eventuelt 1 Oftest, drift Oftest drift Oftest, drift Oftest drift 2 Evt., anlæg Evt. anlæg Evt., anlæg Evt., anlæg 3 4 Oftest 5 Evt. Evt. Evt. Evt. 6 7 Hvis projektet er momspligtig 8 Evt., drift Evt., drift Evt., drift 9 Evt., anlæg Evt., drift Evt., drift Juridisk grundlag Enhver momsregistreret virksomhed skal som udgangspunkt opkræve moms af alt, hvad der sælges i Danmark (salgsmoms). Momsloven, som er det juridiske grundlag for opkrævning af momsen, bygger på det 6. momsdirektiv Link til momsloven (Bekendtgørelse af merværdiafgiftsloven (momsloven)1) LBK nr 966 af 14/10/2005): ) - 5 -

6 Link til gældende bekendtgørelse, cirkulærer, vejledninger, meddelelser, afgørelser, kendelser og udtalelser: De nærmere regler for handel med EU-lande findes i vejledningen "Moms ved EUvarehandel", men der kan også læses mere i vejledningen Moms - fakturering, regnskab mv. under afsnittene: "Salg til andre EU-lande" og "Salg til lande udenfor EU Disposition Momsbehandlingen afhænger således af blandt andet leveringsstedet, og hvem køber er, og herunder mellem salg til andre EU-lande og salg til lande udenfor EU. Endvidere kan samarbejdsaftaler/kontrakter være momspligtige afhængig af graden af modydelser. Derfor vil instruksen tage udgangspunkt i følgende opdeling: Moms ved handel i Danmark o Købsmoms o Salgsmoms EU-Moms o Køb i andre EU-lande o Salg til andre EU-lande Moms ikke EU-lande o Købsmoms o Salgsmoms Indgåelse af Aftaler, o Ingen modydelse o Modydelser af mindre karakter o Modydelser af væsentlige karakter - 6 -

7 Moms ved handel i Danmark Købsmoms Når der købes varer fra en registreret virksomhed i Danmark, skal der udstedes en faktura med moms svarende til den gældende afgift, for tiden 25 %. Som selvejende statsinstitution er universitetet imidlertid berettiget til at afløfte købsmoms for indkøb i Danmark jf. momslovens 9, dvs., således at den del af en faktura, der omfatter moms, elimineres fra det interne regnskab via en refusionsordning. Købsmomsen refunderes for såvel ordinær virksomhed som eksternt finansierede projekter. Eneste undtagelse er Indtægtsdækket Virksomhed, der laver et særskilt momsregnskab over for SKAT som andre virksomheder. Der afløftes moms af de fleste indkøb undtagen: rejser porto repræsentation (delvist) tjenestebiler, der kun anvendes til persontransport. aviser AU anvender sig af muligheden for at afløfte moms af repræsentation jf. momsloven 42, stk. 2. For ekstern repræsentation, d.v.s. udgifter (absolut nødvendige) afholdt på (dansk) restaurant eller hotel for ikke ansatte gæster, gælder at ¼ af momsbeløbet eller 5,263% af momsgrundlaget via momskoderhenføres til momskonto eller , mens restbeløbet konteres på den relevante udgiftskonto Bemærk at det ikke gælder udgifter f.eks. i kantiner, fra cateringsfirmaer, i hjemmet (eller i udlandet). Momsen i Danmark udgør p.t. 25 % af en vares eller tjenesteydelses pris, inkl. diverse tillæg som fx fragt eller porto. En forudsætning for at kunne afløfte moms er, at sælgers SE-nummer fremgår af fakturaen. Specielt vedrørende tjenesteydelse gælder, at hvis personen/firmaet er momsregistreret, afløftes momsen som for øvrige varer. Moms af varekøb konteres på konto Indgående Toldmoms. Bevillinger til tilskud gives uden medtagelse af udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms i det omfang at tilskuddene anvendes til køb af varer og tjenesteydelser. Købsmomsen optages i disse tilfælde som refusionsberettiget ikke-fradragsberettiget købsmoms på regnskabet. Den ikke fradragsberettigede købsmoms, som refunderes af Økonomistyrelsen konteres på Refusionsberettiget købsmoms vedrørende drift eller konto Refusionsberettiget købsmoms vedrørende anlæg. Når debitorer og kreditorer oprettes i købs- salgsmodulerne knyttes de til momsvirksomhedsbogføringsgrupper. Og når fakturaer oprettes knyttes de til momsproduktbogføringsgrupper

8 Nedenstående figur viser de forskellige kombinationer af Momsvirksomheds bogf.gruppe og Momsprodukt bogf.gruppe, der definerer den anvendte købsmomskonto i forbindelse med køb i Danmark. Bemærk den sidste momsvirksomheds-bogføringsgruppe MIN-EGET den anvendes i forbindelse med køb af vare fra eget ministerområde. Figur 5. Kombinationer af Momsvirksomheds bogf.gruppe og Momsprodukt bogf.gruppe (køb) Momsvirksomheds bogf.gruppe Momsprodukt bogf.gruppe Moms-id Moms % Momsberegnings type Købs moms konto DK 0 FRITAGET 0 Normal moms DK 1 IFRDRIFT 25 Normal moms DK 2 IFRANLÆG 25 Normal moms DK 3 KORTOLD 0 Normal moms DK 4 TOLDMOMS 25 Normal moms DK 5 REPRÆDRIFT 5,263 Normal moms DK 7 REPRÆ9724 5,263 Normal moms DK 8 KORDRIFT 0 Normal moms DK 9 KORANLÆG 0 Normal moms MIN-EGET 0 FRITAGET 0 Normal moms Salgsmoms På varer/tjenesteydelser Når der sælges varer og tjenesteydelsertil en registreret virksomhed eller personer i Danmark skal der pålægges moms svarende til den gældende afgift, for tiden 25 %. På varer og tjenesteydelser der sælges af Aarhus Universitet (AU), skal der således normalt pålægges moms, med mindre det er til institutioner inden for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings område jf. 9 i momsloven. I så fald sendes der en faktura uden moms. Denne moms vil også via momskoder i henhold til [EKP konteringsinstruksen]. Specielt skal omtales reglerne for nogle afgrænsede områder: Kursusvirksomhed 13, stk. 1 punkt 3) fritager generelt undervisning og kurser for moms, hvis virksomheden ikke drives med gevinst for øje. Undtagelsen vil være, hvis AU laver et specielt kursus tilrettet en virksomhed eller institution. I dette tilfælde vil der være tale om Indtægtsdækket Virksomhed i konkurrence med private udbydere, og der skal pålægges moms efter gældende regler. Undervisningsmaterialer Salg af undervisningsmateriale til studerende og ansatte (til tjenstligt brug) skal ikke belægges med moms, jf. momslovens 13, stk. 1 punkt

9 Udlejning af fast ejendom Generelt er AU fritaget for at lægge moms på fakturaer ved udlejning, hvis der er tale om udlejning i mere end 1 måned. Det betyder, at der heller ikke skal lægges moms på el, gas, vand og varme. Sker udlejningen for en kortere periode, skal der lægges moms på, idet udlejningen da svarer til hotelvirksomhed - dette er fx tilfældet i forbindelse med udlejning af gæsteboliger. Udlejning af lokaler Er også fritaget for moms, hvis AU ikke serverer eller leverer mad/drikkevarer. Sker udlejningen i forbindelse med kursusvirksomhed, er AU også fritaget for at pålægge moms. Nedenstående figur viser de kombinationer af momsvirksomhedsbogføringsgrupper og momsproduktbogføringsgrupper med tilhørende salgsmomskonti, der skal anvendes når der sælges til registrerede virksomheder i Danmark, samt salg til virksomheder inden for eget ministeransvarsområde ( MIN-EGET ). Figur 6. Kombinationer af momsvirksomhedsbogføringsgrupper og momsproduktbogføringsgrupper (salg) Momsvirksomheds bogf.gruppe Momsprodukt bogf.gruppe Moms-id Moms % Momsberegnings type Salgs moms konto DK 0 FRITAGET 0 Normal moms DK 1 IFRDRIFT 25 Normal moms DK 2 IFRANLÆG 25 Normal moms DK 3 KORTOLD 0 Normal moms DK 4 TOLDMOMS 25 Normal moms DK 5 REPRÆDRIFT 5,263 Normal moms DK 7 REPRÆ9724 5,263 Normal moms DK 8 KORDRIFT 0 Normal moms DK 9 KORANLÆG 0 Normal moms MIN-EGET 0 FRITAGET 0 Normal moms - 9 -

10 EU-moms Køb i andre EU-lande Ved køb hos en registreret virksomhed i EU Skal køber altid opgive universitetets VATnummer, som DK ved enhver ordre, hvorefter sælger vil udskrive faktura uden moms. Glemmer man at opgive sit VAT-nummer, vil fakturaen blive udskrevet med salgslandets moms, og den kan ikke afløftes. Når varen er modtaget og indtastet i Navision Stat, beregner Navision Stat automatisk EUmoms (Erhvervelsesmoms), som posteres på konto / Refusionsberettiget købsmoms, eller hvis der er tale om en momspligtig aktivitet konto med modpost på konto Nedenstående figur viser de kombinationer af momsvirksomhedsbogføringsgrupper og momsproduktbogføringsgrupper med tilhørende købsmomskonti, der er i spil når det drejer sig om køb fra registrerede virksomheder i andre EU-lande. Figur 7. Kombinationer af momsvirksomhedsbogføringsgrupper og momsproduktbogføringsgrupper (køb) Momsvirksom heds bogf.gruppe Købs moms konto Momsprodukt bogf.gruppe Moms-id Moms % Moms beregnings type EU-REG.VIR 0 FRITAGET 0 Modtagermoms EU-REG.VIR 1 IFRDRIFT 25 Modtagermoms EU-REG.VIR 2 IFRANLÆG 25 Modtagermoms EU-REG.VIR 3 KORTOLD 0 Modtagermoms EU-REG.VIR 4 TOLDMOMS 25 Modtagermoms EU-REG.VIR 5 REPRÆDRIFT 5,263 Modtagermoms EU-REG.VIR 7 REPRÆ9724 5,263 Modtagermoms EU-REG.VIR 8 KORDRIFT 0 Modtagermoms EU-REG.VIR 9 KORANLÆG 0 Modtagermoms Salg til andre EU-lande Modposterings moms konto Ved salg til en registreret virksomhed Skal købers VAT-nummer påføres fakturaen, hvorefter faktura udskrives uden moms. Det skal fremgå af fakturaen at den er uden moms. Det er muligt at kontrollere købers VATnummer direkte via Told og Skats side for selvbetjening Bekræftelse af momsnumre : Har man ikke købers VAT-nummer, skal faktura udskrives med dansk moms. Det er en forudsætning for at fakturere uden moms at følgende betingelser er opfyldt. At varen rent fysisk er leveret til et andet EU-land. Sælger skal kunne dokumentere at varen er forsendt eller transporteret til et andet EU-land At sælgers momsnummer fremgår af fakturaen. I denne forbindelse skal man være opmærksom på at nogle lande anvender særlige momsnumre i forbindelse med EUhandel. Ved salg til en registreret virksomhed i et sådan EU-land er det købers

11 VATnummer der skal fremgå af fakturaen. Betingelsen er ikke opfyldt hvis det i stedet er købers indenlandske momsnummer, der fremgår Når der sælges varer uden moms til momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande, skal der indsendes en listeangivelse til Told & Skat med oplysning om salget i perioden.. Der skal som hovedregel en gang i kvartalet give Told & Skat oplysninger om salgets størrelse til hver enkelt kunde. Disse oplysninger skal angives på en særlig liste. Nedenstående figur viser de kombinationer af momsvirksomhedsbogføringsgrupper og momsproduktbogføringsgrupper med tilhørende salgsmomskonti når det drejer sig om salg til registrerede virksomheder i andre EU-lande. Figur 8. Kombinationer af momsvirksomhedsbogføringsgrupper og momsproduktbogføringsgrupper (salg) Salgs moms konto Modtager moms konto Momsvirksomheds Momsprodukt Moms Momsberegnings bogf.gruppe bogf.gruppe Moms-id % type EU-REG.VIR 0 FRITAGET 0 Modtagermoms EU-REG.VIR 1 IFRDRIFT 25 Modtagermoms EU-REG.VIR 2 IFRANLÆG 25 Modtagermoms EU-REG.VIR 3 KORTOLD 0 Modtagermoms EU-REG.VIR 4 TOLDMOMS 25 Modtagermoms EU-REG.VIR 5 REPRÆDRIFT 5,263 Modtagermoms EU-REG.VIR 7 REPRÆ9724 5,263 Modtagermoms EU-REG.VIR 8 KORDRIFT 0 Modtagermoms EU-REG.VIR 9 KORANLÆG 0 Modtagermoms Ved salg til ikke registrerede virksomheder Der er ingen forskel på at sælge varer i Danmark eller til andre EU-lande, når det sker til ikkeregistrerede. Der skal som hovedregel udskrives en faktura med dansk moms. Denne moms skal konteres på samme måde som var det almindelig dansk moms. Ved salg til privatpersoner Der gælder samme regler som ved salg til ikkeregistrerede virksomheder. Nedenstående figur viser de kombinationer af momsvirksomhedsbogføringsgrupper og momsproduktbogføringsgrupper med tilhørende salgsmomskonti når det drejer sig om salg til private personer i andre EU-lande

12 Figur 9. Kombinationer af momsvirksomhedsbogføringsgrupper og momsproduktbogføringsgrupper (salg) Salgs moms konto Købs moms konto Momsvirksomheds bogf.gruppe Momsprodukt bogf.gruppe Moms-id Moms % Momsberegnings type EU-EJ REG. 0 FRITAGET 0 Normal moms EU-EJ REG. 1 IFRDRIFT 25 Normal moms EU-EJ REG. 2 IFRANLÆG 25 Normal moms EU-EJ REG. 3 KORTOLD 0 Normal moms EU-EJ REG. 4 TOLDMOMS 25 Normal moms EU-EJ REG. 5 REPRÆDRIFT 5,263 Normal moms EU-EJ REG. 7 REPRÆ9724 5,263 Normal moms EU-EJ REG. 8 KORDRIFT 0 Normal moms EU-EJ REG. 9 KORANLÆG 0 Normal moms

13 Moms ikke EU-lande Købsmoms Ved køb af varer fra ikke EU-lande Hovedreglen er, at der modtages en faktura uden moms, og at der efterfølgende ved importen beregnes dansk importmoms. Som statsinstitution er universitetet berettiget til at afløfte denne importmoms. Importmoms afløftes for såvel ordinær virksomhed som eksternt finansierede projekter. Importmomsen konteres på konto eller Eneste undtagelse er køb i forbindelse med Indtægtsdækket Virksomhed, jf særskilt afsnit. Told vil normalt fremgå af de importspecifikationer og toldpapirer, institutter med eget delregistrerings-nummer modtager hver måned. Instituttet konterer told på samme driftskonto som den indkøbte vare og indsender importspecifikationen og toldpapirer til Regnskabskontoret. Salgsmoms Ved salg af varer til ikke EU-lande På varer, der sælges af Aarhus Universitet til ikke EU-lande, skal der ikke lægges moms, såfremt varen sendes ud af EU, og der forefindes dokumentation for udførslen. Dette gælder også, selvom fakturaen udstedes til en dansk virksomhed

14 Samarbejdsaftaler /eksterne midler (15 Under redigering)

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet AU Momsinstruks for Aarhus Universitet Side 1 af 40 1. MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 4 1.1 Indledning... 5 1.2 Juridiske grundlag... 5 1.3 Definitioner... 5 1.3.1 Eksempler på varer... 6 1.3.2

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Ændring til momslov Omvendt betalingspligt på moms indenlandsk handel

Ændring til momslov Omvendt betalingspligt på moms indenlandsk handel Quickguide September 2014 Ændring til momslov Omvendt betalingspligt på moms indenlandsk handel 1 Introduktion Den 1. juli 2014 trådte nye regler om omvendt betalingspligt i kraft ved indenlandsk handel.

Læs mere

ectrl-vejledning ectrl Momsvejledning

ectrl-vejledning ectrl Momsvejledning ectrl-vejledning ectrl Momsvejledning Indholdsfortegnelse Indledning 3 Opsætning af moms 4 Momskoder 5 Momsgruppe 7 Varemomsgrupper 8 Finanskonteringsgruppe 8 Momsafregningsperioder 9 Momsmyndighed 10

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Handler du med udlandet?

Handler du med udlandet? Handler du med udlandet? Fakta om momspakken Sidste år vedtog EU et direktiv, den såkaldte Momspakke, som fra 1. januar i år har ændret den måde, din virksomhed skal håndtere og rapportere moms, hvis I

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2014.2.

Vejledning til momskompensation for 2014.2. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2014.2. Momsudgifter. Undervisningsministeriet (UVM) kan kompensere institutionerne

Læs mere

Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold

Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) AU-kreditorer (8000C, ASB/DPU, DJF) oprettes excl. Moms. Dette får indflydelse på håndteringen af indkomne fakturaer. Der skal fremover

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.6 - side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 2.6 Moms Det er hovedreglen i det regionale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter

Læs mere

Nethandel få styr på moms og told

Nethandel få styr på moms og told www.pwc.dk Nethandel få styr på moms og told Få overblik over de vigtigste moms-, toldog afgiftsmæssige forhold ved internetsalg til privatkunder. Nethandel Nethandel er en nem måde at sælge til kunder

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5)

Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5) Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5) Når der skal hjemskrives indbetalinger fra eksterne finansieringskilder (bevillingsgivere og samarbejdspartnere mv.), skal det ske ved

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Moms Grænseoverskridende transaktioner

Moms Grænseoverskridende transaktioner Moms Grænseoverskridende transaktioner RSM plus er Danmarks 7. største revisionsog rådgivnings-virksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer,

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Bogen om moms i Danmark

Bogen om moms i Danmark Bogen om moms i Danmark Moms er ikke bare et spørgsmål om at betale, hvad du skal. Det handler også om at få de momsfradrag, du er berettiget til. I Bogen om moms får du anvisninger på, hvordan momsen

Læs mere

Bogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0

Bogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0 Bogføringsgrupper Indholdsfortegnelse: Begrebet bogføringsgrupper... 2 Virksomhedsbogføringsgrupper... 4 Produktbogføringsgrupper... 5 Debitorbogføringsgrupper... 6 Kreditorbogføringsgrupper... 8 Bankbogføringsgrupper...

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Moms

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Moms Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Moms 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere... 3

Læs mere

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige John Hannover og Anette Sand Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige af Anette Sand og John Hannover Regnskabsskolen

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

Iværksætterkursus 30. oktober 2013

Iværksætterkursus 30. oktober 2013 Iværksætterkursus 30. oktober 2013 Introduktion til iværksætterkursus 1. Virksomhedens idégrundlag, målsætninger og virksomhedsgrundlag 2. Budgetter mv. 3. Hvad kan forventes af en revisor 4. Valg af virksomhedsform

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Dato: 1. april 2005 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 2.6 Moms Det er hovedreglen i det kommunale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter på såvel drifts-

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms:

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms: Statens Administration, ØSC 8. april 2011 Oversigtsskema til vejledning om afløftning af moms på købsfakturaer Skemaet indeholder områder, hvor der kan være forskelle fra hovedreglen om fuld fradragsret

Læs mere

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 White paper Microsoft Dynamics C5 Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Forslag til ændring af opsætning ved handel med EU samt 3.lande Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Februar 2011 1 Hvad er en rejsekonto? En rejsekonto er et virtuelt Danske Bank kreditkort, som anvendes ved opkrævning

Læs mere

Moms, afgifter og told for kædevirksomheder

Moms, afgifter og told for kædevirksomheder www.pwc.dk/afgifter Moms, afgifter og told for kædevirksomheder Hvilke regler gælder for din virksomhed? Moms-, afgiftsog toldregler for kædevirksomheder (2013) Afgifter I Danmark er der afgift på en række

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

AAU - Vejledning i administration af Internetskonti

AAU - Vejledning i administration af Internetskonti Aalborg Universitet AAU - Vejledning i administration af Internetskonti Eurocard Birthe Pedersen 04-02-2015 Indhold 1. Formål... 2 2. Kortansvarlig... 2 3. Bestilling af kort... 2 3.1. Maksimum... 2 3.2.

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen)

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen) Nedenfor illustreres hvordan man skal kontere en række udvalgte indtægter og udgifter. Det drejer sig om optagelse af lån til anlæg, tilbagebetaling af lån, opsparing til anlægsarbejde, forbrug af anlægsopsparing

Læs mere

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005 Maj 2005 Erhverv Moms af ydelser Vejledning E nr. 22 Version 1.2 E 1.1 nr. digital 22 Denne vejledning er omskrevet og opdateret med de regler, der var gældende 1. december 2004. Resumé Vejledningen henvender

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. maj 2010 Sag 139/2007 (1. afdeling) A ved B (advokat Erik Høimark) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 NYHEDER

Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 NYHEDER Copyright 2004 Microsoft Business Solutions ApS Frydenlunds Allé 6, DK-2950 Vedbaek Denmark CBR.NO. 76247218, All right reserved Vedbæk Maj 2004 Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 Nyheder C5 3.0 SP2

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) Lovforslag nr. L 19 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt

Læs mere

Moms og afgifter for den offentlige sektor

Moms og afgifter for den offentlige sektor Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for den offentlige sektor Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste lovændringer og afgørelser n Præsentation af konkrete eksempler og cases

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

Dok. nr. 124506/10. Momsvejledning for De lokale kasser

Dok. nr. 124506/10. Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 124506/10 Momsvejledning for De lokale kasser 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne indtil 31. december 2009... 4 1.2. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 2. Generelt om reglerne

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Kapitel 7. Vejledning i kontering af udgifter til anden aktør

Kapitel 7. Vejledning i kontering af udgifter til anden aktør Dato: 14. maj 2007 GHA/DRHS Kapitel 7 Vejledning i kontering af udgifter til anden aktør - forløb med gamle betalingsmodeller Forkortelser: AA: Anden aktør JC: Jobcenter PJC: Pilotjobcenter DR: Driftsregion

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Redegørelse vedr. spørgsmål om beregning af tilskud til drift af den selvejende institution Arena Rebild

Redegørelse vedr. spørgsmål om beregning af tilskud til drift af den selvejende institution Arena Rebild 31. januar 2013 Sagsnr. 125-163113 jpe Sekr. Laila Gorits Grønhøj Tel. 7221 1640, mail LLA@70151000.dk Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Att.: Jurist Søren Lysholt Hansen Badehusvej 16 Postboks

Læs mere

www.startogvaekstshop.dk

www.startogvaekstshop.dk OPGAVER I BOGFØRING - og vejledende løsninger Opgaver til bogen: Få styr på Bøvlet bogføring og regnskab i mindre virksomheder. Forfatter Peter Rose, reg. Revisor Bogen kan købes på www.startogvaekstshop.dk

Læs mere

09/647298. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser

09/647298. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 09/647298 Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne indtil 31. december 2009... 4 1.2. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.3. Momsvejledning og

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Vejledning til Debitor Light.

Vejledning til Debitor Light. Vejledning til Debitor Light. Benyttes til oprettelse af fakturaer samt oprettelse/ændring af debitorer. Indholdsfortegnelse Ansvarsområde i ØSS.... 2 Fremsøgning af en eksisterende debitor 3 Oprettelse

Læs mere

Moms og afgifter for det private erhvervsliv

Moms og afgifter for det private erhvervsliv Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for det private erhvervsliv Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste nyheder og ændringer n Overblik over moms- og afgiftsforhold i Danmark

Læs mere

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Indholdsfortegnelse Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Delvis fradragsret for moms Delvis fradrag for moms af fællesudgifter Lønsumsafgift af indtægter ved rutekørsel

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Regnskab 2014. Remy CVR: DK25006984 1. januar 2014 til 31. december 2014

Regnskab 2014. Remy CVR: DK25006984 1. januar 2014 til 31. december 2014 Regnskab 2014 1. januar 2014 til 31. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. REGNSKAB Side 1 1.1 DRIFTSREGNSKAB Side 1 1.2 BALANCE Side 2 2. OMSÆTNING Side 3 2.1 (1001) Salg DK (med moms) Side 3 2.2 (1002)

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret?

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Business Software Regnskab, Produkt, Lager Om udgiftsføring Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Enterprise E5 Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

26/12-10 Vandskaden opdages - akutudtørring iværksættes og bygningen sikres

26/12-10 Vandskaden opdages - akutudtørring iværksættes og bygningen sikres 1. Samlet regnskab for vandskaden 1.1. Beskrivelse af vandskaden VUC Aarhus oplevede imellem jul og nytår 2010 en meget omfattende vandskade forårsaget af udstrømmende fjernvarmeland fra bygningens loft.

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

K e n d e l s e. Ved skrivelse af 11. maj 2011 har Skat klaget over statsautoriseret revisor A og revisionsvirksomheden B.

K e n d e l s e. Ved skrivelse af 11. maj 2011 har Skat klaget over statsautoriseret revisor A og revisionsvirksomheden B. Den 27. april 2012 blev der i sag nr. 47/2011 Skat mod Statsautoriseret revisor A og Revisionsvirksomheden B, Cvr-nr. xx xx xx xx afsagt følgende K e n d e l s e Ved skrivelse af 11. maj 2011 har Skat

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Debitor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Foreløbige vejledninger vedr. MOMS. Indhold

Foreløbige vejledninger vedr. MOMS. Indhold Foreløbige vejledninger vedr. MOMS Indhold Honorarniveau... 2 Tidsforbrug... 3 Faktura... 4 Kassebon (forenklet faktura)... 5 Betalingsservice... 6 Driftsmidler / Instrumenter... 7 Honorarniveau Timelønnen

Læs mere

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Moms på fast ejendom Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Skatter og moms 2 3 Retskilder EF-traktaten art. 99 Momssystemdirektivet (2006/112/EØF) m.fl. Momsloven (Lovbekendtgørelse nr. 106

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Forslag. Til. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1

Forslag. Til. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 Skatteministeriet Udkast 16. december 2013 Forslag Til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 (Ændring af leveringsstedet for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester

Læs mere

Præsentation Hovedmenu Fashion Shoe elektronisk økonomistyringssystem Hovedmenu Fashion Shoe Axapta moduler Hovedmenu Fashion Shoe

Præsentation Hovedmenu Fashion Shoe elektronisk økonomistyringssystem Hovedmenu Fashion Shoe Axapta moduler Hovedmenu Fashion Shoe 17.1 modulet Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 17.1 modulet Stort set alle virksomheder anvender et elektronisk økonomistyringssystem. Fashion Shoe anvender

Læs mere