Leca terrændæk. Naturlige fordele:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leca terrændæk. Naturlige fordele:"

Transkript

1 Dato: Januar 2010 Blad: Gruppe: Terrændæk og fundamenter Leca terrændæk Naturlige fordele: Varmeisolerende Kapillarbrydende Muliggør effektiv trykudligning for radon Hurtig og nem udlægning Tilpasser sig underlaget og gennembrydninger Ideel til kombinationsløsning Leca coated Stor styrke Minimale deformationer

2 Indledning Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. Løse Leca letklinker indgår naturligt i denne konstruktion som isolerende, kapillarbrydende og trykudlignende lag. Konstruktionen udføres ofte i kombination med trykfast isolering. Denne brochure omhandler terrændæk til boliger, kontorer, institutioner, lettere industri og lignende. Leca letklinker Produktionen af Leca letklinker i Danmark sker på Webers fabrikker ved Hinge og Ølst syd for Randers. Grundmaterialet i Leca letklinker er fed plastisk ler. Produktionen er placeret direkte ved råmaterialet, så der er kun kort, intern trans port fra lergrav til fabrik. Ved en temperatur på ca C brændes leret, og herunder ekspanderer det til små»korn«, kaldet Leca letklinker. Ved brændingen forsvinder alt overskydende organisk materiale. Leca coated udlagt som løst materiale tilpasser sig fuldstændigt til terrænet, langs fundamenter, rundt om afløb og andre rør og udsparinger. Derved sikres det, at der ikke opstår kuldebroer, og der er ingen spild. Leca letklinker er lette at arbejde med - 50 liter vejer mindre end 11 kg. CE-mærkning Leca coated CE-mærkes i henhold til nedenstående standarder: DS/EN : Lette tilslag til bituminøse blandinger og overfladebehandlinger samt til ubundne og bundne anvendelser. DS/EN : Termisk isolering i byggeriet - Produkter - In situ - fremstillede ekspanderede letklinker (LWA)- Del 1: specifikation for løsfyldprodukter før indbygning. De små Leca»korn«består derefter af tusindvis af små luftceller med en hård skal af brændt ler Leca letklinker er et miljørigtigt dansk naturprodukt med mange fordele. Uorganisk Uforgængeligt Genanvendeligt Frostbestandigt Ubrændbart Angribes ikke af råd, svamp eller insekter Til terrændæk anvendes Leca letklinker i kvaliteten Leca coated. Produktet er: Varmeisolerende Vandskyende Kapillarbrydende Permeabelt Industrigulve Til industrigulve og andre tungt belastede gulve anvendes ligeledes Leca coated, der kombinerer stor styrke og stivhed med kapillarbrydende og varmeisolerende egenskaber. Dimensionering af den nødvendige betontykkelse samt armering er udførligt beskrevet i brochuren»leca til industrigulve«som kan ses og downloades på hjemmesiden www. weber.dk/leca Her kan beregningsprogrammet»leca ConstructionCalculator Terrændæk«, som kan anvendes til eftervisning af deformationer, snitkræfter m.m., også gratis downloades.

3 Terrændæk som kombinationsgulv Terrændæk kan udføres som et kombinationsgulv med Leca coated og en trykfast isolerings plade. Her giver de to lag følgende fordele: Leca coated: er kapillarbryden de er varmeisolerende kan lægges ud i præcis den lagtykkelse der ønskes tilpasser sig terrænet tilpasser sig ved rør og funda menter giver mulighed for at fremføre rørinstallationer uden problematisk tilpas ning skaber mulighed for trykudligning for radon pga. hulrummene mellem kornene begrænser langtidsdeformationer Trykfaste isoleringsplader: er varmeisolerende kan nemt udlægges direkte på Leca letklinker og virke som underlag ved komprimering af disse skaber en trædefast overflade er et godt underlag for opklodsning af varmeslanger adskiller beton og Leca letklinker Isoleringen af terrændækket kan også udføres udelukkende med Leca coated. Varmeisolering Krav til husets varmetab Bygningsreglementets krav til begrænsning af energiforbruget i bygninger afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger, ombygninger eller sommerhuse. Kravet gælder for bygninger opvarmet til mindst 15 C. Nybyggeri Bygningstyper Tilbygninger Ombygninger Sommerhuse Krav i bygningsreglement Energiramme og Dimensionerende transmissionstab og Lufttæthed og Energimærke og Maks. linietab og U-værdier Linietab og U-værdier eller Varmetabsramme og maks. værdier Linietab og U-værdier, hvis investering er rentabel Linietab og U-værdier eller Varmetabsramme Nybyggeri: Energirammen omfatter det samlede maksimale behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og i visse bygninger også belysning. Kravet er: Ved boliger m.m.: Maks /A (kwh/m 2 pr. år). Ved kontorer m.m.: Maks /A (kwh/m 2 pr. år). A er det opvarmede etageareal. Det dimensionerende transmissionstab er den varmemængde, der strømmer gennem en bygnings klimaskærm ved indvendige og udvendige temperaturer, der er fastlagt i henhold til DS 418. Kravet i bygningsreglementet er: Maks. 6 W/m 2 klimaskærm ekskl. vinduer og døre for bygninger op til 2 etager. Maks. 7 W/m² klimaskærm ekskl. vinduer og døre for bygninger på 2 etager. Maks. 8 W/m 2 klimaskærm ekskl. vinduer og døre for bygninger på 3 etager og derover. Lufttæthed: Det utilsigtede luftskifte må ikke overstige 1,5 l/s pr. m 2 etageareal ved trykprøvning med 50 Pa ved normal rumhøjde. Energimærke: Skal indsendes sammen med færdigmelding. Maks. U-værdi: Der er krav til overholdelse af en konstruktions maksimale U-værdi som nævnt i det efterfølgende skema. Disse krav gælder også for bygningsdele omkring rum, der opvarmes til mindst 5 C. Tilbygninger, ombygninger og sommerhuse: Her er det kravene til varmetabet for de enkelte konstruktioner eller til overholdelse af tilbygningens eller sommerhusets varmetabsramme, der er gældende. Ændringer ved terændæk ved ombygninger forekommer sjældent. U-værdikrav for terrændæk og kældergulve Generelle krav W/m²K Maks. U-værdi W/m²K Nybyggeri 0,30 Tilbygninger/ ombygninger Sommerhuse Uden gulvvarme 0,15 0,30 Med gulvvarme 0,12 0,30 Uden gulvvarme 0,20 Med gulvvarme 0,15 3

4 Varmeledningsevne Bygningsmaterialers varmeledningsevner (l-værdier) er defineret i DS 418. Der arbejdes med deklarerede værdier og designværdier for varmeledningsevnen. Den deklarerede varmeledningsevne Til et hvert isoleringsmateriale er der tilknyttet én deklareret varme lednings evne. Det er denne værdi, der kendetegner det enkelte produkt, og som angives på emballage, deklarationer, m.v. λdeklareret deklareres af fabrikanten, og skal mindst svare til den værdi, der beregnes iht. DS/EN Design varmeledningsevnen (λ) er materialets varmeledningsevne korrigeret for fugtindhold og temperatur i den aktuelle konstruktion. λ beregnes iht. DS/EN med nationalt fastlagte værdier for fugtindholdet i materialet. For anvendelse i tør konstruktion er λ = λ deklareret. For anvendelse mod jord skal design værdien for isoleringsprodukter beregnes som λ = F m λdeklareret, hvor fugtkorrektionsfaktoren F m = 1,2. Når Leca letklinker anvendes som kombineret kapillarbrydende og varmeisolerende lag, skal der i de nederste 75 mm af laget regnes med varmeledningsevnen»mod jord«. Leca coated Løs densitet kg/m³ 215 Deklareret varmeledningsevne 0,085 (l deklareret ), W/m K Design varmeledningsevne (l) Beregning af U-værdier DS 418,»Beregning af bygningers varmetab«, angiver, hvordan U-værdien (U) bestemmes. For at tilpasse de danske standarder til de europæiske, arbejdes der med tillæg til U-værdierne i stedet for tillæg til λ-værdierne: U = U + U hvor U er den resulterende U-værdi i W/m 2 K U er den ukorrigerede U-værdi i W/m 2 K U er korrektion i henhold til DS 418. Da Leca coated som»løsfyld isolering«ikke har samlinger i isoleringslaget og tilpasser sig tilstødende konstruktioner, rørgennemføringer m.m., skal der ikke korrigeres for luftspalter. Ved anvendelse af løse Leca letklinker er U = 0. Kuldebroer Ved bestemmelse af en kon struktions resulterende U-vær di skal der tages hensyn til eventuelle kuldebroer samt virkningen af en reduceret isoleringstykkelse i dele af konstruktio nen, som ikke indregnes på anden vis i varmetabet. Skillevægsfundamenter Skillevægsfundamenter, der gennembryder isoleringen i terrændækket eller kældergulvet, er uanset hvilken type gulvisolering, der gennem brydes en kuldebro, og skal derfor indregnes i terrændækkets U-værdi. Ud over en forringet U-værdi igennem fundamentet, skal der regnes med et linietab for hvert enkelt spring i isoleringstykkelsen. Der er 2 spring i isoleringstykkelsen omkring et skillevægsfundament. Tør konstruktion, W/m K Kapillarbrydende lag / mod jord, W/m K 0,085 1,2 0,085 4

5 Den resulterende U-værdi for terrændæk med skillevægsfundamenter beregnes således: Resulterende U-værdi = (A d U d ) + (A k U k ) + (l k 2 Y k ) A d + A k Hvor: A d er arealet af den isolerede del af terræn dækket A k er arealet af skillevægsfundamentet l k er længden af skillevægsfundamentet U d er U-værdien for den isolerede del af terrændækket U k er U-værdien for skillevægsfundamentet Y k er linietabet ved skillevægsfundamentet pr. isoleringsspring Nedenstående tabel angiver linietabet Y k, og U k -værdier, ved forskellige opbygninger af skillevægsfundamentet. Fundamentets opbygning Linietab Y k W/m K U k -værdi W/m²K 3 Leca blokke 600 0,24 2 Leca blokke 600 0,30 1 Leca blok 600 0,03 0,38 Beton 0,09 0,53 Ved anvendelse af 2 eller 3 Leca blokke øverst kan der ifølge DS 418 ses bort fra linietabet, men der skal stadig regnes med forringet U-værdi for det areal, skillevægsfundamentet udgør af terrændækkets areal. For at kompensere for kuldebroen kan varmeisoleringslagets tykkelse i terræn dækket øges, så det opvejer det dårligere isolerende skillevægsfundament. Dette gøres nemmest med et løsfyldsprodukt som Leca letklinker, der kan udlægges i præcis den tykkelse, der ønskes. Tabellen»Ekstra Leca coated«viser, hvor meget ekstra Leca letklinker, der skal bruges i den isolerede del af terrændækket for at opveje det øgede varmetab gennem skillevægs fundamentet. Mængden af ekstra Leca letklinker er afhængig af: Ekstra Leca coated i mm Fundamentopbygning 3 Leca blokke Leca blokke Leca blok 600 Betonfundament Terrændæk U-værdi W/m²K 0,10 Skillevægsfundamentets opbygning Den ønskede resulterende U-værdi Arealforholdet mellem skillevægsfundament og den isolerende del af terrændækket Fundamentbredde mm Areal forhold skillevægsfundament/isoleret del af terrændæk 1 % 3 % 5 % , Alle 0, , , , Alle 0, , ,10 0,12 0,15 0,20 0,30 0,10 0,12 0,15 0,20 0, Tabelværdierne kan interpoleres med hensyn til U-værdi, fundamentsbredde og arealforhold. Værdierne i de grå markerede felter er i praksis ikke realistiske, men indikerer dog kuldebroens omfang og store betydning Ydervægsfundamenter Ved ydervægsfundamenter stilles der specifikke krav til linietabet, som derfor ikke skal indregnes i terrændækkets U-værdi. Linietabet ved ydervægsfundamenter er beskrevet i brochuren»leca fundamenter«, som kan ses eller downloades på 5

6 U d -værdier U d -værdier er U-værdien for den isolerede del af terrændækket. Nedenstående skema viser nødvendig lagtykkelse af Leca coated for opnåelse af en ønsket U d -værdi også i kombination med anden isolering over eller under betonpladen. For strøgulve med pladeisolering over dampspærre/betonplade, og hvor denne isolering er tykkere, end der er angivet i nedenstående tabel, bør der laves en fugtteknisk vurdering med henblik på at undgå kondens. Leca coated bør have en tykkelse på min. 150 mm, så laget kan regnes kapillarbrydende. Der er i skemaet ikke taget hensyn til skillevægsfundamenter, der gennembryder gulvisoleringen. Dette beregnes som vist i eksemplet på side 7. Leca coated Gulve med tynde gulvbelægninger Strøgulve Gulve med gulvvarme Kældergulve uden gulvvarme U d -værdi W/m²K Uden pladeisolering Lagtykkelser Pladeisolering l dekl. 0,038 W/m K 0,041 W/m K 50 mm 75 mm 100 mm 150 mm 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

7 Brug af U-værdi skema Når den samlede isoleringstykkelse i terrændækket skal bestemmes, anbefales følgende fremgangsmåde: 1) Bestem skillevægsfundamentets opbygning (beton, 1, 2 eller 3 skifter Leca blokke 600) og bredde samt den ønskede resulterende U-værdi i terrændækket. 2) Bestem arealforholdet mellem skillevægs fundament og den isolerede del af terrændækket i %. A k 100 A d 3) Aflæs i skemaet»ekstra Leca coated i mm«(se side 5) hvor meget ekstra Leca letklinker, der skal lægges i terræn dækket for at kompensere for det forøgede varmetab fra skillevægsfundamentet. 4) Find i skemaet»u d -værdier«den isoleringstykkelse, der opfylder den ønskede resulterende U-værdi. 5) Læg isoleringstykkelserne fra 3) og 4) sammen for at opnå den isoleringstykkelse, der vil give terrændækkonstruktionen den ønskede resulterende U-værdi. Kældergulve Under kældergulve udlægges mindst et kapillarbrydende lag på 150 mm. Ved at bruge Leca coated får man et kraftigt bidrag til varmeisoleringen. Opvarmes rummet ikke, kan det ofte være en god ide at isolere gulvene med Leca letklinker alligevel. Det er med til at holde kælderen tør, og gulve er vanskelige at efterisolere, hvis der alligevel senere skulle opstå behov for opvarmning. Opvarmes kælderen, er der samme krav til varmeisoleringen af kældergulvet, som der er til terrændæk (se side 3). Eksempel 1) Et terrændæk på 6 x 20 = 120 m 2 med gulvvarme (ønsket resulterende U-værdi = 0,12 W/m 2 K). 23 m skillevægsfundamenter af 3 skifter Leca blokke 600, der er 150 mm brede. 2) Skillevægsfundamentets areal udgør 23 0, = 3 % ,15 af terræn dækkets areal. 3) I tabellen side 5»Ekstra Leca coated i mm«aflæses ud for»3 Leca blokke 600U-værdi = 0,12 W/m 2 KArealforhold = 3 %«: værdien 30 mm. (Bemærk at skillevægsfundamentets bredde ikke har nogen betydning, når det er udført af 3 Leca blokke 600). 4) I tabellen side 6»U d -værdier«vælges ud for»gulve med gulvvarme«og U d -værdi på 0,12 W/m²K 340 mm Leca coated og 100 mm pladeisolering, λ dekl. 0,038 W/m K. 5) Den resulterende isoleringstykkelse bliver = 370 mm Leca coated og 100 mm pladeisolering, λ dekl. 0,038 W/m K. Gulve i periodevis uopvarmede sommerhuse og lignende byggerier I bygninger, der henstår uopvarmede eller som kun periodevis opvarmes om vinteren, er der risiko for kondens på dampspærrende lag i gulvene. Dette gælder også for dele af ellers op varmede bygninger, der af forskellige grunde ikke opvarmes permanent f.eks. værelser, der anvendes til pulterrum, udestuer, værksteder og hobbyrum. Der bør ved sådanne konstruktioner altid placeres en fugtspærre direkte på gulvbetonen, hvis konstruktionen længere oppe indeholder fugtfølsomme lag. Diffusionstætte gulvbelægninger bør ikke anvendes, og trægulve bør udføres efter de særlige anvisninger, der er udgivet af gulvproducenterne og retningslinierne i»sbianvisning 224, Fugt i bygninger«. Med Leca coated som kombineret varmeisolering og kapillarbrydende lag kan kondensvand, der udskilles i isoleringen, frit forsvinde ned efter i gulvkonstruktionen. 7

8 Forebyggelse mod radon Radon er en radioaktiv luftart og kommer især fra undergrunden. Den er yderst sundhedsskadelig. Det er derfor vigtigt at begrænse indholdet af radon i indendørs luft til så lavt et niveau som muligt, hvilket også foreskrives i bygningsreglementet. Tætning af terrændæk Jf.»SBI-anvisning 189, Småhuse«bør betonpladen over laget med Leca letklinker for at være tæt over for radon støbes af mindst 100 mm beton 16, der er svindarmeret mindst med f.eks. 5 mm profileret armeringsstål pr. 150 mm i begge retninger i midten af betonpladen.»sbi-anvisning 189, Småhuse«indeholder vejledninger om, hvordan konstruktioner kan udføres, så de opfylder kravene i bygningsreglementet. Her nævnes bl.a.:»radon trænger op gennem jorden sammen med luft, når barometerstanden er faldende. Da der er tale om lufttrykforskelle på op til 0,1 atmosfære, kan indtrængning af radon kun undgås ved at trykudligne det kapillarbrydende lag til atmosfæren, samtidig med at terrændækket gøres så tæt som muligt.«for at opnå dette skal den ansvarlige rådgiver indarbejde de nødvendige detailløsninger både omkring trykudligning og tætning i de konkrete projekter. Alternativt kan der udlægges en tæt membran med tætte (svejste eller klæbede) samlinger. I pjecen»radon og nybyggeri, 1993«fra Bygge- og Boligstyrelsen anbefales det:» at der anvendes en membran, hvis tykkelse er mindst 1 mm, brudtøjning er mindst 200 % og brudstyrke er større end 8 N/mm 2 «. Det skal sikres, at samlinger mellem fundamenter og betonplade samt gennembrydning er af betonpladen tætnes, så radon ikke kan trænge ind i huset her. Ved ydervægsfundamenter og skillevægsfundamenter gøres det ved, at grundmurspappen forlænges ind over gulvbetonen og fastklæbes til denne. 8 Trykudligning Trykudligning af laget med Leca letklinker kan foretages effektivt gennem et lodret rør, der føres fra dette lag til over tag. Denne løsning, der skaber et passivt sug under gulvkonstruktionen, kan sammenlignes med det, der i bygningsreglementet kaldes enkle forbedringer. Løsningen åbner mulighed for efter føl gen de at ændre fra passivt sug til aktivt sug under gulvet, idet der kan monteres en ventilator direk te på/i det lodrette rør. Aktiv sug kan være relevant, hvis radonkoncentration en efter en eventuel måling viser sig at være for høj, og metoden må betragtes som en effektiv forbedring. Forebyggelse mod radon er mere udførligt beskrevet i brochuren»radon i nybyggeri«, som kan ses eller downloades på dk/leca Ventilationsdræn Hvis en bygningskonstruktion udføres direk te på forurenet jord (f.eks. tidligere losseplads, forurenet industrigrund el.lign.) må den jf. bygningsreglementet:» ikke give anledning til et sundheds- eller sikker heds mæssigt utilfredsstillende indeklima«. Konstruktioner mod undergrunden bør derfor udføres lufttætte og diffusionstætte. Dette har i praksis vist sig særdeles vanskeligt at udføre. Ud over tætningen bør der derfor udføres et ventilationsdræn med aktivt sug under bygningen til at lede den forurenede luft bort fra konstruktionen. Ventilationsdrænet laves ved at placere parallelle ind- og udsugningsdræn i hver sin side af terrændækket. Ventilationen sker ved vandret luftstrøm mellem de to dræn.

9 Ventilationsdrænet bør dimensioneres for et luftskifte på 5-10 gange porevoluminet pr. time i laget af Leca letklinker under gulvet. Porevoluminet for Leca letklinker kan aflæses i skemaet: Leca coated Porevolumen løst lejret 46 % Porevolumen 8 % komprimeret Udsugning Indsugning 42 % Drænrør Vandret luftstrøm Drænrør Udførlig vejledning i dimensionering af ventilationsdræn findes i bladet»ventilationsdræn«fra GEO. Bæredygtig jord Før Leca letklinker leveres, afgraves muld og ikke bæredygtig jord. Herefter afrettes bunden til den projekterede kote, om nødvendigt med stabilt grus, der vibreres. BYG-ERFA erfaringsblad (13) ,»Fundering af terrændæk«, beskriver styrkekravet til bæredygtig jord:»kravet til jorden under et terrændæk er, at den skal være trædefast og kunne tåle kørsel med lettere materiel. I ler måles styrken oftest ved vingeforsøg, og disse praktiske krav vil normalt være opfyldt, hvis vingestyrken C V > 30 kn/m 2. Kapillarbrydende lag Leca coated er et specialproduk t, der kombinerer kapillarbrydende og varmeisolerende egenskaber. Coatningen giver vandskyende egenskaber, og kort sagt er resultatet, at fugtsugning fra jorden standses allerede af de nederste Leca korn. Konstruktioner skal i henhold til bygningsreglementet udføres på en sådan måde, at der ikke opstår fugtskader og fugtgener. I DS 436,»Norm for dræning af bygningsværker mv.«, står følgende anført i vejledningen:»det kapillarbrydende lags tykkelse bør være dobbelt så stort som den kapillære stighøjde i laget, dog mindst 150 mm«. Styrken af sandede jordarter vil for samme praktiske formål stort set altid være rigelig i naturligt aflejret sand her i landet. Tilsvarende gælder for velkomprimeret sandfyld«. Deformationer / Stivhed Ved korrekt komprimering af Leca coated er deformationerne i laget meget begrænsede. Forsøg har vist, at der ved belastninger på op til 5 kn/m 2, kan påregnes en sætning i laget under 0,2 % svarende til mindre end 1 mm i 400 mm Leca letklinker. E-modulet (stivheden) for Leca coated anvendt i terrændæk er 7400 kn/m², som er bestemt af Teknologisk Institut. Denne måling er udført på 8 % komprimeret Leca letklinker i lastområdet op til 80 kn/m². I henhold til By og Byg Anvisning 204 (SBi),»Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelvækst i bygninger«må et uorganisk materiale foretrækkes frem for et organisk materiale med ellers samme kvaliteter for at hindre vækst af skimmelsvampe. Dette opnås ved brug af Leca coated. E-modul kn/m² Middel 7400 Std. afv

10 På blød bund Hvor jorden under huset ikke er tilstrækkelig bæredygtig, kan der i stedet udføres pladefundering på lastkompensation. Det kan ske ved at udskifte en beregnet mængde af den tunge sætningsgivende jord med Leca letklinker. På laget af Leca letklinker udstøbes derefter en lastfordelende betonplade, hvorpå huset bygges. Detaljerede anvisninger for indstøbning af rørinstallationer findes i»sbi-anvisning 129, Korrosionsfore byggelse i VVS-installationer«. P P = P1 + P2 Leca beton 1:8 Leca beton 1:8 er varmeisolerende og anvendes især til udfyldninger og områder, hvor formstabilitet samtidig er nødvendig. P1 P2 10 Projekteringen kræver geotekniske beregning er med de aktuelle jordbundsforhold. Erfaringsmæssigt kommer lagtykkelserne i et enfamiliehus ofte til at ligge på ca. 70 cm Leca letklinker. Materialedata for letklinkererne til denne anvendelse findes i brochuren»leca letfyld «, som kan ses eller downloades på dk/leca Indlagte rør i Leca letklinker Leca letklinker er kemisk inaktiv over for metaller, men som andre porøse materialer yder det ingen beskyttelse mod fugt eller kondens på indlagte rør. Kun rør, der tåler at blive anbragt under fugtige forhold, bør anvendes i terrændæk. Leca beton 1:8 leveres færdigblandet fra betonværk, men kan også fremstilles på byggepladsen af 1 del cement til 8 dele Leca Det svarer til 1 sæk med 50 liter Leca til ca. 7 liter cement og ca. 5 liter vand. Af hensyn til materialets styrkeudvikling anvendes Leca 10-20, der ikke er coated. Efter udstøbning komprimeres laget af Leca beton 1:8 omhyggeligt. Betonen holdes våd 1 uge, og beskyttes mod sol, vind og temperaturer under 5 C. Leca beton 1:8 giver ikke tæthed overfor radon. Typiske egenskaber for Leca beton 1:8 Densitet kg/m³ 500 Trykstyrke MN/m² 1 Designvarmeledningsevne (l design ) W/m K 0,13

11 Levering Leca letklinker kan leveres på 4 måder. 1. Med blæservogn Med blæservogn blæses Leca letklinker gennem fleksible slanger direkte ind på brugsstedet op til 30 meter fra vognen. Slanger til blæsning over større afstande kan medbringes efter aftale. Blæserens kapacitet er ca. 1 m 3 pr. minut. Til håndtering af slangerne og samtidig fordeling af materialet må entreprenøren regne med at stille 2 mand til rådighed. Ved tilsætning af ca. 5 liter vand pr. m 3 Leca letklinker kan blæsningen også anvendes på byggepladser med krav om støvbegræns ning. Blæseren tilsluttes pladsens byggevand med en almindelig haveslange. Blæservognene med anhænger rummer op til 103 m 3 Leca letklinker. Bæredygtig kørevej for blæservognen er nødvendigt. 2. Løst leveret til aftipning Lastbilen kan medbringe op til 103 m 3 Leca letklinker. Vognen behøver bæredyg tig kørevej helt frem til brugsstedet. 3. Big bags En big bag indeholder 2,5 m³ Leca letklin ker. Transportvægten er ca. 240 kg/m 3 for Leca coated. Big bags kan leveres på paller. Både big bags og paller er éngangsembal lage. 4. Opsækket Leca letklinker på paller Hver sæk rummer 50 ltr. Leca letklinker. En sæk Leca coated vejer ca. 11 kg. På en palle er der 21 sække svarende til 1,05 m 3. Højden af pallen er 1,35 m. Både sække og paller er éngangsemballage. 11

12 Udlægning Når fundamentet er opmuret, og rørføringer samt rørgennemføringer er etableret, udlægges løse Leca letklinker. Hvis laget skal afrettes med fald, er kotepinde, der i forvejen er jævnt fordelt over arealet, især velegnede. Fald mod afløb etableres allerede i laget af Leca letklinker og ikke i betonlag, afretningslag eller slidlag. Der kræves ikke udlægning og afretning af sandlag. Laget af Leca letklinker tilpasser sig underlaget og kan udlægges direkte på bæredygtig jord. Efterhånden som Leca letklinker udlægges, udjævnes hele laget til den ønskede tykkelse - f.eks. med en asfaltskraber. De løse Leca letklinker tilpasser sig automatisk helt tæt til rør, rørgennemføringer og langs fundamenter, så kuldebroer undgås. Kombinationsgulve Løsningen med kombinationsgulve, hvor der anvendes trykfast pladeisolering ovenpå Leca letklinker, behøver ikke støbeunderlag. Leca coated udlægges med en overhøjde svarende til 8 % af lagtykkelsen. Ved udlægning med blæserslange er kun 5 % overhøjde nødvendig, idet materialet allerede ved udblæsningen opnår en lejring, der svarer til 3 % komprimering. Når laget er afrettet og plant, er det nemt og hurtigt at udlægge isoleringspladerne. 12 Leca letklinker kan udlægges og vibreres i op til ca. 40 cm lagtykkelse med en let pladevibrator. Større lagtykkelser udlægges og vibreres lagvis. 2 overkørsler pr. udlagt lag giver som regel tilstrækkelig komprimering. Til hjælp ved udlægning af Leca coated kan lagets topkote før og efter komprimeringen afsættes med laser og pladefodsstadie. Ved rørgennemføringer etc. skæres isoleringspladerne til.

13 Terrændæk uden trykfast pladeisolering. Når de løse Leca letklinker udgør hele isoleringslaget går arbejdet lettere, når man udlægger støbeunderlag i hele gulvets udstrækning. Anvend et diffusionsåbent materiale som f.eks. armeringsnet, fiberdug eller en kombination af begge. Når isoleringspladerne er lagt ud, efterfyldes med løse Leca letklinker, hvis der er behov. Det sikrer effektivt mod kuldebroer i det øverste isoleringslag. Armeringsnettet kan være svejste stålnet af 4 mm koldtrukket ribbet armeringstråd med 150 mm masker. Armeringsnet er godt at gå på, da det fordeler trykket på Leca letklinkerne. Samtidig er armeringsnet velegnet som underlag for opklodsninger af rør eller armering. I kombinationsgulve, hvor den trykfaste isolering har et elasticitetsmodul > 900 kn/m² og en tykkelse 150 mm, kan den tilstrækkelige komprimering af Leca letklinker ske ved at komprimere direkte oven på isoleringspladerne med en let pladevibrator med bred plade. Svindarmeringen til gulvbetonen samt eventuelle gulvvarmeslanger kan herefter klodses op på isoleringspladerne. Armeringsnet kan med fordel udlægges før Leca letklinkerne komprimeres. Nettet øger pladevibratorens arbejds bredde, og gør det lettere at trække den rundt i snævre hjørner uden at den»graver sig ned«. Komprimeringen udføres med en let pladevibrator med bred plade. 13

14 Betonlag Svindarmerede og uarmerede betonplader på Leca letklinker kan udføres af Beton 16 i min. 100 mm tykkelse. Et støbeunderlag mellem Leca letklinker og beton forhindrer, at materialerne blandes sammen under udstøbningen af betonen. Stø beunderlaget udlægges lige over eller lige under armeringsnettet. Som underlag kan der anvendes en let fiberdug på ca g/m 2. Støbeunderlaget anvendes især til flydende beton, pumpebeton eller selvkomprimerende beton. En fiberdug med en vægt på ca g/m 2 tåler, at man går på den, og reducerer fodsporene væsentligt. Plastfolie, asfaltpap og andre diffusionstætte støbeunderlag hindrer betonens udtørring nedad og bør kun bruges, hvor det tydeligt fremgår af tegninger eller beskrivelse. Armerede gulve kræver både støbeunderlag og et stabilt underlag for armeringens opklodsninger. Hertil kan anvendes en let fiberdug i kombination med et armeringsnet. Med omhyggelig udførelse og tilsyn kan betonens tykkelse nedsættes til 60 mm, når de karakteristiske laster ikke overstiger værdierne i skemaet: Lagtykkelse mm Fladelast kn/m² Linielast kn/m Lasterne kan kombineres frit indenfor den valgte lagtykkelse af Leca letklinkerne Punktlast kn 150 3,0 2,0 2, ,5 2,5 2, ,0 2,0 1,5 Hvis betonlaget skal udgøre en del af terrændækkets tætning mod radon, skal det udføres mindst af Beton 16 i 100 mm tykkelse. Gulvbeton kan fremstilles af en almindelig plastisk beton med et sætmål på mm eller en flydebeton. Anvendelse af flydebeton kræver et støbeunderlag, f.eks. en fiberdug. Mellem betonpladen og fundamenter anbringes murpap eller en mindst 10 mm tyk isoleringsstrimmel, der hindrer utilsigtet vedhæftning. Isoleringsstrimler bidrager samtidig til kuldebroisoleringen. 14 Umiddelbart efter udstøbningen skal betonen beskyttes mod udtørring ved tildækning med en damptæt membran, f.eks. plastfolie, i ca. 8 dage. Membranhærdningsmidler til påsprøjtning kan anvendes, hvor der ikke senere skal pålægges afretningslag eller påklæbes gulvbelægninger. Yderligere information kan ses i BYG-ERFA blad (29) ,»Udtørringsbeskyttelse af nystøbt beton«. I kolde perioder skal betonen beskyttes mod frost. Detaljerede oplysninger om udførelse og behandling af betonen er beskrevet i normerne og den omfattende speciallitteratur.

15 Svindarmering For at forebygge revner og utætheder i gulvbetonen bør der indlægges et net af mindst 5 mm profileret armeringsstål pr. 150 mm i begge retninger. Hvis der fastgøres gulvvarmeslanger til armeringsnettet, bør nettet være af mindst 6 mm profileret armeringsstål. Armeringen skal være gennemgående i eventuelle støbeskel. Nettet placeres i midten af betonpladen. Ikke fugtfølsomme gulve, som f.eks. gulvklinker, kræver ingen fugtspærre. Det samme gælder for en række diffusionsåbne gulvbelægninger f.eks. kokos og visse tæppekvaliteter. Gulve med gulvvarme I gulve med gulvvarme uden fugtfølsomme materialer er fugtspærre ikke påkrævet. Fugtspærre Ved blanding af beton tilsættes en betydelig mængde vand. Heraf findes en del stadig i betonen længe efter udstøbning, afhærdning og den synlige udtørring af overfladen. Fugtfølsomme materialer eller undergulve må derfor beskyttes mod den resterende byggefugt og mod vanddampdiffusion fra jorden under huset. Strøgulve skal beskyttes med en fugtspærre af f.eks. 0,2 mm plastfolie, der anbringes ovenpå betonlaget. I gulve med gulvvarme og med fugtspærre bør udtørringen af betonen være gennemført, før der udlægges diffusionstæt gulvbelægning. Gulvvarmen må først startes, når betonen er hærdet til den påkrævede styrke, og bør have fungeret i mindst en måned, inden den diffusionstætte gulvbelægning udlægges. En eventuel fugtspærre i gulve med gulvvarme anbringes under betonen. Normalt anvendes 0,2 mm plastfolie med mindre gulvbelægningens tæthed stiller særlige krav. Plastfolien udlægges med mindst 200 mm overlæg og føres helt op bag fodpanelerne brug evt. tape. I forbindelse med varme- og vandrør skal plastfolien føres under rørene. Op til halvdelen af den samlede isolering kan udlægges oven på plastfolien dog højst 75 mm. Yderligere isolering over betonen må frarådes, da den giver risiko for kondensdannelse over plastfolien. Gulvbelægninger, der klæbes direkte på beton eller afretningslag, gør det ofte ønskeligt at anbringe fugtspærren under betonen. Herved hindres betonens byggefugt i at fordampe nedefter, og der må regnes med en væsentlig længere udtørringstid. Tætte gulvbelægninger, som f.eks. vinyl, stiller øgede krav til fugtspærren og bør derfor vælges i samarbejde med gulvbelægningens leverandør. Varmeslangerne placeres i gulvbetonen efter leverandørens anvisninger og installationsvejledninger. 15

16 Generelt om Leca Produktionen ved Ølst. Produktionen ved Hinge. Saint-Gobain Weber A/S er medlem af Varme Isolerings- Fore nin gen, VIF. Leca letklinker produceres i Danmark af Saint-Gobain Weber A/S, og er underlagt både intern og ekstern kvalitetskontrol. Saint-Gobain Weber A/S, Hinge og Ølst har: Kvalitetsstyringssystem efter DS/EN ISO 9001:2000 Miljøstyringssystem efter DS/EN ISO 14001:2004 Energiledelsessystem efter DS 2403:2001 Beplantningen og søerne omkring fabrikken er en del af en stor landskabsplan for området. En mindre del af det retablerede og beplantede område nord for værket er i dag udlagt som fredsskov. Klik ind på og bliv opdateret om den nyeste tilgængelige viden om Leca produkterne, anvendelserne og løsningerne. Hjemmesiden indeholder des - uden artikler om nyheder. Leca brochurer kan også downloades som PDFfiler. Fundament- og terrændækdetaljer kan ses og downloades på hvor Saint- Gobain Weber A/S har medvirket i udarbejdelsen af mur- og tagdetaljerne sammen med bl.a. Teknologisk Institut. Hensigten med brochuren er at videregive nyttige erfaringer om Leca produkternes egenskaber og anvendelse. Informationerne er udarbejdet som forslag til brug for de ansvarlige ved den enkelte opgaves projektering og udførelse. Saint-Gobain Weber A/S påtager sig ikke ansvar for dimensionering, projektering eller noget juridisk ansvar for de vejledende informationer indeholdt i denne brochure. Saint-Gobain Weber A/S Ekspedition Randersvej 75, Hinge 8940 Randers SV Tlf.: Fax: Saint-Gobain Weber A/S Leca Byggeinformation Silovej 3, Karlstrup 2690 Karlslunde Tlf.: Fax:

Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord.

Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. 19/12/2017 UDFØRELSE Leca terrændæk Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. Løse Leca letklinker indgår naturligt i denne konstruktion som

Læs mere

Leca terrændæk. Terrændæk i boliger, kontorer, industri m.m.

Leca terrændæk. Terrændæk i boliger, kontorer, industri m.m. Leca terrændæk Terrændæk i boliger, kontorer, industri m.m. Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. Løse Leca letklinker indgår naturligt

Læs mere

Terrændæk med skillevægsfundamenter. Linietab - Merisolering

Terrændæk med skillevægsfundamenter. Linietab - Merisolering Blad: 9-7/7.4 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Terrændæk med skillevægsfundamenter. Linietab - Merisolering Der skal i henhold til myndighedskrav tages hensyn til varmetabet gennem kuldebroer. Skillevægsfundamenter

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden.

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden. BYGNINGSREGLEMENT 2015 Leca løsninger, der kan anvendes til at hjælpe med at opfylde kravene i bygningsreglement 2015 Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige

Læs mere

Sådan får du det bedste terrændæk

Sådan får du det bedste terrændæk Gode tips og konkret vejledning om kombi-løsningen fra A-Z Kort om Dansk Leca A/S Dansk Leca A/S er en af Europas største producenter af R letklinker. Under det registrerede varemærke fremstilles og sælges

Læs mere

afsnit 1 Terrændæk Indhold:

afsnit 1 Terrændæk Indhold: 6 afsnit 1 Terrændæk Indhold: 1.1 Terrændæk...8 1.2 Løsninger, bolig...9-10 1.3 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle...11 1.4 Levering...12 1.5 Forbrug...12 1.6 Udførelse...13-15 1.7 Løsninger, industri...16-17

Læs mere

Værd at vide om Leca letklinker

Værd at vide om Leca letklinker Dato: December 29 Blad: 1-1 Gruppe: Generelt Værd at vide om Leca letklinker LECA er forbogstaverne i den engelske betegnelse for det færdige produkt: Light Expanded Clay Aggregate Leca er et registreret

Læs mere

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark.

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark. 3.7 Letklinker Af Erik Busch, Saint-Gobain Weber A/S Letklinker er brændt ler ligesom teglmursten og tegltagsten. Under brændingen deler lermassen sig i mange små kugleformede stykker i forskellige størrelser

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

Sundolitt Gulvisolering

Sundolitt Gulvisolering Gulvisolering - d e n s t æ r k e h v i d e i s o l e r i n g Maj 2005 Styrke Fleksibilitet Kvalitet Nye krav Nye tykkelser Gulvisolering til ethvert formål En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige,

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2. Kantisolering min. 20 mm. Fugtspærre / radonspærre. Terrændæk med. trægulv.

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2. Kantisolering min. 20 mm. Fugtspærre / radonspærre. Terrændæk med. trægulv. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Efterisolering af terrændæk Terrændæk i huse opført før 1998 er som regel dårligt isoleret (

Læs mere

Sundolitt Gulvisolering

Sundolitt Gulvisolering Gulvisolering - den stærke hvide isolering Februar 2012 Styrke Fleksibilitet Kvalitet Gulvisolering til ethvert formål En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Spanien

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

- i grunden det bedste underlag

- i grunden det bedste underlag - i grunden det bedste underlag 1 4. udgave Forord Gennem mere end 65 år er LECA brugt til at bygge sunde boliger, og LECA indgår som en naturlig del af lavenergibyggeri i Danmark. LECA letklinker produceres

Læs mere

afsnit 14 Lovgivning og bygningsreglement

afsnit 14 Lovgivning og bygningsreglement 236 afsnit 14 Lovgivning og bygningsreglement Indhold: 14.1 Lovgivning og produktsikkerhed.............. 238-239 14.2 Bygningsreglementet... 240-243 237 13 14.1 Lovgivning og produktsikkerhed Produktansvar

Læs mere

U-værdi før Samlet isolering i m SV W/m²⁰C 0,2 0,25 0,3 kwh/m² Trægulv på jord/beton 0,81 31 33 34 SV. 34 Baggrundsberegninger, Bilag f 2

U-værdi før Samlet isolering i m SV W/m²⁰C 0,2 0,25 0,3 kwh/m² Trægulv på jord/beton 0,81 31 33 34 SV. 34 Baggrundsberegninger, Bilag f 2 Beslutning 13 Etablering af gulvvarme terrændæk og kældergulve i opvarmede kældre NB Dæk 6, 7, 8 og 9 er samtidig revideret ud fra ændrede før u-værdier og krav til øgede isoleringstykkelser ud fra BR

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere

Leca fundamenter. Eksempler på linietab ved ydervægsfundamenter. Se også linietabsværdier på hjemmesiden www.weber.dk/leca

Leca fundamenter. Eksempler på linietab ved ydervægsfundamenter. Se også linietabsværdier på hjemmesiden www.weber.dk/leca Dato: November 2009 Blad: 09-08 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Eksempler på linietab ved ydervægsfundamenter Se også linietabsværdier på hjemmesiden www.weber.dk/leca Leca blokke 600 Leca blokke 800

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energioptimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U BILAG 1 energikravene fra BR 1995 Kenneth Korsholm Hansen 178630 Energikravene fra BR 2015 39 Indholds fortegnelse 1.0 Indledning med problemformulering...... 7 1.1. Baggrundsinformation og præsentation

Læs mere

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere Granulat til plade-undergulve - det 10 gange lettere alternativ til ovntørret sand - Renovering af gulve. - Retter gulve op uden

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Energirigtige bygningsinstallationer (BR 2005!!) 26. oktober hhv. 9. november 2005 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 BR10 energiregler Nybyggeri Tilbygning BR10 Ombygning Sommerhuse Teknik Nogle af de vigtigste ændringer for nybyggeri Nye energirammer 25 % lavere energiforbrug Ny lavenergiklasse 2015 Mulighed

Læs mere

Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav

Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav Skræddersyede konstruktioner og produkter fra A/S til - samlinger ved vinduer - fundamenter - terrændæk Værktøj til de nye varmetabskrav A/S har gjort det

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Naturlig contra mekanisk ventilation

Naturlig contra mekanisk ventilation Naturlig contra mekanisk ventilation Energibehov og ventilation Tirsdag 28. oktober 2008 i Aalborg IDA - Energitjenesten - AAU Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

...fokus på isolering. Styrolit gulv- og drænplader

...fokus på isolering. Styrolit gulv- og drænplader Styrolit gulv- og drænplader Styrolit gulvisolering - et godt grundlag at bygge på Styrolit gulvisolering består af en række basisprodukter, der er udviklet med henblik på at gøre varmeisoleringen så effektiv

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut, Byggeri, Beton, Lars Olsen Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov

Læs mere

Efterisolering af terrændæk ved opbygning af nyt terrændæk. Terrændæk, før. Beton. Nyt terændæk

Efterisolering af terrændæk ved opbygning af nyt terrændæk. Terrændæk, før. Beton. Nyt terændæk Energiløsning UDGIVET AUGUST 2017 Efterisolering af terrændæk ved opbygning af nyt terrændæk Terrændæk i småhuse opført frem til 17 er relativt dårligt isolerede. Især i huse opført før 172 er varmeisoleringen

Læs mere

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning Leca systemvæg Arbejdsanvisning Denne brochure omhandler arbejdsteknik i forbindelse med udførelse af skillevægge og bagmure med Leca systemblokke. For mere generelle oplysninger i forbindelse med Leca

Læs mere

DUOFOR svalehaleplader den ideelle løsning

DUOFOR svalehaleplader den ideelle løsning DUOOR svalehaleplader den ideelle løsning godkendt Lyddæmpende gulv Undergulv Vandtæt Monteringsvejledning Duofor Svalehaleplader Indledning or at kunne give den optimale information, har vi opdelt denne

Læs mere

Lecaterm -blokke. Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K. 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K

Lecaterm -blokke. Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K. 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K Blad: 06-19/02.01 Gruppe: Vægge Lecaterm -blokke Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K 330 mm brede U-værdi 0,32 W/m 2 K Dansk Leca A/S, Hingeværket

Læs mere

Leca. Weber Leca X Radonsikring i nybyggeri. Montagevejledning. Lorem ipsum underoverskrift

Leca. Weber Leca X Radonsikring i nybyggeri. Montagevejledning. Lorem ipsum underoverskrift Weber Leca X Radonsikring i nybyggeri Lorem ipsum underoverskrift Leca Montagevejledning I denne montagevejledning vil du kunne finde oplysninger om, hvordan du bedst monterer facadesystemet. Systemet

Læs mere

armerings- og afretningsplader

armerings- og afretningsplader Monteringsvejledning MAX 4 FS09 armerings- og afretningsplader Indhold side MAX 4 FS09 2 Tekniske specifikationer 2 Sikkerhed 3 Forberedelse 3 Vådrum 3 Tilskæring 3 Kantprofiler 3 Udlægning 4 Dilatationsfuger

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

PLANSILO Systembrochure

PLANSILO Systembrochure PLANSILO Systembrochure www.rc.dk Et stærkt system RC plansiloelementer er komplette silosystemer Med plansiloer fra RC Betonvarer fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri, hvor

Læs mere

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger?

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Betons energimæssige fordele og udfordringer 6. december 2006 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Artikel 3 i EU-direktivet Medlemslandene skal benytte

Læs mere

Jackon Bygningsreglement Løsninger ved U-værdier ned til 0,06W/m 2 K. De lette løsninger. Terrændæk - nu også med radonsikring!

Jackon Bygningsreglement Løsninger ved U-værdier ned til 0,06W/m 2 K. De lette løsninger. Terrændæk - nu også med radonsikring! Jackon Bygningsreglement 2015 Løsninger ved U-værdier ned til 0,06W/ De lette løsninger Terrændæk - nu også med radonsikring! www.jackon.dk Kuldebro Vi tillader os at minde om de gældende krav til kuldebroisolering.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne 4. april 2006 kde/sol Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene

Læs mere

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering Weber håndbogen Weber håndbogen dit daglige arbejdsværktøj Så er vi klar med en opdateret version af vores populære byggehåndbog. Håndbogen er først

Læs mere

Jackon. Siroc sokkel. Sokkelelement til fundering af terrændæk. Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi F U N D I N G

Jackon. Siroc sokkel. Sokkelelement til fundering af terrændæk. Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi F U N D I N G Jackon Siroc sokkel F U N D ER I N G Sokkelelement til fundering af terrændæk Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi 02-2008 erstatter 09-2007 Siroc sokkel Terrændæk på en enkel måde

Læs mere

LOVGIVNING OM RADON OG RADONSIKRING AF NYBYGGERI KRAV, ANBEFALINGER OG SIKRING TORBEN VALDBJØRN RASMUSSEN, SBI, AAU

LOVGIVNING OM RADON OG RADONSIKRING AF NYBYGGERI KRAV, ANBEFALINGER OG SIKRING TORBEN VALDBJØRN RASMUSSEN, SBI, AAU LOVGIVNING OM RADON OG RADONSIKRING AF NYBYGGERI KRAV, ANBEFALINGER OG SIKRING TORBEN VALDBJØRN RASMUSSEN, SBI, AAU Historisk perspektiv I 1800-tallet var det kendt, at minearbejdere oftere udviklede lungekræft.

Læs mere

afsnit 3 Kældervægge Indhold:

afsnit 3 Kældervægge Indhold: afsnit 3 Kældervægge Indhold: 3.1 Kælderydervægge.............. 34 3.2 løsninger....................... 35 3.3 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle................36 3.4 Forbrug.........................36

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø Teknik og Miljø Vejledning 5 Energikrav jf. BR10 Enfamiliehuse Rækkehuse Tilbygninger Sommerhuse m.m. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

Manual 1. Beregningsprogrammet ISOVER Energi. U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet

Manual 1. Beregningsprogrammet ISOVER Energi. U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet Manual 1 Beregningsprogrammet ISOVER Energi U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet 3 udgave, april 2007 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kom godt i gang 3 U-værdi 5 Transmissiontab

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Kældervægge i bloksten

Kældervægge i bloksten Kældervægge i bloksten Fundament - kælder Stribefundamenter under kældervægge udføres som en fundamentsklods af beton støbt på stedet. Klodsen bør have mindst samme bredde som væggen og være symmetrisk

Læs mere

Rørcenterdagene 14. juni Radonsikring af bygninger for kloakmestre

Rørcenterdagene 14. juni Radonsikring af bygninger for kloakmestre Rørcenterdagene 14. juni 2017 Radonsikring af bygninger for kloakmestre Ulla Byrlund Konsulent Bygninger & Miljø Program Hvad er radon? Radon i danske boliger? Måling Sundhedsaspekter Regler om radon Indtrængningsveje

Læs mere

Leca fundamenter. Ydervægsfundamenter Skillevægsfundamenter

Leca fundamenter. Ydervægsfundamenter Skillevægsfundamenter fundamenter Ydervægsfundamenter Skillevægsfundamenter Brochuren omhandler forskellige typer blokke og deres anvendelse i fundamenter under ydervægge og indvendige vægge. blokke fremstilles af letklinker,

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens 2013 Statik Journal Projekt: Amballegård 5 8700 Horsens BKHS21 A13. 2 semester Thomas Löwenstein 184758. Claus Nowak Jacobsen 197979. Via Horsens 09 12 2013 Indhold 1. Projekteringsgrundlag der er anvendt...

Læs mere

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne.

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne. NOTAT Sag: De Nye Remiser Sagsnr.: 08.112 Emne: Opfyldelse af energibestemmelser for Dato: 28/05/2009 Den Gamle Remisehal Enghavevej 82 Til: Ebbe Wæhrens Fra: Fredrik Emil Nors SAMMENFATNING I forbindelse

Læs mere

JACKON Ì EFFEKTIV ISOLERING Ì LET UDFØRELSE Ì TIDSBESPARENDE Ì GOD ØKONOMI SOKKELELEMENT. Lette løsninger for et bedre klima!

JACKON Ì EFFEKTIV ISOLERING Ì LET UDFØRELSE Ì TIDSBESPARENDE Ì GOD ØKONOMI SOKKELELEMENT.  Lette løsninger for et bedre klima! JACKON SOKKELELEMENT Ì EFFEKTIV ISOLERING Ì LET UDFØRELSE Ì TIDSBESPARENDE Ì GOD ØKONOMI 02-2015 (1. revidering 06-2016) www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre klima! Terrændæk på en enkel måde Jackon

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin«

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin« Armeret højtydende fugtadaptiv dampspærre Montagevejledning Anvendelse RAW INTELLO systemet sikrer, i henhold til DIN 4108 og BR10, de damp- og lufttættelag i isolerede konstruktioner. Membranen skaber,

Læs mere

Energirapport. Jonas Bradt Madsen. Mikkel Busk

Energirapport. Jonas Bradt Madsen. Mikkel Busk Energirapport Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Myndighedsprojekt Gruppe nr.: 11 Martin Skydstrup, Mikkel Busk, Thomas Hagelquist, Jonas Madsen Klasse: 13BK1B

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max. 50mm til væg.

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max. 50mm til væg. Min. 00mm PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: BÆRENDE UNDERGULV - en gulvkonstruktion, hvor gulvspånpladerne er selvbærende på udlagte

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Sådan efterisoleres med kvalitet

Sådan efterisoleres med kvalitet Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan efterisoleres med kvalitet Efterisolering er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet. Kvaliteten af efterisoleringsarbejdet

Læs mere

Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum

Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum Så blev det igen tid til at udsende et nyhedsbrev fra Energitjenestens særlige indsats rettet imod byggeriets parter. Indsatsen har fået nyt navn: Byggeriets Energiforum.

Læs mere

Henviser Tekst Ja Nej Bemærkninger til punkt

Henviser Tekst Ja Nej Bemærkninger til punkt Bygherrekrav Q] a b c Henviser Tekst Bemærkninger til punkt Udlægges der tætte fugtfølsomme belægninger på betongulvet som f.eks. vinyl og linoleum? Kræves gulvet isoleret? Er jorden selvdrænende eller

Læs mere

Hvem er EnergiTjenesten?

Hvem er EnergiTjenesten? Hvem er EnergiTjenesten? Processen for BR15 6. februar 2015 Bygningsreglementet sendes i høring 20. marts 2015 Høringsfristen udløber Sommer 2015 Forventes vedtaget i folketinget med ca. 6 måneder overlap

Læs mere

DAFA Airstop System når tæt er tæt

DAFA Airstop System når tæt er tæt Airstop System når tæt er tæt Komplet dampspærreprogram med fem nye folier tætner alle opgaver NYHED! DiFoil UniFoil EcoFoil ProFoil AluFoil Nr. 3 Marts 200 for det bæredygtige byggeri 2 universal rørkrave

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Specialrådgiver indenfor bygningsfysik Har ændret alle design regler Bygge- og Miljøteknik A/S 26-11-2010 1 De sidste 15 års udvikling inden for fugtteknik

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Montering af dampspærre

Montering af dampspærre Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Spørgsmål Undervisningsministeriet. 18-11-2010. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med André

Læs mere