Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag"

Transkript

1 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B 117B116B115B114B113B112B111B110B109B108B107B106B105B 104B103B102B101B100B99B98B97B96B95B94B93B92B91B90B8 9B88B87B86B85B84B83B82B81B80B79B78B77B76B75B74B73B7 2B71B70B69B68B67B66B65B64B63B62B61B60B59B58B57B56B5 5B54B53B52B51B50B49B48B47B46B45B44B43B42B41B40B39B3 8B37B36B35B34B33B32B31B30B29B28B27B26B25B24B23B22B2 1B20B19B18B17B16B15B14B13B12B11B10B9B8B7B6B5B4B3B2 B1B0B3H4H5H6H7H8H9H10H11H12H13H14H15H16H17H18H19H2 0H21H22H23H24H25H26H27H28H29H30H31H32H33H34H35H36H3 7H38H39H40H41H42H43H44H45H46H47H48H49H50H51H52H53H5 4H55H56H57H58H59H60H61H62H63H64H65H66H67H68H69H70H7 1H72H73H74H75H76H77H78H79H80H81H82H83H84H85H86H87H8 8H89H90H91H92H93H94H95H96H97H98H99H100H101H102H103H 104H105H106H107H108H109H110H111H112H113H114H115H116H 117H118H119H120H121H122H123H124H125H126H127H128H129H 130H131H132H133H134H135H136H137H138H139H140H141H142H 143H144H145H146H147H148H149H150H151H152H153H154H155H 156H157H158H159H160H161H162H163H164H165H166H167H0F1F 2F3F4F5F6F7FSkov & Landskab /PHH Centerbestyrelsen MATERIALE T0H1H2HIL MØDE I CENTERBESTYRELSEN Mødenr. og dato marts 2007 Dagsordenspunkt 2 Godkendelse af referat samt opfølgning fra det 15. møde i Centerbestyrelsen Type Beslutningspunkt

2 Sagsfremstilling Udkast til referat blev udsendt til Centerbestyrelsen den 22. december Der er ikke indkommet skriftlige kommentarer til referatet. Indstilling Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 2a: Udkast til referat af det 15. møde i Centerbestyrelsen 2b: Opfølgningsliste Skov & Landskab CB-møde nr. 16, bilag 2a /PHH UDKAST Referat af 15. møde i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab den 13. december 2006, kl i Hørsholm Dagsorden 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat samt opfølgning fra det 14. møde i Centerbestyrelsen 3. Status for etablering af Skov & Landskab 4. Evaluering af omkostninger og gevinster ved fusionen 5. Opfølgning på Budget Godkendelse af Udviklingsmål Arbejdsprogram Godkendelse af Budget Adgangspraktik for Skov- og Landskabsingeniørstuderende 10. Status for opfølgningen på Midtvejsevaluering Status vedrørende strategiopfølgning 12. Ændringer i de Rådgivende Udvalgs sammensætning 13. Orientering og meddelelser 14. Næste møde 15. Eventuelt Deltagere Fra Centerbestyrelsen: Adm. dir., forstkandidat Nils Wilhjelm (formand) Orenæs Afdelingsleder Jens Kr. Poulsen Stiftelsen Sorø Akademi Godsforvalter Bo Jung Den Suhrske Stiftelse Direktør Jan Eriksen Friluftsrådet (til kl ) Stadsgartner Lars Østerbye Herning Kommune

3 Lektor Lone Søderkvist Kristensen Kontorfuldmægtig Jette L. Ljunggren Uddannelses- og erhvervsvejleder Arne Hebbelstrup Studerende Mona Jacobsen Studerende Benedicte Isabella Pedersen Øvrige: Direktør Niels Elers Koch Sekretariatschef Henrik Paaby Uddannelseschef Anders Bülow (under punkt 9 og 13) Specialkonsulent Poul Hjorth Hansen Fraværende: Vicedirektør Jens Peter Simonsen (næstformand) Kontorchef Kirsten Vintersborg Sektionsleder Lene Holm Specialkonsulent Finn Normann Christensen Skov & Landskab Skov & Landskab Skov & Landskab Skov & Landskab Skov & Landskab Skov & Landskab Skov & Landskab Skov & Landskab Skov & Landskab (referent) Skov- og Naturstyrelsen Landsplanafdelingen Odense Kommune Udenrigsministeriet, Danida

4 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Bilag 1: Dagsorden Formanden bød velkommen til mødet og rettede en særlig velkomst til uddannelseschef Anders Bülow fra Skovskolen, som deltog i behandlingen af dagsordenspunkterne 13, 9 og dele af punkt 12. Disse punkter blev derfor rykket frem på mødet efter punkt 3. Den udsendte dagsorden blev godkendt. 2. Godkendelse af referat samt opfølgning fra det 14. møde i Centerbestyrelsen Bilag 2a: Udkast til referat af det 14. møde i Centerbestyrelsen Bilag 2b: Opfølgningsliste Der var ikke indkommet skriftlige kommentarer til referatet fra sidste møde, og referatet blev herefter godkendt uden yderligere bemærkninger. Niels Elers Koch oplyste i relation til opfølgningslisten, at den uddybende redegørelse om huslejeforholdene for nybygningen på Rolighedsvej 23 (opfølgningspunkt 11/6) er udskudt til næste møde, da en del af talgrundlaget først vil foreligge med tilbudsmaterialet den 20. december. Lars Østerbye efterlyste en nærmere belysning af fordelingen af undervisningsforpligtelsen mellem de enkelte afdelinger, hvilket Niels Elers Koch lovede at få udarbejdet. (Nyt opfølgningspunkt 15/1). 3. Status for etablering af Skov & Landskab som et selvstændigt center ved KVL Bilag 3a: Status pr for etablering af Skov & Landskab Bilag 3b: Orientering fra det ny KU: Personalets vilkår under fusionen Bilag 3c: Skov & Landskab s høringssvar Strategi for Københavns Universitet 2012 Formanden oplyste, at han i en telefonsamtale med Rektor for KVL havde fået oplyst, at Centerbestyrelsen fortsætter uændret med de nuværende kompetencer og herunder kontakten til erhvervene. Der forventes en formel afklaring i et brev herom fra Videnskabsministeriet til KU inden næste bestyrelsesmøde. Niels Elers Koch henledte opmærksomheden på centrets høringssvar vedrørende udkast til ny strategi for KU (bilag 3c), hvori påpeges, at der alene fokuseres på grundforskning, mens den anvendte forskning og herunder sektorforskningen ikke er omtalt. 13. Præsentation af uddannelseschef Anders Bülow og hans foreløbige visioner for Skovskolen Anders Bülow redegjorde for sin professionelle baggrund og erfaringer i relation til arbejdet som chef for Skovskolen. Indsatsen er p.t. rettet mod en organisationsudvikling, og med hensyn til de fremtidige prioriteringer på kortere sigt fremhævede han bl.a.: økonomi/styring/rationale/- produktivitet, serviceløft og kvalitetstjek, sikre udviklingskraft, frisætte energi. Et vigtigt mål er at udvikle Skovskolen fra en uddannelsesinstitution til et videncenter for det praksisnære samt at involvere skolen i nye uddannelsesinitiativer. Formanden takkede for en inspirerende og engageret præsentation. Arne Hebbelstrup, Bo Jung og Jens Kr. Poulsen var enige heri og imødeser virkeliggørelsen af disse planer. 9. Adgangspraktik for Skov- og Landskabsingeniørstuderende Bilag 9a: Notat vedrørende Adgangspraktik for Skov- og Landskabsingeniørstuderende Anders Bülow oplyste, at Undervisningsministeriet med virkning fra 1. september 2007 har afskaffet det hidtidige adgangskursus til skov- og landskabsingeniøruddannelsen. Dette er et led i den generelle homogenisering af professionsbachelor-uddannelserne og således ikke rettet specielt mod Skovskolen. Man havde fra centrets side håbet på dispensation, men dette har ikke været muligt trods flere møder og forslag om alternative løsninger. Niels Elers Koch henstillede til, at Centerbestyrelsen bidrager til at afhjælpe ulemperne ved at opfordre sektoren til at tage

5 studerende ind på praktikpladser, feriejobs m.v. Arne Hebbelstrup tilføjede, at også muligheden for at springe vertikalt fra EUD- til SLing-uddannelsen er bortfaldet. Bo Jung fandt det vigtigt, at man fastholder det praksisnære indhold i SLing-uddannelsen, idet dette er styrken og adelsmærket for uddannelsen. Både undervisningen og lærerkræfternes kompetencer skal rettes mod dette mål. Formanden var enig heri og opfordrede til, at man overvejer, hvorledes det praksisnære indhold i uddannelsen kan bevares og styrkes fremover. Jens Kr. Poulsen var ligeledes enig, og pegede på, at dette er så meget mere vigtigt, eftersom forstkandidatuddannelsen ikke har krav om praksis. Lars Østerbye oplyste, at han p.t. har SLing-studerende i praktik, hvortil Anders Bülow svarede, at dette er praktik senere i uddannelsen. Bestyrelsen tog Undervisningsministeriets afgørelse til efterretning og afventer de videre muligheder i ministeriets udspil. 12. Forslag om nedsættelse af et Rådgivende Udvalg for de Erhvervsrettede Uddannelser Bilag 12a: Udkast til Kommissorium for det Rådgivende Udvalg for de Erhvervsrettede Uddannelser (RUEU) i Skov & Landskab Niels Elers Koch orienterede om det arbejde, som hen over sommeren har været udført med henblik på en fornyelse af det Rådgivende Udvalg for Uddannelser. Som et resultat af overvejelserne foreslås det, at udvalget nedlægges, og at der i stedet oprettes et nyt udvalg rettet mod de erhvervsrettede uddannelser i centret. Medlemmerne af det nuværende udvalg tilbydes plads i de øvrige tre faglige rådgivende udvalg. Arne Hebbelstrup spurgte om forslaget kunne videregives til og drøftes i baglandet, hvilket Niels Elers Koch bekræftede. Benedicte Isabella Pedersen foreslog, at der også indgår en repræsentant for de SLingstuderende i det nye udvalg, hvilket Formanden tilsluttede sig. Bo Jung anbefalede, at udvalget omfatter to grupper rettet mod henholdsvis EUD og SLing, hvilket Formanden bad Niels Elers Koch om at inddrage i de videre overvejelser, således at der foreligger et revideret forslag til kommissorium til næste bestyrelsesmøde (Nyt opfølgningspunkt 15/2). Efter behandlingen af dette punkt forlod Anders Bülow mødet. 4. Evaluering af omkostninger og gevinster ved fusionen Bilag 4a: Omkostninger og gevinster ved etableringen af Center for Skov, Landskab og Planlægning Henrik Paaby introducerede det udsendte notat og påpegede, at der er flere metodiske problemer i en opgørelse af denne type, men at processen og arbejdet har givet et nyttigt overblik, som også kan indgå i det kommende fusionsarbejde. De opgjorte omkostninger på 22 mio. kr. kan ikke opfattes som et finansielt beløb, men snarere som et udtryk for en alternativ produktionsværdi. Formanden takkede for notatet og medgav, at det er en vanskelig opgave. Han fandt vurderingerne interessante og var enig i synspunktet om, at fusionen var en nødvendighed i relation til videreførslen af de faglige miljøer. Han savnede dog en belysning af de samlede administrative omkostninger og fordelingen på hovedposter før og efter fusionen og bad om, at der udarbejdes et supplement herom til næste møde (Nyt opfølgningspunkt 15/3). Lars Østerbye fandt belysningen og konklusionerne spændende, og han foreslog, at man som en konsekvens af nødvendigheden af fusionen snarere taler om investeringer end om omkostninger.

6 Jens Kr. Poulsen spurgte til den lave vurdering af Forskningsrådene under punkt i tabellen på side 7 i bilaget, hvortil Niels Elers Koch svarede, at det skyldes omlægningen i rådsstrukturen, som har bevirket, at centrets arbejdsområder passer dårligere ind i de nye råd med heraf følgende lavere bevillinger fra denne finansieringskilde. 5. Opfølgning på Budget 2006 Bilag 5a: Opfølgning på Budget 2006 Bilag 5b: Oversigt over kontrakter indgået i 2006 Bilag 5c: Budget 2006 pr. 1. december 2006 omdelt på mødet Henrik Paaby oplyste, at centret forventer at komme ud af året i regnskabsmæssig balance, hvilket er væsentlig bedre end prognosen ved midtvejsopgørelsen. Ligeledes tyder tallene i kontraktoversigten på, at den forventede kontraktindgang for hele året er nået allerede pr. 1. december. Formanden bad om, at man fremover skelner terminologimæssigt mellem budget som et udtryk for det ankerbudget, som bestyrelsen godkendte ved indgangen til regnskabsåret, og de efterfølgende budgetestimater, som indeholder de løbende justeringer af ankerbudgettet. I relation til det omdelte budgetskema (bilag 5c) henledte Henrik Paaby opmærksomheden på kolonne 5, som viser andelen af ekstern finansiering. Tallene medtager ikke en række bundne bevillinger og viser derfor et for lavt billede, hvilket vil blive korrigeret fremover, hvor skemaet vil tydeliggøre de frit disponible midler. Lars Østerbye spurgte, om den anførte forbedring i budgettet kan tages som et udtryk for at fusionen er lykkedes, hvilket Niels Elers Koch bekræftede, idet der nu er konkrete økonomiske resultater snarere end blot administrative omlægninger. Jens Kr. Poulsen spurgte, om forbedringen skyldes nogle få store projekter, som er hjemtaget i den seneste tid, hvortil Niels Elers Koch svarede, at budgettet kun omfatter den faktisk udfakturerede tid, men at de interne budgetprocedurer i afdelingerne vanskeliggør en nærmere analyse. Jens Kr. Poulsen spurgte videre om årsagen til nedgangen i Skovskolens resultat, hvortil Niels Elers Koch svarede, at dette dels kan henføres til en reduktion i taksameterindtægterne og dels til øgede driftsudgifter. Jette Ljunggren undrede sig over, at man ønsker at øge studenteroptaget, hvis dette ikke medfører en øget STÅ-indtægt, hvortil Niels Elers Koch svarede, at denne sammenhæng eksisterer for Skovskolens uddannelser, men kun indirekte og delvis for KVL s. Bestyrelsen tog hermed orienteringen til efterretning. 6. Godkendelse af Udviklingsmål Bilag 6a: Godkendelse af Udviklingsmål Bilag 6b: Oversigt over sagsbehandlingen vedr. Udviklingsmål Bilag 6c: Oplæg til: S&L indikatorer og normtal Niels Elers Koch konstaterede med henvisning til oversigten over sagsbehandlingen af udviklingsmålene, at centret ikke tidligere har udarbejdet tilsvarende gennemarbejdede mål, hvor synspunkterne fra de vigtigste eksterne interessenter er inddraget i arbejdet. Jens Kr. Poulsen fandt, at der er tale om et godt arbejde, men han savnede temaerne sundhed og markedsføring i målteksterne. Niels Elers Koch svarede, at begge temaer indgår i arbejdet med udviklingsmålene og henviste til dagsordenens punkt 11 for de konkrete planer på markedsføringsområdet. Lone Søderkvist Kristensen afleverede nogle præciserende formuleringer til mål nr. 2.1 om internationalisering af uddannelserne inden for landskabsarkitektur, byplanlægning og landskabsforvaltning.

7 Bestyrelsen godkendte udviklingsmålene og tilsluttede sig principperne for det videre arbejde med indikatorer og normtal. 7. Godkendelse af Arbejdsprogram 2007 Bilag 7a: Udkast til Arbejdsprogram 2007 Niels Elers Koch orienterede om arbejdsprocessen, som sigter mod, at arbejdsprogrammet fremover publiceres elektronisk og især målrettes mod det interne arbejde i centret. Bestyrelsens ønske om at få et estimat på fordelingen af budgettallene på de strategiske hovedområder er søgt imødekommet med de budgetdiagrammer, som er vist for udviklingsmålene samt for hver af afdelingerne. Bestyrelsen godkendte herefter det foreliggende arbejdsprogram. 8. Godkendelse af Budget 2007 Bilag 8a: Budget 2007 Bilag 8b: KVL s planlagte tilskud til Skov & Landskab i 2007 og Skov & Landskab s kommentarer hertil Bilag 8c: Udkast til Aftale om etablering af en specialisering i byplanlægning og et meroptag på landskabsarkitektuddannelsen på KVL Bilag 8d: KVL Tilskud, UK 10 Almindelig virksomhed omdelt på mødet Niels Elers Koch oplyste i relation til bilagsmaterialet, at centret har fået lovning på øgede bevillinger til dækning af deøgede udgifter i forbindelse med meroptaget på landskabsarkitektstudiet, hvorimod man ikke har fået de forventede øgede tilskud i forbindelse med de to nye Erasmus Mundus uddannelser, som vil give øgede indtægter til KVL. Formanden vil skrive et brev til KVL s Rektor, hvor han vil takke for tilsagnet om, at de øgede undervisningsindtægter fra meroptaget på landskabsarkitektuddannelsen tilføres til Skov & Landskab. Formanden bemærkede, at centret indgår i en større prioritering inden for KVL, hvor man må søge at bringe sig mere i fokus i konkurrencen om midlerne. Således havde Rektor under en samtale henvist til det vigende antal ansøgere til skovbrugsstudiet. Formanden opfordrede i denne sammenhæng til en øget markedsføringsindsats, som også skal omfatte potentielle udenlandske ansøgere, således at man kommer op på maksimal kapacitet inden for de nuværende rammer. Niels Elers Koch så frem til arbejdet med Erasmus Mundus uddannelserne, som på den ene side vil stille øgede krav og dermed give mere arbejde for underviserne, men samtidig vil bevirke et øget optag, en øget kvalitet og et bedre studiemiljø. Formanden henviste til, at man på amerikanske universiteter har en særlig afdeling, som følger kandidaternes videre professionelle forløb i arbejdslivet. Kan et lignende netværk etableres i samarbejde med vore danske aftagere af kandidaterne? Lone Søderkvist Kristensen påpegede, at det er en svaghed ved KVL s budgetprocedure, at man ikke tager hensyn til de kurser, som underviserne bruger tid på. Der måles kun på antallet af studerende på uddannelserne, hvilket giver et ufuldstændigt billede, når mange af centrets kurser følges af studerende fra andre uddannelser. Formanden foreslog, at man søger at ændre afregningsprincipperne og herunder fakturerer direkte til egentlig eksterne deltagere. Niels Elers Koch svarede, at dette ikke er muligt inden for de eksisterende rammer. Jens Kr. Poulsen fandt det ligeledes uhensigtsmæssigt, at man i målingerne lægger til grund, hvor de studerende er optaget, snarere end hvor de modtager undervisning.

8 Niels Elers Koch oplyste, at de to nye Erasmus Mundus uddannelser vil medføre indtægter på ca. 2 mio. kr. pr. år til KVL allerede fra 2007 stigende til ca.5-6 mio.kr. pr. år fra 2009, mens centret har afholdt etableringsudgifterne. Arne Hebbelstrup spurgte til afklaringen af dette mellemværende, hvortil Niels Elers Koch svarede, at man endnu ikke har fået svar på en henvendelse herom. Jens Kr. Poulsen spurgte til afklaringen af midlerne til bygningsvedligeholdelse (1,5 mio. kr.), hvortil Niels Elers Koch svarede, at der foreligger en tilfredsstillende afklaring i forhold til Skovskolen, og der er lovning på etablering af ventilation på tegnesalene på Rolighedsvej 23. Jens Kr. Poulsen spurgte videre til den akkumulerede opsparing på 3,6 mio. kr. fra 2005, hvortil Henrik Paaby svarede, at besparelse og opsparing ikke er vist i budgettet for Jens Kr. Poulsen bad om, at disse poster fremover medtages i budgettet, hvilket Henrik Paaby følger op på (Nyt opfølgningspunkt 15/4). Bestyrelsen godkendte hermed budgettet og den indstillede fordeling af prioriteringspuljen. 9. Adgangspraktik for Skov- og Landskabsingeniører Punktet blev behandlet tidligere på mødet efter dagsordenens punkt 3, jf ovenstående. 10. Status for opfølgningen på Midtvejsevaluering 2005 Bilag 10a: Status for opfølgningen på Midtvejsevaluering 2005 Formanden konstaterede, at væsentlige dele af anbefalingerne er fulgt op, mens andre afventer en dialog med KVL. Dialogen vil blive indledt i 2007, når fusionen med KU er iværksat. 11. Status vedrørende strategiopfølgning Bilag 11a: Aktiv profilering af KVL s uddannelser Bilag 11b: Status vedr. Formidling og efteruddannelse Bilag 11c: Status vedr. Innovation Bilag 11d: Status vedr. It Bilag 11e: Status vedr. Markedsføring Bilag 11f: Status vedr. Uddannelse Bilag 11g: Status vedr. Udviklings- og Miljøbistand I relation til de udsendte statusrapporter pegede Niels Elers Koch specielt på uddannelsesstrategien, hvor der er gode resultater og samtidig et højt ambitionsniveau, samt på innovationsstrategien, hvor de planlagte aktiviteter kun delvis er gennemført, men på trods heraf har centret opnået særdeles gode resultater på innovationsområdet. Formanden tilsluttede sig forslaget om at styrke markedsføringsindsatsen på områder, som kan generere indtægter, eller som er imageskabende, bl.a. ved anvendelse af midler fra centrets budgetreserve. Jens Kr. Poulsen advarede mod en kraftig satsning på indeværende tidspunkt bortset fra fokuserede områder, hvor der er gode chancer for resultater på kort sigt. Vi må forvente, at centret på en række områder får større institutionel frihed, når det indgår i KU. Lars Østerbye opfordrede til fokus på markedsføring af byplanlæggeruddannelsen, som få ansøgere vil forbinde med KU. Bo Jung støttede initiativer på markedsføringsområdet som en god investering. Niels Elers Koch forventede en synlig effekt af markedsføring på især to områder: Skovskolen og byplanlæggeruddannelsen, hvorimod man efter Erasmus Mundus successerne ikke længere har det samme store behov for at promovere forstkandidatuddannelsen.

9 Jens Kr. Poulsen opfordrede til, at man søger at plante gode historier i pressen, og Jette Ljunggren foreslog at man tillige satsede på lokal-tv (Lorry). Formanden konstaterede herefter, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og tilslutter sig indstillingen vedrørende initiativerne i bilag 11a. 12. Ændringer i de Rådgivende Udvalgs sammensætning Bestyrelsen tilsluttede sig de anførte ændringer. 13. Orientering og meddelelser I relation til omtalen af Erasmus Mundus uddannelserne spurgte Formanden om årsagen til, at det er lykkedes centret at opnå to bevillinger, hvortil Niels Elers Koch svarede, at det kræver en stor arbejdsindsats at udarbejde en god ansøgning, ligesom det kræver et godt institutionelt netværk for at blive godkendt. Med tilknytningen af landskabsarkitekt Stig L. Andersson som adjungeret professor har centret sikret sig en international kapacitet inden for området landskabsarkitektur. Der indkommer tilbud på nybyggeriet på Rolighedsvej 23 den 20. december. Niels Elers Koch forventer en merpris på mio. kr. som følge af den seneste prisudvikling. Niels Elers Koch oplyste, at åremålsansættelsen af vicedirektør Kjell Nilsson udløber i nær fremtid, og han indstillede til en 3-års forlængelse i henhold til gældende regler. Lars Østerbye anbefalede en sådan forlængelse, og den øvrige bestyrelse var ligeledes positiv, hvorefter Formanden tiltrådte indstillingen. Niels Elers Koch oplyste, at Udenrigsministeriet har varslet, at man fremover ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet med observatørstatus frem for medlemskab. 14. Næste møde samt forslag til mødetidspunkter i 2007 Næste møde afholdes: onsdag den 21. marts 2007, kl. 12:30-15 på Skov & Landskab, Frederiksberg. Følgende mødetidspunkter og -steder er aftalt for de øvrige møder 2007: - Tirsdag den 12/6, kl. 12:30-15:00 i Nødebo - Torsdag den 20/9 fra kl. 12 til fredag den 21/9: møde + ekskursion, aftales nærmere - Onsdag den 12/12, kl. 12:30-15:00 i Hørsholm. 15. Eventuelt Mona Jacobsen foreslog, at de studerende tildeles endnu en plads i bestyrelsen, der så kan fordeles med én til hver retning: SLing, Foreningen af Landskabsarkitektstuderende og Foreningen af Naturressourcestuderende. Herved kan man sikre en bedre formidling til baglandet samt en bedre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. Formanden imødekom ønsket, idet han af hensyn til vedtægten fastlagde, at de studerende fremover repræsenteres af 3 personer, hvoraf 1 er observatør med fuld taleret, men uden stemmeret. Opfølgningsliste: Kursiveret tekst: Opfølgning er sket. Udgår i næste liste. Nr. Tekst Status pr /2 Ad 7: Evaluering af omkostninger og gevinster ved fusionen Præsenteret på møde nr. 15

10 11/ 5 11/ 6 13/ 3 14/ 1 14/ 2 14/ 3 15/ 1 15/ 2 15/ 3 15/ 4 Ad 7: Oversigt over strategiske indsatsområder med budgettal Ad 11: Uddybende redegørelse om huslejeforholdene Ad 5: Revision af strategiplanen for markedsføring af centrets uddannelser Ad 4: Centerberetning og bilag udvides fremover med data vedr. elev-/studentertilgang og -gennemførelsesprocenter Ad 4: Centerberetning og bilag udvides fremover med data vedr. kostpriser for de enkelte uddannelser Ad 6: Større synlighed omkring Skovskolens arbejde i udviklingsmålene Ad 2: Nærmere belysning af fordelingen af undervisningsforpligtelsen mellem de enkelte afdelinger Ad 12: Revideret forslag til kommissorium for det Rådgivende Udvalg for de Erhvervsrettede Uddannelser Ad 4: Belysning af de samlede administrative omkostninger og fordelingen på hovedposter før og efter fusionen Ad 8: Akkumuleret opsparing medtages i budgettet Præsenteret på møde nr. 15 Præsenteres på møde nr. 16 Præsenteret på møde nr. 15 Præsenteres på møde nr. 17 og medtages evt. i CB Pågår Præsenteret på møde nr. 15 Præstenteres på møde nr. 16 eller 17 Præstenteres på møde nr. 16 eller 17 Præstenteres på møde nr. 16 eller 17 Præstenteres på møde nr. 16 eller 17 Skov & Landskab Centerbestyrelsen CB-møde nr. 16, bilag 2b /PHH Opfølgningsliste fra tidligere møder i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab Nedenstående skema viser de ikke-afsluttede opfølgningspunkter fra tidligere møder. Nr. Tekst Status pr /6 Ad 11: Uddybende redegørelse om huslejeforholdene Behandles under punkt 3 14/1 Ad 4: Centerberetning og bilag udvides fremover med data vedr. Behandles under punkt 5 elev-/studentertilgang og -gennemførelsesprocenter 14/2 Ad 4: Centerberetning og bilag udvides fremover med data vedr. Behandles under punkt 5 kostpriser for de enkelte uddannelser 15/1 Ad 2: Nærmere belysning af fordelingen af Behandles under punkt 5 undervisningsforpligtelsen mellem de enkelte afdelinger 15/2 Ad 12: Revideret forslag til kommissorium for det Rådgivende Behandles under punkt 9 Udvalg for de Erhvervsrettede Uddannelser 15/3 Ad 4: Belysning af de samlede administrative omkostninger og fordelingen på hovedposter før og efter fusionen Behandles under punkt 4 og 5 15/4 Ad 8: Akkumuleret opsparing medtages i budgettet Behandles under punkt 4

11 Skov & Landskab Centerbestyrelsen /PHH MATERIALE TIL MØDE I CENTERBESTYRELSEN Mødenr. og dato marts 2007 Dagsordenspunkt 3 Status for udviklingen af Skov & Landskab Type Orienteringspunkt Sagsfremstilling Indstilling Bilag Oversigtsskemaet i bilag 3a viser de vigtigste eksterne og interne aktiviteter omkring udviklingen af centret ajourført i lyset af fremdriften i aktiviteterne siden sidste bestyrelsesmøde. Det første afsnit, som tidligere omhandlede KVL vil fremover medtage nyheder og status for aktiviteter i KU/LIFE regi af særlig interesse for Skov & Landskab. Det indstilles, at Centerbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 3a: Status pr for udviklingen af Skov & Landskab 3b: Centerbestyrelsens møder i c: Fælles Handlingsplan for S&L opfølgning på Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen i d: Kodeks for ledelse og kollegial adfærd ved Skov & Landskab 3e: Ansøgning om tilskud til ny bygning med bilag 3f: Nyt design i forlængelse af fusionen med Københavns Universitet Skov & Landskab Centerbestyrelsen CB-møde nr. 16, bilag 3a /PHH/NEK Status pr for udviklingen af Skov & Landskab Kursiv skrift: Statusteksten er ændret i forhold til sidste møde. Nærmere oplysninger og links kan fås ved henvendelse til Skov & Landskab. Aktiviteter på KU/LIFE Bestyrelsen for KVL Status Bestyrelsen har 14. december afholdt det sidste møde inden fusionen med KU. På mødet blev 2-årsbudgettet for

12 godkendt, og drøftelserne af fusionen fortsatte. Bestyrelsen for KU Stillingsstruktur Udkast til KU s Strategi 2012 Ny vedtægt for KU Ændring af universitetsloven Aktiviteter i Skov & Landskab Vedtægt for Skov & Landskab Forretningsorden for centerbestyrelsen Hovedpunkter i Centerbestyrelsens arbejde i 2007 I forbindelse med fusionen mellem KU, KVL og DFU vil der i 2007 være en overgangsbestyrelse bestående af 17 medlemmer. Bestyrelsen udgøres af medlemmerne fra den gamle bestyrelse fra KU samt 3 eksterne og 3 interne medlemmer udpeget af/fra KVL s og DFU's bestyrelser. Bestyrelsen vil i 2007 således bestå af 9 eksterne medlemmer, 3 VIP'er, 2 TAP'er og 3 studerende. Bestyrelsesformanden er fhv. nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen. Bestyrelsen har afholdt møder den 22. januar og 6. februar, hvor hovedemnerne har været Strategi 2012, fusionen, ændring af universitetsloven samt en redegørelse om akademisk frihed udarbejdet af KU s Praksisudvalg. Næste møde afholdes 21. marts. En ny stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter er trådt i kraft pr. 1. januar Den nye struktur imødekommer hovedparten af de ønsker og forslag, som centret har arbejdet for i de seneste år. Skov & Landskab har sammen med LIFE iværksat implementeringen. På baggrund af de indkomne bemærkninger har KU udarbejdet et 3. udkast til Strategi Strategien giver på 14 sider en beskrivelse af de overordnede mål for universitetets udvikling i de kommende 5 år, og der er i tilknytning hertil udarbejdet en handlingsplan for realiseringen af strategien. Strategien har været drøftet på et åbent møde mellem bestyrelsen og universitetsbefolkningen den 6. februar, og teksten vil nu blive tilrettet af rektoratet med henblik på godkendelse i bestyrelsen den 21. marts Strategien vil herefter blive forelagt for Centerbestyrelsen som i led i arbejdet med centrets kommende Strategi Videnskabsministeriet har anmodet de nye universiteter om at fremsende reviderede vedtægter senest 1. august Videnskabsministeren har i brev af 12. december 2006 til KVL s og KU s bestyrelsesformænd påpeget, at Skov & Landskab og Fødevareøkonomisk Institut forudsættes at have særlige styrelsesforhold. Videnskabsministeriet har sendt et udkast til ændring af universitetsloven i høring. Ændringerne vedrører navnlig fusionerne, herunder myndighedsbetjening, samt vejledning af studerende og afleveringsfrist for speciale. Status Afventer ny vedtægt for KU. Intet nyt siden sidste møde. Mødeplanen for 2007 med de foreløbige hovedpunkter for de enkelte møder er vedlagt som bilag 3b.

13 Midtvejsevaluering 2005 Medarbejdertilfredshedsunders øgelsen Intet nyt siden sidste møde. Statusredegørelse på centerbestyrelsesmødet den 21. marts, jf. bilag 3c og 3d. Nybygning på Rolighedsvej 23 Det er besluttet at foretage et nyt udbud på grund af et ikke tilfredsstillende resultat af udbuddet af byggeprojektets ingeniør- og entreprenørydelse i totalentreprise. Skov & Landskab og Det Biovidenskabelige Fakultet har den 2. marts 2007 ansøgt Villum Kann Rasmussen Fonden om et tilskud på 25 millioner kr. til at opføre den nye bygning på Rolighedsvej 23. Ansøgningen med bilag vedlægges som bilag 3e. Der anmodes om at behandle ansøgningen FORTROLIGT. Det fremgår af ansøgningen (s. 5), at såfremt den imødekommes, vil Det Biovidenskabelige Fakultet forpligte sig til at finde de manglende midler til at realisere det foreliggende bygningsprojekt uden at tage midler fra fakultetets kerneområder. Nyt design i forlængelse af fusionen med Københavns Universitet Ledergruppen har besluttet at tilpasse Skov & Landskabs design og profilering i forlængelse af fusionen med Københavns Universitet, således som det fremgår af bilag 3f. Skov & Landskab Centerbestyrelsen CB-møde nr. 16, bilag 3b /PHH Med forbehold for eventuelle ændringer i ledelsesstrukturen som følge af KVL s fusion med KU og den kommende nye universitetslov kan følgende plan for Centerbestyrelsens arbejde i 2007 opstilles. Centerbestyrelsens møder i 2007 Møde nr. Tid og sted 16 21/3, kl. 12:30-15 på Rolighedsvej /6, kl. 12:30-15 i Nødebo Hovedpunkter Status for fusionen i det ny KU Regnskab 2006 samt status vedr. driften af regnskabssystemet Centerberetning 2006 inkl. resultatindikatorer og forventningstal Interessent- og Brugerundersøgelse 2006 Status vedr. opfølgning af medarbejdertilfredshedsundersøgelsen Oplæg til arbejdet med S&L s Strategi Oplæg til 2. møde i Scientific Advisory Committee Udkast 1 til Strategi Oplæg til mål og prioriteringer i 2008 Oplæg til nye flerårige resultatkontrakter med Miljøministeriet og Udenrigsministeriet Status for arbejdet i de Rådgivende Udvalg Status for nybyggeriet

14 18 20/9 fra kl. 12 til 21/9: møde + ekskursion, aftales nærmere 19 12/12, kl. 12:30-15 i Hørsholm. Anbefalinger fra 2. møde i Scientific Advisory Committee Midtvejsstatus for udviklingsmål og arbejdsprogram Status for budgettet for 1. halvår 2007 Udkast til resultatkontrakter med Miljøministeriet og Udenrigsministeriet Udkast 2 til Strategi Udkast til Udviklingsmål 2008 Oplæg til Budget 2008 Ekskursion eller lignende Godkendelse af resultatkontrakter med Miljøministeriet og Udenrigsministeriet Godkendelse af Strategi Godkendelse af Udviklingsmål 2008 Godkendelse af de strategiske indsatsområder med budgettal i Arbejdsprogram 2008 Godkendelse af Budget 2008 Status vedr. strategiopfølgning: - Formidling og efteruddannelse - Innovation - It - Markedsføring - Uddannelse - Udviklings- og miljøbistand Skov & Landskab CB-møde nr. 16, bilag 3c /BJ/HPA/DGC Fælles Handlingsplan for S&L opfølgning på Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen i 2005 Oktober 2006 Som beskrevet i Bilag 1 er handlingsplanen blevet til på baggrund af input fra medarbejdertilfredshedsundersøgelsen samt de efterfølgende udarbejdede handlingsplaner lokalt i afdelingerne. I teksten nedenfor er handlinger markeret med hhv. grøn og gul. Grøn markering (= mørkere bundfarve på sort/hvid-kopi) angiver handlinger, der er iværksat, mens gul (= lysere bundfarve) markerer handlinger, der er i proces, og som har tilknyttet en deadline for endelig iværksættelse. Information, gennemsigtighed og indflydelse på beslutningsprocesser Mål Relevant information formidles og er tilgængeligt. Beslutninger træffes i en åben, inddragende og dialogbaseret proces.

15 Succeskriterium Succeskriteriet er, at de personer, der efterfølgende skal fungere med de trufne beslutninger, oplever, at de er blevet orienteret og inddraget på tilfredsstillende vis. Handlinger Medarbejderne opfordres til at bruge medarbejderrepræsentanterne i CeSam og Centerbestyrelsen. Dagsorden til CeSammøder lægges på intranettet, og denne annonceres med et link i S&L-INternt. Det samme gælder dagsordener for LG-møder. (Ansvarlig alle, løbende) Relevant nyt fra LG, Centralt Lederforum (CLF, repræsentant NEK), KVL s hovedsamarbejdsudvalg (HSU, repræsentant BJ) og Personalepolitisk udvalg (PPU, repræsentant NEK) meddeles i S&L-INternt. (Ansvarlig LG, NEK, BJ, løbende) Relevante medarbejdere inddrages og høres i fht. emner, der tages op til drøftelse og beslutning i ledergruppen og CeSam. (Ansvarlig LG, løbende) Der informeres om ledergruppens beslutninger og drøftelser på afdelingsmøderne. (Ansvarlig LG, løbende) Det tydeliggøres i de forskellige beslutningsfora hvilke emner, der er til beslutning, drøftelse eller orientering. (Ansvarlig møderleder for fora, løbende) Ledergruppen bruger oplæg fra medarbejdere eller medarbejdergrupper aktivt og tidligt som grundlag for beslutninger og træffer sine beslutninger efter drøftelser, hvor der tilstræbes en så høj grad af enighed i gruppen som muligt. (Ansvarlig LG, løbende) Emner af fælles interesse tages op ad hoc på dialogmøder og ved fællesmøder. (Ansvarlig alle, løbende) Der etableres et brugervenligt intranet. ( Ansvarlig Sek., feb. 2007) Der etableres en ide-side på intranettet, hvor alle kan bringe diskussionsoplæg, konstruktiv kritik, ideer m.m. om emner, der ønskes behandlet i CeSam. Indholdet fra denne ide-side opsamles regelmæssigt af sekretæren for CeSam og danner inspiration til CeSam s dagsorden. Den vil blive oprettet i Medarbejderportalen under det nye intranet.(ansvarlig Sek., feb. 2007) Der skal skabes klarhed over hvem, der har ansvar for hvad. Jobbeskrivelser og beslutningskompetencer skal være tilgængeligt på intranettet. Ligeledes skal det gøres klart på intranettet, hvordan medarbejderrepræsentanter vælges til samarbejdsorganer og bestyrelse. (Ansvarlig Sek., juli 2007) Faglighed, arbejdsfællesskab, tværgående samarbejde Mål At sikre gode rammer for kollegiale netværk, arbejdsfællesskaber og tværgående aktiviteter. Succeskriterium Succeskriteriet er, at hver enkelt oplever, at vedkommendes faglige produktion og udvikling sker i et så udbytterigt samspil som muligt med centerets øvrige medarbejdere. Handlinger Opnå bedre kendskab til hinandens kompetencer gennem øget fokus på det faglige. Ved møder i faggruppe, afdeling eller centerniveau bør mødeleder sørge for, at faglige indlæg af passende varighed og fra centrets medarbejdere er et fast punkt på dagsordenen. (Ansvarlig alle, løbende) Der implementeres 3 nye kompetenceværktøjer for grupper. (Gruppeudviklingssamtaler, Arbejdsprocesanalyse og Kompetencekortlægning). (Ansvarlig LG og CeSam, dec. 2007)

16 Procedurer for introduktion af nye medarbejdere skal videreudvikles, så der sikres en grundig introduktion til centerets fysisk-administrative forhold og det faglige arbejde generelt og lokalt. Vejledning udarbejdes. (Ansvarlig Sek., projektleder, arbejdskollega, juli 2007) Der skal etableres rum og tid i organisationen til interdisciplinært samarbejde og samarbejde på tværs af afdelingsstrukturen. Dette skal ske ved at fremme etableringen af ad hoc faggrupper og teams på tværs, fremme større tværfaglige projekter ved at annoncere projektideer på et tidligt tidspunkt bredt i organisationen og ved afholdelse af fælles faglige temamøder. Initiativer hertil skal først og fremmest komme fra medarbejderne, men ledergruppen har et ansvar for at fremme denne arbejdskultur. (Arbejdsgruppen finder imidlertid ikke, at tværfaglige grupper skal formaliseres i en matrix-struktur, da erfaringer fra andre organisationer er, at gennemsigtigheden i organisation og beslutningsstruktur sløres og bureaukratiet vokser). (Ansvarlig LG, faglige medarbejdere, løbende) Opstille kodeks for god ledelse og kollegial adfærd. Kodeksen skal bl.a. ses i sammenhæng med opfølgning af Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen. (Ansvarlig CeSam, LG, dec. 2006) Der har fra nogle medarbejdere været fremsat forslag om ændringer i organisationsstrukturen. Ledelsen har imidlertid fundet, at den nuværende organisationsstruktur som kun har haft en levetid på godt 2½ år ikke bør ændres endnu en gang, da der er et stort behov for konsolidering af centret og infrastrukturen. Når den nuværende og forestående fusion pr. 1. januar 2007 er kommet mere på afstand, f.eks. 2008, foretages en vurdering af behovet for tilpasning af S&L s organisationsstruktur. (Ansvarlig LG, 2008) Ligestilling Mål At signalisere lige muligheder for og betydning af mænd og kvinder i S&L internt og i forhold til omverdenen. Succeskriterium Jævnbyrdig repræsentation af mænd og kvinder i ledergruppe, bestyrelse, rådgivende udvalg, bedømmelsesudvalg, hovedtalere ved S&L konferencer, m.v. Handlinger Øge opmærksomheden omkring mekanismer og andre forhold, der hæmmer ligestilling og som ikke vedrører kompetencer. (Ansvarlig LG, løbende) Udarbejde status ved årsskiftet for forskellige foras sammensætning (centerbestyrelsen, ledergruppen, CeSam, GeoSam, Rådgivende udvalg m.fl.) (Ansvarlig Sek., jan. 2007) Fysiske og administrative rammer Mål Fysiske faciliteter og administrative procedurer, der på bedste vis understøtter S&L s udvikling. Succeskriterium Bygningsmæssige rammer på Frederiksberg, der på samme måde som i Nødebo tilfredsstiller behov for faglig integration og understøtter såvel forskning som formidling og undervisning. Smidig administration, der er optimalt afgrænset i forhold til KVL s centraladministration, og som har kompetencer til at støtte projektansøgninger, administration, ansættelser m.v.

17 Handlinger Der skabes optimale fremtidige bygningsmæssige rammer gennem S&L s brugergruppe for det nye byggeri på Frederiksberg. (Ansvarlig LG, Brugergruppen, feb. 2007) Sekretariatet vil skabe bedre værktøjer til budget- og projektstyring. (Ansvarlig Sek., dec. 2006) Sekretariatet vil forenkle og synliggøre de administrative arbejdsgange. (Ansvarlig Sek., april 2007) Sekretariatet vil bestræbe sig for at blive bedre til at rådgive medarbejdere m.h.t. projektadministration, ansøgningsregler, ansættelsesprocedurer, m.v. (Ansvarlig Sek., løbende) Opfølgning Ledergruppen og CeSam er ansvarlig for en løbende opfølgning på den fælles handlingsplan for S&L.

18 Bilag 1 Processen bag den fælles handlingsplan Baggrund I løbet af efteråret 2005 foregik en række aktiviteter, der alle vedrørte Skov & Landskab s måde at fungere på, f.eks. dialogmøder, Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen (MTU) og Midtvejsevalueringen. Tilsammen har disse aktiviteter påpeget, at der er forhold på S&L, der ikke fungerer tilfredsstillende. Midtvejsevalueringen, der blev gennemført af et eksternt evalueringspanel, afleverede bl.a. en liste med 35 forhold, som panelet anbefaler S&L og KVL at forbedre. Ledergruppen har efterfølgende gennemgået listen og udarbejdet en handlingsplan. Hovedparten af forholdene vedrører vores samarbejde med KVL, sektorministerierne og centerbestyrelsen. Enkelte forhold vedrører forholdet mellem medarbejdere og ledelse, samt det faglige arbejde. CeSam følger løbende op på ledergruppens arbejde med disse 35 forhold. Ved CeSams møde i april 2006 oplyste Niels Elers Koch, at KVL s direktion og centraladministration på grund af de forestående universitetsfusioner har bedt om at behandling af forhold, der involverer dem, udskydes. CeSam har foreslået en todelt opfølgning på MTU: Dels udarbejdes og implementeres handlingsplaner afdelingsvis, samt for ledergruppen, dels udarbejdes en fælles handlingsplan (denne). På CeSammødet i marts 2006 blev det besluttet, at CeSam bestræber sig på at forholde sig til de mest udbredte kritikpunkter i den fælles handlingsplan, uanset om det umiddelbart er muligt at handle på forholdet. Handlingsplanen komplementerer de enkelte afdelingers og ledergruppens handlingsplaner, samt Midtvejsevalueringens opfølgningsliste. Der henvises også til oplægget om håndtering af stress. Dorte Gartmann har samlet alle de nævnte dokumenter på intranettet under >dokumenter>s&l grupper>cesam. Formål Formålet med denne fælles handlingsplan er at skabe større tilfredshed, dvs. at foreslå tiltag for centeret som helhed, samt ændringer af generelle forhold, sådan at de kritiserede forhold kan forbedres, og S&L dermed bevæger sig i en positiv retning. Metode Den fælles handlingsplan er baseret på en gennemgang af de enkelte afdelingers og ledergruppens handlingsplaner, de centerspecifikke emner i MTU, individuelle kommentarer fra MTU, samt nedennævnte dokumenter: Midtvejsevalueringens opfølgningsliste (de punkter, der er rettet mod S&L internt) Dialogmøder og medarbejderinterviews (samt notater udarbejdet i forbindelse hermed) Referat af det fagligt-administrative personales møde i Hørsholm i november (FAMmødet) Indleverede noter fra personalekonferencens cafe-diskussion om ledelse og stress.

19 Gennemgangen af ovennævnte dokumenter er indledningsvist foretaget af nogle af CeSams medlemmer, og efterfølgende debatteret på CeSam-møderne i marts, april og juni. De væsentligste forhold er forsøgt identificeret, og forbedringstiltag diskuteret. Proces CeSam har den 12. juni 2006 på baggrund af arbejdsgruppens udkast til en fælles handlingsplan besluttet, at denne sendes til høring i afdelingerne, dog eksklusiv forslag til kodeks for ledelse og kollegial adfærd. På baggrund af afdelingernes tilbagemelding bearbejdes og implementeres planen. Deadline for tilbagemelding til CeSam er den 31. august Handlingsplanen blev præsenteret på S&L-personalekonferencen den 22. september 2006 på KVL. Kodeksen, som bl.a. er et væsentligt bilag til den fælles handlingsplan, er udsendt i høring i afdelingerne i perioden september-oktober, hvorved den komplette handlingsplan godkendes af ledergruppen og CeSam i december Ledergruppen og CeSam er ansvarlig for en løbende opfølgning på den fælles handlingsplan. Centerbestyrelsen bliver løbende orienteret af Niels Elers Koch om status for handlingsplanen, første gang ved bestyrelsesmødet i april 2006.

20 Bilag 2 Kommentarer fra afdelingerne til fælles handlingsplan for Skov & Landskab, 2006 (12. september 2006, BJ) Afd. 1: Information, gennemsigtighed og indflydelse på beslutningsprocesser Der etableres et chat-room på intranettet, hvor alle kan bringe diskussionsoplæg, konstruktiv kritik, ideer m.m. om emner, der kan behandles i CeSam. Indholdet fra dette chat-room danner inspiration til CeSam s dagsorden. SWP-bem: Ideen med ChatSam er jo OK, men hvem læser, samler op og bringer videre til CeSam?? Faglighed, arbejdsfællesskab, tværgående samarbejde Der skal etableres rum og tid i organisationen til interdisciplinært samarbejde og samarbejde på tværs af afdelingsstrukturen. Dette skal ske ved at fremme etableringen af ad hoc faggrupper og teams på tværs, fremme større tværfaglige projekter ved at annoncere projektidéer på et tidligt tidspunkt bredt i organisationen og ved afholdelse af fælles faglige temamøder. Initiativer hertil skal først og fremmest komme fra medarbejderne, men ledergruppen har et ansvar for at fremme denne arbejdskultur. (Arbejdsgruppen finder imidlertid ikke, at tværfaglige grupper skal formaliseres i en matrix-struktur, da erfaringer fra andre organisationer er, at gennemsigtigheden i organisation og beslutningsstruktur sløres og bureaukratiet vokser). SWP-Bem: Tværfagligheden skal først og fremmest have et mere præcist fokus, et større omfang og et finansielt grundlag. Derfor kunne ledergruppen efter input fra medarbejderne fint i det årlige arbejdsprogram fokusere 2-3 fællesfaglige projekter, som skulle løftes. Meget gerne med et finansielt grundlag på et eller andet niveau, så den efterspurgte tværfaglighed ikke løber ud i sandet pga. af den enkeltes opgaveprioritering, men bliver en fælles milepæl. Opnå bedre kendskab til hinandens kompetencer gennem øget fokus på det faglige. Ved møder i faggruppe, afdeling eller centerniveau bør mødeleder sørge for at faglige indlæg af passende varighed og fra centrets medarbejdere er et fast punkt på dagsordenen. Ligestilling Føre statistik over sammensætningen af beslutnings- og rådgivende fora. SWP-bem: Er en statistik ikke en overflødig rutine i betragtning af det skæve ligestillingsforhold både i interne og externe beslutnings- og rådgivende fora? Måske bedre med årsstatus pr hvor de helt konkrete foras aktuelle sammensætning kan tælles op, i f.eks. bestyrelse, ledergruppe, CeSam, GeoSam, Rådgivende udvalg m.fl. konkrete. Fysiske og administrative rammer Sekretariatet vil arbejde for at skabe bedre værktøjer til budget- og projektstyring. Sekretariatet vil arbejde for at forenkle og synliggøre de administrative arbejdsgange Sekretariatet vil arbejde for at blive bedre til at rådgive medarbejdere m.h.t. projektadministration, ansøgningsregler, ansættelsesprocedurer, m.v. SWP-Bem: 3 sidste bullits er noget som ganske enkelt skal ske. Derfor burde tilføjes, at de løbende bestræbelser på at rationalisere og forenkle centrets administration, administrative arbejdsgange, processer mv.. synliggøres i de årlige arbejdsprogrammer. Afd.2: Jeg havde nok forventet at medarbejdergruppen ville reagere mere præcist på anmodningen om kommentarer... Forslag til fælles handlingsplan for Skov & Landskab, 2006 Lars orienterede om at det var opfølgningen på medarbejdertilfredshedsundersøgelsen (MATU). Der var blevet efterlyst en handlingsplan, og det var blevet besluttet at CeSam skulle udarbejde en sådan plan og ledelsen støtter op om implementeringen. De ting der fremgår af handlingsplanen er de ting der ikke fungerer tilfredsstillende på S&L, jf MATU. Formålet med handlingsplanen er at de kritiserede forhold kan forbedres, og S&L kan bevæge sig i en positiv retning. Papiret blev kritiseret for at være for upræcist og indeholde punkter som ikke var et direkte resultat af Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen og Midtvejsevalueringen Der var almindelig enighed om at det var svært udfra papiret at se hvad der kommer til at ske. Der var endvidere enighed om at prøve at få opklaret følgende: - Hvordan kan papiret gøres målbart? - Hvad skal der konkret ske hvornår? Papiret er efterfølgende sendt ud til alle fra Cesam med henblik på at få kommentarer."

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30

Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 10. NOVEMBER 2010 Forum: FSU FAKULTETSSEKRETARIATET LEDELSESSEKRETARIAT Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30 Sted: Referent:

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Kommentarer til Organisering af administrationen på Aarhus Universitet. Peder Andersen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet

Kommentarer til Organisering af administrationen på Aarhus Universitet. Peder Andersen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Kommentarer til Organisering af administrationen på Aarhus Universitet Peder Andersen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Kort CV Cand oecon, lic. oecon, lektor, institutbestyrer, Aarhus

Læs mere

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Oprettelsen af en klinisk etisk komite i psykiatrien i Region Syddanmark bygger på den antagelse, at der er behov for at kunne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark.

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark. Opdateret 17. maj 2017 God foreningsledelse i Djøf tænk længere 1. Indledning Djøf er en forening dannet af medlemmerne, og mere end 90.000 højtuddannede og kompetente mennesker har valgt at være medlemmer

Læs mere

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen Forretningsorden for Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til foreningens vedtægter 10. 1.2. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 1. juli 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetfølgegruppen Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Inge Lise Pedersen, Klaus

Læs mere

Kompetenceudvikling i AU IT og procedurer

Kompetenceudvikling i AU IT og procedurer Modtager(e): AU IT, LSU Notat Kompetenceudvikling i AU IT og procedurer Baggrund Universitetsledelsen har d. 27. maj 2015 godkendt en rapport fra et projekt om TAPkarriereveje. Projektet konkluderer, at

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Kommunal styregruppe for DUBU

Kommunal styregruppe for DUBU REFERAT Kommunal styregruppe for DUBU Referat af 1 møde med DUBUs kommunale styregruppe, 3. februar 2015 Deltagere: Tina Wahl, Kontorchef, Social og Sundhed, KL Hanne Gøttrup, Projektleder, Social og Sundhed,

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt. Til medlemmerne af IT- Universitetets bestyrelse Direktionen Direkte tlf.: 7218 5074 E-mail: johanne@itu.dk Journalnr.: - 14. april 2009 Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens

Læs mere

BM Bilag 5.A.1.

BM Bilag 5.A.1. BM 3-2006 Bilag 5.A.1. AARHUS UNIVERSITET Ledelsessekretariatet 22. maj 2006 J.nr. AU-2004-512-031 UDKAST Vedtægt for Aarhus Universitet Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH) 1 Oprettelse Aarhus Universitet

Læs mere

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI)

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) 1. Formål MI nedsætter udviklingsgrupper (UG) dækkende MI s uddannelsesmæssige ansvarsområde. UG skal arbejde med

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

HSU. Vedr.: HSU konference den 11. oktober Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

HSU. Vedr.: HSU konference den 11. oktober Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU S A G S N O T A T NOVEMBER 2010 Vedr.: HSU konference den 11. oktober 2010 Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose HR OG ORGANISATION ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse 1. Formål. Vedtægter for DIPU's kursusråd. 1.1 Styrke samarbejdet mellem studerende, terapeuter og ledelse 1.2 Inspirere til fornyelse og ændringer af såvel administrative som undervisningsmæssige arbejdsgange.

Læs mere

Godkendt referat af FSU-seminar.

Godkendt referat af FSU-seminar. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Det Humanistiske Fakultets Samarbejdsudvalg (FSU) Godkendt referat af FSU-seminar. Dato: Fredag den 28. oktober 2005

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. 30. september 2014

Bestyrelsesmøde REFERAT. 30. september 2014 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 30. september 2014 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Carsten Koch, Klaus Nørskov, Michael Egelund, Niels Peter Møller, Jesper Würtzen, Kirsten Jensen,

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde:

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde: Referat Møde: Politisk styregruppe for beredskab Mødetid: Mødested: Lokale D.3. 39. Laksetorvet, Randers Sekretariat: Sekretariatet Referat Medlemmer af den politiske styregruppe: Syddjurs: Claus Wistoft

Læs mere

Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15.

Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15. Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15.30 Mødeleder: Ulla Mulbjerg Referent: Ballum Til stede: Ulla

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet.

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet. Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........ 96 27 62 00 Fax:........ 97 12 97 25 herninghfogvuc@herninghfogvuc.dk www.herninghfogvuc.dk 27. februar 2008 Sagsbehandler: Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........

Læs mere

Stk. 2. Medlemmeme af repræsentantskabet udpeges for en funktionsperiode på fire år, og genudpegning kan finde sted. Ved et medlems varige forfald udpeges et nyt medlem. Stk. 3. Repræsentantskabet vælger

Læs mere

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 1. Velkomst og valg af dirigent Bestyrelsesformanden Peter Fly Hansen bød velkommen. Antal fremmødte: 17 ved start og 19 ved

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

APV 2012 Initiativer på KU-niveau HR ARBEJDSMILJØ OG

APV 2012 Initiativer på KU-niveau HR ARBEJDSMILJØ OG KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 69, den 29. oktober 2013 Pkt. 9B. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 3. OKTOBER 2013 Vedr.: APV 2012 Initiativer på KU-niveau HR ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Sammenlægning af Aarhus Universitet, Danmarks JordbrugsForskning, Danmarks Miljøundersøgelser og Handelshøjskolen i Århus

Sammenlægning af Aarhus Universitet, Danmarks JordbrugsForskning, Danmarks Miljøundersøgelser og Handelshøjskolen i Århus Universitets- og Byggestyrelsen Bredgade 43 1260 København K Jens Bigum Bestyrelsesformand Dato: 2. november 2006 Journalnr: AU-2006-010-017 Reference: ms Sammenlægning af Aarhus Universitet, Danmarks

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Proces for udpegning af to nye eksterne medlemmer af KU s bestyrelse med indtræden pr. 16. september 2017 Sagsbehandler Rektorsekretariatet

Proces for udpegning af to nye eksterne medlemmer af KU s bestyrelse med indtræden pr. 16. september 2017 Sagsbehandler Rektorsekretariatet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 86 d. 6. december 2016 Punkt 13. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 24. NOVEMBER 2016 Vedr. Proces for udpegning af

Læs mere

Evaluering af KKR. Resultater af indkomne besvarelser på spørgeskemaundersøgelser KKR NORDJYLLAND

Evaluering af KKR. Resultater af indkomne besvarelser på spørgeskemaundersøgelser KKR NORDJYLLAND Evaluering af Resultater af indkomne besvarelser på spørgeskemaundersøgelser Svarstatistik medlemmer og KL bestyrelses-/udvalgsmedlemmer Udsendt til 40 respondenter Indkommet 22 besvarelser udpegede Udsendt

Læs mere

Referat af åbne punkter

Referat af åbne punkter 3. august 2015 Referat af åbne punkter BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. juni 2015 Mødested: Berlingske Media, Pilestræde 34, Købehavn

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede:

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Afbud: Lene Andersen Nels G. Markussen Rune Asmussen Lars Peter Salhøj Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18. Nanna Ferslev (naf), tlf ,

Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18. Nanna Ferslev (naf), tlf , Dagsorden Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7,

Læs mere

Notat vedrørende opfølgning på kammeradvokatens redegørelse marts 2011.

Notat vedrørende opfølgning på kammeradvokatens redegørelse marts 2011. Bestyrelsesmøde nr. 53, 28. april 2011 Pkt. 7. Bilag 1 til notat 4 Opfølgning på MPsagen rektors handlingsplan Notat vedrørende opfølgning på kammeradvokatens redegørelse marts 2011. Som opfølgning på

Læs mere

Referat fra HSU møde den 19. marts 2012

Referat fra HSU møde den 19. marts 2012 Referat fra HSU møde den 19. marts 2012 Tid: kl. 14.00-16.30 Sted: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Deltagere: Mads Kofod MKO Lars Vesløv LV Signe Saabye Ottosen SSO Henrik Kofoed Svendsen HAKS

Læs mere

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt. Til bestyrelsens medlemmer Direktionen Direkte tlf.: 7218 50 72 E-mail: gigr@itu.dk Journalnr.: 2010-021-0018 18. november 2010 Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug.

Læs mere

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Vedtægt Grundlaget for IFRO fremgår af 61 i vedtægt for Københavns Universitet og særskilte vedtægt

Læs mere

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne.

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. God foreningsledelse i Djøf stiller os stærkere 1. Indledning Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. Da Djøf er en medlemsejet organisation har medlemmerne

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Indholdsfortegnelse. 1 Formål

FORRETNINGSORDEN. Indholdsfortegnelse. 1 Formål FORRETNINGSORDEN Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 Bestyrelsen 2.1 Bestyrelsens sammensætning 2.2 Krav til bestyrelsen 2.3 Bestyrelsens beslutningsdygtighed 2.4 Evaluering af bestyrelsen 2.5 Udtrædelse af

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. bestyrelsen for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO)

FORRETNINGSORDEN. for. bestyrelsen for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO) Vedtaget af bestyrelsen efteråret 2005 Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO)

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden marts 2010/jca Bestyrelsens forretningsorden 1. Hjemmel Iht. vedtægter 6 stk. 6a : Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden dog under hensyn til stk. 6b.6e. Henvisningerne i stk. 6b..6e er indarbejdet

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNEL DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum REFERAT Til stede: Michael Steinicke, Søren H. Mørup, Mette Neville, Henrik Skovgaard-Pedersen, Bente Schandorff Hansen, Cita

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

INDKALDELSE. Dagsorden. Gør tanke til handling VIA University College. Møde i Bestyrelsen. Deltagere

INDKALDELSE. Dagsorden. Gør tanke til handling VIA University College. Møde i Bestyrelsen. Deltagere Gør tanke til handling VIA University College Møde i Bestyrelsen Mødested VIA Campus Horsens, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens, Lokale C103 Mødetidspunkt Den 18. september 2017 kl. 9-11.30 Deltagere

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Indledning. Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 11. marts 2013 en sag om fortsat repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet

Læs mere

HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi

HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi M Ø D E R E F E R A T 18. JUNI 2009 Forum HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi Møde afholdt:

Læs mere

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december 2013 Dagsorden 1. Referat fra HBM d. 10. oktober 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Uddelinger fra Fonden for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN DEN INTERNE PROBLEMANALYSE 13. november 2013 tiltrådte bestyrelsen den interne problemanalyse Målet var at få identificeret og håndteret betydende

Læs mere

KKR NOTAT. Dagsorden til møde i politisk praktikpladsforum den 20. maj

KKR NOTAT. Dagsorden til møde i politisk praktikpladsforum den 20. maj NOTAT KKR HOVEDSTADEN Dagsorden til møde i politisk praktikpladsforum den 20. maj Mødetidspunkt: Onsdag den 20. maj 2015, kl. 14-16 Mødested: Lyngby-Taarbæk, mødested følger senere. Deltagere: Byrådsmedlem

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret:

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. marts kl. 10:00-13:00

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. marts kl. 10:00-13:00 Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. marts kl. 10:00-13:00 Til stede: Hanne Baandrup, (HB, formand) Christina Bottke (CB) Niels Vangkilde (NV) Ronni Tønder (RT) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR,

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 23. juni 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Christian Nielsen Gjesthede,

Læs mere