Appendiks nr. 1 til: Manual ATTACK DP - gyldig fra Manual ATTACK DPX - valid since ATTACK PROFI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appendiks nr. 1 til: Manual ATTACK DP - gyldig fra 01.05. 2010. Manual ATTACK DPX - valid since 01.05. ATTACK PROFI"

Transkript

1 Appendiks nr. 1 til: Manual ATTACK DP - gyldig fra Manual ATTACK DPX - valid since Dette appendiks nr. 1 (fremover kaldt for Appendiks") til manualen til DP og manualen til DPX, gyldig fra (fremover kaldt for Manual") er gyldigt og i kraft fra d Dette appendiks omhandler: Manual til ATTACK DP-sektionerne: Teknisk beskrivelse ATTACK DP PROFI Brændstofmangel Overophedning af kedel Metoder til kedelregulering ATTACK DP PROFI Fejlmeddelelser Manual til ATTACK DPX-sektionerne: Teknisk beskrivelse ATTACK DPX PROFI Brændstofmangel Overophedning af kedel Metoder til kedelregulering ATTACK DPX PROFI Fejlmeddelelser I disse sektioner findes en beskrivelse af styringen af den elektriske regulering, der allerede er monteret i ATTACK PROFI. Appendiks 1 erstatter beskrivelsen af regulatorens indstilling i alle nævnte sektioner. ATTACK PROFI ATTACK PROFI kedelversionen indeholder i sammenligning med ATTACK STANDARD versionen en større betjeningskomfort, mulighed for regulering af output samt mulighed for at tilslutte styrings- og reguleringselementer. Kedeltemperaturen holdes på det niveau, der er indstillet af brugeren, ved hjælp af afgangsgasventilatorens rotationshastighed. Kedelregulatoren i ATTACK PROFI kedler udfører kontinuerlige målinger af vandtemperaturen i kedlen, og viser denne i displayet. Regulatoren styrer afgangsgasventilatorens rotationshastighed samt vandpumpehastigheden i henhold til denne temperatur. Afgangsgastermostaten er forbundet med kedelregulatoren, der skifter kedlen til brændstofmangel-tilstand, hvis afgangsgastemperaturen falder til under den indstillede temperatur. Der er også mulighed for at styre 4-vejs blandeventilens gearing.

2 1 -Elektronisk regulator PROFI 2 - Manometer Den elektroniske regulators forside 1 - Hovedafbryder 2 - Display der viser kedeltemperatur og parametre 3 - Kontrollampe til ekstra termostat 4 - Knap til kedeltermostat 5 - Knap til ekstra termostat 6 - Knap STOP/parameterindstillinger/Alarmannullering 7 - Knap START/ parameterindstillinger 8 - Startknap til programmering i servicemenu / bekræftelse af indstillinger 9 - Kontrollampe til cirkulationspumpe Blandingsventil-tilslutning (12V) 2 - Tilslutning til ekstra termostater 3 - Sikring 2A Den elektroniske regulators bagside Teknisk beskrivelse og metoder til styring af ATTACK PROFI-kedlen: Kedeltemperaturen holdes på det niveau, der er indstillet af brugeren, ved hjælp af afgangsgasventilatorens rotationshastighed. Regulatoren måler vandtemperaturen i kedlen og viser denne på displayet, ligesom den styrer sugeventilatoren og cirkulationspumpen. Regulatoren er forsynet med en yderligere afgangsgastermostat samt terminaler til tilslutning af dennes sensor. Alt efter situationen er det muligt at anvende termostaten til indstilling af afgangsgas temperatur til indikering af brændstofmangel og kedelstop, eller til indstilling af ønsket rumtemperatur. Afhængig af det valgte skal enten afgangsgas-temperatursensoren eller rum-temperatursensoren sluttes til terminalerne til afgangsgas-termostaten, og en passende reguleringsmetode skal vælges vha. parameterindstillingerne. Fra fabrikken er termostaten indstillet til afgangsgastemperatur. Ved første opstilling anbefaler producenten at indstillingsværdien for afgangsgas-termostaten ligger mellem C. Temperaturen indstilles vha. knappen til ekstratermostaten i temperaturvisningstilstand. Hvis afgangsgastemperaturen falder, skifter kedlen til brændstofmangel-tilstand. Apparatdesignet gør det også muligt at tilslutte eksterne kontakttermostater til terminalerne for rumtemperatursensor.

3 Tilslutning Inden apparatet startes vha. hovedafbryderen, skal du tilslutte regulator, ventilator, cirkulationspumpe og tilslutningsledninger i de relevante stik bag på apparatet. Sensoren til kedeltemperatur skal placeres i kedelkabinettet. ADVARSEL! Inden du slutter regulatoren til el-nettet skal du kontrollere, at der er en korrekt jordforbindelse, og at terminalskruerne er monterede. FORSIGTIG! Maksimalt totalt output for de apparater, der er tilsluttet regulatoren, må ikke overstige 450W. FORSIGTIG! - For udvidet regulatorfunktion er det muligt at tilslutte modulet UM-1 der muliggør styring af en ekstra kedel eller cirkulationspumpe. Tilslutning af yderligere apparater til modulets kontakter skal adskilles vha. et passende relæ. De ikke-anvendte kontakter i dette modul kan forblive utilsluttede. Drift Efter start af apparatet vil alt i displayet blive tændt, så korrekt funktion kan kontrolleres. Efter nulstilling skifter regulatoren tilbage til den seneste tilstand inden stop eller strømafbrydelse. Apparatets grundlæggende drift styres ved at indstille den krævede kedeltemperatur vha. termostaten. Alle andre funktioner udføres i henhold til de parametre, der er programmeret i servicetilstanden. Hvis kedeltemperatur-indstillingen ændres vha. kedeltemperaturknappen, vises ændringen i displayet i nogle sekunder (f.eks. [C 75] ). Denne værdi er den temperatur, som regulatoren vil søge at opnå. Værdien kan kontrolleres i temperaturevisningstilstand. Alt efter installationstypen og serviceindstillingerne kan knappen til en ekstra termostat anvendes til indstilling af afgangsgassens temperatur eller rumtemperaturen. Ved leveringen fra fabrikken er denne knap beregnet til indstilling af afgangsgassens temperatur. Hvis afgangsgassens temperatur falder til under den indstillede værdi, skifter regulatoren til brændstofmangel-tilstand, og efter den indstilldede tidsperiode - parameter [Fb30] - stoppes kedlen. Denne funktion forhindrer eventuelle udslip fra akkumuleringstanken efter brændstof burn-out i kedlen, når kedeldriften - efter forløbet af den tid, der er indstillet vha. parameter [Fb30] - stopper, for at forhindre et baglæns varmeflow fra akkumuleringstanken til den kolde kedel. Ændring af knapstillingen for ekstra termostat vises i nogle sekunder i displayet, f.eks. [100 ]. Den faktiske værdi for denne indstilling kan også kontrolleres i temperaturevisningstilstand. Hvis afgangsgastemperaturen er i driftstilstand efter afbrænding ved en lavere temperatur end den værdi, der er indstillet på ekstratermostat-knappen, vil sugeventilatoren og cirkulationspumpen blive blokeret, hvilket vises ved at ekstratermostatens kontrollampe blinker. I sådanne tilfælde er det nødvendigt at mindske den justerede afgangsgas-temperaturværdi vha. knappen til ekstratermostaten, indtil kontrollampen holder op med at blinke. Dette medfører en genstart af sugeventilatoren og cirkulationspumpen. Når brændstoffet er udbrændt og afgangsgastemperaturen mindskes til under den værdi, der er indstillet med afgangsgastermostaten, skifter kedlen til brændstofmangel-styretillstand, og når den indstillede tid er gået - parameter [Fb30] - stoppes kedlen automatisk. Det er nødvendigt at indstille kedelstoppet ved nedbrændingen af afgangsgas til et passende niveau når kedlen er startet, og derefter kontrollere den fra tid til anden. Når du har trykket på START knappen begynder ventilatoren at arbejde, og styreprocessen påbegyndes. Ventilatoren stoppes vha. STOP knappen. Hvis regulatoren ikke er i driftstilstand, vises kedlens vandtemperatur på displayet. Eksempel: [70 C] - STOP tilstand [70 C] - Driftstilstand [70 c] - Brænding bibeholdes i driftstilstand

4 Manuel start af ventilator Under kedeldriften kan det være nødvendigt at tænde ventilatoren manuelt (f.eks. for udsugning af gas fra kedlen før og under brændstofpåfyldning). Hvis START knappen holdes nedtrykket i 3 sekunder, starter ventilatoren. Ventilator vil køre i den periode, der er indstillet i servicetilstand, eller indtil der trykkes på STOP knappen. Temperaturvisningstilstand Du kan skifte til temperaturvisningstilstand ved at trykke på OK knappen. Et skift til denne tilstand indikeres ved at ekstratermostat kontrollampen blinker hurtigt. Brug knapperne < og > til at gennemse de informationer, der vises vedr. de forskellige temperaturer. Du kan afslutte temperaturvisningstilstanden ved at vælge [END] og trykke på OK, eller ved at vente i 1 minut. Liste med temperaturer, der kan slettes, i temperaturvisningstilstand. Indikation Parameter C 80 Krævet kedeltemperatur 100 C Temperaturen indstilles vha. ekstrathermostat knappen (afgangsgas / rum) 180 Faktisk ekstratermostat temperatur (afgangsgas / rum) Slut Forlader temperaturvisningsmenuen Krævet kedeltemperatur [C 80] - er den temperatur, som regulatoren forsøger at opnå i driftstilstand. Denne indstilles ved direkte at dreje kedeltermostatknappen, og indikeres med en kort visning i displayet. Indstil temperatur for afgangsgas / rumtermostat [100 ] - dette parameter indikerer hvilken temperatur der er indstillet vha. den ekstra afgangsgas / rum termostat. Alt efter opvarmningsinstallationen og indstillingen af parameteret FC (1 eller 0), repræsenterer dette enten afgangsgastemperaturen (ved lavere faktisk temperatur skifter regulatoren til brændstofmangeltilstand) eller rumtemperaturen. Faktisk afgangsgastemperatur eller rumtemperatur [180 ] - dette parameter indikerer faktisk målt afgangsgastemperatur eller rumtemperatur. Indstilling af parametre - service menu Hvis OK knappen holdes nedtrykket i mere end 3 sekunder, skiftes om til servicetilstand, hvor du kan se og ændre de indprogrammerede parametre. Et skift til denne tilstand indikeres ved at ekstratermostat kontrollampen blinker hurtigt. Det er muligt at bladre gennem parametrene vha. + og - knapperne. Efter valg af det ønskede parameter kan du skifte til parameterændrings-tilstand ved at trykke på OK knappen - denne tilstand angives ved at parameterværdien blinker. Du kan ændre værdien vha. + og - knapperne. Den nye indstilling bekræftes med OK knappen. Herefter er det muligt at vælge det næste parameter (med + og -). Hvis du vil lukke servicetilstanden, skal du vælge [END] vha.- + og - og trykke på OK - eller vent 1 minut. Servicetilstanden afsluttes og kedeltemperaturen bliver vist. Den første kolonne viser displayindikationerne og de næste kolonner viser: parameterbeskrivelse, minimumsværdi, maksimalt tilladte værdi for indstillingen, parameterindstillingstrin under justering, produktionsindstillinger som det er muligt at gå til ved at vælge muligheden [Prod].

5 Tabel: Liste over serviceparametre Display Parameter Min Maks Trin Produkti onsinds tillinger n100 Maks. driftsoutput for ventilator eller maks. output, ved nr % 100 n 40 Minimum ventilatoroutput % 40 nh 10 Ventilatorhastighed, mindskelse af koefficient nr 1 Automatisk styring af ventilatorrotationer og - -, tidspunkt for ventilatorstart nn 5 Ventilatordriftstid - -, s 5 nu 6 Ventilatorpausetid min 6 nd 3 Tid for ventilatordrift i manuel tilstand - -, min 3 P 65 Temperatur for opstart af cirkulationspumpe C 65 Ph 5 Cirkulationspumpehysterese C 5 Pr 1 Cirkulationspumpe driftstilstand Automatik 1- Pumpeoperation afhænger af rumtemperatur eller kontakter på rumtermostat. 2- Pumpeoperation afhænger af regulatorens driftstilstand Pc -- Cirkulationspumpepause - -, min -- Pd 2 Forsinkelse inden stop af cirkulationspumpe - -, min 2 L 65 Minimums kedeltemperatur C 65 H 90 Maksimums kedeltemperatur C 90 H 5 Hysterese for kedeltemperatur C 5 A 105 Temperatur for overophedning af kedel C 105 Fc 1 Testmetode for brændstofmangel: 0- forøgelse af temperatur på vand i kedel 1- måling af afgangsgastemperatur Fd 60 Tid for måling af brændstofmangel under - -, 1 99, 4h 1min 60 opstart af kedel Fb 30 Tid for måling af brændstofmangel under drift - -, 1 99, 4h 1min 30 Ar 0 Prod Driftstilstand for ekseptionelt output 0- output af start af separat kedel 1- alarm-output 2- output-kontrollerende blandeventil 3- output-kontrollerende nødefterkølingssystem 4- output-kontrollerende næste enheds start under ventilatordrift Nulstilling til fabriksindstillinger outp Styring af cirkulatonspumpe outp out1 outn Styring af ventilatoroutput outn out2 outr Styring af ekstraoutput outr out3 End Lukning af service menu

6 Driftsparametre for afgangsgasventilator Fan output [ni00] - denne værdi definerer ventilatoroutput. Når "nr" er på "0-10", er det det maksimale ventilatoroutput der kan nåes under automatisk ventilatordrift. Minimum fan output [n 40] - det laveste ventilatoroutput, der kan anvendes, når ventilatorrotationerne styres automatisk, og når ventilatorrotationerner kontinuerligt øges under opstart af kedlen. CoefFicient of the fan speed decreasing [nh10] - dette parameter påvirker måden, som ventilatoren øger hastigheden på, når kedeltemperaturen er tæt på den ønskede værdi. Hvis du f.eks. indstiller dette parameter til værdien 2 betyder det, at når regulatoren i driftstilstand og kedeltemperaturen er 2 C lavere end den ønskede kedeltemperatur, vil ventilatoren køre med maksimalt output [n100]. Næste forøgelse af kedeltemperaturen medfører en kontinuerlig mindskelse af ventilatoroutput ned til dens minimum [n 40]. Automatic regulation of the fan rotations [nr 1] - er aktiv, når dette parameter er indstillet til 0-10" og medfører en automatisk mindskelse af ventilatorrotationerne, når vandtemperaturen i kedlen når den ønskede temperatur. Hvis dette parameter indstilles til -", vil den automatiske mindskelse af ventilatorrotationerne være inaktiv, og ventilatoren fungerer med det output, der er indstillet vha. parameteret "n". Indstilling af parameterværdien i området fra 0 til 10 betyder tid i minutter af den kontinuerlige forøgelse af ventilatorhastigheden fra 40% op til værdien af "n" for korrekt kedelstart. Operation time of ventilator [nn 5] - ventilatorrotationstid der er nødvendig for udsugning af akkumuleret gas før og efter påfyldning. Hvis dette parameter indstilles til -", deaktiveres funktionen. Denne funktion kan aktiveres i DRIFT tilstand. Ventilator pause [nu 6] - tid mellem ventilatorens driftsperioder. Operation time of the fan in the manual mode [nd 3] - dette parameter bestemmer, hvor længe ventilatoren kører, hvis den aktiveres manuelt. Ved at indstille dette parameter til --" deaktiveres den manuelle ventilatordrift. Cirkulationspumpens drift. Temperature of the C.H. pump start [P 65] - vandtemperatur i kedlen der medfører start af cirkulationspumpen. Cirkulationspumpen fungerer uafhængigt af kedelstyringen, men startes af kedelstyringen hvis kedlen overophedes. Histeresis of the C.H. pump [Ph 5] - dette parameter definerer hvilken formindskelsesværdi af kedeltemperaturen under temperaturen for pumpestart der vil få pumpen til at stoppe. Operation mode of the C.H. pump [Pr 1] - cirkulationspumpen er, uafhængigt af driftstilstanden, altid inaktiv, når kedeltemperaturen mindskes til under den værdi, der er indstillet vha. parameter [P 65], og den startes altid hvis kedeltemperaturen overstiger 90 C, når kedlen overophedes eller hvis temperatursensoren er beskadiget. I alle andre tilfælde fungerer cirkulationspumpen i henhold til den tilstand, der er indstillet vha. parameter [Pr] - mode [Pr 1] - permanent drift - mode [Pr 1] - pumpen arbejder i henhold til rumtermostaten. Når sensor for rumtemperature er installeret startes cirkulationspumpen når rumtemperaturen falder til under den temperatur, der er indstillet vha. knappen til ekstra termostat. Hvis en ekstern termostat er tilsluttet, startes cirkulationspumpen når kontakterne kortvarigt forbindes. -mode [Pr 2] - i denne tilstand startes cirkulationspumpen kun når regulatoren er i driftstilstand Time of pause of the C.H. pump [Pc --] - når kedeltemperaturen overstiger den temperatur, der er indstillet vha. parameter [P 65] og driftstilstanden stopper pumpen (f.eks. når termostatens kontakter er åbne eller hvis ventilatoren er stoppet), kan pumpen regelmæssigt startes i 30 sekunder for at pumpe vand ind i varmesystemet. Dette parameter indstiller pausetiden i minutter mellem pumpens driftscyklusser. Indstilling af dette parameter til --" deaktiverer denne funktion.

7 Delay of the C.H. pump stop [Pd 2] - et for tidligt cirkulationspumpestop kan hæve kedeltemperaturen, så kedlen bliver overophedet. Med dette parameter kan du indstille forsinkelsen for cirkulationspumpestop. Hvis dette parameter sætte stil --" betyder det, at pumpen stoppes uden forsinkelse. Indstilling af kedlens driftstemperatur Min. boiler temperature [L 65] - minimumstemperatur, der kan indstilles vha. drejetermostaten. Max. boiler temperature [L 90] - maksimumstemperatur, der kan indstilles vha. drejetermostaten. Histeresis of the boiler temperature [h 5] - dette parameter definerer ved hvilken værdi vandtemperaturen i kedlen skal mindskes i kedlen (under den indstillede værdi), inden sugeventilatoren startes. Kedelbeskyttelse mod overophedning. Temperature of boiler overheating [A105] - grænseværdi - efter overskridelse af denne værdi stoppes sugeventilatoren totalt, og cirkulationspumpen startes for at forhindre, at kedlen koger over. Overophedningstilstand indikeres af kontrollampen for overophedning samt fejlmeddelelse [E 2] i displayet. Fejlmeddelelser kan slettes ved at trykke på STOP knappen, men kun hvis kedeltemperaturen er faldet til under temperaturværdien for kedel-overophedning. Sugeventilatoren stoppes også, hvis kedeltermostatsensoren er beskadiget,og denne fejl vises som meddelelse [E 1]. Nødtermostat - regulator har også yderligere beskyttelse, der er uafhængig af processoren, imod overophedning. Hvis temperaturen stiger til 105 C, startes styreprocessen af ventilatorstop og pumpestart. Ventilator og pumpe inkluderes igen i kontrolprocessen når temperaturen når 99 C. Nødtermostaten muliggør mere præcis kedelregulering og udelukker risikoen for overophedning. Styring ved brændstofmangel. Styring ved brændstofmangel, afhængig af den valgte metode, starter når kedeltemperaturen mindskes til under den indstillede værdi. Hvis temperaturen ikke stiger indenfor den angivne tid, stoppes styringsprocessen, og meddelelsen [FUEL] vises. Denne tilstand slettes efter tryk på STOP knappen. Control method of the fuel shortage [Fc 1] - dette parameter definerer hvilken metode der anvendes tilstyring af brændstofmangel. - I tilstanden [Fc 0], starter regulatoren alarmen for brændstofmangel, hvis kedeltemperaturen falder til under værdien [L 65], der indstilles vha. parameteret og forbliver på dette niveau i den tidsperiode, der er indstillet med parameter [Fb30] eller [Fd 60]. - I tilstanden [Fc 1], starter regulatoren alarmen for brændstofmangel, hvis kedeltemperaturen falder til under den værdi], der er indstillet vha. ekstratermostaten og forbliver på dette niveau i den tidsperiode, der er indstillet med parameter [Fb30] eller [Fd 60]. - Fuel shortage control during the boiler start [Fd 60] - den tid, der er indstillet vha. dette parameter, anvendes til brændstofmangel-styring under kedelstart. Kedlen betragtes startet når regulatoren skifter fra STOP-tilstand til DRIFTS-tilstand, og slutter, når kedeltemperaturen overstiger den minimumstemperatur, der er indstillet vha. parameter [L 65]. Indstilling af parameter [Fd 60] til --" inaktiverer styring af brændstofmangel under kedel-opstart. Time of fuel shortage control in the operation mode [Fb30] - den tid, der indstilles vha. dette parameter, anvendes når brændstofmangelstyringen starter efter at kedlen blev startet. Indstilling af dette parameter til --" inaktiverer styring af brændstofmangel under kedel-opstart.

8 Yderligere output. Mode of additional output [Ar 0] - regulatoren er udstyret med multi-purpose output der kan fungere på ét af følgende outputs: Mode [Ar 0] - kan styre olie- eller gaskedel, hvis denne er tilsluttet varmesystemet. Når regulatoren startes vha. hovedafbryderen, stoppes den ekstra kedel, og den startes igen hvis der ikke er brændstof i fastbrændselskedlen. Denne funktion er nyttig i varmesystemer, hvor fastbrændsels- Når display viser HOT Denne besked vises når røggas temperaturen er over 300 grader. HOT beskeden vil gå væk i display når røggas temperaturen når ned på 280 grader. Dette er en sikkerhedsfunktion for at beskytte ventilatoren. Dette kan skyldes at flappen eller døren for påfyldning af brænde er åben for længe. Det er muligt at indstille dette parameter i menu F300 og Fh20. kedlen anvendes til mindskelse af varmeudgifterne. Når alarmen for brændstofmangel fjernes vha. STOP-knappen, stoppes ekstrakedlen atter, og regulatoren fungerer igen. - Mode [Ar 1] - udgangen kan styre det næste system, der afgiver en alarm. Fejl på kedeltemperatursensor, overophedning eller brændstofmangel kan være den næste alarm, der startes. - Mode [Ar 2] - udgangen kan styre nød-kølekredsløb til kedlen (f.eks. en pumpe). I denne tilstand startes den næste udgang ved overophedning af kedlen eller hvis der forekommer en kedeltemperatur-sensor fejlalarm. - Mode [Ar 3] - udgangen kan styre enheder, der arbejder sammen med kompressionsventilatoren. FORSIGTIG- Enheder bør tilsluttes den næste udgang vha. modulet UM-1 (ikke med i leveringen). Tilslutning af modulet UM-1 er vist på Pic.1. Test af regulator-outputs For fornekling af regulatorstyringen er det muligt at styre de output-kredsløb, der regulerer ventilatoren og pumpen samt de kredsløb, der styrer den næste kedel. Ved at vælge [outp] på displayet og derefter trykke på OK knappen, kan du kortvarigt starte virkulationspumpen. Ved at vælge [outn] og trykke på OK, kan du starte ventilatoren. Ved at vælge [outr] og trykke på OK, kan du starte ekstrakedlen, systemsignaliseringsalarmen eller servo-motoren til blandeventilen. (hvis det næste modul er tilsluttet). Produktionsindstilling. Regulatoren giver mulighed for at nulstille de standardindstillinger, der er defineret af fabrikken vha. valget [Prod] i servicetilstand og derefter trykke på OK. Når denne funktion aktiveres, indstilles samtlige parametre i tabellen til fabriksindstillingerne. Lukning af menuen Ved at vælge [End] i displayet, og derefter trykke på OK, kan du lukke servicemenuen. Enheden lukker også servicemenuen, hvis du ikke trykker på en knap i 1 minut.

9 Næste funktioner. Regulatoren er forsynet med en yderligere termostat samt terminaler til tilslutning af denne. Denne termostat anvendes fra fabrikken til tilslutning af afgangsgas-termostaten. Parameteret [Fc 1] - når afgangsgastemperaturen falder til under den indstillede værdi, skifter regulatoren kedlen til brændstofmangelstyring. Denne termostat kan også anvendes som rumtermostat. Parameter [Fc 0]. I dette tilfælde skal sensoren for rumtemperatur sluttes til terminalen for ekstratermostat. RK-2001AT2 sammenligner den målte rumtemperatur med den temperatur, der er indstillet vha. den ekstra rotortermostat. Hvis rumtemperaturen er lavere den den temperatur, der er indstillet vha. termostaten, vil kontrollampem for rumtermostaten lyse, fordi kedlen bør holde den temperatur, der er indstillet vha. kedeltermostaten. Hvis rumtemperaturen overstiger den indstillede temperatur, slukkes rumtermostatkontrollampen, og kedlen skifter til brændetilstand, så minimums-kedeltemperaturen opretholdes. Enheden er designet til at muliggøre tilslutning af en alternativ ekstern termostat i stedet for rumtemperatur-sensoren. Kortslutning af kontakterne ved lav temperatur igangsætter opvarmningsprocessen, der er beskrevet herover. Når kontakterne er åbne, vil regulatoren bevare minimums-kedeltemperaturen. FORSIGTIG! Hvis den eksterne termostat er tilsluttet i stedet for en rumtemepratursensor, vil den temperatur, der indstilles vha. rumtermostatknappen ikke have indflydelse på reguleringsprocessen og rumtemperaturen vil udelukkende afhænge af den temperatur, der er indstillet vha. den eksterne termostat.

10 Fejlmeddelelser Kedelregulatoren tester permanent korrekt funktion af de interne systemer og af kedeltemperatursensoren. Hvis der detekteres fejl, stopper regulatoren afgangsgasventilatoren og cirkulationspumpen, og samtidigt vises den relevante fejlmeddelelse. Ved ulykker skal kedlen slukkes på hovedkontakten. Sør for, at cirkulationspumpen er permanent tilsluttet ved at forbinde den direkte til el-nettet. Sørg for en korrekt brændstofforbrænding i kedlen og kontakt evt. en autoriseret installatør, hvis dette ikke er tilfældet. Hvis fejlen [E 1] vises betyder det fejl (kortslutning) i kredsløbet til kedeltemperatursensoren eller at temperaturen er under -9 C. [E 2] vises, hvis kedlen er overophedet. [E 3] betyder fejl og overophedning på samme tid. Hvis fejlen [E 1] vises, og den ikke kan fjernes ved at trykke på STOP knappen, påtrods af at kedeltemperaturen er under 90 C, kan det betyde, at der er en permanent skade på kedeltemperaturesensoren (f.eks. hvis kedlen blev overophedet til en temperatur på over 150 C). Fejl [E 8] indikerer fejl på afgangsgassensoren. I dette tilfælde vil regulatoren ikke styre brændstofmangel. Adskillelse Hvis det er nødvendigt kan regulatoren fjernes fra systemet: - sluk hovedkontakten - fjern strømmen fra kedlen - afmonter dækslet over kedlens kontrolpanel - aftag alle stik med kabler fra regulatoren - afmonter regulatoren gennem åbningen i kontrolpanelet ADVARSEL! FOR AT FORHINDRE EL-STØD SKADER, MÅ DU IKKE AFMONTERE DÆKSLET INDEN KEDLEN ER AFBRUDT FRA LEDNINGSNETTET. Tilslutning af modul UM-1 (kan tilkøbes) Regulator Regulator Gaskedel, el-kedel Alarm, andre enheder

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

STYRING FOR STOKERFYR

STYRING FOR STOKERFYR STYRING FOR STOKERFYR Måling og regulering af kedeltemperatur Måling og overvågning af røgtemperatur Eltænding og/eller pausefyring Mulighed for iltstyring Til Nordjysk Elektronik Ulvebakkevej 13 9330

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display Version A 4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL Snegl ON Kedel Temp Blæser Pumpe Display DRIFT Røg temp AUGER - COCLEA VENTOLA - FAN MAINT - MANTEN. POMPA

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Programmerbar. - Fast undertemperatur funktion. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Servicemanual for TM 3006

Servicemanual for TM 3006 Servicemanual for TM 3006 3/2005 Per Øster R/A 1 Denne manual er skrevet til det autoriserede servicefirmas teknikere. I manualen er beskrevet indstillinger, der har at gøre med grundlæggende funktioner

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 ADVARSEL - Undgå, at fjernbetjeningen bliver

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 W:\Brochurer vejledninger prislister\vejledninger\styringer\kmr1000 dansk.doc august 2004 Side 1 af 8 Egenskaber: 12 bit successiv integrationsberegning af temperaturer 4 bit

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling

Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling Living full of energy /7 Indholdsfortegnelse Roth Touchline reguleringssystem kan indstilles på flere forskellige måder når det skal fungere

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC Montagevejledning Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC - den naturlige varme fra jorden September 2010 Tilslutning af ekstern varmekilde Varmepumpen kan som ekstra tilbehør leveres som forberedt for

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug.

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. - 1 - INDEX Side 1.- BESKRIVELSE AF KEDEL...2 2.- INSTALLATIONS VEJLEDNING...3 2.1.- KEDLENS PLACERING...3

Læs mere

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 2005.06 Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 Betjeningsvejledning Kvikmanual Monteringsvejledning Installatørprogrammering Kontrol af følere SIEMENS RVA 53.140 KEDEL-VARMKREDS- BRUGSVANDSSTYRING

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Seitron digital trådløs rumtermostat

Seitron digital trådløs rumtermostat Seitron digital trådløs rumtermostat Drift og vedligeholdelse KONTAKT INFO Golan Pipe Systems ApS Lollandsvej 14 DK-5500 Middelfart Tlf. +45 6441 7732 info@golan.dk www.golan.dk SEITRON DIGITAL TRÅDLØS

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4 T1 E T5 V T4 N T3 T2 P Generel beskrivelse DTC2200 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer. Styringen kan benyttes til anlæg med brugsvand og rumvarme i følgende kombinationer: 1: Brugsvands styring

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

BC2.5serie computer. BRUGERVEJLEDNING Reebok-BC2.5-20110719

BC2.5serie computer. BRUGERVEJLEDNING Reebok-BC2.5-20110719 DK BC2.5serie computer BRUGERVEJLEDNING Reebok-BC2.5-20110719 Funktioner og egenskaber: 1. START: Når du har trykket på Enter-tasten, vil "0:00" blinke, og derefter kan du indstille tiden med op/ned-tasten

Læs mere

INSTALLATION & USER GUIDE. Electronic control

INSTALLATION & USER GUIDE. Electronic control INSTALLATION & USER GUIDE Electronic control Fig. 1 Startup view Fig. 2 Rev. 1.1 2 PE L L N 230 V N SENSOR Fig. 3 Connections L / N: Mains 230-240VAC connection OUT / N: Heating cable connection Sensor:

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service. max1 plus

Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service. max1 plus Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service max1 plus Dans k Februar 2012 Version: mst 120119 max1plus end customer (max1) Item number: as of SW 1.01 All rights reserved, subject to changes.

Læs mere

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe GTM I............................ Side 2 GTM II........................... Side 6 Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt til fremtidig brug!

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Dansk oversættelse version 1.0 Oktober 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original 101677/0906/SmEf

Dansk oversættelse version 1.0 Oktober 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original 101677/0906/SmEf Indbygnings- og brugervejledning Märklin 60760 Digital ombygningssæt til lokomotiver med tromlekummulator motor Dansk oversættelse version 1.0 Oktober 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 2.0 Indstillinger... 2 2.1 Reguleringsparametre, cirkulationspumpe(r)................. 2 2.2 Pumpekontrol...................................................... 6 3.0 Blandet...

Læs mere

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING PRODUKTBESKRIVELSE FH2000S er Gastryk Prøvesystem til brug i f.eks. fysiklokaler, sløjdlokaler og laboratorier. Gas/ventilation interlock sikrer at det kun er muligt

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM INSTALLATIONS-/BRUGERMANUAL Indhold i æsken Æskens indhold Anvendte symboler i denne manual: Sikkerhed Vigtig info Indhold: Æskens indhold Introduktion

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Varenummer 19512. Version 1, oktober 2014 Tillykke med din nye Poda SMS Alarm. Poda SMS Alarm er en alarmboks, der sluttes til et elhegn og sender en SMS og/eller en e-mail

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Stokerstyring PCT 258 ILT

Stokerstyring PCT 258 ILT Stokerstyring PCT 258 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Ilt styring. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V

Læs mere

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5...

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... 1 Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... side 9 CN 6... side 9 CN 7... side 9 CN 8... side 9 Fjernbetjenings

Læs mere

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Version 1.06, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Bruger programmering

Bruger programmering Bruger programmering Indledning Brew4You systemerne kan programmeres, så selve brygprocessen foregår præcist og automatisk i henhold til de parametre, man som brygger ønsker at anvende. Der er dels såkaldte

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder.

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C LED (lysdiode) instrumenter til køl/ frost infrarød IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C - COMPACT modellen

Læs mere