Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer"

Transkript

1 Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Mængde og sammensætning for boliger og sommerhuse Udarbejdet for Nomi4s i/s Econet AS Udarbejdet af: Anne Steffensen, Ole Kaysen, Claus Petersen Dato: 14. december 2015 Projekt: 554

2 Indholdsfortegnelse 1. Forord Om undersøgelsen Baggrund og Formål Stikprøvestørrelse og -fordeling Fremgangsmåde Rapportens opbygning Opsamling Enfamilieboliger Enfamilieboliger i byområder Enfamilieboliger i landområder Etageboliger Sommerhuse Resultater Enfamilieboliger. Sammensætning Enfamilieboliger byområder Enfamilieboliger landområder Etageboliger. Sammensætning Sommerhuse. Sammensætning Sammenligning 2006, 2011 og Sammenligning enfamilieboliger, by Sammenligning enfamilieboliger land Sammenligning - etageboliger Sommerhuse - sammenligning

3 1. Forord Denne rapport er udarbejdet for Nomi4s. Rapporten fremlægger resultaterne af en affaldsanalyse gennemført i kommunerne Holstebro, Lemvig, Skive og Struer i maj Undersøgelsen er gennemført af Econet. Affaldsundersøgelsens formål er at tilvejebringe opdaterede data om mængden og sammensætningen af dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer kommuner. Projektet er gennemført af Claus Petersen (projektleder) sammen med Andreas Kortegaard, der har været ansvarlig for gennemførelsen af den praktiske affaldsanalyse. Anne Tolstrup Steffensen har sammenskrevet analyseresultaterne. 2. Om undersøgelsen I dette kapitel beskrives baggrund og formål for projektet herunder undersøgelsens stikprøvestørrelse. Desuden fremgår det, hvorledes rapporten er opbygget. 2.1 Baggrund og Formål Nomi4s har ønsket at få opdaterede data på mængde og sammensætning af dagrenovation i deres interessentkommuner. Interessentkommunerne udgøres af Holstebro Kommune, Lemvig Kommune, Skive Kommune og Struer Kommune efterfølgende omtalt som Holstebro, Lemvig, Skive og Struer. Den seneste kortlægning af dagrenovationens sammensætning i kommunerne er fra Affaldsanalyserne skal synliggøre potentialet for yderligere sortering og eventuel nyttiggørelse af udvalgte fraktioner i dagrenovationen. Endvidere skal dataene kunne bruges til at beregne affaldssammensætningen i kommunerne som helhed. Mængde og sammensætning af dagrenovation i 2015 (nærværende rapport) sammenholdes med data for Stikprøvestørrelse og -fordeling I undersøgelsen er dagrenovation fra enfamilieboliger i byområder, etageboliger og sommerhuse fra Holstebro, Lemvig, Skive og Struer blevet undersøgt. Endvidere er dagrenovation fra enfamilieboliger i landområder i Holstebro/Skive/Struer undersøgt. 1 Dagrenovation i Holstebro, Struer og Lemvig. Mængde og sammensætning for boliger og sommerhuse. Brændværdi af blandet dagrenovation. Rapport udarbejdet for nomi i/s og NVRaffald i/s,

4 Holstebro, Skive og Struer har et volumenbaseret dagrenovationsgebyr. I Lemvig er afregningen af dagrenovation vægtbaseret. I Holstebro, Lemvig og Struer har alle husstande i enfamilieboliger en todelt beholder til opsamling af hhv. papiraffald og metal-/plastemballage. I Skive har alle husstande i enfamilieboliger en beholder til papir. I såvel Holstebro, Struer og Lemvig er der opstillet affaldsøer i nærheden af områder med boligblokke. Borgere i etageboliger har mulighed for at aflevere op mod 10 forskellige fraktioner, heriblandt de genanvendelige fraktioner papir, pap, plast, glas og metal. Nomi4s har ønsket, at undersøgelsen skal omfatte alle tre boligtyper (enfamilieboliger i byområder, etageboliger samt sommerhuse) fra hver af de fire kommuner. Desuden tre områder med enfamilieboliger i landområder. Det drejer sig om i alt 15 områder. Af Tabel 2-1 ses, hvor mange enheder af hver boligtype, der indgår i undersøgelsen. Tabel 2-1 Sammensætning af boligtyper i undersøgelsens stikprøver. Antal husstande 2015 Boligtype Holstebro Lemvig Skive Struer I alt Enfamiliebolig (by), Enfamiliebolig (land), Etagebolig (by) Sommerhuse, 2 uger Enheder i undersøgelsen Stikprøvestørrelsen er størst for etageboliger i byområder, hvor affaldet samles én gang ugentligt. Fra enfamilieboliger i byområder har stikprøven for hvert område været på ca. 75 husstande, der alle får indsamlet affaldet hver anden uge. Den samlede stikprøve for enfamilieboliger i landområder omfatter ca. 100 husstande. De tre områder i landområde betragtes som ét område. I alt indgik affald fra husstande/boliger i undersøgelsen. Affald fra helårshuse er indsamlet og sorteret i foråret Affald fra sommerhuse samt et mindre område med enfamilieboliger i Lemvig er indsamlet og sorteret primo august Fremgangsmåde I forbindelse med den senest forudgående tømning af dagrenovation blev affaldsbeholderne foret med et plastindlæg. Dette plastindlæg blev efterfølgende taget ud, lukket og mærket med en identifikationskode, hvorefter de indsamlede sække blev kørt til Econets sorteringshal på Amager. Her blev de sorteret af Econets personale i henhold til nedenstående sorteringsliste, som er inddelt i følgende materialefraktioner: 1. Madaffald 2. Køkkenrullepapir 3. Pizzabakker 4. Nedfaldsfrugter 5. Haveaffald 4

5 6. Dyremøg 7. Hundelorte 8. Døde dyr 9. Kattegrus 10. Rent papir* 11. Rent pap og karton* 12. Plastfolie 13. Plastemballage* 14. Andet plast 15. Glasemballage* 16. Metal 17. Metalemballage 18. Tekstiler 19. Blandingsemballage* 20. Bleer 21. Andet dagrenovation 22. Andet brændbart* 23. Ej brændbart 24. Farligt affald* 25. Væsker 26. Trykimprægneret træ 27. Batterier og WEEE* Efter sorteringen blev fraktionerne vejet og registreret. Materialefraktioner markeret med *) blev efterfølgende sorteret i en række underfraktioner (kaldet finsortering), så sammensætning og kvalitet af disse kunne bestemmes. I alt er der sorteret ca kg dagrenovation i forbindelse med undersøgelsen. 2.3 Rapportens opbygning I kapitel 2 præsenteres de overordnede resultater fra grovsorteringen af affaldet. Resultatet sammenholdes desuden med resultatet for en lignende undersøgelse fra I kapitel 3 gennemgås, hvorledes er undersøgelsen er tilrettelagt og hvorledes affaldet er sorteret i fraktioner. I kapitel 4 vises for hver af de fire boligtyper mængde og sammensætning af indsamlet dagrenovation for de respektive områder. I resultattabellerne indgår alle 27 fraktioner, som affaldet er sorteret ud efter. Der er udarbejdet en særlig bilagsrapport, som ikke er vedlagt denne rapport. Bilagsrapporten er udarbejdet som et internt notat til Nomi4s. Bilagsrapporten indeholder en række meget detaljerede opgørelser, som ikke formodes at have almen interesse. Det drejer sig om følgende: Tabel 1-12 Her vises, hvilken betydning beholderstørrelsen har på mængde og sammensætning af dagrenovation fra de respektive boligtyper og områder. Det er alene affald fra enfamilieboliger og sommerhuse, der er undersøgt på denne måde. Tabel

6 Tabellerne viser, hvilken indflydelse husstandsstørrelsen har på mængde og sammensætning af dagrenovation. Det er alene affald fra enfamilieboliger, der er analyseret på denne måde. Tabel Den relative fordeling af sammensætningen for 12 fraktioner er her vist efter boligtype og kommuner. Vi kalder denne del for finsortering, fordi vi her tager den givne fraktion og sorterer den ud i et antal delfraktioner. Tabel Her foretages en sammenstilling af resultaterne for undersøgelserne i 2011 hhv. i Da affaldet er sorteret efter forskellige lister i de to undersøgelser, så foretages sammenstillingen efter de kriterier, der blev anvendt i undersøgelsen i Opsamling Mængde og sammensætning af dagrenovation fra boliger enfamilieboliger (i hhv. by- og landområder), etageboliger og sommerhuse i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer kommuner (2015) er kortlagt. En tilsvarende undersøgelse blev gennemført i I undersøgelsen fra 2011 var det alene kommunerne Holstebro, Lemvig og Struer, der indgik. Når de resultater fra de to undersøgelser sammenholdes, så vil der altså ikke være data for Skive De udvalgte områder er forskellige i de to undersøgelser. Indsamling af dagrenovation i Holstebro, Skive og Struer Kommuner er volumenbaseret, hvorimod indsamling af dagrenovation i Lemvig Kommune er vægtbaseret. 3.1 Enfamilieboliger I undersøgelsen indgår der enfamilieboliger i by- henholdsvis landområder Enfamilieboliger i byområder Af Oversigt 1 fremgår det, hvor meget dagrenovation en husstand i en enfamiliebolig i byområder i gennemsnit frembringer om ugen i 2015 hhv. i Den største mængde dagrenovation pr. uge finder vi i Holstebro Kommune og den mindste i Lemvig. Oversigt 1 Dagrenovationsmængde i enfamilieboliger (byområder). Kg/husstand/uge Enfamilieboliger Holstebro Lemvig Skive Struer ,35 5,21 7,93 7, ,5 7,0 n.a 8,9 Der fremgår, at Holstebro er mængden af dagrenovation fra enfamilieboliger tilsyneladende større i I Lemvig og i Struer er mængden af restaffald tilsyneladende faldet fra 2011 til

7 For Holstebro skyldes stigningen primært, at der forekommer 0,5 kg mere madaffald i 2015 end i 2011, men mængden af genanvendelige materialer 2 i dagrenovationen er også steget. For Lemvig og Struer gælder, at mængden af genanvendelige materialer stort set er uforandret. Der ses et fald i mængden af madaffald og restaffald. Figur 1 viser mængden og sammensætningen af dagrenovation indsamlet fra fire områder ét område i hver af de fire kommuner Kg/husstand/uge Holstebro Lemvig Skive Struer Madaffald mv. Papir Pap Plast Glas Metal Farligt affald mv Restaffald Figur 1. Mængde og fordeling af dagrenovation (restaffald) fra enfamilieboliger i fire områder med bymæssig bebyggelse. Kg pr. husstand pr. uge. I Figur 1 er de 27 fraktioner, som affaldet er sorteret i, aggregeret i 8 hovedfraktioner. De 27 fraktioner fremgår af afsnit 2.2, hvor hver fraktion har fået et nummer fra De 8 hovedfraktioner består af følgende fraktioner (nr.): Madaffald mv.: 1 og 2 Papir: 10 Pap: 11 Plast: 12, 13 og 14 Glas: 15 Metal: 16 og 17 Farligt mv.: 24, 26 og 27 Restaffald: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23 og 25 Sammensætningen af dagrenovation fordelt på de 27 fraktioner fremgår af Tabel 4-1 og Tabel Ved definitionen af genanvendelige materialer er der taget udgangspunkt i den afgrænsning, der er foretaget i rapporten for 2011 og som også er anvendt i forbindelse med sammenligningen af data for 2011 og 2015 jf. kapitel 4. 7

8 3.1.2 Enfamilieboliger i landområder Af Oversigt 2 fremgår det, hvor meget dagrenovation en husstand i en enfamiliebolig i landområder i gennemsnit frembringer om ugen i 2015 hhv. i Skive Kommune indgik ikke i 2011-undersøgelsen. Oversigt 2 Dagrenovationsmængde i enfamilieboliger (Landområder). Kg/husstand/uge Enfamilieboliger Holstebro Lemvig Skive Struer ,54 n.a 10,52 7, ,16 1) n.a n.a 9,16 1) 1) I 2011-undersøgelsen blev mængden af dagrenovation i landområder beregnet for Holstebro og Struer kommune under ét. Landområder i Lemvig indgår ikke i undersøgelsen hverken i 2011 eller Det fremgår, at der er forskel i mængden af dagrenovation fra landområder i de tre kommuner, der indgår i analysen. Struer frembringer den mindste mængde pr. husstand. Figur 2 viser mængden og sammensætningen af dagrenovation fra enfamilieboliger i landdistrikter fra tre områder ét område i hver af kommunerne Holstebro, Skive og Struer Kg/uge/husstand Holstebro Skive Struer Madaffald mv. Papir Pap Plast Glas Metal Farligt affald mv Restaffald Figur 2 Mængde og fordeling af dagrenovation (restaffald) fra enfamilieboliger i tre områder med landdistrikter. Kg pr. husstand pr. uge. I Figur 2 er de 27 fraktioner, som affaldet er sorteret i, aggregeret i 8 hovedfraktioner. De 27 fraktioner fremgår af afsnit 2.2, hvor hver fraktion har fået et nummer fra Sammensætningen af dagrenovation fordelt på de 27 fraktioner fremgår af Tabel 4-3 og Tabel

9 3.2 Etageboliger Af Oversigt 3 fremgår det, hvor meget dagrenovation en husstand i etagebolig i gennemsnit frembringer om ugen i 2015 hhv. i Den største mængde dagrenovation i etageboliger pr. uge finder vi i Skive og den mindste i Holstebro. Mængden af dagrenovation fra etageboliger i Holstebro, Lemvig og Struer er stort set den samme målt pr. husstand pr. uge. Oversigt 3 Dagrenovationsmængde i etageboliger. Kg/husstand/uge Etageboliger Holstebro Lemvig Skive Struer ,5 5,8 8,0 6, ,9 3,9 4,7 En gennemsnitlig husstand i etagebolig i Holstebro frembringer 5,5 kg dagrenovation om ugen. I Skive er mængden 8,0 kg. For Holstebro, Lemvig og Struer gælder, at dagrenovationsmængden i etageboliger (kg pr husstand) tilsyneladende er steget fra 2011 til Figur 3 viser mængden og sammensætningen af dagrenovation fra etageboliger indsamlet fra fire områder ét område i hver af de fire kommuner. Kg/husstand/uge Holstebro Lemvig Skive Struer Madaffald mv. Papir Pap Plast Glas Metal Farligt affald mv Restaffald Figur 3 Mængde og fordeling af dagrenovation (restaffald) fra etageboliger i fire områder. Kg pr. husstand pr. uge. I Figur 3 er de 27 fraktioner, som affaldet er sorteret i, aggregeret i 8 hovedfraktioner. De 27 fraktioner fremgår af afsnit 2.2, hvor hver fraktion har fået et nummer fra Sammensætningen af dagrenovation fordelt på de 27 fraktioner fremgår af Tabel 4-5 og Tabel

10 3.3 Sommerhuse Af Oversigt 4 fremgår det, hvor meget dagrenovation en husstand i en sommerbolig i gennemsnit frembringer om ugen i 2015 hhv. i Oversigt 4 Dagrenovationsmængde i sommerhuse. Kg/husstand/uge Sommerhuse Holstebro Lemvig Skive Struer ,5 8,6 4,4 7, ,0 7,5 7,6 Der er generelt stor forskel i mængden af dagrenovation fra sommerhuse i de fire kommuner. Den største mængde dagrenovation i sommerhuse pr. uge finder vi i Holstebro Kommune (2015) med 13,5 kg og den mindste i Skive med 4,4 kg Den relativt store mængde i Holstebro kan forklares ved, at en stor andel af de sommerhuse, der indgår i undersøgelsen, er sommerhuse, der udlejes til turister. For Holstebro er mængden af dagrenovation i sommerhuse faldet kraftigt fra 2011 til Der er tale om et fald på 36 %. I 2011-undersøgelsen havde Holstebro valgt et område fortrinsvist med større udlejningshuse. I Struer er mængden af dagrenovation stort set uændret og i Lemvig er den steget med 15 %. Figur 4 viser mængden og sammensætningen af dagrenovation fra sommerhuse indsamlet fra fire områder ét område i hver af de fire kommuner Kg/husstand/uge Holstebro Lemvig Skive Struer Madaffald mv. Papir Pap Plast Glas Metal Farligt affald mv Restaffald Figur 4 Mængde og fordeling af dagrenovation (restaffald) fra sommerhuse i fire områder. Kg pr. sommerhus pr. uge. I Figur 4 er de 27 fraktioner, som affaldet er sorteret i, aggregeret i 8 hovedfraktioner. De 27 fraktioner fremgår af afsnit 2.2, hvor hver fraktion har fået et nummer fra Sammensætningen af dagrenovation fordelt på de 27 fraktioner fremgår af Tabel 4-7 og Tabel

11 4. Resultater I dette kapitel præsenteres resultaterne af affaldsanalysen (2015). I afsnit er undersøgelsens resultater vist for de fire boligtyper: enfamilieboliger (by- og landområder), etageboliger og sommerhuse. For hver boligtype er det muligt at sammenligne mængde og sammensætning af dagrenovation på tværs af kommunerne Holstebro, Lemvig, Skive og Struer. Sammensætningen af dagrenovation følger de 27 fraktioner, som affaldet er sorteret efter. Mængde og sammensætning af dagrenovation præsenteres i tabeller, hvor enheden er kg pr. husstand pr. uge. Det betyder, at alle data er normeret til én uges affald. For enfamilieboliger er husstandsstørrelsen oplyst, og da hver enhed er sorteret og vejet for sig, kan vi beregne den gennemsnitlige mængde dagrenovation fra en gennemsnitshusstand i hver kommune ved først at bestemme den gennemsnitlige mængde og sammensætning for en given husstandsstørrelse og derefter beregne kommunens gennemsnit på grundlag af den aktuelle fordeling på husstandsstørrelser i enfamilieboliger for kommunen som helhed. Resultater i form af vurdering af mængden af dagrenovation som funktion af beholderstørrelse og husstandsstørrelse fremgår af et særligt internt notat, der er fremsendt til Nomi4s sammen med denne rapport. Dette notat indeholder også resultatet af en sortering af de respektive fraktioner i delfraktioner. 4.1 Enfamilieboliger. Sammensætning I dette afsnit præsenteres en opgørelse over sammensætning af dagrenovationen fra enfamilieboliger i by- og landområder for Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Enfamilieboliger byområder I Tabel 4-1 og Tabel 4-2 vises henholdsvis den absolutte og relative fordeling af dagrenovationen i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommune for enfamilieboliger (byområder). 11

12 Tabel 4-1 Mængde og sammensætning af dagrenovation fra enfamilieboliger (byområder) i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer (kg/husstand/uge). Dagrenovation (fraktion) Holstebro Lemvig Skive Struer Madaffald 4,058 2,420 3,735 3,046 Køkkenrullepapir 0,269 0,288 0,371 0,416 Pizzabakker 0,049 0,024 0,031 0,025 Nedfaldsfrugter 0,000 0,000 0,000 0,000 Haveaffald 0,503 0,139 0,475 0,335 Dyremøg 0,000 0,013 0,021 0,001 Hundelorte 0,028 0,028 0,040 0,085 Døde dyr 0,014 0,000 0,002 0,000 Kattegrus 0,051 0,047 0,045 0,057 Rent papir 0,441 0,170 0,209 0,221 Rent pap og karton 0,552 0,222 0,314 0,317 Plastfolie 0,514 0,405 0,476 0,552 Plastemballage 0,379 0,246 0,335 0,307 Andet plast 0,066 0,034 0,036 0,041 Glasemballage 0,299 0,085 0,147 0,116 Metal 0,067 0,040 0,052 0,064 Metalemballage 0,091 0,062 0,090 0,070 Tekstiler 0,225 0,057 0,111 0,176 Blandingsemballage 0,385 0,294 0,376 0,348 Bleer 0,358 0,164 0,545 0,425 Andet dagrenovation 0,441 0,291 0,368 0,342 Andet brændbart 0,203 0,091 0,053 0,099 Ej brændbart 0,232 0,056 0,067 0,074 Farligt affald 0,012 0,008 0,009 0,012 Væsker 0,003 0,004 0,005 0,000 Trykimprægneret træ 0,006 0,000 0,000 0,001 Batterier og WEEE 0,097 0,020 0,016 0,034 I alt 9,346 5,209 7,930 7,164 Området i Holstebro genererer den største mængde dagrenovation pr. husstand pr. uge med et gennemsnit på 9,3 kg fra enfamilieboliger i byområder, hvor Lemvig, Skive og Struer genererer henholdsvis 5,2; 7,9 og 7,2 kg dagrenovation om ugen pr. husstand. 12

13 Tabel 4-2 Sammensætning af dagrenovation fra enfamilieboliger (byområder)i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer (%.). Dagrenovation (fraktion) Holstebro Lemvig Skive Struer Madaffald 43,42 46,46 47,10 42,52 Køkkenrullepapir 2,88 5,54 4,68 5,81 Pizzabakker 0,53 0,46 0,39 0,34 Nedfaldsfrugter 0,00 0,00 0,00 0,00 Haveaffald 5,38 2,67 5,99 4,68 Dyremøg 0,00 0,24 0,27 0,02 Hundelorte 0,30 0,54 0,50 1,19 Døde dyr 0,15 0,00 0,02 0,00 Kattegrus 0,55 0,90 0,57 0,79 Rent papir 4,72 3,26 2,64 3,09 Rent pap og karton 5,90 4,27 3,96 4,43 Plastfolie 5,50 7,78 6,00 7,71 Plastemballage 4,06 4,72 4,23 4,28 Andet plast 0,71 0,65 0,46 0,57 Glasemballage 3,20 1,63 1,85 1,62 Metal 0,72 0,78 0,65 0,89 Metalemballage 0,97 1,20 1,13 0,98 Tekstiler 2,41 1,09 1,40 2,45 Blandingsemballage 4,12 5,65 4,75 4,86 Bleer 3,83 3,15 6,87 5,93 Andet dagrenovation 4,72 5,59 4,64 4,78 Andet brændbart 2,17 1,75 0,67 1,38 Ej brændbart 2,49 1,08 0,85 1,03 Farligt affald 0,13 0,16 0,12 0,17 Væsker 0,04 0,07 0,07 0,00 Trykimprægneret træ 0,07 0,00 0,00 0,01 Batterier og WEEE 1,04 0,39 0,20 0,48 I alt 100,00 100,00 100,00 100,00 Sammensætning af de udsorterede fraktioner i dagrenovation fra enfamilieboliger i byområder er relativt ens for de fire områder: Holstebro, Lemvig, Skive og Struer. Området i Holstebro har med ca. 3 % en relativt lille andel af køkkenrullepapir dette svarer ca. til halvdelen i de andre områder. Til gengæld forekommer der en relativt stor andel glasemballage, ej brændbart samt batterier/weee. I Lemvig er andelen af haveaffald i dagrenovation blot halvt så stor som i de andre områder. Områderne i Skive og Struer har en relativt stor andel af bleer i restaffald (ca. 6%), i forhold til Holstebro og Lemvig (ca. 3 %). 13

14 4.1.2 Enfamilieboliger landområder I Tabel 4-3 og Tabel 4-4 nedenfor vises henholdsvis den absolutte og relative fordeling af dagrenovationen i Holstebro, Skive og Struer for enfamilieboliger (landområder). I undersøgelsen indgår der ikke enfamilieboliger fra landområder i Lemvig. Tabel 4-3 Mængde og sammensætning af dagrenovation fra enfamilieboliger (landområder) i Holstebro, Skive og Struer (kg/hustand/uge). Dagrenovation (fraktion) Holstebro Skive Struer Madaffald 5,477 4,661 3,121 Køkkenrullepapir 0,350 0,267 0,227 Pizzabakker 0,040 0,010 0,028 Nedfaldsfrugter 0,000 0,000 0,000 Haveaffald 0,583 0,211 0,313 Dyremøg 0,139 0,000 0,000 Hundelorte 0,004 0,020 0,046 Døde dyr 0,003 0,112 0,165 Kattegrus 0,048 0,249 0,195 Rent papir 0,364 0,755 0,317 Rent pap og karton 0,434 0,450 0,338 Plastfolie 0,733 0,624 0,621 Plastemballage 0,440 0,489 0,400 Andet plast 0,089 0,121 0,078 Glasemballage 0,291 0,167 0,262 Metal 0,163 0,086 0,149 Metalemballage 0,178 0,211 0,106 Tekstiler 0,352 0,233 0,086 Blandingsemballage 0,433 0,485 0,365 Bleer 0,358 0,483 0,190 Andet dagrenovation 0,448 0,524 0,322 Andet brændbart 0,249 0,106 0,090 Ej brændbart 0,265 0,173 0,401 Farligt affald 0,026 0,036 0,040 Væsker 0,047 0,005 0,020 Trykimprægneret træ 0,003 0,000 0,000 Batterier og WEEE 0,024 0,045 0,017 I alt 11,540 10,521 7,899 Området i Struer genererer den mindste gennemsnitlige mængde dagrenovation om ugen i en husstand fra enfamilieboliger i landområder på 7,9 kg, mens Holstebro Kommune og Skive Kommune genererer henholdsvis 11,5 og 10,5 kg ugentligt pr. husstand. 14

15 Tabel 4-4 Sammensætning af dagrenovation fra enfamilieboliger (landområder) i Holstebro, Skive og Struer (%). Dagrenovation (fraktion) Holstebro Skive Struer Madaffald 47,47 44,30 39,51 Køkkenrullepapir 3,04 2,54 2,87 Pizzabakker 0,35 0,09 0,35 Nedfaldsfrugter 0,00 0,00 0,00 Haveaffald 5,05 2,00 3,96 Dyremøg 1,20 0,00 0,00 Hundelorte 0,04 0,19 0,59 Døde dyr 0,02 1,07 2,09 Kattegrus 0,41 2,36 2,47 Rent papir 3,15 7,17 4,02 Rent pap og karton 3,76 4,28 4,28 Plastfolie 6,35 5,93 7,86 Plastemballage 3,81 4,64 5,06 Andet plast 0,77 1,15 0,98 Glasemballage 2,52 1,58 3,32 Metal 1,41 0,82 1,89 Metalemballage 1,54 2,01 1,34 Tekstiler 3,05 2,22 1,09 Blandingsemballage 3,76 4,61 4,63 Bleer 3,10 4,59 2,41 Andet dagrenovation 3,88 4,98 4,07 Andet brændbart 2,16 1,00 1,14 Ej brændbart 2,30 1,64 5,08 Farligt affald 0,22 0,34 0,51 Væsker 0,41 0,05 0,25 Trykimprægneret træ 0,03 0,00 0,00 Batterier og WEEE 0,20 0,43 0,21 I alt 100,00 100,00 100,00 De procentlige mængder fra enfamilieboliger i landområder er relativt ens for de forskellige fraktioner fra områderne i Holstebro, Skive og Struer. Der er få afvigelser. Andelen af haveaffald er i Skive blot halvt så stor i forhold til Holstebro og Struer. I Skive er der ligeledes blot halvt så stor en andel af glasemballage. Til gengæld er der med ca. 7 % papir dobbelt så stor en andel som i andre områder. Struer har relativt lidt madaffald og tekstiler i dagrenovationen i forhold til de andre områder. Til gengæld er andelen af ej brændbart større. 15

16 4.2 Etageboliger. Sammensætning I dette afsnit præsenteres en opgørelse over sammensætning af dagrenovationen fra etageboliger for Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommune i en enkel husstand. I Tabel 4-5 og Tabel 4-6 vises henholdsvis den absolutte og relative fordeling af dagrenovationen fra etageboliger i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommune. Fraktionen tekstiler indgår ikke i undersøgelsen for etageboliger. Tabel 4-5 Mængde og sammensætning af dagrenovation fra etageboliger i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer (kg/hustand/uge). Dagrenovation (fraktion) Holstebro Lemvig Skive Struer Madaffald 2,286 2,859 3,343 3,000 Køkkenrullepapir 0,152 0,208 0,261 0,262 Pizzabakker 0,016 0,014 0,029 0,024 Nedfaldsfrugter 0,000 0,000 0,000 0,000 Haveaffald 0,115 0,160 0,246 0,237 Dyremøg 0,000 0,003 0,015 0,020 Hundelorte 0,007 0,030 0,032 0,016 Døde dyr 0,000 0,000 0,000 0,003 Kattegrus 0,110 0,055 0,323 0,058 Rent papir 0,459 0,277 0,406 0,335 Rent pap og karton 0,307 0,170 0,304 0,163 Plastfolie 0,260 0,307 0,399 0,298 Plastemballage 0,259 0,259 0,401 0,268 Andet plast 0,048 0,058 0,101 0,021 Glasemballage 0,159 0,110 0,217 0,195 Metal 0,030 0,046 0,076 0,036 Metalemballage 0,081 0,096 0,100 0,113 Blandingsemballage 0,183 0,238 0,386 0,240 Bleer 0,413 0,246 0,234 0,078 Andet dagrenovation 0,260 0,369 0,277 0,255 Andet brændbart 0,264 0,216 0,418 0,255 Ej brændbart 0,070 0,024 0,394 0,058 Farligt affald 0,008 0,022 0,016 0,011 Væsker 0,002 0,005 0,019 0,001 Trykimprægneret træ 0,000 0,000 0,000 0,000 Batterier og WEEE 0,045 0,010 0,045 0,006 I alt 5,531 5,783 8,043 5,952 Den samlede mængde dagrenovation fra etageboliger i Holstebro, Lemvig og Struer er tilsyneladende i nogenlunde samme størrelsesorden. Mængden er ikke stor sammenlignet med landsgennemsnittet. Området i Skive har en noget større mængde, hvilket også svarer nogenlunde til landsgennemsnittet. 16

17 Tabel 4-6 Sammensætning af dagrenovation fra etageboliger i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer (%). Dagrenovation (fraktion) Holstebro Lemvig Skive Struer Madaffald 41,33 49,44 41,56 50,41 Køkkenrullepapir 2,74 3,60 3,24 4,41 Pizzabakker 0,28 0,24 0,36 0,40 Nedfaldsfrugter 0,00 0,00 0,00 0,00 Haveaffald 2,07 2,76 3,06 3,99 Dyremøg 0,00 0,05 0,19 0,34 Hundelorte 0,12 0,51 0,40 0,26 Døde dyr 0,00 0,00 0,00 0,05 Kattegrus 1,98 0,95 4,02 0,98 Rent papir 8,29 4,79 5,04 5,62 Rent pap og karton 5,55 2,94 3,78 2,73 Plastfolie 4,69 5,31 4,96 5,01 Plastemballage 4,69 4,48 4,99 4,50 Andet plast 0,87 1,00 1,25 0,35 Glasemballage 2,88 1,91 2,69 3,28 Metal 0,53 0,80 0,95 0,61 Metalemballage 1,46 1,65 1,24 1,89 Blandingsemballage 3,30 4,12 4,80 4,03 Bleer 7,46 4,26 2,91 1,30 Andet dagrenovation 4,69 6,39 3,45 4,28 Andet brændbart 4,77 3,73 5,20 4,28 Ej brændbart 1,27 0,42 4,90 0,97 Farligt affald 0,15 0,38 0,20 0,19 Væsker 0,04 0,08 0,23 0,02 Trykimprægneret træ 0,00 0,00 0,00 0,00 Batterier og WEEE 0,81 0,18 0,56 0,10 I alt 100,00 100,00 100,00 100,00 Fra områderne i Lemvig og Struer udgør madaffald ca. halvdelen af al dagrenovation. I Struer ses også en relativt stor andel haveaffald 4 % er meget for en etagebolig. Kattegrus udgør ca. 4 % af dagrenovationen i Skive. Det er en stor andel, men det er ikke ualmindeligt at kattegrus udgør 5 % eller mere fra etageboliger. Også andelen af ej brændbart er relativt stor i området fra Skive. Holstebro Kommune har den største andel papir og pap i dagrenovation i alt ca. 14 %, hvilket er næsten dobbelt så stor en andel som i de andre områder. Også andelen af bleer er stor i Holstebros etageboliger og det gælder ligeledes batterier og WEEE. 17

18 4.3 Sommerhuse. Sammensætning I dette afsnit præsenteres en opgørelse over sammensætning af dagrenovationen fra sommerhuse for Holstebro, Lemvig, Skive og Struer. Tabel 4-7 og Tabel 4-8 viser henholdsvis den absolutte og relative fordeling af dagrenovation fra sommerhuse i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer. Materialefraktionen tekstiler indgår ikke for sommerhuse. Tabel 4-7 Mængde og sammensætning af dagrenovation fra sommerhuse i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer (kg/hustand/uge). Dagrenovation (fraktion) Holstebro Lemvig Skive Struer Madaffald 5,936 3,382 1,821 3,054 Køkkenrullepapir 0,781 0,509 0,159 0,294 Pizzabakker 0,018 0,009 0,000 0,000 Nedfaldsfrugter 0,000 0,000 0,000 0,000 Haveaffald 0,131 0,054 0,294 0,065 Dyremøg 0,062 0,007 0,000 0,000 Hundelorte 0,037 0,056 0,027 0,027 Døde dyr 0,001 0,000 0,000 0,000 Kattegrus 0,000 0,059 0,000 0,000 Rent papir 0,458 0,302 0,402 0,503 Rent pap og karton 0,806 0,335 0,222 0,406 Plastfolie 0,774 0,524 0,220 0,366 Plastemballage 0,567 0,418 0,147 0,302 Andet plast 0,097 0,040 0,025 0,043 Glasemballage 0,624 0,410 0,069 0,276 Metal 0,087 0,069 0,017 0,042 Metalemballage 0,523 0,158 0,081 0,142 Blandingsemballage 0,619 0,458 0,133 0,298 Bleer 0,882 0,884 0,074 0,581 Andet dagrenovation 0,661 0,451 0,181 0,335 Andet brændbart 0,220 0,155 0,151 0,307 Ej brændbart 0,178 0,232 0,357 0,165 Farligt affald 0,011 0,006 0,004 0,013 Væsker 0,004 0,003 0,000 0,004 Trykimprægneret træ 0,000 0,002 0,000 0,001 Batterier og WEEE 0,004 0,027 0,005 0,017 I alt 13,482 8,550 4,390 7,239 Sommerhusområdet fra Holstebro har den største gennemsnitlige mængde genereret dagrenovation ugentlig i en husstand fra sommerhuse på 13,5 kg, mens området fra Skive har den mindste mængde dagrenovation, som der genereres om ugen på 4,4 kg. Områderne i Lemvig og Struer genererer henholdsvis 8,6 og 7,2 kg. Den store mængde dagrenovation, som der genereres i Holstebro skyldes, at der ligger nogle store udlejningssommerhuse i området. Disse tæller godt med i forhold til de andre tre områder. 18

19 Tabel 4-8 Sammensætning af dagrenovation fra sommerhuse i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer (%). Dagrenovation (fraktion) Holstebro Lemvig Skive Struer Madaffald 44,03 39,55 41,48 42,19 Køkkenrullepapir 5,79 5,96 3,62 4,06 Pizzabakker 0,14 0,11 0,00 0,00 Nedfaldsfrugter 0,00 0,00 0,00 0,00 Haveaffald 0,97 0,64 6,69 0,90 Dyremøg 0,46 0,08 0,00 0,00 Hundelorte 0,27 0,65 0,62 0,37 Døde dyr 0,01 0,00 0,00 0,00 Kattegrus 0,00 0,69 0,00 0,00 Rent papir 3,40 3,54 9,17 6,95 Rent pap og karton 5,98 3,91 5,06 5,61 Plastfolie 5,74 6,13 5,01 5,05 Plastemballage 4,20 4,89 3,35 4,16 Andet plast 0,72 0,47 0,57 0,59 Glasemballage 4,63 4,80 1,58 3,81 Metal 0,64 0,81 0,39 0,58 Metalemballage 3,88 1,84 1,86 1,96 Blandingsemballage 4,59 5,36 3,03 4,11 Bleer 6,54 10,33 1,69 8,03 Andet dagrenovation 4,90 5,28 4,12 4,63 Andet brændbart 1,63 1,81 3,44 4,24 Ej brændbart 1,32 2,71 8,12 2,28 Farligt affald 0,08 0,06 0,09 0,18 Væsker 0,03 0,04 0,00 0,05 Trykimprægneret træ 0,00 0,03 0,00 0,01 Batterier og WEEE 0,03 0,32 0,11 0,23 I alt 100,00 100,00 100,00 100,00 Andelen af papir (og pap) er relativt stor i områderne fra Skive og Struer. Disse områder skulle blive benyttet mere af sommerhusejerne end i områderne i Holstebro og Lemvig, hvor en stor andel af sommerhusene udlejes. Netop i områderne Holstebro og Lemvig er der en stor andel glasemballage i dagrenovation fra sommerhuse. Og Holstebro følger med hvad angår metalemballage. Der er en stor andel bleer både i Lemvig, Struer (og Holstebro). Andelen af batterier og WEEE i dagrenovationen er meget lille i Holstebro. 19

20 5. Sammenligning 2006, 2011 og 2015 I dette kapitel sammenholdes resultaterne fra denne undersøgelse med tilsvarende undersøgelser gennemført i hhv og For hver boligtype sammenlignes resultaterne fra hvert af årene 2006, 2011 og Skive medtages i præsentationerne, selv om der kun findes data for Skive for året Skive er ikke medtaget, da kommunen ikke var repræsenteret i I 2011 (og 2006) omfattede analyserne færre fraktioner end i Derfor er fraktioner fra 2015 aggregeret til tre fraktioner, således at resultaterne kan gøres sammenlignelige med hhv og De tre aggregerede fraktioner er: Madaffald mv. Materialer (tørre, genanvendelige) Andet affald I et særligt notat til Nomi4s findes en mere detaljeret sammenligning af resultaterne for 2011 og Nedenstående oversigt viser, hvorledes fraktioner for 2015 og 2011 kan sammenholdes. Fraktioner i (2006) og 2011 Fraktioner i 2015 Genanvendeligt papir: Rent papir. Genanvendeligt pap: Glasemballage: Plastemballage: Metalemballage og andet metal Farligt affald og PVC Batterier og WEEE Madaffald: Haveaffald Restaffald Rent pap og karton. Glasemballage. Plastemballage og andet plast. Metal og metalemballage Farligt affald og trykimprægneret træ Farligt affald og trykimprægneret træ Madaffald Nedfaldsfrugter, haveaffald, dyremøg, hundelorte og døde dyr. Køkkenrullepapir, pizzabakker, kattegrus, plastfolie, tekstiler, blandingsemballage, bleer, andet dagrenovation, andet brændbart, ej brændbart og væsker For en mere detaljeret sammenligning af fraktioner henvises til særligt, internt notat. 20

21 5.1 Sammenligning enfamilieboliger, by I dette afsnit præsenteres en opgørelse over sammensætning af dagrenovationen fra enfamilieboliger byområder for Holstebro, Lemvig, Skive og Struer i hhv. 2006, 2011 og Dagrenovation fra enfamilieboliger i byområder Kg/husstand/uge Struer Skive Lemvig Holstebro Struer Skive Lemvig Holstebro Struer Skive Lemvig Holstebro Madaffald Materialer Andet Der ses at være en generelt faldende tendens for dagrenovation (restaffald) det er alene Holstebro, der udviser en stigende tendens fra 2011 til Mængden af Materialer i dagrenovation synes at være stigende fra 2011 til Det er således især mængden af Andet affald i dagrenovation, der er faldende. 21

22 5.2 Sammenligning enfamilieboliger land Dagrenovation fra enfamilieboliger i landområder Kg/husstand/uge Struer Skive Lemvig Holstebro Struer Skive Lemvig Holstebro Madaffald Materialer Andet I 2011 blev der alene analyseret på en samlet stikprøve omfattende husholdninger fra såvel Holstebro som Struer Kommune derfor er præsentationen af sammensætningen ens for de to områder i Tilsyneladende er mængden af Materialer i dagrenovation steget fra 2011 til Enfamilieboliger i landområder i Skive synes at have en mindre mængde dagrenovation end tilsvarende boliger i Holstebro og Lemvig. 22

23 5.3 Sammenligning - etageboliger I dette afsnit præsenteres en opgørelse over sammensætning af dagrenovationen fra etageboliger for Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommune i hhv. 2006, 2011 og Dagrenovation fra etageboliger Kg/husstand/uge Struer Skive Lemvig Holstebro Struer Skive Lemvig Holstebro Struer Skive Lemvig Holstebro Madaffald Materialer Andet Den samlede mængde dagrenovation fra etageboliger synes i 2015 at lægge sig mellem resultatet fra hhv og Mængden af Materialer (tørre, genanvendelige) i dagrenovation fra etageboliger synes at være steget fra 2011 til

24 5.4 Sommerhuse - sammenligning I dette afsnit præsenteres en opgørelse over sammensætning af dagrenovationen fra sommerhuse for Holstebro, Lemvig, Skive og Struer i hhv. 2006, 2011 og Dagrenovation fra sommerboliger Kg/bolig/uge Struer Skive Lemvig Holstebro Struer Skive Lemvig Holstebro Struer Skive Lemvig Holstebro Madaffald Materialer Andet Mængden af dagrenovation synes at variere meget fra område til område og fra år til år. En væsentlig årsag til den store variation skyldes bl.a., at der specielt fra de udvalgte stikprøver fra Holstebro indgår en del udlejningssommerhuse, der sædvanligvis har en større benyttelse, og her også generelt er større og kan rumme flere personer. C:\Users\no15\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\1B5359P5\ Nomi4s Hovedrapport.docx 24

Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer - Bilagsrapport

Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer - Bilagsrapport Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer - Bilagsrapport Mængde og sammensætning for helårsboliger og sommerhuse Udarbejdet for Nomi4s Econet AS Udarbejdet af: Anne Steffensen, Ole Kaysen og

Læs mere

Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland

Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland og Claus Petersen Dato: 5. juni 2017 Projekt: 620 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Fremgangsmåde...

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Del 1 Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 6. maj 2011 Projekt nr.: A418 Indhold 1 INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 1.2 LOKALISERING 1 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Undersøgelse af restaffald fra to områder med etageboliger

Undersøgelse af restaffald fra to områder med etageboliger Undersøgelse af restaffald fra to områder med etageboliger Kildager og Retortvej Undersøgelsen er udført for Københavns Kommune Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland og Claus Petersen Dato: 6. juli 2017

Læs mere

Affaldsanalyse i Køge fase 2 og opsamling

Affaldsanalyse i Køge fase 2 og opsamling Affaldsanalyse i Køge fase 2 og opsamling Affaldsanalyse udarbejdet for Køge Kommune! Econet AS Udarbejdet af: Freja Lerche og Claus Petersen Dato: 24. juni 2016 Projekt: 580 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund. Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS

Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund. Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS Ved kilden Hus Hvordan kan information og instrukser blive mere entydige og klare?

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Analyse af dagrenovation i Randers

Analyse af dagrenovation i Randers Analyse af dagrenovation i Randers Dagrenovationens sammensætning i to områder beliggende i de tidligere Nørhald og Langå Kommuner Affaldet er analyseret i perioden 27. maj 5. juni 2008 Rapport udarbejdet

Læs mere

Affaldsanalyse Aarhus Midtby

Affaldsanalyse Aarhus Midtby Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Affaldsanalyse Aarhus Midtby Januar 2014 Teknologisk Institut Kathe Tønning

Læs mere

Affaldsanalyse Etageboliger og enfamilieboliger

Affaldsanalyse Etageboliger og enfamilieboliger Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Affaldsanalyse Etageboliger og enfamilieboliger Maj 2014 Teknologisk Institut

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Kravspecifikation Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger

Kravspecifikation Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger Bilag 1 til kontrakt Cirkulær Økonomi & Affald Ref. LLN Den 3. april 2017 Kravspecifikation Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger 1. Baggrund

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Projekt SAGA II tekstiler, drikkekarton og plastaffald

Projekt SAGA II tekstiler, drikkekarton og plastaffald Projekt SAGA II tekstiler, drikkekarton og plastaffald Udført af for ejerkommunerne Haderslev, Vejen, Kolding og Tønder. I perioden 01. maj 2014 16. december 2014 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Målsætninger...

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Dagrenovationens sammensætning - konsekvenser af Randers Kommunes harmonisering af affaldsordninger

Dagrenovationens sammensætning - konsekvenser af Randers Kommunes harmonisering af affaldsordninger Dagrenovationens sammensætning - konsekvenser af Randers Kommunes harmonisering af affaldsordninger Dagrenovationens sammensætning før og efter Randers Kommunes harmonisering af affaldsordningerne. Rapport

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Den fælles affaldsplan 2005-2016 for kommunerne på Djursland indeholder blandt andet følgende målsætning:

Den fælles affaldsplan 2005-2016 for kommunerne på Djursland indeholder blandt andet følgende målsætning: Norddjurs Kommune Syddjurs kommune!"" ### $ % $ &' ( )** Den fælles affaldsplan 2005-2016 for kommunerne på Djursland indeholder blandt andet følgende målsætning: Reno Djurs I/S vil igangsætte følgende

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

Affaldsanalyse af dagrenovation fra etageboliger

Affaldsanalyse af dagrenovation fra etageboliger Affaldsanalyse af dagrenovation fra etageboliger i Randers Dagrenovationens sammensætning i etageboliger med skakt hhv. nedgravede ordninger (Molok) Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse

Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse Torvegade 74, 6700 Esbjerg Til beboerne i Tjæreborg Maj 2016 Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse Vi er 2/3 gennem forsøget med at finde vejen til 50 % genanvendelse af husholdningsaffald, og tallene

Læs mere

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser J.nr. MST-7759-00109 Econet AS Projektnr: A396 Dato: December 2010 rev 004 1 Indhold FORORD

Læs mere

Øget genanvendelse i henteordninger

Øget genanvendelse i henteordninger Bilag 8 Uddybning af baggrund og aktiviteter i projektbeskrivelsen 28. november 2014 Øget genanvendelse i henteordninger 1. Baggrund Silkeborg Forsyning og Affald 1 (SF) og Silkeborg Kommune (SK) har det

Læs mere

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Den nationale ressourcestrategi, som kom i efteråret 2013 og sætter de samlede mål for

Læs mere

Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs

Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs DAKOFA 9. februar 2016 Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs Projektet Formål: At øge genanvendelsen af plast, metal, glas og pap ved brug af bringeordninger

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 4. december 2012 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager I dag indsamles glasflasker, emballageglas, plastflasker og øl- og sodavandsdåser

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 2 Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald Nedenstående er en kort sammenfatning af udenlandske erfaringer

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Bilag 1. Øget genanvendelse i bringeordninger. Baggrund. 27. november 2014

Bilag 1. Øget genanvendelse i bringeordninger. Baggrund. 27. november 2014 27. november 2014 Bilag 1 Øget genanvendelse i bringeordninger Baggrund I Reno Djurs opland er der i dag en velfungerende indsamlingsordning for papir og pap, hvor alle husstande har en særskilt beholder

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Plads til 2 ugers affald

Plads til 2 ugers affald Plads til 2 ugers affald vælg den rigtige beholder Mindre slid på vejene Bedre for økonomien Bedre for miljøet Plads til 2 ugers affald Her kan du se, hvilke affaldsbeholdere du kan vælge mellem til din

Læs mere

Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 ANALYSE...

Læs mere

Rent træ fra genbrugspladser i Assens og Middelfart

Rent træ fra genbrugspladser i Assens og Middelfart Rent træ fra genbrugspladser i Assens og Middelfart Del 2. Efter-analyse sammenlignet med før-analyse Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland & Freja Lerche Dato: 20. oktober, 2016 Projekt: 595 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ressourcestrategi og affaldsstrømme

Ressourcestrategi og affaldsstrømme Ressourcestrategi og affaldsstrømme Seminar on Automation in Waste Handling systems May 13th, 2013 Inge Werther, DAKOFA Ressourceeffektivitet affaldet som ressource Miljøminister Ida Auken 2 kriser, der

Læs mere

FRA KØKKEN TIL GENANVENDELSE - FORSØG I FREDERIKS- BERG KOMMUNE

FRA KØKKEN TIL GENANVENDELSE - FORSØG I FREDERIKS- BERG KOMMUNE OKTOBER 2015 MILJØSTYRELSEN FRA KØKKEN TIL GENANVENDELSE - FORSØG I FREDERIKS- BERG KOMMUNE HAVEBOLIGER 11 L. SPANDE ETAGEBOLIGER 20 L. SPANDE MULEPOSER Fra køkken til genanvendelse - Forsøg i Frederiksberg

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-142-00012 Ref:Medal Den 11. juni 2013 Klimaplan Udsortering af plast fra affald 1. Beskrivelse af virkemidlet Dette virkemiddel består i at kommunerne fastsætter regler for

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvorfor

Læs mere

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde for grundejerforeninger om den nye affaldsløsning Velkomst og indledning v. Miljøchef Kathleen

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Godkendelse af container til restaffald og madaffald

Godkendelse af container til restaffald og madaffald Punkt 7. Godkendelse af container til restaffald og madaffald 2015-038690 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets godkendelse, at de containere, der fra 2017 anvendes til

Læs mere

Uforløste potentialer på genbrugsstationen

Uforløste potentialer på genbrugsstationen Uforløste potentialer på genbrugsstationen - med fokus på småt brændbart Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland Dato: 29. februar 2016 Projekt: 542 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Indledning...

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Mere genanvendelse i bringeordninger

Mere genanvendelse i bringeordninger Mere genanvendelse i bringeordninger Forsøg med bringeordninger i Lemming, Serup og Mørke Econet AS Udarbejdet af: Claus Petersen, Casper Mayland, Julie Priess Hansen Dato: Marts 2016 Projekt: 543 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 Q/markedsanalyse Låsbygade 65 6000 Kolding Tlf. 75 50 39 60 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Sammenfatning...4 1.1. Dagrenovation...4 1.2. Hjemmekompostering...4

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016 / Nye affaldsordninger i Stevns kommune PTU den 20. september 2016 / Temamødets indhold 1. Hvorfor nye affaldsordninger? 2. Status for mængder og genanvendelse - I fællesskabet og for Stevns 3. Hvad kan

Læs mere

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt / Overvejelser vedrørende central sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt DAKOFA konference 20. januar 2015 / Hvem er vi? 9 ejerkommuner 400.000 indbyggere / 20.000 virksomheder Gadstrup

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Husholdningsaffald i Furesø Kommune. Den 29. marts 2011

Husholdningsaffald i Furesø Kommune. Den 29. marts 2011 Den 29. marts 2011 Husholdningsaffald i Furesø Kommune Undersøgelse af indsamlingspotentialer og miljøpåvirkning for udvalgte genanvendelige materialer i husholdningsaffaldet Rekvirent: Furesø Kommune

Læs mere

2015 Ny affaldsløsning

2015 Ny affaldsløsning 2015 Ny affaldsløsning Affaldssortering i fire rum TEKNIK OG MILJØ 2 Fire farverige typer RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS + + + = RENERE MILJØ Horsens Kommune gør

Læs mere

HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne

HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne NOTAT HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne samlet set Miljøministeren fremlagde 07.10.13 sin ressourcestrategi, Danmark uden affald, genanvend

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte Notat Notat til Dialogforum Jord & Affald J.nr. MST-7034-00001 Ref. pehem/ jehni/lived Den 29. september 2011 Kommunernes indberetninger af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2017 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Vision og overordnede temaer... 5 Temaer... 6 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv

Læs mere

Udkast. Affaldsplan 2005-2016

Udkast. Affaldsplan 2005-2016 Udkast Affaldsplan 2005-2016 1. INDLEDNING 3 1.1. Definitioner 4 2. REGERINGENS AFFALDSSTRATEGIPLAN 2005 2008 6 3. ADMINISTRATIVE FORHOLD 8 3.1. Samarbejdsaftale med nomi i/s 8 3.2. Samarbejdsaftale med

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Kommunikationsmateriale under forsøg

Kommunikationsmateriale under forsøg Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Kommunikationsmateriale under forsøg Bilag 4 til delrapport 5 om Kommunikation TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Fuld

Læs mere

Mere genanvendelse i henteordninger

Mere genanvendelse i henteordninger Mere genanvendelse i henteordninger Forsøg med henteordninger i Kjellerup og Sejs i Silkeborg Kommune Econet AS Udarbejdet af: Claus Petersen, Julie Priess Hansen, Casper Mayland Dato: Marts 2016 Projekt:

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014 Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.60 Fælles formål. Bygnings- og Boligregistret

Læs mere

1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald

1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald 1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald 2. Kort beskrivelse af projektet Herning Kommune har et ønske om at det skal

Læs mere

Bilag I. Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2003. Statusredegørelse om organisk dagrenovation

Bilag I. Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2003. Statusredegørelse om organisk dagrenovation Bilag I Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2003 Statusredegørelse om organisk dagrenovation Resuméartikel Status over fordele og ulemper ved genanvendelse af organisk dagrenovation En ny statusredegørelse

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14 Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5 3. Handleplaner for husholdninger, fokusmaterialer... 6 3.1.

Læs mere

Bilag 1. Forslag til indsamlingsordning for madaffald

Bilag 1. Forslag til indsamlingsordning for madaffald Bilag 1 18. maj 2017 Sagsbeh.:ON J.nr.: 07.00.00-G01-11-16 Vej Park og Miljø Forslag til indsamlingsordning for madaffald Notatet beskriver forslag til indsamlingsordning for madaffald, herunder baggrund,

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere