Lysimeterudvaskningsforsøg med jord og affald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lysimeterudvaskningsforsøg med jord og affald"

Transkript

1 Kalvebod Miljøcenter Lysimeterudvaskningsforsøg med jord og affald Årsrapport 203 Udarbejdet af Julie Katrine Jensen, Rambøll Ole Hjelmar, Anke Oberender og Susanne Klem, DHI Marts 204

2

3 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Indholdsfortegnelse Sammendrag.... Indledning Oversigt over lysimetrene samt deres formål Oversigt over opsamlede perkolatprøver Perkolatmængder og vandbalancer Perkolatsammensætning og udvaskningsforløb Lysimeter 7 og 9 (jord 3 og 4) Lysimeter 8 og 6: Kulbrinteforurenet jord Lysimeter 4 (genbrugsballast) og lysimeter 5 (knust asfalt/beton) Det fortsatte arbejde Referencer Appendix : Appendix 2: Appendix 3: Oversigt over opsamlede perkolatprøver fra lysimetrene Analyseresultater af faststofindhold i jord og affald i lysimetrene Analyseresultater: Uorganiske stoffer i perkolatprøverne KMC i årsrapport 203

4 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll KMC ii årsrapport 203

5 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Sammendrag I 2006 opførte Kalvebod Miljøcenter (KMC) i samarbejde med AV Miljø, Danwaste og DHI 6 store lysimetre med det overordnede formål at undersøge stofudvaskningen fra forskellige typer af affald og forurenet jord. Hvert af lysimetrene indeholder ca. 3 m 3 affald eller forurenet jord, og perkolatet fra hvert af lysimetrene opsamles særskilt med henblik på registrering og kemisk analysering. Denne rapport beskriver resultaterne for den del af lysimetrene, hvor KMC er affaldsejere. Resultaterne beskrives for perioden fra forsøgenes start frem til 3. november 203. Rapporten sammenfatter kemiske analyser af opsamlede perkolatprøver og vandbalancer for følgende lysimetre: Lysimeter 7: Tidligere deponeret klasse 4-jord Lysimeter 8: Kulbrinteforurenet jord Lysimeter 9: Tidligere deponeret klasse 2/3-jord Lysimeter 4: Lysimeter 5: Lysimeter 6: Kulbrinteforurenet jord Desuden er der i lysimeter -4 fyldt shredderaffald hhv. blandet affald. AV Miljø er affaldsejere for disse lysimetre, og DHI er hovedansvarlige for afrapporteringen af disse lysimetre. Tidligere har der kørt forsøg med lysimetre 5, 6, 0-3, hvor formålet har været at undersøge udvaskning af tungmetaller fra jord, der er udsat for jordvask og fytoremediering. Disse seks lysimeterforsøg er afsluttet og afrapporteres i rapporten Lysimeterforsøg på KMC Afrapportering for lysimetre, der bruges til fytoremediering og jordvask. Forsøgsbeskrivelse og resultater (Jensen 20). Der ledes pt. efter interessante affaldsfraktioner, der kan anvendes i lysimetrene 5-6, 0-3. For samtlige forurenede jorde (lysimeter 7, 8, 9, 6) gælder det, at udvaskningen af organiske stoffer (BTEX, hydrocarboner, PAH) er meget lille. Dette gælder også i vid udstrækning for de to jorde i lysimeter 8 og 6, der ellers har et højt faststofindhold af organiske stoffer. Enkelte perkolatprøver herfra har dog forhøjede indhold af BTEXer. I årsrapporten er resultaterne af lysimeterforsøgene sammenlignet med resultater af kolonneudvaskningstests udført i laboratoriet på de samme affaldsmaterialer og jorde. Dette er gjort for at få en ide om, hvorvidt kolonneudvaskningstests (som ofte anvendes) giver et retvisende billede af udvaskningen under feltlignende forhold. I lysimetrene 7 og 9 ses relativ god overenstemmelse mellem udvaskning af salte fra lysimtre og fra kolonneudvaskningstests. For metallerne er billedet noget mere broget. Fx er udvaskningen af en række tungmetaller lavere fra lysimetrene end fra de tilsvarende kolonne-udvaskningstests. Der er dog en tendens til, at koncentrationerne i perkolaterne fra lysimetrene nærmer sig koncentrationerne i eluatet fra kolonne-udvaskningstestene med stigende L/S. I de seneste prøver er der også eksempler på at den akkumulerede udvaskede mængde fra lysimetrene overstiger den akkumulerede udvaskede mængde fra kolonneudvaskningstests (fx Pb og Se fra jord 3; Cd, ni, Se fra jord 4). Sammenlignes udvaskningen fra lysimeter 4 med udvaskningen fra kolonnetestene, ses følgende: Nogle metaller har højere koncentrationer i perkolat fra kolonneudvaskningstets (fx jern, mangan, nikkel og bly) gennem hele undersøgelsesforløbet mens koncentrationen af andre metaller i perkolatet fra lysimetrene stiger kraftigt (fx molybdæn, cobolt, chrom), således at de ved udgangen af 203 har højere koncentrationer i perkolatet fra lysimetrene end perkolatet fra kolonneudvaskningstestene. KMC årsrapport 203

6 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll For knust asfalt/beton i lysimeter 5 er der kun udtaget to prøver fra lysimetrene og der er opnået et L/S på 0,08. Det er lavere, end det laveste L/S-forhold, som der testes for ved kolonnetesten, hvorfor der ikke kan laves en egentlig sammenligning mellem udvaskningen fra lysimetrene og kolonnetesten på nuværende tidspunkt. Lysimetrene 8 og 6, der indeholder organisk forurenet jord, har været benyttet som en del af et phdprojekt, med det formål at kigge på udvaskning af forurening fra organisk forurenet jord. Til trods for høje koncentrationer af forurening i jordene, er der ikke fundet nævneværdig forurening i perkoltatet fra lysimetrene (enkelte BTEX-forbindelser). I phd-projektet blev det konkluderet, at det kræver metodeudvikling at kigge på nedbrydningsprodukterne af de organiske forureninger i perkolatet, og dermed få et mere nuanceret billede af udvaskningen fra organisk forurenede jorder Lysimeterforsøgene fortsættes, og denne resultatrapport vil blive opdateret årligt. Resultatrapporterne lægges løbende på KMCs hjemmeside. Her findes også tidligere resultatrapporter samt en rapport, der beskriver lysimetrenes opbygning og forsøgsopstarten. KMC 2 årsrapport 203

7 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Indledning I 2006 opførte Kalvebod Miljøcenter (KMC) i samarbejde med AV Miljø, Danwaste og DHI 6 store lysimetre til undersøgelse af stofudvaskningen fra forskellige typer af affald og forurenet jord. Hvert af lysimetrene indeholder ca. 3 m 3 affald eller forurenet jord, og perkolatet fra hvert af lysimetrene opsamles særskilt med henblik på registrering og kemisk analysering. Der foreligger på nuværende tidspunkt en række rapporter, hvori der kan læses mere om forsøgene: Baggrund og formål med etableringen af lysimetrene samt opbygningen og indretningen af disse og karakteriseringsdata for de affalds- og jordtyper, som er fyldt i lysimetrene først (dvs. for lysimetrene - 7, 9-3), er nærmere beskrevet i rapporten Lysimeterudvaskningsforsøg med jord og affald: Anlæg, opstart og affaldskarakterisering (Hjelmar et al., 200). Resultatrapporter for forsøgene er tidligere opdateret ca. hvert halve år (i januar 20, juni 20, december 20, juli 202 og december 202), og opdateres nu en gang om året. I resultatrapporten fra december 20 er inkluderet karakeriseringsdata for jord/affald der er fyldt i lysimetrene 8, 4-6 i løbet af 20. Der henvises endvidere til Jensen (200 og 20) vedrørende forsøgene med biooprensning (lysimetrene 5,6, 0-3). Jensen 20 er således en statusafrapportering fra juni 20 efter forsøgene med disse lysimetre har kørt i 3 år. Denne årsrapport gør status for forsøgene ved udgangen af 203 (pr 30. november 203) for de lysimetre, KMC finansierer driften af (dvs lysimetrene 7, 8, 9, 4, 5, 6). Afrapportering af resultaterne for lysimeter 4 foretages særskilt, og kan findes i særskilte rapporter. Samtlige rapporter er at finde på KMCs hjemmeside.. Oversigt over lysimetrene samt deres formål I tabel. ses en oversigt over lysimetrene og de affalds- og jordtyper, som er placeret i de forskellige lysimetre. Lysimetrene 5, 6, 0,, 2, 3 udføres der pt. ikke forsøg i. Tabel. Oversigt over lysimeterforsøg og affalds- og jordtyper i lysimetrene. Lysimeter Type af affald/jord Affaldsejer Affaldsmængde (kg våd) Påfyldt Forsøgsstart Kommentarer Shredderaffald AV Miljø Ca. 35 cm singels på top 2 Shredderaffald AV Miljø Ca. 35 cm singels på top 3 Blandet affald AV Miljø Ca. 35 cm singels på top 4 Blandet affald AV Miljø Ca. 35 cm singels på top 7 Indbygget jord (kl.4) KMC , ca. 35 cm singels på top 8 Forurenet jord (org.) KMC 6040 April 20 April 20 Singles på toppen. 9 Indbygget jord (PS) KMC , ca. 35 cm singels på top 4 KMC 5080 Sept. 20 Sept. 20 Singles på toppen 5 KMC 6060 Sept. 20 Sept. 20 Singles på toppen 6 Forurenet jord (org.) KMC 5220 April 20 April 20 Singles på toppen KMC 3 årsrapport 203

8 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll I denne rapport behandles som nævnt lysimetrene, for hvilke KMC er affaldsejer, dvs lysimetrene 7, 8, 9, 4, 5, 6. Påfyldningen af disse lysimetre beskrives kort nedenfor sammen med formålet for de enkelte lysimetre. Påfyldningen af jord i lysimetrene 7 og 9 samt karakteriseringen af disse er desuden beskrevet nærmere i Hjelmar et al. (200). Påfyldning af jord og affald i lysimetrene 8, 4, 5, 6 samt karakterisering af materialerne er nærmere beskrevet i Oberender et al. (20). (lysimeter 7) er udtaget fra specialdeponiet for klasse 4-jord på KMC den 2. juni Jorden er udtaget så den for så vidt muligt kan antages at være repræsentativ for jorden, der er modtaget i klasse 4 depotet på KMC. Jorden er homogeniseret i en 500 liters tvangsblander inden påfyldning. Formålet er at opnå en viden om udvaskning fra jorden, for dermed blandt andet at få øget viden om potentiel udvaskning fra klasse 4-jorde og klasse 4-depotet. Desuden er formålet at sammenligne udvaskningen fra lysimetrene (udvaskning under tilnærmede feltforhold) med udvaskning målt via kolonneudvaskningtests. (lysimeter 9) er udtaget fra deponiet for klasse 2/3-jord på Prøvestenen den 8. september Jorden er udtaget så den for så vidt muligt kan antages at være repræsentativ for jorden, der er modtaget i klasse 2/3 depotet på KMC (og dermed generelt for klasse 2/3 depoterne på KMC). Jorden er homogeniseret i en 500 liters tvangsblander inden påfyldning. Formålet er at opnå en viden om udvaskning fra jorden, for dermed blandt andet at få øget viden om potentiel udvaskning fra klasse 2/3-jorde og klasse 2/3-depoter. Desuden er formålet at sammenligne udvaskningen fra lysimetrene (udvaskning under tilnærmede feltforhold) med udvaskning målt via kolonneudvaskningtests. Jord RGS 2 (lysimeter 8) og Jord RGS (lysimeter 6) er udtaget på RGS 90s plads for jordkartering. Jordene er udvalgt efter deres indhold af organiske forureningskomponenter. Jordene er homogeniseret i tromlesigte (Doppstadt SM 58 Profi) inden påfyldning. Formålet er at skaffe viden primært om udvaskning af organiske forureningskomponenter fra forurenet jord. Perkolatprøverne analyseres også for nedbrydningsprodukter for at give et grundigere billede af udvaskningen. forurenet med PCB og bly (lysimeter 4) stammer fra Norrecco, hvor det blev nedknust umiddelbart før påfyldning i lysimetret. Formålet er at tilvejebringe en viden om udvaskningen fra genbrugsballast, specielt med fokus på udvaskningen af problemstofferne PCB og bly. Desuden opnås en viden om forskelle mellem udvaskning målt under tilnærmede feltforhold og udvaskning målt med kolonneudvaskningstest. Knust asfalt og beton (lysimeter 5) stammer ligeledes fra Norrecco, som fremstiller og sælger knust asfalt og beton. Der er behov for viden om udvaskning fra produktet, da det relativt hyppigt anvendes i genanvendelsesprojekter. Desuden opnås en viden om forskelle mellem udvaskning målt under tilnærmede feltforhold og udvaskning målt med kolonneudvaskningstest. KMC 4 årsrapport 203

9 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Oversigt over opsamlede perkolatprøver I tabel 2. ses en oversigt over de opsamlede perkolatmængder og status for udvaskningsgraden udtrykt ved den L/S-værdi, som er opnået pr 30. november 203. Tabellen angiver desuden såvel vådvægt som estimeret tørvægt af materialet i lysimetrene. Perkolatmængderne er opdelt i perkolat fra midterdelen af felterne og perkolat fra kantzonen (se evt. Hjelmar et al., 200). De L/S-værdier, som benyttes ved rapportering og afbildning af perkolatanalyserne fra et lysimeter, er beregnet som forholdet mellem den samlede mængde perkolat fra både midterdel og kantzone (L) og den estimerede tørvægt af materialet i lysimeteret (S). Estimeringen af tørstofindholdet er baseret på tørstofbestemmelser på de laboratorieprøver, som blev anvendt til den grundlæggende karakterisering. Tabel 2. Oversigt over opsamlede perkolatmængder fordelt til perkolat fra kantzone og midterdel af lysimetrene, totalperkolat samt L/S-forhold for materialerne i lysimetrene på opgørelsestidspunktet 30. november 203. Lysimeter Materiale Vægt af materiale Akkumuleret opsamlet perkolatvolumen (liter) Våd (kg) Tør (kg) Midterdel Randzone Total l/kg ,03 8 Jord RGS , , , ,09 6 Jord RGS ,265 L/S I appendix findes en samlet oversigt over de udtagne prøver. L/S (liquid/solid)-forholdet betegner forholdet mellem den mængde vand (L), som på et givet tidspunkt er trængt igennem en vis mængde affald eller jord (S). Hvis resultater fra f.eks. lysimeterforsøg og kolonneforsøg udført i laboratorieskala angives som funktion af L/S, vil det være muligt at sammenligne dem. Når de fysiske forhold, inkl. nedbørsinfiltration for f.eks. et deponeringsanlæg er kendt, kan der ud fra L/S-skalaen estimeres en tidsskala. KMC 5 årsrapport 203

10 Perkolatmængde (liter) Perkolat og nedbør (mm) Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Perkolatmængder og vandbalancer I dette kapitel er den aktuelle status for vandgennemstrømningen (perkolatdannelsen) vist grafisk. I figur 3. ses de totale akkumulerede opsamlede perkolatmængder for lysimetrene 7, 8, 9, 4, 5 og 6 angivet i mm sammen med nedbøren Nedbør Lysimeter 7 Lysimeter 9 Lysimeter 8 Lysimeter 6 Lysimeter 4 Lysimeter Figur 3.. Lysimeter 7, 9, 8, 4, 5 og 6: Akkumulerede opsamlede vandmængder (mm) fra midter- og kantfelter som funktion af tiden, samt nedbørsdata. I figur 3.2 til 3.7 illustreres mere detaljerede vandbalancer for de enkelte lysimetre, opdelt i vandmængder opsamlet i henholdsvis midterfelterne, kantfelterne og begge sammenlagt. Fordeling af perkolat Lysimeter 7: 6000 Midt Kant Total Figur 3.2 Fordelingen af opsamlet perkolat mellem midter- og kantfelt for lysimeter 7. KMC 6 årsrapport 203

11 Perkolatmængde (liter) Perkolatmængde (l) Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Fordeling af perkolat: lysimeter ,0 3500,0 3000,0 2500,0 midt kant total 2000,0 500,0 000,0 500,0 0,0 Figur 3.3 Fordelingen af opsamlet perkolat mellem midter- og kantfelt for lysimeter 8. Fordeling af perkolat Lysimeter 9: Midt Kant Total Figur 3.4 Fordelingen af opsamlet perkolat mellem midter- og kantfelt for lysimeter 9. KMC 7 årsrapport 203

12 Perkolatmængde (liter) Perkolatmængde (liter) Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Fordeling af perkolat Lysimeter 4: Midt Kant Total Figur 3.5 Fordeling af opsamlet perkolat mellem midter- og kantfelt for lysimeter 4 Fordeling af perkolat Lysimeter 5: Midt Kant 400 Total Figur 3.6 Fordeling af opsamlet perkolat mellem midter- og kantfelt for lysimeter 5 KMC 8 årsrapport 203

13 Perkolatmængde (liter) Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Fordeling af perkolat Lysimeter 6: Jord RGS Midt Kant 200 Total Figur 3.7 Fordelingen af opsamlet perkolat mellem midter- og kantfelt for lysimeter 6. Kigges der på figur 3. ses det, at der er stor forskel på gennemsivningen af jorden i lysimetrene 7 og 9, men det er ikke nødvendigvis så overraskende, da der er tale om to forskellige jorder, der derfor kan variere mht. faktorer der har betydning for jordens evne til at lede vandet (så som tekstur og struktur der dog ikke er målt for jordene). Det virker dog lidt overraskende, at den generelle procentvise infiltration af nedbøren i lysimeter 7 er så lav, som den er (< 50 %), da dæklaget af singels netop er indrettet på at maksimere gennemstrømningen (og mindske fordampningen). Gennemstrømningen af jordene i lysimeter 8 og 6 varierer også som følge af, at der er tale om forskellige jorde. Der er registeret godt 2000 mm regn i den periode, forsøgene i lysimeter 8 og 6 har været i gang (fra april 20). I lysimeter 8 har der været en gennemstrømning på ca 200 mm. For lysimeter 6 ligger gennemstrømningen på ca. 470 mm. I den periode, forsøgene i lysimeter 4 og 5 har været i gang (fra september 20), er der faldet ca 500 mm nedbør. Gennemstrømningen på lysimeter 4 er godt 600 mm, mens den på lysimeter 5 er begrænset til ca 75 mm. Der er noget, der tyder på, at knust asfalt/beton, der er lagt i lysimeter 5, pakker sig tæt, således at vandgennemstrømningen er lav. Hvis strømningen gennem lysimetrene var jævnt fordelt over overfladearealet, skulle fordelingen af det opsamlede perkolat være 90 % fra midterfelterne og 0 % fra kantfelterne. For de fleste af lysimetrene er andelen af kantzoneperkolat større end 0 % (som det fremgår af figurerne 3.2 figur 3.7 samt af tabel 3.). KMC 9 årsrapport 203

14 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Tabel 3. Procentvis fordeling af opsamlet perkolat fra midter- og kantfelter. Lysimeter Materiale Opsamlet fra midterfelt (%) Opsamlet fra kantfelt (%) Jord RGS Jord RGS Jævnt fordelt gennemstrømning: 90 0 For samtlige lysimetre gælder, at andelen af kantzone-perkolat er større end de 0 %, der teoretisk måte forventes. Det kan evt. tilskrives, at det ikke er lykkedes at få overfladen helt jævn. Hvis overfladen af jorden i lysimetrene hælder mod kanten af lysimetret vil der, måske især ved kraftige regnskyl, hvor vandet ikke kan nå at trænge ned i jorden med det samme, kunne ses en afstrømning til kantzonen. Desuden kan der under pakningen være opstået "gange" som vandet kan løbe i, således at der ikke er en jævn gennemstrømning gennem jordene (der opstår preferential flow). KMC 0 årsrapport 203

15 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Perkolatsammensætning og udvaskningsforløb 4. Lysimeter 7 og 9 (jord 3 og 4). Lysimetrene 7 og 9 er fyldt med indbygget jord fra hhv. KMCs depot for klasse 4 depot og klasse 2/3 depotet på Prøvesten. Jordene er udtaget, så de antages at være repræsentative for den jord, der modtages i de to depoter. Faststofindholdet af en række organiske og uorganiske stoffer i jordene fremgår af appendix 2. På figurerne 4.a 4.d er udvaskningen af en række uorganiske stoffer og DOC (i mg/l) fra i lysimeter 7 vist som funktion af L/S. Til sammenligning er de tilsvarende resultater fra kolonnetesten også vist i figurerne. På figurerne 4.e 4.h er udvaskningen af de samme stoffer vist som akkumulerede udvaskede mængder (mg/kg) som funktion af L/S både for lysimetrene og for kolonnetesten. Tilsvarende afbildninger af udvaskningen fra i lysimeter 9 ses på figurerne 4.i 4.l (koncentrationer i perkolatet som funktion af L/S) og på figurerne 4.m 4.p (akkumulerede udvaskede stofmængder som funktion af L/S). Det skal noteres, at de akkumulerede mængder (mg/kg) er estimeret på grundlag af de vandmængder, der er opsamlet mellem hver prøvetagning, og stofkoncentrationen i den udtagne prøve. Da koncentrationsniveauet af en del stoffer aftager med voksende L/S, vil der ved anvendelse af denne metode formentlig ske en mindre underestimering af udvaskningen af en del stoffer (ligesom udvaskningen af stoffer, hvis koncentration øges med L/S, kan blive overestimeret). Dette kan eventuelt på et senere tidspunkt evalueres ved at gennemføre en beregning, hvor stofkoncentrationen i et givet L/S-interval beregnes på grundlag af indholdet i den foregående prøve. Det fremgår af resultaterne i Appendix 2, at faststofindholdet af organiske forureningskomponenter er svarende til en klasse 2/3 jord (for begge jorde). Således er der i en sum af PAHer på 7,0 mg/kg TS. I er der en sum af PAHer på 9,6 mg/kg TS. Der er næsten ikke registreret målelige mængder af specifikke organiske stoffer og stofgrupper (BTEX, hydrocarboner, PAH) i de opsamlede perkolatprøver fra de to jordtyper. Der er dog målt små mængder anthracen i nogle perkolatprøverne (0,025 µg/l i perkolatet fra en af de to prøver fra lysimeter 7 og 0,0 0,025 0,25 µg/l i 5 af 6 perkolatprøver fra lysimeter 9). PAHer er relativt hårdt tilbageholdt i jorden, hvilket kan forklare den lave udvaskningsgrad. For de fleste af saltene opnås der en ganske god overensstemmelse mellem resultaterne af lysimeterforsøgene og resultaterne af kolonneudvaskningstestene. Det skal bemærkes, at sammenligningen for klorids og calciums vedkommende forstyrres af, at der ved kolonneforsøget anvendes 0,00 M CaCl 2 (svarer til 40 mg/l Ca og 7 mg/l Cl - ) til udvaskningen. For metallerne er billedet noget mere broget. Fx er udvaskningen af en række tungmetaller lavere fra lysimetrene end fra de tilsvarende kolonneudvaskningstests. Der er dog en tendens til, at koncentrationerne i perkolaterne fra lysimetrene nærmer sig koncentrationerne i eluatet fra kolonne-udvaskningstestene med stigende L/S. I de seneste prøver er der også eksempler på at den akkumulerede udvaskede mængde fra lysimetrene overstiger den akkumulerede udvaskede mængde fra kolonneudvaskningstests (fx Pb og Se fra jord 3; Cd, ni, Se fra jord 4). Der er i øvrigt ikke nogen signifikant forskel på niveauet (mg/l) af forureningskomponenter i perkolaterne fra de to jorde til trods for at jord 3 har et højere faststofindhold af en række stoffer (fx as, cd, cr, cu, ni, pb og zn). KMC årsrapport 203

16 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Det skal bemærkes, at der synes at være en tendens til at udvaskningen (mg/l) er størst i starten af forsøgene, hvilket peger i retning af, at lysimeterforsøg til trods for at de simulerer udvaskning under feltforhold, ikke helt afspejler udvaskning fra fx depoterne eller forurenede grunde. Der er dog ikke et signifikant fald i den akkumulerede udvaskede mængde (mg/kg) over tid. Der er i rapporten fra juni 20 fortaget en sammenligning af de akkumulerede udvaskede mængder af de stoffer, for hvilke der i BEK 252/2009 om deponeringsanlæg var opstillet grænseværdier for stofudvaskning for mineralsk affald (klasserne MA0 og MA). I forbindelse med revisionen af bekendtgørelsen (pr 29. juni 20) er grænseværdierne for stofudvaskning for mineralsk affald indtil videre blevet fjernet fra lovgivningen. Der er i den gældende version af deponeringsbekendtgørelsen (BEK 049/203) alene fastsat grænseværdier for mineralsk affald, når der tillades deponering af farligt affald på deponeringsenheder for mineralsk affald tilhørende klasse MA. Til illustration er der dog i tabel 4. foretaget den samme sammenligning med de tidligere grænseværdier for MA (ved L/S = 2 l/kg) som i juni 20. Det kan konstateres, at udvaskningen af samtlige stoffer pt. ligger langt under kravene til MA0 (og dermed også kravene til MA). Det skal dog bemærkes, at en direkte sammenligning med grænseværdierne kan først finde sted, når udvaskningsgraden i lysimetrene når L/S = 2 l/kg. Tabel 4. Akkumulerede udvaskede stofmængder fra lysimetrene med og samt udvaskningskravene til deponeringsenheder for mineralsk affald af kategori MA0 og MA ved L/S = 2 l/kg (som angivet i BEK 252/2009). Parameter Enhed Lys 7 Lys 9 MA0 MA L/S l/kg,03,74 2,0 2,0 Klorid mg/kg 2,08 67, Fluorid mg/kg 0,68 0, Sulfat mg/kg 247,93 530, As mg/kg 0,0057 0,0042 0,082 0,40 Ba mg/kg 0,0258 0,0573 9,5 30 Cd mg/kg 0, , ,072 0,60 Cr mg/kg 0, , ,36 4,0 Cu mg/kg 0,0362 0, ,9 25 Hg mg/kg 0, , ,02 0,050 Mo mg/kg 0,0239 0,0273 0,44 5,0 Ni mg/kg 0,004 0,069 0,22 5,0 Pb mg/kg 0,0007 0,0009 0,28 5,0 Sb mg/kg 0,0064 0,0063 0,022 0,20 Se mg/kg 0,0042 0,0039 0,7 0,30 Zn mg/kg 0,0098 0,0309 2, 25 DOC mg/kg 6,25 20, KMC 2 årsrapport 203

17 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Klorid (tilsat ved kolonnetest) 0000 Sulfat , Lysimeter 7 Kolonnetest Lysimeter 7 Kolonnetest 0000 Ca (tilsat ved kolonnetest) 000 Mg Lysimeter 7 Kolonnetest , Lysimeter 7 Kolonnetest 000 Na 0000 K , Lysimeter 7 Kolonnetest Lysimeter 7 Kolonnetest Figur 4.a Udvaskning fra lysimeter 7 (koncentrationer i perkolatet vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. KMC 3 årsrapport 203

18 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Al As 0, 0,0 0,00 0,000 Lysimeter 7 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 0,000 Lysimeter 7 Kolonnetest DTL 0 Ba 0,0 Cd 0, 0,0 0,00 Lysimeter 7 Kolonnetest 0,00 0,000 E-05 E-06 Lysimeter 7 Kolonnetest DTL 0, Co Cr 0,0 0,00 0,000 0,0000 Lysimeter 7 Kolonnetest DTL 0, 0,0 0,00 0,000 Lysimeter 7 Kolonnetest DTL Figur 4.b Udvaskning fra lysimeter 7 (koncentrationer i perkolatet vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. DTL = detektionsgrænse for den kemiske analyse af perkolatet/eluatet. KMC 4 årsrapport 203

19 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Cu Fe 0, 0,0 0,00 Lysimeter 7 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 0,000 0,0000 Lysimeter 7 Kolonnetest DTL 0,0 0,00 0,000 E-05 Hg E-06 Lysimeter 7 Kolonnetest DTL , 0,0 0,00 Mn 0,000 Lysimeter 7 Kolonnetest 0 Mo 0 Ni 0, 0,0 0,00 Lysimeter 7 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 Lysimeter 7 Kolonnetest Figur 4.c Udvaskning fra lysimeter 7 (koncentrationer i perkolatet vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. DTL = detektionsgrænse for den kemiske analyse af perkolatet/eluatet. KMC 5 årsrapport 203

20 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll , Pb Sb 0,0 0,00 0,000 0,0000 Lysimeter 7 Kolonnetest DTL 0, 0,0 0,00 0,000 Lysimeter 7 Kolonnetest Se 0 Zn 0, 0,0 0,00 0,000 Lysimeter 7 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 Lysimeter 7 Kolonnetest 0000 DOC 9 ph Lysimeter 7 Kolonnetest 6 Lysimeter 7 Kolonnetest Figur 4.d Udvaskning fra lysimeter 7 (koncentrationer og ph i perkolatet vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. DTL = detektionsgrænse for den kemiske analyse af perkolatet/eluatet. KMC 6 årsrapport 203

21 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll ,00 Klorid (tilsat ved kolonnetest) 0000,00 Sulfat 000,00 00,00 0,00,00 0,0 Lysimeter 7 Kolonnetest 000,00 00,00 0,00,00 Lysimeter 7 Kolonnetest 0000 Ca (tilsat ved kolonnetest) 000,0 Mg Lysimeter 7 Kolonnetest 00,0 0,0,0 0, Lysimeter 7 Kolonnetest 000,00 Na 0000,0 K 00,00 0,00,00 0,0 Lysimeter 7 Kolonnetest 000,0 00,0 0,0,0 0, Lysimeter 7 Kolonnetest Figur 4.e Udvaskning fra lysimeter 7 (akkumulerede udvaskede stofmængder vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. KMC 7 årsrapport 203

22 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Al As 0, 0,0 0,00 0,000 Lysimeter 7 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 0,000 0,0000 Lysimeter 7 Kolonnetest 0 0, 0,0 Ba 0,00 Lysimeter 7 Kolonnetest 0,0 0,00 0,000 E-05 Cd E-06 Lysimeter 7 Kolonnetest 0, Co Cr 0,0 0,00 0,000 0,0000 Lysimeter 7 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 0,000 0,0000 Lysimeter 7 Kolonnetest Figur 4.f Udvaskning fra lysimeter 7 (akkumulerede udvaskede stofmængder vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. KMC 8 årsrapport 203

23 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll , 0,0 0,00 Cu 0,000 Lysimeter 7 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 0,000 Fe 0,0000 Lysimeter 7 Kolonnetest 0,0 0,00 0,000 0,0000 0,00000 Hg 0, Lysimeter 7 Kolonnetest , 0,0 0,00 Mn 0,000 Lysimeter 7 Kolonnetest 0 Mo 0 Ni 0, 0,0 0,00 0,000 Lysimeter 7 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 0,000 Lysimeter 7 Kolonnetest Figur 4.g Udvaskning fra lysimeter 7 (akkumulerede udvaskede stofmængder vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. KMC 9 årsrapport 203

24 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll , Pb Sb 0,0 0,00 0,000 0,0000 Lysimeter 7 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 0,000 E-05 Lysimeter 7 Kolonnetest Se 0 Zn 0, 0,0 0,00 0,000 Lysimeter 7 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 0,000 Lysimeter 7 Kolonnetest 0000,0 DOC 9 ph 000,0 00,0 0,0,0 0, Lysimeter 7 Kolonnetest Lysimeter 7 Kolonnetest Figur 4.h Udvaskning fra lysimeter 7 (akkumulerede udvaske stofmængder vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. KMC 20 årsrapport 203

25 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Klorid (tilsat ved kolonnetest) 0000 Sulfat Lysimeter 9 Kolonnetest Lysimeter 9 Kolonnetest 0000 Ca (tilsat ved kolonnetest) 000 Mg Lysimeter 9 Kolonnetest Lysimeter 9 Kolonnetest 000 Na 0000 K , Lysimeter 9 Kolonnetest Lysimeter 9 Kolonnetest Figur 4. i Udvaskning fra lysimeter 9 (koncentrationer i perkolatet vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. KMC 2 årsrapport 203

26 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Al As 0, 0,0 0,00 0, , 0,0 Lysimeter 9 Kolonnetest Ba 0,00 Lysimeter 9 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 0,000 0,0000 0,0 0,00 0,000 E-05 Lysimeter 9 Kolonnetest Cd E-06 Lysimeter 9 Kolonnetest DTL 0, Co Cr 0,0 0,00 0,000 E-05 Lysimeter 9 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 0,000 E-05 Lysimeter 9 Kolonnetest DTL Figur 4.j Udvaskning fra lysimeter 9 (koncentrationer i perkolatet vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. DTL = detektionsgrænse for den kemiske analyse af perkolatet/eluatet. KMC 22 årsrapport 203

27 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Cu Fe 0, 0,0 0,00 0,000 Lysimeter 9 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 0,000 0,0000 Lysimeter 9 Kolonnetest 0,0 0,00 0,000 0,0000 Hg 0,00000 Lysimeter 9 Kolonnetest DTL 0 0, 0,0 0,00 0,000 Mn E-05 Lysimeter 9 Kolonnetest 0 Mo 0 Ni 0, 0,0 0,00 0,000 Lysimeter 9 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 0,000 Kolonnetest Lysimeter 9 Figur 4.k Udvaskning fra lysimeter 9 (koncentrationer i perkolatet vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. DTL = detektionsgrænse for den kemiske analyse af perkolatet/eluatet. KMC 23 årsrapport 203

28 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll , Pb Sb 0,0 0,00 0,000 E-05 Lysimeter 9 Kolonnetest DTL 0, 0,0 0,00 0,000 E-05 Lysimeter 9 Kolonnetest Se 0 Zn 0, 0,0 0,00 0,000 E-05 Lysimeter 9 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 Lysimeter 9 Kolonnetest 0000 DOC 9 ph Lysimeter 9 Kolonnetest 6 Lysimeter 9 Kolonnetest Figur 4.l Udvaskning fra lysimeter 9 (koncentrationer og ph i perkolatet vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. DTL = detektionsgrænse for den kemiske analyse af perkolatet/eluatet. KMC 24 årsrapport 203

29 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll ,00 Klorid (tilsat ved kolonnetest) 0000,00 Sulfat 000,00 00,00 0,00,00 Lysimeter 9 Kolonnetest 000,00 00,00 0,00,00 Lysimeter 9 Kolonnetest 0000 Ca (tilsat ved kolonnetest) 000 Mg Lysimeter 9 Kolonnetest Lysimeter 9 Kolonnetest 000,00 Na 0000 K 00,00 0,00,00 0,0 Lysimeter 9 Kolonnetest Lysimeter 9 Kolonnetest Figur 4.m Udvaskning fra lysimeter 9 (akkumulerede udvaskede stofmængder vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. KMC 25 årsrapport 203

30 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Al As 0, 0,0 0,00 0,000 Lysimeter 9 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 0,000 0,0000 Lysimeter 9 Kolonnetest 0 Ba 0,0 Cd 0, 0,0 0,00 Lysimeter 9 Kolonnetest 0,00 0,000 E-05 E-06 Lysimeter 9 Kolonnetest 0, Co Cr 0,0 0,00 0,000 E-05 Lysimeter 9 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 0,000 E-05 Lysimeter 9 Kolonnetest Figur 4.n Udvaskning fra lysimeter 9 (akkumulerede udvaskede stofmængder vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. KMC 26 årsrapport 203

31 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll , 0,0 0,00 Cu 0,000 Lysimeter 9 Kolonnetest 0 0, 0,0 0,00 0,000 Fe 0,0000 Lysimeter 9 Kolonnetest 0,0 0,00 0,000 0,0000 0,00000 Hg 0, Lysimeter 9 Kolonnetest 0 0, 0,0 0,00 0,000 Mn E-05 Lysimeter 9 Kolonnetest 0 Mo 0 Ni 0, 0,0 0,00 0,000 Lysimeter 9 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 0,000 Kolonnetest Lysimeter 9 Figur 4.o Udvaskning fra lysimeter 9 (akkumulerede udvaskede stofmængder vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. KMC 27 årsrapport 203

32 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll , Pb Sb 0,0 0,00 0,000 E-05 Lysimeter 9 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 0,000 E-05 Lysimeter 9 Kolonnetest Se 0 Zn 0, 0,0 0,00 0,000 E-05 Lysimeter 9 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 Lysimeter 9 Kolonnetest 0000 DOC 9 ph Lysimeter 9 Kolonnetest 6 Lysimeter 9 Kolonnetest Figur 4.p Udvaskning fra lysimeter 9 (akkumulerede udvaskede stofmængder vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. KMC 28 årsrapport 203

33 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Lysimeter 8 og 6: Kulbrinteforurenet jord Jordene i lysimeter 8 (Jord RGS 2) og lysimeter 6 (Jord RGS ) er især forurenet med organiske forureningskomponenter. Resultater af analyser af faststofindhold af en række organiske- og uorganiske forureningskomponenter i jordene fremgår af appendix 2. Formålet med disse to lysimeterforsøg er at få en mere tilbundsgående viden om udvaskningen fra organisk forurenede jorder under feltlignende forhold. Forsøgene giver dog også viden om udvaskning af uorganiske komponenter. I figurerne 4.2a til 4.2d ses netop koncentration af en række uorganiske stoffer i perkolatprøverne sammen med kolonnestesten for lysimeter 8. Figurerne 4.2e til 4.2h viser akkumuleret udvaskning fra lysimeter 8 sammen med resultatet af kolonneudvaskningstesten. Sammenlignes udvaskningen af uorganiske stoffer (mg/l) fra lysimetrene med udvaskningen via kolonnetests, ses der for lysimeter 8 en tendens til at udvaskning af salte er højere fra jorden i lysimetrene, end målt ved kolonneudvaskningstests. Udvaskning af metaller er til gengæld generelt lavere fra lysimetrene end fra kolonne-udvaskningsstests. Udvaskning af uorganiske stoffer fra lysimeter 6 vises tilsvarende i figurerne 4.2i til 4.2l (koncentration i perkolaterne) og 4.2m til 4.2p (akkumuleret udvaskning). Det skal bemærkes, at der i 203 pga. lav gennemstrømning, ikke er udtaget prøver fra lysimeter 6, hvorfor graferne er identiske med graferne i rapporten fra januar 203. For lysimeter 6 er der også tendens til at udvaskning af salte er højere fra lysimetrene end fra kolonnerne. Dog er tendensen ikke så markant som for lysimeter 8. For metallerne er der også fra jorden i lysimeter 6 end lavere udvaskning end fra den tilsvarende kolonneudvaskningstest. Faststofanalyserne af organiske forureningskomponenter viste, at der er betydelige forekomster af kulbrinter samt PAHer i jordene. Således er der et indhold af totalkulbrinter (C 6 -C 40 ) på 460 mg/kg TS i jord RGS og på 680 mg/kg TS i jord RGS2, samt et indhold af total PAH (6 EPA PAHer) på 80 mg/kg TS i jord RGS og på 28 mg/kg TS i jord RGS 2 (se også appendix 2). Til trods herfor viser analyserne for indhold af organiske forureningskomponenter i perkolatprøverne kun i meget begrænset omfang udvaskning af organiske forureningskomponenter fra jorden. Således er der i perkolatprøverne fra lysimeter 8 (RGS 2) kun i to prøver fundet forekomster af BTEX og kulbrintefraktioner over detektionsgrænsen (i en prøve er der fundet et indhold af toluen på 2,2 µg/l). Der er fundet lave indhold af PAHer (meget tæt på detektionsgrænsen). I perkolatprøverne fra lysimeter 6 (RGS ) er der ikke fundet indhold af BTEX over detektionsgrænsen. Der er i en enkelt prøve fundet phenathren (0,0 µg/l; detektionsgrænsen er 0,00 µg/l). Desuden er der i visse prøver detekteret kulbrinter i fraktionen C 6 -C 0. Det højeste indhold målt er 2,4 µg/l (detektionsgrænsen er 2,0 µg/l). De lave indhold af forureningskomponenter i perkolaterne fra de to jorde skyldes, at PAHerne generelt er hårdt bundet i jord. Desuden kan de høje indhold af totalkulbrinter i jordene især tilskrives de tunge kulbrintefraktioner, som også er hårdt bundet i jorden, og som derfor heller ikke kan forventes at forekomme i høje koncentrationer i perkolatprøverne. Lysimetrene 8 og 6 har indgået som en del af et PhD-projekt udført som et samfinansieringsprojekt mellem Københavns Universitet og Kalvebod Miljøcenter (af Esther Sørensen Boll). Projektet er afsluttet og blev forsvaret d 8 deember 203 (Boll 203). Udover at perkolatprøverne er analyseret for uorganiske og organiske stoffer, så er de desuden analyseret med en metode, der er udviklet som en del af PhD-projektet. Metoden gør det muligt at få et fingeraftryk af kulbrinteforureningen (herunder PAHerne) i perkolatprøverne. På den måde bliver det muligt at kigge på en række stoffer, som man typisk ikke KMC 29 årsrapport 203

34 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll fanger, når man analyserer prøverne. Fx giver metoden mulighed for at kigge på nedbrydningsprodukter i perkolatet Jord RGS2 Klorid (tilsat ved kolonnetest) 0000 Jord RGS2 Sulfat , Lysimeter 8 Kolonnetest 0, Lysimeter 8 Kolonnetest 0000 Jord RGS2 Ca (tilsat ved kolonnetest) 000 Jord RGS2 Mg Lysimeter 8 Kolonnetest , Lysimeter 8 Kolonnetest 000 Jord RGS2 Na 0000 Jord RGS2 K , Lysimeter 8 Kolonnetest Lysimeter 8 Kolonnetest Figur 4.2a Udvaskning fra lysimeter 8 (koncentrationer i perkolatet vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. KMC 30 årsrapport 203

35 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Jord RGS2 Al Jord RGS2 As 0, 0,0 0,00 0,000 Lysimeter 8 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 0,000 Lysimeter 8 Kolonnetest 0 Jord RGS2 Ba 0,0 Jord RGS2 Cd 0, 0,0 0,00 Lysimeter 8 Kolonnetest 0,00 0,000 E-05 E-06 Lysimeter 8 Kolonnetest DTL 0, Jord RGS2 Co Jord RGS2 Cr 0,0 0,00 0,000 0,0000 Lysimeter 8 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 0,000 Lysimeter 8 Kolonnetest DTL Figur 4.2b Udvaskning fra lysimeter 8 (koncentrationer i perkolatet vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. DTL = detektionsgrænse for den kemiske analyse af perkolat/eluat. KMC 3 årsrapport 203

36 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Jord RGS2 Cu Jord RGS2 Fe 0, 0,0 0,00 Lysimeter 8 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 0,000 0,0000 Lysimeter 8 Kolonnetest 0,0 0,00 0,000 E-05 Jord RGS2 Hg E-06 Lysimeter 8 Kolonnetest DTL DTL-kolonne , 0,0 0,00 Jord RGS2 Mn 0,000 Lysimeter 8 Kolonnetest DTL 0 Jord RGS2 Mo 0 Jord RGS2 Ni 0, 0,0 0,00 Lysimeter 8 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 Lysimeter 8 Kolonnetest Figur 4.2c Udvaskning fra lysimeter 8 (koncentrationer i perkolatet vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. DTL = detektionsgrænse for den kemiske analyse af perkolat/eluat. KMC 32 årsrapport 203

37 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll , Jord RGS2 Pb Jord RGS2 Sb 0,0 0,00 0,000 0,0000 Lysimeter 8 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 0,000 Lysimeter 8 Kolonnetest Jord RGS2 Se 0 Jord RGS2 Zn 0, 0,0 0,00 0,000 Lysimeter 8 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 Lysimeter 8 Kolonnetest 0000 Jord RGS2 DOC 9 Jord RGS2 ph Lysimeter 8 Kolonnetest 6 Lysimeter 8 Kolonnetest Figur 4.2d Udvaskning fra lysimeter 8 (koncentrationer i perkolatet vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. KMC 33 årsrapport 203

38 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll ,0 Jord RGS2 Klorid (tilsat ved kolonnetest) 0000,00 Jord RGS2 Sulfat 000,0 00,0 0,0,0 0, Lysimeter 8 Kolonnetest 000,00 00,00 0,00,00 0,0 Lysimeter 8 Kolonnetest 0000,00 Jord RGS2 Ca (tilsat ved kolonnetest) 000,0 Jord RGS2 Mg 000,00 00,00 0,00,00 Lysimeter 8 Kolonnetest 00,0 0,0,0 0, Lysimeter 8 Kolonnetest 000,0 Jord RGS2 Na 0000,0 Jord RGS2 K 00,0 0,0,0 0, Lysimeter 8 Kolonnetest 000,0 00,0 0,0,0 Lysimeter 8 Kolonnetest Figur 4.2e Udvaskning fra lysimeter 8 (akkumulerede udvaskede stofmængder vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. KMC 34 årsrapport 203

39 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Jord RGS2 Al Jord RGS2 As 0, 0,0 0, 0,0 0,00 0,00 0,000 0,000 Lysimeter 8 Kolonnetest 0,0000 Lysimeter 8 Kolonnetest 0 Jord RGS2 Ba 0,0 Jord RGS2 Cd 0,00 0, 0,000 0,0 E-05 0,00 Lysimeter 8 Kolonnetest E-06 Lysimeter 8 Kolonnetest 0, Jord RGS2 Co Jord RGS2 Cr 0,0 0,00 0,000 0,0000 Lysimeter 8 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 0,000 E-05 Lysimeter 8 Kolonnetest Figur 4.2f Udvaskning fra lysimeter 8 (akkumulerede udvaskede stofmængder vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. KMC 35 årsrapport 203

40 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Jord RGS2 Cu Jord RGS2 Fe 0, 0, 0,0 0,00 0,0 0,00 Lysimeter 8 Kolonnetest 0,000 0,0000 Lysimeter 8 Kolonnetest 0,0 0,00 0,000 0,0000 0,00000 Jord RGS2 Hg 0, Lysimeter 8 Kolonnetest , 0,0 0,00 Jord RGS2 Mn 0,000 Lysimeter 8 Kolonnetest 0 Jord RGS2 Mo 0 Jord RGS2 Ni 0, 0,0 0,00 0,000 Lysimeter 8 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 0,000 Lysimeter 8 Kolonnetest Figur 4.2g Udvaskning fra lysimeter 8 (akkumulerede udvaskede stofmængder vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. KMC 36 årsrapport 203

41 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll , Jord RGS2 Pb Jord RGS2 Sb 0,0 0,00 0,000 0,0000 Lysimeter 8 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 0,000 0,0000 Lysimeter 8 Kolonnetest Jord RGS2 Se 0 Jord RGS2 Zn 0, 0,0 0,00 0,000 E-05 Lysimeter 8 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 Lysimeter 8 Kolonnetest 0000,00 Jord RGS2 DOC 9 Jord RGS2 ph 000,00 00,00 0,00,00 Lysimeter 8 Kolonnetest Lysimeter 8 Kolonnetest Figur 4.2h Udvaskning fra lysimeter 8 (akkumulerede udvaskede stofmængder og ph vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. KMC 37 årsrapport 203

42 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Jord RGS Klorid (tilsat ved kolonnetest) 0000 Jord RGS Sulfat , Lysimeter 6 Kolonnetest 0, Lysimeter 6 Kolonnetest 0000 Jord RGS Ca (tilsat ved kolonnetest) 000 Jord RGS Mg Lysimeter 6 Kolonnetest , Lysimeter 6 Kolonnetest 000 Jord RGS Na 0000 Jord RGS K , Lysimeter 6 Kolonnetest Lysimeter 6 Kolonnetest Figur 4.2i Udvaskning fra lysimeter 6 (koncentrationer i perkolatet vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. KMC 38 årsrapport 203

43 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Jord RGS Al Jord RGS As 0, 0,0 0,00 0,000 Lysimeter 6 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 0,000 Lysimeter 6 Kolonnetest 0 Jord RGS Ba 0, 0,0 0,00 Jord RGS Cd 0, 0,0 0,00 Lysimeter 6 Kolonnetest 0,000 E-05 E-06 Lysimeter 6 Kolonnetest DTL 0, Jord RGS Co Jord RGS Cr 0,0 0,00 0,000 0,0000 Lysimeter 6 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 0,000 Lysimeter 6 Kolonnetest Figur 4.2j Udvaskning fra lysimeter 6 (koncentrationer i perkolatet vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. DTL = detektionsgrænse for den kemiske analyse af perkolat/eluat. KMC 39 årsrapport 203

44 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Jord RGS Cu Jord RGS Fe 0, 0,0 0,00 Lysimeter 6 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 0,000 0,0000 Lysimeter 6 Kolonnetest 0,0 0,00 0,000 E-05 Jord RGS Hg E-06 Lysimeter 6 Kolonnetest DTL DTL kolonne , 0,0 0,00 Jord RGS Mn 0,000 Lysimeter 6 Kolonnetest 0 Jord RGS Mo 0 Jord RGS Ni 0, 0,0 0,00 Lysimeter 6 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 Lysimeter 6 Kolonnetest Figur 4.2k Udvaskning fra lysimeter 6 (koncentrationer i perkolatet vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. DTL = detektionsgrænse for den kemiske analyse af perkolat/eluat. KMC 40 årsrapport 203

45 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll , Jord RGS Pb Jord RGS Sb 0,0 0,00 0,000 0,0000 Lysimeter 6 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 0,000 Lysimeter 6 Kolonnetest Jord RGS Se 0 Jord RGS Zn 0, 0,0 0,00 0,000 Lysimeter 6 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 Lysimeter 6 Kolonnetest 0000 Jord RGS DOC 9 Jord RGS ph Lysimeter 6 Kolonnetest 6 Lysimeter 6 Kolonnetest Figur 4.2l Udvaskning fra lysimeter 6 (koncentrationer i perkolatet vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist KMC 4 årsrapport 203

46 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll ,00 000,00 00,00 0,00 Jord RGS Klorid (tilsat ved kolonnetest) 0000,0 000,0 00,0 0,0 Jord RGS Sulfat,00 0,0 Lysimeter 6 Kolonnetest,0 0, Lysimeter 6 Kolonnetest 0000 Jord RGS Ca (tilsat ved kolonnetest) 000,00 Jord RGS Mg Lysimeter 6 Kolonnetest 00,00 0,00,00 0,0 Lysimeter 6 Kolonnetest 000,0 Jord RGS Na 0000 Jord RGS K 00,0 0,0,0 0, Lysimeter 6 Kolonnetest Lysimeter 6 Kolonnetest Figur 4.2m Udvaskning fra lysimeter 6 (akkumulerede udvaskede stofmængder vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist KMC 42 årsrapport 203

47 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Jord RGS Al Jord RGS As 0, 0,0 0,00 0,000 Lysimeter 6 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 0,000 0,0000 Lysimeter 6 Kolonnetest 0 Jord RGS Ba 0, 0,0 0,00 Jord RGS Cd 0, 0,000 0,0 0,00 Lysimeter 6 Kolonnetest E-05 E-06 Lysimeter 6 Kolonnetest 0, Jord RGS Co Jord RGS Cr 0,0 0,00 0,000 0,0000 Lysimeter 6 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 0,000 Lysimeter 6 Kolonnetest Figur 4.2n Udvaskning fra lysimeter 6 (akkumulerede udvaskede stofmængder vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist KMC 43 årsrapport 203

48 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Jord RGS Cu Jord RGS Fe 0, 0,0 0,00 0,000 Lysimeter 6 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 0,000 0,0000 Lysimeter 6 Kolonnetest 0,0 0,00 0,000 0,0000 0,00000 Jord RGS Hg 0, Lysimeter 6 Kolonnetest , 0,0 0,00 Jord RGS Mn 0,000 Lysimeter 6 Kolonnetest 0 Jord RGS Mo 0 Jord RGS Ni 0, 0,0 0, 0,00 0,000 Lysimeter 6 Kolonnetest 0,0 0,00 Lysimeter 6 Kolonnetest Figur 4.2o Udvaskning fra lysimeter 6 (akkumulerede udvaskede stofmængder vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. KMC 44 årsrapport 203

49 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll , Jord RGS Pb Jord RGS Sb 0,0 0,00 0,000 0,0000 Lysimeter 6 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 0,000 E-05 Lysimeter 6 Kolonnetest Jord RGS Se 0 Jord RGS Zn 0, 0,0 0, 0,00 0,000 E-05 Lysimeter 6 Kolonnetest 0,0 0,00 0,000 Lysimeter 6 Kolonnetest 0000,0 Jord RGS DOC 9 Jord RGS ph 000,0 00,0 0,0,0 0, Lysimeter 6 Kolonnetest Lysimeter 6 Kolonnetest Figur 4.2p Udvaskning fra lysimeter 6 (akkumulerede udvaskede stofmængder vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. KMC 45 årsrapport 203

50 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Lysimeter 4 (genbrugsballast) og lysimeter 5 (knust asfalt/beton) Lysimetrene 4 og 5 er fyldt med hhv. genbrugsballast og knust asfalt/beton. en er udvalgt, således at den indeholder de miljøfremmede stoffer bly og PCB. Faststofanalyser af den nedknuste fraktion, der er fyldt i lysimeteret viste dog, at niveauerne er lave (bly = mg/kg TS og PCB under detektionsgrænsen). Dette kan skyldes, at der selv om der er konstateret relativt høje koncentrationer af stofferne ude på nedrivningsstedet, så kan nedknusningsprocessen, der samtidig homogeniserer indholdet, føre til, at der efterfølgende ses forsvindende koncentrationer. Faststofindholdet af en række organiske og uorganiske stoffer i affaldsfraktionerne fremgår af appendix 2. På figurerne 4.3a 4.3d er udvaskningen af en række uorganiske stoffer og DOC fra lysimeter 4 sammen med ph vist som funktion af L/S for de stoffer, som er udvasket i målelige mængder. Til sammenligning er de tilsvarende resultater fra kolonnetesten også vist i figurerne. På figurerne 4.3e 4.3h er udvaskningen af de samme stoffer vist som akkumulerede udvaskede mængder som funktion af L/S både for lysimetrene og for kolonnetesten. Sammenlignes udvaskningen fra lysimeter 4 med udvaskningen fra kolonnetestene ses der er ikke noget mønster i forskellene. Nogle metaller har højere koncentrationer i perkolat fra kolonneudvaskningstets (fx jern, mangan, nikkel og bly) gennem hele undersøgelsesforløbet mens koncentrationen af andre metaller i perkolatet fra lysimetrene stiger kraftigt (fx molybdæn, cobolt, chrom), således at de ved udgangen af 203 har højere koncentrationer end perkolatet fra kolonneudvaskningstets. Tilsvarende afbildninger af udvaskningen fra lysimeter 5 ses på figurerne 4.3i 4.3l (koncentrationer i perkolatet som funktion af L/S) og på figurerne 4.3m 4.3p (akkumulerede udvaskede stofmængder som funktion af L/S). Det skal bemærkes, at der ikke er udtaget prøver fra lysimeter 5 i 203, hvorfor graferne er identiske med graferne i afrapporteringen fra januar 203. For knust asfalt/beton i lysimeter 5 er der kun udtaget to prøver fra lysimetrene og der er opnået et L/S på 0,08. Det er lavere, end det laveste L/S-forhold, som der testes for ved kolonnetesten, hvorfor der ikke kan laves en egentlig sammenligning mellem udvaskningen fra lysimetrene og kolonnetesten på nuværende tidspunkt. Det skal noteres, at de akkumulerede mængder (mg/kg) er estimeret på grundlag af de vandmængder, der er opsamlet mellem hver prøvetagning, og stofkoncentrationen i den udtagne prøve. Da koncentrationsniveauet af en del stoffer aftager med voksende L/S, vil der ved anvendelse af denne metode formentlig ske en mindre underestimering af udvaskningen af en del stoffer (ligesom udvaskningen af stoffer, hvis koncentration øges med L/S, kan blive overestimeret). Dette kan eventuelt på et senere tidspunkt evalueres ved at gennemføre en beregning, hvor stofkoncentrationen i et givet L/S-interval beregnes på grundlag af indholdet i den foregående prøve. Det fremgår af resultaterne i Appendix 2, at faststofindholdet af organiske forureningskomponenter er relativt højt for det knuste asfalt/beton i lysimeter 5. Således er der registreret en sum af kulbrinter på 400 mg/kg TS og en sum af PAHer på 42 mg/kg TS, som for størstedelens vedkommende nok kan tilskrives indholdet af asfalt i fraktionen. Der er ikke analyseret organiske stoffer i eluaterne. Det anbefales at dette gøres fremover, så der kan foretages en vurdering af udvaskningen af disse stoffer. I lysimeter 4 er indholdet af organiske forureningskomponenter i affaldsfraktionen lavere. Dog er der registreret et indhold på 880 mg/kg TS totalkulbrinter. Der er ikke analyseret organiske stoffer i eluaterne. Det anbefales, at dette gøres fremover, så der kan foretages en vurdering af udvaskningen af disse stoffer. Når der kigges på PCB og Bly, der betragtes som problemstofferne i denne specifikke fraktion, ses der lave faststofindhold, og tilsvarende lave indhold i perkolatet. For PCB er indholdet i perkolatet KMC 46 årsrapport 203

51 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll under detektionsgrænsen (0,0 µg/l) til trods for at der ude på nedrivningsstedet er konstateret indhold af PCB i intervallet 0, mg/kg TS og 50 mg/kg TS. I forbindelse med revisionen af Deponeringsbekendtgørelsen (pr 29. juni 20) er grænseværdierne for stofudvaskning for mineralsk affald indtil videre blevet fjernet fra lovgivningen. Der er i den gældende version af deponeringsbekendtgørelsen (BEK 049/203) alene fastsat grænseværdier for mineralsk affald, når der tillades deponering af farligt affald på deponeringsenheder for mineralsk affald tilhørende klasse MA. Til illustration er der dog i tabel 4.2 foretaget sammenligning med de tidligere grænseværdier for MA (ved L/S = 2 l/kg) som de forelå i juni 20. Det kan konstateres, at udvaskningen af samtlige stoffer pt. ligger langt under kravene til MA0 (og dermed også kravene til MA). Det skal dog bemærkes, at det opnåede L/S endnu kun er 0,2 l/kg og 0,08 l/kg, så en egentlig direkte sammenligning med grænseværdierne kan først finde sted, når udvaskningsgraden i lysimetrene nærmer sig L/S = 2 l/kg. Tabel 4.2 Akkumulerede udvaskede stofmængder fra lysimeter 4 og 5 samt udvaskningskravene til deponeringsenheder for mineralsk affald af kategori MA0 og MA ved L/S = 2 l/kg (som angivet i BEK 252/2009). Parameter Enhed Lys 4 Lys 5 MA0 MA L/S l/kg 0,39 0,09 2,0 2,0 Klorid mg/kg 305, , Fluorid mg/kg 0,890 0, Sulfat mg/kg 69,4625 3, As mg/kg 0,024 0, ,082 0,40 Ba mg/kg 0,0454 0, ,5 30 Cd mg/kg 0,0004 0, ,072 0,60 Cr mg/kg 0,006 0, ,36 4,0 Cu mg/kg 0, , ,9 25 Hg mg/kg 0,0000 0, ,02 0,050 Mo mg/kg 0, , ,44 5,0 Ni mg/kg 0,0023 0,004 0,22 5,0 Pb mg/kg 0,0003 0, ,28 5,0 Sb mg/kg 0, , ,022 0,20 Se mg/kg 0, , ,7 0,30 Zn mg/kg 0, ,0005 2, 25 DOC mg/kg 8, , KMC 47 årsrapport 203

52 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Klorid (tilsat ved kolonnetest) 0000 Sulfat , Kolonnetest Kolonnetest 0000 Ca (tilsat ved kolonnetest) 000 Mg Kolonnetest , 0,0 Kolonnetest 000 Na 0000 K , Kolonnetest Kolonnetest Figur 4.3a Udvaskning fra lysimeter 4 (koncentrationer i perkolatet vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. KMC 48 årsrapport 203

53 Koncentration (µg/l) Koncentration (µg/l) Koncentration (µg/l) Koncentration (µg/l) Koncentration (µg/l) Koncentration (µg/l) Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Al 00 As Kolonnetest DTL genbrugsballast 0 0, 0,0 Kolonnetest 000 Ba 0 Cd 00 0, 0 0,0 Kolonnetest 0,00 Kolonnetest DTL kolonne 00 Co 00 Cr 0 0 0, Kolonnetest 0, Kolonnetest DTL genbrugsballast Figur 4.3b Udvaskning fra lysimeter 4 (koncentrationer i perkolatet vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. KMC 49 årsrapport 203

54 Koncentration (µg/l) Koncentration (µg/l) Koncentration (µg/l) Koncentration (µg/l) Koncentration (µg/l) Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Cu Fe 00 0, 0 0,0 Kolonnetest 0,00 Kolonnetest 0 Hg 00 Mn 0, 0,0 Kolonnetest DTL kolonne DTL genbrugsballast 0 0, 0,0 Kolonnetest 000 Mo 000 Ni 00 0 Kolonnetest , Kolonnetest Figur 4.3c Udvaskning fra lysimeter 4 (koncentrationer i perkolatet vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. KMC 50 årsrapport 203

55 Koncentration (µg/l) Koncentration (µg/l) Koncentration (µg/l) Koncentration (µg/l) Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Pb 0 Sb 0 0, 0, 0,0 Kolonnetest DTL kolonne 0,0 Kolonnetest DTL kolonne 00 Se 00 Zn 0 0 0, Kolonnetest DTL kolonne 0, Kolonnetest DTL kolonne DOC Kolonnetest ph 6 Kolonnetest Figur 4.3d Udvaskning fra lysimeter 4 (koncentrationer i perkolatet vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. KMC 5 årsrapport 203

56 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Klorid (tilsat ved kolonnetest) 0000 Sulfat , Kolonnetest Kolonnetest 0000 Ca (tilsat ved kolonnetest) 000,0 Mg Kolonnetest 00,0 0,0,0 0, Kolonnetest 000 Na 0000,0 K , Kolonnetest 000,0 00,0 0,0,0 0, Kolonnetest Figur 4.3e Udvaskning fra lysimeter 4 (akkumulerede udvaskede stofmængder vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. KMC 52 årsrapport 203

57 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Al , 0,0 0,00 0,000 E-05 E-06 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 0,000 As 0,0000 Kolonnetest 0 Ba 0,0 Cd 0,00 0, 0,000 0,0 E-05 0,00 Kolonnetest E-06 Kolonnetest 0, Co Cr 0,0 0,00 0,000 0,0000 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 0,000 0,0000 Kolonnetest Figur 4.3f Udvaskning fra lysimeter 4 (akkumulerede udvaskede stofmængder vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. KMC 53 årsrapport 203

58 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll , 0,0 0,00 Cu 0,000 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 0,000 Fe 0,0000 Kolonnetest 0,0 0,00 0,000 0,0000 0, , Hg Kolonnetest , 0,0 0,00 Mn 0,000 Kolonnetest 0 Mo 0 Ni 0, 0,0 0,00 0,000 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 0,000 Kolonnetest Figur 4.3 g Udvaskning fra lysimeter 4 (akkumulerede udvaskede stofmængder vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. KMC 54 årsrapport 203

59 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll , Pb Sb 0,0 0,00 0,000 0,0000 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 0,000 E-05 Kolonnetest 0, Se 0 Zn 0,0 0,00 0,000 E-05 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 0,000 Kolonnetest 0000,0 000,0 00,0 0,0,0 DOC 0, Kolonnetest ph 6 Kolonnetest Figur 4.3 h Udvaskning fra lysimeter 4 (akkumulerede udvaskede stofmængder vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. KMC 55 årsrapport 203

60 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Klorid (tilsat ved kolonnetest) 0000 Sulfat , Kolonnetest Kolonnetest 0000 Ca (tilsat ved kolonnetest) 0 Mg Kolonnetest 0, 0,0 Kolonnetest DTL kolonne Linear (DTL kolonne) 000 Na 0000 K , Kolonnetest Kolonnetest Figur 4.3 i Udvaskning fra lysimeter 5 (koncentrationer i perkolatet vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. KMC 56 årsrapport 203

61 Koncentration (µg/l) Koncentration (µg/l) Koncentration (µg/l) Koncentration (µg/l) Koncentration (µg/l) Koncentration (µg/l) Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Al 00 As Kolonnetest 0 0, 0,0 Kolonnetest DTL kolonne 000 Ba Cd , Kolonnetest 0, 0,0 0,00 Kolonnetest 00 Co 000 Cr 0 0, 0,0 Kolonnetest DTL kolonne , 0,0 Kolonnetest Figur 4.3 j Udvaskning fra lysimeter 5 (koncentrationer i perkolatet vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. KMC 57 årsrapport 203

62 Koncentration (µg/l) Koncentration (µg/l) Koncentration (µg/l) Koncentration (µg/l) Koncentration (µg/l) Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Cu Fe , Kolonnetest 0, 0,0 0,00 Kolonnetest DTL kolonne 0 Hg 00 Mn 0, 0,0 0,00 Kolonnetest 0 0, 0,0 Kolonnetest DTL kolonne 00 Mo 00 Ni 0 0, 0 0,0 Kolonnetest 0, Kolonnetest Figur 4.3 k Udvaskning fra lysimeter 5 (koncentrationer i perkolatet vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. KMC 58 årsrapport 203

63 Koncentration (µg/l) Koncentration (µg/l) Koncentration (µg/l) Koncentration (µg/l) Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Pb 00 Sb 0, 0,0 Kolonnetest 0 0, 0,0 Kolonnetest DTL kolonne 00 Se 00 Zn 0 0, 0 0,0 Kolonnetest DTL kolonne 0, Kolonnetest DTL kolonne DOC Kolonnetest ph 6 Kolonnetest Figur 4.3 l Udvaskning fra lysimeter 5 (koncentrationer i perkolatet vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. KMC 59 årsrapport 203

64 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Klorid (tilsat ved kolonnetest) 0000 Sulfat , Kolonnetest Kolonnetest 0000 Ca (tilsat ved kolonnetest) 0,0 Mg Kolonnetest,0 0, 0,0 0,0 Kolonnetest 000 Na 0000,0 K , Kolonnetest 000,0 00,0 0,0,0 0, Kolonnetest Figur 4.3 m Udvaskning fra lysimeter 5 (akkumulerede udvaskede stofmængder vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. KMC 60 årsrapport 203

65 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Al As 0 0, 0,0 0,00 0, 0,0 0,00 0,000 0,000 Kolonnetest 0,0000 Kolonnetest 0 Ba 0,0 Cd 0,00 0, 0,000 0,0 E-05 0,00 Kolonnetest E-06 Kolonnetest 0, Co Cr 0,0 0,00 0,000 0,0000 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 0,000 0,0000 Kolonnetest Figur 4.3 n Udvaskning fra lysimeter 5 (akkumulerede udvaskede stofmængder vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. KMC 6 årsrapport 203

66 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll , 0,0 0,00 Cu 0,000 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 0,000 Fe 0,0000 Kolonnetest 0,0 0,00 0,000 0,0000 0, , Hg Kolonnetest , 0,0 0,00 Mn 0,000 Kolonnetest 0 Mo 0 Ni 0, 0,0 0,00 0,000 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 0,000 Kolonnetest Figur 4.3 o Udvaskning fra lysimeter 5 (akkumulerede udvaskede stofmængder vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. KMC 62 årsrapport 203

67 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll , Pb Sb 0,0 0,00 0,000 0,0000 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 0,000 E-05 Kolonnetest Se 0 Zn 0, 0,0 0,00 0,000 Kolonnetest 0, 0,0 0,00 0,000 Kolonnetest 0000,0 000,0 00,0 0,0,0 DOC 0, Kolonnetest ph 6 Kolonnetest Figur 4.3 p Udvaskning fra lysimeter 5 (akkumulerede udvaskede stofmængder vist som funktion af L/S). Tilsvarende data fra kolonneudvaskningstesten udført i laboratoriet er også vist. KMC 63 årsrapport 203

68 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Det fortsatte arbejde Monitering af regnmængder og perkolatmængder fortsættes som hidtil. Prøvetagningsfrekvensen for lysimetrene 7 og 9 er ændret i 203, så der prøvetages ved L/S 0,06 (halv frekvens af, hvad der er gjort hidtil). Denne prøvetagningsfrekvens opretholdes i 204. Forsøg med bioremediering i lysimetrene 5, 6, 0,, 2, 3 er afsluttet, og der arbejdes fortsat på at finde ny affaldsfraktioner til lysimetrene. Da tidligere prøver ikke har vist indhold af organiske forureningskomponenter af betydning blev det i 200 aftalt at skippe analyser for indhold af organiske stoffer i perkolatprøverne på fast basis. Der hersker dog generelt stor usikkerhed om sammenhængen mellem indhold af organiske forureningskomponenter i jord og udvaskningen af disse. Derfor er det relevant at se, om der forsat kun er forsvindende udvaskning af organiske forureningskomponenter. Fremover analyseres der en gang om året for organiske forureningskomponenter fra lysimetrene 7 og 9. Fra lysimeter 8 og 6 analyseres de udtagne perkolatprøver dog for organiske komponenter hver gang. Da der er målt et højt faststofindhold af organiske forureningskomponenter i affaldsfraktionerne i lysimeter 4 og 5 analyseres perkolatprøverne herfra også for organiske forureningskomponenter, indtil det er fastslået, om der er målbar udvaskning af organiske forureningskomponenter herfra. For lysimeter 4 analyseres de udtagne perkolatprøver tillige for PCB. Det phd-projekt, der lå til grund for opstarten af forsøgene i lysimeter 8 og 6, er afsluttet i 203. Der skal træffes beslutning om, hvorvidt forsøgene fortsættes. Der laves afrapporteringer på årsbasis ved årets udgang. KMC 64 årsrapport 203

69 Lysimeterforsøg med jord og affald Rambøll Referencer Boll, E. S (203): Chemical profiling of oil and PAH polluted soil and drainage water A step toward a novel paradigm in risk assessment. Phd-projekt ved det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Granel, T; Robinson, B; Mills, T; Clothier, B; Green, S; Fung, L (2002): Cadmium accumulation by willow clones used for soil conservation, stock fodder, and phytoremediation. Australian Journal of Soil Research 40, Hjelmar, O., Christiansen, O.V., Sørensen, M., Nejrup, J., Nedenskov, J., Jensen, J.K. (200): Lysimeterforsøg med jord og affald: Anlæg, opstart og affaldskarakterisering. Rapport til Kalvebod Miljøcenter (KMC) og AV Miljø. Hjelmar, O., Christiansen, O.V., Sørensen, M., Nejrup, J., Nedenskov, J., Jensen, J.K. (20a): Lysimeterforsøg med jord og affald: Resultater. Januar 20. Rapport til Kalvebod Miljøcenter (KMC) og AV Miljø. Hjelmar, O., Oberender, A., Jensen, J.K. (20b): Lysimeterforsøg med jord og affald: Resultater. Juni 20. Rapport til Kalvebod Miljøcenter (KMC) og AV Miljø. Jensen, JK; Holm, PE; Nejrup, J; Larsen, MB; Borggaard, OK (2009): The potential of willow for remediation of heavy metal polluted calcareous urban soils. Environmental Pollution 57, Jensen, J.K. (200): Sustainable remediation of heavy metal polluted soils. Ph.D. thesis, Department of Basic Science and Environment, Faculty of Life Sciences, University of Copenhagen. Jensen, J.K. (20): Lysimeterforsøg på KMC Afrapportering for lysimetre, der bruges til fytoremediering og jordvask. Forsøgsbeskrivelse og resultater Rapport til Kalvebod Miljøcenter. Jensen, J.K.; Hjelmar, O.; Oberender, A.; Klem, S. (202): Lysimeterforsøg med jord og affald. Resultater. Juli 202. Rapport til Kalvebod Miljøcenter (KMC). Jensen, J.K.; Hjelmar, O.; Oberender, A.; Klem, S. (203): Lysimeterforsøg med jord og affald. Resultater. Januar 203. Rapport til Kalvebod Miljøcenter (KMC) Oberender, A., Hjelmar, O., Klem, S., Jensen, J.K. (20): Lysimeterforsøg med jord og affald: Resultater. December 20. Rapport til Kalvebod Miljøcenter (KMC) og AV Miljø. KMC 65 årsrapport 203

70 Appendix : Oversigt over opsamlede perkolatprøver Lys Dato Prøve Fil M/K Midt Kant Total 7 Frakt. Akkum. Frakt. Akkum. Akkum. liter liter liter liter liter ;7; :2:40;0;0.000 M 40 40,0 0,0 40, ;7; :52:49;0;0,000 M 0 40,0 0,0 40, E ;7; :35:43;;04,600 M 04,6 44,6 0,0 44, ;7; ;50,000 K 44, ,0 94, ;7; ;22,000 K 44, ,0 26, E ;7; :37:9;;08,000 M ,6 72,0 324, ;7; ;0,000 K 252,6 0 82,0 434, ;7; ;0,000 K 252, ,0 544, ;7; :58:35;0;92,800 M 92,8 345,4 292,0 637, ;7; ;95,000 K 345, ,0 732, E ;7; :54:47;;64,00 M 64, 409,5 387,0 796, E ;7; :40:27;;64,700 M 64,7 474,2 387,0 86, ;7; ;90,000 K 474, ,0 95, E ;7; :5:0;;57,800 M 57,8 632,0 477,0 09, ;7; :5:8;0;9,300 M 9,3 823,3 477,0 300, E ;7; :56:38;;32,700 M 32,7 856,0 477,0 333, ;7; ;25,000 K 856, ,0 358, E ;7; :30:3;;27,700 M 27,7 983,7 502,0 485, ;7; :34:29;0;49,000 M 49 32,7 502,0 634, ;7; ;20,000 K 32, ,0 654, ;7; ;5,000 K 32, ,0 669, ;7; :33:5;0;3,800 M 3,8 46,5 537,0 683, ;7; ;80,000 K 46, ,0 763, E-063-3;7; :0:2;;66,000 M 66 32,5 67,0 929, ;7; ;20,000 K 32, ,0 2049, E ;7; :56:28;;203,000 M ,5 737,0 2252, E ;7; :50:44;;49,800 M 49,8 665,3 737,0 2402, ;7; ;20,000 K 665, ,0 2422, ;7; ;70,000 K 665, ,0 2492, E-05-45;7; :29:25;;97,000 M ,3 827,0 2689, E-26-53;7; :7:02;;67,600 M 67,6 2029,9 827,0 2856, ;7; ;20,000 K 2029, ,0 2876, ;7;24--20;35,000 k 2029, ,0 29, E-75-70;7; :26:37;;65,700 m 65,7 295,6 882,0 3077, ;7; ;30,000 k 295, ,0 307, E ;7; :38:26;;9.900 m 9,9 2387, , ;7; ; k 2387, , E ;7; :06:27;;95,800 m 95,8 2583, , ;7; ;60,000 k 2583, , E ;7; :4:04;;97,400 m 97,4 2780, , ;7; ;00,000 k 2780, , E ;7; :42:39;;4,600 m 4,6 2922, , ;7; ;30,000 k 2922, , ;7; :3:35;0;64,500 m 64,5 3086, , ;7; :30:50;;90,000 m , , ;7; ;20,000 k 3276, , ;7; ;60,000 k 3276, , ;7; :06:36;0;6,000 m , , ;7; ;90,000 k 3392, ,8 KMC 66 årsrapport 203

71 Lys Dato Prøve Fil M/K Midt Kant Total 8 Frakt. Akkum. Frakt. Akkum. Akkum. liter liter liter liter liter E ;8; :56:35;;205,000 M ,0 0,0 205, ;8; ;20,000 K 0 205,0 0,0 205, ;8; ;20,000 K 205, ,0 325, E ;8; :50:56;;56,500 M 56,5 36,5 20,0 48, E-06-46;8; :29:35;;205,900 M 205,9 567,4 20,0 687, ;8; ;5,000 K 567, ,0 802, E-27-54;8; :7:5;;5,000 M 5 78,4 235,0 953, ;8; ; K 78, ,0 003, E-5-66;8; :7:4;; M 27,3 845,7 285,0 30, E ;8; :38:44;; M ,7 285,0 90, ;8; ; k 905, ,0 253, E ;8; :27:58;;93,800 M 93,8 099,5 348,0 447, E ;8; :06:44;;9,200 M 9,2 28,7 348,0 566, ;8; ;20,000 k 28, ,0 686, E ;8; :0:42;;5,000 M 5 223,7 468,0 69, ;8; ;45,000 k 223, ,0 736, E ;8; :4:4;;29,200 M 29,2 352,9 53,0 865, ;8; ;00,000 k 352, ,0 965, ;8; ;00,000 k 352, ,0 2065, E ;8; :53:57;;200,300 M 200,3 553,2 73,0 2266, ;8; ;75,000 k 553, ,0 234, ;8; :3:4;0;79,00 m 79, 732,3 788,0 2520, ;8;-0-203;80,000 k 553, ,0 242, ;8; :8:35;;2,300 m 2,3 853,6 868,0 272, ;8; :9:30;0;94,500 m 94,5 2048, 868,0 296, ;8; ;20,000 k 2048, ,0 3036, ;8; :06:4;0;09,400 m 09,4 257, , ;8; :4:59;;68,800 m 68,8 2326, , ;8; ;20,000 k 2326, , ;8; ;60,000 k 2326, , ;8; :44:08;;20,800 m 20,8 2528, , KMC 67 årsrapport 203

72 Lys Dato Prøve Fil M/K Midt Kant Total 9 Frakt. Akkum. Frakt. Akkum. Akkum. liter liter liter liter liter ;9; :56:49;0;0,000 M 0 0,0 0,0 0, ;9; :02:55;0;52,200 M 52,2 52,2 0,0 52, ;9; :24:05;0;0,000 M 0 52,2 0,0 52, E E ;9; :3:56;;58,600 M 58,6 30,8 0,0 30, E ;9; :43:5;;92,400 M 92,4 403,2 0,0 403, ;9; :3:09;;99,600 M 99,6 502,8 0,0 502, E ;9; :3:0;;45,200 M 45,2 548,0 0,0 548, ;9; :36:07;0;85,200 M 85,2 733,2 0,0 733, ;9; ;30,000 K 733, ,0 763, E ;9; :04:08;;62,800 M 62,8 896,0 30,0 926, ;9; ;30,000 K 896, ,0 056, ;9; ;80,000 K 896, ,0 36,0 9.5b E ;9; ::2;;38,600 M 38,6 034,6 240,0 274, E ;9; :8:53;;63,200 M 63,2 97,8 240,0 437, ;9; ;20,000 K 97, ,0 557, E ;9; :56:34;;54,600 M 54,6 352,4 360,0 72, ;9; ;95,000 K 352, ,0 807, ;9; :20:9;0;70,900 M 70,9 523,3 455,0 978, ;9; ;20,000 K 523, ,0 2098, E ;9; :55:0;;5,000 M 5 538,3 575,0 23, E ;9; :40:39;;72,700 M 72,7 6,0 575,0 286, ;9; ;00,000 K 6, ,0 2286, E ;9; :45:42;;53,800 M 53,8 764,8 675,0 2439, ;9;2--200;05,000 K 764, ,0 2544, ;9; :5:29;0;60,200 M 60,2 925,0 780,0 2705, E ;9; :56:49;;7,600 M 7,6 942,6 780,0 2722, ;9; ;20,000 K 942, ,0 2842, E ;9; :30:27;;02,300 M 02,3 2044,9 900,0 2944, ;9; ;40,000 K 2044, ,0 2984, ;9; :33:57;0;0,500 M 0,5 255,4 940,0 3095, ;9; ; K 255, ,0 375, ;9; ;80,000 K 255, ,0 3255, E-07-6;9; :28:37;;66,200 M 66,2 232,6 00,0 342, ;9; ;00,000 K 232, ,0 352, ;9; ;30,000 K 232, ,0 365, E ;9; :4:59;;204,700 M 204,7 2526,3 330,0 3856, ;9; ;0,000 K 2526, ,0 3966, ;9; ;35,000 K 2526, ,0 400, E-0-40;9; :55:47;;53,600 M 53,6 2679,9 475,0 454, ;9; ;20,000 K 2679, ,0 4274, ;9; ;30,000 K 2679, ,0 4404, ;9;3-0-20; K 2679, ,0 4434, E-35-62;9; :35:46;; M 57,6 2837,5 755,0 4592, ;9; :36:2;0;0.000 M 2837,5 755,0 4592, ;9; ;90,000 k 2837, ,0 4682,5 KMC 68 årsrapport 203

73 Lys Dato Prøve Fil M/K Midt Kant Total 9 Frakt. Akkum. Frakt. Akkum. Akkum. liter liter liter liter liter E ;9; :39:0;; m 73,9 30,4 845,0 4856, ;9; ; k 30, ,0 499, ;9; ;20,000 k 30, ,0 5039, E ;9; :53:;;52,00 m 52, 363,5 2028,0 59, ;9; ;00,000 k 363, ,0 529, ;9; ;00,000 k 363, ,0 539, E ;9; :5:32;;62,900 m 62,9 3326,4 2228,0 5554, ;9; ;20,000 k 3326, ,0 5574, ;9; ;25,000 k 3326, ,0 5699, ;9; ;30,000 k 3326, ,0 5729, E ;9; :54:9;;94,500 m 94,5 3520,9 2403,0 5923, ;9; ;20,000 k 3520, ,0 6043, ;9; :3:52;0;89,400 m 89,4 370,3 2523,0 6233, ;9; ;20,000 k 370, ,0 6353, ;9; :05:0;;76,900 m 76,9 3887,2 2643,0 6530, ;9; ;30,000 k 3887, ,0 6660, ;9; ;90,000 k 3887, ,0 6750, ;9; :44:27;0;86,300 m 86,3 4073,5 2863,0 6936, ;9; ;220,000 k 4073, ,0 756, ;9; :5:0;0;29,200 m 29,2 4202,7 3083,0 7285, ;9; ;20,000 k 4202, ,0 7405, ;9; :44:3;;70,800 m 70,8 4373, , ;9; ;60,000 k 4373, ,0 7636,5 KMC 69 årsrapport 203

74 Lys Dato Prøve Fil M/K Midt Kant Total 4 Frakt. Akkum. Frakt. Akkum. Akkum. liter liter liter liter liter E ;4; :28:27;;57,200 M 57,2 57,2 0 57, E ;4; :53:56;;6,700 M 6,7 38,9 0 38, ;4; ;00,000 K 38, , E ;4; :4:3;;49,00 M 49, 468,0 00, ;4; ;25,000 K 468, ;4; :55:33;0;0,000 M 0 468, ;4; ;00,000 K 667, , E ;4; :54:39;;99,00 M 99, 667, , ;4; :4:05;0;9,400 m 9,4 858, , ;4; :05:6;;55,400 m 55,4 03, , ;4; ;20,000 K 03, , ;4; ;90,000 K 03, , ;4; :44:40;;76,300 m 76,3 90, , ;4; :44:9;;96,000 m , ,2 Lys Dato Prøve Fil M/K Midt Kant Total 5 Frakt. Akkum. Frakt. Akkum. Akkum. liter liter liter liter liter ;5; ;60,000 K E ;5; :45:02;;75,400 M 75,4 75, , ;5; :44:56;0;0,000 M 0 75, ,4 253;5; ;30,000 K 75, , E ;5; :2:28;;87,400 M 87,4 362, , ;5; ;90,000 k 362, ,8 Dato Prøve Fil M/K Midt Kant Total Frakt. Akkum. Frakt. Akkum. Akkum. liter liter liter liter liter E ;6; :57:00;;20,200 M 20,2 20,2 0,0 20, ;6; ;90,000 K 0 20, ,0 29, E ;6; :5:05;;68,400 M 68,4 369,6 90,0 459, E ;6; :39:5;;0,500 M 0,5 47, 90,0 56, E-08-48;6; :29:52;;94,200 M 94,2 565,3 90,0 655, E-28-55;6; :7:25;;00,300 M 00,3 665,6 90,0 755, E-52-67;6; :8:;; M ,6 90,0 875, E ;6; :39:20;; M 200,2 985,8 90,0 075, ;6; ; K 985, ,0 38, ;6; ;00,000 k 985, ,0 238, ;6;-0-203;25,000 k 985, ,0 363,8 KMC 70 årsrapport 203

75 Appendix 2 Analyser af faststofindhold i jord og affald i lysimetrene Faststofindhold DHI-sag: Lysimeterforsøg ved KMC Godk. af: OH Sagsnr.: Dato: 26/06/2008 Prøve modtaget: 0/0/2006 Materiale: Forurenet jord Prøve-ID: Indbygget klasse 2/3-jord fra Prøvestenen 2/09/2006 LRJ-nr.: R Oplukningsmetode B: 50% HF (:-fortyndet koncentreret flussyre) Oplukningsmetode B8: 50% HNO3 + 45% HF + 5% HClO4 Oplukningsmetode C: DS 259 (partiel oplukning med 7M HNO3 v. ato) - tørret ved 50 grader C Oplukningsmetode D: Fosforsyre i overensstemmelse med EN 337 Parameter Enhed Analysemetode Analyseresultat Oplukning Type Analyselab Akk. Si mg/kg TS B Total ECN Fe mg/kg TS 400 B8 Total ECN Ti mg/kg TS 730 B Total ECN Ca mg/kg TS B8 Total ECN Mg mg/kg TS 2960 B8 Total ECN Na mg/kg TS 890 B8 Total ECN K mg/kg TS 6000 B8 Total ECN Al mg/kg TS 3300 B8 Total ECN As mg/kg TS < 6 B8 Total ECN Ba mg/kg TS 429 B8 Total ECN B mg/kg TS 2 B8 Total ECN Br mg/kg TS 8 - Total ECN Cd mg/kg TS 0.95 B8 Total ECN Cl mg/kg TS 44 - Total ECN Co mg/kg TS 83 B8 Total ECN Cr mg/kg TS 27 B8 Total ECN Cu mg/kg TS 54 B Total ECN Hg mg/kg TS 0.62 B8 Total ECN Mn mg/kg TS 33 B8 Total ECN Mo mg/kg TS 4. B8 Total ECN Ni mg/kg TS 3 B8 Total ECN P mg/kg TS 565 B8 Total ECN Pb mg/kg TS 66 B8 Total ECN S mg/kg TS Total ECN Sb mg/kg TS < 2 B8 Total ECN Se mg/kg TS 6.9 B8 Total ECN Sn mg/kg TS 6 B8 Total ECN Sr mg/kg TS 69 B8 Total ECN V mg/kg TS 32 B8 Total ECN W mg/kg TS 78 B8 Total ECN Zn mg/kg TS 28 B8 Total ECN TOC mg/kg TS 5500 EN 337-B D Total FINAS X As mg/kg TS 4.2 ICP-SFMS C Partiel Analytica X Cd mg/kg TS 0.3 ICP-SFMS C Partiel Analytica X Cr mg/kg TS 2 ICP-SFMS C Partiel Analytica X Cu mg/kg TS 55 ICP-AES C Partiel Analytica X Hg mg/kg TS 0.57 AFS C Partiel Analytica X Ni mg/kg TS 2 ICP-SFMS C Partiel Analytica Pb mg/kg TS 75 ICP-AES C Partiel Analytica X Sn mg/kg TS.3 ICP-SFMS C Partiel Analytica V mg/kg TS 8 ICP-AES C Partiel Analytica X Zn mg/kg TS 26 ICP-AES C Partiel Analytica X KMC 7 årsrapport 203

76 Faststofindhold af organiske stoffer DHI-sag: Sagsnr.: Prøve modtaget: Lysimeterforsøg ved KMC /0/2006 Godk. af: Dato: OH 7/05/2007 Materiale: Forurenet jord Prøve-ID: Indbygget klasse 2/3-jord fra PS den 2/09/2006 LRJ-nr.: R Kulbrinter og BTEX'er bestemt efter ekstraktion med pentan Sum PAH-forbindelser = 6 EPA-forbindelser Akk. = Akkrediteret bestemmelse Parameter Analyse-resultat (mg/kg TS) RSD (%) DL (mg/kg) Analysemetode Analyselab Akk. Kulbrinter: Benzen - C0 < GC/FID Eurofins X C0- C GC/FID Eurofins X C25 - C GC/FID Eurofins X Sum Benzen - C35 20 Eurofins X BTEX-forbindelser: 0 Benzen < GC/FID Eurofins X Toluen < GC/FID Eurofins X Ethylbenzen < GC/FID Eurofins X O-Xylen < GC/FID Eurofins X MP-Xylen < GC/FID Eurofins X PAH-forbindelser: Naphthalen MK2004-GC/MS Eurofins X Acenaphthylen MK2004-GC/MS Eurofins X Acenaphten MK2004-GC/MS Eurofins X Fluoren MK2004-GC/MS Eurofins X Phenanthren MK2004-GC/MS Eurofins X Anthracen MK2004-GC/MS Eurofins X Fluoranthen MK2004-GC/MS Eurofins X Pyren MK2004-GC/MS Eurofins X Benz(a)anthracen MK2004-GC/MS Eurofins X Chrysen/Triphenylen MK2004-GC/MS Eurofins X Benz(b+j+k)fluoranthen MK2004-GC/MS Eurofins X Benzo(a)pyren MK2004-GC/MS Eurofins X Indeno(,2,3-cd)pyren MK2004-GC/MS Eurofins X Dibenz(a, h)anthracen MK2004-GC/MS Eurofins X Benzo(g, h, i)perylen MK2004-GC/MS Eurofins X Sum PAH-forbindelser 9.6 Eurofins X Polyklorerede biphenyler: 0 PCB nr. 28 < MK2004-GC/MS Eurofins X PCB nr. 52 < MK2004-GC/MS Eurofins X PCB nr. 0 < MK2004-GC/MS Eurofins X PCB nr. 8 < MK2004-GC/MS Eurofins X PCB nr. 38 < MK2004-GC/MS Eurofins X PCB nr. 53 < MK2004-GC/MS Eurofins X PCB nr. 80 < MK2004-GC/MS Eurofins X TOC EN 337, Method B Pirkanmaa X KMC 72 årsrapport 203

77 Faststofindhold DHI-sag: Lysimeterforsøg ved KMC Godk. af: OH Sagsnr.: Dato: 08/07/2008 Prøve modtaget: 2/06/2007 Materiale: Prøve-ID: LRJ-nr.: Forurenet jord Indbygget klasse 4-jord fra KMC R Oplukningsmetode B: 50% HF (:-fortyndet koncentreret flussyre) Oplukningsmetode B8: 50% HNO3 + 45% HF + 5% HClO4 Oplukningsmetode C: DS 259 (partiel oplukning med 7M HNO3 v. ato) - tørret ved 50 grader C Oplukningsmetode D: Fosforsyre i overensstemmelse med EN 337 Parameter Enhed Oplukning Analyseresultat Analysemetode Type Analyselab Akk. Si mg/kg TS B8 Total ECN Fe mg/kg TS 2000 B8 Total ECN Ti mg/kg TS 943 B8 Total ECN Ca mg/kg TS B8 Total ECN Mg mg/kg TS 4200 B8 Total ECN Na mg/kg TS 7700 B8 Total ECN K mg/kg TS 5900 B8 Total ECN Al mg/kg TS B8 Total ECN As mg/kg TS 5 B8 Total ECN Ba mg/kg TS 497 B8 Total ECN B mg/kg TS 33 B8 Total ECN Br - Cd mg/kg TS 3. B8 Total ECN Cl - Co mg/kg TS 27 B8 Total ECN Cr mg/kg TS 5 B8 Total ECN Cu mg/kg TS 79 B8 Total ECN Hg mg/kg TS - Mn mg/kg TS 370 B8 Total ECN Mo mg/kg TS 4.2 B8 Total ECN Ni mg/kg TS 28 B8 Total ECN P mg/kg TS 707 B8 Total ECN Pb mg/kg TS 273 B8 Total ECN S mg/kg TS 639 B8 Total ECN Sb mg/kg TS 8.2 B8 Total ECN Se mg/kg TS 2.7 B8 Total ECN Sn 42 B8 Total ECN Sr mg/kg TS 72 B8 Total ECN V mg/kg TS 44 B8 Total ECN Zn mg/kg TS 698 B8 Total ECN TOC mg/kg TS 8000 EN 337-B B8 Total FINAS X As mg/kg TS 6.9 ICP-SFMS C Analytica X Cd mg/kg TS 2.9 ICP-SFMS C Analytica X Cr mg/kg TS 22 ICP-SFMS C Analytica X Cu mg/kg TS 37 ICP-AES C Analytica X Hg mg/kg TS - C Analytica X Ni mg/kg TS 6 ICP-SFMS C Analytica X Pb mg/kg TS 26 ICP-AES C Analytica X Sn mg/kg TS - C Analytica X V mg/kg TS - C Analytica X Zn mg/kg TS - C Analytica X KMC 73 årsrapport 203

78 Faststofindhold af organiske stoffer DHI-sag: Sagsnr.: Prøve modtaget: Lysimeterforsøg ved KMC /06/2007 Godk. af: Dato: OH 03/03/2008 Materiale: Prøve-ID: LRJ-nr.: Forurenet jord Indbygget klasse 4-jord fra KMC R Kulbrinter og BTEX'er bestemt efter ekstraktion med pentan Sum PAH-forbindelser = 6 EPA-forbindelser Akk. = Akkrediteret bestemmelse Parameter Analyse-resultat (mg/kg TS) RSD (%) DL (mg/kg) Analysemetode Analyselab Akk. Kulbrinter: Benzen - C0 < GC/FID Eurofins X C0- C GC/FID Eurofins X C25 - C GC/FID Eurofins X Sum Benzen - C35 72 Eurofins X BTEX-forbindelser: 0 Benzen < GC/FID Eurofins X Toluen < GC/FID Eurofins X Ethylbenzen < GC/FID Eurofins X O-Xylen < GC/FID Eurofins X MP-Xylen < GC/FID Eurofins X PAH-forbindelser: Naphthalen MK2004-GC/MS Eurofins X Acenaphthylen MK2004-GC/MS Eurofins X Acenaphten MK2004-GC/MS Eurofins X Fluoren MK2004-GC/MS Eurofins X Phenanthren MK2004-GC/MS Eurofins X Anthracen MK2004-GC/MS Eurofins X Fluoranthen MK2004-GC/MS Eurofins X Pyren MK2004-GC/MS Eurofins X Benz(a)anthracen MK2004-GC/MS Eurofins X Chrysen/Triphenylen MK2004-GC/MS Eurofins X Benz(b+j+k)fluoranthen MK2004-GC/MS Eurofins X Benzo(a)pyren MK2004-GC/MS Eurofins X Indeno(,2,3-cd)pyren MK2004-GC/MS Eurofins X Dibenz(a, h)anthracen MK2004-GC/MS Eurofins X Benzo(g, h, i)perylen MK2004-GC/MS Eurofins X Sum PAH-forbindelser 7.0 Eurofins X Polyklorerede biphenyler: PCB nr. 28 < MK2004-GC/MS Eurofins X PCB nr. 52 < MK2004-GC/MS Eurofins X PCB nr. 0 < MK2004-GC/MS Eurofins X PCB nr. 8 < MK2004-GC/MS Eurofins X PCB nr. 38 < MK2004-GC/MS Eurofins X PCB nr. 53 < MK2004-GC/MS Eurofins X PCB nr. 80 < MK2004-GC/MS Eurofins X TOC 8000 EN 337, Method B Finas X KMC 74 årsrapport 203

79 KMC 75 årsrapport 203

80 KMC 76 årsrapport 203

81 KMC 77 årsrapport 203

82 KMC 78 årsrapport 203

Stofudvaskning fra forurenet jord Laboratorietests og lysimeterforsøg. Ole Hjelmar DHI, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm oh@dhigroup.

Stofudvaskning fra forurenet jord Laboratorietests og lysimeterforsøg. Ole Hjelmar DHI, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm oh@dhigroup. Stofudvaskning fra forurenet jord Laboratorietests og lysimeterforsøg Ole Hjelmar DHI, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm oh@dhigroup.com Risikovurdering i relation til forurening af jord, grundvand og overfladevand

Læs mere

Hvor ren er den rene beton egentlig?

Hvor ren er den rene beton egentlig? Hvor ren er den rene beton egentlig? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 5..6 Kortlægning af forurenede stoffer i bygge- og anlægsaffald Udført for Miljøstyrelsen af DEMEX

Læs mere

Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord

Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord Anke Oberender DHI Afdeling By & Industri Møde i ATV Jord og Grundvand om projekter med forurenet jord Mødenummer 95 Onsdag den 8. maj 2013 Agenda Kategorisering

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Banegravsdepotet i Grindsted. Undersøgelse af udvaskningen af tungmetaller og sporelementer fra jord udtaget fra banegravsdepotet i Grindsted

Banegravsdepotet i Grindsted. Undersøgelse af udvaskningen af tungmetaller og sporelementer fra jord udtaget fra banegravsdepotet i Grindsted Banegravsdepotet i Grindsted Undersøgelse af udvaskningen af tungmetaller og sporelementer fra jord udtaget fra banegravsdepotet i Grindsted Region Syddanmark Rapport, vrs. 2.0 September 2011 Approved

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

UDVASKNING FRA FORURENET JORD

UDVASKNING FRA FORURENET JORD UDVASKNING FRA FORURENET JORD Jette Bjerre Hansen, Ole Hjelmar, Anke Oberender, Jesper Holm og Erik Aagaard Hansen DHI Agern Allé 5 2970 Hørsholm ATV MØDE Udvaskning fra forurenet jord Radisson SAS, H.C.

Læs mere

AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD

AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD Cand.scient. René Møller Rosendal RenoSam ATV JORD OG GRUNDVAND UDVASKNING FRA FORURENET JORD RADISSON SAS, H.C. ANDERSEN

Læs mere

Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 ANALYSE...

Læs mere

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen NOTAT Projekt Taastrup Torv Kunde Casa Entreprise A/S Notat nr. Dato 2012-09-04 Til Høje-Taastrup Kommune Fra Rambøll Kopi til Jørgen Nielsen 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen Der er den 6. august

Læs mere

UDKAST af 08.11.2010. Bekendtgørelsens område m.v.

UDKAST af 08.11.2010. Bekendtgørelsens område m.v. UDKAST af 08.11.2010 Bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om genanvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald I medfør af 7, stk. 1, 7 a,

Læs mere

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Foredrag på VTU-fondens seminar den 11. juni 2013 ved civilingeniør Flemming Dahl, COWI A/S Karlstrup Kalkgrav 1 Projektsamarbejde om nikkelrensning

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald 1

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald 1 Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 3 og 8, 7 a, stk. 1, 16, 19, stk. 5, 27, stk. 3, 44, stk. 1, 46 a, stk. 2, 67, 80, stk.

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

De udtagne prøver består af slaggeholdig jord, og ikke som ved den tidligere udvaskningstest (udtaget 6. august 2012) udelukkende af slagger.

De udtagne prøver består af slaggeholdig jord, og ikke som ved den tidligere udvaskningstest (udtaget 6. august 2012) udelukkende af slagger. NOTAT Projekt Taastrup Torv Kunde Casa Entreprise A/S Notat nr. Dato 2012-09-21 Til Høje-Taastrup Kommune Fra Rambøll Kopi til Jørgen Nielsen 1. Supplerende udvaskningstests på slagger fra skrænten/dæmningen

Læs mere

Fremtidens flyveaske - fra samfyring af kul og biomasse/affald

Fremtidens flyveaske - fra samfyring af kul og biomasse/affald Fremtidens flyveaske - fra samfyring af kul og biomasse/affald VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Hvorfor samfyring? Hvad er samfyringsaske og hvilke asker er testet? Kan man anvende samfyringsaske på

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald I medfør af 7, stk. 1, nr. 3 og 8, 7 a, stk. 1, 16, 19,

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

På baggrund af ansøgningen, meddeler Jord og Affald tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 19, stk. 1 på følgende vilkår:

På baggrund af ansøgningen, meddeler Jord og Affald tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 19, stk. 1 på følgende vilkår: Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Att.: Eva Zib 12-10-2015 Sagsnr. 2015-0208942 Dokumentnr. 2015-0208942-1 Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 til mellemlagring og efterfølgende genanvendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og Kapitel 1 Bekendtgørelsens område m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 1662 af 21/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-12-2010 Miljøministeriet Kapitel 2 Anvendelse af restprodukter og jord

Læs mere

DAKOFA-møde om bygge- og anlægsaffald Kvalitet i genbrug og genanvendelse 26. april 2016, BING, Vesterbrogade 149, 1620 København V

DAKOFA-møde om bygge- og anlægsaffald Kvalitet i genbrug og genanvendelse 26. april 2016, BING, Vesterbrogade 149, 1620 København V DAKOFA-møde om bygge- og anlægsaffald Kvalitet i genbrug og genanvendelse 26. april 2016, BING, Vesterbrogade 149, 1620 København V Forurenende stoffer i knust beton (og tegl) - hvad betyder det for genanvendelsen?

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

Kvalitet af regnafstrømning

Kvalitet af regnafstrømning Kvalitet af regnafstrømning Karin Cederkvist Vandtestcenter November 2014 Lokal afledning af regnafstrømning - Forbedre vandbalancen - Skabe attraktive bymiljøer Sikre at vandets kvalitet er i orden Sted

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-4 SCREENING AF SEDIMENTET I TANGE SØ NEDSTRØMS INDLØBET AF GUDENÅEN FOR INDHOLD AF TUNGMETALLER OG MILJØ- FREMMEDE STOFFER. Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max. Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: - 14.03.2013 AR-13-CA-00053773-01 EUDKVE-00053773 05377301 Enhed Kravværdier Prøve ID: 001999-30 Min. Max. Prøvens farve Farveløs

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune.

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Baggrund. Lovgivning Lov om forurenet jord af 04/12 2009 (Jordforureningsloven) 52 fastsætter at: Tilførsel af

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: cc: Fra: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium Irene Edelgaard, Miljøstyrelsen Ulla Lund Dato: 21. september

Læs mere

BILAG 3. Restkapacitet. Opstartet/ Forventes opstartet. Nuværende /fremtidig aktivitet. Areal m 2. Volumen m 3. pr. ultimo 2009.

BILAG 3. Restkapacitet. Opstartet/ Forventes opstartet. Nuværende /fremtidig aktivitet. Areal m 2. Volumen m 3. pr. ultimo 2009. 1 BILAG 3 Etape 1 C 2 A 2 B 2 C 3 A 3 B 4 A 4 B 5 A 5 B 5 K 6 A 6 B SD Status i drift / i drift etableret etableret etableret i drift. Skal ombygges Etableres - ej i drift i drift Nuværende /fremtidig

Læs mere

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l RISIKOVURDERING Til vurering af om tungmetaller og PAHér kan ugøre en risiko for grunvanet er er i et følgene gennemført beregninger af inholet af stoffer, er teoretisk kan uvaskes af klasse 2 og 3 jor

Læs mere

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc.

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 19. januar 2017 Fokus på miljøfremmede stoffer Nationale handlingsplaner

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald 1) BEK nr 1672 af 15/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7549-00048 Senere ændringer

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 24. oktober 2012 QA: Emne: Stine Kjær Ottsen Opdatering

Læs mere

Kortlægning af forurenende stoffer i bygge- og anlægsaffald. Niels Strufe, Niels Trap & Erik K. Lauritzen Golder Associates AB

Kortlægning af forurenende stoffer i bygge- og anlægsaffald. Niels Strufe, Niels Trap & Erik K. Lauritzen Golder Associates AB Kortlægning af forurenende stoffer i bygge- og anlægsaffald Niels Strufe, Niels Trap & Erik K. Lauritzen Golder Associates AB Miljøprojekt Nr. 1083 2006 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering MEMO TITEL Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering DATO 19. oktober 2012 TIL COWI, hwj FRA COWI, ndr PROJEKTNR A028003-017 ADRESSE 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Øget kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald fra genbrugspladserne! Hovedrapport! Maj$2014$

Øget kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald fra genbrugspladserne! Hovedrapport! Maj$2014$ ! Øget kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald fra genbrugspladserne! Hovedrapport! Maj$2014$! Øget kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald fra genbrugspladserne René Møller Rosendal

Læs mere

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012 Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Miljøprojekt nr. 1433, 212 Titel: Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Redaktion: Linda

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Notat NIRAS A/S Birkemoseallé 27-29, 1. sal DK-6000 Kolding DONG Energy A/S VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Telefon 7660 2600 Telefax 7630 0130 E-mail

Læs mere

Økotoksikologiske effekter af kemiske stoffer i regnbetingede udledninger

Økotoksikologiske effekter af kemiske stoffer i regnbetingede udledninger Økotoksikologiske effekter af kemiske stoffer i regnbetingede udledninger Anne Munch Christensen (Civilingeniør) Anders Baun (Lektor, ph.d.) Program Introduktion Formål Undersøgelsesprogram Undersøgelsesrecipient

Læs mere

Bilag 1 Grænseværdier - jordklasser

Bilag 1 Grænseværdier - jordklasser Bilag 1 Grænseværdier - jordklasser Klasse 0 Klasse ½ Klasse 1 Klasse 1½ Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 tørstof tørstof tørstof tørstof eluat Tørstof eluat tørstof eluat tørstof

Læs mere

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb Håndtering af sediment og afvanding Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Håndtering af sediment Generelt -sediment typer (organisk/uorganisk) Afvanding af sediment

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

Vand på golfbaner - Vandkvalitet

Vand på golfbaner - Vandkvalitet Vand på golfbaner - Vandkvalitet Simon Toft Ingvertsen Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Indhold Forureningsprofilen af regnvand fra tage og veje Lidt om krav til jordkvalitet og vandingsvand

Læs mere

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5. Rekvirent: Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Mandrup Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.2015 Mandrup Tlf.: 86 60 15 88 Randersvej 12 www.jensmandrup.dk

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Sags nr. 81346 Dokument nr. 1815136 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4.

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg NOTAT Projekt Risikovurdering af lettere forurenet jord - støjvold III i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Notat nr. Miljø-01 Dato 2014-11-25 Til Henrik Linder, Ballerup Kommune Fra Lisbeth Hanefeld

Læs mere

Fuldskalarensning af vejvand. Vand i byer Teknologisk Thomas Hauerberg Larsen

Fuldskalarensning af vejvand. Vand i byer Teknologisk Thomas Hauerberg Larsen Fuldskalarensning af vejvand Vand i byer Teknologisk 03-11- Thomas Hauerberg Larsen Agenda Kort gennemgang af projekter og analyseprogram Meget lidt teori Gennemgang resultater (fokus på Ved Renden) Konklusioner

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.9 dato den 18/4-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til bilag

Læs mere

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 03-03-2014 14/2175 KS: AANN BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til BHC Miljø ApS, Foldager 5, matrikel nr. 12d Vollerup, Ulkebøl,

Læs mere

Kommunekemi a/s Lindholmvej Nyborg. Sendt til

Kommunekemi a/s Lindholmvej Nyborg. Sendt til Kommunekemi a/s Lindholmvej 3 5800 Nyborg Sendt til kk@kommunekemi.dk Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00139 Ref. evalu/jemma Den 9. november 2009 Afgørelse for Kommumekemis deponi ved Klintholm

Læs mere

DAKOFA NETVÆRK for Bygge- og Anlægsaffald Netværksmøde d. 28-5- 2015 samt kommentarer fra høringsmøde d. 16. Juni 2015 i MST

DAKOFA NETVÆRK for Bygge- og Anlægsaffald Netværksmøde d. 28-5- 2015 samt kommentarer fra høringsmøde d. 16. Juni 2015 i MST Høringsudkast til ændring af bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret uforurenet bygge- og anlægsaffald, nr. 1662:2010 Henvisning

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelse for metaliseringsvirksomheder.

Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelse for metaliseringsvirksomheder. Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelse for metaliseringsvirksomheder. For at se detaljer om et stof klik på navnet. For at kommer tilbage til oversigten, klik på Tilbage

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Jorden stammer fra diverse kommunale vejprojekter udført i Svendborg Kommune.

NOTAT. 1. Indledning. Jorden stammer fra diverse kommunale vejprojekter udført i Svendborg Kommune. NOTAT Projekt Risikovurdering, jorddepot ved motorvejsafkørsel Svendborg Nord Kunde Svendborg Kommune, Anlæg og ejendomme Til Fra Kim Jensen, Svendborg Kommune Søren Nielsen, Rambøll 1. Indledning Svendborg

Læs mere

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN Akademiingeniør Claus Vestergaard, GEO Akademiingeniør Susanne Boiesen Petersen Miljøkontrollen København ATV MØDE DIFFUS JORDFORURENING SCHÆFFERGÅRDEN 4. juni

Læs mere

Danmarks første centrale sekundavandsanlæg Mariann Brun, Aarhus Vand

Danmarks første centrale sekundavandsanlæg Mariann Brun, Aarhus Vand . Danmarks første centrale sekundavandsanlæg Mariann Brun, Aarhus Vand 1 Her ligger Nye 10.000 Boliger 20.000 Indbyggere 150 ha Hvorfor går Aarhus Vand ind i det? Sikkerhed: Undgå 10.000 private regnvandsanlæg

Læs mere

Bilag 2 Teknisk notat

Bilag 2 Teknisk notat Bilag 2 Teknisk notat Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T 72 207 207 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Rærup Havbundssedimentdepot Konsekvensvurdering ved tilførsel af sediment fra Esbjerg Havn 7. januar 2016

Læs mere

Miljømæssige aspekter ved deponering af jord Usikkerheder ved valg af prøvetagningsstrategier og analyseparametre

Miljømæssige aspekter ved deponering af jord Usikkerheder ved valg af prøvetagningsstrategier og analyseparametre Miljømæssige aspekter ved deponering af jord Usikkerheder ved valg af prøvetagningsstrategier og analyseparametre Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS ATV Projekter med forurenet jord 8. maj 2013 Miljømæssige

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

17.marts 2010. 2 Forslag til kommuneplantillæg for Hvidovre med tilhørende miljørapport og VVM-redegørelse blev sendt i høring 20.

17.marts 2010. 2 Forslag til kommuneplantillæg for Hvidovre med tilhørende miljørapport og VVM-redegørelse blev sendt i høring 20. 13. juli 2010 Greenpeace kommentar til Supplerende beregninger af tungmetalpåvirkning af Køge Bugt i forbindelse med VVMproces for brændselsomlægning på Avedøreværket Niras har den 23. juni 2010 til DONG

Læs mere

Forurenet jord. hvad, hvorfor og hvordan. JSTR/E2012 - BK Horsens Rev.A 1

Forurenet jord. hvad, hvorfor og hvordan. JSTR/E2012 - BK Horsens Rev.A 1 hvad, hvorfor og hvordan JSTR/E2012 - BK Horsens Rev.A 1 Forurenings typer: Tungmetaller. Kulbrinter. Chloredeforbindelser Gifte(pesticider). Mekanisk(byggeaffald mv.) JSTR/E2012 - BK Horsens Rev.A 2 Gældende

Læs mere

Bilag 1 Grundvandsanalyser og grænseværdier

Bilag 1 Grundvandsanalyser og grænseværdier Bilag 1 Grundvandsanalyser og grænseværdier I miljøgodkendelsen for Faxe Miljøanlæg er der fastsat alarmgrænser for tre parametre: klorid, COD og AOX. Grænseværdierne for de tre parametre varierer fra

Læs mere

Sedimentanalyser fra 70 regnvandsbassiner fokus på miljøfremmede stoffer

Sedimentanalyser fra 70 regnvandsbassiner fokus på miljøfremmede stoffer Sedimentanalyser fra 70 regnvandsbassiner fokus på miljøfremmede stoffer Marianne Grauert, Michael Larsen & Mikkel Mollerup Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, Guldalderen 12, 2640 Hedehusene, Denmark

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc:

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc: Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 26. april 2017 QA:

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

Forsøg med Sorbicell på Østerbro Brandstation

Forsøg med Sorbicell på Østerbro Brandstation Forsøg med Sorbicell på Østerbro Brandstation Intern projekt rapport udarbejdet af Per Bjerager og Marina Bergen Jensen KU-Science, nov. 2014 Introduktion SorbiCell er et porøst engangsmodul til analyse

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Odense Projektudviklingsselskab A/S Fynsvej 9 5500 Middelfart Erhverv og Bæredygtighed Landbrug og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav for skaldyrvande 1)

Bekendtgørelse om kvalitetskrav for skaldyrvande 1) BEK nr 840 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Regulativ om jord Glostrup Kommune. Regulativ om jord. Glostrup Kommune

Regulativ om jord Glostrup Kommune. Regulativ om jord. Glostrup Kommune Regulativ om jord Glostrup Kommune Center for Miljø og Teknik Marts 2012 Indholdsfortegnelse Generel del 3 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 4 4 Anvendelsesområde 4 5 Gebyr 4 6 Klage m.v. 4 7 Overtrædelse

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast

Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast Forlev Miljøanlæg AffaldPlus Dato: 09-04-2014 1. Indledning...4 2. Affaldsdata...6 2.1. Indvejede affaldsmængder fordelt på affaldsklasser...6 2.2. Resultater

Læs mere

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE 123032/12 Udtaget: 12122012 9.30 Modtaget: 12122012 Påbegyndt: 12122012 Rynkebjerggårds Forsyningsnet, Ældrecentret, Bispegårdsvej 1,, Lejre Køkken RESULTATER FOR PRØVE 123032/12 Parameter Grænseværdi

Læs mere

SKÆRBÆKVÆRKET, UDLEDNING AF KONDENSAT TIL RECIPIENT INDHOLD. 1 Indledning og formål. 1 Indledning og formål 1

SKÆRBÆKVÆRKET, UDLEDNING AF KONDENSAT TIL RECIPIENT INDHOLD. 1 Indledning og formål. 1 Indledning og formål 1 DONG ENERGY SKÆRBÆKVÆRKET, UDLEDNING AF KONDENSAT TIL RECIPIENT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BIDRAG TIL VVM FOR SKÆRBÆKVÆRKET,

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december 2013 Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav Krav vedrørende plast Parameter 1) Analysemetode Testkrav Bemærkninger

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system

Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Dansk Affaldsforening, Affaldsdage 11.11.2016 Funktionsleder Niels Bukholt Stort fokus på bygge- og anlægssektoren Ellen McArthur fundation 0,8-1,1 mia. kr.

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE Eksempler på jordflytninger i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. FORMÅL. 2 2. LOVGRUNDLAG 3 3. GYLDIGHEDS- OG ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater Steffen B. Rasmussen

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 0. Eksisterende forhold

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 0. Eksisterende forhold Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Bilag 0 Eksisterende forhold Indholdsfortegnelse 1 Eksisterende forhold... 3 1.1 Beskrivelser af det eksisterende

Læs mere

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ.

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. 11. september 2014 Notat: Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. På baggrund af dialog med Miljøstyrelsen og specialadvokat Jacob Brandt fra Bech Bruun kan vi nu

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4

OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 PROJEKTNR. A031981 DOKUMENTNR. VERSION 0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Notat. Vedrørende: Renseanlæg Avedøre - testindfyring af CP Kelco industrispildevandsslam Dato: 8. august 2016

Notat. Vedrørende: Renseanlæg Avedøre - testindfyring af CP Kelco industrispildevandsslam Dato: 8. august 2016 BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Notat Vedrørende: Renseanlæg Avedøre - testindfyring af CP Kelco industrispildevandsslam

Læs mere

CASE: UDLEDNING TIL VANDLØB (Harrestrup Å)

CASE: UDLEDNING TIL VANDLØB (Harrestrup Å) CASE: UDLEDNING TIL VANDLØB (Harrestrup Å) VandCamp 2. og 3. december 2013 Morten Ejsing, Center for Miljø, Københavns Kommune Generel lovgivning Miljøbeskyttelsesloven ( 28) Spildevandsbekendtgørelsens

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

Undersøgelser af legepladser Datahåndtering

Undersøgelser af legepladser Datahåndtering Datahåndtering Region Hovedstaden Undersøgelser af legepladser Datahåndtering Udarbejdet af Anne Sivertsen og Helena Hansen, Region Hovedstaden, og Jacqueline Anne Falkenberg, Niras. 2 Indhold 1 2 3 4

Læs mere