Forudsætninger for budgettet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forudsætninger for budgettet"

Transkript

1 Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Regeringsaftalen er omdrejningspunktet for kommunernes budgetlægning og indgås hvert år i juni måned. Kommunens likvide beholdning efter kassekreditreglen (kassebeholdningen) må ikke komme under 100 mio. kr. 1 Formålet med at have likviditet af en vis størrelse er, udover at overholde kassekreditreglen, at kunne klare den daglige drift, og at have mulighed for at foretage tilpasninger i løbet af året. 100 mio. kr. svarer til ca. 2,5 % af de årlige brutto drifts- og anlægsudgifter, dvs. 10 dages drift. Der skal være strukturelt overskud. Et strukturelt overskud viser grundlæggende, hvordan balancen mellem kommunens nettodriftsindtægter og -udgifter er. En positiv strukturel driftsbalance i budgetsituationen betyder, at kommunen har et strukturelt overskud, der skaber mulighed for at afholde blandt andet anlægsudgifter uden at kassefinansiere disse. Budgetoversigt mio. kr. Skatter, tilskud og udligning Driftsudgifter Strukturelt overskud Renteudgifter, netto Afdrag på lån, netto Råderum til anlægsarbejder Anlægsarbejder Balance (positivt tal = overskud) Afdrag på lån netto er lånoptagelse minus afdrag og er inkl. Finansforskydninger. Anlægsudgifterne er inkl. Forsyning. I de senere år er kassebeholdningen blevet styrket betydeligt til 300 mio. kr. og der er indgået et budget for , som formelt set ikke er i balance. Der er underskud i både 2014, 2015 og 2017 og ved periodens udgang er den gennemsnitlige kassebeholdning ca. 140 mio. kr. og faldende. Til gengæld afvikles den langsigtede gæld i budgetperioden med 85 mio. kr. (se nedenfor) Likviditet 2013 ultimo året / mio. kr. Gennemsnitlig kassebeholdning ultimo året* Gennemsnit december måned *Gennemsnit for de seneste 12 måneder Langsigtet gæld 2013 mio. kr. Gæld ultimo året Eksl. gæld vedr. ældreboliger og leasing 1 Efter kassekreditreglen skal gennemsnittet af den daglige likviditet set over de seneste 365 dage være positiv. 1

2 Budgetloven og finanspagten Rammerne for kommunernes budgetlægning fastlægges i aftalerne, som indgås mellem KL og Regeringen hvert år i juni måned. Regeringsaftalen for 2014 er blevet lavet under de betingelser, som Budgetloven fra 2012 lægger og er udtryk for en ny og mere langsigtet måde, at styre den offentlige økonomi på. I budgetloven er der opstillet et nyt balancekrav til budgettet, som gælder fra Grundlæggende er kravet, at der i budgettet skal være overskud på den løbende drift således, at det ikke er muligt at finansiere et højere udgiftsniveau ved et likviditetsforbrug eller lignende. I februar 2013 indgik regeringen aftale om Vækstplan DK og fastsatte de 4-årige udgiftslofter for Budgetloven er Danmarks udmøntning af Finanspagten også kaldet europagten. Finanspagten er en aftale mellem 25 af EU s 27 lande om budgetdisciplin og økonomisk koordinering 2. Aftalen skal medvirke til at sikre holdbarheden af medlemslandenes offentlige finanser på lidt længere sigt, så en gentagelse af en gældskrise kan undgås i fremtiden. Det er et centralt krav i finanspagten, at deltagerlandenes offentlige budgetter skal være i balance eller overskud. Det er som hovedregel opfyldt, hvis landenes såkaldte strukturelle underskud ikke overstiger 0,5 procent af bruttonationalproduktet. Finanspagten trådte i kraft den 1. januar Driftsudgifterne Kommunens driftsudgifter er opdelt i følgende kategorier: Serviceudgifter Overførselsudgifter Forsikrede ledige Den centrale refusionsordning Aktivitetsbestemt medfinansiering Ældreboliger Serviceudgifter er udgifter til de kommunale kerneområder såsom skoler, børnepasning, ældre mv. Det er områder, hvor den enkelte kommune selv kan fastsætte det ønskede serviceniveau og dermed også udgiftsniveauet. I de senere år har kommunerne dog været underlagt et loft over serviceudgifterne, kaldet 2 Storbritannien og Tjekkiet deltager ikke i Finanspagten. 2

3 Servicerammen. Servicerammen bliver fastlagt i forbindelse med Regeringsaftalen. For 2014 udgør servicerammen 230,1 mia. kr. for alle landets kommuner under ét og Frederikssund Kommunes andel (sigtepunkt) udgør 1.934,9 mio. kr. Rammen tager udgangspunkt i, at det forventede niveau for serviceudgifterne i 2013 kan videreføres i Dog er rammen på den ene side reduceret med 2 mia. kr., som er konverteret til anlægsrammen; og på den anden side løftet med 204 mio. kr. til folkeskoleområdet og 300 mio. kr. til sundhedsområdet. 3 Hvis kommunernes budgetter overskrider rammen mistes en del af bloktilskuddet. I 2014 er 3 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af, at der bliver budgetlagt med serviceudgifter indenfor rammen. Frederikssund Kommunes andel af det betingede bloktilskud udgør 23,6 mio. kr. Det vedtagne budget indeholder serviceudgifter for i alt 1.956,8 mio. kr., altså ca. 20 mio. kr. mere end sigtepunktet, men på landsplan er kommunernes budgetterede serviceudgifter lidt under rammen på 230,1 mia. kr. 4 Når rammen holdes for kommunerne under ét, gør det ikke noget, at nogle kommuner ligger over deres individuelle ramme, hvorfor budgetsanktionen ikke forventes udmøntet i Serviceudgifterne på 1.956,8 mio. kr. svarer til 75,0 % af de samlede driftsudgifter. Overførselsudgifter er udgifter til kontanthjælp, førtidspension mv., som er områder, hvor kommunerne kun i mindre grad kan påvirke udviklingen, hvorfor kommunerne under ét kompenseres for mer- og mindreudgifter. Det vil sige, at for kommunerne samlet set vil evt. mer- eller mindreudgifter på området ikke påvirke nettoresultatet. For den enkelte kommune derimod kan der godt ske en påvirkning af nettoresultatet. Hvis der eksempelvis sker en stigning i udgifterne til kontanthjælp på landsplan vil kommunerne som sagt blive kompenseret, og kompensationen vil blive fordelt mellem kommunerne via bloktilskudsnøglen. Såfremt den enkelte kommune via en aktiv indsats sikrer, at antallet af kontanthjælpsmodtagere stiger relativt lidt vil denne kommune opnå et overskud. De enkelte kommuner har således et økonomisk incitament til at holde overførselsudgifterne så lave som muligt. Der er budgetlagt med overførselsudifter på 417,9 mio. kr., hvilket svarer til 16,0 % af de samlede driftsudgifter. Udgifter til forsikrede ledige er udgifter til ledige, som har ret til dagpenge. Kommunernes udgifter hertil dækkes af et beskæftigelsestilskud, der sikrer fuld finansiering for kommunerne under ét. Beskæftigelsestilskuddet fordeles ikke efter bloktilskudsnøglen, men via en særlig tilskudsordning, der fordeler finansieringen efter ledigheden. Der er tale om en relativ kompleks fordelingsmodel, som sikrer, at kommuner i områder, der er særlig hårdt ramt af ledighed, bliver kompenseret mere end landsgennemsnittet. Der er budgetlagt med udgifter til forsikrede ledige på 93,8 mio. kr., hvilket svarer til 3,6 % af de samlede driftsudgifter. Den centrale refusionsordning medfører, at kommunerne får refunderet en del af udgifterne til særlige dyre enkeltsager fra staten. Når de årlige udgifter til en person i en konkret sag overstiger kr. refunderer staten således 25 pct. af kommunens udgifter over dette beløb, mens refusionsprocenten udgør 50 pct. af de årlige udgifter, der ligger over kr. For unge under 18 år udgør de tilsvarende beløb henholdsvis kr. og kr. På trods af refusionsordningen bærer den enkelte kommune de fleste udgifter i forbindelse med særligt dyre enkeltsager, hvorfor kommunen har et økonomisk incitament til at mindske antallet af disse. Aktivitetsbestemt medfinansiering vedrører kommunernes medfinansiering af de regionale sundhedsydelser, som den enkelte kommunes borgere modtager. Der kan eksempelvis være tale om skadestuebesøg, 3 Folkeskoleområdet har også fået et ekstraordinært tilskud på 300 mio. kr. Frederikssund får 0,9 mio. kr. af dette i Økonomidirektørforeningens møde d. 26. november

4 indlæggelse samt undersøgelse og behandling hos speciallæger. Udgiften til aktivitetsbestemt medfinansiering er således direkte afhængig af trækket på de regionale sundhedsydelser, hvorfor den enkelte kommune har et økonomisk incitament til at forebygge indlæggelser mv. Der er budgetlagt med udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering på 167,1 mio. kr., hvilket svarer til 6,4 % af de samlede driftsudgifter. Ældreboliger skal som udgangspunkt hvile i sig selv, idet udgifterne finansieres af lejeindtægter fra brugerne. Under driften budgetteres med en indtægt, som anvendes til at finansiere renteudgifter, afdrag og henlæggelser på lån. Området bør derfor ikke have nogen nævneværdig indflydelse på det samlede nettoresultat. Driftsudgifterne mio. kr. Andele 2014 Serviceudgifter 1.956, , , ,2 75,0% Overførselsudgifter 417,9 421,2 421,7 422,1 16,0% Forsikrede ledige 93,8 93,8 93,8 93,8 3,6% Den centrale refusionsordning -12,9-12,9-12,9-12,9-0,5% Aktivitetsbestemt medfinansiering 167,1 167,2 168,0 169,1 6,4% Ældreboliger -14,7-14,7-14,7-14,7-0,6% Pris- og lønregulering 0,0 45,3 88,9 140,2 0,0% Driftsudgifter i alt Anlægsudgifter Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2014 er der fastsat en brutto-anlægsramme på det skattefinansierede område for kommunerne under ét på 18,1 mia. kr., hvilket er en videreførelse af den forhøjelse af anlægsrammen for 2013 med 2 mia. kr., der blev aftalt i foråret Til forskel fra 2013 er der i 2014 ikke et egentligt anlægsloft med økonomiske sanktioner, hvis der sker en overskridelse, men alene et aftalt anlægsniveau som kommunerne har forpligtet sig til at overholde under ét. Frederikssund Kommunes vedtagne budget indeholder brutto-anlægsudgifter for 141,3 mio. kr. i 2014, et niveau der er afstemt med den samlede aftalte anlægsniveau for kommunerne. Til at understøtte investeringsniveauet udmøntes der 2 mia. kr. fra statens kvalitetsfond til kommunerne i 2014, der i lighed med tidligere år fordeles som en del af bloktilskuddet og de hidtidige krav om 50% kommunal medfinansiering samt deponering af uforbrugte midler ophæves. Resultatet af den foreløbige budgetopgørelse for 2014 viser, at kommunerne budgetterer med et samlet anlægsniveau på 18,3 mia. kr. i 2014, hvilket er knap 0,2 mia. kr. højere end aftalt. Samtidig budgetteres med serviceudgifter som er ca. 0,1 mia. kr. lavere end aftalt, hvorfor regeringen har besluttet at acceptere resultatet. Set over hele perioden er der afsat 490 mio. kr. til anlægsinvesteringer, et højt investeringsniveau, som er vedtaget under hensyn til kommunens samlede økonomi og regeringens fastsatte loft, men som dog ikke rummer plads til alle ønskerne. 4

5 Anlægsinvesteringer mio. kr. I alt Udgifter Indtægter Nettoudgifter Budgettets bevillinger Det samlede kommunale budget 2014 er inddelt i 40 politikområder, som hver især udgør en bevilling. Nogle af disse bevillinger er yderligere underopdelt på eksempelvis service- og overførselsudgifter. Som eksempel på politikområder kan nævnes skole- klubområdet, dagtilbud, kultur- og fritid m.v. Byrådet har efter budgettets vedtagelse vedtaget en ny styrelsesvedtægt, som fastlægger hvorledes det nye byråd, som tiltræder den 1. januar 2014, har valgt at konstituere sig. Som en konsekvens af dette er budgettet tilrettet så det matcher den nye udvalgsstruktur, samt de afledte bevillinger. Fagudvalgene har mulighed for at disponere inden for de enkelte politikområder, naturligvis under hensyntagen til de af Byrådet fastsatte målsætninger, samt eventuelle begrænsninger fastsat i de specielle budgetbemærkninger. For bevillingerne gælder en udstrakt overførselsafgang mellem budgetårene. For at forebygge sanktion ved overskridelse af de oprindelige budgetter har byrådet vedtaget følgende principper: Uopsættelige bevillinger, som skal afholdes i tilknytning til det afsluttede regnskabsår, herunder trepartsmidler og tilskud fra staten overføres til det efterfølgende år. Netto-merforbrug overføres til det efterfølgende år. Netto-mindreforbrug (restbudgetter) overføres ikke til det følgende år, men til det næstfølgende. Dvs. at eventuelle restbudgetter for 2013 overføres til 2015, hvorved beløbene kan blive indarbejdet i det oprindelige budget Kommunens bevillingsniveau, samt gældende regler for overførsler mellem årene, er fastsat og nærmere beskrevet i principper for økonomistyring. 5

6 Pris- og lønfremskrivning af budgettet Som udgangspunkt er budgettet fremskrevet med KL s skøn for pris- og lønudviklingen, svarende til version G 1-3. For at opnå et så retvisende udgangspunkt for budgetlægningen som muligt, foretages pris- og lønreguleringen ved at der rulles 2 år bagud i forhold til budgetåret, og derefter fremskrives dette udgangspunkt svarende til den faktiske pris- og lønudvikling, samt prognose for den kommende budgetperiode. Overordnet pris- og lønudvikling Vægt ifølge regnskab / / / / / /17 Løn 69,3 2,18 0,52 1,19 1,80 1,80 1,80 Varekøb m.v. 30,7 2,50 1,16 1,62 1,62 1,62 1,62 Samlet prisudvikling 100,0 2,30 0,70 1,30 1,70 1,70 1,70 Detaljeret pris- og lønudvikling 2011/12 gl.skøn 2012/13 gl. skøn 2011/ / / / / /17 Lønninger 1 2,10 1,40 2,18 0,52 1,19 1,80 1,80 1,80 Fødevarer 2.2 4,70 2,90 4,52 1,30 0,80 1,06 1,06 1,06 Brændsel og drivmidler 2.3 0,30 1,10 1,64 0,70 2,20 1,06 1,06 1,06 Køb af jord og bygninger 2.6-5,50 1,50-1,73 1,20 1,50 1,06 1,06 1,06 Anskaffelser 2.7 1,60 1,60 2,57 1,30 1,50 1,06 1,06 1,06 Øvrige varekøb 2.9 2,00 1,20 2,21 0,30 0,60 1,06 1,06 1,06 Tjenesteydelser uden moms 4.0 2,50 1,90 2,52 1,40 1,80 1,80 1,80 1,80 Entreprenør/håndværkerydelser 4.5 1,60 1,50 2,62 1,30 1,60 1,60 1,60 1,60 Betalinger til staten 4.6 2,20 1,50 2,28 0,72 1,32 1,74 1,74 1,74 Betalinger til kommuner 4.7 2,20 1,50 2,28 0,72 1,32 1,74 1,74 1,74 Betalinger til regioner 4.8 2,10 1,40 2,06 1,25 1,15 1,21 1,21 1,21 Øvrige tjenesteydelser 4.9 2,50 1,90 2,52 1,40 1,80 1,80 1,80 1,80 Tjenestemandspensioner m.v ,10 1,40 2,18 0,52 1,19 1,80 1,80 1,80 Overførsler til personer 5.2 2,90 1,60 2,90 1,60 1,80 1,80 1,80 1,80 Øvrige tilskud og overførsler 5.9 2,50 1,60 2,40 0,40 2,10 2,10 2,10 2,10 Indtægter 7 2,20 1,50 2,28 0,72 1,32 1,74 1,74 1,74 Finansindtægter 8.6 2,90 1,60 2,90 1,60 1,80 1,80 1,80 1,80 Interne overførsler 9 2,40 1,70 2,35 1,09 1,56 1,74 1,74 1,74 6

7 Befolkningsprognose En væsentlig budgetforudsætning er befolkningsprognosen, som gør det muligt at tilpasse budgettet til den forventede udvikling i kommunens indbyggertal i budgetåret samt de tre overslagsår, både hvad angår indtægter i form af skatter, tilskud og udligning, og udgifter. Den befolkningsprognose, som ligger til grund for budgetudarbejdelsen og vedtagelsen, udviser følgende hovedtendenser: Antallet af små børn, 0-5 år, falder fortsat og vil i 2017 være 5 % mindre end i dag. Herefter stiger antallet af små børn igen. Som noget nyt er også antallet af skolebørn, 6-16 år, begyndt at falde og vil i 2017 være 3 % mindre end i dag. Gruppen af ældre vokser kraftigt og i 2017 er der 9 % flere seniorer, år, og 21 % flere ældre over 80 år. Befolkningsprognose 2013 (forventet, primo) ALDER 2013 Små børn 0-5 år Skolebørn 6-16 år Erhvervsaktive år Seniorer år Ældre I alt Faktiske tal primo 2013 prognose fra primo Befolkningsprognose 2013 Indeks (2013=100) 2013 Små børn 0-5 år Skolebørn 6-16 år Erhvervsaktive år Seniorer år Ældre I alt

8 Indeks 2013=100 GENERELLE BEMÆRKNINGER Befolkningsudvikling Små børn 0-5 år Skolebørn 6-16 år Erhvervsaktive år Seniorer år Ældre 80+ I alt For yderligere specifikationer af befolkningsprognosen se: Befolkningsprognose 2013 Befolkningsudviklingen har væsentlig betydning for kommunernes udgifter på de enkelte serviceområder. Ved budgetlægningen tages der højde for den forventede befolkningsudvikling ved at indarbejde demografipuljer i budgettet. Demografipuljerne tager udgangspunkt i et skøn for behovet for børnehavepladser eller ekstra hjemmeplejetimer, på baggrund af befolkningsprognosen, som kommunen står overfor de kommende år. Da vi samtidig kender udgiften til f.eks. en børnehaveplads eller en hjemmeplejetime kan vi sætte tal på hvordan vi forventer udgifterne på et område vil udvikle sig, hvis serviceniveauet skal holdes uændret. Med demografipuljerne har vi således mulighed for at sætte de forventede udgifter af i budgettet på forhånd. Inden for hjemmeplejen forventes øgede udgifter som følge af flere ældre i de kommende år mens et faldende børnetal betyder færre udgifter på daginstitutionsområdet. Begge tendenser afspejler sig i demografipuljerne, der fremgår neden for. Demografipuljer kr. Uddannelsesudvalget -13,3-16,0-16,7-16,4 Velfærdsudvalget 7,3 10,7 14,7 18,4 I alt -6,0-5,3-2,0 2,0 Demografireguleringen er nærmere beskrevet under de enkelte politikområder. 8

9 Skatteprocenter Udskrivningsprocenten (personskatten), grundskyldspromille og kirkeskatteprocent er uændrede fra Udskrivningsprocent: 25,4 Grundskyldspromille: 32,5 Kirkeskatteprocent 0,96 Dækningsafgiften på erhvervsejendomme reduceres til 5,00 promille. (fra 7,45 promille i 2013) Dækningsafgift af forskelsværdi af erhvervsejendomme Dækningsafgift af grundværdier af statslige og øvrige offentlige ejendomme Dækningsafgift af forskelsværdi offentlige ejendomme 5 5,00 promille 15,00 promille 8,75 promille Tilskud til skattenedsættelse Det indgår i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at nogle kommuner skal have mulighed for at forhøje skatten inden for en ramme på 250 mio. kr. For at skabe plads til disse skatteforhøjelser inden for et uændret beskatningsniveau for kommunerne under ét forudsættes det, at andre kommuner sætter skatten ned svarende til i alt 250 mio. kr. For 2014 er der ligesom i 2013 etableret en tilskudsordning til de kommuner, som for 2014 nedsætter skatten. I 2014 kompenseres 75 % i 2015 og % og i 2017 kompenseres 25 %. Fra 2018 skal kommunen selv finansiere provenutabet fuldt ud. Provenutabet ved at sænke dækningsafgiften for erhvervsejendomme slår derfor først fuldt igennem fra Provenutab ved at reducere dækningsafgiften på erhvervsejendomme fra 7,45 til 5,00 promille kr. Provenutab før kompensation Kompensationsgrad 75% 50% 50% 25% 0% Kompensation Provenutab efter kompensation I 2013 var der ligeledes mulighed for at blive kompenseret for provenutabet ved skattenedsættelser og Frederikssund sænkede udskrivningsprocenten med ½ % fra 25,9 til 25,4 %. Statsgarantiordningen Ved budgetlægningen har kommunerne valgfrihed mellem: at basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger (selvbudgettering). at basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. 5 Forskelsværdien er den samlede ejendomsværdi fratrukket grundværdien (bygningernes værdi). 9

10 Beslutningen om tilmelding til "garantiordningen" skal ske i forbindelse med budgetvedtagelsen og har bindende virkning for budgetåret. Frederikssund Kommune har valgt at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2014 på 7.343,5 mio. kr. Ved en skatteprocent på 25,4 medfører dette et provenu på 1.831,8 mio. kr. Der blev også valgt statsgaranti i , mens der blev selvbudgetteret i 2007 og Se evt. notatet: Statsgaranti eller selvbudgettering B14 Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag i 2014 og i overslagsårene er budgetteret med KL s model for skatter, tilskud og udligning. Udskrivningsgrundlaget Statsgaranti Selvbudgettering mio. kr. Udskrivningsgrundlaget for personskat Udskrivningsprocent 25,4% 25,4% 25,4% 25,4% Kommunal indkomstskat Skatter, tilskud og udligning Indtægterne fra skatter, tilskud og udligning i alt er i 2014 er budgetteret til 2.695,9 mio. kr. Statsgarantien omfatter en stor del af tilskuds- og udligningsbeløbene. Disse beløb er udmeldt af Økonomiog Indenrigsministeriet. Ligesom for personskatternes vedkommende er de selvbudgetterede tilskuds- og udligningsbeløb i 2014 og i overslagsårene budgetteret med KL s model for skatter, tilskud og udligning. Skatter, tilskud og udligning Statsgaranti Selvbudgettering mio. kr. Skatter i alt 2.168, , , ,4 Tilskud og udligning i alt 527,2 473,5 456,1 438,6 Skatter, tilskud og udligning i alt 2.695, , , ,0 Skatter De samlede skatteindtægter er fordelt på: kr. Personskat Grundskyld Selskabsskat Dækningsbidrag Øvrige skatter Skatter i alt

11 Personskatterne er budgetteret med KLs model. Grundskyld: Grundskyldspromillen skal mindst være 16 promille og må maksimalt være 34 promille. I Frederikssund Kommune er grundskyldspromillen 32,5. Kommunens afgiftspligtige grundværdier, ekskl. landbrug m.v., udgør 8.304,5 mio. kr. Ved en grundskyldspromille på 32,5 medfører dette et provenu på 269,9 mio. kr. Afgiftspligtige grundværdier vedr. landbrug m.v. udgør 897,3,3 mio. kr. For disse er grundskyldspromillen på 7,2, hvorved provenuet bliver 6,5 mio. kr. Det samlede, beregnede provenu for grundskylden i 2014 udgør hermed 276,4 mio. kr. Der er imidlertid kun budgetteret med 270,9 mio. kr., da der er reserveret 5,5 mio. kr. til efterreguleringer. Der er begrænsning på, hvor meget grundskylden må stige hvert år. Stigningen kan ikke være større end den såkaldte reguleringsprocent. Denne fastsættes årligt, men kan højst være 7 %. Større værdistigninger slår således igennem på skatten med en vis forsinkelse, og grundskylden har derfor været stigende i en årrække, også efter 2007 trods store prisfald på ejendomsmarkederne. Selskabsskat er den kommunale andel af selskaber, der er hjemhørende i kommunen. Dækningsbidrag: Der kan opkræves dækningsafgift af grundværdier af statslige og øvrige offentlige ejendomme, forskelsværdi af offentlige ejendomme og forskelsværdi af erhvervsejendomme. Satserne for disse er i 2014 henholdsvis 15,00 promille, 8,75 promille og 5,0 promille. De to førstnævnte svarer til den maksimale sats, mens loftet for erhvervs-ejendomme er 10 promille. Grundværdier af statslige og andre offentlige ejendomme er 111,4 mio. kr., hvilket medfører et provenu på 1,7 mio. kr., grundlaget for forskelsværdi af offentlige ejendomme er 515,2 mio. kr., hvilket medfører et provenu på 4,5 mio. kr. og grundlaget for forskelsværdi af erhvervsejendomme er 2.171,4 mio. kr., hvilket medfører et provenu på 10,9 mio. kr. Det totale beregnede provenu er hermed 17,1 mio. kr. Der er imidlertid kun budgetteret med 15,9 mio. kr., da der er reserveret 1,1 mio. kr. til efterreguleringer. Øvrige skatter er dødsbobeskatning og forskerskat. Tilskud og udligning Generelt om tilskud og udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af et bloktilskud samt en landsudligning, en hovedstadsudligning og en tilskudsordning for kommuner med højt strukturelt underskud. Herudover udmeldes der separat et beskæftigelsestilskud samt visse særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang. Udligningssystemet sigter mod at udjævne de forskelle i kommunernes økonomiske muligheder, som skyldes forskelle i skattegrundlag, forskelle i alderssammensætningen og forskelle i den sociale struktur. Udligningen sikrer dermed, at alle kommuner har mulighed for at tilbyde service på ligelige økonomiske vilkår. Læs evt. mere her: Finansministeriets beskrivelse af tilskuds- og udligningssystemet Kompensationen for skattenedsættelsen i 2013 og reduktion af dækningsbidraget i 2014 registreres også under tilskud og udligning. 11

12 De samlede indtægter fra tilskud og udligning er fordelt på: kr. Kommunal udligning Statstilskud Kompensation vedr. skattenedsæt. til 25,4 fra Kompensation dækningsafgift 5 prm. fra Betinget balancetilskud Udligning af selskabsskat Udviklingsbidrag til regionen Udligning vedr. udlændinge Tilsvar Hovedstadsudligningen Ansøgning 19 til kommuner i Hovedstaden med økonomiske vanskeligheder Statstilskud generelt løft ældreområdet Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til bedre dagtilbud Beskæftigelsestilskud inkl. midtvejsregulering Skøn for tilskud til omstilling af folkeskolen Tilskud og udligning i alt Det betingede balancetilskud på 23,6 mio. kr. bliver kun udbetalt, hvis kommunerne under ét overholder servicerammen. Jf. afsnittet om servicerammen på s I overslagsårene er der indlagt forventning om, at der også er en del af balancetilskuddet, der er afhængigt af, at anlægsloftet overholdes. I modsætning til de øvrige tilskuds- og udligningsbeløb som beregnes på baggrund af objektive kriterier, skal der ansøges om tilskud efter 19 til kommuner i Hovedstaden med økonomiske vanskeligheder. Frederikssund Kommune har ansøgt og har fået tildelt 9 mio. kr. i

13 mio. kr. GENERELLE BEMÆRKNINGER Langfristet gæld Frederikssund Kommunes langfristede gæld forventes at udgøre 608,5 mio. kr. primo I den langfristede gæld, er der ikke medregnet Kommunens gæld til støttet byggeri (ældreboliger) og gæld vedr. leasing. Nedenstående søjlediagram viser den forventede udvikling af gælden fra år Den langsigtede gæld afvikles med 85 mio. kr. i budgetperioden. 700 Langfristet gæld ultimo året Den eksisterende gæld har en given afdragsprofil. Gældsudviklingen er derfor først og fremmest bestemt af, hvor mange nye lån, der bliver optaget i budgetperioden. For en detaljering af lånoptagelsen i 2014 henvises til budgetbemærkningerne til Hovedkonto 8. Gæld, lånoptagelse og afdrag 1000 kr. Gæld primo året* Ny lånoptagelse Afdrag Gæld ultimo *Eksl. gæld vedr. ældreboliger og leasing Renter og afdrag (eksl. ældreboliger) Som følge af Kommunens langfristede gæld og fremadrettede låneoptagelse, vil Kommunen blive belastet med kapitalomkostninger i form af renter og afdrag. Nedenstående søjlediagram viser den årlige udvikling i Kommunens kapitalomkostninger. 13

14 mio. kr. GENERELLE BEMÆRKNINGER 50 Kapitalomkostninger Afdrag Renter 10 0 Afdrag Lån optaget til jordkøb i Vinge har en restgæld på 87,9 mio. kr. primo Der er budgetteret med, at lånet afdrages ekstraordinært i takt med at der kommer indtægter fra salg af jorden. En stor del af kommunens gæld er optaget som annuitetslån, hvor ydelsen som udgangspunkt er fast i hele lånets løbetid. Efterhånden som lånene afdrages falder rentebyrden og afdragene bliver større. Man ser derfor, at afdragene på lån vokser på trods af, at gælden er faldene. Afdrag detaljeret 1000 kr. Afdrag på lån optaget inden Afdrag på ny lånoptagelse Afdrag på lån til jord i Vinge Afdrag i alt *Eksl. afdrag på gæld vedr. ældreboliger og leasing Lånenes løbetid Gælden eksl. ældreboliger udgør 608,5 mio. kr. primo Størstedelen af den langfristede gæld (585 mio. kr.) lån optaget i KommuneKredit. De 11 KommuneKredit-lån udløber i perioden 2024 til Det største lån, som primo 2014 har en restgæld på 307 mio. kr., udløber i Hertil kommer gæld i Selvejende institutioner på 17 mio. kr. og anden realkreditgæld mm på 7 mio. kr. Renter Som udgangspunkt optages lånene som variable lån i KommuneKredit. I KommuneKredits budgetmodel er den variable rente 0,60 % i 2014, 0,7 % i 2015, 1,0 % i 2016 og 1,25 % i For at afdække risikoen ved en rentestigning er en del af gælden omlagt til fast rente. Primo 2014 er 410 mio. kr. svarende til ca. 70 % af gælden fastforrentet. 14

15 For at sikre yderligere mod stigning i den variable rente er der indlagt en buffer på 4 mio. kr. i 2014 stigende til 7 mio. kr. i På den måde er der plads til at den variable rente, som primo 2014 er historisk lav, kan stige op til 5 % i Renter på lån eksl. ældreboliger mio. kr. Kommunekredit lån mm 4,4 4,4 5,7 6,3 Swaprenter 12,0 12,2 12,4 12,5 Renter på lån optaget i budgetperioden 1,5 2,5 3,7 4,8 Buffer til rentestigning 4,0 5,0 6,0 7,0 Renter på alm. lån i alt 22,0 24,2 27,8 30,6 Likviditet Som oversigten på s. 1 viser er der ubalance på budgettet i både 2014, 2015 og Det betyder, at kassebeholdningen falder med ca. 160 mio. kr. fra primo 2014 til ultimo Kassebeholdningen falder ikke svarende til ubalancen i budgettet, da man regner med, at den del af budgettet, der ligger som opsparing hos institutionerne bliver overført. Desuden er der ikke direkte sammenhæng mellem ubalancen opgjort i et givet år og ændringen i kassebeholdningen, da denne er et gennemsnit over 365 dage. Der er tilnærmelsesvis sammenhæng mellem ubalance i budgettet og ændring i likviditeten som månedsgennemsnit: Likviditet månedsgennemsnit 2013 mio. kr. Likviditet primo året Ændring af likviditet* Likviditet ultimo året *plus (+) er kassetræk, minus (-) er opbygning af kassebeholdning Selvom balancen viser et minus på 83 mio. kr. i 2014 er det forventede forbrug af kassebeholdningen kun 63 mio. kr., da en del af institutionernes budget er opsparing, som forventes overført til Den variable rente var ca. 5 % i

16 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 okt-15 jan-16 apr-16 jul-16 okt-16 jan-17 apr-17 jul-17 okt-17 GENERELLE BEMÆRKNINGER Som grafen nedenfor viser, forventes likviditeten opgjort efter kassekreditreglen at være ca. 300 mio. kr. ved indgangen til 2014 og omkring 140 mio. kr. ved udgangen af Likviditetsprognose Vedtaget budget 2014 Løbende likviditet Gns. efter ks. kreditreglen 16

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådets økonomiske politik, og dermed den årlige budgetlægning tager udgangspunkt i en økonomisk politik, som blev vedtaget d. 30. april 2014. Af politikken fremgår det bl.a.,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet:

Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådets årlige budgetlægning tager udgangspunkt i den økonomiske politik, som blev vedtaget af byrådet d. 30. april 2014. Af politikken fremgår det bl.a., at: Det strukturelle

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådets årlige budgetlægning tager udgangspunkt i den økonomiske politik, som blev vedtaget af byrådet d. 30. april 2014. Af politikken fremgår det bl.a., at: Det strukturelle

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2014... 3 Forudsætninger for budgetlægningen... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 4 Pris- og lønstigningsskøn... 4

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives.

Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives. HVIDOVRE KOMMUNE 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 BilagKB_141007_pkt.03.01 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2014-17 TAL OG GRAFIK 1.1. BUDGETOVERSIGT 2014-2017 Det godkendte flerårsbudget for 2014-2017 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: BUDGETOVERSIGT

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Byrådet BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat redegøres for tering af Furesø Kommunes skatteindtægter for 2015-2018, som indgår i Totaltet 2015-2018 til tets 2. behandling

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside.

1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2017-20 BILAG A Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets

Læs mere

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag 1. behandling af budget og overslagsårene 2019-2021 Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag - 2021 Økonomiudvalget den 04.09.2017 1 Generelle bemærkninger Indledning Budgetforslaget blev drøftet

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere