Ansøgningsskema Udviklingsprojekt over 3 mio. kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema Udviklingsprojekt over 3 mio. kr."

Transkript

1 Udenrigsministeriet Humanitær bistand og NGO-samarbejde Asiatisk Plads København K Ansøgningsskema Udviklingsprojekt over 3 mio. kr. UM j.nr. Dette ansøgningsskema anvendes ved ansøgning til Udenrigsministeriet (Humanitær bistand og NGO-samarbejde) om midler til gennemførelse af udviklingsprojekter over 3 mio. kr. Skemaet udfyldes på dansk og bør ikke overskride 10 sider med skrifttype Garamond, str. 13. Underskrevet ansøgning, vedlagt projektdokument, budgetplan og oplysninger om den ansøgende organisation fremsendes med almindelig post. Ansøgning med bilag sendes tillige elektronisk til c.c. Generelle oplysninger 1. Ansøgende organisation Navn Adresse Postnummer og by Kontaktperson Telefonnummer Dato 27/1-10 Dialogos c/o sekretær Lene Brynk Jensen Provstegade 10, 1. sal, lejl Odense C Erik Jørs Telefaxnummer Underskrift 2. Projekttitel Dansk: Pesticider, sundhed og miljø, Bolivia Fase 3 ; Plaguicidas, salud y medio ambiente, Bolivia, Fase 3 forkortet PLAGBOL III Engelsk: Pesticides, health and environment, Bolivia, Fase 3 3. Projektformål Dansk (max. 800 tegn, ca. 10 linjer): Udviklingsmål: Civilsamfundet arbejder i Bolivia og internationalt gennem fortalervirksomhed overfor politikere og beslutningstager på at mindske sundhedsskader og miljøforurening forårsaget af sprøjtemidler. Projektmål: Delmål 1: Bondeorganisationen og Den Nationale Sundhedsbevægelse advokerer for et bæredygtigt landbrug, der forebygger sundhedsskader og miljøforurening. Delmål 2: Plagbol er en international anerkendt organisation med speciale i 'pesticider, sundhed og miljø', der yder faglig støtte til civilsamfundsorganisationer, private og offentlige institutioner. Delmål 3: Projekts evidensbaserede strategi og materialer er gjort internationalt tilgængelige til undervisnings- og oplysningsbrug gennem internationale universiteter, WHO m.fl., og danner dermed grundlag for en global fortalervirksomhed.

2 Engelsk (max. 3 linjer): The Civil Society is through advocacy working to minimize health problems and pollution caused by irrational use of pesticides. The Peasants Union, the national Health Movement and Plagbol take action to promote experiences and materials on a healthy, sustainable agriculture. 4. Lokalitet (angiv land og geografisk område samt evt. by, hvor projektet finder sted) Bolivia 5. Projektperiode Forventet start (måned/år) og forventet afslutning (måned/år) Er projektet en forlængelse (ny fase) af et tidligere projekt? Forventes det, at der vil blive søgt om yderligere projektfaser? 1/ til 30/ Ja Nej 6. Ansøgt bidrag fra Udenrigsministeriet (angiv størrelse af det ansøgte beløb i DKK) Ca DKK 7. Samlede projektomkostninger (angiv omkostninger i DKK) Ca DKK 8. Andre finansieringskilder (til projektet) Angiv andre finansieringskilder, herunder den ansøgende organisation selv, samt størrelsen af bidragene (i DKK). Dialogos DKK (anslået værdi af frivilligt arbejde) ICOEPH/DASAM DKK (anslået værdi af frivilligt arbejde og materialer) KU/universiteter DKK (anslået værdi af frivilligt arbejde og materialer) Organisationer og kommuner i Bolivia, WHO DKK 9. Evt. tidligere ansøgning til Udenrigsministeriet (hvis ja angives tidspunkt(er)) Nej 10. Liste over Danida-finansierede aktiviteter 104.N.366.b.5. Nepal Uddannelses- og oplysningsprojekt dkk N.366.b.3. Bolivia Integreret sundhedsprojekt i Oropeza-provinsen/Potolo-Poroma dkk N.366.b.5.Nepal Uddannelses- og oplysningsprojekt dkk N.366.b.2. Bolivia Integreret sundhedsprojekt i Tomina-provinsen dkk N.366.b.3. Bolivia Integreret sundhedsprojekt i Oropeza-provinsen/Potolo-Poroma dkk N.366.b.4. Bolivia Forebyggelse af pesticidforgiftninger i La Paz Departementet dkk Derudover modtaget støtte fra Projektrådgivningen i Århus til Interkulturelt Sundhedsprojekt i Karamoja Uganda og Interkulturelt Sundhedsprojekt i Chuquisaca Bolivia. Der er ikke modtaget støtte fra andre donorer til Plagbol fase Budgetteret forbrug i Danmark Ca dkk 12. DAC kode (angiv kun én kode) Angiv hvilken DAC-kode, der relaterer sig til projektet (hent vejledning her). 120 (DAC-kode) Projektet er et sundhedsprojekt, men lapper dog over med landbrug og miljø, idet pesticidforgiftninger af mennesker og miljø søges forebygget gennem fremme af IPM metoder i landbruget. 2

3 Projektoplysninger 13. Projektsammendrag Plagbol vil i den afsluttende fase konsolidere og videreformidle hidtidige evidensbaserede erfaringer og positive resultater indenfor pesticider, sundhed og miljø. Dette vil danne basis for en national og international fortalervirksomhed gennem Bondeorganisationen, den Folkelige Sundhedsbevægelse, internationale universiteter, WHO m.fl. Plagbol sikres som en bæredygtig organisation, der rådgiver og udfører projekter nationalt og regionalt i samarbejde med civilsamfundsorganisationer, private organisationer og myndigheder. Udviklingsmål og projektmål: Se side 1. Indikatorer: Delmål 1: * Bondeorganisationen, Den Folkelige Sundhedsbevægelse og kommuner, hvor intensiv sprøjtning foregår, har udviklet en lokal model for håndtering af sprøjtemidler (transport, salg, opbevaring, anvendelse, overvågning og behandling af forgiftningstilfælde og miljøforurening). * Bondeorganisationen har dannet kooperativer, der gennem rationel brug af pesticider og økologiske alternativer fremmer dyrkningsmetoder med lavt forbrug af pesticider (Integrated Pest Management (IPM)) blandt bønderne i lokalområdet. * Landbrugsministeriets undervisningsprogram God landbrugspraksis og regulering af sprøjtemidler er ændret med større fokus på IPM, og de giftige sprøjtemidler i klasse 1 er under udfasning. Delmål 2: * Plagbol er anerkendt som Reference Institution på pesticidområdet gennem WHO og Bolivias Sundhedsministerium. * Plagbol har en strategi for synlighed, og deres hjemmeside konsolideret som den mest besøgte i Latin-Amerika på området pesticider, sundhed og miljø. * Plagbol er økonomisk sikret gennem mindst to eksternt finansierede projekter, salg af undervisningsmaterialer og kurser. Delmål 3: * Case-studies og undervisningsmaterialer fra Plagbol anvendes på universiteter, også udenfor Bolivia. * Lessons learned og undervisningsmaterialer anvendes i udviklingslande gennem WHO s formidling og internationale NGOer og universitets netværk. * Der er publiceret flere artikler i fagtidsskrifter om projektet medførende en stigende anerkendelse af de sundheds- og miljømæssige konsekvenser ved pesticidanvendelse i Bolivia og regionen. Målgruppe: Direkte: * Bondeorganisationen, Den Nationale Sundhedsbevægelse og kommunerne gennem uddannelse af ca. 40 personaler/ledere. Ca. 35% kvinder. * Fyrre IPM landmænd uddannes og videregiver deres erfaring til mindst 25 andre landmænd per stk.. Ca. 25% kvinder. * Fyrre kommunale sundhedspersonaler uddannes, og gennem deres forebyggende undervisning nås landsbybeboere. 75% kvinder. * Landbrugsministeriets operative personale og gennem dem nås flere tusinde bønder. 20 personer, 75% mænd. * Plagbols personale, 4 mænd og en kvinde. 50% kvinder. * Universiteter, studerende og WHO gennem formidling af undervisnings- og oplysningsmaterialer, 50% kvinder. Indirekte: Bolivias politikere, myndigheder og indbyggere og især landbrugere gennem styrkelse af landbrugsrådgivning, behandling af forgiftninger, forebyggelse af miljøforurening og større sikkerhed mod overskridelse af pesticidniveauer i fødevarer. 50% kvinder, 30% børn. Strategi: Fokus i sidste fase er rettet mod konsolidering af hidtidige resultater og formidling af disse, nationalt og internationalt, hvor der er stor efterspørgsel efter praktiske løsninger på problemer med pesticidforgiftninger og forurening. Der er også et stort behov for at dokumentere problemets omfang i offentligheden både i lav- og højindkomstlande, så forebyggelsen styrkes. Kapacitetsopbygning vil primært ske i Bøndernes Fagforening og Folkesundhedsbevægelsen, så de kan udøve fortalervirksomhed overfor politikere, offentlige institutioner m.fl. indenfor interesseområderne bæredygtigt landbrug og folkesundhed. Erfaringerne indhentes gennem praktisk samarbejde på kommunalt niveau. Plagbol gøres bæredygtig for fortsat at kunne varetage sin funktion som teknisk rådgiver - en funktion som der har vist sig et stort behov for i Bolivia. Det økonomiske grundlag for Plagbol sikres gennem salg af kurser og materialer af høj faglig kvalitet, samt ved ekstern finansiering af projekter. Indsamling af ny viden er vigtig mhp fortalervirksomhed og for at rekruttere professionelle til arbejdsområdet. Til spredning af Plagbols erfaringer og materialer er der indgået et samarbejde om formidling af viden på området med danske universiteter og WHO. Strategien med uddannelse og produktion af UV-materialer at en høj kvalitet og ændring af curriculum på relevante læreanstalter har hidtil givet bæredygtige resultater. Udviklingen af web baseret distance learning 3

4 moduler med hjælp fra Copenhagen School of Public Health og danske universiteter vil benyttes til at formidle både tekniske løsninger og problemer forbundet med pesticid anvendelse. Project guidelines, videnskabelige artikler og rapporter vil med pædagogiske og visuelle præsentationer på web sikre en cost-effectiv international fortalervirksomhed og undervisning. Det brede samarbejde med folkelige, private og offentlige institutioner vil fortsat være omdrejningspunkter i Plagbols strategi. Samarbejdsaftaler med over 25 andre institutioner, inklusive udenlandske, vil fortsætte i denne sidste fase, - dels for at sprede viden og dermed bæredygtighed ud på mange hænder og dels for at tiltrække flere midler til området. Ligelig kønsfordeling i aktiviteterne vil blive prioriteret, ligesom der primært arbejdes med fattige og marginaliserede bønder, som oftest tilhørende gruppen af oprindelige folk i Bolivia. Exitstrategi fremgår delvist af ovenstående. Organisationen Plagbol vil ved afslutning ikke være afhængig af dansk personale og kan fortsætte effektivt og teknisk-fagligt forsvarligt med at levere ydelser. Fortsat international kontakt med kolleger om pesticidproblematikken er en selvfølge. Projektets udstyr overdrages til Plagbol og Bondeorganisationerne som specificeret i samarbejdsaftaler. Resultater: Delmål 1: * Bondeorganisationen og Den nationale Sundhedsorganisation har udarbejdet og afprøvet en plan for kommunikation og håndtering af pesticidproblemer i belastede kommuner. * Fyrre landmænd er uddannet som IPM-landmænd, og yderligere 1000 landmænd har modtaget viden om sprøjtesvage dyrkningsmetoder. * To landbrugskooperativer, der fremmer IPM dyrkningsmetoder, er oprettet. * 20 teknikere fra Landbrugsministeriet er uddannet i God landbrugspraksis med vægt på IPM som alternativ til intensiv sprøjtning, og gennem dem er tusinder af landmænd undervist i IPM metoder. * 40 sundhedspersonaler er uddannet i forebyggelse, diagnostik og behandling af pesticidproblemer, og gennem dem er flere tusinder landsbybeboere bevidstgjort om emnet pesticider, sundhed og miljø. Delmål 2: * Der er udarbejdet en plan for organisationsudvikling af Plagbol. * Fundacion Plagbol har en aktiv hjemmeside og et virtuelt bibliotek. * Organisationen Plagbol er kendt og deltager i flere internationale faglige netværk. * Organisationen Plagbol er gjort bæredygtig gennem udarbejdelse og salg af UV-materialer og undervisningsydelser, samt gennem udførelse af eksternt finansierede projekter og forskningsopgaver for nationale og internationale instanser. * Bolivianske og udenlandske studerende har skrevet specialeopgaver om IPM, pesticider, sundhed og miljø. Delmål 3: * Plagbols metoder og materialer er tilgængelige på internettet og er forbundet til centrale web-portaler og søgbare databaser. * Materialet er tilpasset til undervisningsbrug i universiteter og formidling gennem WHO s virtuelle biblioteker. Bæredygtighed: Mange af resultaterne fra fase 2 er gjort bæredygtige som det fremgår under status for hidtidige erfaringer. Lykkes det i fase 3 at få politikker om et bæredygtigt landbrug og sundhedsmæssigt forsvarlige produktionsmetoder indarbejdet i Bondeorganisationens strategi for landbrugsudvikling og i Den Folkelige Sundhedsbevægelses strategier med planer for, hvordan det praktisk gribes an i kommunerne, sikres et politisk pres gennem fortalervirksomhed for fortsat fokus på området. Organisationen Plagbol mangler økonomisk grundlag for at blive bæredygtig, hvilket søges opnået med en projektportefølje fra eksterne donorer og salg af kurser og materialer, hvad hidtil har været muligt om end i mindre omfang. Dialogos og ICOEPHs netværk i WHO og på universiteter i Danmark og globalt vil medvirker til at erfaringer og materialer indarbejdes i undervisningen og formidlingen og medvirke til større bæredygtighed og spredning. Projektet er transparent med inddragelse af målgrupperne i projektkomiteer, hvilket fremmer forankring og bæredygtighed. Dialogos og samarbejdspartnere har altid undgået længerevarende udsendelser for at mindske afhængigheden af danske eksperter. Fra Danmark har vi bidraget med faglighed og demokratisering i projektudførelsen, gennem ugentlig mail kontakt og regelmæssige kortere besøg. Væsentlige antagelser og risici: Det forudsættes at samarbejdspartnere er villige til at gennemføre projektet som planlagt i hensigtserklæringer og samarbejdsaftaler. Dette kræver tid og investeringer fra partnernes side. Dernæst forudsættes politisk stabilitet i landet, hvor projektet favoriseres af aktuelt at ligge på linje med de politiske prioriteringer i Bolivia, omend få er uenige i, at et sundhedsog miljørigtigt landbrug skal fremmes. 4 Kommentar [I1]: Vil indirekte?

5 14. Tværgående hensyn Vægt (%) Køn Fokus (T/M) Vægt (%) Miljø Fokus (T/M) God regeringsførelse og menneske-rettigheder Vægt Fokus (%) (T/M) Vægt (%) Hiv/aids Fokus (T/M) 25 % M 100 % T 25 % M 0 % Status Status for projektet og de hidtidige erfaringer: Status for projektet fremgår delvist af ekstern evalueringsrapport fra HN-Consultants fra december 2008: Plagbol projektet har formået at sætte pesticider og de hermed forbundne forgiftninger af mennesker og miljø på dagsordenen i Bolivia gennem undervisning og formidling. Der er produceret oplysningsmaterialer af høj kvalitet, der er undervist fra bønder i marken til præ- og postgraduat ved de tekniske skoler og på universiteterne, hvor også læseplaner er ændret. Der er gennem forskning i samarbejde med nationale og internationale partnere skabt ny viden på området, som udnyttes til at skabe debat om brugen af pesticider og alternativer hertil. Endvidere er der formidlet bredt til befolkning og politikere gennem aviser, radio, tv og ved masseomdeling af oplysningsmaterialer. Konceptet anvendt i Plagbol er meget relevant, hvor institutionel opsætning og strategisk formulering tillader arbejde indenfor indsatsområderne sundhed, landbrug og kommunikation. At det har kunnet lade sig gøre at blive landsdækkende med kun fem fastansatte på projektet skyldes, at der er skabt samarbejde med nationale myndigheder på undervisnings-, landbrugs- og sundhedsområdet, internationalt især med WHO og med ikke-regerings organisationer, såsom andre NGO'er, bondeorganisationer med flere. På denne måde er projektets relativt beskedne budget blevet markant forøget, idet ovennævnte samarbejdspartnere i mange tilfælde har bidraget også økonomisk til gennemførelse af projektaktiviteter i deres regi. Projektets metode fokuserer på kapacitetsopbygning på flere niveauer i de valgte sektorer. Som nævnt indgår træning i nye dyrkningsmetoder såvel lokalt og nationalt og der udføres støtte til fortalervirksomhed fra bondeorganisationerne lokalt så kommuner og myndigheder afsætter ressourcer til udbredelse af de nye bæredygtige produktionsformer i deres lokalområder. På nationalt niveau fremmes fortalervirksomhed sammen med andre aktører i forhold til ændring af undervisningsplaner indenfor landbrugsskoleuddannelser og sundhed, og der ydes teknisk assistance til - og fortalervirksomhed overfor - det Nationale Pesticidråd. Serviceydelser er til stede i form af træning, produktion og kommunikation af materialer og trænings/forskningsprogrammer. Træning og øvrige serviceydelser søges knyttet til fortalervirksomhed såvel lokalt som nationalt. Denne forbindelse mellem træning og fortalervirksomhed kan formentlig styrkes yderligere i en eventuel sidste fase. Dialogos har promoveret, at Plagbol fastholder et fokus på såvel landbrug som sundhed, og at forskningen er kvalificeret og bliver anvendt aktivt. Da projektet har partnere indenfor civilsamfund og staten betyder det, at man både fastholder fortalervirksomhed med fokus på ændringer i de lokale og nationale politikker og forsøger at sikre en bæredygtighed i flere af aktiviteterne, som videreføres af de statslige institutioner indenfor sundhed og landbrug. Som et led i styrkelsen af civilsamfundet har man promoveret oprettelsen af kooperativer, og gennem uddannelse af kvinder styrket deres rolle i produktionen. Projektet har med de nævnte elementer været udført i overensstemmelse med Danidas civilsamfundsstrategi, da det dels har været forankret i civilsamfundsorganisationer, dels koordineret med de relevante nationale statsinstitutioner. Plagbol er nu som organisation en lovlig og anerkendt aktør på området, og det er med den store interesse for projektet ikke usandsynligt at det vil kunne blive en bæredygtig referenceinstitution for pesticider, hvilket WHO i øjeblikket tager skridt til at gennemføre. En fase 3 af projektet kan anbefales, hvor hidtidige aktiviteter konsolideres og organisationens bæredygtighed sikres gennem udbyggede aktiviteter med myndigheder, kommuner og ikke-regerings organisationer, idet der er et stort behov for en organisation med Plagbols høje faglige profil på pesticidområdet i Bolivia. Det fremgår af den tidligere fase og af stikprøver fra denne fase, at projektet har haft gode effekter også på målgruppen. I de sidste måneder af projektets anden fase vil det dog være nyttigt at foretage en afsluttende systematisk indsamling af data vedrørende impact på målgruppen. Konceptet kan sandsynligvis med fordel anvendes i andre lande, hvor ressourcerne er små, men problemerne med pesticidforgiftninger og miljøproblemer er betydelige. 5

6 Siden da: Projektet har siden evalueringen forsat det planlagte arbejde. Som et af de betydelige resultater siden evalueringen har man på tre seminarier for alternativ uddannelse af folkeskolelærere fået indført temaet pesticider, sundhed og miljø i undervisningen, og en mainstreamning til øvrige seminarier i Bolivia er nu efterspurgt. Som en væsentlig aktivitet sidst i fase 2 har man planlagt en international pesticidkonference, hvor deltagere fra det øvrige Latin-Amerika og Spanien har meldt deres ankomst, ligesom mange fra Bolivia vil deltage og på den måde sætte offentlig fokus på problemområdet. Man nyder forsat stor opbakning både fra bøndernes men også fra statens side, der som politik ønsker at fremme bæredygtigt landbrug og efterspørger erfaringer som Plagbol s for at kunne realisere det praktiske arbejde gennem statens myndigheder og deres operative organisationer. 16. Ansøgers komparative fordele og kapacitet Dialogos blev stiftet i 1994 som en ulandsforening med det primære mål at støtte befolkninger i udviklingslandene på deres selvvalgte vej væk fra fattigdom og undertrykkelse. Foreningen opererer på demokratisk vis med valg til bestyrelse, mens projektgrupperne er åbne for medlemmer, som kan tilslutte sig foreningens formål og betaler et årligt medlemskontingent. Foreningen blev stiftet af personer med bred erfaring fra udviklingsarbejdet og drives fortsat på frivilligt basis som en mindre NGO med projekter indenfor sundhed, miljø og undervisning i Bolivia, Uganda og Nepal. Foreningens medlemmer har faglig erfaring fra internationalt arbejde såvel som fra det arbejde, de varetager i Danmark, hvilket er med til at understøtte de projekttyper foreningen støtter. Dialogos har, ud fra en betragtning om bæredygtighed, aldrig haft fast udsendt dansk personale på projekterne. Man arbejder derimod gennem lokale kolleger og samarbejdspartnere med de nødvendige faglige erfaringer. Den store vægt på faglighed sikrer anerkendelse i brede kredse og bæredygtighed i projekterne, fordi den danner grundlag for en fortalervirksomhed, som med en fagligt underbygget argumentation tages alvorligt af meningsdannere og beslutningstagere. Dialogos samarbejder tværfagligt med andre ngo er, myndigheder og internationale organisationer i projektudførelse, og er i konstant dialog med samarbejdspartnere både i nord og syd omkring drift og evaluering af projektaktiviteter. I aktuelle projekt er der indgået samarbejdsaftaler med ICOEPH (Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin) og Københavns Universitet (KU-Life og Global Health), hvor Dialogos står som ansvarlig overfor Danida samt for administration af projektet og projektmidler. ICOEPH står for den teknisk-faglige drift af projektet, mens KU sammen med ICOEPH står for formidling af erfaringer og materialer til brug i undervisning og i studenteropgaver på danske og internationale universiteter samt videreformidling gennem WHO. KU har erfaring med udarbejdelse af webbaserede distance based kursus moduler, og vil kunne støtte træningen af organisations repræsentanter i udarbejdelsen af policy briefs og strategisk kommunikation. KU vil via sit medlemskab af TroEd organisationen kunne sikre en effektiv distribution af undervisningsmaterialer i og udenfor Europa. Samarbejdet med KU og Copenhagen School of Global Health sikrer yderligere adgang til relevante faglige eksperticeområdet til støtte for projektet. Copenhagen School of Global Health overgår i løbet af 2010 til at blive en organisation der repræsenterer alle otte danske universiteter og dermed sikres en bredest mulig vidensdeling i Danmark. Samarbejdet med ICOEPH er også foregået i fase 2 med stort udbytte, mens samarbejdet med KU er nyt i Plagbol projektet, mens det har stået på nogle år i forbindelse med undervisning og formidling omkring pesticider og internationalt arbejdsmiljø. Samarbejdet med nævnte institutioner er yderligere med til at forankre Dialogos folkelighed. KU har gennem mange år arbejdet med sprøjtemidler og forgiftninger i andre udviklingslande, bla. på Sri Lanka og i Ghana (www.globalhealth.ku.dk). KU-Life arbejder aktuelt med økologisk dyrkning af specialafgrøder til eksport, såsom quinoa i Bolivia. 6

7 Ovennævnte institutioner har nedsat en projektbaggrundsgruppe, der vil mødes regelmæssigt i projektforløbet og yderligere være i løbende mailkontakt med bolivianske samarbejdspartnere. Projektet vil flere gange årligt blive besøgt og understøttet fagligt i forbindelse med planlægning, undervisning, studentervejledning, udvikling og formidling af resultater og materialer, og evalueringer. 17. Samarbejdspartneren Fundacion Plagbol blev stiftet i 2006 efter nogle års erfaring med Plagbolprojektet, og hvor behovet for en sådan organisation blev klart. Organisationen blev godkendt af myndighederne i Foreningen har ingen partipolitiske, økonomiske eller religiøse interesser, og bestyrelsen vælges demokratisk på generalforsamling en gang årligt. Der er 5 ansatte gennem Plagbol projektet, hvorfra organisationen er udsprunget, og foreningen har 23 medlemmer. Derudover har man samarbejdsaftaler med over 25 forskellige organisationer og myndigheder, hvorved et bredt fundament og en folkelig opbakning til de aktiviteter, organisationen udfører, sikres. Organisationens primære interesse er at skaffe midler til at drive aktiviteter inden for kernekompetencen som er IPM, pesticider, sundhed og miljø, og ved stadig at opkvalifice sig fagligt til at kunne rådgive andre civilsamfundsorganisationer og myndigheder. Ansatte i organisationen har høj kapacitet indenfor agronomi, sundhed, arbejdsmiljø, miljømedicin og formidling/public relations. Foreningens styrke er dens høje faglige kompetencer, viden og erfaringer indenfor temaet pesticider og i arbejdet med målgrupper på niveau fra landmanden i landsbyen til studerende på universitetet. Svagheden er, at den er afhængig af midler fra projektet Plagbol, men har dog hidtil formået at få enkeltaktiviteter finansieret af andre, som Bondeorganisation, sundheds- og landbrugsministeriet, kommuner og andre ngo er, - om end det endnu ikke er nok til at sikre organisationens bæredygtighed. Dialogos har nu med stor succes samarbejdet med de ansatte på Plagbolprojektet gennem flere år og ser dette gode samarbejde som den grundlæggende årsag til projektets gennemslagskraft. Der samarbejdes gennem Plagbol med Bondeorganisationen, der er en landsdækkende fagforening for især mindre bønder. Plantageejerne er ikke aktive her. Plagbol har hidtil i særlig grad arbejdet med undergrupper i Den nationale Bondeorganisation i forbindelse med medlemsuddannelse i IPM og har derigennem opnået gode kontakter. I den sidste projektfase satses på at få denne landsdækkende organisation til fremover at sikre, at bæredygtigt landbrug promoveres politisk og i praksis gennem fortalervirksomhed. Der vil også blive samarbejdet med Den Folkelige Sundhedsorganisation. Det er en relativt ny organisation med mandat til at fremme folkesundheden gennem fortalervirksomhed. Det er oplagt at inkludere denne organisation for at få den til at promovere produktion af sunde fødevarer og rationel anvendelse af sprøjtemidler, også i vektorprogrammerne. Begge organisationer er demokratiske og har tusinder af medlemmer, og der opereres i et mere politisk felt, end Plagbol gør. Derudover fortsættes samarbejdet med andre NGO er, ministerier, lokale sundhedsmyndigheder, kommuner mv., som det kendes fra fase 2, idet disse organisationer i fremtiden er blandt dem, der skal finansiere Plagbols fortsatte arbejde. 18. Projekt- og programrelateret oplysning Hvis der søges om midler til projekt- og programrelateret oplysning i Danmark, beskrives følgende: Formål med oplysningsaktiviteterne? Målgrupper for oplysningen, herunder estimeret antal personer Hvilke former for oplysningsaktiviteter planlægges hvilke resultater forventes med hensyn til informationsformidling? Sammenhængen mellem organisationens engagement i Syd og oplysningsaktiviteternes indhold? Overstiger budgettet for oplysningsaktiviteter kr. vedlægges et dokument, der mere udførligt beskriver de planlagte aktiviteter og de forventedes resultater. Formålet med Dialogos oplysningsaktiviteter er at formidle viden om de projekter Dialogos udfører, og derved skabe og fastholde forståelse for det nødvendige udviklingsarbejde Danida støtter gennem danske NGO er. Dernæst giver synlighed mulighed for at inddrage flere i projektaktiviteterne inklusive institutioner som ofte er glade for at bidrage eller høre om det arbejde vi udfører. 7

8 Dialogos vil jævnligt udsende en journalist til projektet, der gennem artikler formidler indtryk fra projektet, og vi har pga. dette jævnligt haft artikler i dagspressen, personaleblade og fagblade, hvorved et bredt udsnit af den danske befolkning nås. Vi har med vor fokus på sundhed naturligt fået artikler i Ugeskrift for Læger, sygehusenes personaleblad mv., hvorved kollegaer i det danske sundhedssystem informeres om vore aktiviteter. I vort eget nyhedsbrev Dialogos Nyt vil selvfølgelig omtale nyheder ligesom opdaterede brochurer vil blive distribueret ved events og foredrag. Dialogos benytter sig "traditionelt" af at fordele gratis programmer til 100+ lokalradioer, - oftest med gode resultater. Vi forventer at fortsætte samarbejdet med dokumentarstationen D2R på internet. Vore programmer streames naturligvis også fra hjemmesiden. Efterhånden som konturerne for Fase 3 tegner sig, vil vi i lighed med tidligere søge at afsætte artikler til diverse magasiner - herunder universitetsaviser. Også nyhedstjenesten U-landsnyt har og vil fortsat gerne bringe vore historier. Vore historier knytter oftest direkte an til projektaktiviteterne, og udøver på sin vis fortalervirksomhed snævert i forhold til nødvendigheden af at udføre projektet, og i videre forstand til at der gøres mere ved problemstillingen fra politikere og beslutningstagere, andre fagpersoner mv. der har mulighed for at påvirke i en positiv retning både i nord og i syd. Dette gør især sig gældende i aktuelle projekt, hvor miljøforurening og forurening af landbrugsprodukter med rester af pesticider, er grænseoverskridende, og kræver koordinerede globale aktiviteter og handlekraft. Vi regner med at der kommer mindst 10 journalistiske artikler og 3 radioudsendelser ud af vores formidling i fase 3, og at dette når flere hundrede tusinder af mennesker. Derudover formidler vi som fagpersoner løbende ved undervisning af studerende på de sundhedsvidenskabelige fakulteter, ved publicering i fagblade og ved deltagelse i internationale kongresser vores arbejde og resultaterne heraf. I Danmark vil blive afholdt en pesticidkonference formentlig på Syddansk Universitet, hvor danske interessenter i denne problematik kan dele erfaringer og viden. Til formidling af dette påtænkes et samarbejde med ulandsnyt.dk. 19. Eventuelle bemærkninger 20. Liste over bilag Bilag 1: Projektdokument på engelsk Bilag 2: Budgetopstilling Bilag 3: Skema om Dialogos folkelige forankring. Bilag 4: Ekstern evalueringsrapport fra konsulentfirmaet HN Consultants december Bilag 5: Dialogos reviderede årsberetning, årsregnskab og revisionsprotokollat. Derudover foreligger en lang række samarbejdsaftaler og hensigtserklæringer, foruden undervisnings- og oplysningsmaterialer, studenterstudier, videnskabelige publikationer, støtteerklæring fra WHO til en fase 3 af projektet mv., som alle kan rekvireres ved behov. 8

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside Mindre udviklingsprojekt Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Ret til et liv

Læs mere

Sundhed gennem Civilsamfundsstøtte, San Lucas Kommune, Chuquisaca, Bolivia

Sundhed gennem Civilsamfundsstøtte, San Lucas Kommune, Chuquisaca, Bolivia INTERNATIONAL MEDICAL COOPERATION COMMITEE IMCC Sundhed gennem Civilsamfundsstøtte, San Lucas Kommune, Chuquisaca, Bolivia Fase 3: 2011-2016 Projektdokument IMCC Januar 2010 Projektdokument Sundhed gennem

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

MINIPULJEN. Bilag C.1. ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag.

MINIPULJEN. Bilag C.1. ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag. Bilag C.1 Ansøgning skal indsendes i fire eksemplarer (med bilag) til: Projektrådgivningen Klosterport 4A, 3.sal 8000 Århus C Desuden skal bilag C.1 og C.2 indsendes elektronisk til minipuljen@prngo.dk

Læs mere

1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.)

1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.) 1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) Titel på partnerskabsaktivitet: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er):

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Vækst og Beskæftigelse Undersøgelse af danske miljø- og udviklings- NGOers erfaringer med vækst og beskæftigelsestiltag og eksempler til inspiration

Vækst og Beskæftigelse Undersøgelse af danske miljø- og udviklings- NGOers erfaringer med vækst og beskæftigelsestiltag og eksempler til inspiration Vækst og Beskæftigelse Undersøgelse af danske miljø- og udviklings- NGOers erfaringer med vækst og beskæftigelsestiltag og eksempler til inspiration NGO FORUM 13. april 2012 Vækst og Beskæftigelse - Undersøgelse

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister Fra MÅL til resultater i dansk udviklingsbistand Regeringen har gjort det til sin mærkesag at opnå bedre resultater for hver bistandskrone. Det handler i høj grad om at effektivisere og fokusere bistanden.

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

NATIONAL AKTIVITETSRAPPORT DANMARK ANTIDISKRIMINATIONS- OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING. Det Danske Institut for Menneskerettigheder

NATIONAL AKTIVITETSRAPPORT DANMARK ANTIDISKRIMINATIONS- OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING. Det Danske Institut for Menneskerettigheder NATIONAL AKTIVITETSRAPPORT DANMARK ANTIDISKRIMINATIONS- OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING Det Danske Institut for Menneskerettigheder Maj 2008 1 Indholdet af denne publikation afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog Danmarks fjerde rapport i henhold til den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog Marts 2014 1 Indledning Danmark ratificerede den 8. september 2000 den europæiske pagt om regionale sprog

Læs mere

Globalt Fokus Arbejdsplan 2015

Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Vi styrker danske folkelige organisationers samarbejde om global bæredygtig udvikling gennem koordinering, vidensdeling og vidensopbygning, fælles udmeldinger, repræsentation

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Inspiration til partnerskaber: Case-samling

Inspiration til partnerskaber: Case-samling Inspiration til partnerskaber: Case-samling Økonomi- og Indenrigsministeriet Maj 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Partnerskaber udspringer af behov... 5 Forudsætninger for succes... 7 Fælles indsats

Læs mere

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere