Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Eksponeringsscenariets format

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Eksponeringsscenariets format"

Transkript

1 Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Eksponeringsscenariets format i Del D : Opstilling eksponeringsscenarier i Del F : Kemikaliesikkerhedsrapportens format Version: 2.1 November 2012

2 JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om REACH og forklarer forpligtelserne i henhold til REACHforordningen, og hvordan de skal efterleves. Brugernes opmærksomhed henledes imidlertid på, at teksten i REACH-forordningen er den eneste autentiske retlige referencetekst, og at oplysningerne i dette dokument ikke kan sidestilles med juridisk rådgivning. Det Europæiske Kemikalieagentur påtager sig ikke noget ansvar for indholdet af dette dokument. Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Eksponeringsscenariets format i Del D: Opstilling af eksponeringsscenarier i Reference: ECHA-10-G-11-DA Publ.dato: November 2012 Sprog: DA Det Europæiske Kemikalieagentur, 2012 Forside Det Europæiske Kemikalieagentur Ansvarsfraskrivelse: Dette er en oversættelse til arbejdsbrug af et dokument, som oprindeligt blev offentliggjort på engelsk. Det originale dokument findes på ECHA s hjemmeside. Gengivelse tilladt med fuld kildeangivelse som følger: "Kilde: Det Europæiske Kemikalieagentur, forudsat at ECHA's Kommunikationstjeneste underrettes skriftligt herom. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til dette dokument, er du velkommen til at sende dem (med reference og udstedelsesdato) ved hjælp af forespørgselsblanketten. Der er adgang til blanketten via Contact ECHA-siden på: Det Europæiske Kemikalieagentur Postadresse: P.O. Box 400, FI Helsinki, Finland Besøgsadresse: Annankatu 18, Helsinki, Finland

3 FORORD Dette dokument indeholder en beskrivelse af REACH-informationskravene med hensyn til et stofs egenskaber, eksponering, anvendelse, risikohåndteringsforanstaltninger og kemikaliesikkerhedsvurdering. Det er et led i en række vejledende dokumenter, der har til formål at hjælpe alle aktører med at opfylde deres forpligtelser i henhold til REACH-forordningen. Disse dokumenter indeholder en detaljeret vejledning om en række væsentlige REACH-processer samt om visse specifikke videnskabelige og/eller tekniske metoder, som industrien eller myndighederne skal følge i henhold til REACH. De vejledende dokumenter er udarbejdet og drøftet i forbindelse med REACHgennemførelsesprojekter under ledelse af Europa-Kommissionens tjenestegrene og med deltagelse af aktører fra medlemsstaterne, industrien og ngo'erne. Efter accept fra de kompetente myndigheder i medlemsstaterne er de vejledende dokumenter overdraget til ECHA til offentliggørelse og løbende vedligeholdelse. Al ajourføring af vejledningen udarbejdes af ECHA og sendes derefter i høring hos aktørerne fra medlemsstaterne, industrien og ngo'erne. For nærmere oplysninger om høringsproceduren henvises til n.pdf Disse vejledende dokumenter findes på Det Europæiske Kemikalieagenturs websted ( 1 ). Yderligere vejledende dokumenter vil blive offentliggjort på webstedet, når de er færdige eller er blevet opdateret. Dette dokument vedrører Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december om REACH og ændringer hertil af 31. august Bemærk, at dette vejledningsdokument blev opdateret efter den foregående høringsprocedure for vejledende dokumenter 2 Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af ).

4 Revisioner Version Bemærkning Dato Version 1 Første udgave Maj 2008 Version 1.1 Tilføjelse af fodnote Juli 2008 Revideret Eksponeringsscenariets format, som erstatter sidste afsnit (inklusive tabel D.2.2) i punkt D.2.2 og tabellerne i punkt i bilaget til Del F. Revisionen omfatter: Specificering af det generiske format for fire forskellige tilfælde af eksponeringsvurdering. Anvendelser af stoffer udført af arbejdstagere. Anvendelser af stoffer udført af forbrugere. Håndtering af artikler i løbet af deres levetid foretaget af arbejdstagere. Håndtering af artikler i løbet af deres levetid foretaget af forbrugere. Version 2.0 Tilføjelse af yderligere underoverskrifter for at specificere typen af betingelser, som påvirker eksponeringen (herunder strengt kontrollerede betingelser). Maj 2010 Fjernelse af den detaljerede nummerering af felterne. Vejledningens del F og værktøjet til kemikaliesikkerhedsvurdering (CSA-værktøjet) omfatter dog strukturerede felter. Yderligere felt i titelpunktet til en kort friteksttitel med brug af forsyningskædespecifik terminologi. Yderligere felt til eksponeringsscenariebilaget til det udvidede sikkerhedsdatablad (det udvidede SDS-ES-bilag) til yderligere (anvendelsesspecifikke) foranstaltninger, som er god praksis, og som ikke er beskrevet i kemikaliesikkerheds-vurderingen og følgelig ikke er underlagt forpligtelserne i artikel 37, stk. 4. Yderligere felt i punkt 3 til link til et websted

5 med oplysninger om eksponeringsberegninger og risikokarakteriseringskvotienter (i stedet for direkte medtagelse i det udvidede SDS-ES). Indførelse af konceptet "bidragende scenarier" inden for ét eksponeringsscenarie. Omskrevet vejledning, som forklarer formaterne. Version 2.1. Korrigendum: (i) tilføjelse af en note om de ESformater, som kan anvendes (ii) yderligere mindre redaktionelle ændringer/rettelser November 2012

6 VEJLEDNING I AT FORETAGE OPDATERINGERNE Reviderede standardformater for eksponeringsscenarier 3 Disse opdateringer er indført for at fremme struktureringen af oplysningerne i eksponeringsscenariet som grundlag for it-understøttet udvikling, lagring, behandling og videreformidling af eksponeringsscenarier. Der var navnlig behov for udbygning vedrørende integration af aspekter i relation til miljøet og menneskers sundhed for ét eksponeringsscenarie. Der er taget højde for den gode praksis, der er opstået i industrien for opstilling af generiske eksponeringsscenarier for arbejdstagere og miljøet. Særligt ECHA's og dets høringsgruppes arbejde med udvikling af Chesar har givet yderligere input. I sammenligning med eksponeringsscenarieformatet i den vejledning, der blev offentliggjort af ECHA i maj og juli 2008, er der ikke ændret i det foreslåede indhold af eksponeringsscenariet. Som sådan kræver den opdaterede vejledning således ikke udarbejdelse af nyt indhold eller ændring af allerede eksisterende eksponeringsscenarieindhold. Det opdaterede eksponeringsscenarie muliggør mere struktureret dokumentering og behandling af indholdet i et eksponeringsscenarie og giver således også mulighed for standardisering og itsupport. Dette vil lette overførsel/udveksling af oplysninger opad og nedad i leverandørkæden og på tværs af industrier. Med hensyn til de tre væsentligste formatændringer i forhold til 2008-formatet kan følgende anbefales: Forbrugeraktiviteter/eksponering og arbejdstageraktiviteter/eksponering skal behandles i forskellige eksponeringsscenarier. Det kan således være nødvendigt at opdele et allerede eksisterende eksponeringsscenarie. Anvendelsesbetingelserne i løbet af levetiden skal beskrives i et separat eksponeringsscenarie, dog med henvisning til downstream-anvendelsen, som fører til indarbejdelse af stoffet i artiklen. Formålet hermed er at gøre det mere gennemskueligt, hvilket stadie i livscyklussen og hvilke aktører i leverandørkæden et eksponeringsscenarie vedrører. Det kan således være nødvendigt at opdele et allerede eksisterende eksponeringsscenarie. Passende sammenkobling af et eksponeringsscenaries miljømæssige aspekter og sundhedsmæssige aspekter for mennesker understøttes af det nyligt indførte koncept "bidragende scenarier" inden for ét eksponeringsscenarie. Dette gør det samtidig muligt at dække forskellige anvendelser på en struktureret måde i ét eksponeringsscenarie. Det nye format kan gøre det lettere at kontrollere, om de beskrevne anvendelsesbetingelser i allerede eksisterende kemikaliesikkerhedsrapporter (CSR'er) kan sammenkobles gennemskueligt og ensartet med den/de dertil svarende eksponeringsberegninger og risikokarakterisering. Det er imidlertid op til den enkelte registrant at afgøre, om han vil skifte til det opdaterede format, fortsætte med at benytte det format, der blev offentliggjort i 2008, eller benytte et helt andet format (så længe sidstnævnte er i overensstemmelse med bilag I). 3 Denne tekst erstatter sidste afsnit (inklusive tabel D.2.2) i punkt D.2.2 i Del D i Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering.

7 INDHOLDSFORTEGNELSE D Eksponeringsscenariets format... 1 D Fire standardformater... 2 D Punkter i standardformatet... 4 D Titelpunkt...4 D Betingelser, der har indflydelse på eksponeringen af miljøet...4 D Betingelser, der har indflydelse på eksponeringen af mennesker...4 D Oplysninger til downstream-brugerne... 5 D Oplysninger om eksponeringsberegning til downstream-brugere...6 D Anbefaling til downstream-brugere om tolkning af grænserne for eksponeringsscenariet...6 D Anvendelsesspecifik anbefaling uden for eksponeringsscenariet...7 D Informationsstruktur til beskrivelse af én anvendelses-betingelse... 7 Tabeller Tabel D.2.2.1: Format for eksponeringsscenarie til kemikaliesikkerhedsrapporten Tabel D.2.2.2: Format for eksponeringsscenarie til det udvidede sikkerhedsdatablad Tabel D.2.2.3: Standardformat for eksponeringsscenarie for anvendelser af stoffer udført af arbejdstagere Tabel D.2.2.4: Standardformat for eksponeringsscenarie for anvendelser af stoffer udført af forbrugere Tabel D.2.2.5: Standardformat for eksponeringsscenarie for levetiden for stoffer i artikler (håndtering foretaget af arbejdstagere) Tabel D.2.2.6: Standardformat for eksponeringsscenarie for levetiden for stoffer i artikler (håndtering foretaget af forbrugere) Tabel D.2.2.7: Punkt 3 og 4 i eksponeringsscenariet til videreformidling (udvidet SDS-ES)

8 D Eksponeringsscenariets format Eksponeringsscenariets format er et middel til strukturering af de relevante oplysninger, som skal dokumenteres på en standardiseret måde. De formater, som er defineret i denne vejledning, svarer til formaterne for eksponeringsscenarier i ECHA s værktøj til kemikaliesikkerhedsvurdering og -rapportering (Chemical Safety Assessment and Reporting), Chesar. I eksponeringsscenariet skal de betingelser, som er bestemmende for eksponering af mennesker og miljøet, være i overensstemmelse. Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger vedrørende erhvervsmæssig eksponering er sædvanligvis opgave- eller arbejdspladsrelaterede. Frigivelser til miljøet vurderes imidlertid oftest på produktionsstedsniveau eller for de enkelte stadier i livscyklussen. Ét sæt miljømæssige anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger for en anvendelse på et repræsentativt produktionssted kan følgelig sammenkobles med flere sæt af anvendelsesforhold/risikohåndteringsforanstaltninger for de forskellige arbejdstageraktiviteter, der udføres på dette produktionssted. Selv hvis samme arbejdstageraktivitet udføres under forskellige betingelser på dette produktionssted, kan disse betingelser stadig være i overensstemmelse med de miljørelaterede betingelser. Der gælder samme princip for anvendelser udført af forbrugere. Et eksponeringsscenarie for anvendelser udført af forbrugere vil omfatte ét sæt miljømæssige betingelser, som kan kombineres med et eller flere sæt af betingelser for menneskers sundhed. Dette betyder, at ét eksponeringsscenarie i praksis vil kunne omfatte anvendelsen af et eller flere forbrugsprodukter. På grundlag af disse betragtninger anbefales det at sammensætte ét eksponeringsscenarie ud fra forskellige bidragende scenarier: et bidragende scenarie med relation til miljøet og et eller flere bidragende scenarier med relation til eksponering af mennesker. For eksempel: Et eksponeringsscenarie for industriel sprøjtemaling kan som bidragende scenarier omfatte de forskellige opgaver og forskellige betingelser, hvorunder opgaverne udføres sikkert, f.eks. betingelser for blanding og påfyldning af udstyr (manuelt) betingelser for blanding og påfyldning af udstyr (automatisk) betingelser for rengøring af udstyret (manuelt) betingelser for rengøring af udstyret (automatisk) manuel påsprøjtning med punktudsugning og uden åndedrætsværn/hudbeskyttelse manuel påsprøjtning uden punktudsugning, men med åndedrætsværn/hudbeskyttelse robot-påsprøjtning (lukket-automatisk) betingelser under tørring af overtrukket artikel (lukket-automatisk) betingelser under tørring af overtrukket artikel (åben-ventileret) Et eksponeringsscenarie for indendørs anvendelser udført af forbrugere kan som bidragende scenarier omfatte forskellige former for produktanvendelse, f.eks. polermidler (f.eks. til møbler eller vedligeholdelse af sko) påført ved påsprøjtning efterfulgt af polering med klud polermidler (f.eks. til møbler eller vedligeholdelse af sko) påført ved påhældning efterfulgt af polering med klud 1

9 Hvis de miljømæssige betingelser for en anvendelse er meget forskellige i i) forskellige slutanvendelsessektorer eller for ii) forskellige artikeltyper, kan det være nødvendigt for en registrant at definere to eller flere eksponeringsscenarier på stadieniveau, alt efter forskelligheden af de miljømæssige betingelser. Tabel D og D viser formaterne for eksponeringsscenarier til kemikaliesikkerhedsrapporten og til bilaget til de udvidede sikkerhedsdatablade (udvidet SDS). I kemikaliesikkerhedsrapporten dokumenterer eksponeringsscenarierne de anvendelsesbetingelser, som eksponeringsberegningerne og risikokarakteriseringerne vedrører. De oplysninger, der har relevans for downstream-brugere eller for en gruppe af downstream-brugere, overføres fra kemikaliesikkerhedsrapporten til det udvidede sikkerhedsdatablad. Ud over anvendelsesforholdene og risikohåndteringsforanstaltningerne anbefales det, at det udvidede SDS-ES også indeholder oplysninger om de af registranten anvendte eksponeringsniveauer og vurderingsmetoder. Downstream-brugere kan have behov for disse oplysninger for at kunne indføre eller videreformidle de omfattede anvendelsesforhold/risikohåndteringsforanstaltninger på passende vis (se punkt 2.2.5). Tabel D.2.2.1: Format for eksponeringsscenarie til kemikaliesikkerhedsrapporten 9.x.1 Eksponeringsscenarie (1) Eksponeringsscenariets titel 9.x.1.1 Bidragende scenarie (1), som regulerer eksponeringen af miljøet for... 9.x.1.2 Bidragende scenarie (2), som regulerer eksponeringen af arbejdstagere for... 9.x.1.3 Bidragende scenarie (3), som regulerer eksponeringen af arbejdstagere for... 9.x.1.n Bidragende scenarie (n), som regulerer eksponeringen af arbejdstagere for... D Fire standardformater Tabel D til D viser fire standardformater for et endeligt eksponeringsscenarie til indførelse i kemikaliesikkerhedsrapportens punkt 9.x.1 (CSR-ES). Disse formater omfatter eksponeringsscenariets titelpunkt (kort titel, aktiviteter/processer, som er dækket af eksponeringsscenariet, og tilsvarende Use Descriptors) og punktet med de anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger, som har indflydelse på eksponeringen. Dette punkt er struktureret med underoverskrifter, som afspejler de forskellige typer af anvendelsesforhold/risikohåndteringsforanstaltninger, der kan være bestemmende for eksponeringen. Bemærk, at der som led i udviklingen af ECHA s værktøj til kemikaliesikkerhedsvurdering og - rapportering (Chesar) er udviklet et nyt, forenklet format, som svarer bedre til industriens værktøjer såsom ESCom. Det reviderede ES-format og brugsvejledningen hertil findes i bilag 1 til Chesarbrugermanualens del 6 på: Det er op til den enkelte registrant at vælge, hvilket eksponeringsscenarieformat der anvendes, blot skal indholdet af eksponeringsscenariet opfylde kravene i bilag I til REACH. 2

10 Det tilsvarende punkt i kemikaliesikkerhedsrapporten til eksponeringsberegning (punkt 9.x.2) og risikokarakterisering (punkt 10.x) er ikke omfattet heri (se vejledningens del F). Brugen af disse formater er ikke obligatorisk. Registranterne kan også vælge at præsentere de krævede oplysninger på en anden måde. Producenterne/importørerne kan nå frem til, at visse af oplysningstyperne i formatet ikke er nødvendige for at påvise kontrol over risiciene for et bestemt vurderingstilfælde, eller at der faktisk er andre typer af determinanter, som er de relevante bestemmende faktorer i relation til eksponering og derfor skal dækkes som tilføjelse til eksponeringsscenariet. Bemærk dog, at det anbefales at følge standardformatet mest muligt for at: lette genbrug eller opdatering af allerede foretagne vurderinger på niveauet med de enkelte registranter eller inden for sektorer, understøtte behandlingen af de modtagne oplysninger på en effektiv måde og i overensstemmelse med REACH hos downstream-brugere i formuleringssektorerne, fremme effektiv og målrettet kontrol af registrering på registreringsdossieret hos myndighederne. De fire standardformater dækker følgende aktiviteter med et stof: Format vedrørende anvendelser udført af arbejdstagere, herunder betingelser, der er bestemmende for eksponeringen af arbejdstagere, og betingelser, der er bestemmende for eksponeringen af miljøet. Format vedrørende anvendelser udført af forbrugere, herunder betingelser, der er bestemmende for eksponeringen af forbrugere, og betingelser, der er bestemmende for eksponeringen af miljøet. Bemærk: indholdet af dette eksponeringsscenarie skal videreformidles til de downstream-brugere, der producerer forbrugsprodukter (blandinger). Format vedrørende levetiden (og det efterfølgende affaldsstadie), som er en følge af downstream-anvendelserne, herunder betingelser, som er bestemmende for eksponeringen af arbejdstagere og miljøet 4. Bemærk: indholdet af dette eksponeringsscenarie skal videreformidles til de downstream-brugere, der producerer artikler, som skal håndteres af arbejdstagere. Format vedrørende levetiden (og det efterfølgende affaldsstadie), som er en følge af downstream-anvendelserne, herunder betingelser, som er bestemmende for eksponeringen af forbrugere og miljøet. Bemærk: indholdet af dette eksponeringsscenarie skal videreformidles til de downstream-brugere, der producerer artikler, som skal håndteres af forbrugere. Formaterne for levetid er udformet således, at titelpunktet kan være bindeled til den foregående downstream-anvendelse (som faktisk førte til indførelse af stoffet i artikelmatricen). Det muliggør beskrivelse af de foranstaltninger, som er potentielt nødvendige på artikelproduktionsniveauet for at begrænse/forebygge frigivelser fra artiklerne i levetiden og på affaldsstadiet. Frigivelser af færdiggørelseskemikalier fra tekstiler er f.eks. overvejende bestemt af procesbetingelserne under færdiggørelse og af kombinationen af fibertype og færdiggørelseskemikalietype. Et andet eksempel er kombinationen af polymertype og flammehæmmer ved produktion af plastartikler. Alt efter anvendelserne af stoffet kan en registrant have behov for alle fire formater i forbindelse med udarbejdelse af de krævede eksponeringsscenarier. 4 Det antages, at levetiden for stoffer, der indgår i tørrede/hærdede blandinger, sædvanligvis tilbringes på overfladen af en artikel (belægninger), mellem to artikler (klæbestoffer) eller i en artikelmatrix (harpikser). Denne definition omfatter også belægninger påført på de forskellige dele af en bygning, f.eks. væggene, facaden eller vinduesrammerne. 3

11 D Punkter i standardformatet D Titelpunkt Titelpunktet beskriver, hvilke anvendelser og aktiviteter med et stof, der indgår i eksponeringsscenariet. Dette omfatter fritekstelementer og de standardiserede Use Descriptors som præsenteret i vejledningens kapitel R.12. Følgende informationselementer kan medtages i standardtitelpunktet: Eksponeringsscenariets nummer Eksponeringsscenariets titel (fri tekst) Liste over alle de Use Descriptors, som vedrører livscyklusstadiet og alle de dertil knyttede anvendelser; omfatter markedssektor (fordelt på produktkategorier [PC]), hvis det er relevant Navn på bidragende miljøscenarie (1) og tilsvarende miljøfrigivelseskategorier (ERC) Liste over navne på bidragende arbejdstager/forbruger-scenarier (2-n) og tilsvarende proceskategorier (PROC) eller produktkategorier/artikelkategorier (PC/AC) Yderligere forklaringer (efter behov) Titel og nummer på eksponeringsscenariet for den downstream-anvendelse, som fører til indførelse af stoffet i artiklen (kun for eksponeringsscenarier for artiklens levetid). Sammenkædningen af i) et eksponeringsscenarie for artiklens levetid og ii) det eksponeringsscenarie, der dækker den downstream-anvendelse, der fører til inkorporering i artiklen, er nødvendig for at kunne tage behørigt hensyn til de betingelser og foranstaltninger på niveauet for downstream-anvendelse, som kan påvirke frigivelserne af stoffet fra artiklen. Dette er forklaret mere detaljeret i de tilsvarende tabeller D og D i de linjer, der er markeret med (#). D Betingelser, der har indflydelse på eksponeringen af miljøet Punkt 9.x.1.1 omfatter alle anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger, som efter registrantens vurdering har indflydelse på eksponeringen af miljøet. Dette indbefatter også kommunal affalds- og spildevandsbehandling, selv om downstream-brugere ikke har nogen særlig indflydelse på gennemførelsen af kommunale affalds- og spildevandsoperationer. Ikke desto mindre skal registranten vurdere, om egenskaberne af hans stof og eksponeringsprofilen for de forventede anvendelser matcher den forventede kapacitet af den kommunale spildevands- og affaldsinfrastruktur. For at lette struktureringen af oplysninger er der medtaget et antal standardunderoverskrifter i dette punkt, som angiver typen af anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger. De risikohåndteringsforanstaltninger, som kontrollerer risici for miljøet, er sorteret hierarkisk fra foranstaltninger til forebyggelse ved kilden til foranstaltninger sidst i processen. For risikohåndteringsforanstaltningerne skal der rapporteres oplysninger om den krævede/antagede effektivitet (hvis det er hensigtsmæssigt og relevant). Det kan også være nødvendigt at beskrive de tekniske anvendelsesforhold i en detaljeringsgrad, som muliggør sammenkædning med frigivelsesberegningerne i kemikaliesikkerhedsrapportens punkt 9.x.2. Oplysningerne i dette punkt i kemikaliesikkerhedsrapporten kan overføres helt eller delvist til punkt 2.1 i et eksponeringsscenarie til videreformidling (udvidet SDS-ES). D Betingelser, der har indflydelse på eksponeringen af mennesker Punkterne 9.x.1.2. til 9.x.1.n omfatter alle anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger, som er vurderet til at have indflydelse på eksponering af arbejdstagere/forbrugere. Disse betingelser kan medtages i et eller flere bidragende eksponeringsscenarier. For at lette 4

12 struktureringen af oplysninger er der medtaget et antal standard-underoverskrifter i dette punkt, som angiver den specificerede type af anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger. De risikohåndteringsforanstaltninger, som kontrollerer risici for arbejdstagerne, er sorteret hierarkisk i henhold til direktivet om kemiske agenser 5. De foranstaltninger, som kontrollerer risici for forbrugerne, skal hovedsagelig behandles under produktkarakteristika (første underoverskrift). Andre foranstaltninger kan også tages med i betragtning, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. Bemærk dog følgende: Oplysninger om farer, adfærdsmæssige anbefalinger og personlige værnemidler forventes sædvanligvis ikke at være effektive til reduktion af forbrugereksponering, medmindre registranten kan fremvise særlige beviser derpå 6. For risikohåndteringsforanstaltningerne skal der rapporteres oplysninger om den krævede/antagede effektivitet (hvis det er hensigtsmæssigt og relevant). Oplysningerne i dette punkt i kemikaliesikkerhedsrapporten kan overføres helt eller delvist til punkt 2.2 i et eksponeringsscenarie til videreformidling (udvidet SDS-ES). D Oplysninger til downstream-brugerne Tabel D indeholder formatet for eksponeringsscenariet til videreformidling til downstreambrugerne. Afvigelsen i forhold til CSR-ES er tilføjelsen af punkt 3 og 4, som er stilet til den downstream-bruger, der modtager eksponeringsscenariet (se tabel D.2.2.7). Standardformatet er struktureret således, at det er let at hente oplysninger frem (f.eks. til it-behandling) og analysere dem (f.eks. for en blandings formulator). Det tilrådes derfor, at registranterne anvender det anbefalede format. Punkt 3 indeholder oplysninger om eksponeringsberegningerne og den af registranten benyttede metode til eksponeringsvurdering. Punkt 4 kan indeholde anbefalinger eller henvise til anbefalinger om, hvordan de i eksponeringsscenariet beskrevne betingelser sammenlignes med de faktiske betingelser på en downstream-brugers produktionssted. Det er ikke meningen, at eksponeringsscenariets punkt 3 og 4 skal indføres i kemikaliesikkerhedsrapporten. Tabel D.2.2.2: Format for eksponeringsscenarie til det udvidede sikkerhedsdatablad 1 Eksponeringsscenarie (1) Eksponeringsscenariets titel 2.1 Bidragende scenarie (1), som regulerer eksponeringen af miljøet for Bidragende scenarie (2), som regulerer eksponeringen af arbejdstagere for... 5 Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (fjortende særdirektiv i henhold til direktiv 89/391/EØF, artikel 16, stk. 1). 6 Anvendelsen af forbrugeranvisninger som risikohåndteringsforanstaltninger kan ikke forventes at være særlig effektiv, medmindre forbrugeradfærdsdata påviser, at der kan forudsættes en tilstrækkelig grad af overholdelse. Forbrugerrelaterede risikohåndteringsforanstaltninger baseret på anvisninger bør kun indføres, når det kan påvises, at anvendelsen af sådanne risikohåndteringsforanstaltninger vil være effektiv og blive overholdt godt af forbrugerne. Det er begrænset, hvornår det kan overvejes at lade personlige værnemidler indgå i forbindelse med forbrugereksponering, eftersom mennesker ikke nødvendigvis benytter personlige værnemidler, selv om det anbefales af producenten. Selv ved levering af personlige værnemidler sammen med produktet (f.eks. handsker sammen med hårfarve) kan det ikke sikres, at forbrugerne anvender dem. Eksponeringsberegningen skal tage højde for den plausible worst case-situation, dvs. ingen anvendelse af handsker eller andre personlige værnemidler. Som et element af god praksis og personlig hygiejne skal anbefalingen om anvendelse af husholdningshandsker eller anden hudbeskyttelse indgå i forbrugeranvisningerne (f.eks. for produkter, der er hudirriterende/ætsende, såsom stærkt sure, basiske eller oxiderende vaske- og rengøringsmidler til husholdningsbrug). Kilde: Kapitel R.15 Vejledning om eksponeringsberegning for forbrugere, version 2 (april 2010). 5

13 2.3 Bidragende scenarie (3), som regulerer eksponeringen af arbejdstagere for... 2.n Bidragende scenarie (n), som regulerer eksponeringen af arbejdstagere for Eksponeringsberegning og henvisning til kilden dertil Oplysninger om bidragende scenarie (1) Oplysninger om bidragende scenarie (2) Oplysninger om bidragende scenarie (3) Oplysninger om bidragende scenarie (n) 4. Vejledning til downstream-brugeren, som dermed kan evaluere, om han arbejder inden for de grænser, der er fastsat i eksponeringsscenariet Informationsstrukturen i bilaget til det udvidede sikkerhedsdatablad (udvidet SDS-ES) er den samme som for kemikaliesikkerhedsrapporten. Registranten vil imidlertid skulle foretage følgende valg: Hvilke oplysninger fra CSR-ES'et skal videreformidles ned gennem leverandørkæden? For nogle af underoverskrifterne er der måske ingen anvendelsesforhold eller risikohåndteringsforanstaltninger, der skal videreformidles, eller måske er dele af de oplysninger, der er samlet i kemikaliesikkerhedsrapportens punkt 9.1, ikke relevante for downstream-brugere. Hvordan udtrykkes anbefalingerne til downstream-brugerne i standardiserede sætninger? Hvilke oplysninger fra eksponeringsberegningen (punkt 9.x.2 i kemikaliesikkerhedsrapporten) og risikokarakteriseringen (punkt 10.x i kemikaliesikkerhedsrapporten) skal videreformidles til downstream-brugerne (se tabel D.2.2.7)? Passende layout af det udvidede SDS-ES afhængigt af markeder, metoder til eksponeringsvurdering og/eller omfanget af oplysninger under de forskellige underoverskrifter, som skal videreformidles. D Oplysninger om eksponeringsberegning til downstream-brugere Punkt 3 i det udvidede SDS-ES skal anvendes til videreformidling af oplysninger om eksponeringsberegning og risikokarakterisering til downstream-brugerne. Sådanne oplysninger kan rapporteres som numeriske data (f.eks. beregnet eksponeringsniveau og/eller risikokarakteriseringskvotient) eller som en reference (f.eks. et web-link) til sådanne data. Det anbefales, at registranten også medtager oplysninger om, hvilke metoder og/eller værktøjer han har anvendt til generering af eksponeringsberegningerne. D Anbefaling til downstream-brugere om tolkning af grænserne for eksponeringsscenariet Punkt 4 i det udvidede SDS-ES kan anvendes til videreformidling af særlige anbefalinger om, hvordan det fastslås, om en downstream-bruger arbejder inden for de anvendelsesbetingelser, der er opstillet i eksponeringsscenariet. Sådanne anbefalinger kan navnlig være relevante, i) når de foranstaltninger og betingelser, der bidrager til risikokontrol, kan kombineres på forskellige måder inden for ét eksponeringsscenarie, og ii) disse kombinationer kan beskrives med en lineær algoritme. Risikokontrol for overfladevand kan f.eks. opnås ved i) anvendelse af små mængder af 6

14 et stof (uden reduktion af emissionsfaktoren) eller ved hjælp af ii) foranstaltninger, der reducerer emissionsfaktorerne, hvis der vil blive anvendt store mængder af stoffet. I det relevante eksponeringsscenarie kan det være tilstrækkeligt at angive én kombination af i) anvendelsesmængde og ii) effektivitet af foranstaltninger til emissionskontrol, som fører til en begrænset frigivelseshastighed. Det vil så være op til downstream-brugeren at kontrollere, om de betingelser, der sikrer risikokontrol, også kan opnås med en kombination af andre numeriske værdier for mængde og emissionskontrol (lineær skalering) 7. Det kan være muligt at foretage analoge tilpasninger for en eller flere af de determinanter, som er bestemmende for arbejdstagereksponering. For eksempel: Registranten kan have foretaget en vurdering med ECETOC Targeted Risk Assessment (TRA) for inhalation under antagelse af > 4 timers aktivitetsvarighed og en stofkoncentration på < 5 % i den anvendte blanding. Disse betingelser videreformidles til downstream-brugeren i eksponeringsscenariet. Downstream-brugeren kan imidlertid stadig opfatte sin virksomhed som arbejdende inden for grænserne for eksponeringsscenariet, hvis stoffet anvendes i en koncentration på op til 100 %, men kun for et tidsrum på mindre end 1 time (se eksponeringsændrende faktorer i ECETOC TRA 8 ). Bemærk: Til anvendelser udført af forbrugere indeholder punkt 4 oplysninger, som er stilet til formulatoren, der producerer forbrugsproduktet, og ikke til forbrugeren. D Anvendelsesspecifik anbefaling uden for eksponeringsscenariet Hvis registranten ønsker at give yderligere råd om risikokontrol/forebyggelse i praksis, og disse foranstaltninger ikke er nødvendige for at påvise kontrol over risiciene i henhold til REACH, skal der benyttes et separat informationsfelt uden for eksponeringsscenariet i bilaget til kemikaliesikkerhedsrapporten og det udvidede sikkerhedsdatablad. Dette gøres for at angive, at downstream-brugeren ikke er forpligtet til at udføre en kemikaliesikkerhedsvurdering (CSA), hvis disse foranstaltninger ikke gennemføres (dvs. foranstaltningerne er ikke omfattet af artikel 37, stk. 4). D Informationsstruktur til beskrivelse af én anvendelsesbetingelse Hver af de anvendelsesbetingelser (anvendelsesforhold/risikohåndteringsforanstaltninger), der indgår i eksponeringsscenariet, kan beskrives med en række informationselementer. I ECHA s værktøj Chesar (Chemical Safety Assessment and Reporting) kan følgende informationselementer rapporteres for én relevant anvendelsesbetingelse. Navnet på betingelsen eller foranstaltningen (f.eks. punktudsugning) Eksponeringsvejen og arten af den virkning, som determinanten har indflydelse på i det givne tilfælde (f.eks. korttids- og langtidsinhalation, lokale og systemiske virkninger) 7 Bemærk venligst følgende: Når downstream-brugeren nedskalerer den lokale mængde og/eller opskalerer fortyndingsfaktoren i floden for at kompensere for mindre effektive risikohåndteringsforanstaltninger eller højere indledende frigivelsesfaktorer, så har dette betydning for den regionale vurdering, der foretages af registranten. Registranten kan være nødt til at korrigere den antagede frigivelsesfaktor for at bevare gyldigheden af sin vurdering. En downstream-bruger skal derfor kommunikere tilbage til leverandøren/registranten, at han har gennemført risikohåndteringsforanstaltninger med en lavere effektivitet end krævet i eksponeringsscenariet, og angive detaljer om naturen og effektiviteten af disse foranstaltninger

15 Værdien 9 af determinanten og effektiviteten (f.eks. "punktudsugning med udsugningshætte"; 95 % effektivitet mod situationen uden punktudsugning) Yderligere generel forklaring om determinantværdien (f.eks. 95 % effektivitet kan opnås ved korrekt installation og regelmæssig vedligeholdelse udført af uddannet personale) Yderligere forklaring til den specifikke kemikaliesikkerhedsrapport (f.eks. punktudsugningen anvendes for at minimere restudslip fra en effektivt indesluttet proces og er således en del af strengt kontrollerede betingelser). 9 "Værdi" omfatter numerisk og ikke-numerisk information. 8

16 Tabel D.2.2.3: Standardformat for eksponeringsscenarie for anvendelser af stoffer udført af arbejdstagere 10 Eksponeringsscenariets format (1) for anvendelser udført af arbejdstagere 9.x. Titel på eksponeringsscenarie nummer x:... Liste over alle de Use Descriptors, som vedrører livscyklusstadiet og alle de dertil knyttede anvendelser; medtag markedssektor (fordelt på produktkategorier [PC]), hvis det er relevant Navn på bidragende miljøscenarie (1) og tilsvarende miljøfrigivelseskategori(er) (ERC) Liste over navne på bidragende arbejdstagerscenarier (2-n) og tilsvarende proceskategori(er) (PROC) Yderligere forklaringer (efter behov) 9.x.1 Eksponeringsscenarie 9.x.1.1 Bidragende scenarie (1), som regulerer eksponeringen af miljøet for... Navn på bidragende scenarie (1) Yderligere specifikation Produktkarakteristika Produktrelaterede betingelser, som f.eks. koncentrationen af stoffet i en blanding; produktviskositet; emballagedesign, som har indflydelse på eksponeringen. Anvendte mængder Daglig og årlig mængde pr. produktionssted (for anvendelser i industrielt miljø) eller daglig og årlig mængde til udbredte anvendelser. Anvendelsens hyppighed og varighed Afbrudt (anvendes < 12 gange årligt i højst 24 timer) eller kontinuerlig anvendelse/frigivelse. Miljøfaktorer, som risikohåndtering ikke har indflydelse på Strømningshastighed for modtagende overfladevand (m 3 /dag) (sædvanligvis m 3 /dag for standardbyen som standard). Bemærk venligst: Standardstrømningshastigheden vil sjældent kunne ændres for downstream-anvendelser. Andre givne anvendelsesforhold, som har indflydelse på eksponeringen af miljøet Andre givne anvendelsesforhold, som f.eks. teknologi eller procesteknikker, der er bestemmende for den indledende procesfrigivelse af stof (via luft og spildevand); tørre eller vandbaserede processer; temperatur- og trykbetingelser; indendørs eller udendørs anvendelse af produkter; arbejde i afgrænset område eller i det fri. Tekniske betingelser og foranstaltninger på procesniveau (kilde) til forebyggelse af frigivelse Procesdesign, som har det formål at forebygge frigivelser til og dermed eksponering af miljøet. Dette omfatter navnlig betingelser, som sikrer effektiv indeslutning. Indeslutningens ydeevne skal specificeres (f.eks. ved kvantificering af en frigivelsesfaktor i punkt 9.x.2 i kemikaliesikkerhedsrapporten). Tekniske betingelser og foranstaltninger på produktionsstedet til reduktion eller begrænsning af udledninger til afløb, emissioner til luften og udledninger til jorden Tekniske foranstaltninger, som f.eks. spildevands- og affaldsbehandlingsteknikker på produktionsstedet, skrubbere, filtre og andre tekniske foranstaltninger, som har det formål at reducere udledninger til luften, spildevandssystemet, overfladevand eller jorden. Dette omfatter strengt kontrollerede betingelser (procedure og reguleringsteknologi) til minimering af emissioner. Foranstaltningernes effektivitet specificeres. Størrelsen af det industrielle spildevandsrensningsanlæg (m 3 /dag), nedbrydningseffektiviteten og slambehandlingen specificeres (hvis relevant). Organisatoriske foranstaltninger til forebyggelse/begrænsning af frigivelse fra produktionssted 10 Bemærk, at der som led i udviklingen af ECHA s værktøj til kemikaliesikkerhedsvurdering og -rapportering (Chesar) er udviklet et nyt, forenklet format, som svarer bedre til industriens værktøjer såsom ESCom. Det reviderede ES-format og brugsvejledningen hertil findes i bilag 1 til Chesar-brugermanualens del 6 på: Det er op til den enkelte registrant at vælge, hvilket eksponeringsscenarieformat der anvendes, blot skal indholdet af eksponeringsscenariet opfylde kravene i bilag I til REACH. 9

17 Eksponeringsscenariets format (1) for anvendelser udført af arbejdstagere Specifikke organisatoriske foranstaltninger eller foranstaltninger, som er nødvendige for at understøtte funktionen af bestemte tekniske foranstaltninger. Disse foranstaltninger skal rapporteres - navnlig til påvisning af strengt kontrollerede betingelser. Betingelser og foranstaltninger vedrørende kommunalt spildevandsrensningsanlæg Størrelsen af det kommunale spildevandssystem/rensningsanlæg (m 3 /dag), nedbrydningseffektiviteten, slambehandlingsteknikken (bortskaffelse eller nyttiggørelse), foranstaltninger til begrænsning af emissioner til luften ved spildevandsrensning specificeres (hvis relevant). Bemærk venligst: Standardstørrelsen af det kommunale spildevandsrensningsanlæg (2000 m 3 /dag) vil sjældent kunne ændres for downstream-anvendelser. Betingelser og foranstaltninger vedrørende ekstern behandling af affald mhp. bortskaffelse For fraktionen af den anvendte mængde, der overføres til ekstern affaldsbehandling mhp. bortskaffelse: Den egnede behandlingstype for affald genereret ved anvendelser udført af arbejdstagere, som f.eks. forbrænding af farligt affald, kemisk-fysisk behandling af emulsioner, kemisk oxidation af vandigt affald, specificeres. Behandlingseffektiviteten specificeres. Betingelser og foranstaltninger vedrørende ekstern nyttiggørelse af affald For fraktionen af den anvendte mængde, der overføres til ekstern affaldsbehandling mhp. nyttiggørelse: Den egnede type af nyttiggørelsesoperationer til affald genereret ved anvendelser udført af arbejdstagere, som f.eks. redestillation af opløsningsmidler, raffinaderiproces til smøremiddelaffald, nyttiggørelse af slagger, varmegenvinding uden for affaldsforbrændingsanlæg, specificeres. Foranstaltningernes effektivitet specificeres. Yderligere råd om god praksis ud over kemikaliesikkerhedsvurderingen i henhold til REACH Bemærk: Der er ikke taget højde for de i dette punkt rapporterede foranstaltninger i eksponeringsberegningerne for ovennævnte eksponeringsscenarie. De er ikke underlagt forpligtelsen i artikel 37, stk. 4, i REACH. Downstreambrugeren er således ikke forpligtet til i) at udføre sin egen kemikaliesikkerhedsvurdering og ii) indberette anvendelsen til agenturet, hvis han ikke gennemfører disse foranstaltninger. Anvendelsesspecifikke foranstaltninger, som forventes at reducere den forventede eksponering ud over det niveau, som er beregnet på grundlag af eksponeringsscenariet. 9.x.1.2 Bidragende scenarie (2), som regulerer eksponeringen af arbejdstagere for... Navn på bidragende scenarie (2) Yderligere specifikation Produktkarakteristika Produktrelaterede betingelser, som f.eks. koncentrationen af stoffet i en blanding, den fysiske tilstand af den blanding (fast, flydende; hvis fast: niveau af støvethed), emballagedesign, som har indflydelse på eksponeringen. Anvendte mængder Mængder anvendt på en arbejdsplads (pr. opgave eller pr. skift). Bemærk venligst: Sommetider er disse oplysninger ikke nødvendige til vurdering af eksponeringen af arbejdstagere. Anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed Eksponeringens varighed pr. opgave/aktivitet (f.eks. timer pr. skift) og hyppighed (f.eks. enkeltstående eller gentagne hændelser). Menneskelige faktorer, som risikohåndtering ikke har indflydelse på Særlige anvendelsesbetingelser, som f.eks. legemsdele, der som følge af aktivitetens art muligvis eksponeres. Andre givne anvendelsesforhold, som har indflydelse på eksponeringen af arbejdstagere Andre givne anvendelsesforhold, som f.eks. teknologi eller procesteknikker, der er bestemmende for den indledende procesfrigivelse af stof til arbejdsmiljøet; rumstørrelse, hvad enten arbejdet udføres udendørs eller indendørs; procesbetingelser med relation til temperatur og tryk. Tekniske betingelser og foranstaltninger på procesniveau (kilde) til forebyggelse af frigivelse Procesdesign, som har det formål at forebygge frigivelser til og dermed eksponering af arbejdstagere. Dette omfatter navnlig betingelser, som sikrer effektiv indeslutning. Indeslutningens ydeevne skal specificeres (f.eks. ved kvantificering af restudslip eller eksponering). Tekniske betingelser og foranstaltninger til forebyggelse af spredning fra kilden til arbejdstagerne Teknisk kontrol, som f.eks. udsugning, almen ventilation. Foranstaltningernes effektivitet specificeres. 10

18 Eksponeringsscenariets format (1) for anvendelser udført af arbejdstagere Organisatoriske foranstaltninger til forebyggelse/begrænsning af frigivelser, spredning og eksponering Specifikke organisatoriske foranstaltninger eller foranstaltninger, som er nødvendige for at understøtte funktionen af bestemte tekniske foranstaltninger (f.eks. uddannelse og kontrol). De foranstaltninger skal rapporteres - navnlig til påvisning af strengt kontrollerede betingelser (for at begrunde eksponeringsbaseret undladelse). Betingelser og foranstaltninger vedrørende personlige værnemidler, hygiejne og sundhedsvurdering Personlige værnemidler, som f.eks. brug af handsker, ansigtsbeskyttelse, beskyttelse af hele legemsoverfladen, beskyttelsesbriller, åndedrætsværn. Foranstaltningernes effektivitet specificeres. Det egnede materiale til de personlige værnemidler specificeres (hvis relevant), og det angives, hvor længe værnemidlerne kan anvendes, inden de skal udskiftes (hvis relevant). 9.x.1.3 Bidragende scenarie (3), som regulerer eksponeringen af arbejdstagere for... Navn på bidragende scenarie (3) Yderligere specifikation Produktkarakteristika Anvendte mængder Anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed Menneskelige faktorer, som risikohåndtering ikke har indflydelse på Andre givne anvendelsesforhold, som har indflydelse på eksponeringen af arbejdstagere Tekniske betingelser og foranstaltninger på procesniveau (kilde) til forebyggelse af frigivelse Tekniske betingelser og foranstaltninger til forebyggelse af spredning fra kilden til arbejdstagerne Organisatoriske foranstaltninger til forebyggelse/begrænsning af frigivelser, spredning og eksponering Betingelser og foranstaltninger vedrørende personlige værnemidler, hygiejne og sundhedsvurdering 9.x.1.n Bidragende scenarie (n), som regulerer eksponeringen af arbejdstagere for... Navn på bidragende scenarie (n) Yderligere råd om god praksis ud over kemikaliesikkerhedsvurderingen i henhold til REACH Bemærk: Der er ikke taget højde for de i dette punkt rapporterede foranstaltninger i eksponeringsberegningerne for ovennævnte eksponeringsscenarie. De er ikke underlagt forpligtelsen i artikel 37, stk. 4, i REACH. Downstreambrugeren er således ikke forpligtet til i) at udføre sin egen kemikaliesikkerhedsvurdering og ii) indberette anvendelsen til agenturet, hvis han ikke gennemfører disse foranstaltninger. Anvendelsesspecifikke foranstaltninger, som forventes at reducere den forventede eksponering ud over det niveau, som er beregnet på grundlag af eksponeringsscenariet. 11

19 Tabel D.2.2.4: Standardformat for eksponeringsscenarie for anvendelser af stoffer udført af forbrugere 11 Eksponeringsscenariets format (2) for anvendelser udført af forbrugere 9.x. Titel på eksponeringsscenarie nummer x:... Liste over alle de Use Descriptors, som vedrører livscyklusstadiet og alle de dertil knyttede anvendelser; medtag markedssektor (fordelt på produktkategorier [PC]), hvis det er relevant Navn på bidragende miljøscenarie (1) og tilsvarende miljøfrigivelseskategori(er) (ERC) Liste over navne på bidragende forbrugerscenarier (2-n) og tilsvarende produktkategorier (PC) og produktunderkategorier, hvis det er relevant Yderligere forklaringer (efter behov) 9.x.1 Eksponeringsscenarie 9.x.1.1 Bidragende scenarie (1), som regulerer eksponeringen af miljøet for... Navn på bidragende scenarie (1) Yderligere specifikation Produktkarakteristika Produktrelaterede betingelser, som f.eks. koncentrationen af stoffet i en blanding; emballagedesign, som har indflydelse på eksponeringen. Anvendte mængder Årlig mængde, som indgår i den eller de anvendelse(r) udført af forbrugere, der er omfattet af dette eksponeringsscenarie. Anvendelsens hyppighed og varighed Der antages sædvanligvis kontinuerlig anvendelse/frigivelse (365 dage/år), medmindre der er væsentlige sæsonvariationer. Miljøfaktorer, som risikohåndtering ikke har indflydelse på Strømningshastighed for modtagende overfladevand (m 3 /dag) (sædvanligvis m 3 /dag for standardbyen som standard). Bemærk venligst: Standardstrømningshastigheden vil sjældent kunne ændres for downstream-anvendelser. Andre givne anvendelsesforhold, som har indflydelse på eksponeringen af miljøet Andre anvendelsesforhold, som f.eks. indendørs eller udendørs produktanvendelse. Betingelser og foranstaltninger vedrørende kommunalt spildevandsrensningsanlæg Størrelsen af det kommunale spildevandssystem/rensningsanlæg (m 3 /dag) (sædvanligvis 2000 m 3 /dag for standardbyen som standard), nedbrydningseffektiviteten, slambehandlingsteknikken (bortskaffelse eller nyttiggørelse), foranstaltninger til begrænsning af emissioner til luften ved spildevandsrensning specificeres (hvis relevant). Bemærk venligst: Standardstørrelsen af det kommunale spildevandsrensningsanlæg vil sjældent kunne ændres for downstream-anvendelser. Betingelser og foranstaltninger vedrørende ekstern behandling af affald mhp. bortskaffelse For fraktionen af den anvendte mængde, der overføres til ekstern affaldsbehandling mhp. bortskaffelse: Den egnede behandlingstype for affald genereret ved anvendelser udført af forbrugere, som f.eks. kommunal affaldsforbrænding, forbrænding af farligt affald, specificeres. Behandlingseffekten specificeres, og tilhørende anvisninger om separation af affald, som skal videreformidles til forbrugerne, angives. Betingelser og foranstaltninger vedrørende ekstern nyttiggørelse af affald For fraktionen af den anvendte mængde, der overføres til ekstern affaldsbehandling mhp. nyttiggørelse: Den egnede type af nyttiggørelsesoperationer til affald genereret ved anvendelser udført af forbrugere, som f.eks. raffinaderiproces til smøremiddelaffald, specificeres. Foranstaltningernes effektivitet specificeres, og tilhørende anvisninger om separation af affald, som skal videreformidles til forbrugerne, angives. 11 Bemærk, at der som led i udviklingen af ECHA s værktøj til kemikaliesikkerhedsvurdering og -rapportering (Chesar) er udviklet et nyt, forenklet format, som svarer bedre til industriens værktøjer såsom ESCom. Det reviderede ES-format og brugsvejledningen hertil findes i bilag 1 til Chesar-brugermanualens del 6 på: Det er op til den enkelte registrant at vælge, hvilket eksponeringsscenarieformat der anvendes, blot skal indholdet af eksponeringsscenariet opfylde kravene i bilag I til REACH. 12

20 Eksponeringsscenariets format (2) for anvendelser udført af forbrugere Yderligere råd om god praksis ud over kemikaliesikkerhedsvurderingen i henhold til REACH Bemærk: Der er ikke taget højde for de i dette punkt rapporterede foranstaltninger i eksponeringsberegningerne for ovennævnte eksponeringsscenarie. De er ikke underlagt forpligtelsen i artikel 37, stk. 4, i REACH. Downstreambrugeren er således ikke forpligtet til i) at udføre sin egen kemikaliesikkerhedsvurdering og ii) indberette anvendelsen til agenturet, hvis han ikke gennemfører disse foranstaltninger. Anvendelsesspecifikke foranstaltninger, som forventes at reducere den forventede eksponering ud over det niveau, som er beregnet på grundlag af eksponeringsscenariet. 9.x.1.2 Bidragende scenarie (2), som regulerer eksponeringen af forbrugere for... Navn på bidragende scenarie (2) Yderligere specifikation Produktkarakteristika Produktrelaterede betingelser, som f.eks. koncentrationen af stoffet i en blanding, den fysiske tilstand af den blanding (fast, flydende; hvis fast: niveau af støvethed), emballagedesign, som har indflydelse på eksponeringen. Anvendte mængder Anvendte mængder pr. hændelse. Anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed Eksponeringens varighed pr. hændelse og hændelseshyppighed. Bemærk venligst: Niveau 1-eksponeringsvurdering vedrører sædvanligvis eksponering for en ekstern hændelse uden hensyntagen til hændelsens varighed og hyppighed (se vejledningens kapitel R.15). Menneskelige faktorer, som risikohåndtering ikke har indflydelse på Særlige anvendelsesbetingelser, som f.eks. legemsdele, der muligvis eksponeres; befolkningsgrupper, der muligvis eksponeres (voksne, børn). Andre givne anvendelsesforhold, som har indflydelse på eksponeringen af forbrugere Andre anvendelsesforhold, som f.eks. rumstørrelse, luftudvekslingshastighed, udendørs eller indendørs anvendelse. Betingelser og foranstaltninger vedrørende oplysninger og adfærdsmæssige anbefalinger til forbrugere Sikkerhedsmæssige anbefalinger, som skal videreformidles til forbrugerne med henblik på kontrol med eksponeringen, som f.eks. tekniske anvisninger, adfærdsmæssige anbefalinger. Bemærk venligst: Sådanne foranstaltninger forventes sædvanligvis ikke at være effektive, medmindre registranten kan fremvise særlige beviser på, at forbrugerne følger anbefalingen. Disse foranstaltninger kan imidlertid medtages under "råd om god praksis", og der tages således ikke højde for effektiviteten af anvisningerne/anbefalingerne ved udledning af eksponeringsberegninger og risikokarakterisering i kemikaliesikkerhedsrapporten. Betingelser og foranstaltninger vedrørende personlige værnemidler og hygiejne Det forventes sædvanligvis ikke, at der skal anvendes personlige værnemidler i forbindelse med forbrugsprodukter. Hvis der imidlertid anbefales anvendelse af f.eks. handsker, kan dette specificeres her. Det egnede materiale til de personlige værnemidler specificeres (hvis relevant), og det angives, hvor længe værnemidlerne kan anvendes, inden de skal udskiftes (hvis relevant). Bemærk venligst: Sådanne foranstaltninger forventes sædvanligvis ikke at være effektive, hvis de gennemføres af forbrugere. Det anbefales således at medtage disse foranstaltninger under "råd om god praksis", snarere end at tage højde for anvendelsen af personlige værnemidler ved udledning af eksponeringsberegninger og risikokarakterisering i kemikaliesikkerhedsrapporten. 9.x.1.3 Bidragende scenarie (3), som regulerer eksponeringen af forbrugere for... Navn på bidragende scenarie (3) Yderligere specifikation Produktkarakteristika Anvendte mængder Anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed Menneskelige faktorer, som risikohåndtering ikke har indflydelse på Andre givne anvendelsesforhold, som har indflydelse på eksponeringen af forbrugere Betingelser og foranstaltninger vedrørende oplysninger og adfærdsmæssige anbefalinger til forbrugere 13

Del 3 Identificerede anvendelser Eksponeringsvurdering Risikokarakterisering Værktøjer og vejledning

Del 3 Identificerede anvendelser Eksponeringsvurdering Risikokarakterisering Værktøjer og vejledning Webinar for ledende registranter Kemikaliesikkerhedsvurdering (CSA) og kemikaliesikkerhedsrapport (CSR) - II Del 3 Identificerede anvendelser Eksponeringsvurdering Risikokarakterisering Værktøjer og vejledning

Læs mere

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade KORTFATTET VEJLEDNING Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Dette dokument gennemgår kort hovedprincipperne og -forpligtelserne for udarbejdelse og levering af sikkerhedsdatablade i henhold til REACHforordningen

Læs mere

REACH Sådan bruger du et eksponeringsscenarie

REACH Sådan bruger du et eksponeringsscenarie REACH Sådan bruger du et eksponeringsscenarie Som slutbruger Bruger I rengøringsmidler, smøremidler, malinger eller andre kemiske stoffer eller blandinger på virksomheden? Hvis svaret er ja, er din virksomhed

Læs mere

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade K O R T F A T T E T V E J L E D N I N G Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Dette dokument gennemgår kort hovedprincipperne og -forpligtelserne for udarbejdelse og levering af sikkerhedsdatablade i henhold

Læs mere

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION Bemærk: Til nogle af spørgsmålene er der mere end et rigtigt svar. 1. Hvad betyder forkortelsen REACH? Fyld bogstaverne ud.! Registration (registrering)! Evaluation (vurdering)!

Læs mere

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Del D: Opstilling af eksponeringsscenarier Oktober 2012 (version 1.2) Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument

Læs mere

Chesar Koncept og oversigt

Chesar Koncept og oversigt Chesar Koncept og oversigt 26. marts 2010 Chesar - koncept og oversigt Chesars formål og anvendelsesområde Organisering af værktøjet seks grupper, funktioner Generelt workflow i Chesar Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Vejledning om mellemprodukter

Vejledning om mellemprodukter Vejledning om mellemprodukter Version: 2 December 2010 JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder vejledning til REACH, der forklarer forpligtelserne i henhold til REACH, og hvordan de skal opfyldes.

Læs mere

Bemærk. Dommen kan ses på: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&td=all&num=c- 106/14

Bemærk. Dommen kan ses på: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&td=all&num=c- 106/14 Bemærk Bemærk venligst, at ECHA vil opdatere dette dokument i den nærmeste fremtid for at tage højde for Domstolens dom af 10. september 2015 i sag C-106/14. Med dommen præciseres anvendelsesområdet for

Læs mere

Downstream-brugere. Dette dokument gennemgår kort de forpligtelser, som downstreambrugere skal opfylde for at overholde REACH-forordningen

Downstream-brugere. Dette dokument gennemgår kort de forpligtelser, som downstreambrugere skal opfylde for at overholde REACH-forordningen KORTFATTET VEJLEDNING Downstream-brugere Dette dokument gennemgår kort de forpligtelser, som downstreambrugere skal opfylde for at overholde REACH-forordningen Version 1.0 December 2013 2 Kortfattet vejledning

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION Bemærk: Til nogle af spørgsmålene er der mere end et rigtigt svar. 1. Hvad betyder forkortelsen REACH? Fyld bogstaverne ud.! R! E! A! CH 2. Hvem er under REACH ansvarlig

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

Håndtering af ES-information i SDS

Håndtering af ES-information i SDS Håndtering af ES-information i SDS FOCUS PÅ: REACH overensstemmelsescheck for håndtering af modtagne kemikalier og deres sikkerhedsdatablade med eksponeringsscenarier til virksomheden. Anbefalinger til

Læs mere

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering. Kapitel R.12: Use Descriptor-systemet

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering. Kapitel R.12: Use Descriptor-systemet Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Kapitel R.12: Use Descriptor-systemet Version 2 Marts 2010 JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder vejledning om REACH og forklarer

Læs mere

1. TITEL GES 19: PRODUKTION AF SØLVNIKKELBASEREDE KONTAKTMATERIALER

1. TITEL GES 19: PRODUKTION AF SØLVNIKKELBASEREDE KONTAKTMATERIALER 1. TITEL GES 19: PRODUKTION AF SØLVNIKKELBASEREDE KONTAKTMATERIALER Livscyklus Kort friteksttitel Anvendelse DU af Ni-metal r Systematisk titel baseret på Use Descriptor SU: SU15 Fremstilling af forarbejdede

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

GES 22: Aflejring af tyndfilm ved fordampningsteknik.

GES 22: Aflejring af tyndfilm ved fordampningsteknik. 1. TITEL GES 22: Aflejring af tyndfilm ved fordampningsteknik. Livscyklus Kort friteksttitel Anvendelse DU af Ni-metal Fordampningsprocesser i halvlederindustri Systematisk titel baseret på Use Descriptor

Læs mere

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering December 2011 Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Del A: Introduktion til det vejledende dokument Version 1.1 JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om REACH

Læs mere

1. Titel GES 7 Integreret stål- og jernfremstilling

1. Titel GES 7 Integreret stål- og jernfremstilling 1. Titel GES 7 Integreret stål- og jernfremstilling Livscyklus Kort friteksttitel Formulering DU af Ni-metal Integreret stål- og jernfremstilling Systematisk titel baseret på Use Descriptor SU: SU14: Fremstilling

Læs mere

1. TITEL GES 17: PRODUKTION AF HÅRDLODDELEGERINGER

1. TITEL GES 17: PRODUKTION AF HÅRDLODDELEGERINGER 1. TITEL GES 17: PRODUKTION AF HÅRDLODDELEGERINGER Livscyklus Kort friteksttitel Formulering DU af Ni-metal Systematisk titel baseret på Use Descriptor SU: SU14: Fremstilling af basismetaller og legeringer

Læs mere

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff REACH og CLP ved import fra ikke-eu-lande Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012 Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff Importørens ansvar i forhold til Sikkerhedsdatablade og Eksponeringsscenarier

Læs mere

Vejledning for downstream-brugere

Vejledning for downstream-brugere VEJLEDNING Version 2.0 December 2013 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SVOVLSYRE 15-50% Revisionsdato: 15. juli 2014 Versionsnummer: 4

SIKKERHEDSDATABLAD SVOVLSYRE 15-50% Revisionsdato: 15. juli 2014 Versionsnummer: 4 SIKKERHEDSDATABLAD SVOVLSYRE 15-50% Revisionsdato: 15. juli 2014 Versionsnummer: 4 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktnavn: 15-50 % PR nummer: 1813303

Læs mere

Håndtering af ES-information i SDS

Håndtering af ES-information i SDS Håndtering af ES-information i SDS REACH overensstemmelsescheck for håndtering af modtagne kemikalier og deres sikkerhedsdatablade til virksomheden. Anbefalinger til kommunikation af sikkerhedsdatablade

Læs mere

Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering Kortfattet vejledning Kemikaliesikkerhedsvurdering Dette dokument har til hensigt at forklare de vigtigste krav i henhold til REACH vedrørende kemikaliesikkerhedsvurderingen JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument

Læs mere

Del 2 Farevurdering PBT-vurdering

Del 2 Farevurdering PBT-vurdering Webinar for ledende registranter Kemikaliesikkerhedsvurdering/ kemikaliesikkerhedsrapport (I) Del 2 Farevurdering PBT-vurdering 9. marts 2010 George Fotakis, ECHA Rammerne for kemikaliesikkerhedsvurderingen

Læs mere

REACH Brug af eksponeringsscenarier

REACH Brug af eksponeringsscenarier Virksomhedsordningen 2011 REACH & CLP REACH Brug af eksponeringsscenarier Kommunernes Industrinetværk Odense 18. april 2012 Anne Rathmann Pedersen Miljø og Toksikologi, DHI arp@dhigroup.com Virksomhedsordningen

Læs mere

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH EU s kemikaliereform og den grafiske branche ansvar, kommunikation og dokumentation REACH

Læs mere

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk Hvad indeholder REACH? Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1907/2006 Registration

Læs mere

1. GES 16: Produktion af nikkelholdige produkter (elektronik) 2. Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger

1. GES 16: Produktion af nikkelholdige produkter (elektronik) 2. Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger 1. GES 16: Livscyklus Kort friteksttitel Slutanvendelse DU af Ni-metal Systematisk titel baseret på Use Descriptor SU: SU 16 Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter, elektrisk udstyr

Læs mere

1. Titel GES 6 Fremstilling af rustfrie specialstål og speciallegeringer (S4A)

1. Titel GES 6 Fremstilling af rustfrie specialstål og speciallegeringer (S4A) 1. Titel GES 6 Fremstilling af rustfrie specialstål og speciallegeringer (S4A) Livscyklus Kort friteksttitel Formulering DU af Ni-metal Systematisk titel baseret på Use Descriptor SU: SU14: Fremstilling

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

Vejledning om registrering

Vejledning om registrering VEJLEDNING Maj 2012 Version 2.0 Vejledning om gennemførelse af REACH 2 Version 2.0 - maj 2012 Udgave Ændringer Dato Version 0 Første udgave Juni 2007 Version 1 Første reviderede udgave 18/2/2008 Version

Læs mere

1. GES 14: Anvendelse af for-reducerede Ni-holdige katalysatorer Slutanvendelse DU af Ni-metal

1. GES 14: Anvendelse af for-reducerede Ni-holdige katalysatorer Slutanvendelse DU af Ni-metal 1. GES 14: Livscyklus Kort friteksttitel Slutanvendelse DU af Ni-metal Systematisk titel Use Descriptor SU: SU 9 Fremstilling af finkemikalier, SU 8 Fremstilling af kemikalier i bulk (herunder olieprodukter)

Læs mere

BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER.

BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER. BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER Sammendrag Stofnavne: stoffer i genbrugsgummigranulat anvendt som

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade

Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade VEJLEDNING Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Version 3.0 August 2015 2 Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Version 3.0 August 2015 JURIDISK MEDDELELSE Formålet med dette dokument

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2008 KOM(2007) 871 endelig 2006/0129 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 001-06878 Ref. FJE/VJO Dep-kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser 08/06/2017 ESMA70-151-298 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

BERIGTIGELSER. (Den Europæiske Unions Tidende L 396 af 30. december 2006)

BERIGTIGELSER. (Den Europæiske Unions Tidende L 396 af 30. december 2006) 29.5.2007 L 136/3 BERIGTIGELSER Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

Læs mere

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på?

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk Miljøforum Fyn 23. september 2013 Indholdsfortegnelse 1.Hvad er kemikalier? 2.Lidt historie 3.Hvilken

Læs mere

Denne case henvender sig til kommunale miljømedarbejdere, der arbejder med godkendelse af og tilsyn med virksomheder.

Denne case henvender sig til kommunale miljømedarbejdere, der arbejder med godkendelse af og tilsyn med virksomheder. Case med Kommunerne Denne case henvender sig til kommunale miljømedarbejdere, der arbejder med godkendelse af og tilsyn med virksomheder. Målet med casen er at illustrere følgende for de tilsynsførende

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU) L 164/74 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om ændring af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU af hensyn til udviklingen i klassificeringen af stoffer

Læs mere

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande ved import til Danmark fra ikke-eu lande Seminar Eigtveds Pakhus 3. oktober 2012 Anne Rathmann Pedersen arp@dhigroup.com Senior konsulent, Miljø og Toksikologi Agenda Import? REACH Importør? Kemikalielovgivningen

Læs mere

Detaljer angives i de specifikke scenarier.

Detaljer angives i de specifikke scenarier. Calciumdihydroxid - Side 16/103 Bilag: Eksponeringsscenarier Det aktuelle dokument indeholder alle relevante arbejdsmæssige og miljømæssige eksponeringsscenarier (ES) for produktion og anvendelse af Ca(OH)2

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/6 M705-GRN360-K1-V [SU3] Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industri-anlæg; [PC38] Produkter til svejsning og lodning (med flusbelæg-ning eller fluskerne),

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

1 Evaluering af modtagne eksponeringsscenarier

1 Evaluering af modtagne eksponeringsscenarier 1 Evaluering af modtagne eksponeringsscenarier Opgave 1) Du har evalueret på din virksomheds egen brug af et stof og fundet frem til følgende anvendelser. Find tilhørende PROC er: Aktivitet PROC Opbevaring

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.10.2013 COM(2013) 704 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Rapport om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF

Læs mere

Overfladebehandling af metaller galvanisk fornikling og galvanoformgivning. 2. Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger

Overfladebehandling af metaller galvanisk fornikling og galvanoformgivning. 2. Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger 1. GES 10: Overfladebehandling af metaller galvanisk fornikling og galvanoformgivning Livscyklus Kort friteksttitel Slutanvendelse DU af Ni-metal Overfladebehandling af metaller galvanisk fornikling og

Læs mere

Vejledning i videnskabelig forskning og udvikling (SR&D) og produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD)

Vejledning i videnskabelig forskning og udvikling (SR&D) og produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD) VEJLEDNING Vejledning i videnskabelig forskning og udvikling (SR&D) og produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD) Version 2.1 Oktober 2017 2 Version 2.1, oktober 2017 JURIDISK MEDDELELSE

Læs mere

Eksponerings-scenarie/er Sikkerhedsdatablad: Blyfri 92

Eksponerings-scenarie/er Sikkerhedsdatablad: Blyfri 92 Indholds-beskrivelse: Relevante identificerede anvendelser, afsnit 1.2: Brugsområde Arbejdstager Titel: Anvendes som mellemprodukt JA Industriel Distribuering af benzin JA Industriel Udarbejdelse & (Om)pakning

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.2.2006 KOM(2006) 50 endelig 20003/0210 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

Version: 1.0/DK Revisionsdato: November 2011 Trykkedato: 15. november 2011

Version: 1.0/DK Revisionsdato: November 2011 Trykkedato: 15. november 2011 BILAG: EKSPONERINGSSCENARIER Det aktuelle dokument indeholder alle relevante arbejdsmæssige og miljømæssige eksponeringsscenarier (ES) for produktion og anvendelse af Ca(OH)2 som krævet i REACHforordningen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

1. GES 15: Produktion af magneter (anvendelse af pulver) 2. Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger

1. GES 15: Produktion af magneter (anvendelse af pulver) 2. Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger 1. GES 15: Livscyklus Kort friteksttitel Slutanvendelse DU af Ni-metal Systematisk titel baseret på Use Descriptor SU: SU15 Fremstilling af forarbejdede metalprodukter, bortset fra maskiner og udstyr PC:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) 15718/16 ENV 816 CLIMA 187 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP

Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP K O R T F A T T E T V E J L E D N I N G Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til Formålet med dette dokument er i simple vendinger at forklare hovedprincipperne bag identifikation og navngivning

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AF AKTIONÆRER EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Endelige retningslinjer for behandling af aktionærer ved bail-in eller nedskrivning og konvertering af kapitalinstrumenter 1. Compliance-

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

Samspil mellem den vurderende medlemsstat og registranterne under stofvurdering anbefalinger

Samspil mellem den vurderende medlemsstat og registranterne under stofvurdering anbefalinger Samspil mellem den vurderende medlemsstat og registranterne under stofvurdering anbefalinger Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

Sådan forbereder du din registrering. Maj 2017

Sådan forbereder du din registrering. Maj 2017 1 (11) Sådan forbereder du din Indledning Registreringsprocessen tager - fra præen til den endelige fremsendelse af dit sdossier. Den krævede afhænger af lige præcis din situation, og du skal tage højde

Læs mere

Guide - AlphaOmega. AlphaOmega Guide. Guide. AlphaOmega

Guide - AlphaOmega. AlphaOmega Guide. Guide. AlphaOmega - AlphaOmega AlphaOmega De vigtigste processer, når man udarbejder sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger i AlphaOmega, er henholdsvis oprettelse af stoffer og oprettelse af råvarer/produkter.

Læs mere

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk Hvad indeholder REACH? Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1907/2006 Registration

Læs mere

Kortfattet vejledning Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP

Kortfattet vejledning Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP Kortfattet vejledning Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP De mest opdaterede oplysninger om kemikaliesikkerhedsvurdering findes på ECHA's websted. JURIDISK MEDDELELSE Dette

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

Evaluering & rapportering af data: Sådan udarbejdes et (fyldestgørende) undersøgelsesresumé

Evaluering & rapportering af data: Sådan udarbejdes et (fyldestgørende) undersøgelsesresumé Evaluering & rapportering af data: Sådan udarbejdes et (fyldestgørende) undersøgelsesresumé Webinar om informationskrav den 30. november 2009. Evaluering af alle tilgængelige oplysninger Trin 1: Evaluering

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

Hvordan downstreambrugere kan håndtere eksponeringsscenarier Praktisk vejledning 13

Hvordan downstreambrugere kan håndtere eksponeringsscenarier Praktisk vejledning 13 Hvordan downstreambrugere kan håndtere eksponeringsscenarier Praktisk vejledning 13 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tlf. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu JURIDISK

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2011 KOM(2011) 708 endelig 2011/0311 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage flufenoxuron

Læs mere

Eksponeringsscenarier

Eksponeringsscenarier CHYMEIA ApS Eksponeringsscenarier Et nyt element i kemikaliereglerne Workshop nr. 205, lokale 25 AM2016 7. november 2016 Seniorkonsulent: Claus Ankjærgaard Agenda 14.15 14.30 Teori 14.30 14.50 Praktisk

Læs mere

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Bilag 3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 om fastlæggelse af et fælles format for udveksling

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på?

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Fordele ved REACH set fra miljøets synspunkt Torben Nørlem Miljøstyrelsen Kemikalier Dagens tekst Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Ikke: Radioaktive stoffer Alle stoffer

Læs mere