INSPIRATION TIL KOMMUNEN I BYG- OG DRIFTSHERREROLLEN DIGITALISERES BYGGERIET NÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSPIRATION TIL KOMMUNEN I BYG- OG DRIFTSHERREROLLEN DIGITALISERES BYGGERIET NÅR"

Transkript

1 INSPIRATION TIL KOMMUNEN I BYG- OG DRIFTSHERREROLLEN NÅR BYGGERIET DIGITALISERES

2 2 NÅR KOMMUNEN ER BYG- OG DRIFTSHERRE 1/Visualisering, Massar Discovery Centre, Henning Larsen Architects 2/3D modeller, Massar Discovery Centre, HLA

3 NÅR KOMMUNEN ER BYG- OG DRIFTSHERRE 3 AF LASSE SUN- DAHL FOR- ORD Mere kvalitet i det byggede miljø I disse år har Erhvervs- og Byggestyrelsen fokus på, at kendskabet til metoder og redskaber, der kan fremme effektiviteten og kvaliteten i dansk byggeri, bredes ud til en bred kreds af bygherrer, bygningsejere og -brugere. Kommunerne står overfor at træffe nogle afgørende valg i forbindelse med at anvende digitale værktøjer på mange områder Det er især vigtigt at få udbredt kendskabet til de gevinster, der knytter sig til anvendelsen af digitale værktøjer i byggeriet. Her er der ikke bare store effektiviseringsgevinster at hente, men de digitale værktøjer kan også anvendes for at skabe mere kvalitet i det byggede miljø. Det gælder, når kommunen er bygherre i forbindelse med nybyggeri samt om- og tilbygninger. Det gælder, når kommunen er driftsherre i forbindelse med forvaltningen af sine ejendomme. Det gælder, når kommunen er byggesagsbehandler i forbindelse med virksomheders og borgeres byggeprojekter. Det gælder, når kommunen er planlægger og ønsker at visualisere forskellige fremtidsscenarier for kommunens borgere. Folderen skal tjene til inspiration til, og vil forhåbentlig give anledning til, at beslutningstagere og ansatte i kommunerne indhenter yderligere oplysninger om de forhold, der skal overvejes, når byggeriet digitaliseres. Lasse Sundahl, kontorchef Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2010 Find flere eksempler på anvendelsen af digitale værktøjer på

4 4 DOMÆNEBESTYRELSENS VISION VISION Danmark skal have en digital infrastruktur som sikrer, at bygningsog boligrelaterede informationer samles og følger bygningen gennem hele dens livscyklus Infrastrukturen skal fastholde viden om bygningerne og sikre en præcis kommunikation mellem alle aktører, som grundlag for et effektivt byggeri og bygningsvedligeholdelse

5 DOMÆNEBESTYRELSENS VISION 5 EFFEK- FRA TIVITET VUGGE TIL GRAV Domænebestyrelsen fremlagde i juni 2009 en ambitiøs vision, der HAR POTENTIALE TIL AT KUNNE frigive milliarder til byggeriet ved at fokusere på digital håndtering af bygninger fra vugge til grav De grundlæggende principper i visionen, som skal sikre digital håndtering af bygninger fra vugge til grav, er: Nem adgang til og overblik over digitale bygningsdata Digital generering og genbrug af bygningsdata igennem hele bygningens livscyklus Nem adgang til hjælpeværktøjer, love og regler samt andre relevante offentlige oplysninger Domænebestyrelsens arbejde bygger videre på eksisterende initiativer, herunder Det Digitale Byggeri med tilhørende standardiseringsinitiativer, bekendtgørelser mv. Desuden er der igangsat to nye, større digitaliseringsprojekter: Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Digitalisering af offentlig byggesagsbehandling (DOB) Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning er et tværoffentligt organ, der har til formål at forbedre det offentlige samarbejde omkring byggeriet og medvirke til, at den offentlige service omkring bygninger, boliger og forsyning fungerer som et samlet hele for borgere og virksomheder. Domænebestyrelsen er etableret i forlængelse af den tværoffentlige strategi for digitalisering af den offentlige sektor Læs mere om Domænebestyrelsens vision, om handlingsplanen og om de igangværende projekter på

6 6 OFFENTLIG BYGGESAGSBEHANDLING Illustration: I fremtiden skal de store papirmængder erstattes af digital datahåndtering

7 OFFENTLIG BYGGESAGSBEHANDLING 7 FOR- SØGS- PROJEKT BYGGE- SAGEN "Digitalisering af Offentlig Byggesagsbehandling" er et treårigt projekt, der tager afsæt i tre indsatsområder Det er projektets strategiske sigte at skabe grundlaget for, at der kan træffes beslutning om en landsdækkende implementering af digital byggesagsbehandling et nationalt beslutningsgrundlag Bedre digital service, øget effektivisering og stærkere samarbejde er de tre overordnede strategiske indsatsområder i regeringens nationale strategi for digitalisering af den offentlige sektor Projektet "Digitalisering af offentlig byggesagsbehandling" skal demonstrere, hvordan der kan skabes grundlag for, at data kan udveksles digitalt igennem hele den proces en byggesag gennemløber fra en borger eller anden bygherre påbegynder udarbejdelse af en ansøgning og sender ansøgningen til kommunen til den kommunale sagsbehandling, og til byggesagen afsluttes ved byggeriets ibrugtagning. Med dette formål skal der bl.a. udvikles digitale redskaber til brug for henholdsvis borgere ved byggesags ansøgning, og til brug for sagsbehandlere ved løsning af de opgaver, der er knyttet til den kommunale sagsbehandling m.v. De digitale redskaber skal implementeres og afprøves i et antal kommuner for at indsamle viden om problemstillinger forbundet med udvikling og implementering samt påvise hvilke gevinster borgere, virksomheder og myndigheder kan opnå - herunder arbejdskraftbesparelser i den offentlige forvaltning. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST), Kommunernes Landsforening (KL) og Gentofte, Gladsaxe, Lyngby- Taarbæk, Rudersdal, Vejle og Århus kommuner. Læs mere om projektet på

8 8 DRØMMEN OM ET DIGITALT BYGGERI MILLIONER KR./ÅR Digitalisering af informationer i byggeprocessen Anvendelse af BIM-modeller i byggeprocessen Sparet arbejdstid til byggesagsbehandling Sparet ventetid hos bygherren Anvendelse af digitale styklister Sammenlægning af diverse tilsyn og ordninger Bortfald af energimærkeordning ved ejendomshandel Bedre arealudnyttelse Effektivisering af vedligeholdelse Digitalisering og opmåling i vedligeholdelsesprocessen TOTAL Illustration: Potentielle økonomiske gevinster Kilde: Rapporten "Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav", COWI

9 DRØMMEN OM ET DIGITALT BYGGERI 9 GEVINST- POTEN- TIALE 17 MIA. Digital forvaltning af bygninger Der er ingen tvivl om, at der er et stort økonomisk og organisatorisk potentiale i at strukturere informationen om en bygning, så den er tilgængelig, opdateret og relevant for alle byggeriets parter i alle byggeriets faser. Men hvordan? Hvilke systemer skal man vælge? Og hvilken type organisation kan matche de nye processer? Hvilke systemer og hvilken organisation skal man vælge? I en ny rapport udarbejdet af COWI for Erhvervs- og Byggestyrelsen opgøres gevinstpotentialet til svimlende 17 milliarder kroner. Om året.* De største potentielle, økonomiske gevinster knytter sig til henholdsvis bedre arealudnyttelse og effektivisering af vedligeholdelse. Begge områder fokuserer på digitalisering af den eksisterende bygningsmasse, og der pågår p.t. et udredningsarbejde i regi af Erhvervs- og Byggestyrelsen og Domænebestyrelsen med henblik på at høste disse gevinster. Guleroden er til at få øje på. Det er straks sværere at nå den. Det tager tid og kræver indlæring og indkøring at tilegne sig ny teknologi og nye metoder. Der findes dog allerede en række teknikker og systemer, der kan bygges videre på. Redskaberne udviklet i forbindelse med Det Digitale Byggeri er et eksempel. Erfaringer fra lignende organisationers forsøg er en anden måde at få styr på fordele og ulemper. Kunsten er at gøre sig klart, hvilke data man har brug for, hvordan de skal afleveres og på hvilket tidspunkt. Potentialet er stort. *Se COWI s rapport Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside

10

11

12 12 PIONEREN 1/Bellavista, Arne Jacobsen,1934. Foto: Arksite Kanon 2/Bakkegårdsskolen, CEBRA + SRL Arkitekter, 2006 Foto: Adam Mørk

13 PIONEREN 13 Et paradigmeskifte WHAT S IN IT FOR ME? analyser de strategiske fordele også når det gælder drift og vedligehold Peter Hauch var en af de første herhjemme, der interesserede sig for IT-værktøjer til støtte i byggeriet. Og med sin mangeårige erfaring på området er Peter Hauch i dialog med mange af landets kommuner omkring digitale muligheder og udfordringer i byggeriet. "Der er virkelig mange penge at hente i produktionseffektivisering både på bygge- og driftssiden Nogle få kommuner gør det rigtig godt og er med langt fremme, og andre er godt på vej, men der er stadig lang vej igen, når vi taler implementering af digitale værktøjer, vurderer Peter Hauch. Kommunerne skal lære at tænke strategisk, når det kommer til drift og vedligehold. Jeg tror, at disse områder sjældent bliver tænkt ind i en større strategisk sammenhæng, fordi der er tale om funktioner, der bruger penge ikke tjener dem. Men jeg er overbevist om, at der er mulighed for digital effektivisering og optimering og dermed penge at spare." Men når nu fordelene er der, hvorfor tøver mange kommuner så stadig med at benytte digitale værktøjer? Der er på mange måder tale om et paradigmeskift, og det tager tid og kræver tilvænning. Men tænk på, hvordan det f.eks. er med webbank i dag kunne man ikke forestille sig ikke at udnytte teknologien, fordi den letter vores hverdag. Og sådan er det også i byggeriet. Når man som kommune først forstår, hvad der ligger af muligheder ved at udnytte informationsteknikken, så kan det ikke gå hurtigt nok Læs det fulde interview med Peter Hauch på

14 01 FORMULÉR EN IKT-strategi for Facilities Management som dækker såvel projektog byggeområdet som driftsområdet. Strategien skal understøtte kommunens generelle forretningsstrategi, og baseres på en synliggørelse af bygherrens og driftsherrens egeninteresser 02 BASÉR STRATEGIEN på et bredt kendskab til alle ejendomsrelaterede funktioner i kommunen og sørg for, at den understøtter: de tekniske afdelingers generelle og specielle forretningsstrategier kommunens funktioner i forhold til ny- og ombygningsprojekter FM-funktioner i driften og mht. bygningsmassens videreudvikling og vedligeholdelse udbredelse og brug af bygningsorienterede IKTsystemer bredt i organisationen arbejdsprocessernes produktivitet i alle led 05 SØRG FOR at forsyne organisationen med en struktur, en synlig ledelse og kompetente, kompetenceudviklede medarbejdere, som understøtter strategien i alle led 06 LÆG EN samlet, overordnet strategi for indhentning, lagring og formidling af data (objekter og egenskaber) SKAF ØKONOMI til såvel udvikling som til den løbende drift VÆR OMHYGGELIG med at synliggøre fordele og økonomiske gevinster såvel som udfordringer og udgifter ved gennemførelsen af den valgte strategi

15 TIL EN DIGITAL STRATEGI GODE RÅD 03 ETABLÉR EN organisering af de ejendomsrelaterede funktioner, som sikrer sammenhæng mellem ejerskab, planlægning og drift på bygningsområdet på tværs af evt. eksisterende forvaltninger 04 SØRG FOR at der bliver ejerskab gennem sammenfald mellem beslutningskompetencer for budgettering af projekter og driftsfunktioner LÆG EN samlet plan for udvikling eller udskiftning af IT-systemer, som understøtter de valgte strategier LÆG EN samlet plan for opgradering og vedligeholdelse af eksisterende data, og for datafangst af nye data (digital aflevering), integration til egne og offentlige registre SØRG FOR at skaffe brugeropbakning og kollegial opbakning til de valgte strategier med henblik på at udvikle et fælles ejerskab til strategierne i hele organisationen SØRG FOR at skaffe ledelsesopbakning og ejerskab til strategien på alle ledelsesplaner i organisationen kommunalbestyrelsen, direktionen, forskellige områdedirektører og hos institutionsledere Kilde: Peter Hauch

16 16 RÅDGIVEREN Illustrationer: Installationsprojekt House of Music BIM model, kollisionskontrol. Af Niras A/S

17 RÅDGIVEREN 17 FÅ ET OVERBLIK KAN DET BETALE SIG? MAN BEHØVER IKKE VÆRE 3D-SPECIALIST Thorsten Falk Jensen, arkitekt MAA og bygherrerådgiver hos NIRAS, har arbejdet med digitale bygningsmodeller og 3D projektering i mange år. Han har god erfaring med at rådgive byg- og driftsherrer om, hvordan man får mest muligt ud af de digitale værktøjer i forbindelse med en byggeproces. Og han kender tvivlen i spørgsmålene, som oftest bliver stillet på den anden side af bordet. Mange bygherrer synes, det er uoverkommeligt at sætte sig ind i udfordringerne ved at vælge at håndtere byggedata digitalt med det handler først og fremmest om at stille de rigtige krav. Man behøver ikke at indkøbe dyre programmer og nye IT-spidskompetencer, fortæller Thorsten og afliver dermed enhver fordom om, at man skal være 3D-specialist for at kunne håndtere denne type data. Man kan jo starte et sted, hvor man umiddelbart kan se en fordel i at bruge tid på at organisere bygningsporteføljen En vigtig del af hans arbejde som bygherrerådgiver handler netop om at afmystificere omfanget af indsatsen og de nødvendige ressourcer, man som byg- og driftsherre skal investere. At få scannet alle papirdokumenterne ind, så det bliver nemmere at finde og dele tegningsmateriale, er et eksempel på en lav-praktisk proces, der kan have stor værdi i forhold til en ganske overskuelig investering. Læs det fulde interview med Thorsten Falk Jensen på

18 18 BYGHERREN 1/Syddansk Universitet i Kolding. Projektgruppe: Henning Larsen Architects (HLA), Kristine Jensens Tegnestue og Leif Hansen A/S 2/Facadeudsnit, HLA

19 BYGHERREN 19 IMPLE- MEN- TERING PÅ RETTE VEJ Digitalt byggeri er ikke en 1:1 oversættelse Universitets- og Bygningsstyrelsen skal som statslig bygherre stille krav om bl.a. digital projektering og aflevering. Usikkerhed om, hvordan digitalt byggeri påvirker bygherren gjorde, at styrelsen søgte hjælp hos Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri (se side 21), da de stod over for at skulle bygge en ny afdeling af Syddansk Universitet i Kolding. "At bygge digitalt er nyt for alle, også for os. Selvom vi er en statslig bygherre, har vi jo ikke fod på alle de ændringer, Det Digitale Byggeri afføder" "Helt konkret påvirker det f.eks. kontraheringen med vores samarbejdspartnere. Gennem Implementeringsnetværket fik vi hjælp af Teknologisk Institut. Vi holdt en lang række møder og workshops, og her viste det sig, at de kunne besvare mange af vores spørgsmål og i det hele taget hjælpe os på rette vej", fortæller Marianne Kaae Nielsen, chefkonsulent i UBST. Når en bygning modelleres digitalt i 3D, er der mulighed for at vedhæfte information om alt lige fra isoleringsevne til, hvor meget maling der skal bruges. "Når der bygges digitalt, forskydes de forskellige faser i forhold til hinanden, så digitalt byggeri er ikke bare en 1:1 oversættelse af traditionelt byggeri. Som bygherre skal vi have en solid viden om de forandringer. Kun på den måde kan vi tilpasse vores kontrakter og måde, vi i det hele taget stiller os i forhold til samarbejdspartnerne. Vi er nået et godt stykke af vejen efter assistancen fra de to eksperter, men vi er ikke helt i mål." Bygningen tages i brug i Læs mere om byggeprocessen på

20 20 NY VIDEN TIL BYGGEFAGENE 3D visualiseringmodeller 1/ Darwin Centre, Phase Two, arkitekt C.F. Møller 2/ Parklife, arkitekt Juul Frost

21 NY VIDEN TIL BYGGEFAGENE 21 IMPLE- MEN- TERINGS- NETVÆRK HJÆLP TIL VÆRK- TØJERNE Hvad kan netværket hjælpe med? Implementeringsnetværkets formål er at bringe principperne fra Det Digitale Byggeri ud i branchens virksomheder og ind i byggeriets hverdag. Netværket driver i perioden projektet Ny viden til Byggefagene. Projektet skal skabe større praktisk viden om Det Digitale Byggeri bl.a. ved at igangsætte en række afprøvninger. Implementeringsnetværket giver i afprøvningerne støtte til byggeprojekter, der ønsker at arbejde med principperne i Det Digitale Byggeri. Netværket driver siden hvor du kan læse om afprøvningsordningen, finde case-historier og få kontakt til eksperter, der kan hjælpe dig fremad. Afprøvningsordningen fortsætter frem til udgangen af Implementeringsnetværket har i udvælgelsen af projekter særligt fokus på byg- og driftsherrernes rolle. Syv af byggeriets organisationer er gået sammen i Implementeringsnetværket Bygherreforeningen Danske Arkitektvirksomheder Foreningen af Rådgivende Ingeniører TEKNIQ Dansk Byggeri DI Byggematerialer BAT-Kartellet Implementeringsnetværket har sekretariat hos Dansk Byggeri og kan kontaktes på tlf eller på

22 22 ORDBOG BIM Bygningsinformationsmodel Refererer til en samlet digital model af et bygningsværk IT Informationsteknologi Omfatter teknologi og andre aspekter af styring og behandling af information SfB Samarbetskomitén för Byggnadsfrågor Oprindeligt udviklet for klassificering og kodning af den svenske standardbeskrivelse Bygg-AMA i 1950'erne 3D Tredimensionel Repræsenterer rummets 3 dimensioner, svarende til koordinatakserne: X, Y og Z DIADEM Digital adgang til oplysninger ifb. med ejendomshandel Skal stille alle de nødvendige offentlige ejendomsoplysninger samlet til rådighed for borgere, virksomheder og offentlige myndigheder ét sted, i én og samme arbejdsgang via internettet IFC Industrial Foundation Classes Et neutralt fællesformat (applikationsuafhængigt) til dataudveksling mellem IT-systemer IKT Informations- og Kommunikationsteknologi Et udvidet begreb i forhold til IT DBK Dansk byggeklassifikation Et udviklingsprojekt under Det Digitale Byggeri, som skal tilvejebringe et dansk klassifikationssystem til afløsning af SfB klassifikationssystemet DOB Digitalisering af Offentlig Byggesagsbehandling Treårigt digitaliseringsprojekt der skal demonstrere, hvordan det er muligt at gennemføre en byggesag med digitale data DDB Det Digitale Byggeri En række indsatsområder, initieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen, rettet mod digitalisering af dansk byggeri Slå op i ordbogen på og få forklaringerne på flere uforståelige forkortelser

23 AKTØRER 23 Få inspiration og hjælp HVEM VED HVAD? Hvilke spillere er på banen for at undersøge og formidle erfaringer omkring brugen af de digitale værktøjer? EBST Erhvervs- og Byggestyrelsen arbejder løbende med at identificere tiltag, der kan imødekomme byggeerhvervenes aktuelle problemer og dermed skabe en bedre og billigere byggesektor. Implementeringsnetværket Implementeringsnetværkets formål er at bringe principperne fra Det Digitale Byggeri ud i branchens virksomheder og ind i byggeriets hverdag. BIPS Bips (byggeri, informationsteknologi, produktivitet, samarbejde) er en forening med medlemmer fra byggesektoren, som sammen prioriterer udviklingsbehov og -indsats for fælles metode og værktøjer på tværs af branchen. Bygherreforeningen Bygherreforeningen har bl.a. nedsat et digitaliseringsudvalg, der søger at identificere 'best practise' eksempler i branchen med reference til Det Digitale Byggeri. og Kommunernes Landsforening, KL KL har blandt andet udviklet Forvaltnings Klassifikation version 1.0 til anvendelse i ejendomsforvaltning i samarbejde med Landsbyggefonden. Find flere eksperter og aktører på

24 WW.DAC.DK/ IGITALISERING Når byggeriet digitaliseres Projektet "Når byggeriet digitaliseres" tager hul på en overordnet diskussion af de udfordringer og muligheder, kommunen støder på som drifts- og bygherrer, når den anvender digitale byggedata. Gennem en række case-præsentationer og interviews belyses digitaliseringens betydning i mange af byggesagens aspekter. Fra kommunikation og visualisering, til energioptimering, renovering og drift - mulighederne for at udnytte digitale byggedata er nemlig mange. "Når byggeriet digitaliseres" er støttet af Erhvervs- og Byggestyrelsen og Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri. Få inspiration til hvilken strategi, din kommune skal vælge! I denne folder kan du se et udpluk af inspirationsmaterialet, som vil være tilgængeligt på hjemmesiden fra den 1. februar Udgivet af Dansk Arkitektur Center Redaktion: Anette Sørensen/Katja Pryds Beck Layout: Naja Tolsing/Signe Bisgaard Nielsen DAC Dansk Arkitektur Center er et visionarium, der udvikler og formidler arkitektur, byggeri og byudvikling med fokus på fremtiden. DAC er basisfinansieret af et partnerskab bestående af Realdania, Kulturministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Digital håndtering af bygninger fra vugge til grav

Digital håndtering af bygninger fra vugge til grav Digital håndtering af bygninger fra vugge til grav Scenen Bygninger er rammen for de daglige aktiviteter i hjemmet, på arbejdet og i institutionerne. De har stor betydning for befolkningens velfærd, sundhed,

Læs mere

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen Det Digitale Byggeri ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen 3. marts 2008 Det Digitale Byggeri hvorfor? Problem: Lav effektivitet og høje omkostninger i dansk byggeri. Omkostninger til udbedring af fejl

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den?

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den? Bygningsstyrelsen, Klima- Energi- og Bygningsministeriet - ved Marianne Thorbøll - projektleder Konstruktørdagen i Vejle 25. oktober 2014 IKT bekendtgørelsen - Hvad skal vi med den? Introduktion til Bygningsstyrelsen

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Etablering af videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Udvikling af den offentlige opgaveløsning og ny velfærdsteknologi

Etablering af videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Udvikling af den offentlige opgaveløsning og ny velfærdsteknologi Opdateret: 25. februar2010 /aja/hma/hsh/ffj/lr/smk Konkurrenceudsat pulje - Konkretisering af temaet Etablering af videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet 1. Hvad er den konkurrenceudsatte

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

Digital håndtering af bygninger fra vugge til grav

Digital håndtering af bygninger fra vugge til grav Digital håndtering af bygninger fra vugge til grav Visionen som udgangspunkt Domænebestyrelsen offentliggjorde i sommeren 2009 sin vision for digital håndtering af bygninger fra vugge til grav 1. Visionen

Læs mere

Fra ambition til virkelighed med krav

Fra ambition til virkelighed med krav med krav DTU vil ikke kun opfylde kravene for offentlige bygherre, men også. Derfor skal 'in house ' om Det Digitale Byggeri og være i fokus. Hertil kommer en individuel behovsanalyse for hver byggesag

Læs mere

Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk 1 Bliv klar til de nye IKT-krav om digitalisering hos kommunale bygherrer og driftsherrer Konference

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri Notat Projekt Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Projektkonkurrence Emne Bygherrekrav digitalt byggeri Bilag 20 1. Bygherrekrav digitalt byggeri 1.1 Bygherrens forventninger til brug af IKT

Læs mere

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter.

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter. CUNECOS AFPRØVNINGSPROJEKTER: cuneco en del af bips HVAD OG HVORDAN? Dato 30.11. 2012 Projektnr. 15 021 Sign. MET 1 Hvem er cuneco? cuneco udvikler, afprøver og implementerer frem til 2014 en række standarder,

Læs mere

Bygherrens indgang til bæredygtigt byggeri

Bygherrens indgang til bæredygtigt byggeri Bygherrens indgang til bæredygtigt byggeri Hanne Ullum, Udviklingschef i Bygherrefpreningen Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk 1 Bygherreforeningen

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

INSTITUT FOR ENTREPRENØRSKAB OG RELATIONSLEDELSE

INSTITUT FOR ENTREPRENØRSKAB OG RELATIONSLEDELSE INSTITUT FOR ENTREPRENØRSKAB OG RELATIONSLEDELSE Dagsorden Resultater fra forprojekt Hovedprojektet: Formål og organisering Delprojekt 1: Fokusområder og observationer Forprojektet FM begrebet Hvad er

Læs mere

> Udviklingen i byggeriets produktivitet og

> Udviklingen i byggeriets produktivitet og - digitalisering > Udviklingen i byggeriets produktivitet og 1990-2010 > EBST-visioner for den fremtidige udvikling > BVU s mulig rolle i fremtiden v. civilingeniør Morten Steffensen BVU-netværksmøde 30.

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

Derfor skal kommunerne (og statslige, regionale og

Derfor skal kommunerne (og statslige, regionale og Derfor skal kommunerne (og statslige, regionale og almene byg- og driftsherrer) følge de nye IKTbekendtgørelser - ved civilingeniør Morten Steffensen, Bygningsstyrelsen g 1 Bygningsstyrelsen Styrelse under

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Hvordan håndteres data i byggeriets livscyklus? Torsdag 24. januar 2013 Indhold Data i byggeriets livscyklus Forudsætninger Implementering og anvendelse Ny IKT-bekendtgørelse

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

IKT- Bekendtgørelsen Hvordan løser vi udfordringerne

IKT- Bekendtgørelsen Hvordan løser vi udfordringerne 1 IKT- Bekendtgørelsen Hvordan løser vi udfordringerne Peter Hauch, arkitekt maa Udvalgsformand Bygherreforeningen Digitaliseringsudvalget Bygherrerådgiver IKT- og FM-konsulent, Arkidata Adjungeret seniorforsker

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Peter Hauch, arkitekt maa

Peter Hauch, arkitekt maa Peter Hauch, arkitekt maa Udvalgsformand Bygherreforeningen Digitaliseringsudvalget Bygherrerådgiver og FM-konsulent, Arkidata tidl. Taskforcekoordinator for Implementeringsnetværket for DDB tidl. Bygningschef

Læs mere

Digitalisering har overhalet byggeprocessen

Digitalisering har overhalet byggeprocessen Digitalisering har overhalet byggeprocessen Fredag den 11. marts 2016 LEAN CONSTRUCTION DK Christian Lerche 2 bips er byggeriets digitale udviklingsforum bips er samarbejde med alle byggeriets parter om

Læs mere

Konference: Bliv klar til de nye IKT-krav om digitalisering hos kommunale bygherrer og driftsherrer

Konference: Bliv klar til de nye IKT-krav om digitalisering hos kommunale bygherrer og driftsherrer København 27. maj 2013 Konference: Bliv klar til de nye IKT-krav om digitalisering hos kommunale bygherrer og driftsherrer Samlet to-do liste Liste over er fra hver workshop spor - Klar til brug Workshopspor

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

Byggeri fra vugge til grav

Byggeri fra vugge til grav Der var en gang.. Byggeri fra vugge til grav Samspil med: Anlæg Drift, vedligehold og renovering (ejerskifte) Ide & Planlægning Projektering Byggesagsbebehandling Demontering også relevant for: Energi

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

bim ikke i teori men i daglig praksis

bim ikke i teori men i daglig praksis bim ikke i teori men i daglig praksis Få et indblik i hvordan ALECTIA anvender BIM på urban mediaspace i Århus havn. Sammen med NCC præsenteres udbudsprojektet af råhusentreprisen, som er udbudt på mængder

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. Præsentationen redegør for DNV-Gødstrups baggrund for at stille krav

Læs mere

NIRAS og Smart City. Morten M. Sørensen. Thorsten Falk Jensen. Bygherrerådgiver IKT og datamanagement

NIRAS og Smart City. Morten M. Sørensen. Thorsten Falk Jensen. Bygherrerådgiver IKT og datamanagement NIRAS og Smart City NIRAS og Smart City Morten M. Sørensen Projektleder Informatik og Geodata mmks@niras.dk Thorsten Falk Jensen Bygherrerådgiver IKT og datamanagement tfj@niras.dk 01-03-2017 NIRAS præsentation

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Bevidst kravsstillelse

Bevidst kravsstillelse Bevidst kravsstillelse Digital aflevering af driftsdata IKT & Bygherrerådgivning 1. Introduktion Thorsten Falk Jensen, Arkitekt MAA Taskforce tovholder, Implementeringsnetværket NIRAS bygherrerådgivning

Læs mere

Byggeri og Planlægning

Byggeri og Planlægning Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Vejledning om digital projektering Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Vejledning om digital

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart IKT - når vi bygger og når vi forvalter Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart Hvad skal vi med IKT? IKT er Informations- og kommunikations teknologi. IKT bekendtgørelsen er fra april 2013

Læs mere

Erfaringer med BIM projektering/ /Dokk1/Aarhus/ Simon Andreas Arnbjerg BIM Manager / Architectural Technologist T +45 87 32 52 44 E saa@shl.

Erfaringer med BIM projektering/ /Dokk1/Aarhus/ Simon Andreas Arnbjerg BIM Manager / Architectural Technologist T +45 87 32 52 44 E saa@shl. Erfaringer med BIM projektering/ /Dokk1/Aarhus/ Simon Andreas Arnbjerg BIM Manager / Architectural Technologist T +45 87 32 52 44 E saa@shl.dk /Udvalgte projekter/ Grundlagt i 1986 Primært offentlige bygninger

Læs mere

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan?

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Emnet er højaktuelt, da der nu kommer nye IKTbekendtgørelser, som stiller krav om digitalisering til både stat, regioner, kommuner og almene boligorganisationer

Læs mere

Vibeke Petersen Chefkonsulent. Kilde bips nyt 2, 2011

Vibeke Petersen Chefkonsulent. Kilde bips nyt 2, 2011 Vibeke Petersen Chefkonsulent Kilde bips nyt 2, 2011 Agenda for seminaret 9:00 Velkomst 9:10 Den nye bekendtgørelse vedr. IKT som var forventet at træde i kraft den 17. september 2012 Herunder vigtighed,

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark 22. april 2012 Clars Danvold Arkitekt, IT-projektleder DATO: 01-05-2012 1 Landets største ejendomsvirksomhed 1 mio. m 2 statsejendomme

Læs mere

Digital aflevering i praksis

Digital aflevering i praksis Digital aflevering i praksis Læringsaktivitet i Med deltagelse af Digitaliseringsudvalget Gennemført i regi af Implementeringsnetværket Konfiguratoren udviklet af KORTERMANN-IT Med økonomisk støtte fra

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING

Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING HVAD ER OPENBIM STUDIO? OpenBIM Studio er et BIM-baseret værktøj til brugerind dragelse, kvalitetssikring og videndeling på nybyggerier og renoveringsprojekter. OpenBIM

Læs mere

BIM Snublesten. 1. Møde Arkitektskolen Aarhus Dagsorden:

BIM Snublesten. 1. Møde Arkitektskolen Aarhus Dagsorden: 1. Møde 17.03.2011 Arkitektskolen Aarhus Dagsorden: 15.00 15.20 Velkomst og en kort præsentation af mødedeltagerne 15.20 15.45 Hvordan skal BIM klubben fungere, hvad ønsker vi os af klubben? - Skal der

Læs mere

Hvad er Bygherreforeningen

Hvad er Bygherreforeningen Hvad er Bygherreforeningen Hvad er Bygherreforeningen Bygherreforeningen er en interesseorganisation for professionelle bygherrer i Danmark. Medlemsskaren repræsenterer ca. 100 af Danmarks største bygherrer,

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Bips konference 2011 3D modeller i konkurrencer

Bips konference 2011 3D modeller i konkurrencer Bips konference 2011 3D modeller i konkurrencer Oplæg Sajet Mahmudovski, projektleder, ingeniør Mette Carstad, chefkonsulent, arkitekt. Københavns Unive Amager, Arkitema Københavns Universitet KUA Universitets-

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

RENOVERING ER DET NYE SORT bips årskonference, 10.-11. september 2012

RENOVERING ER DET NYE SORT bips årskonference, 10.-11. september 2012 RENOVERING ER DET NYE SORT bips årskonference, 10.-11. september 2012 Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk 1 RENOVERING ER DET NYE SORT

Læs mere

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering STRATEGI 2020

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering STRATEGI 2020 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering STRATEGI 2020 Digitaliseringens muligheder Udviklingen af vores samfund sker med større og større hast, og samtidig stiger kravene til den offentlige sektor.

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Vi starter med BIM i Konkurrencer.

Vi starter med BIM i Konkurrencer. Klima- Energi- og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen - BYGST ved Marianne Thorbøll - projektleder 4. november 2013 BYGST implementering af BIM i konkurrencer. Hos BYGST vil vi sikre en projektgennemførelse

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger

Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger Den globale byggebranche står overfor en teknologisk transformation, og i Danmark har vi et stort potentiale for øget vækst,

Læs mere

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 Faktuelle forhold Optageområde ca. 300.000 borgere, 5000 km² Grundareal 360.000 m² - 375.000 m² Etageareal ca. 130.000 m² inkl. psykiatri Anlægsøkonomi

Læs mere

IFC I PROJEKTKONKURRENCE

IFC I PROJEKTKONKURRENCE NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND IFC I PROJEKTKONKURRENCE Claus Roikjer, Region Hovedstaden Generelt om projektet kvalitetsfondsprojekt 124.000 m² 662 senge og 24 specialer 3,8 mia. tidsplan vinder af konkurrencen

Læs mere

Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor

Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor Side 1 af 6 Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor Indhold Indhold... 2 Denne vejledning... 2 IKT-specifikation og ydelsesbeskrivelser for den almene sektor

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik. Thorsten Falk Jensen Arkitekt MAA, NIRAS bygherrerådgivning

OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik. Thorsten Falk Jensen Arkitekt MAA, NIRAS bygherrerådgivning OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik Thorsten Falk Jensen Arkitekt MAA, NIRAS bygherrerådgivning OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik 1. NIRAS 1.200 ansatte Worldwide Bygherrerådgivning,

Læs mere

Notat. Dermed vil videnscenteret blive et fælles fyrtårn for branchens udvikling.

Notat. Dermed vil videnscenteret blive et fælles fyrtårn for branchens udvikling. Notat bips Lyskær 1 DK 2730 Herlev Telefon +45 7023 2237 bips@bips.dk www.bips.dk cvr. dk 2710 9489 Dato Rev./Ver. Udarbejdet af Projekt-id 2016-03-02 0 CL 9-151 Fra bestyrelsen: Forslag om sammenlægning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen

MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen MERE VÆRDI FOR PENGENE Få mere værdi for færre penge med effektiv space management, digital drift og vedligeholdelse.

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

BUSINESS AS UNUSUAL OPKVALIFICERING HOS BYGHERREN NÅR BIM ER ET KRAV

BUSINESS AS UNUSUAL OPKVALIFICERING HOS BYGHERREN NÅR BIM ER ET KRAV BUSINESS AS UNUSUAL OPKVALIFICERING HOS BYGHERREN NÅR BIM ER ET KRAV TEKST KØBENHAVNS EJENDOMME Dansk Industri Byggevare KØBENHAVNS EJENDOMME Forvalter Københavns Kommunes ejendomsportefølje 3000 bygninger

Læs mere

BIM og øget projektkvalitet

BIM og øget projektkvalitet BIM og øget projektkvalitet -hvordan openbim kan øge projektkvaliteten Thorsten Falk Jensen, bygherrerådgiver, NIRAS AGENDA Baggrund Projektkvalitet og modeller What s in it for me? Teknologi, faglighed

Læs mere

Introduktion til egenskabsdata

Introduktion til egenskabsdata Introduktion til egenskabsdata maj 2012 Indhold 2012 05 16 < Forrige side Næste side > 1. Indhold... 1. Indhold 2. Indledning... 3. Projektet om Egenskabsdata... 4. Begrebs afklaring... 5. Scenarie 1:

Læs mere

De nye IKT-bekendtgørelser

De nye IKT-bekendtgørelser De nye IKT-bekendtgørelser for alment og offentligt byggeri 1 Oplægsholdere Morten Steffensen, fuldmægtig, civilingeniør, Bygningsstyrelsen (Klima-. Energi og Bygningsministeriet) Karsten Gullach, chefkonsulent,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 1

Bygherrekompetencer - MODUL 1 Bygherrekompetencer - MODUL 1 Byggecentrum i Middelfart d. 16. 18. november 2015 DAG 1 16. november 2015 Bygherren midt i byggeriet + Organisering Kl. 08.30 Registrering kaffe/te og morgenmad Kl. 09.30

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms.

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms. 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT- ydelsesspecifikation, basis beskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen.

Læs mere

Hvilke overvejelser bør materialeproducenten gøre om produktdata?

Hvilke overvejelser bør materialeproducenten gøre om produktdata? Data på BIM-objekter Data bliver en stadig vigtigere del af BIM-objekter. I dag har data lige så stor og i flere tilfælde større betydning end 3D-geometrien på BIM-objektet. Hvilke overvejelser bør materialeproducenten

Læs mere

Detaljering af BIM-objekter

Detaljering af BIM-objekter Detaljering af BIM-objekter BIM-objektet skal ikke være en fotorealistisk visualisering af byggematerialet - kvaliteten af de tilknyttede produktdata er vigtigere (og ofte overset). Hvilke krav stiller

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips CCS i praksis håndtering af rum center for produktivitet i byggeriet Praktikere fra branchen demonstrerer, hvordan man kan anvende de forskellige elementer i cuneco classification system (CCS) til at håndtere

Læs mere

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Modul 3: 06. december 2016-08. december 2016-3. sæson 1. Dag: Aftaleforhold, arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer Overblik og svar på indgåelse af aftaler

Læs mere