Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives."

Transkript

1 HVIDOVRE KOMMUNE 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG BilagKB_141007_pkt Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for , samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) beskriver dette notat uddybende forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside. Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives. Hvert år skal Kommunalbestyrelsen i tilknytning til budgetvedtagelsen vedtage, hvilken metode skatteindtægterne ønskes fastlagt efter. Det kan enten være efter et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller efter et selvbudgetteret. Notatet behandler dette spørgsmål. Kirkeskatten er som udgangspunkt finansiel neutral for kommunerne, men fastsættes i tilknytning til kommunens budgetvedtagelse. Notatet indeholder en beskrivelse af kirkeskatten for Hvidovre for På baggrund af beskrivelserne indeholder notatet nogle overordnede anbefalinger til budgettet. Økonomi- og Stabsforvaltningens anbefaler, at Hvidovre Kommune - Anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag - Fastsætter uændret kirkeskat for 2015 til 0,72 %. 2. Aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015 De overordnede rammer for kommunernes finansieringsside fastlægges ved de årlige økonomiforhandlinger mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. I økonomiaftalen aftales rammerne for - Serviceudgifter - Anlægsudgifter - Overførselsudgifter - Pris- og lønskøn (PL-skøn) - Skatter - Tilskud og udligning Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i Økonomiaftalen tager afsæt i at videreføre de økonomiske rammer fra 2014 i kommunerne til udvikling af den borgernære service. 1

2 2.1. Serviceudgifterne Økonomiaftalen indebærer, at kommunernes serviceudgifter i 2015 udgør 234,6 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer som konsekvens af lovændringer, der påvirker kommunerne (Lov- og cirkulæreprogrammet/ DUT-princippet). Med udgangspunkt i de budgetterede serviceudgifter i 2014 på 2.402,4 mio. kr. kan Hvidovre Kommunes serviceramme for 2015 opgøres til 2.450,5 mio. kr. Der er i budgetforslaget for 2015 serviceudgifter for 2.455,1 mio. kr. I serviceudgifterne indgår tekniske korrektioner, forslag til driftsudvidelser samt Lov- og cirkulæreprogram. Servicerammen overskrides herved med 4,6 mio. kr Anlæg Økonomiaftalen opererer med et anlægsniveau på 17,5 mia. kr. i 2015, hvilket er 0,6 mia. mindre end i Der udmøntes i alt 2 mia. fra kvalitetsfonden, der indgår i bloktilskuddet. Der afsættes en lånepulje på 400 mio. kr., der sigter mod projekter på de borgernære områder og 200 mio. til investeringer med effektiviseringspotentiale Overførselsudgifter Det er i Økonomiaftalen forudsat, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 63,9 mia. kr. i 2015 og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 11,9 mia. kr. Der er enighed om, at der foretages en midtvejsvurdering af skønnene for udgifterne til indkomstoverførsler i I tilfælde af væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler sammenholdt med de øvrige forudsætninger for Økonomiaftalen kan der være behov for at neutralisere dette i den indgåede aftale Pris- og lønskøn Økonomiaftalen forudsætter et skøn for pris- og lønudviklingen for kommunerne fra for de samlede udgifter inkl. overførsler på 1,9 pct. PL-skønnet for serviceudgifter (ekskl. overførsler) er 2,0 %. fra , og PL-skønnet for anlægsudgifter er 1,3 %. Skønnet inkluderer kompensation for afskaffelse af 60-årsregel for lærere, jf. lov nr. 409 af 26. april 2013 og der er forudsat en satsreguleringsprocent for 2015 på 1,5 % Skatter Det er ved fastsættelsen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i kommunerne lagt til grund, at fremskrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2012 til 2015 udgør 10,0 %. Økonomiaftalen forudsætter, at loftet over grundlaget for beregning af grundskyld fastsættes til 6,4%. Grundværdierne i Hvidovre udviser dog kun en samlet vækst på 4,24%. Dette medfører et mindreprovenu i størrelsesorden 7 mio. kr. Det forudsættes endvidere, at hvis der for 2015 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende sanktionslov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. Der fastsættes en ramme på 150 mio. kr. til kommunale skatteforhøjelser, der fordeles efter ansøgning. Denne modsvares af en præmieringsordning for tilsvarende skattenedsættelser, således at der for 2015 etableres en tilskudsordning til de kommuner, som for 2015 nedsætter skatten. Tilskuddet kan højest udgøre 75 pct. af provenuta- 2

3 bet i 2015, 50 pct. i 2016 og 2017 og 25 pct. i Hvis der gennemføres skattenedsættelser på over 150 mio. kr. nedsættes tilskuddet Tilskud og udligning I forlængelse af aftalerne for 2013 og 2014 forhøjes det ekstraordinært balancetilskud atter med 3 mia. kr. i 2015 med henblik på at styrke kommunernes generelle likviditet. De 3 mia. er opdelt i en generel pulje på 2 mia. kr. og to på hver 0,5 mia. som fordeles til kommuner med et strukturelt underskud der overstiger landsgennemsnittet, samt til kommuner med et beskatningsgrundlag på under kr. pr. indbygger. Hvidovre Kommune får ikke del i den sidstnævnte pulje. Endvidere afsættes der en lånepulje på 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet. I 2015 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse Ændringer i tilskuds- og udligningsordningerne Tilskuds- og udligningssystemet er uændret i forhold til Der foreligger en rapport fra Finansieringsudvalget, som beskriver forskellige modeller for en omlægning af udligningen vedrørende udlændinge. Alle modellerne medfører betydelige tab for Hvidovre Kommune i størrelsesorden fra 6 til op til 28 mio. kr. Der er dog intet vedtaget endnu og en omlægning vil tidligst få virkning fra budget I 2015 indgår et ekstraordinært (éngangs) tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet, som for Hvidovre Kommunes vedkommende udgør godt 26 mio. kr. I 2015 er der intet betinget balancetilskud for så vidt angår anlæg. Det forudsættes, at kommunerne internt fordeler rammen på de 17,5 mia. kr. mellem sig. 3. Finansieringsoversigten Den følgende finansieringsoversigt viser den overordnede budgetbalance i form af nettoudgifterne sammenholdt med indtægter fra de finansielle poster i Hvidovre Kommune - herunder skatter og udligning samt generelle tilskud. I oversigten er de enkelte poster på finansieringssiden specificeret. 3

4 Finansieringsoversigt budgetforslag Hele kr. B2014 BF15 BO16 BO17 BO18 Drift netto Forsyningsvirksomheder, netto Anlæg netto Overudmøntning rammebesparelse Driftsudvidelser og -reduktioner Lov- og cirkulæreprogram PL overslagsårene I alt netto til finansiering VÆKST 1,36% 2,42% 2,62% 0,77% -0,34% Generelle tilskud og udligning Udviklingsbidrag Personskat ved 25,5 % Ejendomsskatter ved 30,30 promille Selskabsskat Øvrige skatter Renter Finansforskydninger Afdrag på lån Optagne lån Medfinansiering - skråt skatteloft Hele finansieringssiden VÆKST 1,58% 2,33% 0,90% 1,68% 1,45% Finansieringsbalance LIKVIDITETSUDVIKLING Primobeholdning Ultimobeholdning Budget 2014 udtrykker det oprindelige vedtagne budget for

5 4. Generelle tilskud og udligning Den følgende oversigt over kommunens beregnede tilskud og udligning for årene er udarbejdet på basis af statsgarantien for 2015 og de beregnede udskrivningsgrundlag for Beløbene i overslagsårene er beregnet ved hjælp af KL's tilskudsmodel. Udligning og generelle tilskud (1.000 kr.) Udligning og tilskud Garanti Garanti Skøn Skøn Skøn Statstilskud efter indbyggertal Betinget balancetilskud serviceudgifter Betinget balancetilskud anlæg Nettoudligning på landsplan Nettoudligning i hovedstadsområdet Korrektion for overudligning og neutralitet Udligning vedr. selskabsskat Tilskud og udligning i alt Særlige tilskud Garanti Garanti Skøn Skøn Skøn Bidrag til hovedstadskommuner med særlige økonomiske vanskeligheder Bidrag til særtilskud vedr. sociale problemer Særtilskud efter ansøgning Særligt ældretilskud gammel pulje Særligt ældretilskud ny pulje Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Tilskud til omstilling af folkeskolen Beskæftigelsestilskud Tilskud vedrørende skattenedsættelse Tilskud til styrkelse af likviditet Særlige tilskud i alt Udligning vedrørende udlændinge Garanti Garanti Skøn Skøn Skøn Indvandrertilskud Indvandrertilsvar Udligning vedrørende udlændinge i alt Netto i alt Udvikling i pct. 4,20% -2,65% 0,18% 0,27% 1,54% Ved opgørelsen af kommunernes udgiftsbehov, som danner baggrund for udligning, indgår det sociale indeks, der altid er 100,0 samlet på landsplan. Indeksværdier over 100 indikerer større social belastning end gennemsnitskommunen. For 2015 er Hvidovres indeks 115,6 i forhold til landsplan og 113,8 i forhold til hovedstaden, hvilket i begge tilfælde er omkring 1 point højere end i Hvidovre Kommune har for 2015 søgt om særtilskud i henhold til 17 og 19 i lov om kommunal udligning (henholdsvis kommuner med boligsociale problemer og kommuner i Hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder). Økonomiog Indenrigsministeriet har den 29. august 2014 bevilget Hvidovre Kommune i alt 14 mio. kr. i særtilskud fordelt med 11 vedrørende 19 og 3 vedrørende Statsgaranti eller selvbudgettering for 2015 Kommunerne har mulighed for selv at budgettere deres udskrivningsgrundlag for skat eller vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Hvis selvbudgettering vælges, opgøres de reelle skatteindtægter efterfølgende og afregnes samtidig med at tilskudsog udligningsbeløbene efterreguleres i overensstemmelse hermed. For 2015 sker dette i Valget gælder for ét år ad gangen og omfatter tillige kirkeskatten. Siden 2009 har Hvidovre kommune valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag 5

6 Det garanterede udskrivningsgrundlag for 2015 er beregnet på baggrund af kommunens korrigerede udskrivningsgrundlag for 2012 for de selvangivne og lignede indkomster, som opgjort af SKAT pr. 1. maj Det korrigerede grundlag er herefter fremskrevet til 2015-niveau med en af staten fastsat fremskrivningsprocent på 10,0 pct. som er ens for alle landets kommuner. Hermed fremkommer et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2015 på 8.435,1 mio. kr., hvilket svarer til et provenu på 2.151,0 mio. kr. ved en udskrivningsprocent ved 25,5. Der er tillige udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirkeskat i 2015 på 6.340,6 mio. kr., idet kun godt 70 % af kommunens borgere er medlem af Folkekirken. Sammenlignes provenuet for personskat for 2015 i følge statsgarantien med kommunens foreløbige selvbudgetterede beløb, kan det konstateres, at det selvbudgetterede provenu for 2015 er 45 mio. kr. lavere end garantiprovenuet. Et lavere skatteprovenu medfører, at kommunerne kompenseres via udligningsordningerne. Den følgende tabel viser virkningen på de enkelte tilskuds- og udligningsposter ved hhv. statsgaranti og selvbudgettering. Den seneste beregning viser en gevinst ved valg af statsgaranti på netto 1,6 mio. kr. Det skal yderligere bemærkes, at ifølge beregning i KL s tilskudsmodel vil selvbudgettering udløse en negativ efterregulering i 2018 på 6,2 mio. kr. således at den samlede gevinst ved statsgaranti kan opgøres til 7,8 mio. kr. I mio. kr. Stats- Selvbud- Forskel Garanti gettering Kommunal udligning i alt 649,2 692,3 43,1 Statstilskud til kommuner 75,8 75,9 0,1 Betinget balancetilskud service 27,9 28,0 0,0 Udligning vedr. udlændinge i alt 28,5 28,4 0,0 Tilskud til kommuner med særlige økonomiske vanskeligheder -4,8-4,7 0,1 Tilskud vedr. sociale problemer -2,9-2,8 0,0 Tilskud og udligning i alt 773,7 817,0 43,3 Personskat ved 25,5 % 2.151, ,0-45,0 I alt tilskud, udligning og skat 2.924, ,0-1,6 I den beregning, der forelå til Økonomiudvalgets 1. behandling var det selvbudgetterede provenu 26 mio. kr. lavere end statsgarantien, mens nettopåvirkningen efter kompensation via udligningsordningerne var 0,6 mio.kr. Nedjusteringen af det selvbudgetterede provenu, som det foreligger til Økonomiudvalgets 2. behandling er sket på baggrund af den nye økonomiske redegørelse fra Regeringen, der udmønter sig i et lavere stigningsskøn fra KL for perioden 2012 til Samlet indebærer det - for kommunerne under ét - en nedjustering af det skønnede udskrivningsgrundlag i 2015 på ca. 8,7 mia. kr. Udskrivningsgrundlaget i 2016 nedjusteres med ca. 9,7 mia. kr. i forhold til. KL s skøn fra juli 2014, mens udskrivningsgrundlagene i 2017 og 2018 nedjusteres med 8-9 mia. kr. Som en konsekvens heraf er det skønnede balancetilskud hævet med 2,5 mia. kr. i 2016, 2,1 mia. kr. i 2017 og 1,5 mia. kr. i

7 Årsagen til nedjusteringerne er dels forventning om en lavere stigende økonomisk vækst - end hidtil forudsat - men også at en række ændringer af skattelovgivningen reducerer det kommunale udskrivningsgrundlag. Et eksempel på det sidste er forhøjelsen af fradrag for faglige kontingenter. Der er således intet, der tyder på, at det faktiske provenu for 2015 vil nå op på det statsgaranterede. De ændrede skøn har givet anledning til følgende ændringer på finansposterne og dermed samlet finansieringspåvirkning for Hvidovre Kommunes budget: Mio. kr Personskat gl , , ,2 Personskat ny 2.152, , ,5 Diff -21,5-19,8-15,7 Ejendomsskat gl -412,1-428,0-443,5 Ejendomsskat ny 411,8 428,3 444,6 Diff -0,3 0,3 1,1 Selskabsskat gl -40,0-41,2-41,3 Selskabsskat ny 40,7 42,6 44,2 Diff 0,7 1,4 2,9 Tilsk. udl. gl -930,2-938,2-958,9 Tilsk. udl. ny 955,2 957,8 972,5 Diff 25,0 19,6 13,6 Diff. i alt 3,9 1,5 1,9 Ændringerne er indregnet i finansieringsoversigten. Årsagen til at Hvidovre på trods af det nedjusterede udskrivningsgrundlag for kan konstatere en forbedring af finansposterne er, at Hvidovre ved en nedjustering af udskrivningsgrundlaget kompenseres mere via balancetilskuddet end der tabes på skatteindtægterne. 6. Skatteområdet Skatteområdet omfatter Personlig indkomstskat, Ejendomsskatter samt Øvrige skatter herunder kirkeskat Personlig indkomstskat På grundlag af den seneste statistik vedrørende opgørelsen af 2013 indkomsterne er der udarbejdet følgende foreløbige beregning af udviklingen i udskrivningsgrundlaget i perioden Det bemærkes, at provenuet i 2015 er 45 mio. kr. lavere end statsgarantien. 7

8 Oversigt over skønnede udskrivningsgrundlag og provenu ved 25,5 % fra 2014 (hele kr.) Garanti Udskrivningsgrundlag Provenu Ejendomsskatter Grundlaget for ejendomsbeskatningen i 2015 er vurderingen pr. 1. oktober Denne har bevirket, at de afgiftspligtige grundværdier stiger med 4,2 % fra budget 2014 til budget Ejendomsskatterne omfatter grundskyld og dækningsafgifter for erhvervsejendomme og offentlig ejendom. Dækningsafgifterne for erhvervsejendomme er fortsat under pres, men i 2015 falder provenuet kun marginalt sammenlignet med Årsagen til de senere års fald er, at et større antal erhvervsejendomme har fået nedsat vurderingen på baggrund af klager. Oversigt over ejendomsskatter I mio. kr. Kontantværdi Promille Provenu pr. 1. okt Grundskyld (ekskl. landbrug) ,2 30,30 340,8 Grundskyld vedr. landbrug mv. 3,1 7,20 0,0 Grundskyld i alt ,3 340,8 Dækningsafgift for Erhvervsejendomme: 4.031,0 10,00 40,3 Dækn. afg. Off. ejd: Forskelsværdi: Regioners ejd. m. fl. 53,3 8,75 0,5 Statens ejd ,6 8,75 15,9 I alt 1.873,9 16,4 Grundværdi: Regioners ejd. m. fl. 89,2 15,00 1,3 Statens ejd. 66,9 15,00 1,0 I alt 156,1 2,3 Off.dækn.afg. ialt: 18,7 Ejendomsskat i alt: 399,8 Forskelsværdien er defineret som ejendomsværdi minus grundværdi dvs. bygningsværdi 6.3. Øvrige skatter Øvrige skatter omfatter selskabsskatter, dødsbobeskatning og den såkaldte forskerskat. Selskabsskatter afregnes for året, der ligger 3 år forud for budgetåret. I 2015 afregnes således selskabsskat for 2012 og tidligere år. Selskabsskatteprovenuet for 2014 (til sammenligning) og 2015 består af følgende elementer: Hele kr Egne selsk aber Afregning til andre Afregning som filial Afregning til andre (før 2012) Afregning som filial (før 2012) Restancer -3 0 I alt Provenuet falder dermed med godt 3 mio. kr. i forhold til BilagKB_141007_pkt I er provenuet skønnet under hensyn til Finansministeriets samlede skøn for udviklingen i selskabs- og fondsskat. I 2014 er selskabsskatteprocenten nedsat fra 25,0% til 24,5%. I 2015 til 23,5% og fra 2016 til 22,0 %. 8

9 Da selskabsskatter for 2014 afregnes i 2017, får nedsættelsen først virkning derfra. Der arbejdes med forskellige modeller, som skal kompensere kommunerne og dermed sikre incitamentet til lokal erhvervsudvikling. Dette kan finde sted gennem en forhøjelse af den kommunale andel af selskabsskatten fra de nuværende ca. 13,4% af provenuet. Dødsboskat og forskerskat er indregnet med 0,6 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i årene Kirkeskat i 2015 Kirkeskatten er finansiel neutral for kommunen. Kirkeskat til stiftsøvrigheden og udgifterne vedrørende menighedsrådenes kasser m.v. er i henhold til Lov om Folkekirkens økonomi, lovbekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 2014 samt indhentede oplysninger fra Kirkeministeriet, Rødovre-Hvidovre Provsti og SKAT budgetteret til i alt 45,7mio. kr. Beløbet består af følgende poster: Mio. kr. Budget 2015 Landskirkeskat 9,7 Kirkekasserne 34,3 Uforudsete udgifter 0,7 Provstikassen 0,9 I alt udgifter 45,7 Provstiudvalget har anmodet om at der fra 2015 udskilles et særligt beløb til drift af kirkegårdene. Beløbet er udskilt fra Risbjerg Sogn. Fordelingen for kirkekasserne: Hvidovre sogn 6,9 6,8 Risbjerg sogn 13,9 6,4 Strandmark sogn 5,5 5,4 Avedøre sogn 7,5 8,3 Kirkegårdene i Hvidovre 0 7,4 I alt 33,9 34,3 I forhold til 2014 er landskirkeskatten steget med 1,5 %. Heri indgår kompensationen vedrørende ændringer i skattelovgivningen. Ultimo 2015 forventes de kirkelige skatter og afgifter at resultere i et tilgodehavende hos kommunen er stort set 0. 9

10 Oversigter over budgetforudsætninger Procentvise stigninger Sammenvejet pris- og lønskøn 1,20% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% - heraf løn 1,18% 2,08% 2,00% 2,00% 2,00% Samlet finansieringsbehov 1,36% 2,43% 2,61% 0,77% -0,34% Udskrivningsgrundlag 2,80% 4,26% 2,20% 2,30% 1,80% Generelle tilskud m.v. 4,20% -2,64% 0,18% 0,27% 1,54% Afg.pligtige kontantværdier 5,23% 4,24% 3,50% 4,70% 4,40% Selskabsskat 40,14% -7,55% 6,64% 4,84% 3,60% Hele finansieringssiden 1,58% 2,32% 0,91% 1,67% 1,46% Nøgletal Alm. Personfradrag (kr.) Udskrivningsgrundlag (t. kr.) do for kirkeskat Udskrivningsprocent 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 Afg. pligtige kontantværdier (t. kr.) Grundskyldpromille 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 Befolkningsprognose folketal pr. 1. januar Historik Udgangsår Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose ALDER

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside.

1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2017-20 BILAG A Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets

Læs mere

Budgetforslag 2017 og overslagsår herunder oplæg vedrørende finansieringsmulighederne

Budgetforslag 2017 og overslagsår herunder oplæg vedrørende finansieringsmulighederne HVIDOVRE KOMMUNE 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2017-2020 BILAG A Budgetforslag 2017 og overslagsår 2018-2020 herunder oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Dette notat beskriver budgetforslagets

Læs mere

1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside.

1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside. KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2018-21 BILAG A Budgetforslag 2018-21 herunder oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Budgetforslag for 2018 samt overslagsårene herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder

Budgetforslag for 2018 samt overslagsårene herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder KOMMUNE 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2018-21 BILAG A Budgetforslag for 2018 samt overslagsårene 2019-21 herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder 1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets nomiske redegørelse fra maj 2012 24. juli 2012 Sagsbehandler: JJJ Dok.nr.: 2012/0062713-3

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Underbilag til Budgetbilag IV Kommunens indtægter 2014-2017 Siden Budgetbilag III fra juni 2013 er økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Byrådet BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat redegøres for tering af Furesø Kommunes skatteindtægter for 2015-2018, som indgår i Totaltet 2015-2018 til tets 2. behandling

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 19. september 2013 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2014 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning Budget 2009 og overslagsårene 2010-12 Økonomiafdelingen Analysegruppen 20. august 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Furesø Kommunes skatter, tilskud

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune 16. september 2016 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2017 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 15. september 2014 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2015 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget august 2014

NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget august 2014 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 261990 Brevid. 1959010 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget 2015-2018 20. august 2014 Sammenfatning

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 NOTAT Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 I notatet gennemgås baggrunden for valget, samt hvilken udvikling der har været i befolkningen og i skattegrundlaget i Helsingør Kommune. Resultatet

Læs mere

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år 1 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2018-2021 Dette notat beskriver budgetteringen af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

BILAG 4 - Budgettering af skatteindtægter (Opdateret til 2. behandlingen)

BILAG 4 - Budgettering af skatteindtægter (Opdateret til 2. behandlingen) Til: Økonomiudvalget BILAG 4 - Budgettering af skatteindtægter (Opdateret til 2. behandlingen) Indledning I dette notat redegøres for tering af Furesø Kommunes skatteindtægter for 2014-2017, som indgår

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Notat. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering

Notat. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering Notat Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti budget 2018 Økonomi og Løn 26-09-2017 Resumé Økonomi og Løn har lavet en beregning af den økonomiske konsekvens, ved budgetlægning med udgangspunkt i

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere