Bilag 1. Øget genanvendelse i bringeordninger. Baggrund. 27. november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Øget genanvendelse i bringeordninger. Baggrund. 27. november 2014"

Transkript

1 27. november 2014 Bilag 1 Øget genanvendelse i bringeordninger Baggrund I Reno Djurs opland er der i dag en velfungerende indsamlingsordning for papir og pap, hvor alle husstande har en særskilt beholder til denne fraktion. Emballager i glas, metal og plast 1 kan afleveres i et vidtforgrenet net af genbrugsøer, hvor der er opstillet beholdere til opsamling af denne blandede fraktion af emballager. Genbrugsstationerne har containere til opsamling af sorterede fraktioner. I Silkeborg har husstande i de små bysamfund og på landet ingen henteordninger her må borgerne aflevere alle tørre, genanvendelige fraktioner i genbrugsøer eller på genbrugsstationer (for at skabe en fælles sprogbrug benyttes i dette oplæg terminologien genbrugsstationer selv om der i Silkeborg normalt benyttes betegnelsen genbrugspladser ) Hvis det skal lykkes, for Reno Djurs (RD) og Silkeborg Forsyning (SF) at nå de opstillede mål for indsamling af husholdningsaffald til genanvendelse, så er det nødvendigt at udbygge og udvikle bringeordningerne særligt for fraktionerne plast, metal og glas fra husholdningerne, der er fokus på i dette projekt. SF har desuden fokus på fraktionerne papir, sparerpærer, batterier og småt elektronikaffald de sidstnævnte fraktioner går i det følgende under betegnelsen øvrige fraktioner. RD og SGA konstaterer begge, at det er dyrt at opstille ekstra beholdere ved husstanden, at borgerne ikke ønsker flere beholdere i indkørslen, og at potentialet for at flytte fraktionerne fra dagrenovation til en særlig indsamling er begrænset. Derfor er det interessant at tilpasse og udvide den nuværende bringeordning for plast, metal, glas og eventuelt øvrige fraktioner. Dette vil ske gennem en økonomisk attraktiv ordning, uden flere beholdere ved husstanden, og hvor der eventuelt kan opnås en bedre kvalitet af de udsorterede fraktioner. Dette projekt vil udfordre, hvor langt det er muligt at nå ved at indsamle plast, metal, glas og eventuelt øvrige fraktioner gennem en bringeordning. Borgerne forventes at bidrage til affaldshåndteringen ved selv at bringe plast, metal, glas og eventuelt øvrige fraktioner til affaldsøerne og genbrugsstationen. Borgerne inddrages i projektet, og der udvikles og afprøves flere tiltag til at øge genanvendelsen. I dag benytter borgerne i Silkeborg og på Djursland bringeordningerne til meget af deres affald. Dog benytter de ofte lettere tilgængelige alternativer, hvis de oplever en besværlighed ved ordningen. I forhold til henteordninger kan bringeordninger opleves som mere besværlige at bruge. Der savnes initiativer, hvor det er forsøgt at gøre brugen af bringeordninger mindre besværlige, og dermed overvinde én af barriererne for at øge genanvendelsen gennem denne type ordning. 1 vin- og spiritusflasker, alle former for rengjorte emballageglas, rene øl/sodavandsdåser samt konservesdåser og rene plastflasker. Kilde: Reno Djurs

2 Formål Det overordnede formål med projektet er på Djursland såvel som i Silkeborg - at øge genanvendelsen kvantitativt (indsamlet mængde) og kvalitativt (kvalitet af indsamlede fraktioner) af plast, metal, glas og pap ved brug af bringeordninger under hensyn til økonomi i ordningerne. I Silkeborg ønskes det desuden at øge indsamlingen af papir og affald til særlig behandling (sparerpærer, batterier og småt elektronik) ved brug af bringeordninger. Den overordnede metode til at opnå målene er, at gøre det lettere for borgerne at benytte bringeordningerne. Dette sker ved i 3 testområder - at skabe en fælles identitet for affaldsøer og genbrugsstationer, hvor der sorteres efter det samme koncept. Borgerne vil bidrage med at udvikle og evaluere tiltag, der kan optimere sortering og midlertidig opbevaring i hjemmet. Hos RD gøres det ved at udvide den blandede fraktion fra kun at omfatte emballager, til at omfatte alt småt metal, plast og glas i husholdningsaffaldet (den endelige sammensætning af fraktionen er dog ikke fastsat og afhænger af dialogen med aftagerne). Stort affald af plast, metal og glas skal fortsat afleveres på genbrugsstationerne. Hos SF gøres det ved at udvide genbrugsøerne til at indsamle plast/metal, glas, papir, sparerpærer, batterier og småt elektronikaffald. Projektets mål og succeskriterier Målet for projektet er: At opnå en målbar reduktion af de tørre, genanvendelige fraktioner i restaffald At udvikle fremtidssikrede løsninger for bringeordninger og test af løsningerne i såvel by- som landområder i et tæt samarbejde med borgerne i forsøgsområderne. I fællesskab med borgerne er der fx afprøvet og evalueret følgende tiltag: o Borgernes egne opsamlingssystemer o Brug af klistermærker til at identificere fraktioner i hjemmet o Synlighed og tilgængelighed til opsamlingssystemet o Brug af fotos og hjemmeside til at kommunikere borgernes løsninger i hjemmet o Afprøvning af forskellige sække/kasser til opsamling af plast, metal og glas i husholdningen At kortlægge fordele og ulemper ved afsætning af forsøgsordningernes fraktioner sammenlignet med de nuværende fraktioner At skabe et idékatalog med borgernes egne forslag til indretning af individuelt tilpassede løsninger i hjemmet samt rutiner/processer i hjemmene, der gør øget sortering og genanvendelse nemmere. Idékataloget kan bruges af ansøgerne såvel som andre kommuner/forsyningsselskaber. At projektets resultater kan anvendes direkte af andre kommuner/forsyningsselskaber Succeskriterierne er: En målbar reduktion i restaffaldet af emballager på 60 % og af andet metal og plast på 40 %. 2

3 I Silkeborg er målet desuden en reduktion i restaffaldet af papir på 40 % og af eventuelle sparerpærer, batterier og småt elektronik på 50 % Faser og aktiviteter Projektet har tre faser; forberedelse, drift og evaluering. I forberedelsesfasen udarbejdes en forsøgsplan, og der indhentes tilbud om og indkøbes materiel til forsøget. Der skabes en dialog med mulige aftagere om, hvordan de vurderer de mulige nye fraktioner. Der foretages en 0-punktsmåling, hvor den nuværende mængde og sammensætning af restaffaldet analyseres. Slutligt foretages telefoninterviews med et udpluk af borgere i forsøgsområderne, for at klarlægge deres forventninger og ønsker til en kommende ordning. Herefter udarbejdes sorteringsvejledninger samt øvrig information til nemmere sortering på baggrund af dialog med borgere og aftagere. Sorteringsvejledning og øvrig information og materialer til forsøgsordningen udleveres til borgerne i forsøgsområderne. I driftfasen afprøves de forskellige forsøgsordninger og der drives en dialogplatform med borgerne i forsøgsområderne. I evalueringsfasen foretages driftsundersøgelser (affaldsanalyser) af forsøgsordningerne og kvaliteten af det indsamlede affald vurderes i dialog med mulige aftagere. Der foretages en endelig evaluering fra borgernes side gennem fokusgruppeinterviews med et udvalg af de borgere, som i forberedelsesfasen indgik i telefoninterviews. Projektets resultater rapporteres og formidles til andre kommuner/forsyningsselskaber. De dele af projektet, som inddrager borgerne i udviklingen, vil ske under rådføring med en ekspert i borgerinddragelse. FORBEREDELSESFASEN Aktivitet F1. Udvælgelse af forsøgsområder og opstilling af forsøgsplan RD udvælger et lokalområde med ca. 400 husstande, og tilstræber at udvælge et område, hvor alle borgerne primært bruger én genbrugsstation. I forsøgsområdet opstilles nye kuber med den blandede fraktion (småt plast, metal og glas). På genbrugsøerne erstatter de nye kuber den gamle kube til emballager i plast, metal og glas. På genbrugsstationen bliver den nye container et supplement til containerne til hård plast, plastdunke og jern og metal. Den eksisterende beholder til glasemballage på genbrugsstationerne fjernes. SF udpeger to forsøgsområder hvert af disse er beliggende omkring et mindre bysamfund med under 100 husstande. I hvert af disse områder findes én genbrugsø, der naturligt vil blive benyttet af nærliggende landområder. Det ene område udpeges tæt ved en genbrugsstation, mens der fra det andet område vil være langt til nærmeste genbrugsstation. 3

4 Det er hensigten, at de to genbrugsøer udstyres med kuber/beholdere til opsamling af fraktionerne: plast/metal, papir, pap, (glas er der allerede), sparerpærer, batterier og småt elektronik. Aktivitet F2. Afsætningsmuligheder Projektet undersøger og vurderer mulighederne for at afsætte de indsamlede fraktioner hvad enten de er indsamlet som rene kildesorterede materialer, hvilket er tilfældet fra SF eller de er indsamlede som blandede fraktioner, som det er tilfældet hos RD. Der tages henvendelse til mulige aftagere. De mulige aftagere spørges, hvorvidt de kan aftage de udsorterede fraktioner herunder den blandede fraktion med småt metal, plast og glas, der eventuelt kan være opsamlet i poser/sække. Vil det påvirke prisen? Er der nogen typer af affald, som de ikke ønsker at modtage? Er de positive overfor emballeret affald? Skal der være krav om emballering? På baggrund af kontakten til de mulige aftagere laves en samlet vurdering af mulighederne for at afsætte de indsamlede fraktioner kildesorterede / blandede / og eventuelt emballerede. Aktivitet F3. Indkøb af materiel RD har allerede i dag kuber stående ved affaldsøerne til opsamling af en blandet fraktion af emballager (glas, metal og plast). Kuberne skal tilpasses til at kunne opsamle en udvidet fraktion bestående af emballager samt andet småt glas, metal og plast eventuelt skal kuberne tilpasses, så de sorterede fraktioner kan lægges direkte i kuberne, også selvom de er opsamlet i en pose eller sæk. Det er maksimalt fire affaldsøer, hvor én af kuberne skal have justeret indkaståbningen alternativt kan en anden kube sættes op. Til den genbrugsplads, der naturligt benyttes af borgerne i det udvalgte forsøgsområde, indkøbes en ekstra container, der forberedes til opsamling af en blandet fraktion af plast, metal og glas. I Silkeborg anskaffes ekstra kuber/beholdere til de to genbrugsøer til opsamling af fraktionerne plast/metal, papir, pap, sparepærer, batterier og småt elektronikaffald. Projektet vil på baggrund af de tilbagemeldinger, der indhentes fra interviews med borgerne undersøge mulighederne for at indkøbe særlige sække til opsamling af de genanvendelige fraktioner, som skal afleveres i bringeordningerne. Poser/sække kunne eventuelt udvikles i samarbejde med plastposeproducent (f.eks. TrioPlast). Poser/sække skal være lette at lukke og må ikke være en barriere for afsætning af opsamlede fraktioner. Aktivitet F4. Nulpunktsmåling affaldsanalyse 1 Nulpunktsmålingens formål er at bestemme mængden af småt metal, plast, glas og øvrige fraktioner, som i dag bortskaffes med restaffaldet. Dette er en forudsætning for at kunne måle effekten af ordningen efter forsøget. RD udvælger et område på ca. 200 husstande ud af de 400 husstande i forsøgsområdet på Djursland - til undersøgelse af restaffald. 4

5 Tilsvarende udvælger SF to områder á hver ca. 100 husstande, hvorfra affaldet også indsamles til en affaldsanalyse. Affaldet svarer til en uges affald. Restaffald indsamles og køres direkte til RD hal for sortering af affaldet. Affaldet sorteres af Konsulentens personale. Affaldet sorteres, vejes og registreres efter sorteringslister, som godkendes af RD og SF. Aktivitet F5. Telefoninterviews Forud for etablering af forsøgsordningen afholdes telefoninterviews med borgere i forsøgsområderne. Gennem interviewene afdækkes: Hvilke fraktioner borgerne selv mener, at de vil bidrage til at sortere fra til genanvendelse og hvor stor en andel af de enkelte fokusmaterialer, de selv regner med at sortere fra i egen husholdning Hvilket materiel de kunne tænke sig blev udleveret, og om de har ønsker til de mærkater, som vil blive udleveret Hvilken viden de skal have for bedre at kunne sortere affaldet en oplysning der så vidt muligt vil blive indarbejdet i informationsmaterialet Hvor vigtigt det er for borgerne at sortere genanvendelige fraktioner fra til genanvendelse Hvordan vil de forholde sig til krav om emballering Ønsker med hensyn til forsøget herunder hvilke udfordringer de imødeser De interviewede spørges om de har lyst til at indgå i en gruppe, som efter forsøget er med til at evaluere forsøget sammen med RD/SF. Aktivitet F6. Information og materialer Der udarbejdes følgende information og materialer: En folder der generelt beskriver, at RD hhv. SF gennemfører forsøg i de udpegede områder. Folderen beskriver desuden formålet og målet er med forsøget, ligesom der også vil være en beskrivelse af forsøget. En sorteringsvejledning, der fortæller hvorledes affaldet skal sorteres. Mærkater, som kan påklistres borgernes egne kasser til sortering (mærkaterne omfatter også andre fraktioner end småt metal, plast og glas fx batterier, elektronik, sparerpærer). Mærkaterne fortæller også hvor fraktionen skal bringes til; kuber og/eller genbrugsstation). SF har tidligere fået udarbejdet lignende mærkater og det er hensigten at udvide disse med mærkater for blandede fraktioner. Evt. kasser/poser til sortering er i sig selv informationsbærende og indgår som en del informationen. Borgerne får udleveret information og materialer umiddelbart inden forsøgets start. Det tilstræbes, at informationen giver borgerne den nødvendige viden til at komme i gang med sorteringen. Information og 5

6 materialer vil så vidt muligt også inddrage de konkrete ønsker, som borgerne giver udtryk for i forbindelse med de indledende kvalitative interviews. Informationsmaterialet henviser til den platform, hvor borgerne kan dele deres løsninger (se aktivitet 2). SF hyrer et bureau til at forestå den endelige redigering af tekst og billedmateriale samt til at sikre tryk af materialet. Folder, sorteringsliste, mærkater + eventuelle kasser og poser til sortering husstandsomdeles til alle forsøgshusstande umiddelbart inden forsøget. Alle borgere vil således have modtaget information, så de er forberedt inden forsøget sættes i gang. DRIFTFASEN Aktivitet D1. Kommunikationsplatform Det foreslås at etablere en form for platform, som danner rammerne for dialogen mellem RD/SF og borgerne. Formålet med platformen er, at alle borgere i forsøgsområdet har mulighed for at: Diskutere forskellige løsninger til egne opsamlingssystemer Diskutere synlighed, brugervenlighed og tilgængelighed af opsamlingssystemer Komme med forslag om og forbedringer til materiel, som RD/SF kan forsyne dem med (klistermærker, kasser mv.). Lægge indlæg med billeder og beskrivelser op af deres egne løsninger i hjemmet samt erfaringerne med disse og diskutere egne og andres indlæg. Stille spørgsmål om forsøgsordningen til RD/SF Materialet som helhed (billeder, indlæg, spørgsmål, kommentarer mv.) kan bruges som input i evaluering af ordningen samt som baggrund til idékataloget. EVALUERINGSFASEN E1. Driftmåling Efter forsøgets afslutning så gennemføres endnu en affaldsanalyse. Denne undersøgelse kaldes i det følgende driftmåling. Driftmåling foretages i alle tre forsøgsområder. Driftmålingen gennemføres efter samme metodik som nulpunktsmålingen, jf. Aktivitet F4. Fra hvert område køres restaffald til RD, hvor affaldet sorteres, vejes og registreres. De tørre, genanvendelige fraktioner bliver indsamlet og sorteret samme sted. Resultatet af denne aktivitet bliver for hvert af de tre områder en opgørelse af: 6

7 Mængde og sammensætning af indsamlede fraktioner og kombinationer heraf. Mængde og sammensætning indsamlet restaffald herunder en fordeling af hvor mange genanvendelige fraktioner, der stadig ligger tilbage i restaffaldet. Sammenligning med potentialet af genanvendelige fraktioner fra nulpunktsmålingen, hvilket viser: o Hvor meget det er lykkedes at sortere fra restaffald til de særlige indsamlingsordninger o Hvor stor en del af de indsamlede fraktioner, der må stamme fra andre ordninger (f.eks. genbrugspladsen). På denne måde kan det ses, hvor meget bringeordningerne kan bidrage til øge indsamlingen til genanvendelse. Fra hvert område udtages en prøve af de fraktioner, som skal afsættes, til brug i kvalitetsvurdering af fraktionerne. Aktivitet E2. Kvalitetsvurdering I forberedelsesfasen har de mulige aftagere givet deres indledende vurdering af de fraktioner, som afprøves i forsøgsområderne på Djursland og i Silkeborg. I driftmålingen udtages prøver af det affald, som er indsamlet i de udvidede bringeordninger. Prøverne danner baggrund for aftagernes endelige vurdering af fraktionernes kvalitet herunder vurdering af pris og evt. nye krav til fraktionerne. Kvalitetsvurderingen indgår i vurderingen af forsøgene. Aktivitet E3. Fokusgruppe Når forsøgene er afviklet, så inviteres de borgere, som i telefoninterviewsne gav tilsagn til at indgå i en fokusgruppe, til et møde, hvor forsøgsordningerne evalueres. På mødet har borgerne mulighed for at give deres endelige vurdering af de ordninger, som de har været med i samt forslag til ændringer og forbedringer. Disse inputs indgår i evalueringen af ordningen. Aktivitet E4. Rapportering og formidling Rapport Der udarbejdes en rapport, som beskriver erfaringerne med projektet. I rapporten indgår: - Resultat af nulpunkts- og driftmåling. Hvor stor en andel af de tørre, genanvendelige materialer er det lykkedes at fjerne fra restaffaldet. Og vigtigt - Er målet nået? - Anbefalinger til RD hhv. SF om ændringer og forbedringer til forsøgsordningen på baggrund af dialogen med borgerne samt affaldsanalyserne - Forslag til idékatalog, som RD og SF kan uddele i deres opland når ordningerne udvides til at omfatte hele oplandet. Idékataloget kan også bruges af andre selskaber. Seminar RD vil i samarbejde med SF formidle projektets resultater gennem de lokale og nationale netværk, som begge parter indgår i. Der afholdes et afsluttende seminar hos RD. Der inviteres til seminaret gennem RDs 7

8 netværk, samt gennem miljøstyrelsen (hjemmeside, nyhedsbrev). På seminaret præsenteres følgende emner omkring ordningen - Forhold omkring kuber og genbrugsstation - Det samlede koncept - Muligheder for afsætning - Udleveret information og materialer - Proces med borgerinddragelse - Idékatalog - Effekt affaldsanalyser Konsulenten vil bidrage til formidlingen på seminaret. Artikler Der udarbejdes evt. artikler om forsøgsordningens resultater til fx Teknik og Miljø. Konsulenten bidrager til artiklerne. 1. Tidsplan Aktivitet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar 1. Udvælgelse af forsøgsområder 2. Dialog med borgerne 3. Informationsmateriale 4. Nulpunktsmåling af affald 5. Materiel 6. Asætningsmuligheder 7. Driftsmåling af affald 8. Rapportering og formidling 9. Projektledelse 10. Møder 8

9 2. Budget Timer Konsulent Udlæg Udlæg Aktivitet RD SF SK Bureau Senior Junior Sort.sleder Sorterer Materiel Projekt 1. Forberedelse F.1. Opstilling af forsøgsplan arbejdsgruppe F.2. Afsætningsmuligheder F.3. Indkøb af materiel kuber á F.4. Nulpunktsmåling: F4 indsamling og transport Transport af affald til RenoDjurs F4 - sortering personer 5 dage hos Reno Djurs F4 - Data og tabellering leje af hal F.5. Telefoninterviews 2 32 F.6. Information Drift D.1. Kommunikationsplatform Borgerhenvendelser Evaluering E.1. Driftsmåling: E1 indsamling og transport Transport af affald til RenoDjurs E1 - sortering personer 5 dage hos Reno Djurs E1 - Data og tabellering leje af hal E.2. Kvalitetsvurdering E.3. Fokusgruppeinterview Arbejdsgruppe 4. Rapportering og formidling Rapport Artikler formidling Projektledelse Møder følgegruppemøder I alt

Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi

Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi Side 1 af 8 Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi For at ansøgningen kan behandles, skal samtlige punkter i ansøgningsskemaet udfyldes. Ansøgningsskemaer

Læs mere

Øget genanvendelse i henteordninger

Øget genanvendelse i henteordninger Bilag 8 Uddybning af baggrund og aktiviteter i projektbeskrivelsen 28. november 2014 Øget genanvendelse i henteordninger 1. Baggrund Silkeborg Forsyning og Affald 1 (SF) og Silkeborg Kommune (SK) har det

Læs mere

Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs

Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs DAKOFA 9. februar 2016 Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs Projektet Formål: At øge genanvendelsen af plast, metal, glas og pap ved brug af bringeordninger

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi

Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi Side 1 af 8 Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi For at ansøgningen kan behandles, skal samtlige punkter i ansøgningsskemaet udfyldes. Ansøgningsskemaer

Læs mere

1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald

1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald 1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald 2. Kort beskrivelse af projektet Herning Kommune har et ønske om at det skal

Læs mere

Mere genanvendelse i bringeordninger

Mere genanvendelse i bringeordninger Mere genanvendelse i bringeordninger Forsøg med bringeordninger i Lemming, Serup og Mørke Econet AS Udarbejdet af: Claus Petersen, Casper Mayland, Julie Priess Hansen Dato: Marts 2016 Projekt: 543 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser J.nr. MST-7759-00109 Econet AS Projektnr: A396 Dato: December 2010 rev 004 1 Indhold FORORD

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere

Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere Den 12. juli 2012 Init. CBP/BEB Sagsnr. 12-01061 Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere Baggrund Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Øget genanvendelse i henteordninger

Øget genanvendelse i henteordninger Silkeborg Genbrug og Affald A/S Øget genanvendelse i henteordninger DAKOFA 05/04/2016 Disposition Projektets målsætning Projektramme Resultater Kundernes vurdering Konklusion 1 Projektets målsætning Specifikke

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Del 1 Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 6. maj 2011 Projekt nr.: A418 Indhold 1 INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 1.2 LOKALISERING 1 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 2 Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald Nedenstående er en kort sammenfatning af udenlandske erfaringer

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 4. december 2012 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager I dag indsamles glasflasker, emballageglas, plastflasker og øl- og sodavandsdåser

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Udtræk af data for kommunens WEEE fra hhv. Affaldsdatasystemet (ADS) og Dansk Producent Ansvars-System (DPA-System).

Udtræk af data for kommunens WEEE fra hhv. Affaldsdatasystemet (ADS) og Dansk Producent Ansvars-System (DPA-System). Spørgsmål til kommuner omkring indsamling og indberetning af WEEE/EEE: Fysiske interviews/telefoninterviews Dette intereview er en del af Miljøstyrelsens projekt omkring kommunernes håndtering af elektronikaffald.

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse

Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse Torvegade 74, 6700 Esbjerg Til beboerne i Tjæreborg Maj 2016 Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse Vi er 2/3 gennem forsøget med at finde vejen til 50 % genanvendelse af husholdningsaffald, og tallene

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland

Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland og Claus Petersen Dato: 5. juni 2017 Projekt: 620 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Fremgangsmåde...

Læs mere

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Den nationale ressourcestrategi, som kom i efteråret 2013 og sætter de samlede mål for

Læs mere

NOTAT. Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner. Dato: 27. juni Bestyrelsen. Administrationen

NOTAT. Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner. Dato: 27. juni Bestyrelsen. Administrationen NOTAT Dato: 27. juni 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner Om oversigten Dette notat giver et kort overblik over nuværende og planlagte

Læs mere

Resultater fra Rudersdal Kommunes borgerevaluering

Resultater fra Rudersdal Kommunes borgerevaluering BILAG 2 Resultater fra Rudersdal Kommunes borgerevaluering Primo januar 2017 udsendte Rudersdal Kommune et spørgeskema til borgerne i to forsøgsområder. I det ene område har hver husstand fået udleveret

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

NYT FRA PILOTFORSØGET

NYT FRA PILOTFORSØGET NYT FRA PILOTFORSØGET DECEMBER 2012 GODT I GANG! Kære pilotdeltager Du har nu været i gang med at sortere affald til genbrug i godt fire måneder, og vi håber, at det er blevet en del af din dagligdag.

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Madam Skrald nemt og bekvemt. v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune

Madam Skrald nemt og bekvemt. v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune Madam Skrald nemt og bekvemt v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune Hvad vil vi fortælle om i dag -Hvorfor Madam Skrald -Processen -Brugerdreven innovation -Foreløbige resultater -Udestående

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvorfor

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

Affaldsplanen blev udarbejdet i et tæt samarbejde mellem de seks ejerkommuner i affaldsselskabet I/S AffaldPlus og selve affaldsselskabet.

Affaldsplanen blev udarbejdet i et tæt samarbejde mellem de seks ejerkommuner i affaldsselskabet I/S AffaldPlus og selve affaldsselskabet. Ændret affaldsordning i Ringsted Kommune. Sag nr. 17/670 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning I januar 2011 traf Byrådet beslutning om, hvorledes den fremtidige affaldsordning for enfamilieboliger skulle

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Projekt SAGA II tekstiler, drikkekarton og plastaffald

Projekt SAGA II tekstiler, drikkekarton og plastaffald Projekt SAGA II tekstiler, drikkekarton og plastaffald Udført af for ejerkommunerne Haderslev, Vejen, Kolding og Tønder. I perioden 01. maj 2014 16. december 2014 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Målsætninger...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

S.A.G.A. II S.A.G.A. II. Velkommen til borgermøde vedrørende projekt. Sortering Af Genanvendeligt Affald. Holsted den 10.

S.A.G.A. II S.A.G.A. II. Velkommen til borgermøde vedrørende projekt. Sortering Af Genanvendeligt Affald. Holsted den 10. Velkommen til borgermøde vedrørende projekt Holsted den 10. april 2014 Tekstilaffald, drikkekartoner og plast Sortering Af Genanvendeligt Affald Dagsorden Velkomst Erfaringer fra SAGA I Muligheder i SAGA

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Oversigt over forsøgsområder

Oversigt over forsøgsområder Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Oversigt over forsøgsområder Fællesbilag Bilag 1 til alle delrapporter TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Bilag 1 Oversigt

Læs mere

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 PROGRAM 1. Velkomst - rammerne for det fælles affaldsprojekt 2. Erfaringer fra forsøg med affaldssortering 3. Anbefaling til et nyt indsamlingssystem

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer

Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Mængde og sammensætning for boliger og sommerhuse Udarbejdet for Nomi4s i/s Econet AS Udarbejdet af: Anne Steffensen, Ole Kaysen, Claus Petersen Dato:

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Kravspecifikation Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger

Kravspecifikation Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger Bilag 1 til kontrakt Cirkulær Økonomi & Affald Ref. LLN Den 3. april 2017 Kravspecifikation Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger 1. Baggrund

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Dato: 10. juli 2017 ABJ Emne: Storskralds- og haveaffaldsordning i Ringsted Kommune

Dato: 10. juli 2017 ABJ Emne: Storskralds- og haveaffaldsordning i Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune har anmodet AffaldPlus om beskrivelse af en ordning for indsamling af storskrald og haveaffald, svarende til ordningen som Slagelse Kommune tidligere i år har besluttet indført.

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014 Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.60 Fælles formål. Bygnings- og Boligregistret

Læs mere

Kortlægning af omfanget af etablerede indsamlingsordninger for plastemballageaffald og metalemballageaffald fra husholdninger i danske kommuner

Kortlægning af omfanget af etablerede indsamlingsordninger for plastemballageaffald og metalemballageaffald fra husholdninger i danske kommuner Kortlægning af omfanget af etablerede indsamlingsordninger for plastemballageaffald og metalemballageaffald fra husholdninger i danske kommuner Udarbejdet af Kathe Tønning, Teknologisk Institut, 2008 1

Læs mere

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen.

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen. 17-04-2015 Tom Hansen Direkte: 7257 7868 Mail: tha@jammerbugt.dk Sagsnr.: 07.00.01-P15-1-13 Høringssvar til forslag til Affalds- og Ressourceplan 2014-2024 1. Indledning. Forslag til Affalds- og Ressourceplan

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 54 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 Side 2 af 54 Side 3 af 54 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 Q/markedsanalyse Låsbygade 65 6000 Kolding Tlf. 75 50 39 60 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Sammenfatning...4 1.1. Dagrenovation...4 1.2. Hjemmekompostering...4

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD REGLER FOR ERHVERVSAFFALD Vejledning til virksomheder Genanvendeligt erhvervsaffald Genanvendeligt erhvervsaffald er for eksempel: pap, papir, plastfolie og flasker/glas fra erhverv. Delvist liberalt marked

Læs mere

Uforløste potentialer på genbrugsstationen

Uforløste potentialer på genbrugsstationen Uforløste potentialer på genbrugsstationen - med fokus på småt brændbart Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland Dato: 29. februar 2016 Projekt: 542 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Indledning...

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Mere genanvendelse i henteordninger

Mere genanvendelse i henteordninger Mere genanvendelse i henteordninger Forsøg med henteordninger i Kjellerup og Sejs i Silkeborg Kommune Econet AS Udarbejdet af: Claus Petersen, Julie Priess Hansen, Casper Mayland Dato: Marts 2016 Projekt:

Læs mere

Takster for husholdningsaffald

Takster for husholdningsaffald Holbæk forsyning Takster for husholdningsaffald Gebyrskema for husholdning Gebyrene er gældende fra 1. januar 2016 i henhold til regulativ for husholdningsaffald Gebyrer 2015 Gebyrer 2016 Grundgebyr fordelt

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Undersøgelse af restaffald fra to områder med etageboliger

Undersøgelse af restaffald fra to områder med etageboliger Undersøgelse af restaffald fra to områder med etageboliger Kildager og Retortvej Undersøgelsen er udført for Københavns Kommune Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland og Claus Petersen Dato: 6. juli 2017

Læs mere

Notat. 6. juli 2012. Øget genbrug fra private husstande

Notat. 6. juli 2012. Øget genbrug fra private husstande Notat Faxe Affald A/S CVR-nr. 34 08 47 42 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 6. juli 2012 Øget genbrug fra private husstande

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Affaldsanalyse Aarhus Midtby

Affaldsanalyse Aarhus Midtby Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Affaldsanalyse Aarhus Midtby Januar 2014 Teknologisk Institut Kathe Tønning

Læs mere

Sortering af dagrenovation. Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard

Sortering af dagrenovation. Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard Sortering af dagrenovation Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard Affaldssortering Sortering af dagrenovation i madaffald og restaffald blev opstartet januar 1997. Hos alle de husstande i gl. Grindsted

Læs mere

Affaldsanalyse i Køge fase 2 og opsamling

Affaldsanalyse i Køge fase 2 og opsamling Affaldsanalyse i Køge fase 2 og opsamling Affaldsanalyse udarbejdet for Køge Kommune! Econet AS Udarbejdet af: Freja Lerche og Claus Petersen Dato: 24. juni 2016 Projekt: 580 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Kommentarer til byrådsindstilling om ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune

Kommentarer til byrådsindstilling om ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune DIREKTIONEN Affald Århus/Privataffald Bautavej 1 8210 Århus V Deres ref.: Vores ref.: POL Århus V. Den 26. juli 2007 Kommentarer til byrådsindstilling om ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune

Læs mere