104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01"

Transkript

1 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling ( kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde: Retten til et bedre liv, 2012 Civilsamfundsstrategien, , Bistand gennem private organisationer, Andre samarbejdsformer med NGO er Det indstilles, at ADRA DK modtager et tilsagn på kr. til Aktion for social forandring i Sydsudan, brobevilling. Broen skal dække perioden fra afslutning af det igangværende pilotprojekt Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC) pr. 30. november 2012 og året ud, idet der forventes indgået en rammeaftale med ADRA DK startende 1. januar Projektet sigter mod at fremme et styrket, aktivt og lokalt forankret sydsudansk civilsamfund, som kan blive en dynamisk aktør i individuelle såvel som sociale udviklingsprocesser. Brobevillingen skal dække de løbende udgifter (især personale lønninger), som går til at holde aktiviteterne kørende året ud, således at de uhindret kan videreføres i et egentligt program under rammen fra

2 Projektets overordnede formål er at fremme et styrket, aktivt og lokalt forankret sydsudansk civilsamfund, som kan blive en dynamisk aktør i individuelle såvel som sociale udviklingsprocesser. To specifikke projektmål er udviklet til at nå udviklingsmålet, nemlig dels en styrkelse af ADRA Sydsudans kapacitet til at spille en rolle som civilsamfundsaktør indenfor undervisningssektoren i bred forstand, dvs. både formel og uformel undervisning, dels at afprøve erfaringer i Sydsudan med hensyn til metoder og tilgange for udvikling af lokale civilsamfundsorganisationer. Sydsudan er i en særlig situation som ny stat. Det er et meget fattigt land, hvis befolkning i to generationer har været offer for krig, undertrykkelse og fordrivelse. Ikke kun staten, men også økonomien, den sociale, fysiske og finansielle infrastruktur er yderst svag, og civilsamfundet er meget lidt udviklet. Der ligger en væsentlig udfordring for ADRA DK i at formidle projektets fokus på civilsamfundsudvikling, der på mange måder er nyt i Sydsudan, inkl. for den lokale partner. ADRA Danmark har i de seneste år udviklet et civilsamfundsfokuseret programkoncept, Communication for Social Change (CFSC), på dansk kaldt Aktion for social forandring. Konceptet danner grundlag for organisationens tre regionale programmer i Afrika: Uganda, Burundi og Malawi, og vil fremover tillige være udgangspunktet for aktiviteterne i Sydsudan. Gennem konceptet opbygges kapacitet i lokalsamfundet til at udfordre eksisterende strukturer og normer, og borgerne gøres i stand til at tale egen sag og indgå i netværk og relationer. Konceptets metodiske tankegang i forhold til styrkelse af civilsamfundet opererer som udgangspunkt med tre niveauer i de sociale forandringsprocesser: 1) katalysatoren som initierer processen, 2) gruppens dialogproces hvor civilsamfundsgrupper bliver bevidste om deres egen situation og problemstillinger i dagligdagen og derved opnår større bevidsthed og refleksionsevne, og 3) kollektiv aktion der er de forskellige aktiviteter, som civilsamfundsgrupperne planlægger og udfører på baggrund af problemstillinger og fællesinteresser identificeret og diskuteret i gruppens dialogproces. PASC blev startet op i juni 2011 som en 1-årig forløber (Pilotprojekt) for et Aktion for social forandring program (ASC). PASC har bestået af tre dele, herunder (1) forældre/lærergruppers fortalervirksomhed, (2) udvikling af ungdomsgrupper som civilsamfundsorganisationer, og (3) oprettelse af spare-/lånegrupper som grundelementer i opbygningen af en foreningskultur med demokratisk praksis. Sideløbende er ydet kapacitetsstøtte med henblik på at gøre ADRA Sydsudan til en stærkere civilsamfundsorganisation i Sydsudan. I forhold til den lokale samarbejdspartner indeholder projektet en række nye elementer og tilgange. De nye tilgange knytter sig for det første til dialog-konceptet, som vil blive udfoldet i forældre/lærer-sammenslutningerne med brug af radiomediet. For det andet gælder det forsøget med organisering af unge i foreninger og klubber, og for det tredje gælder det spare-/lånegrupperne, som vil blive trænet i demokratisk foreningsarbejde. 2

3 Målgrupperne er dels de lokalsamfund, som deltager i organisationens igangværende projekter, dels deltagerne i 20 forældre/lærer sammenslutninger, 20 ungdomsforeninger og 50 spare- /lånegrupper, og dels i en vis forstand ADRA Sydsudan. Der er blevet gennemført et review af projektet, som viste god fremdrift i arbejdet med såvel forældre/lærer grupper og spare-/lånegrupperne, samtidig med at der blev identificeret et behov for forbedret dokumentation af erfaringerne herfra. Derimod vurderedes ungdomsgruppe komponenten at være for uklart tilrettelagt, hvorfor det besluttedes at opgive denne. Endelig viste reviewet et behov for øget kapacitetsudvikling af den lokale ADRA partner. Disse erfaringer er blevet inddraget i forbindelse med formulering af det kommende ASC program, som sættes i gang fra januar Et uddrag af projektindikatorerne og status for disse præsenteres i bilag 3. Rettigheder indgår i projektet som et gennemgående hensyn. ADRA Sydsudan har traditionelt arbejdet med kvinder og ligestilling, og hensyn til køn er også integreret i nærværende projekt. Spare- /lånegrupperne har således bidraget til at vise, at fattige kvinder er i stand til at spare relativt mange penge op. Det foreliggende budget dækker en måneds løbende udgifter (især personale lønninger), som skal gå til at holde aktiviteterne kørende året ud, således at de uhindret kan videreføres i ASC programmet under rammen fra December 2012 DKK Aktiviteter Transport Lokalt personale Lokal administration Monitorering Subtotal Administration i Danmark (7 pct.) I ALT Projektet bygger på den væsentlige antagelse, at der består et positivt miljø i Sydsudan for diskussion af civilsamfundsspørgsmål, især at lokale myndigheder involveres og bidrager positivt. Det antages også, at ADRA Sydsudan vil have både kapacitet og vilje til at indgå i de eksperimentelle projekter, der indeholder nye tilgange, som organisationen ikke har tidligere erfaringer med. Endvidere vil den generelle sikkerhedssituation være betydende for projektets gennemførelse. 3

4 Den ansøgende organisation ADRA DK, der er tilknyttet Adventistkirken, blev oprettet som en selvstændig hjælpeorganisation i Organisationen har siden bevæget sig fra mindre projekter indenfor nødhjælp og udvikling til større programmer med faste partnere, især i Afrika. Siden 2009 har ADRA DK været blandt de større danske enkeltprojektorganisationer, der efter aftale med Udenrigsministeriet har gennemført udviklingsarbejde indenfor en programtilgang. I juli 2012 blev der igangsat et desk-review af tidligere gennemførte kapacitetsundersøgelser af det første hold af i alt seks af de nuværende programorganisationer, herunder ADRA DK. Hovedkonklusionen på desk-review et af ADRA DK var, at organisationen har den fornødne kapacitet, erfaring og folkelige forankring til at kunne overgå til en rammeaftale fra 1. januar ADRA DK har en bred folkelig forankring. Den lokale partner er ADRA Sydsudan. ADRA Danmark havde siden 1987 gennemført en række projekter i Sydsudan i samarbejde med ADRA Sudan. ADRA Sydsudan blev oprettet som selvstændig organisation i Samarbejdet med ADRA Sydsudan er hovedsagelig sket inden for uddannelses- og sundhedssektoren. ADRA Sydsudans formål er at udføre nødhjælps- og udviklingsindsatser i tæt samarbejde med lokalbefolkningen. ADRA Sydsudans arbejde udføres i tråd med Adventistkirkens ønske om at reducere fattigdom og lidelse såvel som at være en aktiv del af landets udvikling. ADRA Sydsudan er en del af det internationale ADRA-netværk, som omfatter kontorer i mere end 120 lande. ADRA Sydsudans øverste myndighed er en valgt bestyrelse. Andre donorer som Norge, Nederlandene, Kommissionen, ECHO, USAID, Sverige, UNICEF, FAO, WFP samt en række fonde støtter ADRA Sydsudans arbejde. 4

5 Sydsudan er i en særlig situation som helt ny stat. Det er et meget fattigt land, hvis befolkning i to generationer har været offer for krig, undertrykkelse og fordrivelse. Den nye stat har kolossale genopbygningsopgaver og vil i lang tid være orienteret mod opbygning af en administration med kapacitet til at yde basale serviceydelser, f.eks. indenfor undervisningssektoren. Det er ikke kun staten, der er svag, også økonomien lider af underudvikling og ekstremt dårlig fysisk og finansiel infrastruktur, og civilsamfundet er meget lidt udviklet. Der er tale om en situation, hvor såvel stat som marked og civilsamfund er svage. Sydsudan har godt 8 million indbyggere. Det anslås, at kun 37 pct. af den samlede befolkning nogensinde har gået i skole. I byerne er det over halvdelen af befolkningen, der kan læse og skrive, men på landet er det under en femtedel. Antallet af indskrevne skoleelever er steget betydeligt fra i 2006 til 1,3 million i De fysiske rammer i skolerne er imidlertid yderst knappe, det gennemsnitlige antal elever i klasserne ligger på ca. 130, og mange steder foregår undervisningen udendørs i mangel af skolefaciliteter. Af lærerne anslås det, at kun 10 pct. har gennemgået en formel læreruddannelse. 5

6 Indikatorer i forhold til delmål 1 tager udgangspunkt i flg. resultater : 1.1 ADRA Sydsudan har en opdateret overordnet, national strategi for sit programarbejde 1.2 ADRA Sydsudan har en civilsamfundsanalyse og dets ledende medarbejdere har opdateret viden om, færdigheder og redskaber til at virke i en professional civilsamfundsorganisation 1.3 Kapacitetsopbygning af undervisningsmyndighederne gennemført i det tidligere projektområde for PE-4 Indikatorer i forhold til delmål 2 tager udgangspunkt i flg. resultater : 2.1 Pilotprojekt 1: Forældre-Lærer foreningers netværk er styrket gennem træning i og udførelse af fortalervirksomhed 2.2 Pilotprojekt2:Foreningsuddannelse gennemført gennem ungdomsklubber, fx HIV/AIDSklubber, sport og kulturelle grupper 2.3 Pilotprojekt 3: Foreningsuddannelse gennemført gennem selvstyrende spare-/lånegrupper 2.4 Læringsopsamling fra de tre pilotprojekter gennemført To eksempler på en konkret indikator for delmål 1 er: (1) Den nationale programstrategi er blevet delt med ansatte og alle relevante stakeholders (2) Tilbagesvar er modtaget fra stakeholders om udkastet til strategi Status på begge indikatorer: Processen med udvikling af en national programstrategi startede med en workshop i januar 2012 med deltagelse af ADRAs bestyrelse, management og projektansatte, regerings- og partnerrepræsentanter. Et strategipapir blev udarbejdet med baggrund i workshoppen og blev delt med deltagerne. Derefter har strategiprocessen været koncentreret omkring ADRAs bestyrelse, som har opgaven med at udforme og godkende den endelige strategi. Der har siden januar 2012 kun været et bestyrelsesmøde, som diskuterede, men ikke har færdiggjort den strategiske plan. To eksempler på konkrete indikatorer for delmål 2 er: (1) 80% af grupperne, som er involveret i pilotprojekterne har skrevne vedtægter (2) 80% af grupperne, som er involveret i pilotprojekterne har aktivitetsplaner Status for den første indikator er, at alle de 25 spare-/lånegrupper havde skrevne vedtægter per oktober Alle de 12 forældre-lærer foreninger var blevet trænet i foreningsvirksomhed og derunder i hvordan man laver vedtægter, men der udestod per oktober 2012 fortsat arbejde med at formulere skrevne og klare vedtægter i nogle foreninger. Status af den anden indikator er, at alle de 25 spare-/lånegrupper havde klare aktivitetsplaner dækkende hele deres første cyklus (på 9 til 12 måneder), mens forældre-lærerforeningerne var blevet trænet i aktivitetsplanlægning, inklusive en træning i planlægning af fortaleraktiviteter, som foregik I august

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer .N.1-14. 10 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Fem nye rammeorganisationer ADRA Danmark, Danske Handicaporganisationer, 3F, Ulandssekretariatet og Verdens Skove 142,0 mio. kr. 2013 (12 måneder)

Læs mere

Danske private organisationer. 75,003 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger. 8. juni 2011, dagsordenspunkt 14

Danske private organisationer. 75,003 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger. 8. juni 2011, dagsordenspunkt 14 .N.1-27. 9 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Støtte til danske organisationers udviklingsaktiviteter Danske private organisationer 75,003 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger 2012-2016 8. juni

Læs mere

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelsesprocedurer for ansøgningsrunden: På møde i det Stående Udvalg den 10. april 2013 blev et oplæg til revideret godkendelsesprocedure

Læs mere

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Beretning til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Marts 2007 RB A502/07 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater...5 II. III. IV. Indledning...9

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd FINAL 22. oktober 2014 ByMarianneBo Marianne Bo Paludan Jens Juels Gade 50 2100 KBH Ø mariannebopaludan@gmail.com Mobil: +45 21714898 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015

Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015 Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015 Indholdsfortegnelse: Introduktion side 2 1. Udviklingsmål side 4 1.1 Mission side 4 1.2 Vision side 4 1.3 Overordnet målsætning side 4 1.4 Specifikke målsætninger

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene Retningslinier juli 2006 Disse retningslinier erstatter retningslinierne udsendt januar 2004 Forside:

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

Kapacitetsvurdering. Nepenthes. Endelig version

Kapacitetsvurdering. Nepenthes. Endelig version Udenrigsministeriet HUC Kapacitetsvurdering af Nepenthes Endelig version Ref. No.: 104.N.264.A August 2009 Indhold FORKORTELSER... I RESUMÉ... III 1 INTRODUKTION... 1 2 PRÆSENTATION AF NEPENTHES... 2 3

Læs mere

LØFT EN HEL GENERATION

LØFT EN HEL GENERATION LØFT EN HEL GENERATION - det begynder med én pige KONCEPTNOTE TIL OPERATION DAGSVÆRK 2013 TEMA Borgerkrigen i Uganda har betydet, at en hel generation af unge ikke er kommet i skole. Værst er det gået

Læs mere

Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet

Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet - Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Hang Out og KVINFOs mentornetværk

Læs mere

Globalt Fokus Arbejdsplan 2015

Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Vi styrker danske folkelige organisationers samarbejde om global bæredygtig udvikling gennem koordinering, vidensdeling og vidensopbygning, fælles udmeldinger, repræsentation

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

Evaluering Erhvervssektorprogrammet i Tanzania

Evaluering Erhvervssektorprogrammet i Tanzania 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 1 Evaluering Erhvervssektorprogrammet i Tanzania Marts 2003 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 2 Udenrigsministeriet, Danida Oktober 2002 Udgivet af:

Læs mere

1. Hvad ser Udviklingspolitisk Råd som de vigtigste erfaringer fra Danmarks samtænkte bidrag til internationale stabiliseringsindsatser de seneste år?

1. Hvad ser Udviklingspolitisk Råd som de vigtigste erfaringer fra Danmarks samtænkte bidrag til internationale stabiliseringsindsatser de seneste år? 46.H.1-6. SSP Stabiliserings- og sikkerhedspolitik 3 Til drøftelse Strategisk drøftelse af udkast til Politik for Danmarks samtænkte stabiliseringsindsatser N/A (godkendes af den interministerielle samtænkningsstyregruppe)

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag.

ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag. Bilag C.1 Ansøgning skal indsendes i fire eksemplarer (med bilag) til: Projektrådgivningen Klosterport 4A, 3.sal 8000 Århus C Desuden skal bilag C.1 og C.2 indsendes elektronisk til minipuljen@prngo.dk

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om udviklingsbistanden til Bhutan og Bangladesh. Januar 2008

Beretning til Statsrevisorerne om udviklingsbistanden til Bhutan og Bangladesh. Januar 2008 Beretning til Statsrevisorerne om udviklingsbistanden til Bhutan og Bangladesh Januar 2008 UDVIKLINGSBISTANDEN TIL BHUTAN OG BANGLADESH i Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater...1 II. Indledning...4

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside Mindre udviklingsprojekt Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Ret til et liv

Læs mere

CAP CEN CERF DANDEC DCA DDA DDG DDR EC ECHO EUR ERW FAO GICHD HUM ICBL ICRC IDP IFRC IMAS IMSMA ITF MAG Consolidated Appeal Process European Committee for Standardisation Central Emergency Revolving Fund

Læs mere

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5 2013 s.2 s.3 Indhold Indledning 4 MS på den politiske scene 5 1.1. Demokratiarbejdet i Syd 6 1.2 Omfordeling 9 1.3 Nødhjælpsindsatser 12 1.4 Unge som forandringsagenter 13 1.5 Den Arabiske Region 14 1.6

Læs mere

Analyse af den danske udviklingsbistand. uddannelse

Analyse af den danske udviklingsbistand. uddannelse Analyse af den danske udviklingsbistand til uddannelse Forkortelser: AMG: BNI: BFT: DAC: EDF EFA: EPDF: FTI: GMR: IDA: IMF: JFA: MDG: MoU: NGO: NORAD: OECD: PRS/PRSP: UNDP: UNGEI: UNWRA: Aid Management

Læs mere