Projekt Intensive Vejledningsforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Intensive Vejledningsforløb"

Transkript

1 Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST Afsluttende projektrapport

2 Indhold 1 Baggrund Vidensopsamling Koncept: Inspirationshæfte/Manual Kompetenceudviklingsforløb for frontmedarbejdere Evaluering af intensive vejledningsforløb Rapporter Bilag

3 1 Baggrund Formålet med projekt Intensive Vejledningsforløb har været at understøtte og videreudvikle Fastholdelseskaravanens målsætning om, at flere unge med en anden etnisk baggrund end dansk påbegynder og fuldfører en ungdomsuddannelse, samt regeringens målsætning om af 95 % af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektets mål har været at udvikle koncept til samt at skabe forudsætninger for at gennemføre intensive vejledningsforløb, der kan støtte og afklare unge til at træffe et realistisk uddannelsesvalg ud fra deres evner, interesser og faglige niveau. Den primære målgruppe for de intensive vejledningsforløb var etniske minoritetsunge mellem 15 og 25 år, der var uafklarede og umotiverede omkring uddannelse, og som blev vurderet til at have behov for et sådant vejledningsforløb. De intensive vejledningsforløb skulle gennemføres af lokale vejledere, lærere og pædagoger (frontmedarbejdere) fra fx UU-centre, Ungdomsskoler, produktionsskoler og andre uddannelses- eller vejledningsinstitutioner. Projektet er en videreudvikling af to pilotprojekter i Kolding i , som Fastholdelseskaravanen har gennemført. En indledende vidensopsamling sikrede, at konceptet for vejledningsforløbet byggede på erfaringer fra pilotprojekterne i Kolding og tilsvarende forløb. Projekt Intensive Vejledningsforløb har udviklet et koncept for intensive vejledningsforløb, som frontmedarbejdere kan tilpasse og gennemføre for en konkret gruppe unge. Konceptet er nærmere beskrevet i Intensive Vejledningsforløb. Inspirationshæfte til uuvejledere, lærere m.fl. 1. Inspirationshæftet gennemgår grundlaget for intensive vejledningsforløb samt giver en beskrivelse 13 værktøjer og metoder, der kan bruges i forløbene. Hertil kommer en række praksisbeskrivelser, der kan give inspiration til konkret udformning af intensive vejledningsforløb, indhøstet ved vidensopsamlingen og samarbejdspartnernes gennemførelse af intensive vejledningsforløb. Projektet har desuden udviklet en uddannelsespakke for frontmedarbejdere. Uddannelsespakken introducerer koncept og metoder og tilbyder teambuilding og et rum for planlægning af intensive vejledningsforløb for de frontmedarbejdere, der skal arbejde sammen herom. Fastholdelseskaravanen har udvalgt og indgået særskilt aftale med tre samarbejdspartnere til at afprøve seks intensive vejledningsforløb : UU-center Syd, UU Aarhus-Samsø og UU Odense. I samarbejde med fastholdelseskaravanen fastlagde de tre samarbejdspartnere hver især form, indhold, målgruppe, deltagende institutioner mv. for de enkelte forløb. For hver af de tre samarbejdspartnere er der i projektets regi er gennemført et kompetenceudviklingsforløb med efterfølgende tilbud om supervision. Et intensivt vejledningsforløb er et forløb, der har til hensigt at støtte og afklare unge til at træffe et realistisk uddannelsesvalg ud fra deres evner, interesser og faglige niveau. Projektets produkter: Vidensopsamling Koncept manual 3 kompetenceudviklingsforløb for frontmedarbejdere Evaluering af intensive vejledningsforløb 1 Undervejs gennem projektet har hæftet haft titlen Manual for intensive vejledningsforløb. 3

4 Endelig har projektet evalueret såvel samarbejdspartnernes intensive vejledningsforløb, som de gennemførte kompetenceudviklingsforløb. Projektet er gennemført af Schultz Information med CPH WEST som underleverandør. Schultz har stået for projektledelse, vidensopsamling samt evaluering, mens CPH WEST har varetaget kompetenceudvikling og udarbejdelse af Projektets aktører: inspirationshæftet. En følgegruppe med deltagelse af repræsentanter for Fastholdelseskaravanen og de udførende aktører, samt for bl.a. diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning og Ungdommens Uddannelsesvejlednings Udviklingscenter har fulgt projektets udvikling og givet feedback og sparring til justering og ændringer af koncept for intensive vejledningsforløb samt uddannelsespakke (kompetenceudvikling). Følgegruppens sammensætning fremgår af bilag 3. Udbyder: Fastholdelsekaravanen Udfører: Schultz og CPH WEST Fora: Følgegruppe af interessenter og fagpersoner Samarbejdspartnere: UU-center Syd UU Aarhus-Samsø UU Odense 4

5 2 Vidensopsamling Den indledende vidensopsamling er foretaget december 2010 januar Vidensopsamlingen havde til formål at sikre, at konceptet for intensive vejledningsforløb byggede på erfaringer fra pilotprojekterne i Kolding og tilsvarende forløb. Rapporten beskæftiger sig med forløb på følgende institutioner. De tre forskellige typer intensive vejledningsforløb var ikke umiddelbart sammenlignelige: Intensive Vejledningsforløb i Koldning, støttet af Fastholdelseskaravanen og forankret i Kolding Ungdomsskole tre forløb: november 2009 samt april og november 2010 Intensivt pilotforløb gennemført af UU Vestegnen som led i Integrationsministeriets partnerskabsaftale med Albertslund Kommune, UU Vestegnen, november 2010-februar 2011 Brøndbymodellen 16 forløb gennemført af CPH WEST for Brøndby Jobcenter Vidensopsamlingen blev foretaget som strukturerede interviews med nøglepersoner fra de tre institutioner suppleret med informationer fra dokumentation og materialer. De udførende institutioner og medarbejdere mente samstemmende, at de intensiver vejledningsforløb har gjort en positiv forskel for deltagerne, og det ser ud som om, at en stor del af dem i det omfang det er dokumenteret er kommet videre i uddannelse. 5

6 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual Rapporten: Intensive vejledningsforløb. Inspirationshæfte til uu-vejledere, lærere m.fl. indeholder projektets bud på et koncept for intensive vejledningsforløb. Inspirationshæftet er blevet til i en iterativ proces, der har involveret både undervisere og deltagere i de tre kompetenceudviklingsforløb, hvor det har været omdrejningspunktet for arbejdet. Desuden har projektets følgegruppe kommenteret og bidraget til de forskellige versioner undervejs. Hæftet indeholder dels nogle kapitler om den pædagogiske tilgang samt forberedelse og planlægning af intensive vejledningsforløb. Dette understøttes af 13 værktøjer og metoder, der er systematisk beskrevet og klassificeret ud fra den anerkendte model for læringsmål i karrkerevejledning, kendt under akronymet BOMS (Beslutningskompetence, Overgangsfærdigheder, Mulighedsbevidsthed og Selvindsigt). Hæftets sidste tredjedel beskriver forskellige forløbspakker eller modeller for gennemførelse af intensive vejledningsforløb. 6

7 4 Kompetenceudviklingsforløb for frontmedarbejdere Der er gennemført tre kompetenceudviklingsforløb for frontmedarbejdere: Samarbejdspartner Deltagende institutioner Antal deltagere Datoer for afholdelse UU-center Syd UU-center Syd, Hvidovre Produktionsskole og Hvidovre ungdomsskole UU Aarhus-Samsø Vestergårdsskolen, Rundhøjskolen, Grønløkkeskolen, Vejlby Skole, Center 10, Læssøesgade Skole, privat skolerne Laursens Realskole og Forældreskolen samt UU Aarhus-Samsø I alt 22 heraf 13 vejledere og 9 undervisere. De 9 undervisere deltog udelukkende dag UU Odense UU Odense, Korsløkke Ungdomsskole, Rising Ungdomsskole, Elsesminde Odense Produktions-Højskole, Jobcenter Odense Kompetenceudviklingsforløbene har været fulgt op af tilbud om supervision i forhold til konkrete intensive vejledningsforløb. UU Aarhus-Samsø og UU Odense valgte at takke nej til tilbuddet om supervision. Der har været givet supervision i forbindelse med to forløb under UU-center Syd og to forløb under UU Odense. Kompetenceudviklingsforløbene er løbende evalueret (se bilag1) og på baggrund af heraf udviklet gennem perioden. Generelt har det budt på vanskeligheder at ramme en så bred målgruppe af frontmedarbejdere, som sigtet med projektet har budt på: i den ene ende af spektret uddannelsesvejledere med diplom- eller masteruddannelse, i den anden ende nyansatte produktionsskolelærere udelukkende med en faglig uddannelse eller praktisk erfaring. Ikke overraskende er det deltagere uden vejlederuddannelse, der har haft mest ud af forløbene. Dette afspejles i, at det er primært er UU-centre, der har valgt supervisionen fra. På alle forløbene har deltagerne sat stor pris på muligheden for et frirum til at etablere det tværfaglige samarbejde og planlægge konkrete intensive vejledningsforløb. Af samme grund er denne del af kompetenceudviklingsforløbene blevet opprioriteret i de sidste forløb. Kompetenceudviklingsforløbene vil efter projektets udløb blive udbudt på almindelige markedsvilkår. 7

8 5 Evaluering af intensive vejledningsforløb Projektet har evalueret seks af de intensive vejledningsforløb, som efter afholdelsen af kompetenceudviklingsforløbene er blevet afholdt i regi af de tre samarbejdspartnere. Det drejer sig om følgende: Institution Deltagere Form Frontmedarbejdere Fokus Tilgang Ishøj 16 unge 5 kursusgange over 1 måned En vejleder og en ekstern coach Sociale og personlige kompetencer Anerkendende og coachende Hvidovre 9 unge fra 8. klasse Et modul om ugen i uger En ekstern coach + to vejledere Sociale og personlige kompetencer Dialogbaseret undervisning Skoler i Aarhus 110 unge fra 10. klasse Individuelle forløb UU-vejledere Afklaring Individuel vejledning Camp U 8-10 unge fra 10. klasse 3 ugers intensivt forløb 5 faste vejledere fra Camp U Sociale kompetencer Helhedsorienteret 27 unge (alle skolens elever) 3 ugers intensivt forløb Faste lærere + teambuilding-coach i 3 dage Sociale og personlige kompetencer + afklaring Elsesminde produktionshøjskole Helhedsorienteret I evalueringen (bilag 2) konkluderes det generelt, at brugen af intensive vejledningsforløb kan være en ny måde at få rammesat udsatte unges uddannelsesvalg og fremtid på, samt at de metodiske valg i tilgangen er afgørende forløbenes succes. Interviewene med de unge, der har deltaget i de intensive vejledningsforløb viser, at de unge overordnet har oplevet det som meget meningsfuldt at deltage i forløbet. Den kvantitative kortlægning viser, at der generelt er en meget positiv vurdering af forløbets egnethed i forhold til målgruppen, samt at deltagelsesgraden generelt har været høj. Den samstemmende forklaring fra frontmedarbejdere og de unge er, at der skabes en særlig relation og en god atmosfære. Derudover viser evalueringen følgende i forhold til organiseringen af forløbene: At de unge, der deltog i gruppebaserede forløb, i høj grad oplevede det intensive vejledningsforløb som noget særligt i forhold til deres øvrige kontakt til vejledende voksne. At de unge, der deltog i individuelle forløb, primært oplevede det intensive vejledningsforløb som en udvidelse af den eksisterende vejledningspraksis. I forhold til den metodiske og vejledningsfaglige tilgang viser evalueringen: At fællesbetegnelsen intensive vejledningsforløb dækker over vidt forskellige tilgange, hvor yderpunkterne er fokus på den unges personlige udvikling hhv. den unges forestående uddannelsesvalg. 8

9 At de unge fokuserer meget på uddannelsesvalg, men også ser værdien i personlig udvikling som en mere langsigtet strategi. I forhold til de voksnes kompetencer, viser interviewene: At brugen af eksterne og specialiserede vejlednings- og coachingkompetencer, gav de unge en anden tilknytning og oplevelse af at blive mødt som mennesker. I forhold til de unges alder, situation og modenhed viser evalueringen: At de helt unge uanset tilgang kan være svære at nå vejledningsmæssigt, da de ikke står overfor et presserende valg, men stadig er omfattet af grundskolens tryghed. At de ældre, der fx allerede har flere omvalg af uddannelse/karriere bag sig, er præget af mismod i forhold til deres situation og systemets vilje og evne til at hjælpe dem. At elever i 9. el. 10. klasse har stor motivation og tiltro til både egne evner og de professionelle voksnes evne og vilje til at hjælpe dem. I forhold til de unges etnicitet viser evalueringen: At de forløb, hvor der både deltog danskere og nydanskere, ikke var opmærksomme på deltagernes etniske baggrund eller sammenhængen til deres deltagelse. At de unge, der deltog i forløb udelukkende med nydanskere, hurtigt føler sig stigmatiseret som fremmede frem for som udsatte, hvilket øgede deres mistro til systemets vilje til at hjælpe dem. 9

10 6 Rapporter Projekt Intensive Vejledningsforløb. Vidensopsamling fra gennemførte forløb på Kolding Ungdomsskole, UU Vestegnen og CPH WEST Intensive vejledningsforløb. Inspirationshæfte til UU-vejledere, lærere m.fl

11 7 Bilag 1. Kompetenceudviklingsforløb. Evaluering af tre kompetenceudviklingsforløb afholdt af CPH WEST som led i projekt Intensive Vejledningsforløb 2. Evaluering af intensive vejledningsforløb. Pilotprojekter i tre UU-centre Følgegruppens medlemmer 11

Intensive vejledningsforløb

Intensive vejledningsforløb Metoder og værktøjer Intensive vejledningsforløb Inspirationshæfte til UU-vejledere m.fl. Inspiration til pædagogiske metoder og værktøjer i gruppevejledning 1 KOLOFON Intensive vejledningsforløb. Inspirationshæfte

Læs mere

Fastholdelseskaravanen. Perspektivering af Fastholdelseskaravanen indsats i perioden 2008 2012

Fastholdelseskaravanen. Perspektivering af Fastholdelseskaravanen indsats i perioden 2008 2012 Fastholdelseskaravanen Perspektivering af Fastholdelseskaravanen indsats i perioden 2008 2012 Analytisk vurdering af behov for en fortsat fremadrettet indsats LG Insight for Ministeriet for Børn og Undervisning

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby 1 FORORD TIL UUs MÅLSÆTNING 2013 2014 UU Tårnbys indsats i det kommende år tager udgangspunkt i det mål, at vi sammen med grundskolerne yderligere øger

Læs mere

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Projekt: Unge på tværs, 2013-2014

Projekt: Unge på tværs, 2013-2014 Projekt: Unge på tværs, 2013-2014 Projektnr. og titel Projektejer 11-UUDK-UPT: At træde i de bedste fodspor fra Produktionsskole til Erhvervsuddannelse Favrskov Produktionsskole Søren Wistrup Samarbejdspartner(e)

Læs mere

I transit mod uddannelse. Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser

I transit mod uddannelse. Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser I transit mod uddannelse Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser Skolen Sputnik, April 2014 1 Indhold: 1. Indledning s. 3 2. Evalueringens spørgsmål og fremgangsmåde s. 3 3.

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Indhold 1. Forord 4 2. Hovedkonklusioner 5 2.1 EFFEKTEN AF UNGEINDSATSEN PÅ OPSTILLEDE POLITISKE MÅL 5

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Slutrapport: Unge på tværs, 2013-2014

Slutrapport: Unge på tværs, 2013-2014 Slutrapport: Unge på tværs, 2013-2014 1. INTRODUKTION... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL MED UNGE PÅ TVÆRS... 2 3. TVÆRGÅENDE KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER... 3 4. UNGE PÅ TVÆRS: ORGANISERING, PROCES OG GENNEMFØRTE

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser Valgte Prioriteter Projekt start dato: 3-8-2009 Projekt slut dato: 31-7-2012 Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer beskåret budget.xls Projektorganisering.doc

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I:

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I: MIDTVEJSRAPPORT EVALUERING AF BRUG FOR ALLE UNGES OMRÅDEINDSATS 2011-2014 UNDERVISNINGSMINISTERIET INDSATSERNE I: KORSKÆRPARKEN OG SØNDERPARKEN, FREDERICIA URBANPLANEN OG SUNDHOLMSKVARTERET, KØBENHAVN

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

BØRN AF KRIG OG FRED. Evaluering

BØRN AF KRIG OG FRED. Evaluering BØRN AF KRIG OG FRED Evaluering Sara Priskorn og Nana Folke August 2011 Indhold Indledning... 4 Hovedkonklusioner... 5 Klasseundervisning om flygtninge... 5 Gruppeforløb for flygtningebørn... 6 Forældresamarbejde...

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Juni 2014 1 Indhold FORORD 4 1. INDLEDNING 5 2. METODEKATALOGETS GRUNDLAG 7 3. METODEBESKRIVELSERNES OPBYGNING 11 4. METODERNE

Læs mere

Vi læser for livet. En virkningsevaluering af en læseindsats

Vi læser for livet. En virkningsevaluering af en læseindsats Vi læser for livet En virkningsevaluering af en læseindsats Vi læser for livet En virkningsevaluering af en læseindsats 2012 Vi læser for livet 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering. - forståelser og forskelligheder

Uddannelsesparathedsvurdering. - forståelser og forskelligheder Uddannelsesparathedsvurdering - forståelser og forskelligheder Lone Nordskov Nielsen Randi Skovhus Rita Buhl VUE Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning December 2011 1 Indhold Projektets baggrund

Læs mere