Ansøgningsskema Udviklingsprojekt over 3 mio. kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema Udviklingsprojekt over 3 mio. kr."

Transkript

1 Udenrigsministeriet Humanitær bistand og NGO-samarbejde Asiatisk Plads København K Ansøgningsskema Udviklingsprojekt over 3 mio. kr. UM j.nr. Dette ansøgningsskema anvendes ved ansøgning til Udenrigsministeriet (Humanitær bistand og NGO-samarbejde) om midler til gennemførelse af udviklingsprojekter over 3 mio. kr. Skemaet udfyldes på dansk og bør ikke overskride 10 sider med skrifttype Garamond, str. 13. Underskrevet ansøgning, vedlagt projektdokument, budgetplan og oplysninger om den ansøgende organisation fremsendes med almindelig post. Ansøgning med bilag sendes tillige elektronisk til c.c. Generelle oplysninger 1. Ansøgende organisation Navn Adresse Postnummer og by Kontaktperson Telefonnummer Dato 27/1-10 Dialogos c/o sekretær Lene Brynk Jensen Provstegade 10, 1. sal, lejl Odense C Erik Jørs Telefaxnummer Underskrift 2. Projekttitel Dansk: Pesticider, sundhed og miljø, Bolivia Fase 3 ; Plaguicidas, salud y medio ambiente, Bolivia, Fase 3 forkortet PLAGBOL III Engelsk: Pesticides, health and environment, Bolivia, Fase 3 3. Projektformål Dansk (max. 800 tegn, ca. 10 linjer): Udviklingsmål: Civilsamfundet arbejder i Bolivia og internationalt gennem fortalervirksomhed overfor politikere og beslutningstager på at mindske sundhedsskader og miljøforurening forårsaget af sprøjtemidler. Projektmål: Delmål 1: Bondeorganisationen og Den Nationale Sundhedsbevægelse advokerer for et bæredygtigt landbrug, der forebygger sundhedsskader og miljøforurening. Delmål 2: Plagbol er en international anerkendt organisation med speciale i 'pesticider, sundhed og miljø', der yder faglig støtte til civilsamfundsorganisationer, private og offentlige institutioner. Delmål 3: Projekts evidensbaserede strategi og materialer er gjort internationalt tilgængelige til undervisnings- og oplysningsbrug gennem internationale universiteter, WHO m.fl., og danner dermed grundlag for en global fortalervirksomhed.

2 Engelsk (max. 3 linjer): The Civil Society is through advocacy working to minimize health problems and pollution caused by irrational use of pesticides. The Peasants Union, the national Health Movement and Plagbol take action to promote experiences and materials on a healthy, sustainable agriculture. 4. Lokalitet (angiv land og geografisk område samt evt. by, hvor projektet finder sted) Bolivia 5. Projektperiode Forventet start (måned/år) og forventet afslutning (måned/år) Er projektet en forlængelse (ny fase) af et tidligere projekt? Forventes det, at der vil blive søgt om yderligere projektfaser? 1/ til 30/ Ja Nej 6. Ansøgt bidrag fra Udenrigsministeriet (angiv størrelse af det ansøgte beløb i DKK) Ca DKK 7. Samlede projektomkostninger (angiv omkostninger i DKK) Ca DKK 8. Andre finansieringskilder (til projektet) Angiv andre finansieringskilder, herunder den ansøgende organisation selv, samt størrelsen af bidragene (i DKK). Dialogos DKK (anslået værdi af frivilligt arbejde) ICOEPH/DASAM DKK (anslået værdi af frivilligt arbejde og materialer) KU/universiteter DKK (anslået værdi af frivilligt arbejde og materialer) Organisationer og kommuner i Bolivia, WHO DKK 9. Evt. tidligere ansøgning til Udenrigsministeriet (hvis ja angives tidspunkt(er)) Nej 10. Liste over Danida-finansierede aktiviteter 104.N.366.b.5. Nepal Uddannelses- og oplysningsprojekt dkk N.366.b.3. Bolivia Integreret sundhedsprojekt i Oropeza-provinsen/Potolo-Poroma dkk N.366.b.5.Nepal Uddannelses- og oplysningsprojekt dkk N.366.b.2. Bolivia Integreret sundhedsprojekt i Tomina-provinsen dkk N.366.b.3. Bolivia Integreret sundhedsprojekt i Oropeza-provinsen/Potolo-Poroma dkk N.366.b.4. Bolivia Forebyggelse af pesticidforgiftninger i La Paz Departementet dkk Derudover modtaget støtte fra Projektrådgivningen i Århus til Interkulturelt Sundhedsprojekt i Karamoja Uganda og Interkulturelt Sundhedsprojekt i Chuquisaca Bolivia. Der er ikke modtaget støtte fra andre donorer til Plagbol fase Budgetteret forbrug i Danmark Ca dkk 12. DAC kode (angiv kun én kode) Angiv hvilken DAC-kode, der relaterer sig til projektet (hent vejledning her). 120 (DAC-kode) Projektet er et sundhedsprojekt, men lapper dog over med landbrug og miljø, idet pesticidforgiftninger af mennesker og miljø søges forebygget gennem fremme af IPM metoder i landbruget. 2

3 Projektoplysninger 13. Projektsammendrag Plagbol vil i den afsluttende fase konsolidere og videreformidle hidtidige evidensbaserede erfaringer og positive resultater indenfor pesticider, sundhed og miljø. Dette vil danne basis for en national og international fortalervirksomhed gennem Bondeorganisationen, den Folkelige Sundhedsbevægelse, internationale universiteter, WHO m.fl. Plagbol sikres som en bæredygtig organisation, der rådgiver og udfører projekter nationalt og regionalt i samarbejde med civilsamfundsorganisationer, private organisationer og myndigheder. Udviklingsmål og projektmål: Se side 1. Indikatorer: Delmål 1: * Bondeorganisationen, Den Folkelige Sundhedsbevægelse og kommuner, hvor intensiv sprøjtning foregår, har udviklet en lokal model for håndtering af sprøjtemidler (transport, salg, opbevaring, anvendelse, overvågning og behandling af forgiftningstilfælde og miljøforurening). * Bondeorganisationen har dannet kooperativer, der gennem rationel brug af pesticider og økologiske alternativer fremmer dyrkningsmetoder med lavt forbrug af pesticider (Integrated Pest Management (IPM)) blandt bønderne i lokalområdet. * Landbrugsministeriets undervisningsprogram God landbrugspraksis og regulering af sprøjtemidler er ændret med større fokus på IPM, og de giftige sprøjtemidler i klasse 1 er under udfasning. Delmål 2: * Plagbol er anerkendt som Reference Institution på pesticidområdet gennem WHO og Bolivias Sundhedsministerium. * Plagbol har en strategi for synlighed, og deres hjemmeside konsolideret som den mest besøgte i Latin-Amerika på området pesticider, sundhed og miljø. * Plagbol er økonomisk sikret gennem mindst to eksternt finansierede projekter, salg af undervisningsmaterialer og kurser. Delmål 3: * Case-studies og undervisningsmaterialer fra Plagbol anvendes på universiteter, også udenfor Bolivia. * Lessons learned og undervisningsmaterialer anvendes i udviklingslande gennem WHO s formidling og internationale NGOer og universitets netværk. * Der er publiceret flere artikler i fagtidsskrifter om projektet medførende en stigende anerkendelse af de sundheds- og miljømæssige konsekvenser ved pesticidanvendelse i Bolivia og regionen. Målgruppe: Direkte: * Bondeorganisationen, Den Nationale Sundhedsbevægelse og kommunerne gennem uddannelse af ca. 40 personaler/ledere. Ca. 35% kvinder. * Fyrre IPM landmænd uddannes og videregiver deres erfaring til mindst 25 andre landmænd per stk.. Ca. 25% kvinder. * Fyrre kommunale sundhedspersonaler uddannes, og gennem deres forebyggende undervisning nås landsbybeboere. 75% kvinder. * Landbrugsministeriets operative personale og gennem dem nås flere tusinde bønder. 20 personer, 75% mænd. * Plagbols personale, 4 mænd og en kvinde. 50% kvinder. * Universiteter, studerende og WHO gennem formidling af undervisnings- og oplysningsmaterialer, 50% kvinder. Indirekte: Bolivias politikere, myndigheder og indbyggere og især landbrugere gennem styrkelse af landbrugsrådgivning, behandling af forgiftninger, forebyggelse af miljøforurening og større sikkerhed mod overskridelse af pesticidniveauer i fødevarer. 50% kvinder, 30% børn. Strategi: Fokus i sidste fase er rettet mod konsolidering af hidtidige resultater og formidling af disse, nationalt og internationalt, hvor der er stor efterspørgsel efter praktiske løsninger på problemer med pesticidforgiftninger og forurening. Der er også et stort behov for at dokumentere problemets omfang i offentligheden både i lav- og højindkomstlande, så forebyggelsen styrkes. Kapacitetsopbygning vil primært ske i Bøndernes Fagforening og Folkesundhedsbevægelsen, så de kan udøve fortalervirksomhed overfor politikere, offentlige institutioner m.fl. indenfor interesseområderne bæredygtigt landbrug og folkesundhed. Erfaringerne indhentes gennem praktisk samarbejde på kommunalt niveau. Plagbol gøres bæredygtig for fortsat at kunne varetage sin funktion som teknisk rådgiver - en funktion som der har vist sig et stort behov for i Bolivia. Det økonomiske grundlag for Plagbol sikres gennem salg af kurser og materialer af høj faglig kvalitet, samt ved ekstern finansiering af projekter. Indsamling af ny viden er vigtig mhp fortalervirksomhed og for at rekruttere professionelle til arbejdsområdet. Til spredning af Plagbols erfaringer og materialer er der indgået et samarbejde om formidling af viden på området med danske universiteter og WHO. Strategien med uddannelse og produktion af UV-materialer at en høj kvalitet og ændring af curriculum på relevante læreanstalter har hidtil givet bæredygtige resultater. Udviklingen af web baseret distance learning 3

4 moduler med hjælp fra Copenhagen School of Public Health og danske universiteter vil benyttes til at formidle både tekniske løsninger og problemer forbundet med pesticid anvendelse. Project guidelines, videnskabelige artikler og rapporter vil med pædagogiske og visuelle præsentationer på web sikre en cost-effectiv international fortalervirksomhed og undervisning. Det brede samarbejde med folkelige, private og offentlige institutioner vil fortsat være omdrejningspunkter i Plagbols strategi. Samarbejdsaftaler med over 25 andre institutioner, inklusive udenlandske, vil fortsætte i denne sidste fase, - dels for at sprede viden og dermed bæredygtighed ud på mange hænder og dels for at tiltrække flere midler til området. Ligelig kønsfordeling i aktiviteterne vil blive prioriteret, ligesom der primært arbejdes med fattige og marginaliserede bønder, som oftest tilhørende gruppen af oprindelige folk i Bolivia. Exitstrategi fremgår delvist af ovenstående. Organisationen Plagbol vil ved afslutning ikke være afhængig af dansk personale og kan fortsætte effektivt og teknisk-fagligt forsvarligt med at levere ydelser. Fortsat international kontakt med kolleger om pesticidproblematikken er en selvfølge. Projektets udstyr overdrages til Plagbol og Bondeorganisationerne som specificeret i samarbejdsaftaler. Resultater: Delmål 1: * Bondeorganisationen og Den nationale Sundhedsorganisation har udarbejdet og afprøvet en plan for kommunikation og håndtering af pesticidproblemer i belastede kommuner. * Fyrre landmænd er uddannet som IPM-landmænd, og yderligere 1000 landmænd har modtaget viden om sprøjtesvage dyrkningsmetoder. * To landbrugskooperativer, der fremmer IPM dyrkningsmetoder, er oprettet. * 20 teknikere fra Landbrugsministeriet er uddannet i God landbrugspraksis med vægt på IPM som alternativ til intensiv sprøjtning, og gennem dem er tusinder af landmænd undervist i IPM metoder. * 40 sundhedspersonaler er uddannet i forebyggelse, diagnostik og behandling af pesticidproblemer, og gennem dem er flere tusinder landsbybeboere bevidstgjort om emnet pesticider, sundhed og miljø. Delmål 2: * Der er udarbejdet en plan for organisationsudvikling af Plagbol. * Fundacion Plagbol har en aktiv hjemmeside og et virtuelt bibliotek. * Organisationen Plagbol er kendt og deltager i flere internationale faglige netværk. * Organisationen Plagbol er gjort bæredygtig gennem udarbejdelse og salg af UV-materialer og undervisningsydelser, samt gennem udførelse af eksternt finansierede projekter og forskningsopgaver for nationale og internationale instanser. * Bolivianske og udenlandske studerende har skrevet specialeopgaver om IPM, pesticider, sundhed og miljø. Delmål 3: * Plagbols metoder og materialer er tilgængelige på internettet og er forbundet til centrale web-portaler og søgbare databaser. * Materialet er tilpasset til undervisningsbrug i universiteter og formidling gennem WHO s virtuelle biblioteker. Bæredygtighed: Mange af resultaterne fra fase 2 er gjort bæredygtige som det fremgår under status for hidtidige erfaringer. Lykkes det i fase 3 at få politikker om et bæredygtigt landbrug og sundhedsmæssigt forsvarlige produktionsmetoder indarbejdet i Bondeorganisationens strategi for landbrugsudvikling og i Den Folkelige Sundhedsbevægelses strategier med planer for, hvordan det praktisk gribes an i kommunerne, sikres et politisk pres gennem fortalervirksomhed for fortsat fokus på området. Organisationen Plagbol mangler økonomisk grundlag for at blive bæredygtig, hvilket søges opnået med en projektportefølje fra eksterne donorer og salg af kurser og materialer, hvad hidtil har været muligt om end i mindre omfang. Dialogos og ICOEPHs netværk i WHO og på universiteter i Danmark og globalt vil medvirker til at erfaringer og materialer indarbejdes i undervisningen og formidlingen og medvirke til større bæredygtighed og spredning. Projektet er transparent med inddragelse af målgrupperne i projektkomiteer, hvilket fremmer forankring og bæredygtighed. Dialogos og samarbejdspartnere har altid undgået længerevarende udsendelser for at mindske afhængigheden af danske eksperter. Fra Danmark har vi bidraget med faglighed og demokratisering i projektudførelsen, gennem ugentlig mail kontakt og regelmæssige kortere besøg. Væsentlige antagelser og risici: Det forudsættes at samarbejdspartnere er villige til at gennemføre projektet som planlagt i hensigtserklæringer og samarbejdsaftaler. Dette kræver tid og investeringer fra partnernes side. Dernæst forudsættes politisk stabilitet i landet, hvor projektet favoriseres af aktuelt at ligge på linje med de politiske prioriteringer i Bolivia, omend få er uenige i, at et sundhedsog miljørigtigt landbrug skal fremmes. 4 Kommentar [I1]: Vil indirekte?

5 14. Tværgående hensyn Vægt (%) Køn Fokus (T/M) Vægt (%) Miljø Fokus (T/M) God regeringsførelse og menneske-rettigheder Vægt Fokus (%) (T/M) Vægt (%) Hiv/aids Fokus (T/M) 25 % M 100 % T 25 % M 0 % Status Status for projektet og de hidtidige erfaringer: Status for projektet fremgår delvist af ekstern evalueringsrapport fra HN-Consultants fra december 2008: Plagbol projektet har formået at sætte pesticider og de hermed forbundne forgiftninger af mennesker og miljø på dagsordenen i Bolivia gennem undervisning og formidling. Der er produceret oplysningsmaterialer af høj kvalitet, der er undervist fra bønder i marken til præ- og postgraduat ved de tekniske skoler og på universiteterne, hvor også læseplaner er ændret. Der er gennem forskning i samarbejde med nationale og internationale partnere skabt ny viden på området, som udnyttes til at skabe debat om brugen af pesticider og alternativer hertil. Endvidere er der formidlet bredt til befolkning og politikere gennem aviser, radio, tv og ved masseomdeling af oplysningsmaterialer. Konceptet anvendt i Plagbol er meget relevant, hvor institutionel opsætning og strategisk formulering tillader arbejde indenfor indsatsområderne sundhed, landbrug og kommunikation. At det har kunnet lade sig gøre at blive landsdækkende med kun fem fastansatte på projektet skyldes, at der er skabt samarbejde med nationale myndigheder på undervisnings-, landbrugs- og sundhedsområdet, internationalt især med WHO og med ikke-regerings organisationer, såsom andre NGO'er, bondeorganisationer med flere. På denne måde er projektets relativt beskedne budget blevet markant forøget, idet ovennævnte samarbejdspartnere i mange tilfælde har bidraget også økonomisk til gennemførelse af projektaktiviteter i deres regi. Projektets metode fokuserer på kapacitetsopbygning på flere niveauer i de valgte sektorer. Som nævnt indgår træning i nye dyrkningsmetoder såvel lokalt og nationalt og der udføres støtte til fortalervirksomhed fra bondeorganisationerne lokalt så kommuner og myndigheder afsætter ressourcer til udbredelse af de nye bæredygtige produktionsformer i deres lokalområder. På nationalt niveau fremmes fortalervirksomhed sammen med andre aktører i forhold til ændring af undervisningsplaner indenfor landbrugsskoleuddannelser og sundhed, og der ydes teknisk assistance til - og fortalervirksomhed overfor - det Nationale Pesticidråd. Serviceydelser er til stede i form af træning, produktion og kommunikation af materialer og trænings/forskningsprogrammer. Træning og øvrige serviceydelser søges knyttet til fortalervirksomhed såvel lokalt som nationalt. Denne forbindelse mellem træning og fortalervirksomhed kan formentlig styrkes yderligere i en eventuel sidste fase. Dialogos har promoveret, at Plagbol fastholder et fokus på såvel landbrug som sundhed, og at forskningen er kvalificeret og bliver anvendt aktivt. Da projektet har partnere indenfor civilsamfund og staten betyder det, at man både fastholder fortalervirksomhed med fokus på ændringer i de lokale og nationale politikker og forsøger at sikre en bæredygtighed i flere af aktiviteterne, som videreføres af de statslige institutioner indenfor sundhed og landbrug. Som et led i styrkelsen af civilsamfundet har man promoveret oprettelsen af kooperativer, og gennem uddannelse af kvinder styrket deres rolle i produktionen. Projektet har med de nævnte elementer været udført i overensstemmelse med Danidas civilsamfundsstrategi, da det dels har været forankret i civilsamfundsorganisationer, dels koordineret med de relevante nationale statsinstitutioner. Plagbol er nu som organisation en lovlig og anerkendt aktør på området, og det er med den store interesse for projektet ikke usandsynligt at det vil kunne blive en bæredygtig referenceinstitution for pesticider, hvilket WHO i øjeblikket tager skridt til at gennemføre. En fase 3 af projektet kan anbefales, hvor hidtidige aktiviteter konsolideres og organisationens bæredygtighed sikres gennem udbyggede aktiviteter med myndigheder, kommuner og ikke-regerings organisationer, idet der er et stort behov for en organisation med Plagbols høje faglige profil på pesticidområdet i Bolivia. Det fremgår af den tidligere fase og af stikprøver fra denne fase, at projektet har haft gode effekter også på målgruppen. I de sidste måneder af projektets anden fase vil det dog være nyttigt at foretage en afsluttende systematisk indsamling af data vedrørende impact på målgruppen. Konceptet kan sandsynligvis med fordel anvendes i andre lande, hvor ressourcerne er små, men problemerne med pesticidforgiftninger og miljøproblemer er betydelige. 5

6 Siden da: Projektet har siden evalueringen forsat det planlagte arbejde. Som et af de betydelige resultater siden evalueringen har man på tre seminarier for alternativ uddannelse af folkeskolelærere fået indført temaet pesticider, sundhed og miljø i undervisningen, og en mainstreamning til øvrige seminarier i Bolivia er nu efterspurgt. Som en væsentlig aktivitet sidst i fase 2 har man planlagt en international pesticidkonference, hvor deltagere fra det øvrige Latin-Amerika og Spanien har meldt deres ankomst, ligesom mange fra Bolivia vil deltage og på den måde sætte offentlig fokus på problemområdet. Man nyder forsat stor opbakning både fra bøndernes men også fra statens side, der som politik ønsker at fremme bæredygtigt landbrug og efterspørger erfaringer som Plagbol s for at kunne realisere det praktiske arbejde gennem statens myndigheder og deres operative organisationer. 16. Ansøgers komparative fordele og kapacitet Dialogos blev stiftet i 1994 som en ulandsforening med det primære mål at støtte befolkninger i udviklingslandene på deres selvvalgte vej væk fra fattigdom og undertrykkelse. Foreningen opererer på demokratisk vis med valg til bestyrelse, mens projektgrupperne er åbne for medlemmer, som kan tilslutte sig foreningens formål og betaler et årligt medlemskontingent. Foreningen blev stiftet af personer med bred erfaring fra udviklingsarbejdet og drives fortsat på frivilligt basis som en mindre NGO med projekter indenfor sundhed, miljø og undervisning i Bolivia, Uganda og Nepal. Foreningens medlemmer har faglig erfaring fra internationalt arbejde såvel som fra det arbejde, de varetager i Danmark, hvilket er med til at understøtte de projekttyper foreningen støtter. Dialogos har, ud fra en betragtning om bæredygtighed, aldrig haft fast udsendt dansk personale på projekterne. Man arbejder derimod gennem lokale kolleger og samarbejdspartnere med de nødvendige faglige erfaringer. Den store vægt på faglighed sikrer anerkendelse i brede kredse og bæredygtighed i projekterne, fordi den danner grundlag for en fortalervirksomhed, som med en fagligt underbygget argumentation tages alvorligt af meningsdannere og beslutningstagere. Dialogos samarbejder tværfagligt med andre ngo er, myndigheder og internationale organisationer i projektudførelse, og er i konstant dialog med samarbejdspartnere både i nord og syd omkring drift og evaluering af projektaktiviteter. I aktuelle projekt er der indgået samarbejdsaftaler med ICOEPH (Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin) og Københavns Universitet (KU-Life og Global Health), hvor Dialogos står som ansvarlig overfor Danida samt for administration af projektet og projektmidler. ICOEPH står for den teknisk-faglige drift af projektet, mens KU sammen med ICOEPH står for formidling af erfaringer og materialer til brug i undervisning og i studenteropgaver på danske og internationale universiteter samt videreformidling gennem WHO. KU har erfaring med udarbejdelse af webbaserede distance based kursus moduler, og vil kunne støtte træningen af organisations repræsentanter i udarbejdelsen af policy briefs og strategisk kommunikation. KU vil via sit medlemskab af TroEd organisationen kunne sikre en effektiv distribution af undervisningsmaterialer i og udenfor Europa. Samarbejdet med KU og Copenhagen School of Global Health sikrer yderligere adgang til relevante faglige eksperticeområdet til støtte for projektet. Copenhagen School of Global Health overgår i løbet af 2010 til at blive en organisation der repræsenterer alle otte danske universiteter og dermed sikres en bredest mulig vidensdeling i Danmark. Samarbejdet med ICOEPH er også foregået i fase 2 med stort udbytte, mens samarbejdet med KU er nyt i Plagbol projektet, mens det har stået på nogle år i forbindelse med undervisning og formidling omkring pesticider og internationalt arbejdsmiljø. Samarbejdet med nævnte institutioner er yderligere med til at forankre Dialogos folkelighed. KU har gennem mange år arbejdet med sprøjtemidler og forgiftninger i andre udviklingslande, bla. på Sri Lanka og i Ghana (www.globalhealth.ku.dk). KU-Life arbejder aktuelt med økologisk dyrkning af specialafgrøder til eksport, såsom quinoa i Bolivia. 6

7 Ovennævnte institutioner har nedsat en projektbaggrundsgruppe, der vil mødes regelmæssigt i projektforløbet og yderligere være i løbende mailkontakt med bolivianske samarbejdspartnere. Projektet vil flere gange årligt blive besøgt og understøttet fagligt i forbindelse med planlægning, undervisning, studentervejledning, udvikling og formidling af resultater og materialer, og evalueringer. 17. Samarbejdspartneren Fundacion Plagbol blev stiftet i 2006 efter nogle års erfaring med Plagbolprojektet, og hvor behovet for en sådan organisation blev klart. Organisationen blev godkendt af myndighederne i Foreningen har ingen partipolitiske, økonomiske eller religiøse interesser, og bestyrelsen vælges demokratisk på generalforsamling en gang årligt. Der er 5 ansatte gennem Plagbol projektet, hvorfra organisationen er udsprunget, og foreningen har 23 medlemmer. Derudover har man samarbejdsaftaler med over 25 forskellige organisationer og myndigheder, hvorved et bredt fundament og en folkelig opbakning til de aktiviteter, organisationen udfører, sikres. Organisationens primære interesse er at skaffe midler til at drive aktiviteter inden for kernekompetencen som er IPM, pesticider, sundhed og miljø, og ved stadig at opkvalifice sig fagligt til at kunne rådgive andre civilsamfundsorganisationer og myndigheder. Ansatte i organisationen har høj kapacitet indenfor agronomi, sundhed, arbejdsmiljø, miljømedicin og formidling/public relations. Foreningens styrke er dens høje faglige kompetencer, viden og erfaringer indenfor temaet pesticider og i arbejdet med målgrupper på niveau fra landmanden i landsbyen til studerende på universitetet. Svagheden er, at den er afhængig af midler fra projektet Plagbol, men har dog hidtil formået at få enkeltaktiviteter finansieret af andre, som Bondeorganisation, sundheds- og landbrugsministeriet, kommuner og andre ngo er, - om end det endnu ikke er nok til at sikre organisationens bæredygtighed. Dialogos har nu med stor succes samarbejdet med de ansatte på Plagbolprojektet gennem flere år og ser dette gode samarbejde som den grundlæggende årsag til projektets gennemslagskraft. Der samarbejdes gennem Plagbol med Bondeorganisationen, der er en landsdækkende fagforening for især mindre bønder. Plantageejerne er ikke aktive her. Plagbol har hidtil i særlig grad arbejdet med undergrupper i Den nationale Bondeorganisation i forbindelse med medlemsuddannelse i IPM og har derigennem opnået gode kontakter. I den sidste projektfase satses på at få denne landsdækkende organisation til fremover at sikre, at bæredygtigt landbrug promoveres politisk og i praksis gennem fortalervirksomhed. Der vil også blive samarbejdet med Den Folkelige Sundhedsorganisation. Det er en relativt ny organisation med mandat til at fremme folkesundheden gennem fortalervirksomhed. Det er oplagt at inkludere denne organisation for at få den til at promovere produktion af sunde fødevarer og rationel anvendelse af sprøjtemidler, også i vektorprogrammerne. Begge organisationer er demokratiske og har tusinder af medlemmer, og der opereres i et mere politisk felt, end Plagbol gør. Derudover fortsættes samarbejdet med andre NGO er, ministerier, lokale sundhedsmyndigheder, kommuner mv., som det kendes fra fase 2, idet disse organisationer i fremtiden er blandt dem, der skal finansiere Plagbols fortsatte arbejde. 18. Projekt- og programrelateret oplysning Hvis der søges om midler til projekt- og programrelateret oplysning i Danmark, beskrives følgende: Formål med oplysningsaktiviteterne? Målgrupper for oplysningen, herunder estimeret antal personer Hvilke former for oplysningsaktiviteter planlægges hvilke resultater forventes med hensyn til informationsformidling? Sammenhængen mellem organisationens engagement i Syd og oplysningsaktiviteternes indhold? Overstiger budgettet for oplysningsaktiviteter kr. vedlægges et dokument, der mere udførligt beskriver de planlagte aktiviteter og de forventedes resultater. Formålet med Dialogos oplysningsaktiviteter er at formidle viden om de projekter Dialogos udfører, og derved skabe og fastholde forståelse for det nødvendige udviklingsarbejde Danida støtter gennem danske NGO er. Dernæst giver synlighed mulighed for at inddrage flere i projektaktiviteterne inklusive institutioner som ofte er glade for at bidrage eller høre om det arbejde vi udfører. 7

8 Dialogos vil jævnligt udsende en journalist til projektet, der gennem artikler formidler indtryk fra projektet, og vi har pga. dette jævnligt haft artikler i dagspressen, personaleblade og fagblade, hvorved et bredt udsnit af den danske befolkning nås. Vi har med vor fokus på sundhed naturligt fået artikler i Ugeskrift for Læger, sygehusenes personaleblad mv., hvorved kollegaer i det danske sundhedssystem informeres om vore aktiviteter. I vort eget nyhedsbrev Dialogos Nyt vil selvfølgelig omtale nyheder ligesom opdaterede brochurer vil blive distribueret ved events og foredrag. Dialogos benytter sig "traditionelt" af at fordele gratis programmer til 100+ lokalradioer, - oftest med gode resultater. Vi forventer at fortsætte samarbejdet med dokumentarstationen D2R på internet. Vore programmer streames naturligvis også fra hjemmesiden. Efterhånden som konturerne for Fase 3 tegner sig, vil vi i lighed med tidligere søge at afsætte artikler til diverse magasiner - herunder universitetsaviser. Også nyhedstjenesten U-landsnyt har og vil fortsat gerne bringe vore historier. Vore historier knytter oftest direkte an til projektaktiviteterne, og udøver på sin vis fortalervirksomhed snævert i forhold til nødvendigheden af at udføre projektet, og i videre forstand til at der gøres mere ved problemstillingen fra politikere og beslutningstagere, andre fagpersoner mv. der har mulighed for at påvirke i en positiv retning både i nord og i syd. Dette gør især sig gældende i aktuelle projekt, hvor miljøforurening og forurening af landbrugsprodukter med rester af pesticider, er grænseoverskridende, og kræver koordinerede globale aktiviteter og handlekraft. Vi regner med at der kommer mindst 10 journalistiske artikler og 3 radioudsendelser ud af vores formidling i fase 3, og at dette når flere hundrede tusinder af mennesker. Derudover formidler vi som fagpersoner løbende ved undervisning af studerende på de sundhedsvidenskabelige fakulteter, ved publicering i fagblade og ved deltagelse i internationale kongresser vores arbejde og resultaterne heraf. I Danmark vil blive afholdt en pesticidkonference formentlig på Syddansk Universitet, hvor danske interessenter i denne problematik kan dele erfaringer og viden. Til formidling af dette påtænkes et samarbejde med ulandsnyt.dk. 19. Eventuelle bemærkninger 20. Liste over bilag Bilag 1: Projektdokument på engelsk Bilag 2: Budgetopstilling Bilag 3: Skema om Dialogos folkelige forankring. Bilag 4: Ekstern evalueringsrapport fra konsulentfirmaet HN Consultants december Bilag 5: Dialogos reviderede årsberetning, årsregnskab og revisionsprotokollat. Derudover foreligger en lang række samarbejdsaftaler og hensigtserklæringer, foruden undervisnings- og oplysningsmaterialer, studenterstudier, videnskabelige publikationer, støtteerklæring fra WHO til en fase 3 af projektet mv., som alle kan rekvireres ved behov. 8

1. UMF- og j.nr. J.nr. 104.N.366.b.4. 2. Organisation Dialogos Att Anette Møller Pedersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Sdr.

1. UMF- og j.nr. J.nr. 104.N.366.b.4. 2. Organisation Dialogos Att Anette Møller Pedersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Sdr. Udenrigsministeriet Humanitær bistand og NGO-samarbejde Asiatisk Plads 2 1448 København K Email: hum@um.dk Indeholder denne statusrapport nogen oplysninger, som kræver specifik stillingtagen fra Udenrigsministeriet

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr-

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- 250.000 kr.) Kapacitetsudvikling er enkeltstående netværksaktiviteter eller afgrænsende aktivitetsforløb, som normalt skal afvikles inden for et år.

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

3x3 Statusrapport 2007

3x3 Statusrapport 2007 Projekttitel Projektskole Projektansvarlig Journalnummer Projektperiode Dato for opstart og afslutning Projektpulje Pulje 1 a-e eller pulje 2 Støttebeløb i 2007 Antal høj/hh-skoler i projektet Antal elever

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Vision Gennem officielt etablerede samarbejder med spejderkorps i andre lande ønsker vi i Det Danske

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1 Side 1 af 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Der skal tilstræbes en kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets hovedformål (max. 5 linier) Der skal her anføres

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 Socialministeriet Tilskudsadministrationen Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 1. Projektets

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Informationsformidling om dansk akvakultur

Informationsformidling om dansk akvakultur om dansk akvakultur Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2012-2 Rapport for projekt informationsformidling om dansk akvakultur DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr.

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Flere 50+ i arbejde i Silkeborg kommune Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk

Læs mere

KOMMUNIKATIONSINDSATSER

KOMMUNIKATIONSINDSATSER 27. august 2014 KOMMUNIKATIONSINDSATSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Nuværende ADD-kommunikationsindsatser... 2 5.1 Presse... 2 5.2 Digitale platforme... 3 5.3 Dialog... 3 5.4 Profilering... 4 3. Alternative

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesskab og forældreskab på tværs i Hundige Nord Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere