INSPIRATION TIL KOMMUNEN I BYG- OG DRIFTSHERREROLLEN DIGITALISERES BYGGERIET NÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSPIRATION TIL KOMMUNEN I BYG- OG DRIFTSHERREROLLEN DIGITALISERES BYGGERIET NÅR"

Transkript

1 INSPIRATION TIL KOMMUNEN I BYG- OG DRIFTSHERREROLLEN NÅR BYGGERIET DIGITALISERES

2 2 NÅR KOMMUNEN ER BYG- OG DRIFTSHERRE 1/Visualisering, Massar Discovery Centre, Henning Larsen Architects 2/3D modeller, Massar Discovery Centre, HLA

3 NÅR KOMMUNEN ER BYG- OG DRIFTSHERRE 3 AF LASSE SUN- DAHL FOR- ORD Mere kvalitet i det byggede miljø I disse år har Erhvervs- og Byggestyrelsen fokus på, at kendskabet til metoder og redskaber, der kan fremme effektiviteten og kvaliteten i dansk byggeri, bredes ud til en bred kreds af bygherrer, bygningsejere og -brugere. Kommunerne står overfor at træffe nogle afgørende valg i forbindelse med at anvende digitale værktøjer på mange områder Det er især vigtigt at få udbredt kendskabet til de gevinster, der knytter sig til anvendelsen af digitale værktøjer i byggeriet. Her er der ikke bare store effektiviseringsgevinster at hente, men de digitale værktøjer kan også anvendes for at skabe mere kvalitet i det byggede miljø. Det gælder, når kommunen er bygherre i forbindelse med nybyggeri samt om- og tilbygninger. Det gælder, når kommunen er driftsherre i forbindelse med forvaltningen af sine ejendomme. Det gælder, når kommunen er byggesagsbehandler i forbindelse med virksomheders og borgeres byggeprojekter. Det gælder, når kommunen er planlægger og ønsker at visualisere forskellige fremtidsscenarier for kommunens borgere. Folderen skal tjene til inspiration til, og vil forhåbentlig give anledning til, at beslutningstagere og ansatte i kommunerne indhenter yderligere oplysninger om de forhold, der skal overvejes, når byggeriet digitaliseres. Lasse Sundahl, kontorchef Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2010 Find flere eksempler på anvendelsen af digitale værktøjer på

4 4 DOMÆNEBESTYRELSENS VISION VISION Danmark skal have en digital infrastruktur som sikrer, at bygningsog boligrelaterede informationer samles og følger bygningen gennem hele dens livscyklus Infrastrukturen skal fastholde viden om bygningerne og sikre en præcis kommunikation mellem alle aktører, som grundlag for et effektivt byggeri og bygningsvedligeholdelse

5 DOMÆNEBESTYRELSENS VISION 5 EFFEK- FRA TIVITET VUGGE TIL GRAV Domænebestyrelsen fremlagde i juni 2009 en ambitiøs vision, der HAR POTENTIALE TIL AT KUNNE frigive milliarder til byggeriet ved at fokusere på digital håndtering af bygninger fra vugge til grav De grundlæggende principper i visionen, som skal sikre digital håndtering af bygninger fra vugge til grav, er: Nem adgang til og overblik over digitale bygningsdata Digital generering og genbrug af bygningsdata igennem hele bygningens livscyklus Nem adgang til hjælpeværktøjer, love og regler samt andre relevante offentlige oplysninger Domænebestyrelsens arbejde bygger videre på eksisterende initiativer, herunder Det Digitale Byggeri med tilhørende standardiseringsinitiativer, bekendtgørelser mv. Desuden er der igangsat to nye, større digitaliseringsprojekter: Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Digitalisering af offentlig byggesagsbehandling (DOB) Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning er et tværoffentligt organ, der har til formål at forbedre det offentlige samarbejde omkring byggeriet og medvirke til, at den offentlige service omkring bygninger, boliger og forsyning fungerer som et samlet hele for borgere og virksomheder. Domænebestyrelsen er etableret i forlængelse af den tværoffentlige strategi for digitalisering af den offentlige sektor Læs mere om Domænebestyrelsens vision, om handlingsplanen og om de igangværende projekter på

6 6 OFFENTLIG BYGGESAGSBEHANDLING Illustration: I fremtiden skal de store papirmængder erstattes af digital datahåndtering

7 OFFENTLIG BYGGESAGSBEHANDLING 7 FOR- SØGS- PROJEKT BYGGE- SAGEN "Digitalisering af Offentlig Byggesagsbehandling" er et treårigt projekt, der tager afsæt i tre indsatsområder Det er projektets strategiske sigte at skabe grundlaget for, at der kan træffes beslutning om en landsdækkende implementering af digital byggesagsbehandling et nationalt beslutningsgrundlag Bedre digital service, øget effektivisering og stærkere samarbejde er de tre overordnede strategiske indsatsområder i regeringens nationale strategi for digitalisering af den offentlige sektor Projektet "Digitalisering af offentlig byggesagsbehandling" skal demonstrere, hvordan der kan skabes grundlag for, at data kan udveksles digitalt igennem hele den proces en byggesag gennemløber fra en borger eller anden bygherre påbegynder udarbejdelse af en ansøgning og sender ansøgningen til kommunen til den kommunale sagsbehandling, og til byggesagen afsluttes ved byggeriets ibrugtagning. Med dette formål skal der bl.a. udvikles digitale redskaber til brug for henholdsvis borgere ved byggesags ansøgning, og til brug for sagsbehandlere ved løsning af de opgaver, der er knyttet til den kommunale sagsbehandling m.v. De digitale redskaber skal implementeres og afprøves i et antal kommuner for at indsamle viden om problemstillinger forbundet med udvikling og implementering samt påvise hvilke gevinster borgere, virksomheder og myndigheder kan opnå - herunder arbejdskraftbesparelser i den offentlige forvaltning. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST), Kommunernes Landsforening (KL) og Gentofte, Gladsaxe, Lyngby- Taarbæk, Rudersdal, Vejle og Århus kommuner. Læs mere om projektet på

8 8 DRØMMEN OM ET DIGITALT BYGGERI MILLIONER KR./ÅR Digitalisering af informationer i byggeprocessen Anvendelse af BIM-modeller i byggeprocessen Sparet arbejdstid til byggesagsbehandling Sparet ventetid hos bygherren Anvendelse af digitale styklister Sammenlægning af diverse tilsyn og ordninger Bortfald af energimærkeordning ved ejendomshandel Bedre arealudnyttelse Effektivisering af vedligeholdelse Digitalisering og opmåling i vedligeholdelsesprocessen TOTAL Illustration: Potentielle økonomiske gevinster Kilde: Rapporten "Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav", COWI

9 DRØMMEN OM ET DIGITALT BYGGERI 9 GEVINST- POTEN- TIALE 17 MIA. Digital forvaltning af bygninger Der er ingen tvivl om, at der er et stort økonomisk og organisatorisk potentiale i at strukturere informationen om en bygning, så den er tilgængelig, opdateret og relevant for alle byggeriets parter i alle byggeriets faser. Men hvordan? Hvilke systemer skal man vælge? Og hvilken type organisation kan matche de nye processer? Hvilke systemer og hvilken organisation skal man vælge? I en ny rapport udarbejdet af COWI for Erhvervs- og Byggestyrelsen opgøres gevinstpotentialet til svimlende 17 milliarder kroner. Om året.* De største potentielle, økonomiske gevinster knytter sig til henholdsvis bedre arealudnyttelse og effektivisering af vedligeholdelse. Begge områder fokuserer på digitalisering af den eksisterende bygningsmasse, og der pågår p.t. et udredningsarbejde i regi af Erhvervs- og Byggestyrelsen og Domænebestyrelsen med henblik på at høste disse gevinster. Guleroden er til at få øje på. Det er straks sværere at nå den. Det tager tid og kræver indlæring og indkøring at tilegne sig ny teknologi og nye metoder. Der findes dog allerede en række teknikker og systemer, der kan bygges videre på. Redskaberne udviklet i forbindelse med Det Digitale Byggeri er et eksempel. Erfaringer fra lignende organisationers forsøg er en anden måde at få styr på fordele og ulemper. Kunsten er at gøre sig klart, hvilke data man har brug for, hvordan de skal afleveres og på hvilket tidspunkt. Potentialet er stort. *Se COWI s rapport Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside

10

11

12 12 PIONEREN 1/Bellavista, Arne Jacobsen,1934. Foto: Arksite Kanon 2/Bakkegårdsskolen, CEBRA + SRL Arkitekter, 2006 Foto: Adam Mørk

13 PIONEREN 13 Et paradigmeskifte WHAT S IN IT FOR ME? analyser de strategiske fordele også når det gælder drift og vedligehold Peter Hauch var en af de første herhjemme, der interesserede sig for IT-værktøjer til støtte i byggeriet. Og med sin mangeårige erfaring på området er Peter Hauch i dialog med mange af landets kommuner omkring digitale muligheder og udfordringer i byggeriet. "Der er virkelig mange penge at hente i produktionseffektivisering både på bygge- og driftssiden Nogle få kommuner gør det rigtig godt og er med langt fremme, og andre er godt på vej, men der er stadig lang vej igen, når vi taler implementering af digitale værktøjer, vurderer Peter Hauch. Kommunerne skal lære at tænke strategisk, når det kommer til drift og vedligehold. Jeg tror, at disse områder sjældent bliver tænkt ind i en større strategisk sammenhæng, fordi der er tale om funktioner, der bruger penge ikke tjener dem. Men jeg er overbevist om, at der er mulighed for digital effektivisering og optimering og dermed penge at spare." Men når nu fordelene er der, hvorfor tøver mange kommuner så stadig med at benytte digitale værktøjer? Der er på mange måder tale om et paradigmeskift, og det tager tid og kræver tilvænning. Men tænk på, hvordan det f.eks. er med webbank i dag kunne man ikke forestille sig ikke at udnytte teknologien, fordi den letter vores hverdag. Og sådan er det også i byggeriet. Når man som kommune først forstår, hvad der ligger af muligheder ved at udnytte informationsteknikken, så kan det ikke gå hurtigt nok Læs det fulde interview med Peter Hauch på

14 01 FORMULÉR EN IKT-strategi for Facilities Management som dækker såvel projektog byggeområdet som driftsområdet. Strategien skal understøtte kommunens generelle forretningsstrategi, og baseres på en synliggørelse af bygherrens og driftsherrens egeninteresser 02 BASÉR STRATEGIEN på et bredt kendskab til alle ejendomsrelaterede funktioner i kommunen og sørg for, at den understøtter: de tekniske afdelingers generelle og specielle forretningsstrategier kommunens funktioner i forhold til ny- og ombygningsprojekter FM-funktioner i driften og mht. bygningsmassens videreudvikling og vedligeholdelse udbredelse og brug af bygningsorienterede IKTsystemer bredt i organisationen arbejdsprocessernes produktivitet i alle led 05 SØRG FOR at forsyne organisationen med en struktur, en synlig ledelse og kompetente, kompetenceudviklede medarbejdere, som understøtter strategien i alle led 06 LÆG EN samlet, overordnet strategi for indhentning, lagring og formidling af data (objekter og egenskaber) SKAF ØKONOMI til såvel udvikling som til den løbende drift VÆR OMHYGGELIG med at synliggøre fordele og økonomiske gevinster såvel som udfordringer og udgifter ved gennemførelsen af den valgte strategi

15 TIL EN DIGITAL STRATEGI GODE RÅD 03 ETABLÉR EN organisering af de ejendomsrelaterede funktioner, som sikrer sammenhæng mellem ejerskab, planlægning og drift på bygningsområdet på tværs af evt. eksisterende forvaltninger 04 SØRG FOR at der bliver ejerskab gennem sammenfald mellem beslutningskompetencer for budgettering af projekter og driftsfunktioner LÆG EN samlet plan for udvikling eller udskiftning af IT-systemer, som understøtter de valgte strategier LÆG EN samlet plan for opgradering og vedligeholdelse af eksisterende data, og for datafangst af nye data (digital aflevering), integration til egne og offentlige registre SØRG FOR at skaffe brugeropbakning og kollegial opbakning til de valgte strategier med henblik på at udvikle et fælles ejerskab til strategierne i hele organisationen SØRG FOR at skaffe ledelsesopbakning og ejerskab til strategien på alle ledelsesplaner i organisationen kommunalbestyrelsen, direktionen, forskellige områdedirektører og hos institutionsledere Kilde: Peter Hauch

16 16 RÅDGIVEREN Illustrationer: Installationsprojekt House of Music BIM model, kollisionskontrol. Af Niras A/S

17 RÅDGIVEREN 17 FÅ ET OVERBLIK KAN DET BETALE SIG? MAN BEHØVER IKKE VÆRE 3D-SPECIALIST Thorsten Falk Jensen, arkitekt MAA og bygherrerådgiver hos NIRAS, har arbejdet med digitale bygningsmodeller og 3D projektering i mange år. Han har god erfaring med at rådgive byg- og driftsherrer om, hvordan man får mest muligt ud af de digitale værktøjer i forbindelse med en byggeproces. Og han kender tvivlen i spørgsmålene, som oftest bliver stillet på den anden side af bordet. Mange bygherrer synes, det er uoverkommeligt at sætte sig ind i udfordringerne ved at vælge at håndtere byggedata digitalt med det handler først og fremmest om at stille de rigtige krav. Man behøver ikke at indkøbe dyre programmer og nye IT-spidskompetencer, fortæller Thorsten og afliver dermed enhver fordom om, at man skal være 3D-specialist for at kunne håndtere denne type data. Man kan jo starte et sted, hvor man umiddelbart kan se en fordel i at bruge tid på at organisere bygningsporteføljen En vigtig del af hans arbejde som bygherrerådgiver handler netop om at afmystificere omfanget af indsatsen og de nødvendige ressourcer, man som byg- og driftsherre skal investere. At få scannet alle papirdokumenterne ind, så det bliver nemmere at finde og dele tegningsmateriale, er et eksempel på en lav-praktisk proces, der kan have stor værdi i forhold til en ganske overskuelig investering. Læs det fulde interview med Thorsten Falk Jensen på

18 18 BYGHERREN 1/Syddansk Universitet i Kolding. Projektgruppe: Henning Larsen Architects (HLA), Kristine Jensens Tegnestue og Leif Hansen A/S 2/Facadeudsnit, HLA

19 BYGHERREN 19 IMPLE- MEN- TERING PÅ RETTE VEJ Digitalt byggeri er ikke en 1:1 oversættelse Universitets- og Bygningsstyrelsen skal som statslig bygherre stille krav om bl.a. digital projektering og aflevering. Usikkerhed om, hvordan digitalt byggeri påvirker bygherren gjorde, at styrelsen søgte hjælp hos Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri (se side 21), da de stod over for at skulle bygge en ny afdeling af Syddansk Universitet i Kolding. "At bygge digitalt er nyt for alle, også for os. Selvom vi er en statslig bygherre, har vi jo ikke fod på alle de ændringer, Det Digitale Byggeri afføder" "Helt konkret påvirker det f.eks. kontraheringen med vores samarbejdspartnere. Gennem Implementeringsnetværket fik vi hjælp af Teknologisk Institut. Vi holdt en lang række møder og workshops, og her viste det sig, at de kunne besvare mange af vores spørgsmål og i det hele taget hjælpe os på rette vej", fortæller Marianne Kaae Nielsen, chefkonsulent i UBST. Når en bygning modelleres digitalt i 3D, er der mulighed for at vedhæfte information om alt lige fra isoleringsevne til, hvor meget maling der skal bruges. "Når der bygges digitalt, forskydes de forskellige faser i forhold til hinanden, så digitalt byggeri er ikke bare en 1:1 oversættelse af traditionelt byggeri. Som bygherre skal vi have en solid viden om de forandringer. Kun på den måde kan vi tilpasse vores kontrakter og måde, vi i det hele taget stiller os i forhold til samarbejdspartnerne. Vi er nået et godt stykke af vejen efter assistancen fra de to eksperter, men vi er ikke helt i mål." Bygningen tages i brug i Læs mere om byggeprocessen på

20 20 NY VIDEN TIL BYGGEFAGENE 3D visualiseringmodeller 1/ Darwin Centre, Phase Two, arkitekt C.F. Møller 2/ Parklife, arkitekt Juul Frost

21 NY VIDEN TIL BYGGEFAGENE 21 IMPLE- MEN- TERINGS- NETVÆRK HJÆLP TIL VÆRK- TØJERNE Hvad kan netværket hjælpe med? Implementeringsnetværkets formål er at bringe principperne fra Det Digitale Byggeri ud i branchens virksomheder og ind i byggeriets hverdag. Netværket driver i perioden projektet Ny viden til Byggefagene. Projektet skal skabe større praktisk viden om Det Digitale Byggeri bl.a. ved at igangsætte en række afprøvninger. Implementeringsnetværket giver i afprøvningerne støtte til byggeprojekter, der ønsker at arbejde med principperne i Det Digitale Byggeri. Netværket driver siden hvor du kan læse om afprøvningsordningen, finde case-historier og få kontakt til eksperter, der kan hjælpe dig fremad. Afprøvningsordningen fortsætter frem til udgangen af Implementeringsnetværket har i udvælgelsen af projekter særligt fokus på byg- og driftsherrernes rolle. Syv af byggeriets organisationer er gået sammen i Implementeringsnetværket Bygherreforeningen Danske Arkitektvirksomheder Foreningen af Rådgivende Ingeniører TEKNIQ Dansk Byggeri DI Byggematerialer BAT-Kartellet Implementeringsnetværket har sekretariat hos Dansk Byggeri og kan kontaktes på tlf eller på

22 22 ORDBOG BIM Bygningsinformationsmodel Refererer til en samlet digital model af et bygningsværk IT Informationsteknologi Omfatter teknologi og andre aspekter af styring og behandling af information SfB Samarbetskomitén för Byggnadsfrågor Oprindeligt udviklet for klassificering og kodning af den svenske standardbeskrivelse Bygg-AMA i 1950'erne 3D Tredimensionel Repræsenterer rummets 3 dimensioner, svarende til koordinatakserne: X, Y og Z DIADEM Digital adgang til oplysninger ifb. med ejendomshandel Skal stille alle de nødvendige offentlige ejendomsoplysninger samlet til rådighed for borgere, virksomheder og offentlige myndigheder ét sted, i én og samme arbejdsgang via internettet IFC Industrial Foundation Classes Et neutralt fællesformat (applikationsuafhængigt) til dataudveksling mellem IT-systemer IKT Informations- og Kommunikationsteknologi Et udvidet begreb i forhold til IT DBK Dansk byggeklassifikation Et udviklingsprojekt under Det Digitale Byggeri, som skal tilvejebringe et dansk klassifikationssystem til afløsning af SfB klassifikationssystemet DOB Digitalisering af Offentlig Byggesagsbehandling Treårigt digitaliseringsprojekt der skal demonstrere, hvordan det er muligt at gennemføre en byggesag med digitale data DDB Det Digitale Byggeri En række indsatsområder, initieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen, rettet mod digitalisering af dansk byggeri Slå op i ordbogen på og få forklaringerne på flere uforståelige forkortelser

23 AKTØRER 23 Få inspiration og hjælp HVEM VED HVAD? Hvilke spillere er på banen for at undersøge og formidle erfaringer omkring brugen af de digitale værktøjer? EBST Erhvervs- og Byggestyrelsen arbejder løbende med at identificere tiltag, der kan imødekomme byggeerhvervenes aktuelle problemer og dermed skabe en bedre og billigere byggesektor. Implementeringsnetværket Implementeringsnetværkets formål er at bringe principperne fra Det Digitale Byggeri ud i branchens virksomheder og ind i byggeriets hverdag. BIPS Bips (byggeri, informationsteknologi, produktivitet, samarbejde) er en forening med medlemmer fra byggesektoren, som sammen prioriterer udviklingsbehov og -indsats for fælles metode og værktøjer på tværs af branchen. Bygherreforeningen Bygherreforeningen har bl.a. nedsat et digitaliseringsudvalg, der søger at identificere 'best practise' eksempler i branchen med reference til Det Digitale Byggeri. og Kommunernes Landsforening, KL KL har blandt andet udviklet Forvaltnings Klassifikation version 1.0 til anvendelse i ejendomsforvaltning i samarbejde med Landsbyggefonden. Find flere eksperter og aktører på

24 WW.DAC.DK/ IGITALISERING Når byggeriet digitaliseres Projektet "Når byggeriet digitaliseres" tager hul på en overordnet diskussion af de udfordringer og muligheder, kommunen støder på som drifts- og bygherrer, når den anvender digitale byggedata. Gennem en række case-præsentationer og interviews belyses digitaliseringens betydning i mange af byggesagens aspekter. Fra kommunikation og visualisering, til energioptimering, renovering og drift - mulighederne for at udnytte digitale byggedata er nemlig mange. "Når byggeriet digitaliseres" er støttet af Erhvervs- og Byggestyrelsen og Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri. Få inspiration til hvilken strategi, din kommune skal vælge! I denne folder kan du se et udpluk af inspirationsmaterialet, som vil være tilgængeligt på hjemmesiden fra den 1. februar Udgivet af Dansk Arkitektur Center Redaktion: Anette Sørensen/Katja Pryds Beck Layout: Naja Tolsing/Signe Bisgaard Nielsen DAC Dansk Arkitektur Center er et visionarium, der udvikler og formidler arkitektur, byggeri og byudvikling med fokus på fremtiden. DAC er basisfinansieret af et partnerskab bestående af Realdania, Kulturministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den?

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den? Bygningsstyrelsen, Klima- Energi- og Bygningsministeriet - ved Marianne Thorbøll - projektleder Konstruktørdagen i Vejle 25. oktober 2014 IKT bekendtgørelsen - Hvad skal vi med den? Introduktion til Bygningsstyrelsen

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Digital håndtering af bygninger fra vugge til grav

Digital håndtering af bygninger fra vugge til grav Digital håndtering af bygninger fra vugge til grav Visionen som udgangspunkt Domænebestyrelsen offentliggjorde i sommeren 2009 sin vision for digital håndtering af bygninger fra vugge til grav 1. Visionen

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan?

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Emnet er højaktuelt, da der nu kommer nye IKTbekendtgørelser, som stiller krav om digitalisering til både stat, regioner, kommuner og almene boligorganisationer

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark 22. april 2012 Clars Danvold Arkitekt, IT-projektleder DATO: 01-05-2012 1 Landets største ejendomsvirksomhed 1 mio. m 2 statsejendomme

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen

MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen MERE VÆRDI FOR PENGENE Få mere værdi for færre penge med effektiv space management, digital drift og vedligeholdelse.

Læs mere

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Fundament Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Byggeri de færdige resultater efter 3 år De

Læs mere

Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav

Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav Udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav Juni 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Udarbejdet

Læs mere

Vi starter med BIM i Konkurrencer.

Vi starter med BIM i Konkurrencer. Klima- Energi- og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen - BYGST ved Marianne Thorbøll - projektleder 4. november 2013 BYGST implementering af BIM i konkurrencer. Hos BYGST vil vi sikre en projektgennemførelse

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed

bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed Hvordan håndteres forandringer i små og mellemstore virksomheder, således at virksomhedens langsigtede strategier

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Bygningsrenoveringer skal også være digitale(skrevet af journalist Poul

Bygningsrenoveringer skal også være digitale(skrevet af journalist Poul Bygningsrenoveringer skal også være digitale(skrevet af journalist Poul Østergaard, redigeret af Anja Kiersgaard, udviklingskonsulent sbs rådgivning AS) Digital projektplanlægning giver bedre samarbejde,

Læs mere

Digital renovering. Forstå dit projekt bedre med 3D tegninger

Digital renovering. Forstå dit projekt bedre med 3D tegninger Digital renovering Forstå dit projekt bedre med 3D tegninger Med digitale byggeprocesser kan du genbruge viden, styre dine bygninger og formidle dine ideer nemmere til fx lejere. Den digitale vision Drømmen

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Peter Hauch, arkitekt maa

Peter Hauch, arkitekt maa Peter Hauch, arkitekt maa Udvalgsformand Bygherreforeningen Digitaliseringsudvalget Bygherrerådgiver og FM-konsulent, Arkidata tidl. Taskforcekoordinator for Implementeringsnetværket for DDB tidl. Bygningschef

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT)

Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT) Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT) En guide baseret på Universitets og Bygningsstyrelsens erfaringer med Det Digitale Byggeri 1 Hvem står bag denne guide? Denne guide

Læs mere

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB)

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) Udgangspunkt for Min Digitale Byggesag Pilotprojektet DOB med 6 pilotkommuner, staten og KL Politisk pres i forhold til hurtig, billig og ensartet

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF IKT-REGLERNE 18. marts 2014 1 Morten Steffensen IKT-koordinator/specialkonsulent, Analyse&Udvikling, Team IKT/data Sikre værdiskabende

Læs mere

DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH

DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH AGENDA Intro Panum projektet kort orientering Krav - Valg Projektledelsesmæssige overvejelser Projektledelsesmæssige erfaringer

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere - et krav fra 1. maj 2008 Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Indhold Evalueringsaktiviteten Nye bekendtgørelser fra 1. maj 2008 Nøgletal for rådgivere

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed

Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed INdbydelse TIL GRATIS ROADSHOW Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed 1 kr. 2 kr. EG www.eg.dk/byg Resultater, der kan mærkes på bundlinjen Erfaringen viser det igen og igen:

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

3D gør det lettere at få plads til installationerne

3D gør det lettere at få plads til installationerne Digitalt byggeri i den virkelige verden Der er blevet talt om digitalt byggeri i flere år, men for nogle virksomheder er det ikke blot blevet ved snakken. De er allerede i gang med at udforske, hvordan

Læs mere

Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips

Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips Temaer Hvilke produkter er kommet ud til medlemmerne det sidste år Hvilke projekter er sat i søen, og hvilke produkter er på vej Oversigt over bips fora og lidt

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER cuneco en del af bips Dato 13. august 2013 Projektnr. 17021 Sign. Niels Haldor Bertelsen 0 Dokumentstatus Udgave

Læs mere

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT 2/14 Vejledning til entreprenøren 31-12-2008 Anvendelse af IKT INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund...3 Krav 1: Brug af projektweb i byggeprojekter...4 Krav 2: Projektweb-løsningen...5

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Digitalisering - i et byg- og driftsherre perspektiv. I samarbejde med DTU og NIRAS 1

Digitalisering - i et byg- og driftsherre perspektiv. I samarbejde med DTU og NIRAS 1 Digitalisering - i et byg- og driftsherre perspektiv 1 AGENDA FÆLLES FRA PAPIR TIL BIM MODEDELSTRATEGI FOR BIM 2 Fokus på projekterne 2012 3 De to projekter: Udvikling 3.2 Fra papir til BIM Projektet vil

Læs mere

Bilag 4: ESCO pilotprojekter

Bilag 4: ESCO pilotprojekter NOTAT Bilag 4: ESCO pilotprojekter 28.september 2012 Udvikling og analyse MIKKJ/LKL Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO projekter på tre danske universiteter. Formål Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO-projekter

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

Introduktion til Ny Afleveringsproces

Introduktion til Ny Afleveringsproces Introduktion til Ny Afleveringsproces Udarbejdet af Bygherreforeningens Kvalitetsudvalg Version af 14. januar 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ny Afleveringsproces... 3 Kort om initiativet...

Læs mere

Vi bygger løsninger til

Vi bygger løsninger til InCom Tværfaglige brancheløsninger Vi bygger løsninger til Boligadministrationer InCom IT Group BRANCHELØSNINGER SKABT AF TVÆRFAGLIGE KOMPETENCER InCom IT Group er en innovativ leverandør af Software,

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Samarbeid for økt effektivitet og mer kompetent FM Poul Henrik Due COWI og Dansk Facilities Management netværk Disposition Præsentation Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Resultater

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projekttitel: SKP - kvalitet tværfaglighed og skolesamarbejde Formål At etablere et virksomhedslignende

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet NTI CADcenter A/S www.mdoc.dk Agenda Kort om Mdoc løsningen og forretningsmæssige gevinster Mdoc platformen ved Anna Sørensen Mdoc gennemgang af

Læs mere

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces VIL DU NÅ DINE ENERGIMÅL? Når et bygge- eller renoveringsprojekt starter,

Læs mere

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem

Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem NTI CADcenter konference bips Byggeriets IKT- specifika-oner En revideret udgave udkommer, når den nye bekendtgørelse træder i

Læs mere

3D modellering af anlægsprojekter - bygherrekrav. -af Gita Monshizadeh og Lone Skaaning Blach

3D modellering af anlægsprojekter - bygherrekrav. -af Gita Monshizadeh og Lone Skaaning Blach 3D modellering af anlægsprojekter - bygherrekrav -af Gita Monshizadeh og Lone Skaaning Blach Indhold Hvem er vi! Kort præsentation af projektet Den nye bane Kh-Rg Udbudsformer for projektet Bygherrekrav

Læs mere

LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING

LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING på baggrund af Concert & Conference Centre, Reykjavik, Island Indhold 1. INDLEDNING...3 2. HVORFOR 3D PROJEKTERER?...4 2.1. Projektets udformning...4 2.2. De Digitale Bygherrekrav...4

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere