Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik"

Transkript

1 RAMMEAFTALE Rammeaftale for DAM 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik (DAM). DAM er en selvejende institution, der modtager driftstilskud fra staten. Der kan findes yderligere oplysninger om DAM på Aftalens formål m.v. Rammeaftalen er ikke en kontrakt i almindelig juridisk forstand. Aftalen har hjemmel i 9 i lov nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Formålet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for DAMs strategi og økonomi, der hviler på det lovgrundlag og de politiske og økonomiske forudsætninger, der eksisterer på tidspunktet for aftalens indgåelse. Aftalen er en gensidig tilkendegivelse af de ønskede resultater af DAMs virksomhed i aftaleperioden. Statens tilskud ydes med hjemmel i 3 i musikloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 3. januar 2008 af lov om musik). Med tilskuddet og aftalen vedkender staten sig sit overordnede kulturpolitiske ansvar for DAM som en kulturinstitution af national betydning. Aftalen har virkning fra den 1. januar 2013 og løber indtil 31. december 2016, hvor den ophører, med mindre andet aftales. I 2016 indledes drøftelser om en evt. ny rammeaftale fra Væsentlige ændringer i aftalens forudsætninger, herunder dens økonomiske grundlag, kan give anledning til en genforhandling af aftalen. Gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster mv. skal følges, med mindre der er tilvejebragt hjemmel til fravigelse. Statens Kunstråds formål er at fremme udvikling af kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet. Kulturstyrelsen er sekretariat for Statens Kunstråd

2 Side Økonomisk grundlag DAMs virksomhed finansieres af offentlige tilskud, egenindtægter og eventuelt bidrag fra private fonde og sponsorer. Statens driftstilskud fastsættes af Statens Kunstråds Musikudvalg på baggrund af de årlige bevillingslove. Oversigten nedenfor omfatter de kendte indtægter i 2011 samt de forventede indtægter i hvert af aftaleårene, oplyst i niveau Mio. kr niveau 2013-niveau Driftstilskud fra staten Øvrige tilskud fra staten Tilskud fra kommuner og regioner Fonde Sponsorer Egenindtægter Finansielle indtægter Finansiering i alt Egenkapital, ultimo Tilskuddet pris- og lønfremskrives de følgende aftaleår efter de almindeligt gældende satser for bevillingsområdet. Hvis bevillingsområdet rammes af besparelser, kan Statens Kunstråds Musikudvalg uden varsel reducere tilskuddets størrelse. 2. Formål m.v. for DAM 2.1 Statens Kunstråds Musikudvalgs formål og vision Statens Kunstråds Musikudvalg har besluttet følgende formål og vision for DAM i aftaleperioden: Formål: DAM skal bidrage til at styrke og udvikle amatørmusiklivet i Danmark. Dette sker gennem landsdækkende tilskudsvirksomhed, kurser, rådgivning og information m.v. for dirigenter, amatørkor, amatørorkestre og -ensembler, ledere og bestyrelsesmedlemmer m.fl. inden for amatørmusikken samt administrativ assistance til de tilknyttede landsorganisationer. DAMs arbejdsområde er kunstnerisk arbejdende amatørkor, amatørorkestre og -ensembler og deres landsdækkende organisationer. Vision: DAM styrker kvaliteten og mangfoldigheden i dansk amatørmusikliv og skaber frugtbare rammer om amatørmusikken DAMs vision DAM har formuleret følgende vision for sin virksomhed i aftaleperioden:

3 Side 3 Vision: Musik er for alle, musik giver glæde, musik danner, musik skaber blivende værdier og giver rige muligheder for at deltage i forpligtende fællesskaber, inddrage mennesker og give dem nye oplevelser, musik er historie, musik er fremtid og musik er global. Derfor understøtter og stimulerer DAM eksisterende og nye landsdækkende initiativer, der skaber rum for aktiv musikudøvelse på tværs af køn, aldersgrupper, sociale, religiøse, politiske og etniske skel, fordi musik medvirker til, at den kulturelle, sociale og værdimæssige sammenhængskraft i samfundet fastholdes og udbygges. DAM har som grundlag for denne rammeaftale udarbejdet en strategi, jf. bilag 1. Strategien, som løbende kan revideres, er tilgængelig på 3. Opgaver og resultatmål for DAM DAM har fire opgaver, (1) Tilskudsvirksomhed, (2) Kurser, (3) Rådgivning og information samt (4) Administrativ assistance. Med udgangspunkt i musikudvalgets formål og vision og DAMs egen vision og på grundlag af DAMs strategi er der aftalt nedenstående resultatmål inden for de fire opgaver: Opgave Tilskudsvirksomhed Kurser Rådgivning og information Administrativ assistance Resultatmål Mål 1.1. Fremme udbredelsen af dansk musik af høj kvalitet i ind- og udland Mål 1.2. Understøtte og udvikle koncertvirksomhed med amatørmusiklivets kor, ensembler og orkestre som et attraktivt og berigende supplement til det professionelle musikliv. Mål 1.3. Sikre en transparent tilskudsadministration, således at ansøgere føler sig velinformerede og sagsbehandlingen opleves som saglig. Mål 2.1. Faglig videreudvikling af amatørmusikkens dirigenter. Mål 2.2. Faglig videreudvikling af unge amatørmusikere, som har et særligt potentiale som vigtige ressourcer i musiklivet. Mål 3.1. Understøtte kunstnerisk arbejdende amatørkor, amatørorkestre og -ensembler og deres landsdækkende organisationers arbejde med at udbrede viden om de oplevelser og glæder et aktivt amatørmusikliv kan tilbyde. Mål 4.1. Gennem professionel administrativ assistance fritager DAM amatørmusikkens landsorganisationer for nogle tunge og tidskrævende administrationsopgaver, således at kræfterne i stedet kan bruges på et musikalsk virke.

4 Side 4 I tilknytning til strategi og mål har DAM opstillet en række nøgletal og indikatorer, som illustrerer den ønskede udvikling. Disse nøgletal, som ikke har karakter af resultatkrav, er vedlagt som bilag 2 og anvendes i øvrigt i den årlige resultatopfølgning. 4. Rapportering og tilsyn DAM er omfattet af Lov nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt Bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Der henvises desuden til Kulturstyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer og vejledninger Evaluering Statens Kunstråds Musikudvalg gennemfører sammen med DAM en evaluering i Evalueringen gennemføres som et møde mellem repræsentanter fra Statens Kunstråds Musikudvalg og DAM. Til brug for mødet indsender DAM en midtvejsstatus, som gør rede for institutionens virksomhed de første to år af aftalen, konkluderer på målopfyldelsen og beskriver eventuelle ønsker om justering og nye udviklingsmuligheder de resterende to år af aftaleforløbet. DAMs ønsker om justeringer af den resterende del af rammeaftaleperioden kan eventuelt fremlægges i form af en revideret strategi med nye nøgletal og indikatorer. Statens Kunstråds Musikudvalg udarbejder en kortfattet skriftlig evalueringsrapport, som indeholder en beskrivelse og vurdering af DAMs resultater og udviklingsmuligheder. Rapporten kan inddrages i drøftelserne om en evt. ny rammeaftale fra Åbenhed og gennemsigtighed DAM kommunikerer åbent om sit virke. Det betyder blandet andet, at følgende oplysninger skal gøres tilgængelige via internettet: Vedtægter Bestyrelsens sammensætning og virksomhedsoplysninger Rammeaftale med bilag Årsrapporter Tilskudsvirksomhed 4.3. Løbende dialog DAM har til enhver tid pligt til at underrette Kulturstyrelsen om forhold, der indebærer en væsentlig risiko for, at institutionen ikke vil kunne leve op til indgåede aftaler og forpligtelser, herunder forventninger og krav fastsat i nærværende rammeaftale Tilsyn Det offentlige tilsyn med DAM efter lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet varetages af Kulturstyrelsen, jf. bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

5 Side 5 På baggrund af institutionens årlige rapporteringer og midtvejsevalueringen følger parterne op på de aftalte faglige resultater. 5. Underskrifter Den 23. april 2013 For Statens Kunstråds Musikudvalg Erik Bach, formand Henrik Wenzel Andreasen, Kulturstyrelsen For DAM Ulrik Hedegaard, bestyrelsesformand Erik Kamp Hansen, leder Bilag: 1. Dansk Amatørmusik - DAMs strategi for Nøgletal og indikatorer. 3. Budget 2013 for DAM.

6 DAM strategi Indledning Dansk Amatørmusik (efterfølgende benævnt DAM) udøver sin virksomhed i henhold til Musiklovens 3, og nærværende rammeaftale med Statens Kunstråds Musikudvalg. DAMs virksomhed finansieres af offentlige tilskud, egenindtægter og eventuelt bidrag fra private fonde og sponsorer. Statens driftstilskud fastsættes af Statens Kunstråds Musikudvalg på baggrund af de årlige bevillingslove. Målgruppen for DAMs arbejde er danske amatørkor, amatørorkestre og -ensembler, deres dirigenter, ledere og bestyrelsesmedlemmer og deres landsdækkende organisationer. Baggrund Amatørmusiklivets organisationer har gennem en årrække kunnet konstatere, at den fødekæde, som tidligere sikrede, at der hele tiden fostredes nye unge sangere og musikere til DAMs organisationer, ikke mere er så stærk som tidligere. Dette forhold vækker bekymring, og det er DAMs overbevisning såfremt denne tendens ønskes vendt - at der vil være brug for nytænkning og en bred indsats fra alle, der holder af, og arbejder med kor og klassisk musik. Dette er ikke en opgave DAM alene kan løse, men organisationerne i DAM og ikke mindst de mange forskellige kor og ensembler kan lokalt overveje, hvilke muligheder de hver især - på forskellig måde har for at indgå i samarbejder, som skærper interessen for at synge i kor og spille i orkester. Med henblik på at styrke det samlede danske amatørmusikliv vil det være oplagt, at DAM fortsat holder sig i dialog og samarbejde med de organisationer, der dækker andre musikgenrer end DAM. Her tænkes på ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) og FMS (FolkeMusikSammenslutningen) m.fl. DAM er medlem i Amatørernes Kunst og Kultur Samråd (AKKS) som også fremadrettet vil være det oplagte forum for en samlet indsats for et større generelt fokus på amatørkulturens betydning som bærer af livskvalitet og livsværdi. Indsatsen kan rettes både udad mod eksempelvis Folketingets politikere og indad mod den enkelte borger som kulturforbruger/- udøver. Der vurderes som nævnt at være behov for et bredt samarbejde, og lokalt vil oplagte samarbejdspartnere for DAM være folkeskolerne samt musikskolerne, hvor mulighederne for at byde sig til skal kortlægges. Ikke mindst i forbindelse med en forventet indførelse af heldags- /helhedsskole kan der opstå muligheder for at supplere f.eks. tilbuddene fra LMS (Levende Musik i Skolen) med tilbud fra lokale amatørensembler. 1

7 Mission DAM vil bidrage til at styrke og udvikle amatørmusiklivet i Danmark. DAM vil understøtte kvalitet og mangfoldighed i dansk amatørmusikliv og skabe frugtbare rammer om amatørmusikken. DAM vil arbejde for, at danske amatørsangere og -musikere får mulighed for at deltage - og udbrede dansk musik - i nordiske, europæiske og andre internationale sammenhænge. Dette sker gennem varetagelse af fire kerneopgaver: 1. Tilskudsvirksomhed, 2. Kurser 3. Rådgivning/information 4. Administrativ assistance Vision Musik er for alle, fordi musik er en kilde til glæde, musik danner, musik skaber blivende værdier i sig selv og giver rige muligheder for at deltage i forpligtende fællesskaber, inddrage mennesker og give dem mange nye oplevelser, musik er historie, musik er fremtid og sidst, men ikke mindst: musik er global. DAM understøtter og stimulerer eksisterende og nye landsdækkende initiativer, der skaber rum for aktiv musikudøvelse på tværs af køn, aldersgrupper, sociale, religiøse, politiske og etniske skel, fordi musik medvirker til, at den kulturelle, sociale og værdimæssige sammenhængskraft i samfundet fastholdes - og udbygges. Målsætning DAM vil understøtte kunstnerisk arbejdende amatørkor, amatørorkestre og ensembler og deres landsdækkende organisationers arbejde med at udbrede viden om de oplevelser og glæder et aktivt amatørmusikliv kan byde på. Kerneopgave Tilskudsvirksomhed Målsætning: Fremme udbredelsen af dansk musik af høj kvalitet i ind- og udland gennem tilskud til amatørkor/orkestre/ensembler At understøtte og udvikle koncertvirksomhed med amatørmusik livets kor/ensembler/orkestre som et supplement til det professionelle musikliv 2

8 Sikre en transparent sagsbehandling, således at ansøgere føler sig velinformerede, og at sagsbehandlingen opleves som saglig. Generelle metoder: Udmønte tilskuddet gennem to puljer, der tilgodeser henholdsvis kor, orkestre og ensembler. DAM vil efter aftale med Statens Kunstråds Musikudvalg uddele tilskud til kor/orkestre/ensembler fra DAM-puljen. Puljen er på kr. og uddeles en gang pr. år. DAM vil efter aftale med Dansk Kor Forbund, uddele tilskud til kor fra DKF puljen. Puljen er på kr. og uddeles to gange pr. år. Det skal fremgå tydeligt, at høj kvalitet er udslagsgivende for at opnå tilskud fra begge puljerne. Der skeles således ikke til økonomi, men udelukkende til kvalitet. DAM s bestyrelse nedsætter for hver pulje et repræsentativt bedømmelsesudvalg, som drøfter ansøgningerne og fordeler tilskud. På DAM s hjemmeside vil der være information, vejledning og ansøgningsskema, som interesserede foreninger kan læse og downloade. Der vil være personale til rådighed, som håndterer ansøgninger og løbende besvarer spørgsmål til puljerne. DAM overvejer i løbet af perioden at gennemføre en brugerundersøgelse, der belyser målopfyldelse, transparens og brugertilfredshed i forhold til DAMs tilskudsadministration Kerneopgave Kurser Målsætning: Målsætningen er at uddanne amatørmusikkens dirigenter. En enkelt dygtig dirigent har en enorm stor berøringsflade af musikere. Veluddannede dirigenter giver musik af højere kvalitet og fremmer repertoirekendskabet. DAM vil udbyde særlige kursusaktiviteter for unge amatørmusikere. Målet er en faglig videreudvikling af unge amatørmusikere, som har et særligt potentiale som vigtige ressourcer i musiklivet. 3

9 Generelle metoder: DAM vil gennem professionel håndtering udvikle, afholde, evaluere og følge op på kurser, der matcher amatørkor/orkestre/ensemblers behov for kvalificerede dirigenter. DAM vil udbyde kurser på flere niveauer, som matcher målgruppen af dirigenter indenfor amatørkor/orkestre/ensembler DAM vil udbyde masterclasses til amatørkor/orkestre/ensemblers bedste dirigenter/korledere DAM vil bistå amatørmusikområdet med at rekruttere flere unge til landets kor og orkestre. Kerneopgave Rådgivning/Information Målsætning: DAM tilbyder specialiseret rådgivning, der tilgodeser landsorganisationer og deres kor/orkestre/ensemblers individuelle behov. DAM fortæller og udbreder den gode historie om de mange tusinde mennesker, der beskæftiger sig med amatør kor/orkestre/ensembler DAM arbejder for, at information om amatørmusik er til rådighed for selvbetjening via hjemmesiden og understøtte den sammenhængskraft og identitet der skabes via musikken og finder sted gennem information og vidensdeling mellem organisationer og foreninger blandt ándet i det fælles blad Musikmagasinet. Målsætningen er over en årrække at udfase Musikmagasinet og i stedet udelukkende benytte elektroniske medier. Generelle metoder: DAM vil tilbyde individuel rådgivning til alle, der henvender sig med spørgsmål vedrørende amatørmusikområdet. DAM vil stille kvalificeret personale til rådighed, som kan rådgive om spørgsmål i relation til fx kodaregler, vedtægter, bogholderi, regnskab, budgetter, dirigenter, folkeoplysningsloven, indmeldelser i organisationer, stævner, internationale kontakter, 4

10 puljer, kontingenter, kontrakter, løntakster (fx DMF), lønkørsel, forsikringer, hjemmesider mv. DAM vil stille sin hjemmeside til rådighed for information og kommunikation, der vedrører amatørmusiklivet. På hjemmesiden vil der bl.a. være link til amatørmusikkens landsorganisationer, andre kulturformidlere, Kulturstyrelsen, blogs m.fl. DAM vil være kontraktholder på vegne af landsorganisationer vedrørende det fælles blad Musikmagasinet og vil sideløbende udsende et elektronisk nyhedsbrev 4-6 gange pr. år. DAM vil understøtte bladdriften men igangsætte en udviklingsproces der efterhånden kan udfase bladet og gøre yderligere brug af andre medier, eksempelvis Facebook, nyhedsbreve og andre sociale medier. DAM vil derved være med til at sikre et tilhørsforhold til landsorganisationerne og en fastholdelse af de unge inden for den klassiske amatørmusik. I vil DAM intensivere brugen af hjemmesiden i forhold til information, links, skemaer (til fx puljer), webdatabaser, adgang til økonomistyringssystemer og arrangementskalendere til fri afbenyttelse. DAM vil øge mængde af information om selvbetjeningsfaciliteter, og dermed vil behovet for individuel rådgivning indsnævre sig til mere specialiserede områder. DAM må forvente i endnu højere grad at skulle yde support i relation til landsorganisationernes hjemmesider. Kerneopgave Administrativ assistance Målsætning: DAM fritager gennem professionel administrativ assistance amatørmusikkens landsorganisationer for nogle tunge og tidskrævende administrationsopgaver, således at kræfterne i stedet kan bruges på det musikalske virke. Generelle metoder: DAM vil stille kvalificeret personale til rådighed, som kan vejlede landsorganisationerne og hjælpe med informationsmateriale i forbindelse med kurser og stævner, herunder markedsføring, planlægning, koordinering af aktiviteter samt opfølgning på deltagere og økonomi. DAM vil stille sin hjemmeside til rådighed som base for alle aktiviteter, hvorved tilmelding kan foregå elektronisk via landsorganisationernes egne hjemmesider. 5

11 DAM vil videreudvikle den nuværende database, der betjenes via DAM s hjemmeside. Efterfølgende informeres der bredt om de nye muligheder, og landsorganisationer samt foreninger undervises i brugen af databasen Specialiseret personale hjælper landsorganisationerne med teknisk support. DAM vil tilbyde professionel assistance pr. telefon, brev og mail. DAM vil håndtere landsorganisationernes bogføring i regnskabssystemet C5 og vejlede om hensigtsmæssige procedurer for økonomistyring, der matcher den enkelte landsorganisations behov. DAM vil løbende ajourføre landsorganisationers bogholderi og fremsende opdateringer samt kommunikere om justeringer mv. DAM skal åbne en webbaseret tilgang til C5 via DAM s hjemmeside. DAM vil understøtte vidensdeling blandt landsorganisationerne omkring stævner og arrangementer og tilbyde fleksible standardløsninger ved elektronisk tilmelding, som kan spare ressourcer for organisationer DAM vil i kraft af personalet kunne tilbyde rådgivning i forhold til dirigenter og instruktører 6

12 Indikatorer og nøgletal for DAMs aktiviteter i rammeaftaleperiode Kerneopgave 1- Tilskudsvirksomhed DAM-puljen kan søges af kunstnerisk arbejdende amatørorkestre, -bands, -kor og ensembler. Inden for alle musikalske genrer kan søge støtte til koncert- og turnévirksomhed samt samarbejde med professionelle musikere/sangere, gæsteinstruktører eller lignende. DAM-puljen Antal ansøgninger Antal bevilgede tilskud DKF-puljen kan søges af amatørkor som projekttilskud til koncert- og turnévirksomhed samt fremstilling af CD'er. DKF puljen Antal ansøgninger Antal bevilgede tilskud Ansøgernes koncertvirksomhed i ind- og udland Indland Udland Indland Udland Indland Udland Indland Udland Indland Udland

13 Kerneopgave 2 Kurser I perioden vil DAM tilbyde kursusaktiviteter med plads til i gennemsnit 120 dirigenter og 520 unge amatørmusikere. Der arbejdes løbende på fornyelse og aktualisering af tilbuddene således forventes Korstemmens dag at ændre koncept og form i perioden Kursusnavn UV-timer Deltagere UV-timer Deltagere UV-timer Deltagere UV-timer Deltagere UV-timer Deltagere Korstemmens dag Kormentor 57, Kordir. basisniv Kordir. mellemniv Master Class Dir/kor Grønland Bestyrelseskursus Orkesterdir. 1 64, Orkesterdir. 2 71, Orkesterdir Messingmøder 39, Banddoktor 68,5 750musikere 21 dirigenter musikere 21 dirigenter musikere 21 dirigenter musikere 25 dirigenter musikere 25 dirigenter Vesterlund 682, Børnekorledere*

14 Kerneopgave 3 - Rådgivning og information DAM tilbyder specialiseret rådgivning, der tilgodeser landsorganisationer og deres kors/orkestres/ensemblers individuelle behov Der udgives et fælles blad, Musikmagasinet, som dog tænkes gradvist udfaset til fordel for information via elektroniske medier. Musikmagasinet Oplag Kerneopgave 4 - Administrativ assistance DAM yder postformidling og informativt arbejde for samtlige landsorganisationer. Udsendelser (markedsføring/pr) for organisationer: Post Post Post Post Post Antal udsendelser/landsdækkende 26 30* Antal udsendelser/regionalt 12 8* * 2011-tallene for -udsendelser har ikke været fuldt tilgængelige for seks organisationers vedkommende. Tallene er derfor delvist et skøn baseret på tallene for 2010 og DAM står for KODA indberetninger for nogle af organisationerne Antal organisationer Antal indberetninger

15 DAM udfører generel medlemsregistrering for 13 landsorganisationer, samt administration af stævner for organisationerne efter behov: Stævneadministration Antal deltagere DAM udfører bogføring for nogle af de tilknyttede organisationer Bogføring: Antal organisationer Antal bilag Dam udfører kontingentopkrævning for nogle af de tilknyttede organisationer: Antal opkrævninger Opkrævninger udsendes til hhv. foreninger (gruppemedlemskab) og enkeltmedlemmer af organisationerne.

16 Dansk Amatørmusik - DAM. Budget 2013 Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Indtægter Driftstilskud fra staten Øvrige tilskud fra staten Tilskud fra kommuner og regioner Fonde Sponsorer Egenindtægter Indtægter i alt Finansielle indtægter Indtægter, total Udgifter Løn fast ansatte Løn løst ansatte Administration Produktion Tilskudsudbetaling Lokaleudgifter Øvrige udgifter Udgifter i alt Finansielle udgifter Udgifter, total RESULTAT FØR SKAT Nøgletal for personale Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Personale, fastansatte årsværk Personale, løstansatte årsværk Personale, frivillige årsværk Personale, årsværk i alt Noter til ovenstående Generel note: alle tal er opgivet inkl. moms Driftstilskud fra staten Øvrige tilskud fra staten Fonde Egenindtægter Finansielle indtægter Løn fast ansatte Løn løst ansatte Administration Produktion Tilskudsudbetaling Lokaleudgifter Øvrige udgifter Side 1 af 1 Tilskud fra Kunstrådets Musikudvalg udbetales i 4 årlige rater. I beløbet indgår de puljemidler, som uddeles via DAM-puljen Denne post rummer portotilskud og tilskud fra Kulturstyrelsen til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse Puljemidler donneret af Dansk Korforbund, DKF. Uddeles til korprojekter via DAM Posten består af indtægter fra bladdrift, gebyr i forbindelse med samarbejdsaftale samt refusioner vedrørende kursusadministration og generel administration for organisationerne. Endelig indgår kursisters egenbetaling i forb. m. kurser. Renteindtægter Posten angiver løn til fastansat personale: leder, tre sekretariatsmedarbejdere samt to deltidsansatte konsulenter Posten angiver løn til instruktører og kursusledere mv. Drift af sekretariat: bl.a. telefoni, IT, kontorartikler, mødeaktiviteter, bogholderi samt revision Posten omfatter bortset fra løn alle udgifter i forbindelse med afholdelse af kurser: planlægning, transport og opholdsudgifter, øvekor/-orkestre, noder og teknisk udstyr, markedsføring, porto og administration, instrumentleje og kursuslokaler Dam uddeler årligt midler fra to puljer: Kunstrådets Musikudvalg til amatørkor og - orkestre samt DKF's pulje til korprojekter. Dækker udgifter til husleje og drift af sekretariatets lokaler i Århus. Posten dækker udgifter i forbindelse med bladdrift: Løn til redaktion, layout og trykning, forsendelsesomkostninger mv.

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Indhoidsfortegnelse. Bilag. 1. Omverdensanalyse side 8 2. Specificering af strategi og overordnede mi side 12

Indhoidsfortegnelse. Bilag. 1. Omverdensanalyse side 8 2. Specificering af strategi og overordnede mi side 12 AARHUS TEATER Rammeaftale 2012-2015 AARHUS TEATER at Indhoidsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen side 3 2. Mission og vision side 4 3. Omverdensanalyse side 5 4. Strategi og overordnede

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

AMATØRKULTURENS TAL 2009. Den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi baseret på regnskabstal 2007

AMATØRKULTURENS TAL 2009. Den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi baseret på regnskabstal 2007 AMATØRKULTURENS TAL 2009 Den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi baseret på regnskabstal 2007 Indhold Indhold...1 Forord...2 Indledning...3 Baggrund og AKKS medlemsorganisationerne...5

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog Danmarks fjerde rapport i henhold til den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog Marts 2014 1 Indledning Danmark ratificerede den 8. september 2000 den europæiske pagt om regionale sprog

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets resultatkontrakt for 2008 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Mission... 4 3. Vision... 4 4. Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram...

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere