Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)"

Transkript

1 Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er det en god idé at overveje følgende: Er Unge-Mellemøst Puljen relevant for jer? Fremmer projektet unges muligheder for at deltage i politiske og sociale forandringer samt gensidig forståelse mellem unge fra Danmark og MENA? Indeholder projektet følgende tre elementer: dialog og udveksling mellem danske unge og unge fra Mellemøsten/Nordafrika (MENA)? fremme af ligestilling og aktiv deltagelse af unge kvinder? informationsaktiviteter i Danmark om resultaterne af samarbejdet? Hvilken type støtte vil I søge om? Vil I søge om et partnerskabsidentifikationsprojekt til at identificere en lokal samarbejdspartner? Vil I søge om et pilotprojekt til at afprøve en projektidé? Vil I søge om et egentligt partnerskabsprojekt? Opfylder I de formelle krav? Er I en dansk ikke-statslig organisation? Har I en eller flere partnerorganisationer i Mellemøsten og/eller Nordafrika? (med mindre I søger om støtte til at identificere en partner) Forberedelsesprocessen Ansøgningsskemaet kan med fordel bruges som planlægningsredskab i samarbejde med jeres partnerorganisation dvs. til at tænke hele projektidéen igennem sammen med dem. Det er også en god idé at læse Puljekriterierne og Application Guidelines igennem inden I går i gang med at udarbejde selve projektet. Begge dokumenter kan give jer en grundigere idé om puljens kriterier, og hvad der bliver lagt vægt på i udvælgelsen af projekter. Dokumenterne er at finde på DEMENA puljens hjemmeside. Planlægningen begynder med grundige analyser af den kontekst, I arbejder i og de problemstillinger, jeres projekt skal fokusere på samt af jeres og jeres partners kapacitet og samarbejde. På baggrund af disse analyser kan I definere projektets målsætninger, succeskriterier (indikatorer) og forventede resultater, designe aktiviteter og vurdere hvilke ressourcer, der er nødvendige for at gennemføre projektet. Undervejs skal I også overveje projektets strategi og ansvarsfordeling. Det er vigtigt, at denne forberedelse foregår i tæt samarbejde med jeres partner(e) i MENA regionen, således at projektet afspejler alles ønsker, ideer og behov.

2 ANSØGNINGSSKEMAET I det følgende beskrives nogle af de projekttekniske termer, som benyttes i udviklingssamarbejde, og som derfor er brugt i ansøgningsskemaet. Numrene nedenfor refererer til afsnittene i ansøgningsskemaet. DEL 1: GENERAL INFORMATION Her skrives kontaktdetaljer på ansøger og samarbejdsorganisation(er) samt tidsramme, geografisk fokus og ansøgt beløb. DEL 2: PROJEKTET 2.1. Målgruppe Målgruppen (target group) er de mennesker, som er involveret i eller bliver påvirket af projektet. Den primære målgruppe (primary target group) er de unge, der skal have direkte gavn af projektets aktiviteter (f.eks. deltage i en træning), mens den sekundære målgruppe er dem, der indirekte får gavn af projektet (f.eks. andre i organisationen, som får gavn af, at kollegaer har været på træning). I dette afsnit skal I beskrive målgruppens køn, alder, sociale baggrund, antal etc. Det er også vigtigt at gøre jer nogle overvejelser om, hvordan deltagerne rekrutteres og evt. udvælges. Er der nogle særlige udfordringer i at få fat i denne målgruppe, bør de også beskrives her Målsætning Projektets konkrete projektmål (immediate objectives) er det, I forventer direkte kan opnås som resultat af projektets aktiviteter. De beskriver den nye eller ændrede tilstand, som I forventer at se indenfor projektets tidsperiode. Projektmålene er således de direkte resultater af projektets aktiviteter. Der bør ikke være mere end 1 4 projektmål. Projektmål beskrives som den nye eller ændrede tilstand, som man ønsker skal indtræffe som en direkte konsekvens af projektets gennemførelse. Konkrete projektmål skal gerne svare på, hvornår (tid), hvem (målgruppe), hvor (sted), hvad er der sket (den ændrede tilstand dvs. kvaliteten), og endelig hvor meget er der sket (mængden dvs. kvantiteten). Den 1. januar 2013 har 100 unge igangsat og gennemført deres egne projekter i Libanon, Jordan og Syrien Den 31. december 2013 har 20 palæstinensiske unge videregivet deres erfaringer fra deltagelse i foreningslivet i Danmark til lokale unge i Jenin Ved udgangen af 2014 har 18 civilsamfundsorganisationer vedtaget interne demokratiske strukturer, der inkluderer kvinder

3 Projektets overordnede mål / udviklingsmål (development objectives) er det, I ønsker projektet skal være med til at opnå på langt sigt. Det er en samfundsmæssig forandring, som også afhænger af andre forhold end jeres projekt. Der bør ikke være mere end 1 2 overordnede mål. Målene skal være relevante for formålet med Unge-Mellemøst Puljen, nemlig at øge unges indflydelse på og deltagelse i sociale og politiske forandringer som en del af lokale demokratiserings- og reformprocesser samt øge gensidig forståelse mellem unge fra Danmark og MENA. Det overordnede mål er den samfundsmæssige ændring, som berettiger, at projektet gennemføres. F.eks Skabt et mere demokratisk Palæstina Ændret unges tro på, at deres kompetencer kan bidrage til at skabe social forandring Øget forståelsen blandt organisationer, donorer og politiske institutioner for værdien af projekter sat i gang af unge Ændret valgalderen til 18 år Indikatorer Indikatorer er opstillede kriterier, som kan bruges til at bedømme om projektet opnår de opstillede mål. Indikatorerne (eller succeskriterierne) kan bruges både til den løbende vurdering af, om projektet skrider fremad (monitorering) og ved den afsluttende evaluering. Indikatorerne skal specificere, hvad der som minimum skal være opnået på et givent tidspunkt for, at man kan sige, at projektet har nået de opstillede mål. Indikatorerne bruges således til at måle graden af projektets umiddelbare eller langsigtede succes. Ofte er det nødvendigt at lave flere indikatorer. De skal formuleres, således at man efterfølgende kan vurdere, om de er opnået og bør derfor være: Relevante mht. hvad der skal måles Specifikke mht. målgruppe, kvalitet, kvantitet, tidsramme og geografisk område Muligt at måle/undersøge Indikatorerne opstilles i forhold til projektmålene, og der bør være minimum en kvalitativ indikator for hvert projektmål. Projektmål: Ved udgangen af 2014 har 18 civilsamfundsorganisationer fået en mere demokratisk intern struktur og inkluderet kvinder i de besluttende organer. Indikatorer: Kvinder har fået øget indflydelse i organisationerne 18 organisationer har godkendt vedtægter for valg til bestyrelsen Minimum 2 af bestyrelsesmedlemmerne i hver organisation er kvinder

4 2.3. Aktiviteter Aktiviteterne er de konkrete handlinger, som sættes i gang for at opnå projektets resultater. For hver enkelt aktivitet skal I overveje tidsplanen, målgruppen, de involverede organisationer og ansvarsfordelingen mellem dem samt det forventede resultat. Under metoder/ redskaber skal I skrive jeres overvejelser om, hvordan I og partneren vil udføre og gribe aktiviteten an. Kortlægge nuværende involvering af unge i civilsamfundsorganisationer Afholde planlægningsmøder med partnere og målgruppe Afholde træningsworkshops i fortalervirksomhed for unge Indsamle viden og udarbejde manualer/undervisningsmaterialer 2.4. Forventede resultater Resultaterne er det, der konkret kommer ud af projektet som følge af aktiviteterne. Man kan sige, at resultaterne er de produkter eller arrangementer, som I og partneren kan garantere vil have fundet sted, når projektet er gennemført. Resultaterne beskrives som den nye eller ændrede tilstand, som projektets aktiviteter skal medføre. Med andre ord skal I her skrive, hvad, I forventer, situationen er, når projektet er afsluttet. Det kan være en fordel også her at benytte hvornår, hvem, hvor, hvad er der sket og hvor meget er der sket. Pr. juni 2013 har 100 unge yemenitiske piger deltaget i et træningskursus i fortalervirksomhed Pr. juni 2013 har 20 danske og egyptiske unge sammen udarbejdet strategi og materialer til en kampagne om involvering af flere unge i politiske partier Resultaterne skal kunne lede til opnåelsen af de langsigtede målsætninger. Logikken mellem aktiviteter, resultater og mål kan opsættes på følgende vis: Aktiviteter > resultater > projektmål > udviklingsmål 2.5. Risici og udfordringer Projekter påvirkes af adskillige faktorer, der i sidste ende kan udgøre risici for projektets gennemførelse og succes. gennemføres de ofte i lande, hvor det kan være nødvendigt at forholde sig og tage hensyn til politisk sensitivitet. Det forventes ikke, at I har indflydelse på disse forhold, og derfor er det vigtigt, at de eksterne faktorer, der kan påvirke projektet og implementeringen af dette, vurderes på forhånd og løbende. Følgelig skal I her beskrive, hvilke problemer I risikerer at løbe ind i, som kan true projektets gennemførelse eller vanskeliggøre opnåelsen af projektets mål. Det kan f.eks. være sikkerhedssituationen i området, sproglige udfordringer, problemer med at nå ud til målgruppen, politiske ændringer mm. I skal også skrive jeres overvejelser om, hvordan I vil håndtere risikoelementerne og forsøge at mindske indflydelse fra disse, f.eks. ved at inddrage lokal ekspertise eller gøre tidsperioden for projektet fleksibel.

5 2.6. Bæredygtighed Bæredygtighed (sustainability) er den langsigtede positive effekt af projektindsatsen. Dette skal vurderes både ift. målgruppen (hvordan vil de have gavn af projektet på lang sigt?) og ift. samarbejdspartnerne (hvordan vil I/de have gavn af læringen, når dette projekt er forbi?). Ligeledes skal det beskrives, hvordan den finansielle og tekniske støtte fra dette projekt tænkes udfaset. Hvad sker der med andre ord, når projektet er færdigt? 2.7. Informationsaktiviteter Det er et af kriterierne for puljen, at der gennemføres informationsaktiviteter, der udbreder viden om projektet og dets resultater til en bredere offentlighed. Det kan blandt andet ske ved at få pressedækning på jeres aktiviteter, skrive kronik- eller debatindlæg til aviserne, tilbyde jeres historie til radio eller tv, og ved at arrangere seminarer og bruge sociale medier på nettet i jeres egne netværk. Det er vigtigt at I gør jer nogle overvejelser om, hvordan informationsaktiviteterne kan indpasses i projektet, så de indgår som en naturlig del af arbejdsopgaverne og desuden tages højde for i budgetlægningen. I kan finde inspiration til hvordan I udarbejder en handlingsplan for informationsaktiviteterne i dokumentet 7 Golden Rules for communicating a project på DEMENA puljens hjemmeside. DEL 3: SAMARBEJDSASPEKTET Her skal I beskrive den danske organisation, den lokale partner og samarbejdsrelationen mellem jer. Det er et væsentligt udgangspunkt for Unge-Mellemøst Puljen, at der er tale om to partnere en dansk og en lokal partner der hver især er forankret som civilsamfundsorganisationer, og at I har relevante erfaringer med dels at arbejde sammen, og dels at arbejde med den målgruppe, I ønsker at nå med projektet. Puljen lægger endvidere vægt på, at der er tale om et reelt og ligeværdigt partnerskab, hvor partnere deler ansvaret Forberedelse Her skal forberedelsen af projektet beskrives. Der lægges bl.a. vægt på, at den lokale partner og den faktiske målgruppe har været involveret i forberedelsen. Hvis ansøgningen bygger videre på et tidligere gennemført partnerskabsidentifikationsprojekt, pilotprojekt eller partnerskabsprojekt, er opsamling af erfaringerne og resultaterne herfra en væsentlig del af forberedelsen. Her skal I derfor beskrive f.eks. møder med partnerne, resultater af et tidligere projekt, eller hvordan I har involveret målgruppen til at identificere de problemstillinger, I gerne vil arbejde med i projektet Den ansøgende danske eller mellemøstlige organisation Her skal I beskrive den danske eller mellemøstlige ansøgerorganisation. Hvad er organisationens fokus i Danmark eller MENA, og hvilke erfaringer har I/de med internationalt samarbejde både i MENA regionen og andre steder? Hvis I søger mere end en organisation sammen, skal alle ansøgende organisationer kort beskrives. Én organisation skal dog stå som formel ansøger, og den skal beskrives først Samarbejdspartneren Her skal I beskrive samarbejdspartneren. Hvordan er organisationen grundlagt? Hvordan er den opbygget? Har den en bestyrelse, og hvordan er den sammensat? Hvad er organisationens formål og formelle status? 3.4. Samarbejdspartnerens kapacitet Her skal I beskrive, hvad partnerorganisationens erfaringer er med at arbejde indenfor projektets fokusområde. Hvilke andre projekter er de involveret i pt.? I skal også beskrive deres organisationskapacitet (både menneskelige og finansielle ressourcer), og hvordan projektet er forankret i organisationen? Hvem har de til at løfte opgaven? I må gerne beskrive både styrker og svagheder.

6 DEL 4: PROJEKTORGANISERING OG ADMINISTRATION 4.1. Ansvarsfordeling I dette afsnit skal I beskrive, hvordan de involverede partere er blevet enige om at gennemføre og administrere projektet. Hvad er ansvarsfordelingen ift. de forskellige opgaver? 4.2. Monitorering Monitoreringen er den løbende vurdering af, hvordan det går med projektet. Skrider det frem som planlagt? Monitorering skal ikke kun benyttes til at dokumentere opnåede resultater, men også til at opfange eventuelle behov for ændringer af projektets strategi (f.eks. som følge af ændrede forudsætninger) Evaluering Evalueringen er en mere systematisk gennemgang af projektets resultater, virkning, relevans og effektivitet, der skal vise, hvad projektet har opnået, hvad I har lært og hvordan det kan bruges i fremtiden. Evalueringen skal danne grundlag for den afrapportering, der skal indsendes til MS ved projektets afslutning. Det er også vigtig at skrive jeres overvejelser om, hvordan målgruppen vil blive involveret i at vurdere, om projektet har opnået målsætningerne. Endelig er det vigtigt, at I gør jer nogle overvejelser om, hvordan I vil dele jeres erfaringer med andre. DEL 5: BUDGET Se separat vejledende budgetformat og retningslinjer for udarbejdelse af et budget på DEMENA puljens hjemmeside Der kan ikke søges om løn til medarbejdere i hverken partnerskabsidentifikationsprojekter eller pilotprojekter. Hvis I søger om penge til personaleaflønning skal den ansatte person bidrage med særlige færdigheder, som er uundværlige for projektets gennemførelse. Derudover skal stillingen retfærdiggøres af en vedlagt jobbeskrivelse, en beskrivelse af formålet med stillingen og en begrundelse for, hvorfor stillingen er nødvendig for at gennemføre projektet. Hvis stillingen der søges penge til er i den danske organisation, skal I ydermere forklare hvorfor det er nødvendigt med en ansat I Danmark og ikke I det MENA partnerland hvor projektet implementeres.

7 Hvor kan jeg få hjælp? Du er meget velkommen til at kontakte DEMENA puljekoordinatoren hos Mellemfolkelig Samvirke for hjælp til udarbejdelse af ansøgning. Derudover kan følgende også være en hjælp: Civilsamfund i Udvikling (CISU) tilbyder kurser, fyraftensmøder og rådgivning om udviklingssamarbejde for medlemsorganisationer. Alle foreninger og ikke-kommercielle organisationer, som har engagement eller aktiviteter i u-landene, kan blive medlemmer af CISU dvs. hvis jeres projekt har fokus på et lavindkomstland. Selvom I ikke er berettiget til at blive medlem af CISU, kan man frit benytte ressourcer på deres hjemmeside. Guide til formulering af NGO-projekter. Se mere på MENA Netværket er et fagligt netværk for danske organisationer, der har samarbejdsprojekter i Mellemøsten/Nordafrika netværket sigter på at styrke danske organisationers adgang til viden om og kompetencer til at arbejde med relevante forandringsaktører i MENA regionen i lyset af Det Arabiske Forår med henblik på at sikre den fortsatte relevans og impact af arbejdet i regionen. Det koster mellem 300 og 1000 kr. om året at være medlem. Se mere på Tjekliste ved indsendelse af ansøgning Har I udfyldt ansøgningsskemaet på engelsk? Ansøgningsskemaet findes på Har I vedhæftet budget for projektet på engelsk? Vejledende format og vejledning til udarbejdelse af budget findes på Har I vedlagt den ansøgende organisations vedtægter, seneste årsrapport og referat fra seneste bestyrelsesmøde? Har I vedlagt en samarbejdserklæring, som er underskrevet af jeres samarbejdspartner(e) i Mellemøsten/Nordafrika? (ikke relevant hvis I søger om et partnerskabsidentifikationsprojekt) Har I vedlagt en oversigt over andre organisationer, der er involveret i projektet? Har I vedlagt jobbeskrivelse for og CV på de personer, der deltager i projektet med særlig ekspertise? Dette er primært relevant ved lønnet personale. Har I og jeres partner(e) underskrevet ansøgningen og sendt en papirkopi med alle bilag? Det er kun nødvendigt med jeres egen underskrift, hvis I søger om et partnerskabsidentifikationsprojekt. Har I sendt en kopi af ansøgningen per mail til DEMENA puljekoordinatoren hos MS? Ansøgningen skal være Mellemfolkeligt Samvirke i hænde første hverdag efter 1. januar, 1. maj og 1. september. Partnerskabsidentifikations- og Pilotansøgninger kan dog indsendes løbende. Foreløbig er sidste ansøgningsfrist 1. september 2014.

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter 2 0 0 7 Evaluering af forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter Manuskript: Andreas Christensen, Line-by-Line Redaktion: Mette Lolk Hanak, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Populærhåndbog om EU-Projekter

Populærhåndbog om EU-Projekter Populærhåndbog om EU-Projekter -En guide til den gode ansøgning September 2004 November 2004 EU-projekter 1. Indledning NordDanmarks EU-kontor har i den seneste tid oplevet en øget interesse fra de nordjyske

Læs mere

Globalt Fokus Arbejdsplan 2015

Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Vi styrker danske folkelige organisationers samarbejde om global bæredygtig udvikling gennem koordinering, vidensdeling og vidensopbygning, fælles udmeldinger, repræsentation

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere