Budget Integrationsindsatsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2004-2007. 882 Integrationsindsatsen"

Transkript

1 Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument Budget Integrationsindsatsen Fokusområde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Boligsocialt udvalg Behandlet i udvalget: 13/ Forvaltning: Social- og Sundhedsforvaltningen Behandlet i Økonomiudvalget: 19/ Afdeling: Integrationsafdelingen Vedtaget i Byrådet: 2/

2 Indholdsfortegnelse 1. Status Målsætninger og konkrete initiativer for Budget Bilag 1. Detaljerede budgetopstillinger Bilag 2. Nøgletal

3 1. Status 2003 Siden integrationsloven trådte i kraft i januar 1999 har kommunerne haft ansvaret for integrationen af nyankomne flygtninge og indvandrere. På grund af den eksisterende befolkningssammensætning modtager Høje- Taastrup Kommune dog kun familiesammenførte til borgere bosat i kommunen. Høje-Taastrup Kommune skal heller ikke modtage flygtninge i På grund af ændringer i Udlændingeloven, med virkning fra 1. juli 2002, forventes antallet af familiesammenføringer at være faldende i de kommende år. En opgørelse over antal opholdstilladelser givet i 1. kvartal 2003 til personer, der har søgt om familiesammenføring med borgere bosiddende i Høje-Taastrup Kommune, viser, at der er givet opholdstilladelse til i alt 26 personer i de første 3 kvartaler af 2003, mod 54 personer i de første tre kvartaler af Målsætninger for integrationsindsatsen Der er fortsat fokus på, at flygtninge og indvandrere i Høje-Taastrup Kommune skal være selvhjulpne og indgå i samfundslivet sammen med og i samme omfang, som kommunens øvrige befolkning. Sprogundervisning og aktivering Kommunen samarbejder med Sprogcentret om særlige forløb, der kombinerer sprogundervisning og aktivering. Det vil fremover være Erhvervscentret, der har det daglige samarbejde med Sprogcentret om tilbud om aktivering til Sprogcentrets kursister. Sprogcentrets budget blev, i forbindelse med Byrådets vedtagelse af kommunens budget for 2004, nedskrevet med kr. i forhold til Besparelsen er indarbejdet i budgettet på tilskud til Sprogcentret og er et led i en tilpasning af Sprogcentret til ny lovgivning og til aktuelt aktivitetsniveau. Med hensyn til de udmeldte kursister med lille progression, vil der blive givet et andet tilbud til de, der har ret og pligt hertil, indenfor rammen på aktiveringsområdet. Der arbejdes i den forbindelse med etablering af et vejledningsforløb. Formålet med forløbet er, at deltagerne afklares m.h.p. fremtidig aktivering eller job, samt at der iværksættes tiltag til udslusning af deltagerne i forhold til fremtidsplanerne. Formålet er endvidere mere generelt at opnå større viden om og afprøve nye metoder til aktivering af indvandrere med manglende eller langsom dansksproglig progression. Forløbet iværksættes i et tæt samarbejde mellem Høje-Taastrup Sprogcenter, det boligsociale arbejde i Taastrupgaard og Høje-Taastrup Kommune. Det er endvidere en del af forløbet, at personer, for hvem det måtte være relevant, kan screenes med henblik på kompenserende specialundervisning i Københavns Amts regi. Samarbejdet med kommunens to-sprogskonsulent om det pædagogiske tilsyn med Sprogskolen, som blev påbegyndt i slutningen af 2002, er fortsat i Kommunen har fået bevilget midler fra Integrationsministeriet til etablering af mentor-ordninger på offentlige eller private virksomheder. Midlerne anvendes dels til individuelle forløb, hvor en medarbejder frikøbes til at introducere en nyansat med etnisk minoritetsbaggrund. Dels indgår de som led i projekter, som der i øjeblikket arbejdes med iværksættelsen af. En større del af midlerne er reserveret til Job-Expressens arbejde med at skaffe job til flygtninge og indvandrere bosiddende i Tåstrupgård. Kontakt med lokalmiljøet Kommunens integrationskonsulenter har aktivt været involveret i arbejdet med at bygge bro mellem borgere med anden etnisk baggrund end dansk og foreningslivet i kommunen. Konsulenterne bistår i den forbindelse med rådgivning, fondsansøgninger, konfliktløsning, evalueringer, projektanalyser m.v. I 2002 har mere end 120 børn og unge fra Høje-Taastrup Kommune været tilknyttet aktiviteterne, der bl.a. omfattede hobbyværksted i Gadehavegård, et kriminalitetsdæmpende fodboldprojekt i Tåstrupgård, gymnastik i Charlotteager, 292

4 fodboldskole i B 70 samt et projekt, hvor en kampsportsforening etablerede satellithold i Tåstrupgård og Charlotteager. Økonomi Kommunen modtager tilskud til de udlændinge, der er omfattet af integrationsloven og er bosat i kommunen. De første 3 år efter at udlændingene har fået opholdstilladelse er de omfattet af introduktionsperioden. I introduktionsperioden får kommunen følgende former for statsrefusion Grundtilskud Programtilskud Ydelsesrefusion (kun til dem som får udbetalt introduktionsydelse) Tilskud til undervisning i dansk gives til kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende De følgende 3 år efter introduktionsperioden trappes grundtilskuddet ned, og det er den eneste form for statsrefusion kommunen modtager. Fra og med 1. januar 2004 sker der ændringer i finansieringen af integrationsområdet: Grundtilskuddet nedsættes med 300 kr./person/måned Programtilskuddet gradueres 2. og 3. år Aftrapningstilskuddet (4.-6. år) bortfalder, dog med overgangsordning i 2004, hvor staten yder et tilskud på kr./måned for hver udlænding, der har afsluttet introduktionsperioden inden 1/ Der indføres resultattilskud, der afløser aftrapningstilskuddene. Der er tale om to typer af resultattilskud: 1) Tilskud på kr. for hver udlænding, som har været i ordinær ustøttet beskæftigelse i min. 6 måneder indenfor den 3-årige introduktionsperiode og 2) Tilskud på kr. for hver udlænding, der er omfattet af introduktionsprogrammet og består danskprøven på det niveau, som er målet i den individuelle kontrakt. Der indføres programtilskud til finansiering af virksomhedsbaserede tilbud til familiesammenførte, der forsørges af ægtefællen. Der indføres særskilt tilskud til mentorfunktion 293

5 2. Målsætninger og konkrete initiativer for Integrationspolitik Byrådet vedtog i februar 1999 kommunens overordnede integrationspolitik. Den overordnede målsætning for Høje-Taastrup Kommunes integrationsindsats er, at alle flygtninge og indvandrere taler og forstår dansk er selvhjulpne og selvforsørgende og indgår i samfundslivet på lige fod med den øvrige befolkning Integrationspolitikken skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige vedtagne mål, herunder arbejdsmarkedspolitikken. Administrative målsætninger Indenfor rammen af den overordnede integrationspolitik er der i 2003 især sat fokus på iværksættelse af nye tiltag i forhold til gruppen af selvforsørgere, herunder deres deltagelse i danskundervisningen; udvikling af samarbejdet med Sprogskolen om metoder til hurtigst mulig udslusning på arbejdsmarkedet; samt tiltag der kan motivere flere børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund til at deltage i idrætslivet. Endelig er der etableret et beredskab i forhold til unge, der er i risiko for indgåelse af tvangsægteskaber. Initiativer I sidste halvdel af 2002 og i løbet af 2003 er der vedtaget en række forslag til ændring af udlændingeloven, lovgivningen vedrørende danskundervisning og integrationsloven. Ændringerne i udlændingeloven forventes, som tidligere nævnt, at få væsentlig betydning for antal indrejste til kommunen. Det vil betyde et fald i indtægterne på grundtilskuddet. Modsat må der også forventes færre udgifter til introduktionsydelse, idet hovedparten af de indrejste vil være forsørget af deres familie, samt, på sigt, ligeledes færre udgifter til danskundervisning. 1. januar 2003 er en række ændringer i danskundervisningsloven trådt i kraft. Ændringerne giver blandt andet mulighed for, at andre end sprogcentre kan tilbyde danskundervisning i henhold til loven, og der gives mulighed for større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af undervisningen, således at den kan tilpasses den enkelte, virksomhedernes eller uddannelsesinstitutionernes behov. Ændringerne har ikke betydning for finansieringen af danskundervisningen. Pr. 1. januar 2004 træder en helt ny danskuddannelseslov i kraft. Loven vil betyde indførelsen af en ny treårig modulopdelt danskuddannelse og indførelse af en taksameterbaseret finansieringsmodel. Forslaget kan på sigt betyde øgede udgifter til kommunen, i det omfang kursister ikke kan gennemføre uddannelsen på tre år på grund af længere tids fravær f.eks. i forbindelse med barsel, sygdom m.v., samt i det omfang kommunalbestyrelsen beslutter at andre, der ikke har gennemført uddannelsen på tre år, skal have mulighed for at fortsætte undervisningen. Endelig træder en række ændringer af integrationsloven i kraft pr. 1. januar Det betyder ændringer i finansieringen af integrationsindsatsen, idet grundtilskuddet reduceres, aftrapningstilskuddet i de tre første år efter introduktionsperiodens ophør bortfalder, programtilskuddet gradueres i forhold til hvilke typer af tilbud (om aktivering m.v.) som gives, og der indføres resultattilskud i forbindelse med, at udlændinge består danskprøven eller opnår ordinær beskæftigelse indenfor den 3-årige introduktionsperiode. De økonomiske konsekvenser af lovændringerne vil for kommunen afhænge af, i hvilket omfang de opnåede resultattilskud kan opveje bortfaldet af aftrapningstilskuddet og reduktionen i grundtilskuddet. 294

6 Sprogundervisning Samarbejdet med Høje-Taastrup Sprogcenter har i efteråret 2003 og vil fortsat i 2004 bære præg af samarbejdet om iværksættelsen af den ny danskuddannelseslov. Der samarbejdes desuden løbende om udvikling af nye projekter, f.eks. arbejdsmarkedsrettede forløb eller forløb målrettet kursister med særlige behov. I 2003 har Høje-Taastrup Kommune ansøgt Integrationsministeriet om midler til et coach-projekt for familiesammenførte (selvforsørgede) flygtninge- og indvandrerkvinder. Projektet er forankret på Sprogcentret og tager udgangspunkt i deres kursister. Det løber af stablen i perioden august 2003 sommeren Virksomhedskontakt Erhvervscentret vil fremover have ansvar for det daglige samarbejde med Sprogcentret om tilbud om aktivering til deres kursister. Samarbejde med lokale indvandrerforeninger I år 2000 påbegyndtes en målrettet indsats, der skulle fremme etniske minoriteters deltagelse i det lokale foreningsliv og i samfundslivet generelt. Hensigten er at bryde den stigende isolation blandt kommunens borgere med etnisk minoritetsbaggrund og sikre en fælles deltagelse i, og ansvar for, lokalsamfundet. Der blev taget udgangspunkt i det eksisterende foreningsliv, hvor trænere og ledere, i samspil med og med støtte fra kommunen, har fået redskaberne til at bygge bro til borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Til at støtte op omkring indsatsen i foreningslivet har Byrådet også i 2003 afsat en pulje på kr., som foreningerne kan søge til særlige integrationsinitiativer. Der vil fortsat være fokus på forældre- / familiesamarbejdet samt projekternes bæredygtighed, således at resultaterne ikke udvandes efter tilskudsperiodens udløb. Beredskab i forhold til ofre for tvangsægteskab Kommunen har fået bevilget midler fra Integrationsministeriet til udviklingen af et beredskab i forhold til ofre for tvangsægteskab. En tværfaglig gruppe af medarbejdere vil udgøre beredskabet, som dels skal iværksætte en præventiv indsats i forhold til tvangsægteskaber, dels skal bistå kommunens sagsbehandlere i sager om tvangsægteskaber og andre generationskonflikter i minoritetsfamilier. Som led i projektet gennemgår medarbejderne et uddannelsesforløb i konfliktløsning og mægling, samt blive undervist i de kulturelle aspekter af problemstillingerne. Integrationsrådet Formålet med Integrationsrådet er at medvirke til, at byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling. Rådet kan afgive vejledende udtalelser om kommunens integrationsindsats. Integrationsrådets valgperiode følger byrådsperioden. Der blev derfor afholdt valg til rådet i februar Integrationsrådet afholdt supplementsvalg i juni 2003, idet et medlem var trådt ud, og der ikke længere var suppleanter, som kunne indtræde. Integrationsrådet har afholdt en række temamøder og har blandt andet på denne baggrund udarbejdet et målsætningspapir, som beskriver Integrationsrådets arbejde, overordnede mål, arbejdsform og fokusområder. Målsætningspapiret vil danne udgangspunkt for Integrationsrådets arbejde i de kommende år. Integrationsrådet har desuden i september 2003 afholdt netværksmøde for alle integrationsråd i Storkøbenhavn. Integrationsrådet har sin egen internetportal med hjemmeside-adressen: Formålet med portalen er dels at give mulighed for elektronisk stemmeafgivning i forbindelse med valg, dels, via hjemmesiden, at skabe en bedre dialog med borgerne om kommunens integrationsindsats. Integrationsrådet vil i 2003 arbejde for at udvikle den aktive brug af hjemmesiden. 295

7 3. Budget Integrationsindsatsen R 2002 B 2003 B 2004 BO 2005 BO Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Arbejdsformidling Beskæftigelsesordninger Øvrige sociale formål Anden gæld Kontanthjælp vedr. visse gr. af flygtn Repatriering Hovedtotal Normeringerne er: R 2002 B 2003 B 2004 BO 2005 BO 2006 BO Introduktionsprogram m.v. 2,00 2, Arbejdsformidling 1,00 1,00 Hovedtotal 3,00 3,00 Budgettet dækker udgifter og indtægter vedrørende kommunens integrationsindsats, som er danskundervisning, kursus i samfundsforståelse, introduktionsydelse, aktiviteter for indvandrere og flygtninge samt program- og aktivitetstilskud. Arbejdsformidling dækker løn til 1 jobkonsulent på integrationskontoret. Beskæftigelsesordninger dækker udgifter og indtægter til danskundervisning for kontanthjælpsmodtagere. Øvrige sociale formål dækker pulje til frivilligt integrationsarbejde. 296

8 Bilag 1. Detaljerede budgetopstillinger 882 Integrationsindsatsen Introduktionsprogram m.v. R 2002 B 2003 B 2004 BO Integrationskonsulenter Sprogundervisning Husleje incl. varme Rengøring El Samfundsforståelse Løsøreforsikring Andre udgifter i f.m.introduktionsprogram Driftsudgifter overført fra Driftsudgifter Erik Husfeldtsvej Omstillingspulje Total Indtægt vedr. sprogundervisning AF Finansieringspulje indenfor bev Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet Tilskud for udlændinge, der modtager aktivering under introduktionsprogrammet 93 Tilskud for udlændinge, der modtager kursus i samfundsforståelse og danskundervisning 94 Tilskud for udlændinge, der modtager særskilt tilrettelagt danskundervisning Tilskud efter udløb introduktionsperiode 4.år Tilskud efter udløb introduktionsperiode 5.år Tilskud efter udløb introduktionsperiode 6.år Tilskud til undervisning i dansk for øvrige kursister Grundtilskud for udlændinge Berigtigelser Total Hovedtotal På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet af integrationsloven. På funktionen registreres ligeledes udgifter til danskundervisning for personer omfattet af lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl., samt udgifter til rengøring af Hytten m.v. På funktionen registreres endvidere de tilskud, der ydes efter udløb af introduktionsprogrammet. 297

9 54661 Introduktionsydelse Introduktionsydelse til udlændinge m/ophold før 1/7-02 Tilbagebetalingspligtig ydelse Ikke tilbagebetalingspligtig ydelse Individuel jobtræning Øvrige aktiviteter Introduktionsydelse til udlændinge m/ophold efter 1/7-02 R 2002 B 2003 B 2004 BO 2005 BO Total Tilbagebetalinger % refusion % refusion Total Hovedtotal På funktion 561 registreres udgifter og indtægter vedrørende introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af integrationsloven Beskæftigelsesordninger R 2002 B 2003 B 2004 BO jobkonsulent Total 597 Arbejdsformidling Udgifter vedr. undervisning i dansk som andetsprog Statstilskud Total 598 Beskæftigelsesordninger Hovedtotal På funktion 597 registreres løn til jobkonsulenten, som hører under integrationsområdet. På funktion 598 registreres udgifter og indtægter vedrørende undervisning i dansk for aktiverede kontanthjælpsmodtagere Øvrige sociale formål R 2002 B 2003 B 2004 BO Øvrige sociale formål udgifter Indtægter Total På funktion 599 registreres udgifter og indtægter vedrørende understøttelse af det frivillige integrationsarbejde med særlig vægt på idrætsarbejdet. 298

10 Bilag 2. Nøgletal 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Andel flygtninge og indvandrere i % HTK Smnl. Gruppen Kbhvns Amt Hele landet 0,0 Andel flygtninge og indvandrere af samlet befolkn. Andel 0-5 årige flygt.&indv. Andel 6-16 årige flygtn.&indv. Kilde: ECO-nøgletal, tabel 270. Flygtninge og indvandrere Flygtninge og indvandrere udgør 8,5% af Høje-Taastrup Kommunes befolkning. Det er væsentligt over gennemsnittet for både Københavns Amt (5,5%) og Hele landet (3,4%). Andelen af de yngste er ligeledes væsentligt større end i de øvrige grupper. Den store andel af børn og unge indikerer, at antallet og andelen af personer med en udenlandsk baggrund vil være stigende i de kommende år. Der er dels tale om personer, der kommer til landet som familiesammenførte, og dels tale om efterkommere af herboende og tilflyttede (2. generation). Andel flygtninge med under 10,5 års ophold i Høje-Taastrup Kommune (i % af hele befolkningen) 1 0,5 0 HTK Smnl. Gruppen Kbhvns Amt Hele landet Kilde: ECO-nøgletal, tabel 270. Flygtninge og indvandrere Tabellen viser en større andel flygtninge og indvandrere i Høje-Taastrup Kommune i forhold til Københavns Amt, men i forhold til sammenligningsgruppen og hele landet er andelen lidt mindre. 299

11 Den procentvise fordeling af flygtninge med under 10,5 års ophold: Flygtninge og indvandrere i % Varighed HTK Amt DK 10 0 Under 6,5 års ophold 6,5-7,5 års ophold 7,5-8,5 års ophold 8,5-9,5 års ophold 9,5-10,5 års ophold Kilde: ECO-nøgletal, tabel 270. Flygtninge og indvandrere Knap 82,6% af flygtningene har været i landet i mindre end 8½ år. Høje-Taastrup Kommune med 74% ligger under tallene for hele landet men over tallene for amtet med 70,9%. Udenlandske statsborgeres oprindelsesland: Udenlandske statsborgere og asylansøgere pr indbyggere pr. 1. januar 2001 HTK Amt DK 0 Udenlandske statsborgere fra 3. Lande Udenl.stats.fra EU, Norden og Nordamerika Asylansøgere Udenlandske statsb. og asylansøgere i alt Kilde: ECO-nøgletal, tabel 275. Udlændinge Høje-Taastrup Kommune forventer ikke at skulle modtage nogle flygtninge i Dette billede kan dog ændre sig, hvis flygtningesituationen ændrer sig markant. Som det fremgår af ovenstående figur har Høje-Taastrup Kommune over dobbelt så mange udenlandske statsborgere og asylansøgere pr indbyggere end på landsplan. I forhold til amtet drejer det sig om 1/4 flere udlændinge. 300

12 Udlændingenes nationalitet i 2002 Den største gruppe udlændinge i Høje-Taastrup Kommune stammer fra Tyrkiet. Øvrige store grupper udlændinge kommer fra Pakistan, Bosnien/Hercegovina, Irak, Somalia m.fl. 32% af samtlige borgere er under 25 år, 22% i alderen år, 37% i alderen mellem 40 og 66 år og kun 9%, der er 67 år og derover. Flygtninge og indvandrere udgør 12% af alle 0-24 årige, 13% af årige, 6% af årige og 3% af 67 årige og derover. Til grund for budgetlægningen har administrationen erlagt følgende skøn over tilgangen af udlændinge: Nytilkomne efter 1/1-99 (helårspersoner) Nye pr. år (helårsprs.) I alt år Antal 4. år Antal 5. år Antal 6. år I alt Antal undervisning Antal aktiviering Som det fremgår vurderes der, at der efter ændringerne i lovgivningen kommer 40 personer til kommunen hvert år, som er omfattet af Integrationsloven. 301

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune 8-1- 7/0504 (I) 04.05.2004 569739/569752 1 Budget 2005 (-2008) 1. oplæg Sagsfremstilling Med udgangspunkt i den procedure Byrådet vedtog i sag 2-1-3/0304 har administrationen udarbejdet 1. oplæg til budget

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Sagsnr. 2016-900 Doknr. 314430 Dato 07-04-2016 Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 5 1. Ændringer af den kommunale

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Budget 2007-2010. Arbejdsmarkedsudvalgets budget

Budget 2007-2010. Arbejdsmarkedsudvalgets budget Budget 2007-2010 Arbejdsmarkedsudvalgets budget Indeholder Bevilling nr. 1010 Overførsler 1011 Serviceudgifter 1 1010 Overførsler Bevillingens indhold Strukturen på arbejdsmarkedsområdet er ændret væsentligt

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Januar 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Budget 2007-2010. Boligsocialt udvalgs budget

Budget 2007-2010. Boligsocialt udvalgs budget Budget 2007-2010 Boligsocialt udvalgs budget Indeholder Bevilling nr. 881 Boligsociale aktiviteter 882 Integration 1 881 Boligsocial indsats Bevillingens indhold 1.000 kr. B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Drift

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Oktober 2015 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1:

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2009/16143 Dato: 16-12-2009 Sag: Indsatsområder for integration i 2010 Sagsbehandler: Hanne Stausgaard Integrationskonsulent Indhold 1. Kommunens opgaver efter

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Regnskab Boligsocialt udvalgs bevillingsområde:

Regnskab Boligsocialt udvalgs bevillingsområde: Regnskab 2005 Boligsocialt udvalgs bevillingsområde: 881 Boligsociale aktiviteter 882 Integration 94 Bevilling 881 Boligsociale aktiviteter Beløb i 1.000 kr. Byfornyelse og boligforbedring Driftssikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4. maj 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden 1.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 12-07-2015 Høring om: Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 26. september 2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2002-2544-15 Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Regnskab 2006. Boligsocialt udvalgs bevillingsområde:

Regnskab 2006. Boligsocialt udvalgs bevillingsområde: Regnskab 2006 Boligsocialt udvalgs bevillingsområde: 881 Boligsociale aktiviteter 882 Integration 100 Bevilling 881 Boligsociale aktiviteter Beløb i 1.000 kr. Driftssikring af boligbyggeri m.v. Øvrige

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Indhold: Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven Integrationsøkonomi Danskuddannelse Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Status på Vejen Kommunes integrationsindsats.. Indgåelse

Læs mere

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Integrationsprogramg p g Integrationskontrakt Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Mål: sikre

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

I 1999 ankom 13 flygtninge og 79 familiesammenførte til Hvidovre Kommune fra 31 forskellige nationer. I alt 92 personer, hvoraf 10 er under 18 år.

I 1999 ankom 13 flygtninge og 79 familiesammenførte til Hvidovre Kommune fra 31 forskellige nationer. I alt 92 personer, hvoraf 10 er under 18 år. Pkt.nr. 29 Integrationsindsats - aktivering 260578 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen at at at En del af rammen til administration, socialt arbejde og

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Sagsnr. 5-1-9/0803 Budgetdokument nr. 4-07 Budget 2004-2007 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Behandlet i udvalget: 13/8 2003

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Integrationspolitik 2014

Integrationspolitik 2014 Integrationspolitik 2014 Kommunalbestyrelsen den 19. august 2014 1. Indledning Integrationspolitikken beskriver rammen for integrationsindsatsen i Norddjurs Kommune. I Norddjurs Kommune er godt 6 % af

Læs mere

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger Til: Økonomiudvalget Fra: Forvaltningen Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger 13. november 2014 Furesø Kommune modtager 31 flygtninge i 2014. Oprindelig

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb

Læs mere

Sagsnr.: Dok.nr.: Danskundervisningen i Mor/barn ordningen

Sagsnr.: Dok.nr.: Danskundervisningen i Mor/barn ordningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Integrationskontoret NOTAT Dato: 19-03-2007 Sagsnr.: 2007-13425 Dok.nr.: 2007-85075 Danskundervisningen i Mor/barn ordningen Historik 1/1 2000 blev der etableret

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 1. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Integrationspolitik (udkast)

Integrationspolitik (udkast) Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Byrådssekretariat Sagsnr. 71104 Brevid. 2158097 Ref. IPJ Dir. tlf. 4631 8007 ingapj@roskilde.dk 11. august 2015 Integrationspolitik (udkast) Integrationspolitikken tager

Læs mere

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven N O TAT til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet Integrationsloven Krav om 37 timers tilbud for ægtefælleforsørgede INL 17 og 24 c, stk. 5 Hvis ægtefælleforsørgede modtager beskæftigelsesrettede

Læs mere

Bemærkninger til Integrationspolitikken

Bemærkninger til Integrationspolitikken BILAG 1 Bemærkninger til Integrationspolitikken Befolkningssammensætning Andelen af nydanskere mellem 16-66 år udgør 6,4 % af befolkningen i Roskilde Kommune ifølge de seneste nøgletal opgjort i 2009.

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Udkast af 1. september 2006 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Reform

Læs mere

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014 Notat vedr. kommunekvoter for flygtninge Baggrund Udlændingestyrelsen udmelder hvert år landstal for flygtninge. Landstallene er et skøn over det antal flygtninge, som vil få opholdstilladelse i Danmark

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016

Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016 Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016 Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af integrationsloven

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter.

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. 1 Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. At den enkelte udlænding hurtigst muligt opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår,

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration i samfundet BUDGETNOTAT Baggrund Med refusionsreformen

Læs mere

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune Det hele menneske Integrationspolitik Gentofte Kommune Overordnet målsætning Flygtninge og indvandrere, som i henhold til Integrationsloven kommer til Gentofte Kommune, skal integreres i kommunen, så de

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 93. Integrationsråd 3 94. KL s sociale temamøde den 22. - 23. maj 2008 5 Deltager ikke. 5 95. Orientering

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug opfølgning 31. marts tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering, nettoudgifter Forbrug 31-03- Oprindeligt budget Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 20,9 95,6

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge: NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 11. august 2016 Sagsnr. 16/1541 Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. LBK nr 772 af 10/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.90M.541 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1871 af

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven I medfør af 19, stk. 6, 23, stk. 6, og 24 a, stk. 5, i lov om integration

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet

Arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsområdet På s område er næsten alle udgiftsposter indenfor overførsels området. Der er budgetteret med et skøn over forventede antal modtagere af de forskellige ydelser. Produktionsskoler

Læs mere

At flygtninge og indvandrere, på hensynsfuld måde, hurtigst muligt bliver selvforsørgende og opnår et velfungerende familieliv.

At flygtninge og indvandrere, på hensynsfuld måde, hurtigst muligt bliver selvforsørgende og opnår et velfungerende familieliv. Høringssvar fra integrationsrådets formand. Høringsvaret er todelt: den første del angiver integrationsrådets forslag, vedhæftet til sidst er selve forslag integreret i dokumentet. Integrationspolitik,

Læs mere

Notat. Redegørelse til budgetforligspartierne - Udmøntning af budgetforlig for 2011 på integrationsområdet. Bilag 6. Den 29.

Notat. Redegørelse til budgetforligspartierne - Udmøntning af budgetforlig for 2011 på integrationsområdet. Bilag 6. Den 29. Notat Den 29. november 2010 Bilag 6 Redegørelse til budgetforligspartierne - Udmøntning af budgetforlig for 2011 på integrationsområdet. Af budgetforliget for 2011 vedrørende integrationsindsatsen fremgår

Læs mere

Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 12 En ny chance til alle 527257 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen 1. at statstilskuddet kroner 769.972 til gennemgang af sager i perioden

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration

Strategi for modtagelse og integration Strategi for modtagelse og integration - Opfølgningsnotat september 2016 Dette notat er et oplæg til form og indhold i den planlagde kvartalsvise opfølgning på implementeringen af Strategi for modtagelsen

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd

INDSTILLING Til Århus Byråd ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den via Magistraten Tlf. nr.:8940 3110 Jour. nr.: Ref.: amfr Indstilling om bevilling af midler til Mentornetværk ved Kvindemuseet 1.

Læs mere

Vedtægter for Integrationsrådet i Vejle Kommune. 1. Navn

Vedtægter for Integrationsrådet i Vejle Kommune. 1. Navn Vedtægter for Integrationsrådet i Vejle Kommune 1. Navn Rådets navn er Integrationsrådet i Vejle Kommune. Rådet er oprettet i overensstemmelse med Integrationslovens 42. 2. Formål Rådets formål er: at

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning Arbejdsmarked - serviceudgifter 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Udgifter 3.739 Indtægter 0 Netto 3.739 Ungdommens Uddannelsesvejledning er et tilbud om vejledning om valg af uddannelse og erhverv,

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

Integrationsministeriets opgavevaretagelse i forbindelse med integrationsindsatsen

Integrationsministeriets opgavevaretagelse i forbindelse med integrationsindsatsen Beretning til statsrevisorerne om Integrationsministeriets opgavevaretagelse i forbindelse med integrationsindsatsen September 2003 RB B303/03 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II.

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

Integrationsrådet. Beslutningsprotokol

Integrationsrådet. Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol Dato: 29. oktober 2008 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P00-1-15 Dato: 30.1.2015 Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 På grund af det ekstraordinære

Læs mere

Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og centerkommuner

Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og centerkommuner Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og centerkommuner Dato: 9. oktober2003 Kontor: 1. integrationskontor J. nr.: 2003/5123-8 Sagsbeh.: ml Fil-navn:

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Finansiering af udgifter til flygtninge, indvandrere mv. Finansieringen

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 97 Budget 2012 Budget overslag 2013 Budget overslag 2014 Budget overslag 2015 Arbejdsmarkedsudvalget 644.352 656.468 668.063 682.988 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 644.352

Læs mere

Lov nr. 375 af 28. maj om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl.

Lov nr. 375 af 28. maj om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl. Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse og kommuner Dato: 28. juni 2004 Kontor: 1. integrationskontor J. nr.: 2004/5123-10 Sagsbeh.: jel Fil-navn: Info.3/2004

Læs mere

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.4 INTEGRATION Randers Kommune - Visionsproces 2020 Integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk Målet for integrationsindsatsen i Randers Kommune er, at alle borgere med anden etnisk herkomst

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Området Social- og arbejdsmarkedet udgør 8,5 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Faste ejendomme

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

Opfølgning på arbejdsmarkedsområdet

Opfølgning på arbejdsmarkedsområdet Beskæftigelses - og Integrationsforvaltningen Kontoret for Arbejdsmarkedspolitik og Strategi NOTAT Dato: 18-05-2006 Sagsnr.: 307388 Dok.nr.: 1845819 PKM Opfølgning på arbejdsmarkedsområdet 1. kvartal 2006

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier.

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier. REDEGØRELSE Dato: 18. august 2008 Kontor: ØA J.nr.: 2007/1042-23 Sagsbeh.: LMA Fil-navn: 18-redegørelse 180808 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i forbindelse med Rigsrevisionens beretning

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

Målemetode Tilgængelige data fra det nationale Integrationsbarometer, seneste opgørelse er november 2016.

Målemetode Tilgængelige data fra det nationale Integrationsbarometer, seneste opgørelse er november 2016. 17.januar 2017 Job og Integration Roskilde kommunes Integrationspolitik 2015-2018 (vedtaget 19.august 2015) Status januar 2017 Mål nr. 1 Uddannelse At udligne den nuværende karakterforskel mellem tosprogede

Læs mere

Det vil Rudersdal Kommune leve op til i relation til integration af nyankomne udlændinge:

Det vil Rudersdal Kommune leve op til i relation til integration af nyankomne udlændinge: Indholdsfortegnelse Lovgrundlaget... side 3 Rudersdal Kommunes integrationspolitik... side 3 Indsatsområder... side 5 Beskæftigelse... side 5 Borgerservice... side 6 Byplan... side 6 Børn og Unge... side

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

DS integrationspolitik

DS integrationspolitik DS integrationspolitik Menneskerettigheder Internationale konventioner DS professionsetik Konkrete høringssvar på diverse lovforslag Kampagnen mod starthjælp Integrationsområdet Integrationsområdet bliver

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering December November e 2007 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse

Læs mere

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere