CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003"

Transkript

1 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003

2 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Henrik Christrup, advokat, formand Vagn Sørensen, koncerndirektør, næstformand Björn Bergman, direktør Ole T. Krogsgaard, direktør Anthony Latham, direktør Niels Christian Nielsen, direktør Richard Sand, advokat Lars Kristensen, områdechef * Kaare Lønholdt, konsulent * Henrik Müllertz, kontorchef * Christian Sletten, kundekonsulent * *) Valgt af medarbejderne Direktion: Jens Erik Christensen, administrerende Poul Mortensen Per Klitgård Poulsen Jesper Rasmussen Revisorer Generalforsamlingsvalgte revisorer: KPMG C.Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Intern revision: Anne Jæger, koncernrevisionschef Ejerforhold Codan A/S, Frederiksberg, ejer samtlige aktier i Codan Forsikring A/S Adresse mv. Gammel Kongevej København V Telefon Telefax CVR-nr

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Hovedtal 4 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 9 Resultatopgørelse 14 Balance pr. 31. december 16 Noter til resultatopgørelse og balance 20

4 LEDELSESPÅTEGNING 2 Selskabets påtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2003 for Codan Forsikring A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen for forsikringsvirksomheder samt Finanstilsynets bekendtgørelser og vejledninger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Frederiksberg den 10. marts 2004 Direktionen Jens Erik Christensen Adm. Bestyrelsen Poul Mortensen Per Klitgård Poulsen Jesper Rasmussen Henrik Christrup Vagn Sørensen Björn Bergman Ole T. Krogsgaard Formand Næstformand Anthony Latham Niels Christian Nielsen Richard Sand Lars Kristensen Kaare Lønholdt Henrik Müllertz Christian Sletten

5 REVISIONSPÅTEGNINGER 3 Intern revision Vi har revideret årsrapporten for Codan Forsikring A/S for regnskabsåret Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder og finansielle koncerner og efter danske revisionsstandarder. Under revisionen har vi ud fra væsentlighed og risiko vurderet forretningsgange, den anvendte regnskabspraksis og foretagne skøn samt efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2003 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2003 i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Generalforsamlingsvalgte revisorer Vi har revideret årsrapporten for Codan Forsikring A/S for regnskabsåret Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation i årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2003 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2003 i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Frederiksberg den 10. marts 2004 Frederiksberg den 10. marts 2004 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Anne Jæger Koncernrevisionschef Bjarne Fabienke Statsautoriseret revisor Ole Karstensen Statsautoriseret revisor PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Lars Holtug Statsautoriseret revisor Jesper Edelbo Statsautoriseret revisor

6 HOVEDTAL De seneste fem år i hovedtal Mio. kr Præmieindtægt for egen regning Erstatningsudgifter for egen regning Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning, i alt Forsikringsteknisk resultat Resultat af investeringsvirksomhed, i alt efter overførsel af forsikringsteknisk rente Årets resultat Afløbsresultat for egen regning Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Nøgletal Erstatningsprocent 70,8 87,1 76,5 82,7 76,9 Omkostningsprocent 25,3 25,2 25,0 28,9 28,2 Egenkapitalforrentning i procent 11,3 3,7 17,2 8,6 6,4 Solvensdækning i procent 304,1 250,7 315,4 346,4 271,6

7 LEDELSENS BERETNING 5 Selskabets hovedaktivitet Codan Forsikring sælger stort set alle typer af forsikringer inden for skade-, liv- og pensionsmarkedet til både private og til virksomheder. Salget af livs- og pensionsforsikring sker via livsforsikringsdatterselskaber. Codan Forsikring har en førende position inden for skadeforsikring som den tredjestørste aktør på både privatog erhvervsmarkedet, herunder den største aktør inden for marineområdet. Codan Forsikring er dattervirksomhed af Codan A/S, der udarbejder koncernregnskab for Codan-koncernen. Der er derfor ikke udarbejdet koncernregnskab for Codan Forsikring-koncernen. Væsentlige begivenheder i 2003 Codan-koncernen har i 1. kvartal 2003 besluttet at afhænde koncernens beboelsesejendomme. Codan Forsikrings livsforsikringsdatterselskaber er omfattet af denne beslutning, der er truffet som følge af meget gunstige priser på markedet for beboelsesejendomme og med henblik på at øge investeringen i erhvervsejendomme. Datterselskabet Forsikringsselskabet Trekroners porteføljer er i overensstemmelse med planerne overført til fælles it-systemer i løbet af 1. kvartal Som anført i årsrapporten for 2002 medførte de ændrede krav til overskudsfordelingen i livs- og pensionsforsikring, at der blev åbnet mulighed for at korrigere selskabernes overskud tilbage fra I forbindelse med denne engangsregulering i Codan Forsikrings livsforsikringsdatterselskaber udestår afklaring af betydningen af tidligere års henlæggelser til og opløsning af sikkerhedsfonde. Finanstilsynet har haft bemærkninger til beregningen af engangsreguleringen og Codan har anket Finanstilsynet afgørelse. Den uafklarede andel af engangsreguleringen er overført til skyggekonti vedrørende fremtidige overskud. Ankesagen pågår fortsat. Samtlige livsforsikringsdatterselskaber har pr. 31. december 2003 overdækning i forhold til Finanstilsynets krav om solvens og bonusreserver. De enkelte selskaber skal kunne modstå et aktiefald på 30%, fald i investeringsejendommes værdi på 12% samt en renteændring på 1 procentpoint. Der er ikke siden årsrapporten for 2002 yderligere at rapportere i sagen om mellemværendet med reassurandører vedrørende en skade, som indtraf under stormen i december Forholdet er nærmere omtalt i årsrapporterne for 2002 og tidligere. De uafklarede mellemværender udgør i alt 40 mio. kr. Årets resultat og selskabets udvikling Resultatet i Codan Forsikring for 2003 blev et overskud på 445 mio. kr. Resultatet er sammensat af et forsikringsteknisk resultat på 149 mio. kr., et resultat af investeringsvirksomhed på 312 mio. kr. og goodwillafskrivning på 16 mio. kr. Årets resultat er tilfredsstillende. Skadeforsikringsvirksomhed Bruttopræmieindtægterne er i 2003 steget med 6,7% til mio. kr., mens stigningen i 2002 udgjorde 14,9%. Tilgangen af ny forretning er som forventet og anses for tilfredsstillende inden for erhvervsområdet. På privatområdet vil lønsom vækst være et fokusområde for Det forsikringstekniske resultat for egen regning udgør et overskud på 149 mio. kr. mod et underskud på 275 mio. kr. i Forbedringen i det forsikringstekniske resultat er sket gennem hele 2003 på trods af en faldende forsikringsteknisk rente. Resultatet for 2003 er påvirket af følgende forhold: - Fortsat positiv udvikling i forsikringsdriften med en forbedring inden for alle områder, når man tager hensyn til en række omkostninger af engangsmæssig karakter har været påvirket af gode vejrforhold og et normalt forløb af storskader. - Indtægten af forsikringsteknisk rente faldt med 51 mio. kr. til 138 mio. kr. i Erstatningsprocenten udgør 70,8 i 2003 mod 87,1 i I 2002 var erstatningsprocenten påvirket af, at selskabet valgte at foretage styrkelse af hensættelser vedrørende personskader i tidligere år samt et utilfredsstillende skadefor

8 LEDELSENS BERETNING 6 løb på storskader. Udgiften til storskader har i 2003 været som forventeligt. Omkostningsprocenten er i 2003 påvirket af en række omkostninger af engangsmæssig karakter i forbindelse med lønsomhedsforbedrende tiltag og udgør for hele året 25,3 mod 25,2 sidste år. Codan Forsikring har i 2003 ændret det regnskabsmæssige skøn for aktivering af erhvervelsesomkostninger og dette har sammen med omkostningerne af engangsmæssig karakter påvirket omkostningsprocenten med 1,5%. Selskabet har i 2003 udgiftsført 126 mio. kr. i udjævningshensættelse til imødegåelse af fremtidige stor- og stormskader, således at den samlede hensættelse ved udgangen af 2003 udgør 209 mio. kr. Forretningsmæssige tiltag Codan Forsikring har i løbet af 2002 og 2003 gennemført en række tiltag på porteføljesiden for at forbedre lønsomheden inden for en række brancher. Codan Forsikring vil fortsat og i lighed med resten af branchen foretage tilpasning af præmieniveauet på individuelle forsikringer og udvalgte kundesegmenter. På erhvervsmarkedet har der fortsat i 2003 været en højere tilgang og en lavere afgang af kunder end forventet og i forhold til tidligere år. Udviklingen skyldes, at markedet for erhvervsforsikringer fortsat gennemfører de nødvendige præmieforhøjelser, som Codan allerede i efteråret 2000 startede for at skabe bedre sammenhæng mellem præmie og risiko. Investeringsvirksomhed Selskabets investeringsvirksomhed består af investering i datterselskaber, investering i andre finansielle investeringsaktiver og investering i grunde og bygninger. Investeringsafkastet er påvirket af nedsættelsen af diskonteringsrenten som følge af den faldende rente. Den negative effekt udgør 72 mio. kr. i Resultat af datterselskaber udgør 235 mio. kr. Heraf udgør resultat af livsforsikringsdatterselskaber 250 mio. kr. Resultat af Privatsikring udgør 8 mio. kr. og resultat af Trekroner Forsikring udgør -32 mio. kr. Endelig udgør resultat af Ejendomsselskabet Gammel Kongevej 60 og øvrige datterselskaber 9 mio. kr. Indtægter fra livsforsikringsvirksomhed Efter sammenlægningen af Codan-koncernens danske livsforsikringsselskaber i 2002 står to selskaber for tegning af individuelle livsforsikringer og firmapensionsordninger (Codan Pensionsforsikring og Codan Pension) og et tredje for unit-linked produkter (Codan Link). I indtægter fra tilknyttede virksomheder indgår resultatet fra selskabets 3 livsforsikringsdatterselskaber med 250 mio. kr. Heraf udgør resultatet af livsforsikringsselskabernes syge- og ulykkesforsikring 12 mio. kr. I forhold til 2002 er resultat før skat af livsforsikringsvirksomhed eksklusiv syge- og ulykkesforsikring steget med 46 mio. kr. Skat af årets resultat udgør 40 mio. kr. i 2003 mod -94 mio. kr. i Overskudsreglerne i dansk livs- og pensionsforsikring blev ændret i 2002 i henhold til en række bestemmelser og fortolkningsbidrag om kontributionsprincippet udsendt af Finanstilsynet. Kontributionsprincippet bestemmer, hvorledes årets overskud skal fordeles mellem forsikringstagere og ejere i livsforsikringsselskaber med traditionelle liv- og pensionsforsikringer. Codans overskudpolitik er tilrettelagt i overensstemmelse med disse regler, så egenkapitalen i livs- og pensionsforsikring forrentes med egenkapitalens andel af årets investeringsresultat tillagt en driftsherregevinst opgjort som 0,4% af de forsikringsmæssige hensættelser samt 20% af de realiserede risiko- og omkostningsresultater. I det omfang driftsherregevinsten ikke kan indeholdes i årets beregnede realiserede resultat, vil den blive overført til efterfølgende år og vil kunne indtægtsføres i årene fremover, hvis selskabernes realiserede resultat giver mulighed for det. I 2003 er der ikke overført beløb til sådanne skyggekonti til fremtidig indtægtsføring. På det overenskomstbaserede marked er der fortsat en tilfredsstillende udvikling i salget. De samlede præmier steg til mio. kr., eller med 11,3% i forhold til Salget af individuelt tegnede livprodukter er stort set uændret i forhold til Salget af pensionsopsparinger med investeringsvalg tegnes i datterselskabet Codan Link.

9 LEDELSENS BERETNING 7 Selskabet ejes 51% af Codan Forsikring og 49% af SE-Banken. Salget i året er forløbet tilfredsstillende med en samlet bruttopræmieindtægt på 239 mio. kr. i 2003 mod 105 mio. kr. i Codan Forsikrings andel af resultatet i Codan Link er et underskud på 9 mio. kr. Privatsikring Resultatet af Privatsikring udgør et overskud på 8 mio. kr. i 2003 mod et overskud på 1 mio. kr. i Resultatet sammensætter sig af et forsikringsteknisk resultat på 4 mio. kr. og et resultat af investeringsvirksomhed på 4 mio. kr. Bruttopræmieindtægterne i Privatsikring er steget fra 84 mio. kr. i 2002 til 134 mio. kr. i Den positive salgsudvikling er således fortsat i 2003, og samtidig er tilgangen blevet fordelt mere jævnt over året. I 2004 forventes den positive udvikling i pengeinstitutternes salg at fortsætte. Med henblik på at forbedre både lønsomhed og konkurrencesituation lanceres blandt andet nye servicefordele. Trekroner Forsikring Resultatet af Trekroner Forsikring er et underskud på 32 mio. kr. mod et overskud på 22 mio. kr. i Resultatet sammensætter sig af et forsikringsteknisk resultat på -38 mio. kr. og et resultat af investeringsvirksomhed på 6 mio. kr. Det forsikringstekniske resultat er påvirket af en del meget store skader samt en uheldig udvikling i småskader på bygning. Selskabet har gennemført aktiviteter med henblik på at forbedre lønsomheden inden for de enkelte forsikringsprodukter. For 2004 forventes derfor en positiv udvikling i selskabets driftsresultat. Obligationer Det samlede afkast på obligationsporteføljer udgør 243 mio. kr. i forhold til 455 mio. kr. i Danske obligationer har givet et acceptabelt afkast på 3,9% i Øvrige europæiske obligationer har givet et afkast på 3,7%, mens investeringen i USD-obligationer har givet et afkast på 13,8% primært på grund af valutakursfald. Ansvarlige lån og øvrige lån til datterselskaber Ansvarlig lånekapital i livs- og pensionsforsikring udgør 779 mio. kr. og er uændret i forhold til Renteindtægterne udgør 55 mio. kr., svarende til et afkast på 7%. Selskabet har i 2003 ydet lån til datterselskabet Ejendomsselskabet Gammel Kongevej 60 ApS på 350 mio. kr. Dette lån forrentes med 5%. Aktier Det samlede investeringsresultat vedrørende aktier udgør 8 mio. kr. svarende til et afkast på 22,1% i forhold til 8,3% i Investeringsresultatet er langt bedre end den generelle markedsudvikling, og dette skyldes at selskabets aktieinvesteringer udelukkende har bestået af unoterede aktier i løbet af Ejendomme Investeringsresultatet af ejendomme ejet direkte af selskabet udgør 2 mio. kr., svarende til et afkast på 13,3% mod et afkast på 10,2% i Værdireguleringer udgør 2 mio. kr. mod 9 mio. kr. i Det høje afkast i 2002 skyldes gevinst ved salg af et skovareal. Porteføljen består ved udgangen af 2003 af en række sommerhuse og ejerlejligheder samt et skovareal på Tåsinge. Ud over ejendomme, der ejes direkte af selskabet, ejes via datterselskabet Ejendomsselskabet Gammel Kongevej 60, Codan-koncernens hovedsæde. Codan er i gang med udvidelse og ombygning af hovedsædet. Projektet, der omfatter nybygning af m 2 forventes afsluttet i I 2003 blev der anvendt 168 mio. kr. på projektet som i alt ventes at beløbe sig til 450 mio. kr. De afholdte udgifter, der udgør 351 mio. kr. ved udgangen af 2003 er aktiveret og har ikke påvirket investeringsresultatet. Begivenheder efter 31. december 2003 Der er ikke efter 31. december 2003 indtruffet begivenheder med væsentlig betydning for selskabets finansielle eller forretningsmæssige stilling. Forventning for 2004 Omkostningsprocenten forventes i 2004 at ligge under niveauet i Erstatningsprocenten forventes at ligge på samme niveau som i 2003.

10 LEDELSENS BERETNING 8 Codan finder det ikke hensigtsmæssigt at udtale sig om den forventede udvikling på rente- og aktiemarkederne og dermed heller ikke om de forventede kursreguleringer i 2003.

11 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 9 INDLEDNING OG GENERELLE PRINCIPPER Årsrapporten for Codan Forsikring A/S for 2003 er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen for forsikringsvirksomhed samt Finanstilsynets bekendtgørelser og vejledninger om forsikringsselskabers regnskabsaflæggelse. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Koncernregnskab Selskabet er dattervirksomhed af Codan A/S, der udarbejder koncernregnskab efter reglerne i bekendtgørelse om forsikringsselskabers koncernregnskab. Der er derfor ikke udarbejdet koncernregnskab for den koncern, hvori Codan Forsikring A/S er moderselskab, og hvori Besigtelses Kontoret af 1914 A/S, Forsikringsselskabet Privatsikring A/S, Trekroner Forsikring A/S, A/S Forsikringsselskabet Codan Link, Codan Pensionsforsikring A/S, Codan Ejendomme I A/S, A/S Forsikringsselskabet Codan Pension, Codan Ejendomme III A/S og Ejendomsselskabet Gammel Kongevej 60 ApS er datterselskaber. Koncerninterne transaktioner Ved samhandel mellem koncernforbundne selskaber sker afregning på markedsbaserede vilkår eller på omkostningsdækkende basis. Sammenligningstal Sammenligningstal er tilpasset ændringer i regnskabspraksis. Sammenligningstallene i femårsoversigten for årene 1999 og 2000 vedrørende ændring til dagsværdier i livsforsikringsdatterselskaber er dog ikke tilpasset praksisændringen. Codan Forsikring fusionerede pr. 1. januar 2001 med de 100%-ejede datterselskaber Codan Invest A/S, Fælles-Data A/S og Haderslev Centrum A/S med Codan Forsikring som det fortsættende selskab. De væsentligste aktiver i de ophørte datterselskaber var udlånsportefølje på ca. 250 mio. kr. vedrørende finansiering af forsikringspræmier for forsikringstagere i Codankoncernen (fra Fælles-Data A/S), samt grunde og bygninger med en markedsværdi på 41,5 mio. kr. (fra Haderslev Centrum A/S). Sammenligningstallene er ikke ændret som følge af fusionen. Udenlandsk valuta Balanceposter samt de forsikringstekniske driftsposter i udenlandsk valuta er omregnet til danske kroner efter valutakursen ved årets slutning. Øvrige driftsposter i fremmed mønt er løbende bogført til transaktionsdagens kurs. Alle omregningsgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under posten valutakursreguleringer. RESULTATOPGØRELSE Generelt I overensstemmelse med periodiseringsprincippet indregnes alle indtægter og udgifter, der vedrører regnskabsåret, i resultatopgørelsen uanset betalingstidspunktet. Periodiseringsprincippet er også udgangspunkt for opgørelse af de forsikringstekniske resultater, jf. omtalen af de forsikringsmæssige hensættelser. De i resultatopgørelsen indeholdte præmier, erstatninger og provisioner vedrørende den indirekte forretning resultatrapporteres som hovedregel med et års forskydning. Såfremt resultatet for indeværende årgang på kontrakter, der rapporteres forskudt, forudses at blive negativt, opgøres de forsikringsmæssige hensættelser, og hermed resultatet, dog under hensyntagen hertil. Erhvervelses- og administrationsomkostninger Erhvervelses- og administrationsomkostninger indeholder gager og øvrige administrationsomkostninger, herunder afskrivninger på anlægsaktiver. Erhvervelses- og fornyelsesomkostninger inden for skadeforsikring og livsforsikring periodiseres. Driftsmidler (inventar, edb-anlæg, biler mv.) afskrives lineært over den forventede brugstid: Inventar højst 10 år, edb-anlæg højst 5 år og biler højst 8 år. Der beregnes forholdsmæssig afskrivning i anskaffelsesåret. Finansielt leasede aktiver indregnes og afskrives, som om de er købt af selskabet. Software herunder udgifter til udvikling af itplatforme i forbindelse med nye forretningsom

12 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 10 råder og Codans nye livsystem, aktiveres og måles til anskaffelses-/kostværdi. Afskrivning sker lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der sædvanligvis udgør 5-10 år. Småanskaffelser, dvs. aktiver med en anskaffelsesværdi under kr., indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Gevinst og tab ved salg mv. af driftsmidler indregnes i administrationsomkostninger, medmindre aktivet har været anvendt ved ejendomsdrift. Ved anvendelse af selskabets egne ejendomme beregnes en leje, der fastsættes på markedsbaserede vilkår. Beløbet indregnes som udgift under erhvervelses- og administrationsomkostninger og som indtægt under indtægter af grunde og bygninger med samme beløb. Ikke direkte henførbare omkostninger er i brancheregnskaber og mellem erhvervelses- og administrationsomkostninger fordelt på basis af estimeret tidsforbrug eller vurderet omkostningsbelastning. Forsikringsteknisk rente En del af det samlede resultat af investeringsvirksomhed overføres i resultatopgørelsen til skadeforsikring og betegnes forsikringsteknisk rente for egen regning. Beløbet, der overføres, beregnes som et renteafkast af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser for egen regning. Som rentesats anvendes gennemsnittet af den af Københavns Fondsbørs månedligt offentliggjorte effektive gennemsnitsobligationsrente før skat af alle obligationer med en restløbetid på under tre år. Indtægter af grunde og bygninger Resultatet af ejendomsdrift - opgjort før værdireguleringer - indregnes under indtægter af grunde og bygninger. I resultatet fragår udgifter til ejendomsadministration. Gevinster og tab på investeringsaktiver Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og -tab på investeringsaktiver, herunder værdireguleringer på grunde og bygninger, indregnes i resultatopgørelsen. Afskrivning på goodwill Goodwill aktiveres og afskrives. Afskrivningsperioden fastsættes ud fra forventet brugstid for hver enkelt akkvisition og skal godkendes af Finanstilsynet. Goodwill erhvervet i forbindelse med overtagelse af Trekroner Forsikring afskrives lineært over 10 år. Skat Codan Forsikring A/S er sambeskattet med Codan A/S. Den samlede selskabsskat for de sambeskattede selskaber indregnes fuldt ud i årsrapporten for Codan A/S. Udenlandske udbytteskatter indregnes i årsrapporten for de enkelte selskaber, som har betalt disse. BALANCE Immaterielle aktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Direkte og indirekte omkostninger til udvikling af it-platforme herunder Codans livs- og pensionssystem, som er aktiveret i livsforsikringsdatterselskaber, måles til anskaffelses- /kostværdi med fradrag af foretagne afskrivninger. Efter færdiggørelse af udviklingsarbejdet afskrives over den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5-10 år. Færdiggjorte udviklingsarbejder nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Goodwill Goodwill måles som forskellen mellem anskaffelsessummen for andele i en dattervirksomhed, en associeret virksomhed eller en aktivitet, og den på erhvervelsestidspunktet opgjorte dagsværdi af identificerbare aktiver og forpligtelser med fradrag af foretagne afskrivninger. Efter erhvervelsestidspunktet afskrives over den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5-10 år. Goodwill nedskrives til genvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

13 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 11 Investeringsaktiver Grunde og bygninger Grunde og bygninger måles til dagsværdi i henhold til Finanstilsynets retningslinjer. Retningslinjerne indebærer, at dagsværdien af hovedparten af selskabets grunde og bygninger fastsættes med udgangspunkt i en systematisk årlig vurdering af hver enkelt ejendom ud fra forventede fremtidige driftsafkast og et forrentningskrav til den enkelte ejendom. Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder Tilknyttede virksomheder er selskabets dattervirksomheder, dets moderselskaber og disses dattervirksomheder. Investeringer i aktier eller andre andele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes til den til ejerandelen svarende andel af virksomhedernes regnskabsmæssige egenkapital opgjort efter Codan Forsikrings regnskabspraksis med undtagelse af livsforsikringsselskaber, der opgøres efter de respektive selskabers regnskabspraksis, jf. bestemmelserne i regnskabsbekendtgørelserne. Såfremt anskaffelsessummen for andele i en dattervirksomhed eller en associeret virksomhed afviger fra den på erhvervelsestidspunktet opgjorte dagsværdi af identificerbare aktiver og forpligtelser indregnes forskelsbeløbet som goodwill i balancen og afskrives. Som associerede betragtes virksomheder, der ikke er dattervirksomheder, men hvori koncernens selskaber direkte eller indirekte besidder mere end 20% af kapitalen - eller er repræsenteret i selskabets bestyrelse. Andre finansielle investeringsaktiver Kapitalandele (aktier mv.) Andre aktier eller andele i virksomheder, der er børsnoterede, måles til de ved årets slutning senest noterede officielle kurser. Unoterede aktier og andele måles til skønnet dagsværdi ved årets slutning med udgangspunkt i virksomhedernes senest foreliggende regnskaber. Fastforrentede lån og værdipapirer Noterede obligationer, pantebreve og andre fastforrentede lån måles ved årets slutning til den senest noterede officielle kurs. Unoterede papirer måles til en skønnet dagsværdi ved årets slutning, for pantesikrede udlån på basis af en forsigtig ansat effektiv forrentning. Konvertible obligationer mv. Konvertible obligationer mv. måles til dagsværdi ved årets slutning. Øvrige finansielle investeringsaktiver Værdien af valutaterminsforretninger, som er indgået til sikring af investering i værdipapirer i fremmed valuta, måles som forskellen mellem sikringskursen og den aktuelle markedskurs. Terminstillæg og -fradrag resultatføres over kontraktperioden. Renteswaps, swaptioner, aktiefutures, terminskontrakter og uafviklede handler mv., indgået som led i aktiv/passiv-styringen og sikring af fremtidige aktiver og forpligtelser, måles til dagsværdi ved årets slutning. Positive eller negative dagsværdier indgår som særskilt post under andre finansielle investeringsaktiver eller gæld. Såvel renter og realiserede kursgevinster som urealiserede ændringer i dagsværdien indgår i resultatopgørelsen. Tilgodehavender Tilgodehavender og mellemværender måles til skønnet dagsværdi ved årets slutning, hvilket svarer til pålydende værdi med fradrag af eventuel nedskrivning til imødegåelse af tab. Andre aktiver Driftsmidler Inventar, edb-anlæg, væsentligt software og biler mv. måles til anskaffelsesværdien med fradrag af foretagne afskrivninger. Finansielt leasede edb-anlæg indgår, som om de er købt af selskabet. Leasinggælden indgår under regnskabsposten anden gæld. Forudbetalte erhvervelsesomkostninger Erhvervelses- og fornyelsesomkostninger afholdt i regnskabsåret, og som vedrører efterfølgende år, indregnes som forudbetalte erhvervelsesomkostninger. De forholdsmæssigt afholdte erhvervelses- og fornyelsesomkostninger indregnes således, at omkostningen fordeles over præmiens dækningsperiode.

14 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Forsikringsmæssige hensættelser Præmiehensættelser Præmiehensættelser indregnes som den del af præmiebeløb, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Hensættelser til bonus og præmierabatter Hensættelser til bonus og præmierabatter er beløb, der forventes betalt til forsikringstagerne under hensyntagen til disses skadeforløb i regnskabsåret. Erstatningshensættelser Erstatningshensættelser indregnes således, at de - under hensyntagen til alle foreliggende oplysninger og omstændigheder - er tilstrækkelige til at dække alle erstatningsudgifter på skader indtruffet før balancedagen, uanset om disse er anmeldt. Erstatningshensættelser indeholder tillige direkte omkostninger til bekæmpelse, besigtigelse og vurdering af skaderne. Generelt fastsættes erstatningshensættelser uden hensyntagen til rente (diskontering). Dog indregnes erstatningshensættelser aktuarmæssigt inden for enkelte forretningsområder, hvor erstatningerne afvikles over en længere årrække. Erstatningshensættelser vedrørende løbende ydelse på lovpligtig arbejdsskadeforsikring indeholdes under posten hensættelser for løbende ydelser for egen regning. Gevinst eller tab på afløb af tidligere års erstatningshensættelser indeholdes i erstatningsudgifterne. Udjævningshensættelser Udjævningshensættelser er beløb, der indregnes til udjævning af de fremtidige erstatningsudgifter for egen regning, når de årlige erstatningsudgifter erfaringsmæssigt udviser udsving. Udjævningshensættelser er således ikke individualiseret til enkelte forsikringskontrakter. Der indregnes henlæggelser og opløsning heraf i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelser. Andre forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Hensættelser for ikke-afløben risiko Hensættelser vedrørende ikke-afløben risiko indeholder beløb, der er nødvendige for at dække fremtidige, forventede omkostninger og erstatningsudgifter ud over præmiehensættelser og fremtidige præmierater på endnu ikke indtrufne skader inden for forsikringernes dækningsperiode. Hensættelser for stigende alder Hensættelsen dækker den stigende risiko, der følger af forsikringstagernes stigende alder, og som ikke dækkes af en tilsvarende stigning i præmierne over policens løbetid. Hensættelser for åbent regnskabsår De i resultatopgørelsen indeholdte præmier, erstatninger og provisioner vedrørende den indirekte forretning resultatindregnes som hovedregel med et års forskydning. Hvis det samlede resultat for indeværende årgang på kontrakter, der indregnes forskudt, forudses at blive negativt, indregnes hensættelser for åbent år og resultatet dog under hensyntagen hertil. Hensættelser for åbent regnskabsår består af de foreløbige præmier, erstatninger og provisioner for den del af den indirekte forretning, som endnu ikke er indregnet i resultatopgørelsen. Hensættelser til skatter Som følge af sambeskatningen med Codan A/S hensættes der ikke udskudt skat i balancen for Codan Forsikring A/S. Under eventualforpligtelser oplyses den udskudte skattebyrde, som vil påhvile selskabet, såfremt sambeskatningen med Codan A/S og de øvrige sambeskattede selskaber ophører pr. 1. januar Den udskudte skat måles efter gældsmetoden som den skat, realisation af aktiverne og passiverne til bogførte værdier ved årets slutning vil udløse, under forudsætning af de gældende beskatningsforhold. Ved målingen tages hensyn til skattemæssige underskud, som med overvejende sandsynlighed må forventes udnyttet i fremtiden. Der indregnes ikke udskudt skat af danske, ubeskattede sikkerhedsfonde. Skatten vil i praksis

15 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 13 ikke blive aktuel, når sikkerhedsfondene anvendes efter deres formål. Et væsentligt fald i forsikringsaktiviteten (forsikringsmæssige hensættelser) vil dog kunne udløse beskatning af sikkerhedsfondene. Udskudt skat indregnes i resultatsopgørelse og balance, i det omfang beskatning af sikkerhedsfondene af denne årsag forventes at blive aktuel. Gæld Al gæld - lånegæld såvel som forsikringsmæssige mellemværender og depoter af enhver art - optages til pålydende værdi på balancedagen. Anden gæld indeholder blandt andet hensættelse til udvendig vedligeholdelse. Posten omfatter de lovpligtige hensættelser efter boligreguleringslovens 18 og 18b, som henstår efter fradrag af vedligeholdelsesudgifter. Anden gæld indeholder endvidere leasinggæld, jf. afsnittet Driftsmidler.

16 RESULTATOPGØRELSE 14 Note kr Skadeforsikring Præmieindtægter 1 Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Ændring i bruttopræmiehensættelser Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser Præmieindtægter for egen regning Forsikringsteknisk rente for egen regning Erstatningsudgifter Udbetalte bruttoerstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i bruttoerstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter for egen regning Ændring i andre forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Bonus og præmierabatter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning, i alt Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat

17 RESULTATOPGØRELSE 15 Note kr Investeringsvirksomhed Indtægter af investeringsaktiver Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter fra associerede virksomheder Indtægter af grunde og bygninger Renter og udbytter mv Realiserede gevinster på investeringsaktiver Indtægter af investeringsaktiver, i alt Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Renteudgifter Realiserede tab på investeringsaktiver Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver, i alt Urealiserede tab på investeringsaktiver Valutakursreguleringer Overført til forsikringsteknisk rente Resultat af investeringsvirksomhed, i alt Ordinært resultat før afskrivning på goodwill og skat Afskrivning på goodwill Resultat før skat Skat Årets resultat Overskudsdisponering: Årets resultat Overført overskud ved årets begyndelse Regulering af overført overskud som følge af ændring af regnskabspraksis i livsforsikringsdatterselskaber Engangskorrektion vedrørende ændring af overskudsfordelingsprincip i livsforsikringsdatterselskaber Overført fra opskrivningshenlæggelser Overført fra reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Til disposition Udlodning af udbytte Overført til overført overskud

18 BALANCE 16 Note kr Aktiver Immaterielle aktiver 8 Goodwill Investeringsaktiver 10 Grunde og bygninger Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder 11 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Udlån til tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt Andre finansielle investeringsaktiver 14 Kapitalandele Obligationer Andre udlån Indlån i kreditinstitutter Andre finansielle investeringsaktiver, i alt Genforsikringsdepoter Investeringsaktiver, i alt

19 BALANCE 17 Note kr Aktiver Tilgodehavender Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringsforretninger Hos forsikringstagere Hos forsikringsmæglere Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringsforretninger, i alt Tilgodehavender hos forsikringsselskaber Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender, i alt Andre aktiver 17 Driftsmidler Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Andre aktiver, i alt Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende renter samt optjent leje Forudbetalte erhvervelsesomkostninger Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, i alt Aktiver, i alt

20 BALANCE 18 Note kr Passiver 19 Egenkapital 20 Aktiekapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelser Reserver 23 Sikkerhedsfond Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Reserver, i alt Overført overskud Egenkapital, i alt Forsikringsmæssige hensættelser Præmiehensættelser Bruttohensættelser Genforsikringsandel Præmiehensættelser for egen regning Erstatningshensættelser Bruttohensættelser Genforsikringsandel Erstatningshensættelser for egen regning Hensættelser for løbende ydelser i arbejdsskadeforsikring Bruttohensættelser Genforsikringsandel - - Hensættelser for løbende ydelser for egen regning Hensættelser til bonus og præmierabatter for egen regning Udjævningshensættelser Andre forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning, i alt

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 6. marts 2003 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere

Årsrapport 2009. Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19

Årsrapport 2009. Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Årsrapport 2009 Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Ledelsesberetning Side 3: Femårsoversigt Side 4: Beretning for 2009 Side 8: Mission, vision og målsætning Side

Læs mere

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse Indhold 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 39 41 43 Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Bilag 2 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 196 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx fastsættes:

Læs mere

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013 NærBrand.dk -; samarbejde med TopdMmartc:.. Genpart til Erhvervsstyrelsen Postboks 621 0900 København C NærBrand Forsikring G/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17342517 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Medarbejdere, ansvarlighed og kompetenceudvikling 11 Risikostyring

Læs mere

ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER 2004 30. SEPTEMBER

ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER 2004 30. SEPTEMBER Investeringsselskabet LUXOR A S Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER 2004 30. SEPTEMBER 2005 (Selskabets 32. regnskabsår)

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Årsrapport 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand (indtrådt den 5. januar 2015) Thomas Dyhrberg Nielsen, næstformand Steen Winther Poulsen Alice Lykke

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2002 (3. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Pensionskassens ordinære generalforsamling den 28. april 2015 Som dirigent: CVR 10 49 68 37 Indholdsfortegnelse Side Pensionskasseoplysninger

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

Direktionen Bestyrelsen Revisionen Koncern- og årsregnskab Ledelsesberetning

Direktionen Bestyrelsen Revisionen Koncern- og årsregnskab Ledelsesberetning Årsrapport 2004 04 Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 DK-2900 Hellerup Direktionen Margit Birk Andersen, adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen, direktør Bestyrelsen Jens Otte Veile, direktør (formand)

Læs mere