Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag"

Transkript

1 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B 117B116B115B114B113B112B111B110B109B108B107B106B105B 104B103B102B101B100B99B98B97B96B95B94B93B92B91B90B8 9B88B87B86B85B84B83B82B81B80B79B78B77B76B75B74B73B7 2B71B70B69B68B67B66B65B64B63B62B61B60B59B58B57B56B5 5B54B53B52B51B50B49B48B47B46B45B44B43B42B41B40B39B3 8B37B36B35B34B33B32B31B30B29B28B27B26B25B24B23B22B2 1B20B19B18B17B16B15B14B13B12B11B10B9B8B7B6B5B4B3B2 B1B0B3H4H5H6H7H8H9H10H11H12H13H14H15H16H17H18H19H2 0H21H22H23H24H25H26H27H28H29H30H31H32H33H34H35H36H3 7H38H39H40H41H42H43H44H45H46H47H48H49H50H51H52H53H5 4H55H56H57H58H59H60H61H62H63H64H65H66H67H68H69H70H7 1H72H73H74H75H76H77H78H79H80H81H82H83H84H85H86H87H8 8H89H90H91H92H93H94H95H96H97H98H99H100H101H102H103H 104H105H106H107H108H109H110H111H112H113H114H115H116H 117H118H119H120H121H122H123H124H125H126H127H128H129H 130H131H132H133H134H135H136H137H138H139H140H141H142H 143H144H145H146H147H148H149H150H151H152H153H154H155H 156H157H158H159H160H161H162H163H164H165H166H167H0F1F 2F3F4F5F6F7FSkov & Landskab /PHH Centerbestyrelsen MATERIALE T0H1H2HIL MØDE I CENTERBESTYRELSEN Mødenr. og dato marts 2007 Dagsordenspunkt 2 Godkendelse af referat samt opfølgning fra det 15. møde i Centerbestyrelsen Type Beslutningspunkt

2 Sagsfremstilling Udkast til referat blev udsendt til Centerbestyrelsen den 22. december Der er ikke indkommet skriftlige kommentarer til referatet. Indstilling Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 2a: Udkast til referat af det 15. møde i Centerbestyrelsen 2b: Opfølgningsliste Skov & Landskab CB-møde nr. 16, bilag 2a /PHH UDKAST Referat af 15. møde i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab den 13. december 2006, kl i Hørsholm Dagsorden 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat samt opfølgning fra det 14. møde i Centerbestyrelsen 3. Status for etablering af Skov & Landskab 4. Evaluering af omkostninger og gevinster ved fusionen 5. Opfølgning på Budget Godkendelse af Udviklingsmål Arbejdsprogram Godkendelse af Budget Adgangspraktik for Skov- og Landskabsingeniørstuderende 10. Status for opfølgningen på Midtvejsevaluering Status vedrørende strategiopfølgning 12. Ændringer i de Rådgivende Udvalgs sammensætning 13. Orientering og meddelelser 14. Næste møde 15. Eventuelt Deltagere Fra Centerbestyrelsen: Adm. dir., forstkandidat Nils Wilhjelm (formand) Orenæs Afdelingsleder Jens Kr. Poulsen Stiftelsen Sorø Akademi Godsforvalter Bo Jung Den Suhrske Stiftelse Direktør Jan Eriksen Friluftsrådet (til kl ) Stadsgartner Lars Østerbye Herning Kommune

3 Lektor Lone Søderkvist Kristensen Kontorfuldmægtig Jette L. Ljunggren Uddannelses- og erhvervsvejleder Arne Hebbelstrup Studerende Mona Jacobsen Studerende Benedicte Isabella Pedersen Øvrige: Direktør Niels Elers Koch Sekretariatschef Henrik Paaby Uddannelseschef Anders Bülow (under punkt 9 og 13) Specialkonsulent Poul Hjorth Hansen Fraværende: Vicedirektør Jens Peter Simonsen (næstformand) Kontorchef Kirsten Vintersborg Sektionsleder Lene Holm Specialkonsulent Finn Normann Christensen Skov & Landskab Skov & Landskab Skov & Landskab Skov & Landskab Skov & Landskab Skov & Landskab Skov & Landskab Skov & Landskab Skov & Landskab (referent) Skov- og Naturstyrelsen Landsplanafdelingen Odense Kommune Udenrigsministeriet, Danida

4 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Bilag 1: Dagsorden Formanden bød velkommen til mødet og rettede en særlig velkomst til uddannelseschef Anders Bülow fra Skovskolen, som deltog i behandlingen af dagsordenspunkterne 13, 9 og dele af punkt 12. Disse punkter blev derfor rykket frem på mødet efter punkt 3. Den udsendte dagsorden blev godkendt. 2. Godkendelse af referat samt opfølgning fra det 14. møde i Centerbestyrelsen Bilag 2a: Udkast til referat af det 14. møde i Centerbestyrelsen Bilag 2b: Opfølgningsliste Der var ikke indkommet skriftlige kommentarer til referatet fra sidste møde, og referatet blev herefter godkendt uden yderligere bemærkninger. Niels Elers Koch oplyste i relation til opfølgningslisten, at den uddybende redegørelse om huslejeforholdene for nybygningen på Rolighedsvej 23 (opfølgningspunkt 11/6) er udskudt til næste møde, da en del af talgrundlaget først vil foreligge med tilbudsmaterialet den 20. december. Lars Østerbye efterlyste en nærmere belysning af fordelingen af undervisningsforpligtelsen mellem de enkelte afdelinger, hvilket Niels Elers Koch lovede at få udarbejdet. (Nyt opfølgningspunkt 15/1). 3. Status for etablering af Skov & Landskab som et selvstændigt center ved KVL Bilag 3a: Status pr for etablering af Skov & Landskab Bilag 3b: Orientering fra det ny KU: Personalets vilkår under fusionen Bilag 3c: Skov & Landskab s høringssvar Strategi for Københavns Universitet 2012 Formanden oplyste, at han i en telefonsamtale med Rektor for KVL havde fået oplyst, at Centerbestyrelsen fortsætter uændret med de nuværende kompetencer og herunder kontakten til erhvervene. Der forventes en formel afklaring i et brev herom fra Videnskabsministeriet til KU inden næste bestyrelsesmøde. Niels Elers Koch henledte opmærksomheden på centrets høringssvar vedrørende udkast til ny strategi for KU (bilag 3c), hvori påpeges, at der alene fokuseres på grundforskning, mens den anvendte forskning og herunder sektorforskningen ikke er omtalt. 13. Præsentation af uddannelseschef Anders Bülow og hans foreløbige visioner for Skovskolen Anders Bülow redegjorde for sin professionelle baggrund og erfaringer i relation til arbejdet som chef for Skovskolen. Indsatsen er p.t. rettet mod en organisationsudvikling, og med hensyn til de fremtidige prioriteringer på kortere sigt fremhævede han bl.a.: økonomi/styring/rationale/- produktivitet, serviceløft og kvalitetstjek, sikre udviklingskraft, frisætte energi. Et vigtigt mål er at udvikle Skovskolen fra en uddannelsesinstitution til et videncenter for det praksisnære samt at involvere skolen i nye uddannelsesinitiativer. Formanden takkede for en inspirerende og engageret præsentation. Arne Hebbelstrup, Bo Jung og Jens Kr. Poulsen var enige heri og imødeser virkeliggørelsen af disse planer. 9. Adgangspraktik for Skov- og Landskabsingeniørstuderende Bilag 9a: Notat vedrørende Adgangspraktik for Skov- og Landskabsingeniørstuderende Anders Bülow oplyste, at Undervisningsministeriet med virkning fra 1. september 2007 har afskaffet det hidtidige adgangskursus til skov- og landskabsingeniøruddannelsen. Dette er et led i den generelle homogenisering af professionsbachelor-uddannelserne og således ikke rettet specielt mod Skovskolen. Man havde fra centrets side håbet på dispensation, men dette har ikke været muligt trods flere møder og forslag om alternative løsninger. Niels Elers Koch henstillede til, at Centerbestyrelsen bidrager til at afhjælpe ulemperne ved at opfordre sektoren til at tage

5 studerende ind på praktikpladser, feriejobs m.v. Arne Hebbelstrup tilføjede, at også muligheden for at springe vertikalt fra EUD- til SLing-uddannelsen er bortfaldet. Bo Jung fandt det vigtigt, at man fastholder det praksisnære indhold i SLing-uddannelsen, idet dette er styrken og adelsmærket for uddannelsen. Både undervisningen og lærerkræfternes kompetencer skal rettes mod dette mål. Formanden var enig heri og opfordrede til, at man overvejer, hvorledes det praksisnære indhold i uddannelsen kan bevares og styrkes fremover. Jens Kr. Poulsen var ligeledes enig, og pegede på, at dette er så meget mere vigtigt, eftersom forstkandidatuddannelsen ikke har krav om praksis. Lars Østerbye oplyste, at han p.t. har SLing-studerende i praktik, hvortil Anders Bülow svarede, at dette er praktik senere i uddannelsen. Bestyrelsen tog Undervisningsministeriets afgørelse til efterretning og afventer de videre muligheder i ministeriets udspil. 12. Forslag om nedsættelse af et Rådgivende Udvalg for de Erhvervsrettede Uddannelser Bilag 12a: Udkast til Kommissorium for det Rådgivende Udvalg for de Erhvervsrettede Uddannelser (RUEU) i Skov & Landskab Niels Elers Koch orienterede om det arbejde, som hen over sommeren har været udført med henblik på en fornyelse af det Rådgivende Udvalg for Uddannelser. Som et resultat af overvejelserne foreslås det, at udvalget nedlægges, og at der i stedet oprettes et nyt udvalg rettet mod de erhvervsrettede uddannelser i centret. Medlemmerne af det nuværende udvalg tilbydes plads i de øvrige tre faglige rådgivende udvalg. Arne Hebbelstrup spurgte om forslaget kunne videregives til og drøftes i baglandet, hvilket Niels Elers Koch bekræftede. Benedicte Isabella Pedersen foreslog, at der også indgår en repræsentant for de SLingstuderende i det nye udvalg, hvilket Formanden tilsluttede sig. Bo Jung anbefalede, at udvalget omfatter to grupper rettet mod henholdsvis EUD og SLing, hvilket Formanden bad Niels Elers Koch om at inddrage i de videre overvejelser, således at der foreligger et revideret forslag til kommissorium til næste bestyrelsesmøde (Nyt opfølgningspunkt 15/2). Efter behandlingen af dette punkt forlod Anders Bülow mødet. 4. Evaluering af omkostninger og gevinster ved fusionen Bilag 4a: Omkostninger og gevinster ved etableringen af Center for Skov, Landskab og Planlægning Henrik Paaby introducerede det udsendte notat og påpegede, at der er flere metodiske problemer i en opgørelse af denne type, men at processen og arbejdet har givet et nyttigt overblik, som også kan indgå i det kommende fusionsarbejde. De opgjorte omkostninger på 22 mio. kr. kan ikke opfattes som et finansielt beløb, men snarere som et udtryk for en alternativ produktionsværdi. Formanden takkede for notatet og medgav, at det er en vanskelig opgave. Han fandt vurderingerne interessante og var enig i synspunktet om, at fusionen var en nødvendighed i relation til videreførslen af de faglige miljøer. Han savnede dog en belysning af de samlede administrative omkostninger og fordelingen på hovedposter før og efter fusionen og bad om, at der udarbejdes et supplement herom til næste møde (Nyt opfølgningspunkt 15/3). Lars Østerbye fandt belysningen og konklusionerne spændende, og han foreslog, at man som en konsekvens af nødvendigheden af fusionen snarere taler om investeringer end om omkostninger.

6 Jens Kr. Poulsen spurgte til den lave vurdering af Forskningsrådene under punkt i tabellen på side 7 i bilaget, hvortil Niels Elers Koch svarede, at det skyldes omlægningen i rådsstrukturen, som har bevirket, at centrets arbejdsområder passer dårligere ind i de nye råd med heraf følgende lavere bevillinger fra denne finansieringskilde. 5. Opfølgning på Budget 2006 Bilag 5a: Opfølgning på Budget 2006 Bilag 5b: Oversigt over kontrakter indgået i 2006 Bilag 5c: Budget 2006 pr. 1. december 2006 omdelt på mødet Henrik Paaby oplyste, at centret forventer at komme ud af året i regnskabsmæssig balance, hvilket er væsentlig bedre end prognosen ved midtvejsopgørelsen. Ligeledes tyder tallene i kontraktoversigten på, at den forventede kontraktindgang for hele året er nået allerede pr. 1. december. Formanden bad om, at man fremover skelner terminologimæssigt mellem budget som et udtryk for det ankerbudget, som bestyrelsen godkendte ved indgangen til regnskabsåret, og de efterfølgende budgetestimater, som indeholder de løbende justeringer af ankerbudgettet. I relation til det omdelte budgetskema (bilag 5c) henledte Henrik Paaby opmærksomheden på kolonne 5, som viser andelen af ekstern finansiering. Tallene medtager ikke en række bundne bevillinger og viser derfor et for lavt billede, hvilket vil blive korrigeret fremover, hvor skemaet vil tydeliggøre de frit disponible midler. Lars Østerbye spurgte, om den anførte forbedring i budgettet kan tages som et udtryk for at fusionen er lykkedes, hvilket Niels Elers Koch bekræftede, idet der nu er konkrete økonomiske resultater snarere end blot administrative omlægninger. Jens Kr. Poulsen spurgte, om forbedringen skyldes nogle få store projekter, som er hjemtaget i den seneste tid, hvortil Niels Elers Koch svarede, at budgettet kun omfatter den faktisk udfakturerede tid, men at de interne budgetprocedurer i afdelingerne vanskeliggør en nærmere analyse. Jens Kr. Poulsen spurgte videre om årsagen til nedgangen i Skovskolens resultat, hvortil Niels Elers Koch svarede, at dette dels kan henføres til en reduktion i taksameterindtægterne og dels til øgede driftsudgifter. Jette Ljunggren undrede sig over, at man ønsker at øge studenteroptaget, hvis dette ikke medfører en øget STÅ-indtægt, hvortil Niels Elers Koch svarede, at denne sammenhæng eksisterer for Skovskolens uddannelser, men kun indirekte og delvis for KVL s. Bestyrelsen tog hermed orienteringen til efterretning. 6. Godkendelse af Udviklingsmål Bilag 6a: Godkendelse af Udviklingsmål Bilag 6b: Oversigt over sagsbehandlingen vedr. Udviklingsmål Bilag 6c: Oplæg til: S&L indikatorer og normtal Niels Elers Koch konstaterede med henvisning til oversigten over sagsbehandlingen af udviklingsmålene, at centret ikke tidligere har udarbejdet tilsvarende gennemarbejdede mål, hvor synspunkterne fra de vigtigste eksterne interessenter er inddraget i arbejdet. Jens Kr. Poulsen fandt, at der er tale om et godt arbejde, men han savnede temaerne sundhed og markedsføring i målteksterne. Niels Elers Koch svarede, at begge temaer indgår i arbejdet med udviklingsmålene og henviste til dagsordenens punkt 11 for de konkrete planer på markedsføringsområdet. Lone Søderkvist Kristensen afleverede nogle præciserende formuleringer til mål nr. 2.1 om internationalisering af uddannelserne inden for landskabsarkitektur, byplanlægning og landskabsforvaltning.

7 Bestyrelsen godkendte udviklingsmålene og tilsluttede sig principperne for det videre arbejde med indikatorer og normtal. 7. Godkendelse af Arbejdsprogram 2007 Bilag 7a: Udkast til Arbejdsprogram 2007 Niels Elers Koch orienterede om arbejdsprocessen, som sigter mod, at arbejdsprogrammet fremover publiceres elektronisk og især målrettes mod det interne arbejde i centret. Bestyrelsens ønske om at få et estimat på fordelingen af budgettallene på de strategiske hovedområder er søgt imødekommet med de budgetdiagrammer, som er vist for udviklingsmålene samt for hver af afdelingerne. Bestyrelsen godkendte herefter det foreliggende arbejdsprogram. 8. Godkendelse af Budget 2007 Bilag 8a: Budget 2007 Bilag 8b: KVL s planlagte tilskud til Skov & Landskab i 2007 og Skov & Landskab s kommentarer hertil Bilag 8c: Udkast til Aftale om etablering af en specialisering i byplanlægning og et meroptag på landskabsarkitektuddannelsen på KVL Bilag 8d: KVL Tilskud, UK 10 Almindelig virksomhed omdelt på mødet Niels Elers Koch oplyste i relation til bilagsmaterialet, at centret har fået lovning på øgede bevillinger til dækning af deøgede udgifter i forbindelse med meroptaget på landskabsarkitektstudiet, hvorimod man ikke har fået de forventede øgede tilskud i forbindelse med de to nye Erasmus Mundus uddannelser, som vil give øgede indtægter til KVL. Formanden vil skrive et brev til KVL s Rektor, hvor han vil takke for tilsagnet om, at de øgede undervisningsindtægter fra meroptaget på landskabsarkitektuddannelsen tilføres til Skov & Landskab. Formanden bemærkede, at centret indgår i en større prioritering inden for KVL, hvor man må søge at bringe sig mere i fokus i konkurrencen om midlerne. Således havde Rektor under en samtale henvist til det vigende antal ansøgere til skovbrugsstudiet. Formanden opfordrede i denne sammenhæng til en øget markedsføringsindsats, som også skal omfatte potentielle udenlandske ansøgere, således at man kommer op på maksimal kapacitet inden for de nuværende rammer. Niels Elers Koch så frem til arbejdet med Erasmus Mundus uddannelserne, som på den ene side vil stille øgede krav og dermed give mere arbejde for underviserne, men samtidig vil bevirke et øget optag, en øget kvalitet og et bedre studiemiljø. Formanden henviste til, at man på amerikanske universiteter har en særlig afdeling, som følger kandidaternes videre professionelle forløb i arbejdslivet. Kan et lignende netværk etableres i samarbejde med vore danske aftagere af kandidaterne? Lone Søderkvist Kristensen påpegede, at det er en svaghed ved KVL s budgetprocedure, at man ikke tager hensyn til de kurser, som underviserne bruger tid på. Der måles kun på antallet af studerende på uddannelserne, hvilket giver et ufuldstændigt billede, når mange af centrets kurser følges af studerende fra andre uddannelser. Formanden foreslog, at man søger at ændre afregningsprincipperne og herunder fakturerer direkte til egentlig eksterne deltagere. Niels Elers Koch svarede, at dette ikke er muligt inden for de eksisterende rammer. Jens Kr. Poulsen fandt det ligeledes uhensigtsmæssigt, at man i målingerne lægger til grund, hvor de studerende er optaget, snarere end hvor de modtager undervisning.

8 Niels Elers Koch oplyste, at de to nye Erasmus Mundus uddannelser vil medføre indtægter på ca. 2 mio. kr. pr. år til KVL allerede fra 2007 stigende til ca.5-6 mio.kr. pr. år fra 2009, mens centret har afholdt etableringsudgifterne. Arne Hebbelstrup spurgte til afklaringen af dette mellemværende, hvortil Niels Elers Koch svarede, at man endnu ikke har fået svar på en henvendelse herom. Jens Kr. Poulsen spurgte til afklaringen af midlerne til bygningsvedligeholdelse (1,5 mio. kr.), hvortil Niels Elers Koch svarede, at der foreligger en tilfredsstillende afklaring i forhold til Skovskolen, og der er lovning på etablering af ventilation på tegnesalene på Rolighedsvej 23. Jens Kr. Poulsen spurgte videre til den akkumulerede opsparing på 3,6 mio. kr. fra 2005, hvortil Henrik Paaby svarede, at besparelse og opsparing ikke er vist i budgettet for Jens Kr. Poulsen bad om, at disse poster fremover medtages i budgettet, hvilket Henrik Paaby følger op på (Nyt opfølgningspunkt 15/4). Bestyrelsen godkendte hermed budgettet og den indstillede fordeling af prioriteringspuljen. 9. Adgangspraktik for Skov- og Landskabsingeniører Punktet blev behandlet tidligere på mødet efter dagsordenens punkt 3, jf ovenstående. 10. Status for opfølgningen på Midtvejsevaluering 2005 Bilag 10a: Status for opfølgningen på Midtvejsevaluering 2005 Formanden konstaterede, at væsentlige dele af anbefalingerne er fulgt op, mens andre afventer en dialog med KVL. Dialogen vil blive indledt i 2007, når fusionen med KU er iværksat. 11. Status vedrørende strategiopfølgning Bilag 11a: Aktiv profilering af KVL s uddannelser Bilag 11b: Status vedr. Formidling og efteruddannelse Bilag 11c: Status vedr. Innovation Bilag 11d: Status vedr. It Bilag 11e: Status vedr. Markedsføring Bilag 11f: Status vedr. Uddannelse Bilag 11g: Status vedr. Udviklings- og Miljøbistand I relation til de udsendte statusrapporter pegede Niels Elers Koch specielt på uddannelsesstrategien, hvor der er gode resultater og samtidig et højt ambitionsniveau, samt på innovationsstrategien, hvor de planlagte aktiviteter kun delvis er gennemført, men på trods heraf har centret opnået særdeles gode resultater på innovationsområdet. Formanden tilsluttede sig forslaget om at styrke markedsføringsindsatsen på områder, som kan generere indtægter, eller som er imageskabende, bl.a. ved anvendelse af midler fra centrets budgetreserve. Jens Kr. Poulsen advarede mod en kraftig satsning på indeværende tidspunkt bortset fra fokuserede områder, hvor der er gode chancer for resultater på kort sigt. Vi må forvente, at centret på en række områder får større institutionel frihed, når det indgår i KU. Lars Østerbye opfordrede til fokus på markedsføring af byplanlæggeruddannelsen, som få ansøgere vil forbinde med KU. Bo Jung støttede initiativer på markedsføringsområdet som en god investering. Niels Elers Koch forventede en synlig effekt af markedsføring på især to områder: Skovskolen og byplanlæggeruddannelsen, hvorimod man efter Erasmus Mundus successerne ikke længere har det samme store behov for at promovere forstkandidatuddannelsen.

9 Jens Kr. Poulsen opfordrede til, at man søger at plante gode historier i pressen, og Jette Ljunggren foreslog at man tillige satsede på lokal-tv (Lorry). Formanden konstaterede herefter, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og tilslutter sig indstillingen vedrørende initiativerne i bilag 11a. 12. Ændringer i de Rådgivende Udvalgs sammensætning Bestyrelsen tilsluttede sig de anførte ændringer. 13. Orientering og meddelelser I relation til omtalen af Erasmus Mundus uddannelserne spurgte Formanden om årsagen til, at det er lykkedes centret at opnå to bevillinger, hvortil Niels Elers Koch svarede, at det kræver en stor arbejdsindsats at udarbejde en god ansøgning, ligesom det kræver et godt institutionelt netværk for at blive godkendt. Med tilknytningen af landskabsarkitekt Stig L. Andersson som adjungeret professor har centret sikret sig en international kapacitet inden for området landskabsarkitektur. Der indkommer tilbud på nybyggeriet på Rolighedsvej 23 den 20. december. Niels Elers Koch forventer en merpris på mio. kr. som følge af den seneste prisudvikling. Niels Elers Koch oplyste, at åremålsansættelsen af vicedirektør Kjell Nilsson udløber i nær fremtid, og han indstillede til en 3-års forlængelse i henhold til gældende regler. Lars Østerbye anbefalede en sådan forlængelse, og den øvrige bestyrelse var ligeledes positiv, hvorefter Formanden tiltrådte indstillingen. Niels Elers Koch oplyste, at Udenrigsministeriet har varslet, at man fremover ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet med observatørstatus frem for medlemskab. 14. Næste møde samt forslag til mødetidspunkter i 2007 Næste møde afholdes: onsdag den 21. marts 2007, kl. 12:30-15 på Skov & Landskab, Frederiksberg. Følgende mødetidspunkter og -steder er aftalt for de øvrige møder 2007: - Tirsdag den 12/6, kl. 12:30-15:00 i Nødebo - Torsdag den 20/9 fra kl. 12 til fredag den 21/9: møde + ekskursion, aftales nærmere - Onsdag den 12/12, kl. 12:30-15:00 i Hørsholm. 15. Eventuelt Mona Jacobsen foreslog, at de studerende tildeles endnu en plads i bestyrelsen, der så kan fordeles med én til hver retning: SLing, Foreningen af Landskabsarkitektstuderende og Foreningen af Naturressourcestuderende. Herved kan man sikre en bedre formidling til baglandet samt en bedre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. Formanden imødekom ønsket, idet han af hensyn til vedtægten fastlagde, at de studerende fremover repræsenteres af 3 personer, hvoraf 1 er observatør med fuld taleret, men uden stemmeret. Opfølgningsliste: Kursiveret tekst: Opfølgning er sket. Udgår i næste liste. Nr. Tekst Status pr /2 Ad 7: Evaluering af omkostninger og gevinster ved fusionen Præsenteret på møde nr. 15

10 11/ 5 11/ 6 13/ 3 14/ 1 14/ 2 14/ 3 15/ 1 15/ 2 15/ 3 15/ 4 Ad 7: Oversigt over strategiske indsatsområder med budgettal Ad 11: Uddybende redegørelse om huslejeforholdene Ad 5: Revision af strategiplanen for markedsføring af centrets uddannelser Ad 4: Centerberetning og bilag udvides fremover med data vedr. elev-/studentertilgang og -gennemførelsesprocenter Ad 4: Centerberetning og bilag udvides fremover med data vedr. kostpriser for de enkelte uddannelser Ad 6: Større synlighed omkring Skovskolens arbejde i udviklingsmålene Ad 2: Nærmere belysning af fordelingen af undervisningsforpligtelsen mellem de enkelte afdelinger Ad 12: Revideret forslag til kommissorium for det Rådgivende Udvalg for de Erhvervsrettede Uddannelser Ad 4: Belysning af de samlede administrative omkostninger og fordelingen på hovedposter før og efter fusionen Ad 8: Akkumuleret opsparing medtages i budgettet Præsenteret på møde nr. 15 Præsenteres på møde nr. 16 Præsenteret på møde nr. 15 Præsenteres på møde nr. 17 og medtages evt. i CB Pågår Præsenteret på møde nr. 15 Præstenteres på møde nr. 16 eller 17 Præstenteres på møde nr. 16 eller 17 Præstenteres på møde nr. 16 eller 17 Præstenteres på møde nr. 16 eller 17 Skov & Landskab Centerbestyrelsen CB-møde nr. 16, bilag 2b /PHH Opfølgningsliste fra tidligere møder i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab Nedenstående skema viser de ikke-afsluttede opfølgningspunkter fra tidligere møder. Nr. Tekst Status pr /6 Ad 11: Uddybende redegørelse om huslejeforholdene Behandles under punkt 3 14/1 Ad 4: Centerberetning og bilag udvides fremover med data vedr. Behandles under punkt 5 elev-/studentertilgang og -gennemførelsesprocenter 14/2 Ad 4: Centerberetning og bilag udvides fremover med data vedr. Behandles under punkt 5 kostpriser for de enkelte uddannelser 15/1 Ad 2: Nærmere belysning af fordelingen af Behandles under punkt 5 undervisningsforpligtelsen mellem de enkelte afdelinger 15/2 Ad 12: Revideret forslag til kommissorium for det Rådgivende Behandles under punkt 9 Udvalg for de Erhvervsrettede Uddannelser 15/3 Ad 4: Belysning af de samlede administrative omkostninger og fordelingen på hovedposter før og efter fusionen Behandles under punkt 4 og 5 15/4 Ad 8: Akkumuleret opsparing medtages i budgettet Behandles under punkt 4

11 Skov & Landskab Centerbestyrelsen /PHH MATERIALE TIL MØDE I CENTERBESTYRELSEN Mødenr. og dato marts 2007 Dagsordenspunkt 3 Status for udviklingen af Skov & Landskab Type Orienteringspunkt Sagsfremstilling Indstilling Bilag Oversigtsskemaet i bilag 3a viser de vigtigste eksterne og interne aktiviteter omkring udviklingen af centret ajourført i lyset af fremdriften i aktiviteterne siden sidste bestyrelsesmøde. Det første afsnit, som tidligere omhandlede KVL vil fremover medtage nyheder og status for aktiviteter i KU/LIFE regi af særlig interesse for Skov & Landskab. Det indstilles, at Centerbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 3a: Status pr for udviklingen af Skov & Landskab 3b: Centerbestyrelsens møder i c: Fælles Handlingsplan for S&L opfølgning på Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen i d: Kodeks for ledelse og kollegial adfærd ved Skov & Landskab 3e: Ansøgning om tilskud til ny bygning med bilag 3f: Nyt design i forlængelse af fusionen med Københavns Universitet Skov & Landskab Centerbestyrelsen CB-møde nr. 16, bilag 3a /PHH/NEK Status pr for udviklingen af Skov & Landskab Kursiv skrift: Statusteksten er ændret i forhold til sidste møde. Nærmere oplysninger og links kan fås ved henvendelse til Skov & Landskab. Aktiviteter på KU/LIFE Bestyrelsen for KVL Status Bestyrelsen har 14. december afholdt det sidste møde inden fusionen med KU. På mødet blev 2-årsbudgettet for

12 godkendt, og drøftelserne af fusionen fortsatte. Bestyrelsen for KU Stillingsstruktur Udkast til KU s Strategi 2012 Ny vedtægt for KU Ændring af universitetsloven Aktiviteter i Skov & Landskab Vedtægt for Skov & Landskab Forretningsorden for centerbestyrelsen Hovedpunkter i Centerbestyrelsens arbejde i 2007 I forbindelse med fusionen mellem KU, KVL og DFU vil der i 2007 være en overgangsbestyrelse bestående af 17 medlemmer. Bestyrelsen udgøres af medlemmerne fra den gamle bestyrelse fra KU samt 3 eksterne og 3 interne medlemmer udpeget af/fra KVL s og DFU's bestyrelser. Bestyrelsen vil i 2007 således bestå af 9 eksterne medlemmer, 3 VIP'er, 2 TAP'er og 3 studerende. Bestyrelsesformanden er fhv. nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen. Bestyrelsen har afholdt møder den 22. januar og 6. februar, hvor hovedemnerne har været Strategi 2012, fusionen, ændring af universitetsloven samt en redegørelse om akademisk frihed udarbejdet af KU s Praksisudvalg. Næste møde afholdes 21. marts. En ny stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter er trådt i kraft pr. 1. januar Den nye struktur imødekommer hovedparten af de ønsker og forslag, som centret har arbejdet for i de seneste år. Skov & Landskab har sammen med LIFE iværksat implementeringen. På baggrund af de indkomne bemærkninger har KU udarbejdet et 3. udkast til Strategi Strategien giver på 14 sider en beskrivelse af de overordnede mål for universitetets udvikling i de kommende 5 år, og der er i tilknytning hertil udarbejdet en handlingsplan for realiseringen af strategien. Strategien har været drøftet på et åbent møde mellem bestyrelsen og universitetsbefolkningen den 6. februar, og teksten vil nu blive tilrettet af rektoratet med henblik på godkendelse i bestyrelsen den 21. marts Strategien vil herefter blive forelagt for Centerbestyrelsen som i led i arbejdet med centrets kommende Strategi Videnskabsministeriet har anmodet de nye universiteter om at fremsende reviderede vedtægter senest 1. august Videnskabsministeren har i brev af 12. december 2006 til KVL s og KU s bestyrelsesformænd påpeget, at Skov & Landskab og Fødevareøkonomisk Institut forudsættes at have særlige styrelsesforhold. Videnskabsministeriet har sendt et udkast til ændring af universitetsloven i høring. Ændringerne vedrører navnlig fusionerne, herunder myndighedsbetjening, samt vejledning af studerende og afleveringsfrist for speciale. Status Afventer ny vedtægt for KU. Intet nyt siden sidste møde. Mødeplanen for 2007 med de foreløbige hovedpunkter for de enkelte møder er vedlagt som bilag 3b.

13 Midtvejsevaluering 2005 Medarbejdertilfredshedsunders øgelsen Intet nyt siden sidste møde. Statusredegørelse på centerbestyrelsesmødet den 21. marts, jf. bilag 3c og 3d. Nybygning på Rolighedsvej 23 Det er besluttet at foretage et nyt udbud på grund af et ikke tilfredsstillende resultat af udbuddet af byggeprojektets ingeniør- og entreprenørydelse i totalentreprise. Skov & Landskab og Det Biovidenskabelige Fakultet har den 2. marts 2007 ansøgt Villum Kann Rasmussen Fonden om et tilskud på 25 millioner kr. til at opføre den nye bygning på Rolighedsvej 23. Ansøgningen med bilag vedlægges som bilag 3e. Der anmodes om at behandle ansøgningen FORTROLIGT. Det fremgår af ansøgningen (s. 5), at såfremt den imødekommes, vil Det Biovidenskabelige Fakultet forpligte sig til at finde de manglende midler til at realisere det foreliggende bygningsprojekt uden at tage midler fra fakultetets kerneområder. Nyt design i forlængelse af fusionen med Københavns Universitet Ledergruppen har besluttet at tilpasse Skov & Landskabs design og profilering i forlængelse af fusionen med Københavns Universitet, således som det fremgår af bilag 3f. Skov & Landskab Centerbestyrelsen CB-møde nr. 16, bilag 3b /PHH Med forbehold for eventuelle ændringer i ledelsesstrukturen som følge af KVL s fusion med KU og den kommende nye universitetslov kan følgende plan for Centerbestyrelsens arbejde i 2007 opstilles. Centerbestyrelsens møder i 2007 Møde nr. Tid og sted 16 21/3, kl. 12:30-15 på Rolighedsvej /6, kl. 12:30-15 i Nødebo Hovedpunkter Status for fusionen i det ny KU Regnskab 2006 samt status vedr. driften af regnskabssystemet Centerberetning 2006 inkl. resultatindikatorer og forventningstal Interessent- og Brugerundersøgelse 2006 Status vedr. opfølgning af medarbejdertilfredshedsundersøgelsen Oplæg til arbejdet med S&L s Strategi Oplæg til 2. møde i Scientific Advisory Committee Udkast 1 til Strategi Oplæg til mål og prioriteringer i 2008 Oplæg til nye flerårige resultatkontrakter med Miljøministeriet og Udenrigsministeriet Status for arbejdet i de Rådgivende Udvalg Status for nybyggeriet

14 18 20/9 fra kl. 12 til 21/9: møde + ekskursion, aftales nærmere 19 12/12, kl. 12:30-15 i Hørsholm. Anbefalinger fra 2. møde i Scientific Advisory Committee Midtvejsstatus for udviklingsmål og arbejdsprogram Status for budgettet for 1. halvår 2007 Udkast til resultatkontrakter med Miljøministeriet og Udenrigsministeriet Udkast 2 til Strategi Udkast til Udviklingsmål 2008 Oplæg til Budget 2008 Ekskursion eller lignende Godkendelse af resultatkontrakter med Miljøministeriet og Udenrigsministeriet Godkendelse af Strategi Godkendelse af Udviklingsmål 2008 Godkendelse af de strategiske indsatsområder med budgettal i Arbejdsprogram 2008 Godkendelse af Budget 2008 Status vedr. strategiopfølgning: - Formidling og efteruddannelse - Innovation - It - Markedsføring - Uddannelse - Udviklings- og miljøbistand Skov & Landskab CB-møde nr. 16, bilag 3c /BJ/HPA/DGC Fælles Handlingsplan for S&L opfølgning på Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen i 2005 Oktober 2006 Som beskrevet i Bilag 1 er handlingsplanen blevet til på baggrund af input fra medarbejdertilfredshedsundersøgelsen samt de efterfølgende udarbejdede handlingsplaner lokalt i afdelingerne. I teksten nedenfor er handlinger markeret med hhv. grøn og gul. Grøn markering (= mørkere bundfarve på sort/hvid-kopi) angiver handlinger, der er iværksat, mens gul (= lysere bundfarve) markerer handlinger, der er i proces, og som har tilknyttet en deadline for endelig iværksættelse. Information, gennemsigtighed og indflydelse på beslutningsprocesser Mål Relevant information formidles og er tilgængeligt. Beslutninger træffes i en åben, inddragende og dialogbaseret proces.

15 Succeskriterium Succeskriteriet er, at de personer, der efterfølgende skal fungere med de trufne beslutninger, oplever, at de er blevet orienteret og inddraget på tilfredsstillende vis. Handlinger Medarbejderne opfordres til at bruge medarbejderrepræsentanterne i CeSam og Centerbestyrelsen. Dagsorden til CeSammøder lægges på intranettet, og denne annonceres med et link i S&L-INternt. Det samme gælder dagsordener for LG-møder. (Ansvarlig alle, løbende) Relevant nyt fra LG, Centralt Lederforum (CLF, repræsentant NEK), KVL s hovedsamarbejdsudvalg (HSU, repræsentant BJ) og Personalepolitisk udvalg (PPU, repræsentant NEK) meddeles i S&L-INternt. (Ansvarlig LG, NEK, BJ, løbende) Relevante medarbejdere inddrages og høres i fht. emner, der tages op til drøftelse og beslutning i ledergruppen og CeSam. (Ansvarlig LG, løbende) Der informeres om ledergruppens beslutninger og drøftelser på afdelingsmøderne. (Ansvarlig LG, løbende) Det tydeliggøres i de forskellige beslutningsfora hvilke emner, der er til beslutning, drøftelse eller orientering. (Ansvarlig møderleder for fora, løbende) Ledergruppen bruger oplæg fra medarbejdere eller medarbejdergrupper aktivt og tidligt som grundlag for beslutninger og træffer sine beslutninger efter drøftelser, hvor der tilstræbes en så høj grad af enighed i gruppen som muligt. (Ansvarlig LG, løbende) Emner af fælles interesse tages op ad hoc på dialogmøder og ved fællesmøder. (Ansvarlig alle, løbende) Der etableres et brugervenligt intranet. ( Ansvarlig Sek., feb. 2007) Der etableres en ide-side på intranettet, hvor alle kan bringe diskussionsoplæg, konstruktiv kritik, ideer m.m. om emner, der ønskes behandlet i CeSam. Indholdet fra denne ide-side opsamles regelmæssigt af sekretæren for CeSam og danner inspiration til CeSam s dagsorden. Den vil blive oprettet i Medarbejderportalen under det nye intranet.(ansvarlig Sek., feb. 2007) Der skal skabes klarhed over hvem, der har ansvar for hvad. Jobbeskrivelser og beslutningskompetencer skal være tilgængeligt på intranettet. Ligeledes skal det gøres klart på intranettet, hvordan medarbejderrepræsentanter vælges til samarbejdsorganer og bestyrelse. (Ansvarlig Sek., juli 2007) Faglighed, arbejdsfællesskab, tværgående samarbejde Mål At sikre gode rammer for kollegiale netværk, arbejdsfællesskaber og tværgående aktiviteter. Succeskriterium Succeskriteriet er, at hver enkelt oplever, at vedkommendes faglige produktion og udvikling sker i et så udbytterigt samspil som muligt med centerets øvrige medarbejdere. Handlinger Opnå bedre kendskab til hinandens kompetencer gennem øget fokus på det faglige. Ved møder i faggruppe, afdeling eller centerniveau bør mødeleder sørge for, at faglige indlæg af passende varighed og fra centrets medarbejdere er et fast punkt på dagsordenen. (Ansvarlig alle, løbende) Der implementeres 3 nye kompetenceværktøjer for grupper. (Gruppeudviklingssamtaler, Arbejdsprocesanalyse og Kompetencekortlægning). (Ansvarlig LG og CeSam, dec. 2007)

16 Procedurer for introduktion af nye medarbejdere skal videreudvikles, så der sikres en grundig introduktion til centerets fysisk-administrative forhold og det faglige arbejde generelt og lokalt. Vejledning udarbejdes. (Ansvarlig Sek., projektleder, arbejdskollega, juli 2007) Der skal etableres rum og tid i organisationen til interdisciplinært samarbejde og samarbejde på tværs af afdelingsstrukturen. Dette skal ske ved at fremme etableringen af ad hoc faggrupper og teams på tværs, fremme større tværfaglige projekter ved at annoncere projektideer på et tidligt tidspunkt bredt i organisationen og ved afholdelse af fælles faglige temamøder. Initiativer hertil skal først og fremmest komme fra medarbejderne, men ledergruppen har et ansvar for at fremme denne arbejdskultur. (Arbejdsgruppen finder imidlertid ikke, at tværfaglige grupper skal formaliseres i en matrix-struktur, da erfaringer fra andre organisationer er, at gennemsigtigheden i organisation og beslutningsstruktur sløres og bureaukratiet vokser). (Ansvarlig LG, faglige medarbejdere, løbende) Opstille kodeks for god ledelse og kollegial adfærd. Kodeksen skal bl.a. ses i sammenhæng med opfølgning af Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen. (Ansvarlig CeSam, LG, dec. 2006) Der har fra nogle medarbejdere været fremsat forslag om ændringer i organisationsstrukturen. Ledelsen har imidlertid fundet, at den nuværende organisationsstruktur som kun har haft en levetid på godt 2½ år ikke bør ændres endnu en gang, da der er et stort behov for konsolidering af centret og infrastrukturen. Når den nuværende og forestående fusion pr. 1. januar 2007 er kommet mere på afstand, f.eks. 2008, foretages en vurdering af behovet for tilpasning af S&L s organisationsstruktur. (Ansvarlig LG, 2008) Ligestilling Mål At signalisere lige muligheder for og betydning af mænd og kvinder i S&L internt og i forhold til omverdenen. Succeskriterium Jævnbyrdig repræsentation af mænd og kvinder i ledergruppe, bestyrelse, rådgivende udvalg, bedømmelsesudvalg, hovedtalere ved S&L konferencer, m.v. Handlinger Øge opmærksomheden omkring mekanismer og andre forhold, der hæmmer ligestilling og som ikke vedrører kompetencer. (Ansvarlig LG, løbende) Udarbejde status ved årsskiftet for forskellige foras sammensætning (centerbestyrelsen, ledergruppen, CeSam, GeoSam, Rådgivende udvalg m.fl.) (Ansvarlig Sek., jan. 2007) Fysiske og administrative rammer Mål Fysiske faciliteter og administrative procedurer, der på bedste vis understøtter S&L s udvikling. Succeskriterium Bygningsmæssige rammer på Frederiksberg, der på samme måde som i Nødebo tilfredsstiller behov for faglig integration og understøtter såvel forskning som formidling og undervisning. Smidig administration, der er optimalt afgrænset i forhold til KVL s centraladministration, og som har kompetencer til at støtte projektansøgninger, administration, ansættelser m.v.

17 Handlinger Der skabes optimale fremtidige bygningsmæssige rammer gennem S&L s brugergruppe for det nye byggeri på Frederiksberg. (Ansvarlig LG, Brugergruppen, feb. 2007) Sekretariatet vil skabe bedre værktøjer til budget- og projektstyring. (Ansvarlig Sek., dec. 2006) Sekretariatet vil forenkle og synliggøre de administrative arbejdsgange. (Ansvarlig Sek., april 2007) Sekretariatet vil bestræbe sig for at blive bedre til at rådgive medarbejdere m.h.t. projektadministration, ansøgningsregler, ansættelsesprocedurer, m.v. (Ansvarlig Sek., løbende) Opfølgning Ledergruppen og CeSam er ansvarlig for en løbende opfølgning på den fælles handlingsplan for S&L.

18 Bilag 1 Processen bag den fælles handlingsplan Baggrund I løbet af efteråret 2005 foregik en række aktiviteter, der alle vedrørte Skov & Landskab s måde at fungere på, f.eks. dialogmøder, Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen (MTU) og Midtvejsevalueringen. Tilsammen har disse aktiviteter påpeget, at der er forhold på S&L, der ikke fungerer tilfredsstillende. Midtvejsevalueringen, der blev gennemført af et eksternt evalueringspanel, afleverede bl.a. en liste med 35 forhold, som panelet anbefaler S&L og KVL at forbedre. Ledergruppen har efterfølgende gennemgået listen og udarbejdet en handlingsplan. Hovedparten af forholdene vedrører vores samarbejde med KVL, sektorministerierne og centerbestyrelsen. Enkelte forhold vedrører forholdet mellem medarbejdere og ledelse, samt det faglige arbejde. CeSam følger løbende op på ledergruppens arbejde med disse 35 forhold. Ved CeSams møde i april 2006 oplyste Niels Elers Koch, at KVL s direktion og centraladministration på grund af de forestående universitetsfusioner har bedt om at behandling af forhold, der involverer dem, udskydes. CeSam har foreslået en todelt opfølgning på MTU: Dels udarbejdes og implementeres handlingsplaner afdelingsvis, samt for ledergruppen, dels udarbejdes en fælles handlingsplan (denne). På CeSammødet i marts 2006 blev det besluttet, at CeSam bestræber sig på at forholde sig til de mest udbredte kritikpunkter i den fælles handlingsplan, uanset om det umiddelbart er muligt at handle på forholdet. Handlingsplanen komplementerer de enkelte afdelingers og ledergruppens handlingsplaner, samt Midtvejsevalueringens opfølgningsliste. Der henvises også til oplægget om håndtering af stress. Dorte Gartmann har samlet alle de nævnte dokumenter på intranettet under >dokumenter>s&l grupper>cesam. Formål Formålet med denne fælles handlingsplan er at skabe større tilfredshed, dvs. at foreslå tiltag for centeret som helhed, samt ændringer af generelle forhold, sådan at de kritiserede forhold kan forbedres, og S&L dermed bevæger sig i en positiv retning. Metode Den fælles handlingsplan er baseret på en gennemgang af de enkelte afdelingers og ledergruppens handlingsplaner, de centerspecifikke emner i MTU, individuelle kommentarer fra MTU, samt nedennævnte dokumenter: Midtvejsevalueringens opfølgningsliste (de punkter, der er rettet mod S&L internt) Dialogmøder og medarbejderinterviews (samt notater udarbejdet i forbindelse hermed) Referat af det fagligt-administrative personales møde i Hørsholm i november (FAMmødet) Indleverede noter fra personalekonferencens cafe-diskussion om ledelse og stress.

19 Gennemgangen af ovennævnte dokumenter er indledningsvist foretaget af nogle af CeSams medlemmer, og efterfølgende debatteret på CeSam-møderne i marts, april og juni. De væsentligste forhold er forsøgt identificeret, og forbedringstiltag diskuteret. Proces CeSam har den 12. juni 2006 på baggrund af arbejdsgruppens udkast til en fælles handlingsplan besluttet, at denne sendes til høring i afdelingerne, dog eksklusiv forslag til kodeks for ledelse og kollegial adfærd. På baggrund af afdelingernes tilbagemelding bearbejdes og implementeres planen. Deadline for tilbagemelding til CeSam er den 31. august Handlingsplanen blev præsenteret på S&L-personalekonferencen den 22. september 2006 på KVL. Kodeksen, som bl.a. er et væsentligt bilag til den fælles handlingsplan, er udsendt i høring i afdelingerne i perioden september-oktober, hvorved den komplette handlingsplan godkendes af ledergruppen og CeSam i december Ledergruppen og CeSam er ansvarlig for en løbende opfølgning på den fælles handlingsplan. Centerbestyrelsen bliver løbende orienteret af Niels Elers Koch om status for handlingsplanen, første gang ved bestyrelsesmødet i april 2006.

20 Bilag 2 Kommentarer fra afdelingerne til fælles handlingsplan for Skov & Landskab, 2006 (12. september 2006, BJ) Afd. 1: Information, gennemsigtighed og indflydelse på beslutningsprocesser Der etableres et chat-room på intranettet, hvor alle kan bringe diskussionsoplæg, konstruktiv kritik, ideer m.m. om emner, der kan behandles i CeSam. Indholdet fra dette chat-room danner inspiration til CeSam s dagsorden. SWP-bem: Ideen med ChatSam er jo OK, men hvem læser, samler op og bringer videre til CeSam?? Faglighed, arbejdsfællesskab, tværgående samarbejde Der skal etableres rum og tid i organisationen til interdisciplinært samarbejde og samarbejde på tværs af afdelingsstrukturen. Dette skal ske ved at fremme etableringen af ad hoc faggrupper og teams på tværs, fremme større tværfaglige projekter ved at annoncere projektidéer på et tidligt tidspunkt bredt i organisationen og ved afholdelse af fælles faglige temamøder. Initiativer hertil skal først og fremmest komme fra medarbejderne, men ledergruppen har et ansvar for at fremme denne arbejdskultur. (Arbejdsgruppen finder imidlertid ikke, at tværfaglige grupper skal formaliseres i en matrix-struktur, da erfaringer fra andre organisationer er, at gennemsigtigheden i organisation og beslutningsstruktur sløres og bureaukratiet vokser). SWP-Bem: Tværfagligheden skal først og fremmest have et mere præcist fokus, et større omfang og et finansielt grundlag. Derfor kunne ledergruppen efter input fra medarbejderne fint i det årlige arbejdsprogram fokusere 2-3 fællesfaglige projekter, som skulle løftes. Meget gerne med et finansielt grundlag på et eller andet niveau, så den efterspurgte tværfaglighed ikke løber ud i sandet pga. af den enkeltes opgaveprioritering, men bliver en fælles milepæl. Opnå bedre kendskab til hinandens kompetencer gennem øget fokus på det faglige. Ved møder i faggruppe, afdeling eller centerniveau bør mødeleder sørge for at faglige indlæg af passende varighed og fra centrets medarbejdere er et fast punkt på dagsordenen. Ligestilling Føre statistik over sammensætningen af beslutnings- og rådgivende fora. SWP-bem: Er en statistik ikke en overflødig rutine i betragtning af det skæve ligestillingsforhold både i interne og externe beslutnings- og rådgivende fora? Måske bedre med årsstatus pr hvor de helt konkrete foras aktuelle sammensætning kan tælles op, i f.eks. bestyrelse, ledergruppe, CeSam, GeoSam, Rådgivende udvalg m.fl. konkrete. Fysiske og administrative rammer Sekretariatet vil arbejde for at skabe bedre værktøjer til budget- og projektstyring. Sekretariatet vil arbejde for at forenkle og synliggøre de administrative arbejdsgange Sekretariatet vil arbejde for at blive bedre til at rådgive medarbejdere m.h.t. projektadministration, ansøgningsregler, ansættelsesprocedurer, m.v. SWP-Bem: 3 sidste bullits er noget som ganske enkelt skal ske. Derfor burde tilføjes, at de løbende bestræbelser på at rationalisere og forenkle centrets administration, administrative arbejdsgange, processer mv.. synliggøres i de årlige arbejdsprogrammer. Afd.2: Jeg havde nok forventet at medarbejdergruppen ville reagere mere præcist på anmodningen om kommentarer... Forslag til fælles handlingsplan for Skov & Landskab, 2006 Lars orienterede om at det var opfølgningen på medarbejdertilfredshedsundersøgelsen (MATU). Der var blevet efterlyst en handlingsplan, og det var blevet besluttet at CeSam skulle udarbejde en sådan plan og ledelsen støtter op om implementeringen. De ting der fremgår af handlingsplanen er de ting der ikke fungerer tilfredsstillende på S&L, jf MATU. Formålet med handlingsplanen er at de kritiserede forhold kan forbedres, og S&L kan bevæge sig i en positiv retning. Papiret blev kritiseret for at være for upræcist og indeholde punkter som ikke var et direkte resultat af Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen og Midtvejsevalueringen Der var almindelig enighed om at det var svært udfra papiret at se hvad der kommer til at ske. Der var endvidere enighed om at prøve at få opklaret følgende: - Hvordan kan papiret gøres målbart? - Hvad skal der konkret ske hvornår? Papiret er efterfølgende sendt ud til alle fra Cesam med henblik på at få kommentarer."

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Beretning fra censorformandskabet for Ingeniøruddannelserne samt Diplomuddannelserne i IT og Teknik 2013... 2 Første del... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau...

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER

Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER Indhold Forord 1 Læsevejledning 2 AFSNIT I Centrale begreber for planlægning og evaluering af projekter 3 Formål

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 Center for Konfliktløsning. Nørrebrogade 32, 2200 n. tlf: 35200550 Layout: Sofie Myschetzky Forside fotos fra venstre: 1, 2 og 5: Torben Ulrik Nissen.

Læs mere