Ansøgningsskema Udviklingsprojekt over 3 mio. kr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema Udviklingsprojekt over 3 mio. kr."

Transkript

1 Udenrigsministeriet Humanitær bistand og NGO-samarbejde Asiatisk Plads København K Ansøgningsskema Udviklingsprojekt over 3 mio. kr. UM j.nr. Dette ansøgningsskema anvendes ved ansøgning til Udenrigsministeriet (Humanitær bistand og NGO-samarbejde) om midler til gennemførelse af udviklingsprojekter over 3 mio. kr. Skemaet udfyldes på dansk og bør ikke overskride 10 sider med skrifttype Garamond, str. 13. Underskrevet ansøgning, vedlagt projektdokument, budgetplan og oplysninger om den ansøgende organisation fremsendes med almindelig post. Ansøgning med bilag sendes tillige elektronisk til c.c. Generelle oplysninger 1. Ansøgende organisation Navn Adresse Postnummer og by Kontaktperson Telefonnummer Dato 27/1-10 Dialogos c/o sekretær Lene Brynk Jensen Provstegade 10, 1. sal, lejl Odense C Erik Jørs Telefaxnummer Underskrift 2. Projekttitel Dansk: Pesticider, sundhed og miljø, Bolivia Fase 3 ; Plaguicidas, salud y medio ambiente, Bolivia, Fase 3 forkortet PLAGBOL III Engelsk: Pesticides, health and environment, Bolivia, Fase 3 3. Projektformål Dansk (max. 800 tegn, ca. 10 linjer): Udviklingsmål: Civilsamfundet arbejder i Bolivia og internationalt gennem fortalervirksomhed overfor politikere og beslutningstager på at mindske sundhedsskader og miljøforurening forårsaget af sprøjtemidler. Projektmål: Delmål 1: Bondeorganisationen og Den Nationale Sundhedsbevægelse advokerer for et bæredygtigt landbrug, der forebygger sundhedsskader og miljøforurening. Delmål 2: Plagbol er en international anerkendt organisation med speciale i 'pesticider, sundhed og miljø', der yder faglig støtte til civilsamfundsorganisationer, private og offentlige institutioner. Delmål 3: Projekts evidensbaserede strategi og materialer er gjort internationalt tilgængelige til undervisnings- og oplysningsbrug gennem internationale universiteter, WHO m.fl., og danner dermed grundlag for en global fortalervirksomhed.

2 Engelsk (max. 3 linjer): The Civil Society is through advocacy working to minimize health problems and pollution caused by irrational use of pesticides. The Peasants Union, the national Health Movement and Plagbol take action to promote experiences and materials on a healthy, sustainable agriculture. 4. Lokalitet (angiv land og geografisk område samt evt. by, hvor projektet finder sted) Bolivia 5. Projektperiode Forventet start (måned/år) og forventet afslutning (måned/år) Er projektet en forlængelse (ny fase) af et tidligere projekt? Forventes det, at der vil blive søgt om yderligere projektfaser? 1/ til 30/ Ja Nej 6. Ansøgt bidrag fra Udenrigsministeriet (angiv størrelse af det ansøgte beløb i DKK) Ca DKK 7. Samlede projektomkostninger (angiv omkostninger i DKK) Ca DKK 8. Andre finansieringskilder (til projektet) Angiv andre finansieringskilder, herunder den ansøgende organisation selv, samt størrelsen af bidragene (i DKK). Dialogos DKK (anslået værdi af frivilligt arbejde) ICOEPH/DASAM DKK (anslået værdi af frivilligt arbejde og materialer) KU/universiteter DKK (anslået værdi af frivilligt arbejde og materialer) Organisationer og kommuner i Bolivia, WHO DKK 9. Evt. tidligere ansøgning til Udenrigsministeriet (hvis ja angives tidspunkt(er)) Nej 10. Liste over Danida-finansierede aktiviteter 104.N.366.b.5. Nepal Uddannelses- og oplysningsprojekt dkk N.366.b.3. Bolivia Integreret sundhedsprojekt i Oropeza-provinsen/Potolo-Poroma dkk N.366.b.5.Nepal Uddannelses- og oplysningsprojekt dkk N.366.b.2. Bolivia Integreret sundhedsprojekt i Tomina-provinsen dkk N.366.b.3. Bolivia Integreret sundhedsprojekt i Oropeza-provinsen/Potolo-Poroma dkk N.366.b.4. Bolivia Forebyggelse af pesticidforgiftninger i La Paz Departementet dkk Derudover modtaget støtte fra Projektrådgivningen i Århus til Interkulturelt Sundhedsprojekt i Karamoja Uganda og Interkulturelt Sundhedsprojekt i Chuquisaca Bolivia. Der er ikke modtaget støtte fra andre donorer til Plagbol fase Budgetteret forbrug i Danmark Ca dkk 12. DAC kode (angiv kun én kode) Angiv hvilken DAC-kode, der relaterer sig til projektet (hent vejledning her). 120 (DAC-kode) Projektet er et sundhedsprojekt, men lapper dog over med landbrug og miljø, idet pesticidforgiftninger af mennesker og miljø søges forebygget gennem fremme af IPM metoder i landbruget. 2

3 Projektoplysninger 13. Projektsammendrag Plagbol vil i den afsluttende fase konsolidere og videreformidle hidtidige evidensbaserede erfaringer og positive resultater indenfor pesticider, sundhed og miljø. Dette vil danne basis for en national og international fortalervirksomhed gennem Bondeorganisationen, den Folkelige Sundhedsbevægelse, internationale universiteter, WHO m.fl. Plagbol sikres som en bæredygtig organisation, der rådgiver og udfører projekter nationalt og regionalt i samarbejde med civilsamfundsorganisationer, private organisationer og myndigheder. Udviklingsmål og projektmål: Se side 1. Indikatorer: Delmål 1: * Bondeorganisationen, Den Folkelige Sundhedsbevægelse og kommuner, hvor intensiv sprøjtning foregår, har udviklet en lokal model for håndtering af sprøjtemidler (transport, salg, opbevaring, anvendelse, overvågning og behandling af forgiftningstilfælde og miljøforurening). * Bondeorganisationen har dannet kooperativer, der gennem rationel brug af pesticider og økologiske alternativer fremmer dyrkningsmetoder med lavt forbrug af pesticider (Integrated Pest Management (IPM)) blandt bønderne i lokalområdet. * Landbrugsministeriets undervisningsprogram God landbrugspraksis og regulering af sprøjtemidler er ændret med større fokus på IPM, og de giftige sprøjtemidler i klasse 1 er under udfasning. Delmål 2: * Plagbol er anerkendt som Reference Institution på pesticidområdet gennem WHO og Bolivias Sundhedsministerium. * Plagbol har en strategi for synlighed, og deres hjemmeside konsolideret som den mest besøgte i Latin-Amerika på området pesticider, sundhed og miljø. * Plagbol er økonomisk sikret gennem mindst to eksternt finansierede projekter, salg af undervisningsmaterialer og kurser. Delmål 3: * Case-studies og undervisningsmaterialer fra Plagbol anvendes på universiteter, også udenfor Bolivia. * Lessons learned og undervisningsmaterialer anvendes i udviklingslande gennem WHO s formidling og internationale NGOer og universitets netværk. * Der er publiceret flere artikler i fagtidsskrifter om projektet medførende en stigende anerkendelse af de sundheds- og miljømæssige konsekvenser ved pesticidanvendelse i Bolivia og regionen. Målgruppe: Direkte: * Bondeorganisationen, Den Nationale Sundhedsbevægelse og kommunerne gennem uddannelse af ca. 40 personaler/ledere. Ca. 35% kvinder. * Fyrre IPM landmænd uddannes og videregiver deres erfaring til mindst 25 andre landmænd per stk.. Ca. 25% kvinder. * Fyrre kommunale sundhedspersonaler uddannes, og gennem deres forebyggende undervisning nås landsbybeboere. 75% kvinder. * Landbrugsministeriets operative personale og gennem dem nås flere tusinde bønder. 20 personer, 75% mænd. * Plagbols personale, 4 mænd og en kvinde. 50% kvinder. * Universiteter, studerende og WHO gennem formidling af undervisnings- og oplysningsmaterialer, 50% kvinder. Indirekte: Bolivias politikere, myndigheder og indbyggere og især landbrugere gennem styrkelse af landbrugsrådgivning, behandling af forgiftninger, forebyggelse af miljøforurening og større sikkerhed mod overskridelse af pesticidniveauer i fødevarer. 50% kvinder, 30% børn. Strategi: Fokus i sidste fase er rettet mod konsolidering af hidtidige resultater og formidling af disse, nationalt og internationalt, hvor der er stor efterspørgsel efter praktiske løsninger på problemer med pesticidforgiftninger og forurening. Der er også et stort behov for at dokumentere problemets omfang i offentligheden både i lav- og højindkomstlande, så forebyggelsen styrkes. Kapacitetsopbygning vil primært ske i Bøndernes Fagforening og Folkesundhedsbevægelsen, så de kan udøve fortalervirksomhed overfor politikere, offentlige institutioner m.fl. indenfor interesseområderne bæredygtigt landbrug og folkesundhed. Erfaringerne indhentes gennem praktisk samarbejde på kommunalt niveau. Plagbol gøres bæredygtig for fortsat at kunne varetage sin funktion som teknisk rådgiver - en funktion som der har vist sig et stort behov for i Bolivia. Det økonomiske grundlag for Plagbol sikres gennem salg af kurser og materialer af høj faglig kvalitet, samt ved ekstern finansiering af projekter. Indsamling af ny viden er vigtig mhp fortalervirksomhed og for at rekruttere professionelle til arbejdsområdet. Til spredning af Plagbols erfaringer og materialer er der indgået et samarbejde om formidling af viden på området med danske universiteter og WHO. Strategien med uddannelse og produktion af UV-materialer at en høj kvalitet og ændring af curriculum på relevante læreanstalter har hidtil givet bæredygtige resultater. Udviklingen af web baseret distance learning 3

4 moduler med hjælp fra Copenhagen School of Public Health og danske universiteter vil benyttes til at formidle både tekniske løsninger og problemer forbundet med pesticid anvendelse. Project guidelines, videnskabelige artikler og rapporter vil med pædagogiske og visuelle præsentationer på web sikre en cost-effectiv international fortalervirksomhed og undervisning. Det brede samarbejde med folkelige, private og offentlige institutioner vil fortsat være omdrejningspunkter i Plagbols strategi. Samarbejdsaftaler med over 25 andre institutioner, inklusive udenlandske, vil fortsætte i denne sidste fase, - dels for at sprede viden og dermed bæredygtighed ud på mange hænder og dels for at tiltrække flere midler til området. Ligelig kønsfordeling i aktiviteterne vil blive prioriteret, ligesom der primært arbejdes med fattige og marginaliserede bønder, som oftest tilhørende gruppen af oprindelige folk i Bolivia. Exitstrategi fremgår delvist af ovenstående. Organisationen Plagbol vil ved afslutning ikke være afhængig af dansk personale og kan fortsætte effektivt og teknisk-fagligt forsvarligt med at levere ydelser. Fortsat international kontakt med kolleger om pesticidproblematikken er en selvfølge. Projektets udstyr overdrages til Plagbol og Bondeorganisationerne som specificeret i samarbejdsaftaler. Resultater: Delmål 1: * Bondeorganisationen og Den nationale Sundhedsorganisation har udarbejdet og afprøvet en plan for kommunikation og håndtering af pesticidproblemer i belastede kommuner. * Fyrre landmænd er uddannet som IPM-landmænd, og yderligere 1000 landmænd har modtaget viden om sprøjtesvage dyrkningsmetoder. * To landbrugskooperativer, der fremmer IPM dyrkningsmetoder, er oprettet. * 20 teknikere fra Landbrugsministeriet er uddannet i God landbrugspraksis med vægt på IPM som alternativ til intensiv sprøjtning, og gennem dem er tusinder af landmænd undervist i IPM metoder. * 40 sundhedspersonaler er uddannet i forebyggelse, diagnostik og behandling af pesticidproblemer, og gennem dem er flere tusinder landsbybeboere bevidstgjort om emnet pesticider, sundhed og miljø. Delmål 2: * Der er udarbejdet en plan for organisationsudvikling af Plagbol. * Fundacion Plagbol har en aktiv hjemmeside og et virtuelt bibliotek. * Organisationen Plagbol er kendt og deltager i flere internationale faglige netværk. * Organisationen Plagbol er gjort bæredygtig gennem udarbejdelse og salg af UV-materialer og undervisningsydelser, samt gennem udførelse af eksternt finansierede projekter og forskningsopgaver for nationale og internationale instanser. * Bolivianske og udenlandske studerende har skrevet specialeopgaver om IPM, pesticider, sundhed og miljø. Delmål 3: * Plagbols metoder og materialer er tilgængelige på internettet og er forbundet til centrale web-portaler og søgbare databaser. * Materialet er tilpasset til undervisningsbrug i universiteter og formidling gennem WHO s virtuelle biblioteker. Bæredygtighed: Mange af resultaterne fra fase 2 er gjort bæredygtige som det fremgår under status for hidtidige erfaringer. Lykkes det i fase 3 at få politikker om et bæredygtigt landbrug og sundhedsmæssigt forsvarlige produktionsmetoder indarbejdet i Bondeorganisationens strategi for landbrugsudvikling og i Den Folkelige Sundhedsbevægelses strategier med planer for, hvordan det praktisk gribes an i kommunerne, sikres et politisk pres gennem fortalervirksomhed for fortsat fokus på området. Organisationen Plagbol mangler økonomisk grundlag for at blive bæredygtig, hvilket søges opnået med en projektportefølje fra eksterne donorer og salg af kurser og materialer, hvad hidtil har været muligt om end i mindre omfang. Dialogos og ICOEPHs netværk i WHO og på universiteter i Danmark og globalt vil medvirker til at erfaringer og materialer indarbejdes i undervisningen og formidlingen og medvirke til større bæredygtighed og spredning. Projektet er transparent med inddragelse af målgrupperne i projektkomiteer, hvilket fremmer forankring og bæredygtighed. Dialogos og samarbejdspartnere har altid undgået længerevarende udsendelser for at mindske afhængigheden af danske eksperter. Fra Danmark har vi bidraget med faglighed og demokratisering i projektudførelsen, gennem ugentlig mail kontakt og regelmæssige kortere besøg. Væsentlige antagelser og risici: Det forudsættes at samarbejdspartnere er villige til at gennemføre projektet som planlagt i hensigtserklæringer og samarbejdsaftaler. Dette kræver tid og investeringer fra partnernes side. Dernæst forudsættes politisk stabilitet i landet, hvor projektet favoriseres af aktuelt at ligge på linje med de politiske prioriteringer i Bolivia, omend få er uenige i, at et sundhedsog miljørigtigt landbrug skal fremmes. 4 Kommentar [I1]: Vil indirekte?

5 14. Tværgående hensyn Vægt (%) Køn Fokus (T/M) Vægt (%) Miljø Fokus (T/M) God regeringsførelse og menneske-rettigheder Vægt Fokus (%) (T/M) Vægt (%) Hiv/aids Fokus (T/M) 25 % M 100 % T 25 % M 0 % Status Status for projektet og de hidtidige erfaringer: Status for projektet fremgår delvist af ekstern evalueringsrapport fra HN-Consultants fra december 2008: Plagbol projektet har formået at sætte pesticider og de hermed forbundne forgiftninger af mennesker og miljø på dagsordenen i Bolivia gennem undervisning og formidling. Der er produceret oplysningsmaterialer af høj kvalitet, der er undervist fra bønder i marken til præ- og postgraduat ved de tekniske skoler og på universiteterne, hvor også læseplaner er ændret. Der er gennem forskning i samarbejde med nationale og internationale partnere skabt ny viden på området, som udnyttes til at skabe debat om brugen af pesticider og alternativer hertil. Endvidere er der formidlet bredt til befolkning og politikere gennem aviser, radio, tv og ved masseomdeling af oplysningsmaterialer. Konceptet anvendt i Plagbol er meget relevant, hvor institutionel opsætning og strategisk formulering tillader arbejde indenfor indsatsområderne sundhed, landbrug og kommunikation. At det har kunnet lade sig gøre at blive landsdækkende med kun fem fastansatte på projektet skyldes, at der er skabt samarbejde med nationale myndigheder på undervisnings-, landbrugs- og sundhedsområdet, internationalt især med WHO og med ikke-regerings organisationer, såsom andre NGO'er, bondeorganisationer med flere. På denne måde er projektets relativt beskedne budget blevet markant forøget, idet ovennævnte samarbejdspartnere i mange tilfælde har bidraget også økonomisk til gennemførelse af projektaktiviteter i deres regi. Projektets metode fokuserer på kapacitetsopbygning på flere niveauer i de valgte sektorer. Som nævnt indgår træning i nye dyrkningsmetoder såvel lokalt og nationalt og der udføres støtte til fortalervirksomhed fra bondeorganisationerne lokalt så kommuner og myndigheder afsætter ressourcer til udbredelse af de nye bæredygtige produktionsformer i deres lokalområder. På nationalt niveau fremmes fortalervirksomhed sammen med andre aktører i forhold til ændring af undervisningsplaner indenfor landbrugsskoleuddannelser og sundhed, og der ydes teknisk assistance til - og fortalervirksomhed overfor - det Nationale Pesticidråd. Serviceydelser er til stede i form af træning, produktion og kommunikation af materialer og trænings/forskningsprogrammer. Træning og øvrige serviceydelser søges knyttet til fortalervirksomhed såvel lokalt som nationalt. Denne forbindelse mellem træning og fortalervirksomhed kan formentlig styrkes yderligere i en eventuel sidste fase. Dialogos har promoveret, at Plagbol fastholder et fokus på såvel landbrug som sundhed, og at forskningen er kvalificeret og bliver anvendt aktivt. Da projektet har partnere indenfor civilsamfund og staten betyder det, at man både fastholder fortalervirksomhed med fokus på ændringer i de lokale og nationale politikker og forsøger at sikre en bæredygtighed i flere af aktiviteterne, som videreføres af de statslige institutioner indenfor sundhed og landbrug. Som et led i styrkelsen af civilsamfundet har man promoveret oprettelsen af kooperativer, og gennem uddannelse af kvinder styrket deres rolle i produktionen. Projektet har med de nævnte elementer været udført i overensstemmelse med Danidas civilsamfundsstrategi, da det dels har været forankret i civilsamfundsorganisationer, dels koordineret med de relevante nationale statsinstitutioner. Plagbol er nu som organisation en lovlig og anerkendt aktør på området, og det er med den store interesse for projektet ikke usandsynligt at det vil kunne blive en bæredygtig referenceinstitution for pesticider, hvilket WHO i øjeblikket tager skridt til at gennemføre. En fase 3 af projektet kan anbefales, hvor hidtidige aktiviteter konsolideres og organisationens bæredygtighed sikres gennem udbyggede aktiviteter med myndigheder, kommuner og ikke-regerings organisationer, idet der er et stort behov for en organisation med Plagbols høje faglige profil på pesticidområdet i Bolivia. Det fremgår af den tidligere fase og af stikprøver fra denne fase, at projektet har haft gode effekter også på målgruppen. I de sidste måneder af projektets anden fase vil det dog være nyttigt at foretage en afsluttende systematisk indsamling af data vedrørende impact på målgruppen. Konceptet kan sandsynligvis med fordel anvendes i andre lande, hvor ressourcerne er små, men problemerne med pesticidforgiftninger og miljøproblemer er betydelige. 5

6 Siden da: Projektet har siden evalueringen forsat det planlagte arbejde. Som et af de betydelige resultater siden evalueringen har man på tre seminarier for alternativ uddannelse af folkeskolelærere fået indført temaet pesticider, sundhed og miljø i undervisningen, og en mainstreamning til øvrige seminarier i Bolivia er nu efterspurgt. Som en væsentlig aktivitet sidst i fase 2 har man planlagt en international pesticidkonference, hvor deltagere fra det øvrige Latin-Amerika og Spanien har meldt deres ankomst, ligesom mange fra Bolivia vil deltage og på den måde sætte offentlig fokus på problemområdet. Man nyder forsat stor opbakning både fra bøndernes men også fra statens side, der som politik ønsker at fremme bæredygtigt landbrug og efterspørger erfaringer som Plagbol s for at kunne realisere det praktiske arbejde gennem statens myndigheder og deres operative organisationer. 16. Ansøgers komparative fordele og kapacitet Dialogos blev stiftet i 1994 som en ulandsforening med det primære mål at støtte befolkninger i udviklingslandene på deres selvvalgte vej væk fra fattigdom og undertrykkelse. Foreningen opererer på demokratisk vis med valg til bestyrelse, mens projektgrupperne er åbne for medlemmer, som kan tilslutte sig foreningens formål og betaler et årligt medlemskontingent. Foreningen blev stiftet af personer med bred erfaring fra udviklingsarbejdet og drives fortsat på frivilligt basis som en mindre NGO med projekter indenfor sundhed, miljø og undervisning i Bolivia, Uganda og Nepal. Foreningens medlemmer har faglig erfaring fra internationalt arbejde såvel som fra det arbejde, de varetager i Danmark, hvilket er med til at understøtte de projekttyper foreningen støtter. Dialogos har, ud fra en betragtning om bæredygtighed, aldrig haft fast udsendt dansk personale på projekterne. Man arbejder derimod gennem lokale kolleger og samarbejdspartnere med de nødvendige faglige erfaringer. Den store vægt på faglighed sikrer anerkendelse i brede kredse og bæredygtighed i projekterne, fordi den danner grundlag for en fortalervirksomhed, som med en fagligt underbygget argumentation tages alvorligt af meningsdannere og beslutningstagere. Dialogos samarbejder tværfagligt med andre ngo er, myndigheder og internationale organisationer i projektudførelse, og er i konstant dialog med samarbejdspartnere både i nord og syd omkring drift og evaluering af projektaktiviteter. I aktuelle projekt er der indgået samarbejdsaftaler med ICOEPH (Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin) og Københavns Universitet (KU-Life og Global Health), hvor Dialogos står som ansvarlig overfor Danida samt for administration af projektet og projektmidler. ICOEPH står for den teknisk-faglige drift af projektet, mens KU sammen med ICOEPH står for formidling af erfaringer og materialer til brug i undervisning og i studenteropgaver på danske og internationale universiteter samt videreformidling gennem WHO. KU har erfaring med udarbejdelse af webbaserede distance based kursus moduler, og vil kunne støtte træningen af organisations repræsentanter i udarbejdelsen af policy briefs og strategisk kommunikation. KU vil via sit medlemskab af TroEd organisationen kunne sikre en effektiv distribution af undervisningsmaterialer i og udenfor Europa. Samarbejdet med KU og Copenhagen School of Global Health sikrer yderligere adgang til relevante faglige eksperticeområdet til støtte for projektet. Copenhagen School of Global Health overgår i løbet af 2010 til at blive en organisation der repræsenterer alle otte danske universiteter og dermed sikres en bredest mulig vidensdeling i Danmark. Samarbejdet med ICOEPH er også foregået i fase 2 med stort udbytte, mens samarbejdet med KU er nyt i Plagbol projektet, mens det har stået på nogle år i forbindelse med undervisning og formidling omkring pesticider og internationalt arbejdsmiljø. Samarbejdet med nævnte institutioner er yderligere med til at forankre Dialogos folkelighed. KU har gennem mange år arbejdet med sprøjtemidler og forgiftninger i andre udviklingslande, bla. på Sri Lanka og i Ghana (www.globalhealth.ku.dk). KU-Life arbejder aktuelt med økologisk dyrkning af specialafgrøder til eksport, såsom quinoa i Bolivia. 6

7 Ovennævnte institutioner har nedsat en projektbaggrundsgruppe, der vil mødes regelmæssigt i projektforløbet og yderligere være i løbende mailkontakt med bolivianske samarbejdspartnere. Projektet vil flere gange årligt blive besøgt og understøttet fagligt i forbindelse med planlægning, undervisning, studentervejledning, udvikling og formidling af resultater og materialer, og evalueringer. 17. Samarbejdspartneren Fundacion Plagbol blev stiftet i 2006 efter nogle års erfaring med Plagbolprojektet, og hvor behovet for en sådan organisation blev klart. Organisationen blev godkendt af myndighederne i Foreningen har ingen partipolitiske, økonomiske eller religiøse interesser, og bestyrelsen vælges demokratisk på generalforsamling en gang årligt. Der er 5 ansatte gennem Plagbol projektet, hvorfra organisationen er udsprunget, og foreningen har 23 medlemmer. Derudover har man samarbejdsaftaler med over 25 forskellige organisationer og myndigheder, hvorved et bredt fundament og en folkelig opbakning til de aktiviteter, organisationen udfører, sikres. Organisationens primære interesse er at skaffe midler til at drive aktiviteter inden for kernekompetencen som er IPM, pesticider, sundhed og miljø, og ved stadig at opkvalifice sig fagligt til at kunne rådgive andre civilsamfundsorganisationer og myndigheder. Ansatte i organisationen har høj kapacitet indenfor agronomi, sundhed, arbejdsmiljø, miljømedicin og formidling/public relations. Foreningens styrke er dens høje faglige kompetencer, viden og erfaringer indenfor temaet pesticider og i arbejdet med målgrupper på niveau fra landmanden i landsbyen til studerende på universitetet. Svagheden er, at den er afhængig af midler fra projektet Plagbol, men har dog hidtil formået at få enkeltaktiviteter finansieret af andre, som Bondeorganisation, sundheds- og landbrugsministeriet, kommuner og andre ngo er, - om end det endnu ikke er nok til at sikre organisationens bæredygtighed. Dialogos har nu med stor succes samarbejdet med de ansatte på Plagbolprojektet gennem flere år og ser dette gode samarbejde som den grundlæggende årsag til projektets gennemslagskraft. Der samarbejdes gennem Plagbol med Bondeorganisationen, der er en landsdækkende fagforening for især mindre bønder. Plantageejerne er ikke aktive her. Plagbol har hidtil i særlig grad arbejdet med undergrupper i Den nationale Bondeorganisation i forbindelse med medlemsuddannelse i IPM og har derigennem opnået gode kontakter. I den sidste projektfase satses på at få denne landsdækkende organisation til fremover at sikre, at bæredygtigt landbrug promoveres politisk og i praksis gennem fortalervirksomhed. Der vil også blive samarbejdet med Den Folkelige Sundhedsorganisation. Det er en relativt ny organisation med mandat til at fremme folkesundheden gennem fortalervirksomhed. Det er oplagt at inkludere denne organisation for at få den til at promovere produktion af sunde fødevarer og rationel anvendelse af sprøjtemidler, også i vektorprogrammerne. Begge organisationer er demokratiske og har tusinder af medlemmer, og der opereres i et mere politisk felt, end Plagbol gør. Derudover fortsættes samarbejdet med andre NGO er, ministerier, lokale sundhedsmyndigheder, kommuner mv., som det kendes fra fase 2, idet disse organisationer i fremtiden er blandt dem, der skal finansiere Plagbols fortsatte arbejde. 18. Projekt- og programrelateret oplysning Hvis der søges om midler til projekt- og programrelateret oplysning i Danmark, beskrives følgende: Formål med oplysningsaktiviteterne? Målgrupper for oplysningen, herunder estimeret antal personer Hvilke former for oplysningsaktiviteter planlægges hvilke resultater forventes med hensyn til informationsformidling? Sammenhængen mellem organisationens engagement i Syd og oplysningsaktiviteternes indhold? Overstiger budgettet for oplysningsaktiviteter kr. vedlægges et dokument, der mere udførligt beskriver de planlagte aktiviteter og de forventedes resultater. Formålet med Dialogos oplysningsaktiviteter er at formidle viden om de projekter Dialogos udfører, og derved skabe og fastholde forståelse for det nødvendige udviklingsarbejde Danida støtter gennem danske NGO er. Dernæst giver synlighed mulighed for at inddrage flere i projektaktiviteterne inklusive institutioner som ofte er glade for at bidrage eller høre om det arbejde vi udfører. 7

8 Dialogos vil jævnligt udsende en journalist til projektet, der gennem artikler formidler indtryk fra projektet, og vi har pga. dette jævnligt haft artikler i dagspressen, personaleblade og fagblade, hvorved et bredt udsnit af den danske befolkning nås. Vi har med vor fokus på sundhed naturligt fået artikler i Ugeskrift for Læger, sygehusenes personaleblad mv., hvorved kollegaer i det danske sundhedssystem informeres om vore aktiviteter. I vort eget nyhedsbrev Dialogos Nyt vil selvfølgelig omtale nyheder ligesom opdaterede brochurer vil blive distribueret ved events og foredrag. Dialogos benytter sig "traditionelt" af at fordele gratis programmer til 100+ lokalradioer, - oftest med gode resultater. Vi forventer at fortsætte samarbejdet med dokumentarstationen D2R på internet. Vore programmer streames naturligvis også fra hjemmesiden. Efterhånden som konturerne for Fase 3 tegner sig, vil vi i lighed med tidligere søge at afsætte artikler til diverse magasiner - herunder universitetsaviser. Også nyhedstjenesten U-landsnyt har og vil fortsat gerne bringe vore historier. Vore historier knytter oftest direkte an til projektaktiviteterne, og udøver på sin vis fortalervirksomhed snævert i forhold til nødvendigheden af at udføre projektet, og i videre forstand til at der gøres mere ved problemstillingen fra politikere og beslutningstagere, andre fagpersoner mv. der har mulighed for at påvirke i en positiv retning både i nord og i syd. Dette gør især sig gældende i aktuelle projekt, hvor miljøforurening og forurening af landbrugsprodukter med rester af pesticider, er grænseoverskridende, og kræver koordinerede globale aktiviteter og handlekraft. Vi regner med at der kommer mindst 10 journalistiske artikler og 3 radioudsendelser ud af vores formidling i fase 3, og at dette når flere hundrede tusinder af mennesker. Derudover formidler vi som fagpersoner løbende ved undervisning af studerende på de sundhedsvidenskabelige fakulteter, ved publicering i fagblade og ved deltagelse i internationale kongresser vores arbejde og resultaterne heraf. I Danmark vil blive afholdt en pesticidkonference formentlig på Syddansk Universitet, hvor danske interessenter i denne problematik kan dele erfaringer og viden. Til formidling af dette påtænkes et samarbejde med ulandsnyt.dk. 19. Eventuelle bemærkninger 20. Liste over bilag Bilag 1: Projektdokument på engelsk Bilag 2: Budgetopstilling Bilag 3: Skema om Dialogos folkelige forankring. Bilag 4: Ekstern evalueringsrapport fra konsulentfirmaet HN Consultants december Bilag 5: Dialogos reviderede årsberetning, årsregnskab og revisionsprotokollat. Derudover foreligger en lang række samarbejdsaftaler og hensigtserklæringer, foruden undervisnings- og oplysningsmaterialer, studenterstudier, videnskabelige publikationer, støtteerklæring fra WHO til en fase 3 af projektet mv., som alle kan rekvireres ved behov. 8

1. UMF- og j.nr. J.nr. 104.N.366.b.4. 2. Organisation Dialogos Att Anette Møller Pedersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Sdr.

1. UMF- og j.nr. J.nr. 104.N.366.b.4. 2. Organisation Dialogos Att Anette Møller Pedersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Sdr. Udenrigsministeriet Humanitær bistand og NGO-samarbejde Asiatisk Plads 2 1448 København K Email: hum@um.dk Indeholder denne statusrapport nogen oplysninger, som kræver specifik stillingtagen fra Udenrigsministeriet

Læs mere

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Generelt Foreningen bygger på et humanistisk grundsyn. Den er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Foreningens formål er

Læs mere

Statusrapport. Udenrigsministeriet Humanitær bistand og NGO-samarbejde Asiatisk Plads København K UM j.nr.

Statusrapport. Udenrigsministeriet Humanitær bistand og NGO-samarbejde Asiatisk Plads København K   UM j.nr. Udenrigsministeriet Humanitær bistand og NGO-samarbejde Asiatisk Plads 2 1448 København K Email: hum@um.dk Indeholder denne statusrapport nogen oplysninger, som kræver specifik stillingtagen fra Udenrigsministeriet

Læs mere

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2010

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2010 Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2010 Generelt Foreningen bygger på et humanistisk grundsyn. Den er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Foreningens formål er

Læs mere

Strategidokument for Dialogos. Indhold. Sidst opdateret 15. ma3 2013

Strategidokument for Dialogos. Indhold. Sidst opdateret 15. ma3 2013 Sidst opdateret 15. ma3 2013 Strategidokument for Dialogos Indhold Strategidokument for Dialogos... 1 Introduktion... 2 Vision... 2 Mission... 2 Organisationen... 2 Organisationsudvikling... 3 Kerneværdier...

Læs mere

KORT STATUSRAPPORT OVER PLAGBOL PROJEKTET NOVEMBER 2007

KORT STATUSRAPPORT OVER PLAGBOL PROJEKTET NOVEMBER 2007 KORT STATUSRAPPORT OVER PLAGBOL PROJEKTET NOVEMBER 2007 Rapport udarbejdet efter projektbesøg 23/10-12/11 2007, v. Erik Jørs Plagbol projektets fase 2 er nu i gang på tredje år af i alt fire, har opnået

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Side 2 af 6 Hjælpetekst til felt 18: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående oplysninger om ansøger 18. Postadresse (evt. fortsat) Hjælpetekst til felt 19: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr.

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen

Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen - vandkvalitet i forbindelse med regnvandshåndtering Baggrund: De seneste år er kommuner og forsyninger begyndt at implementere klimatilpasningsplanerne. I den

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Vejledning til resultatrapportering

Vejledning til resultatrapportering Vejledning til resultatrapportering Rammeorganisationernes resultatberetning skal opfylde minimumskravene som beskrevet i de administrative retningslinjers afsnit 6.II. Vejledningen er en kvalificering

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Retningslinjer for CSR-puljen 2015

Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Udenrigsministeriet den 23. februar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Formål og hvad og hvem støttes?... 2 Baggrund for støtteordningen... 2 Hvad er CSR-puljen

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 2

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 2 Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 2 Udenrigsministeriet Humanitær bistand og NGO-samarbejde Asiatisk Plads 2 1448 København K Email: hum@um.dk UM j.nr. Statusrapport Dato: Dette skema anvendes

Læs mere

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 ANSØGNING TIL Ansøgning om støtte til kystby-projekt Dette skema baserer sig på Realdanias Håndbog i projektudvikling. Vi anbefaler, at I orienterer jer i håndbogen undervejs,

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Læs venligst vejledningen, inden ansøgningsskemaet udfyldes. For

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse Foreningen Retro Knabrostræde 26, 1210 København

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Fredag den 28. august 2009

Fredag den 28. august 2009 Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Til alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Til dagsordenens punkt 4 Forslag til politisk ramme og prioriteringer for Projektrådgivningens Bestyrelse 2012-13 (Vedtages af Projektrådgivningens Generalforsamling 28. april 2012) Forslagsstiller: Bestyrelsen

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Viva Danmark. Strategi 2013-16

Viva Danmark. Strategi 2013-16 Viva Danmark Strategi 2013-16 Mission Vi ønsker at forbedre udsatte børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid. Vision Vi drømmer om en bevægelse

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Indsamling og dokumentation af viden

Indsamling og dokumentation af viden 1 Indsamling og dokumentation af viden Fonden skal opsamle og systematisere tilgængelig viden og målrettet formidle den videre til måltidsproducenter etc. Viden kan bestå i forskningsresultater, opskrifter,

Læs mere

Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode:

Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode: Projektbeskrivelse Udviklingspuljen for Folke - og Skolebiblioteker Institutionens navn: Langeland Bibliotek Projekttitel:(Max. 50 tegn og ingen særtegn) Læsning, sundhed og kompetencer Søges der om fortsat

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Økologiske informationsprojekter

Økologiske informationsprojekter Innovationsloven Økologiske informationsprojekter Direktoratet for FødevareErhverv Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Idégrundlag Har I et ønske om at medvirke til at udbrede kendskabet til

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Ansøgning til vækstpulje til projekter, der understøtter vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune

Ansøgning til vækstpulje til projekter, der understøtter vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune Sendes til kommunen Udfyldes af kommunen Modtaget dato Journalnummer Ringkøbing-Skjern Kommune Ansøgning til vækstpulje til projekter, der understøtter vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi-

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail: tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2016

Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2016 Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2016 Baggrund I forbindelse med indgåelsen af aftale om Adgangskrav og Fordelingsnøgle for Danmarks Indsamling 2014 2017 er der etableret en tilskudspulje,

Læs mere

3x3 Statusrapport 2007

3x3 Statusrapport 2007 Projekttitel Projektskole Projektansvarlig Journalnummer Projektperiode Dato for opstart og afslutning Projektpulje Pulje 1 a-e eller pulje 2 Støttebeløb i 2007 Antal høj/hh-skoler i projektet Antal elever

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland Handlingsplanen indeholder en række konkrete områder, der hver især får særlig fokus i 2013 og som løbende vil blive afrapporteret til de rådgivende

Læs mere

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden LÆGEFORENINGEN Forskning en nødvendig investering i fremtiden Bedre forebyggelse, diagnostik og rehabilitering forudsætter, at rammer og vilkår for lægers forskning og arbejde med innovation prioriteres

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd

Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd 1 Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd Målet med initiativet er at styrke kapaciteten hos de deltagende organisationer og deres syd-partnere til at facilitere forbedrede lokale markedsvilkår for

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Assist-Denmark Glenstrup Søvej 12 Holmgaard 8990 Faarup

Læs mere

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Vision Gennem officielt etablerede samarbejder med spejderkorps i andre lande ønsker vi i Det Danske

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Retningslinjer for CSR-puljen 2015

Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Fotograf: Søren Rud. Lokale fiskere holder møde på stranden i Mozambique. Udarbejdet af: Udenrigsministeriet - Layout: dristig.dk - Fotos: Jørgen Skytte Mikkel Østergaard

Læs mere

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Strategi for CONCITO 2012-2015

Strategi for CONCITO 2012-2015 Strategi for CONCITO 2012-2015 Formål og mål Af vedtægterne fremgår det: Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Strategi 2015-2018. Rettigheder til, i og gennem uddannelse.

Strategi 2015-2018. Rettigheder til, i og gennem uddannelse. Strategi 2015-2018 Rettigheder til, i og gennem uddannelse. 1 1. Introduktion AXIS er en organisation, der er vokset ud af et frivilligt engagement og solidaritetsarbejde i 1980 erne og 1990 erne, i primært

Læs mere

Faglig profil Arbejdsmedicin

Faglig profil Arbejdsmedicin Faglig profil Arbejdsmedicin Generelt om specialet Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige

Læs mere

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 2. Projektperiode Projektstart: 01/2010 Projektafslutning: 12/2011 (ifølge ansøgning om genbevilling) 3. Sammendrag af formål, indhold og

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr-

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- 250.000 kr.) Kapacitetsudvikling er enkeltstående netværksaktiviteter eller afgrænsende aktivitetsforløb, som normalt skal afvikles inden for et år.

Læs mere