Momsinstruks Version.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Momsinstruks Version.: 30.06.2007"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER ) HVOR DER HANDLES ) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND ) HVAD DER HANDLES ) HVILKEN REGNSKABSMÆSSIG STATUS FOR AU... 4 JURIDISK GRUNDLAG... 5 DISPOSITION... 6 MOMS VED HANDEL I DANMARK... 7 KØBSMOMS... 7 SALGSMOMS... 8 På varer/tjenesteydelser... 8 Kursusvirksomhed... 8 Undervisningsmaterialer... 8 Udlejning af fast ejendom... 9 Udlejning af lokaler... 9 EU-MOMS KØB I ANDRE EU-LANDE Ved køb hos en registreret virksomhed i EU SALG TIL ANDRE EU-LANDE Ved salg til en registreret virksomhed Ved salg til ikke registrerede virksomheder Ved salg til privatpersoner MOMS IKKE EU-LANDE KØBSMOMS Ved køb af varer fra ikke EU-lande SALGSMOMS Ved salg af varer til ikke EU-lande SAMARBEJDSAFTALER /EKSTERNE MIDLER

2 Momsinstruks for Aarhus Universitet Denne instruks er gældende fra den 1. januar Instruksen er udfærdiget til brug for korrekt momsmæssig behandling af universitetets indtægter og udgifter samt kontering og anvisning af bilag i forbindelse hermed, inkl. angivelse af momskode. Instruksen er primært rettet mod decentralt placerede medarbejdere, der skal varetage den momsmæssige behandling af såvel indtægter som udgifter forud for og i forbindelse med registrering i Navision Stat. Eventuelle supplerende spørgsmål kan rettes til universitetets regnskabskontor. Indledning Universitetet er omfattet af to momssystemer, dels den almindelige momslovgivning, som også kendes i det private erhvervsliv, hvor der til SKAT afregnes forskellen mellem udgående afgift (af salg) og indgående afgift (af køb), og dels et særligt refusionsprincip, hvor universitetet af ministeriet godtgøres moms af de køb, som ikke vedrører de momspligtige aktiviteter, med henblik på at gøre de modtagne tilskud til nettobeløb. Som hovedprincip vil universitetet på momsområdet ved anvendelse af de to systemer være ligestillet med det private erhvervsliv, og det indebærer også, at visse momsudgifter, som ikke kan refunderes i henhold til lovgivningen for private virksomheder, f.eks. af udgifter til medarbejder-fortæring, driftsudgifter for biler til transport af mindre end 10 personer, 75 % af restaurations- og hotelmoms osv., heller ikke kan refunderes for universitetet. Generelt er momsforholdene meget vanskelige at forstå og behandle korrekt, og dermed er risikoen for fejl meget stor. Da fejl endvidere har omgående økonomisk konsekvens for universitetet, og ved salg måske også for universitetets kunde/samarbejdspartner, kan der kun appelleres til betydelig omhu i forbindelse med vurdering og behandling af momsmæssige forhold. Hovedprincipper Denne beskrivelse er ikke en udtømmende oplistning af alle nuancer i den momsmæssige behandling, men den har til formål at gengive de hovedprincipper, man som minimum skal være opmærksom på. Ved den momsmæssige vurdering er der både vedrørende køb og vedrørende salg fire overordnede forhold, der skal iagttages, nemlig: 1) Hvor der handles 2) Hvem der handles med 3) Hvad der handles 4) Hvilken regnskabsmæssig status pågældende køb/salg har for AU - 2 -

3 1) Hvor der handles Der er forskellige bestemmelser afhængig af om køb og salg foregår i Danmark, uden for landets grænser, eller på tværs af grænserne. Vejledning om, hvem der handles med, er derfor opdelt i (hovedprincipper vedr.) hhv. INDLAND og UDLAND. Som hovedprincip er det således, at i Danmark kan kun dansk moms afløftes, og at (evt.) betalt udenlandsk moms ikke kan afløftes. 2) Hvem der handles med INDLAND I Danmark er langt de fleste virksomheder, organisationer, institutioner mv. momsregistrerede og dermed vil handler være momspligtige, også selvom momsen evt. ikke efterfølgende kan afløftes, men der er undtagelser som f.eks. handler inden for samme ministerområde, hvilket betyder, at enhver handel mellem institutioner inden for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling skal foregå uden moms, og det bør fremgå af fakturaen, at beløbet indeholder ikke moms køb hos virksomheder, der ikke er momsregistreret på grund af en lav omsætning, og det bør i så fald fremgå af fakturaen, at virksomheden ikke er pligtig at opkræve moms, eller at beløbet ikke indeholder moms køb hos virksomheder, der i henhold til lovgivningen er fritaget for at opkræve moms, og det bør fremgå af fakturaen, at dette er tilfældet, eller at beløbet ikke indeholder moms køb hos private, hvor der gælder samme principper som for virksomheder, der ikke er momsregistreret, og dette bør fremgå af fakturaen, eller at beløbet ikke indeholder moms. UDLAND Ved handel i lande inden for EU, hvor varer passerer grænsen fra et EU land til et andet EU land, skal der ikke opkræves moms, under forudsætning af, at sælger på fakturaen oplyser købers VAT nummer, og i så fald skal faktura være uden moms. Køber skal til gengæld over for eget lands momsmyndighed selv angive og betale momsbeløbet efter eget lands satser, hvilket for AU`s vedkommende sker ved regnskabskontorets foranstaltning på baggrund af en særlig kode ved kreditoroprettelsen. En sådan afregnet dansk importmoms kan normalt afløftes som normal dansk moms. Hvis VAT-nummer ikke oplyses, har sælger pligt til at opkræve pågældende lands moms, og en sådan moms kan ikke afløftes i AU`s regnskab. Ved handel i lande inden for EU, hvor varen/tjenesteydelsen leveres i det pågældende EUland ved køb (og i Danmark ved salg), skal der normalt ske betaling af moms med det pågældende lands momssats. En sådan udenlandsk moms kan ikke afløftes og anses som et tillæg til købesummen. Ved handel i lande uden for EU er (under redigering) 3) Hvad der handles Generelt er næsten alle varer og tjenesteydelser momspligtige, men i lovgivningen er anført en række undtagelser, der er defineret som momsfrie varer og ydelser

4 Blandt relevante undtagelser kan nævnes visse ydelser inden for sundhedssektoren visse former for undervisning og kursusvirksomhed visse former for udlejning af lokaler og fast ejendom visse typer salg af undervisningsmaterialer til studerende og ansatte Der vil efterfølgende i instruksen være anført supplerende oplysninger om disse emner. 4) Hvilken regnskabsmæssig status for AU Med udgangspunkt i regelgrundlaget for krav om opdeling af universitetets forskellige aktiviteter i særskilte regnskabsområder, f.eks. i delregnskaber, er disse søgt tilpasset de forskellige momsbestemmelser gennem anvendelse af momskoder i kontostrengen, så der sker korrekt momsafregning. En korrekt momsafregning er naturligvis betinget af en korrekt anvendelse af momskoderne. Figur 1. Momskoder og finanskonti MK Finanskonto Beskrivelse 0 Ingen moms Refusionsberettiget købsmoms, drift Refusionsberettiget købsmoms, anlæg Korrektion toldmoms Toldmoms, indgående Toldmoms, udgående Repræsentationsmoms Repræsentationsmoms Repræsentationsmoms Korrektion købsmoms Korrektion købsmoms I forbindelse med salg kan kun anvendes momskoderne 0 eller 4. Momskode 0 anvendes hvis salgsindtægten ikke skal tillægges moms, og 4 anvendes hvis der skal afregnes moms til SKAT. I forbindelse med køb er anvendelsen af momskoder noget mere kompleks og afhænger f.eks. både af delregnskab, købets art (f.eks. evt. anlæg, repræsentation eller almindelig drift) med videre. Figur 2. Konteringsinstruks vedr. moms Momskode MK0 MK1 MK2 MK3 MK4 MK5 Definition Benyttes i alle delregnskaber, hvor beløbet ikke indeholder moms eller ikke kan afløftes Benyttes i delregnskab i forbindelse med driftsudgifter Benyttes i delregnskab i forbindelse med anlægsudgifter Benyttes oftest i delregnskab 2 i forbindelse med korrektion af toldmoms Benyttes i alle delregnskaber i forbindelse med salg, som indeholder moms Benyttes i delregnskab 2 i forbindelse med køb, hvis momsen kan afløftes Benyttes i delregnskab i forbindelse med repræsentation - 4 -

5 MK6 MK7 MK8 MK9 Benyttes ikke på AU Benyttes i delregnskab 2 i forbindelse med repræsentationsmoms Benyttes i forbindelse med korrektionsmoms Benyttes i forbindelse med korrektionsmoms Nedenstående figurer viser gyldige kombinationer af momskoder og delregnskaber i forbindelse med salg (figur 3) og køb (figur 4). Figur 3. Kombinationer af momskoder og delregnskaber i forbindelse med salg SALG Delregnskab Momskode Evt. Evt. Altid Evt. Evt Evt. Evt. Evt. Evt Figur 4. Kombinationer af momskoder og delregnskaber i forbindelse med køb KØB Delregnskab Momskode Evt. Hvis Evt. Evt. projektet er momsfrit eventuelt 1 Oftest, drift Oftest drift Oftest, drift Oftest drift 2 Evt., anlæg Evt. anlæg Evt., anlæg Evt., anlæg 3 4 Oftest 5 Evt. Evt. Evt. Evt. 6 7 Hvis projektet er momspligtig 8 Evt., drift Evt., drift Evt., drift 9 Evt., anlæg Evt., drift Evt., drift Juridisk grundlag Enhver momsregistreret virksomhed skal som udgangspunkt opkræve moms af alt, hvad der sælges i Danmark (salgsmoms). Momsloven, som er det juridiske grundlag for opkrævning af momsen, bygger på det 6. momsdirektiv Link til momsloven (Bekendtgørelse af merværdiafgiftsloven (momsloven)1) LBK nr 966 af 14/10/2005): ) - 5 -

6 Link til gældende bekendtgørelse, cirkulærer, vejledninger, meddelelser, afgørelser, kendelser og udtalelser: De nærmere regler for handel med EU-lande findes i vejledningen "Moms ved EUvarehandel", men der kan også læses mere i vejledningen Moms - fakturering, regnskab mv. under afsnittene: "Salg til andre EU-lande" og "Salg til lande udenfor EU Disposition Momsbehandlingen afhænger således af blandt andet leveringsstedet, og hvem køber er, og herunder mellem salg til andre EU-lande og salg til lande udenfor EU. Endvidere kan samarbejdsaftaler/kontrakter være momspligtige afhængig af graden af modydelser. Derfor vil instruksen tage udgangspunkt i følgende opdeling: Moms ved handel i Danmark o Købsmoms o Salgsmoms EU-Moms o Køb i andre EU-lande o Salg til andre EU-lande Moms ikke EU-lande o Købsmoms o Salgsmoms Indgåelse af Aftaler, o Ingen modydelse o Modydelser af mindre karakter o Modydelser af væsentlige karakter - 6 -

7 Moms ved handel i Danmark Købsmoms Når der købes varer fra en registreret virksomhed i Danmark, skal der udstedes en faktura med moms svarende til den gældende afgift, for tiden 25 %. Som selvejende statsinstitution er universitetet imidlertid berettiget til at afløfte købsmoms for indkøb i Danmark jf. momslovens 9, dvs., således at den del af en faktura, der omfatter moms, elimineres fra det interne regnskab via en refusionsordning. Købsmomsen refunderes for såvel ordinær virksomhed som eksternt finansierede projekter. Eneste undtagelse er Indtægtsdækket Virksomhed, der laver et særskilt momsregnskab over for SKAT som andre virksomheder. Der afløftes moms af de fleste indkøb undtagen: rejser porto repræsentation (delvist) tjenestebiler, der kun anvendes til persontransport. aviser AU anvender sig af muligheden for at afløfte moms af repræsentation jf. momsloven 42, stk. 2. For ekstern repræsentation, d.v.s. udgifter (absolut nødvendige) afholdt på (dansk) restaurant eller hotel for ikke ansatte gæster, gælder at ¼ af momsbeløbet eller 5,263% af momsgrundlaget via momskoderhenføres til momskonto eller , mens restbeløbet konteres på den relevante udgiftskonto Bemærk at det ikke gælder udgifter f.eks. i kantiner, fra cateringsfirmaer, i hjemmet (eller i udlandet). Momsen i Danmark udgør p.t. 25 % af en vares eller tjenesteydelses pris, inkl. diverse tillæg som fx fragt eller porto. En forudsætning for at kunne afløfte moms er, at sælgers SE-nummer fremgår af fakturaen. Specielt vedrørende tjenesteydelse gælder, at hvis personen/firmaet er momsregistreret, afløftes momsen som for øvrige varer. Moms af varekøb konteres på konto Indgående Toldmoms. Bevillinger til tilskud gives uden medtagelse af udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms i det omfang at tilskuddene anvendes til køb af varer og tjenesteydelser. Købsmomsen optages i disse tilfælde som refusionsberettiget ikke-fradragsberettiget købsmoms på regnskabet. Den ikke fradragsberettigede købsmoms, som refunderes af Økonomistyrelsen konteres på Refusionsberettiget købsmoms vedrørende drift eller konto Refusionsberettiget købsmoms vedrørende anlæg. Når debitorer og kreditorer oprettes i købs- salgsmodulerne knyttes de til momsvirksomhedsbogføringsgrupper. Og når fakturaer oprettes knyttes de til momsproduktbogføringsgrupper

8 Nedenstående figur viser de forskellige kombinationer af Momsvirksomheds bogf.gruppe og Momsprodukt bogf.gruppe, der definerer den anvendte købsmomskonto i forbindelse med køb i Danmark. Bemærk den sidste momsvirksomheds-bogføringsgruppe MIN-EGET den anvendes i forbindelse med køb af vare fra eget ministerområde. Figur 5. Kombinationer af Momsvirksomheds bogf.gruppe og Momsprodukt bogf.gruppe (køb) Momsvirksomheds bogf.gruppe Momsprodukt bogf.gruppe Moms-id Moms % Momsberegnings type Købs moms konto DK 0 FRITAGET 0 Normal moms DK 1 IFRDRIFT 25 Normal moms DK 2 IFRANLÆG 25 Normal moms DK 3 KORTOLD 0 Normal moms DK 4 TOLDMOMS 25 Normal moms DK 5 REPRÆDRIFT 5,263 Normal moms DK 7 REPRÆ9724 5,263 Normal moms DK 8 KORDRIFT 0 Normal moms DK 9 KORANLÆG 0 Normal moms MIN-EGET 0 FRITAGET 0 Normal moms Salgsmoms På varer/tjenesteydelser Når der sælges varer og tjenesteydelsertil en registreret virksomhed eller personer i Danmark skal der pålægges moms svarende til den gældende afgift, for tiden 25 %. På varer og tjenesteydelser der sælges af Aarhus Universitet (AU), skal der således normalt pålægges moms, med mindre det er til institutioner inden for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings område jf. 9 i momsloven. I så fald sendes der en faktura uden moms. Denne moms vil også via momskoder i henhold til [EKP konteringsinstruksen]. Specielt skal omtales reglerne for nogle afgrænsede områder: Kursusvirksomhed 13, stk. 1 punkt 3) fritager generelt undervisning og kurser for moms, hvis virksomheden ikke drives med gevinst for øje. Undtagelsen vil være, hvis AU laver et specielt kursus tilrettet en virksomhed eller institution. I dette tilfælde vil der være tale om Indtægtsdækket Virksomhed i konkurrence med private udbydere, og der skal pålægges moms efter gældende regler. Undervisningsmaterialer Salg af undervisningsmateriale til studerende og ansatte (til tjenstligt brug) skal ikke belægges med moms, jf. momslovens 13, stk. 1 punkt

9 Udlejning af fast ejendom Generelt er AU fritaget for at lægge moms på fakturaer ved udlejning, hvis der er tale om udlejning i mere end 1 måned. Det betyder, at der heller ikke skal lægges moms på el, gas, vand og varme. Sker udlejningen for en kortere periode, skal der lægges moms på, idet udlejningen da svarer til hotelvirksomhed - dette er fx tilfældet i forbindelse med udlejning af gæsteboliger. Udlejning af lokaler Er også fritaget for moms, hvis AU ikke serverer eller leverer mad/drikkevarer. Sker udlejningen i forbindelse med kursusvirksomhed, er AU også fritaget for at pålægge moms. Nedenstående figur viser de kombinationer af momsvirksomhedsbogføringsgrupper og momsproduktbogføringsgrupper med tilhørende salgsmomskonti, der skal anvendes når der sælges til registrerede virksomheder i Danmark, samt salg til virksomheder inden for eget ministeransvarsområde ( MIN-EGET ). Figur 6. Kombinationer af momsvirksomhedsbogføringsgrupper og momsproduktbogføringsgrupper (salg) Momsvirksomheds bogf.gruppe Momsprodukt bogf.gruppe Moms-id Moms % Momsberegnings type Salgs moms konto DK 0 FRITAGET 0 Normal moms DK 1 IFRDRIFT 25 Normal moms DK 2 IFRANLÆG 25 Normal moms DK 3 KORTOLD 0 Normal moms DK 4 TOLDMOMS 25 Normal moms DK 5 REPRÆDRIFT 5,263 Normal moms DK 7 REPRÆ9724 5,263 Normal moms DK 8 KORDRIFT 0 Normal moms DK 9 KORANLÆG 0 Normal moms MIN-EGET 0 FRITAGET 0 Normal moms - 9 -

10 EU-moms Køb i andre EU-lande Ved køb hos en registreret virksomhed i EU Skal køber altid opgive universitetets VATnummer, som DK ved enhver ordre, hvorefter sælger vil udskrive faktura uden moms. Glemmer man at opgive sit VAT-nummer, vil fakturaen blive udskrevet med salgslandets moms, og den kan ikke afløftes. Når varen er modtaget og indtastet i Navision Stat, beregner Navision Stat automatisk EUmoms (Erhvervelsesmoms), som posteres på konto / Refusionsberettiget købsmoms, eller hvis der er tale om en momspligtig aktivitet konto med modpost på konto Nedenstående figur viser de kombinationer af momsvirksomhedsbogføringsgrupper og momsproduktbogføringsgrupper med tilhørende købsmomskonti, der er i spil når det drejer sig om køb fra registrerede virksomheder i andre EU-lande. Figur 7. Kombinationer af momsvirksomhedsbogføringsgrupper og momsproduktbogføringsgrupper (køb) Momsvirksom heds bogf.gruppe Købs moms konto Momsprodukt bogf.gruppe Moms-id Moms % Moms beregnings type EU-REG.VIR 0 FRITAGET 0 Modtagermoms EU-REG.VIR 1 IFRDRIFT 25 Modtagermoms EU-REG.VIR 2 IFRANLÆG 25 Modtagermoms EU-REG.VIR 3 KORTOLD 0 Modtagermoms EU-REG.VIR 4 TOLDMOMS 25 Modtagermoms EU-REG.VIR 5 REPRÆDRIFT 5,263 Modtagermoms EU-REG.VIR 7 REPRÆ9724 5,263 Modtagermoms EU-REG.VIR 8 KORDRIFT 0 Modtagermoms EU-REG.VIR 9 KORANLÆG 0 Modtagermoms Salg til andre EU-lande Modposterings moms konto Ved salg til en registreret virksomhed Skal købers VAT-nummer påføres fakturaen, hvorefter faktura udskrives uden moms. Det skal fremgå af fakturaen at den er uden moms. Det er muligt at kontrollere købers VATnummer direkte via Told og Skats side for selvbetjening Bekræftelse af momsnumre : Har man ikke købers VAT-nummer, skal faktura udskrives med dansk moms. Det er en forudsætning for at fakturere uden moms at følgende betingelser er opfyldt. At varen rent fysisk er leveret til et andet EU-land. Sælger skal kunne dokumentere at varen er forsendt eller transporteret til et andet EU-land At sælgers momsnummer fremgår af fakturaen. I denne forbindelse skal man være opmærksom på at nogle lande anvender særlige momsnumre i forbindelse med EUhandel. Ved salg til en registreret virksomhed i et sådan EU-land er det købers

11 VATnummer der skal fremgå af fakturaen. Betingelsen er ikke opfyldt hvis det i stedet er købers indenlandske momsnummer, der fremgår Når der sælges varer uden moms til momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande, skal der indsendes en listeangivelse til Told & Skat med oplysning om salget i perioden.. Der skal som hovedregel en gang i kvartalet give Told & Skat oplysninger om salgets størrelse til hver enkelt kunde. Disse oplysninger skal angives på en særlig liste. Nedenstående figur viser de kombinationer af momsvirksomhedsbogføringsgrupper og momsproduktbogføringsgrupper med tilhørende salgsmomskonti når det drejer sig om salg til registrerede virksomheder i andre EU-lande. Figur 8. Kombinationer af momsvirksomhedsbogføringsgrupper og momsproduktbogføringsgrupper (salg) Salgs moms konto Modtager moms konto Momsvirksomheds Momsprodukt Moms Momsberegnings bogf.gruppe bogf.gruppe Moms-id % type EU-REG.VIR 0 FRITAGET 0 Modtagermoms EU-REG.VIR 1 IFRDRIFT 25 Modtagermoms EU-REG.VIR 2 IFRANLÆG 25 Modtagermoms EU-REG.VIR 3 KORTOLD 0 Modtagermoms EU-REG.VIR 4 TOLDMOMS 25 Modtagermoms EU-REG.VIR 5 REPRÆDRIFT 5,263 Modtagermoms EU-REG.VIR 7 REPRÆ9724 5,263 Modtagermoms EU-REG.VIR 8 KORDRIFT 0 Modtagermoms EU-REG.VIR 9 KORANLÆG 0 Modtagermoms Ved salg til ikke registrerede virksomheder Der er ingen forskel på at sælge varer i Danmark eller til andre EU-lande, når det sker til ikkeregistrerede. Der skal som hovedregel udskrives en faktura med dansk moms. Denne moms skal konteres på samme måde som var det almindelig dansk moms. Ved salg til privatpersoner Der gælder samme regler som ved salg til ikkeregistrerede virksomheder. Nedenstående figur viser de kombinationer af momsvirksomhedsbogføringsgrupper og momsproduktbogføringsgrupper med tilhørende salgsmomskonti når det drejer sig om salg til private personer i andre EU-lande

12 Figur 9. Kombinationer af momsvirksomhedsbogføringsgrupper og momsproduktbogføringsgrupper (salg) Salgs moms konto Købs moms konto Momsvirksomheds bogf.gruppe Momsprodukt bogf.gruppe Moms-id Moms % Momsberegnings type EU-EJ REG. 0 FRITAGET 0 Normal moms EU-EJ REG. 1 IFRDRIFT 25 Normal moms EU-EJ REG. 2 IFRANLÆG 25 Normal moms EU-EJ REG. 3 KORTOLD 0 Normal moms EU-EJ REG. 4 TOLDMOMS 25 Normal moms EU-EJ REG. 5 REPRÆDRIFT 5,263 Normal moms EU-EJ REG. 7 REPRÆ9724 5,263 Normal moms EU-EJ REG. 8 KORDRIFT 0 Normal moms EU-EJ REG. 9 KORANLÆG 0 Normal moms

13 Moms ikke EU-lande Købsmoms Ved køb af varer fra ikke EU-lande Hovedreglen er, at der modtages en faktura uden moms, og at der efterfølgende ved importen beregnes dansk importmoms. Som statsinstitution er universitetet berettiget til at afløfte denne importmoms. Importmoms afløftes for såvel ordinær virksomhed som eksternt finansierede projekter. Importmomsen konteres på konto eller Eneste undtagelse er køb i forbindelse med Indtægtsdækket Virksomhed, jf særskilt afsnit. Told vil normalt fremgå af de importspecifikationer og toldpapirer, institutter med eget delregistrerings-nummer modtager hver måned. Instituttet konterer told på samme driftskonto som den indkøbte vare og indsender importspecifikationen og toldpapirer til Regnskabskontoret. Salgsmoms Ved salg af varer til ikke EU-lande På varer, der sælges af Aarhus Universitet til ikke EU-lande, skal der ikke lægges moms, såfremt varen sendes ud af EU, og der forefindes dokumentation for udførslen. Dette gælder også, selvom fakturaen udstedes til en dansk virksomhed

14 Samarbejdsaftaler /eksterne midler (15 Under redigering)

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet AU Momsinstruks for Aarhus Universitet Side 1 af 40 1. MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 4 1.1 Indledning... 5 1.2 Juridiske grundlag... 5 1.3 Definitioner... 5 1.3.1 Eksempler på varer... 6 1.3.2

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler September 2006 Copyright BDO ScanRevision, august

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke

Læs mere

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.6 - side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 2.6 Moms Det er hovedreglen i det regionale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1. Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012

Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1. Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 1 INDLEDNING 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt Det kommunale budget- og regnskabssystem

Læs mere

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005 Maj 2005 Erhverv Moms af ydelser Vejledning E nr. 22 Version 1.2 E 1.1 nr. digital 22 Denne vejledning er omskrevet og opdateret med de regler, der var gældende 1. december 2004. Resumé Vejledningen henvender

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige John Hannover og Anette Sand Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige af Anette Sand og John Hannover Regnskabsskolen

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011)

Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 248 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011) Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven 1, opkrævningsloven,

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2014.2.

Vejledning til momskompensation for 2014.2. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2014.2. Momsudgifter. Undervisningsministeriet (UVM) kan kompensere institutionerne

Læs mere

Håndtering af momsopkrævning ved import af visse forsendelser fra lande uden for EU

Håndtering af momsopkrævning ved import af visse forsendelser fra lande uden for EU Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 230 Offentligt Redegørelse 27. juni 2014 Håndtering af momsopkrævning ved import af visse forsendelser fra lande uden for EU 1. Sammenfatning De nuværende momsregler

Læs mere

Vejledning om momskompensationsordningen.

Vejledning om momskompensationsordningen. Vejledning om momskompensationsordningen. Udarbejdet af: v/ Robert Hinnerskov Deloitte v/ Christian Dalmose Pedersen Lars Loftager Jørgensen Mai Harsem 3. juni 2008 Grundlæggende om momskompensationsordningen

Læs mere

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering Elektronisk fakturahåndtering Juli 2014 Indhold 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...

Læs mere

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Sammendrag af de anbefalinger om lovændring, som findes i rapporten fra den eksterne Arbejdsgruppe om momsloven og 6. momsdirektiv. En arbejdsgruppe under Skatteministeriet

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

6. I 25 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Ved løbende erhvervelse af varer, der er nævnt i

6. I 25 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Ved løbende erhvervelse af varer, der er nævnt i Lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Fremsat den 9. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 216 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven 1 og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Standardkontoplan for institutioner i MDI

Standardkontoplan for institutioner i MDI Standardkontoplan for institutioner i MDI Indhold Generelt om denne vejledning og kontoplaner... 4 Formål med denne vejledning... 4 Generelle regler... 4 Generelt om udgifter... 4 Krav til bogføring...

Læs mere

FORBEREDENDE KURSUS TIL NÆRINGSPRØVEN MODUL SKAT

FORBEREDENDE KURSUS TIL NÆRINGSPRØVEN MODUL SKAT Udarbejdet af KMD for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Dokumenttype Undervisningsmateriale til kursister Dato Opdateret maj 2013 FORBEREDENDE KURSUS TIL NÆRINGSPRØVEN MODUL SKAT FORBEREDENDE KURSUS TIL NÆRINGSPRØVEN

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Nethandel få styr på moms og told

Nethandel få styr på moms og told www.pwc.dk Nethandel få styr på moms og told Få overblik over de vigtigste moms-, toldog afgiftsmæssige forhold ved internetsalg til privatkunder. Nethandel Nethandel er en nem måde at sælge til kunder

Læs mere

Vejledning om momskompensationsordningen

Vejledning om momskompensationsordningen Vejledning om momskompensationsordningen. Version 3.0 Udarbejdet af: ISOBRO v/ Deloitte v/ Robert Hinnerskov Christian Dalmose Pedersen Lars Loftager Jørgensen Morten Espenhain Bunch Jesper Rasmussen 18.

Læs mere

VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2013.

VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2013. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2013. Momsudgifter. Undervisningsministeriet (UVM) kan kompensere institutionerne

Læs mere