Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt"

Transkript

1 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 12. februar 2017 Udskriftsdato: 6. januar 2019 (Gældende) Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt En borger klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet den 23. september 2016 traf afgørelse om, at ministeriet ikke ville behandle hans aktindsigtsanmodning af 17. marts Anmodningen var videresendt fra Rigspolitiet, da anmodningen efter Rigspolitiets opfattelse vedrørte dokumenter omfattet af en lovgivningssag. Afgørelsen blev truffet med henvisning til, at den fortsatte behandling ville nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, jf. offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1. Justitsministeriet henviste til, at ministeriets sagsbehandling indtil afgørelsen allerede havde oversteget 25 timer og bl.a. havde bestået i at identificere de dokumenter, der var oversendt fra Rigspolitiet, i Justitsministeriets eget journaliseringssystem samt en gennemgang af de identificerede dokumenter med henblik på at vurdere, om de (fortsat) var en del af en lovgivningssag. Ombudsmanden havde ikke grundlag for at kritisere Justitsministeriets afgørelse om at afslå at behandle aktindsigtsanmodningen. Det var dog ombudsmandens opfattelse, at Justitsministeriet på et langt tidligere tidspunkt burde have konstateret, at behandlingen af sagen ville nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Selv om vurderingen af en sags forventede ressourceforbrug kræver en vis sagsbehandling, må en afgørelse efter 9, stk. 2, nr. 1, skulle træffes forholdsvis hurtigt efter modtagelse af aktindsigtsanmodningen. Ombudsmanden var enig med Justitsministeriet i, at det var beklageligt, at ministeriet ikke konsekvent sørgede for at underrette borgeren om yderligere fristudsættelser inden udløbet af tidligere udmeldte frister for færdiggørelse af sagen. Ombudsmanden fandt det videre beklageligt, at ministeriet ved de løbende underretninger ikke havde været i stand til at foretage et realistisk skøn over, hvornår en afgørelse kunne forventes at foreligge. (Sag nr. 16/04554) Herunder gengives ombudsmandens udtalelse i sagen efterfulgt af en sagsfremstilling: 1

2 Ombudsmandens udtalelse 1. Hvad drejer sagen sig om? Sagen drejer sig om, hvorvidt Justitsministeriet med henvisning til 9, stk. 2, nr. 1, i offentlighedsloven kunne afvise at behandle din aktindsigtsanmodning af 17. marts Den 17. marts 2016 bad du om aktindsigt i alle dokumenter i en nærmere angiven sag hos Rigspolitiet. Rigspolitiet sendte din anmodning til Justitsministeriet til videre foranstaltning for de dokumenters vedkommende, der efter Rigspolitiets opfattelse hørte til en lovgivningssag. Den 23. september 2016 traf Justitsministeriet afgørelse om at meddele dig afslag på at behandle din anmodning om aktindsigt. Justitsministeriet henviste til, at den fortsatte behandling efter ministeriets opfattelse ville nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, jf. 9, stk. 2, nr. 1, i offentlighedsloven. Den 18. oktober 2016 klagede du til mig over Justitsministeriets afgørelse og over ministeriets sagsbehandling og sagsbehandlingstid. Justitsministeriet havde i afgørelsen anført, at ministeriet hvis en gennemgang af sagen ville fastslå, at nogle dokumenter ikke (længere) var omfattet af en lovgivningssag ville skulle foretage en gennemgang af, i hvilket omfang dokumenterne skulle udleveres efter offentlighedslovens almindelige regler. Du gjorde i din klage af 18. oktober 2016 i den forbindelse gældende, at det måtte tilkomme Rigspolitiet at træffe afgørelse i forhold til de dokumenter, der ikke kunne anses for omfattet af offentlighedslovens 20. I forbindelse med dit partshøringssvar af 17. november 2016 har du imidlertid frafaldet klagepunktet vedrørende afgørelseskompetence. Jeg forstår herefter, at du er enig i, at det er Justitsministeriet og ikke Rigspolitiet, der er kompetent til at tage stilling til spørgsmålet om aktindsigt i de dokumenter, som Rigspolitiet den 18. april 2016 oversendte til Justitsministeriet, idet de efter Rigspolitiets opfattelse indgik i en lovsag. Jeg lægger også til grund, at Justitsministeriet var kompetent til at træffe afgørelse i forhold til alle de dokumenter, som Rigspolitiet den 18. april 2016 oversendte til behandling hos ministeriet, og jeg foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet om afgørelseskompetencen i sagen. Jeg kan i den forbindelse henvise til min udtalelse af 28. oktober 2016 om afgørelseskompetence i sager om lovgivning. Udtalelsen er offentliggjort på min hjemmeside som sag Min undersøgelse i sagen omfatter herefter Justitsministeriets afgørelse om afslag på at behandle din aktindsigtsanmodning med henvisning til 9, stk. 2, nr. 1, i offentlighedsloven, og ministeriets sagsbehandlingstid herunder ministeriets underretninger af dig efter 36, stk. 2, i offentlighedsloven. 2

3 2. Offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1 uforholdsmæssigt ressourceforbrug 2.1. Retsgrundlaget Bestemmelsen i offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1 (jf. lov nr. 606 af 12. juni 2013) har følgende ordlyd: 9. Stk. 2. Behandlingen af en anmodning om aktindsigt efter 7 kan, uanset at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, afslås, i det omfang 1) behandlingen af anmodningen vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug ( ). I bemærkningerne til bestemmelsen i 9, stk. 2, nr. 1 (jf. lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013) er bl.a. anført følgende: Efter bestemmelsens stk. 2, nr. 1, kan en myndighed m.v., uanset at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, afslå at behandle en anmodning om aktindsigt efter 7, i det omfang behandlingen vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Om baggrunden for bestemmelsens indførelse henvises til betænkningen kapitel 12, pkt (side 399). Det centrale for vurderingen af, om behandlingen af en anmodning om aktindsigt vil nødvendiggøre et i forhold til ansøgerens interesse i at få indsigt i det konkrete tilfælde uforholdsmæssigt ressourceforbrug, vil være det forventede tidsforbrug i forbindelse med den pågældende myndigheds behandling af aktindsigtsanmodningen. Der må i den forbindelse lægges vægt på, hvor mange sager eller dokumenter anmodningen om aktindsigt vedrører, ligesom der må lægges vægt på, om aktindsigten på grund af dokumenternes og sagernes indhold vil være kompliceret at behandle. Adgangen til at afslå at behandle en anmodning om aktindsigt vil forudsætte, at det vurderes, at det samlede tidsforbrug for myndighederne i forbindelse med behandlingen af anmodningen det vil sige såvel fremsøgningen af sagerne eller dokumenterne samt myndighedens vurdering af, om der kan meddeles aktindsigt heri må forventes at overstige ca. 25 timer (svarende til mere end tre fulde arbejdsdage). Hvis det uforholdsmæssige ressourceforbrug skyldes, at forvaltningsmyndigheden har undladt f.eks. at journalisere sagens (eller sagernes) akter behørigt, kan bestemmelsen dog ikke af den grund bringes i anvendelse. Kravet om, at det skal påvises, at behandlingen af anmodningen vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, indebærer, at såfremt den, der har søgt om aktindsigt, godtgør en særlig interesse i sagerne eller dokumenterne, vil myndigheden m.v. være forpligtet til i almindelighed og således uanset sa 3

4 gens eller dokumenternes omfang at behandle anmodningen. En myndighed vil i den forbindelse kun sjældent kunne undlade at behandle en anmodning om aktindsigt, der er fremsat af et massemedie eller en forsker tilknyttet et anerkendt forskningsinstitut, da sådanne medier og forskere i almindelighed må antages at have en særlig interesse i aktindsigten, jf. også lovforslagets 28, stk. 2, nr. 1, og 29, stk. 2, hvorefter en myndighed kan undlade at foretage ekstrahering med henvisning til et uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Hvor der er tale om en anmodning om aktindsigt, der vil være ressourcekrævende at behandle, herunder uforholdsmæssig ressourcekrævende, vil en myndighed m.v. dog under alle omstændigheder og således også i forhold til bl.a. journalister kunne anmode den aktindsigtssøgende om at konkretisere, hvad det nærmere er, den pågældende interesserer sig for. Endvidere vil myndigheden efter omstændighederne kunne tilkendegive, at en manglende konkretisering hvor der ikke er tale om afslag på anmodningen som følge af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug vil indebære længere sagsbehandlingstid. Meddelelse af afslag på aktindsigt med henvisning til ressourceforbruget bør således meget ofte ikke være den første reaktion på en anmodning om aktindsigt, men myndigheden bør i første række indlede en dialog med den aktindsigtssøgende med henblik på at få afgrænset og konkretiseret anmodningen, således at et eventuelt ressourceproblem ikke længere foreligger. Jeg kan om bestemmelsen også henvise til betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, s. 399 ff., samt Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), s. 214 ff Min vurdering Var det nødvendigt at foretage identifikation af dokumenterne i Justitsministeriets journaliseringssystem? Du har gjort gældende, at Justitsministeriet kunne have truffet afgørelse alene på baggrund af de oversendte dokumenter uden at identificere disse i ministeriets eget journalsystem. Du har henvist til, at der ikke var tvivl om, hvilken lovgivningssag der var tale om. Du har i den forbindelse bl.a. anført, at journaliseringen ikke er afgørende for, om et dokument er omfattet af en lovgivningssag Justitsministeriet har heroverfor anført, at din aktindsigtsanmodning vedrørte et bestemt sagsnummer hos Rigspolitiet, og at Justitsministeriet derfor ikke på det foreliggende grundlag kunne afgøre, hvilke dokumenter ministeriet skulle træffe afgørelse i forhold til. Rigspolitiet foretog derfor en vurdering af, hvilke dokumenter i Rigspolitiets sag der efter Rigspolitiets opfattelse hidrørte fra eller var oversendt til Justitsministeriet i forbindelse med en lovgivningssag, og sendte disse dokumenter til Justitsministeriet. Der var tale om i alt 97 dokumenter, der bl.a. omfattede e- mails mellem Rigspolitiet og Justitsministeriet samt notater udvekslet mellem Rigspolitiet og Justitsministeriet. Det fremgår af Justitsministeriets brev af 27. juni 2016 til dig, at de oversendte dokumenter relaterer sig til 12 sager i ministeriet. 4

5 Justitsministeriet har videre anført, at de oversendte dokumenter for størstedelens vedkommende ikke indeholdt oplysning om Justitsministeriets dokumentnummer, sagsnummer eller andet, der kunne sikre en hurtig og sikker identifikation af dokumenterne i Justitsministeriets journaliseringssystem. Som følge af dette var Justitsministeriet nødt til at foretage individuelle søgninger og manuel gennemgang af sager i ministeriets journaliseringssystem med henblik på at identificere de dokumenter, som Rigspolitiet havde oversendt til ministeriet, på ministeriets egne sager. Dernæst har Justitsministeriets sagsbehandling bestået i at gennemgå de identificerede dokumenter med henblik på at vurdere, om de (fortsat) var en del af en lovgivningssag. Justitsministeriet har i udtalelsen til mig af 10. november 2016 præciseret, at der med sidstnævnte sigtes til lovgivningssager, hvor lovforslag ikke er fremsat for Folketinget, og som derfor er omfattet af offentlighedslovens 20. Denne del af sagsbehandlingen er ikke tilendebragt af ministeriet. I det omfang Justitsministeriet havde konstateret eller ville have konstateret, at et eller flere dokumenter ikke fortsat kunne anses for omfattet af en lovgivningssag, skulle ministeriet endelig foretage en vurdering af, i hvilket omfang der kunne meddeles aktindsigt efter offentlighedslovens almindelige regler. I udtalelsen til mig af 10. november 2016 har Justitsministeriet præciseret, at der med sidstnævnte sigtes til lovgivningssager, der ikke er omfattet af offentlighedslovens 20. Justitsministeriet har i udtalelse til mig af 10. november 2016 fastholdt det anførte, herunder at det var nødvendigt for ministeriet at identificere dokumenterne i ministeriets eget journaliseringssystem for at kunne vurdere, om dokumenterne kunne undtages fra aktindsigt i henhold til offentlighedslovens 20, eller om aktindsigt i stedet skulle vurderes efter offentlighedslovens almindelige regler Ifølge 20 i offentlighedsloven omfatter retten til aktindsigt ikke sager om lovgivning, før lovforslag er fremsat for Folketinget. Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen (jf. lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013), at bestemmelsen kun finder anvendelse, hvis der foreligger et lovgivningsprojekt af et bestemt, relativt præcist angivet indhold, særligt i henseende til, hvilke emner der søges reguleret. Ligeledes er en lovgivningssag kun omfattet af 20, indtil lovforslag er fremsat for Folketinget. Endelig er det en betingelse for undtagelse fra aktindsigt efter 20, at det eller de pågældende dokumenter rent faktisk kan henregnes til lovgivningssagen. Se i den forbindelse min udtalelse af 21. november 2015, der er offentliggjort på min hjemmeside som sag Der skal således foretages en konkret vurdering af de enkelte dokumenter for at vurdere, om de kan undtages fra aktindsigt efter bestemmelsen i offentlighedslovens 20. Vurderingen kan på grund af betingelsen om, at bestemmelsen kun gælder, indtil lovforslag er fremsat for Folketinget, ændre sig over tid. Justitsministeriet har som nævnt kompetencen til at træffe afgørelse i forhold til dokumenterne, og ministeriet må således foretage sin egen selvstændige vurdering af, om dokumenter omfattet af din aktindsigtsanmodning kan undtages fra aktindsigt efter 20. Jeg er ikke enig med dig i, at ministeriet bare kan lægge Rigspolitiets vurdering til grund. 5

6 Jeg er enig i, at journaliseringen ikke i sig selv er afgørende for, om et dokument hører til en lovgivningssag. Men vurderingen kan ikke foretages løsrevet fra, i hvilken sammenhæng eller i hvilken sag i ministeriet et givet dokument indgår. På den baggrund har jeg ikke bemærkninger til, at Justitsministeriet afviste at træffe afgørelse om aktindsigt alene på baggrund af de af Rigspolitiet oversendte dokumenter, men selv foretog sagsbehandlingsskridt med henblik på at identificere dokumenterne i ministeriets eget journaliseringssystem Uforholdsmæssigt ressourceforbrug? I afgørelsen af 23. september 2016 har Justitsministeriet anført, at ministeriet har foretaget et skøn over det medgåede tidsforbrug i forbindelse med ministeriets behandling af din aktindsigtsanmodning. Det er Justitsministeriets vurdering, at ministeriets sagsbehandling indtil afgørelsen af 23. september 2016 havde oversteget 25 timer. De 25 timer er anvendt til dels at identificere de dokumenter, som Rigspolitiet oversendte, på ministeriets egne sager, dels at vurdere, om dokumenterne var en del af en lovgivningssag, hvor lovforslag endnu ikke var fremsat for Folketinget. Det sidste var trods det medgåede tidsforbrug ikke tilendebragt på tidspunktet for afgørelsen af 23. september Det var samlet Justitsministeriets vurdering, at den fortsatte behandling af din aktindsigtsanmodning ville nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Jeg forstår ministeriets oplysninger sådan, at ministeriet på tidspunktet for afgørelsen af 23. september 2016 havde identificeret de omhandlede dokumenter i ministeriets eget journaliseringssystem. Justitsministeriet havde derimod ikke tilendebragt vurderingen af, om disse dokumenter (fortsat) var omfattet af en lovgivningssag i 20 s forstand, eller om aktindsigt i stedet skulle vurderes efter offentlighedslovens almindelige regler. Det fremgår af Oversigt over tidsforbrug, at der samlet i Justitsministeriet inden afgørelsen af 23. september 2016 var brugt ca timer på behandling af din anmodning. Tidsforbruget fordeler sig ifølge opgørelsen på søgning i journalsystem, printning, udarbejdelse af lister samt i øvrigt gennemgang af de omhandlede dokumenter Ifølge forarbejderne til 9, stk. 2, nr. 1, i offentlighedsloven (jf. ovenfor, pkt. 2.1) er det centrale for vurderingen af, om behandlingen af en aktindsigtsanmodning vil nødvendiggøre et i forhold til ansøgerens interesse i at få indsigt uforholdsmæssigt ressourceforbrug, det forventede tidsforbrug i forbindelse med myndighedens behandling af aktindsigtsanmodningen. I vurderingen må der lægges vægt på, hvor mange sager eller dokumenter anmodningen om aktindsigt vedrører, og på, om aktindsigten på grund af sagernes eller dokumenternes indhold vil være kompliceret at behandle. Af forarbejderne fremgår også, at adgangen til at afslå at behandle en aktindsigtsanmodning på grund af ressourceforbruget forudsætter, at det samlede tidsforbrug for myndigheden i forbindelse med behandlingen må forventes at overstige ca. 25 timer, svarende til mere end 3 fulde arbejdsdage. I opgørelsen af tids 6

7 forbruget kan medregnes såvel myndighedens fremsøgning af sager eller dokumenter som myndighedens vurdering af, om der kan meddeles aktindsigt eller ej. Efter min gennemgang af sagen herunder Justitsministeriets oplysninger om de omhandlede dokumenters omfang og de sagsbehandlingsskridt, som behandlingen af din aktindsigtsanmodning nødvendiggjorde har jeg ikke grundlag for at kritisere Justitsministeriets afgørelse om efter offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, at meddele dig afslag på at behandle din aktindsigtsanmodning, med henvisning til at behandlingen samlet vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Jeg har i den forbindelse også lagt vægt på, at Justitsministeriet inden afslaget på at behandle din aktindsigtsanmodning spurgte dig om afgrænsningen af din anmodning, og på, at ministeriet i afgørelsen af 23. september 2016 har anført, at du er velkommen til at rette henvendelse til ministeriet med angivelse af, hvilke sager i ministeriet du ønsker at søge aktindsigt i. Hvad angår Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sagen: se nærmere nedenfor, pkt Justitsministeriets sagsbehandlingstid og ministeriets underretninger efter 36, stk. 2, i offentlighedsloven 3.1. Retsgrundlaget 36, stk. 2, i offentlighedsloven (jf. lov nr. 606 af 12. juni 2013) har følgende ordlyd: 36. Vedkommende myndighed m.v. afgør snarest, om en anmodning om aktindsigt kan imødekommes. En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang og kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Den, der har anmodet om aktindsigt, skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet. Følgende fremgår af forarbejderne til bestemmelsen (jf. lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013): Bestemmelsen i stk. 2, der med visse ændringer viderefører den gældende lovs 16, stk. 1 og 2, fastslår i 1. pkt., at anmodninger om aktindsigt skal besvares snarest. Dette krav skal bl.a. ses i sammenhæng med, at en hurtig sagsbehandling og afgørelse af aktindsigtsanmodninger i almindelighed vil være en væsentlig forudsætning for, at offentlighedsloven kan opfylde sin intention om, at medierne ved anvendelse af loven skal have adgang til at orientere offentligheden om aktuelle sager, der er under behandling i den offentlige forvaltning, jf. også lovforslagets 1, stk. 1, nr. 4, med tilhørende bemærkninger. Med anvendelsen af udtrykket snarest er det således tilsigtet, at en anmodning om aktindsigt skal behandles og afgøres så hurtigt som muligt. Udtrykket snarest indebærer for det første, at vedkommende myndighed m.v. skal tilstræbe, at anmodninger om aktindsigt i sager, der er klart identificerede, og som indeholder et begrænset antal dokumenter, som ikke kræver en nærmere gennemgang eller overvejelse, færdigbehandles i løbet af 1-2 arbejdsdage efter modtagelsen af aktindsigtsanmodningen. 7

8 Det følger af bestemmelsen i 2. pkt., at en anmodning om aktindsigt som udgangspunkt skal være færdigbehandlet inden syv arbejdsdage efter, at anmodningen er modtaget. Dette følger af, at det i bestemmelsen er forudsat, at det kun kan være undtagelsesvist, at en anmodning ikke vil kunne færdigbehandles inden for den nævnte frist. Med udtrykket sagens omfang sigtes først og fremmest til antallet af dokumenter, der er omfattet af den enkelte anmodning om aktindsigt. Med udtrykket sagens kompleksitet sigtes der dels til de juridiske spørgsmål, som en aktindsigtsanmodning kan rejse, dels til, om en anden myndighed eller virksomhed skal høres om aktindsigtsanmodningen. Det forudsættes, at en myndighed m.v. i givet fald fastsætter en kort høringsfrist, der tager behørigt hensyn til, at aktindsigtsanmodningen så vidt muligt skal færdighandles inden for rimelig tid. Det forhold, at bestemmelsen fastsætter, at en anmodning om aktindsigt skal afgøres snarest, og (som udgangspunkt) inden syv arbejdsdage efter, at den er modtaget, medfører som også nævnt ovenfor at en anmodning om aktindsigt, der klart har identificeret den sag, anmodningen vedrører, og som vedrører et begrænset antal dokumenter, der ikke kræver en nærmere gennemgang eller overvejelse, bør være færdigbehandlet i løbet af 1-2 arbejdsdage efter modtagelsen af aktindsigtsanmodningen. Det anførte forhold indebærer endvidere, at det skal tilstræbes, at en anmodning om aktindsigt, som omfatter lidt flere dokumenter, der ikke kræver en nærmere gennemgang eller overvejelse, færdigbehandles i løbet af tre til syv arbejdsdage. Det samme gælder de tilfælde, hvor anmodningen omfatter et mere begrænset antal dokumenter, som giver anledning til en nærmere gennemgang og overvejelse. I de (særlige) tilfælde, hvor anmodningen f.eks. omfatter et stort antal dokumenter, eller hvor anmodningen giver anledning til overvejelser af f.eks. juridiske spørgsmål af mere kompliceret karakter dvs. når der undtagelsesvist foreligger et forhold, der kan begrunde en udsættelse af fristen på syv arbejdsdage skal det tilstræbes, at anmodningen om aktindsigt færdigbehandles inden for 14 arbejdsdage efter, at anmodningen er modtaget. I de (helt særlige) tilfælde, hvor aktindsigtsanmodningen omfatter et meget stort antal dokumenter, eller hvor anmodningen rejser f.eks. juridiske spørgsmål af ganske kompliceret karakter, skal det tilstræbes, at anmodningen færdigbehandles senest inden for 40 arbejdsdage efter, at den er modtaget. Som eksempel herpå kan nævnes det tilfælde, hvor der anmodes om aktindsigt i samtlige sager af en bestemt type, som den pågældende myndighed m.v. i vidt omfang behandler, og som myndigheden m.v. har modtaget i løbet af det seneste år. Det fremgår af 2. pkt., at det kun vil være undtagelsesvist, at en anmodning ikke kan færdigbehandles inden for fristen på syv arbejdsdage. Dette udtryk bygger på en forventning om, at antallet af aktindsigtssager, hvor denne frist ikke kan overholdes, i det samlede billede af aktindsigtssager for samtlige landets myndigheder m.v. ikke må være det normale. 8

9 Såfremt en anmodning om aktindsigt (undtagelsesvis) ikke kan færdigbehandles inden syv arbejdsdage efter modtagelsen, følger det af 2. pkt., at den aktindsigtssøgende skal underrettes om grunden til fristoverskridelsen samt om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet. Det er herved forudsat, at underretningen indeholder en konkret begrundelse for, hvorfor afgørelsen ikke kan træffes inden for fristen på syv arbejdsdage, samt en mere præcis oplysning om, hvornår der i givet fald kan forventes at foreligge en afgørelse. Underretningen efter 2. pkt. skal afsendes inden udløbet af den 7. arbejdsdag efter modtagelsen af anmodningen om aktindsigt Ministeriets sagsbehandlingstid Fra Rigspolitiet den 17. marts 2016 modtog din aktindsigtsanmodning, og til Justitsministeriet den 23. september 2016 traf afgørelse i sagen, gik der 131 arbejdsdage. Fra Justitsministeriet den 14. april 2016 igen modtog din aktindsigtsanmodning fra Rigspolitiet, og til Justitsministeriet den 23. september 2016 traf afgørelse i sagen, gik der 113 arbejdsdage Justitsministeriet har oplyst, at det er ministeriets vurdering, at det ikke, forud for at ministeriet påbegyndte behandlingen af din aktindsigtsanmodning, var muligt at anslå det forventede tidsforbrug i den anledning. Det er samtidig Justitsministeriets vurdering, at ministeriet burde have overvejet at træffe afgørelse om ressourceafslag allerede den 27. juni 2016, hvor ministeriet orienterede dig om den sagsbehandling, som sagen efter ministeriets opfattelse nødvendiggjorde. Justitsministeriet har i afgørelsen af 23. september 2016 beklaget, at ministeriet først på dette tidspunkt var i stand til at vende tilbage til sagen. Dette har Justitsministeriet gentaget i udtalelsen til mig af 10. november I udtalelsen har Justitsministeriet også bemærket, at det naturligvis er utilfredsstillende, at ministeriet først den 23. september 2016 var i stand til at vende tilbage med et skøn over det medgåede tidsforbrug i forbindelse med behandlingen af din aktindsigtsanmodning. Det anførte ændrer ikke på Justitsministeriets opfattelse, hvorefter ministeriet var berettiget til at afslå den fortsatte behandling af din anmodning, med henvisning til at behandlingen ville udgøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug Jeg er enig med Justitsministeriet i, at et afslag på at behandle en aktindsigtsanmodning, med henvisning til at behandlingen vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, kræver en vis behandling af aktindsigtsanmodningen, herunder i form af en vis identificering, overblik og gennemgang af det materiale, der må anses for omfattet af anmodningen. Dette er en forudsætning for vurderingen af det forventede tidsforbrug i forbindelse med behandlingen af sagen og vurderingen af, om behandlingen vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug. 9

10 Det er samtidig min opfattelse, at et afslag på at behandle en aktindsigtsanmodning, med henvisning til at det vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, forudsætter, at myndigheden foretager sin vurdering forholdsvis hurtigt efter modtagelsen af aktindsigtsanmodningen. Afgørelsen bør træffes ud fra det forventede tidsforbrug og ikke ud fra en faktisk konstatering af, at myndigheden nu har brugt (mere end) f.eks. 25 timer på at behandle anmodningen. Det er samlet set min opfattelse, at Justitsministeriets sagsbehandlingstid i forbindelse med behandlingen af din aktindsigtsanmodning af 17. marts 2016 har været alt for lang også hvis sagsbehandlingstiden regnes fra den 14. april 2016, hvor ministeriet igen modtog din anmodning fra Rigspolitiet til videre foranstaltning. Ministeriet burde på et langt tidligere tidspunkt have konstateret, at behandlingen af anmodningen ville nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug Ministeriets underretninger af dig Justitsministeriet underrettede dig i breve af 29. april, 20. maj, 2. og 27. juni samt 22. august og 16. september 2016 om den forventede sagsbehandlingstid i sagen. I brevene af 29. april, 20. maj og 2. juni 2016 oplyste Justitsministeriet, at ministeriet forventede at træffe afgørelse i sagen inden for 14 arbejdsdage. Der blev i alle tre breve som begrundelse for fristudsættelserne henvist til, at ministeriet fortsat var ved at gennemgå det relevante materiale. I brev af 27. juni 2016 blev det oplyst, at ministeriet forventede at træffe afgørelse i sagen inden udgangen af uge 33, dvs. den 19. august I brev af 22. august 2016 blev det oplyst, at ministeriet forventede at træffe afgørelse inden for 20 arbejdsdage. I begge breve blev der redegjort nærmere for de sagsbehandlingsskridt, som Justitsministeriet mente, at behandlingen af din aktindsigtsanmodning nødvendiggjorde. Som begrundelse for fristudsættelserne blev der særligt henvist til, at Justitsministeriet fortsat var i færd med i det omfang de oversendte dokumenter var identificeret på en sag i ministeriets journaliseringssystem at gennemgå dokumenterne. I brev af 27. juni 2016 henviste ministeriet også til afholdelse af sommerferie i ministeriet. Justitsministeriet oplyste den 16. september 2016, at den forventede resterende sagsbehandlingstid var 5 arbejdsdage, og at fristudsættelsen skyldtes afsluttende overvejelser af juridisk karakter i ministeriet I udtalelse til mig af 10. november 2016 har Justitsministeriet oplyst, at ministeriet har konstateret, at ministeriet i tre tilfælde ikke har sendt fristbreve rettidigt i forhold til den seneste udmeldte forventede svarfrist, hvilket ministeriet beklager. Jeg formoder, at Justitsministeriet sigter til fristbreve af 29. april, 27. juni og 22. august Jeg er enig med Justitsministeriet i, at det er beklageligt, at ministeriet ikke konsekvent har sørget for at orientere dig om yderligere fristudsættelse inden udløbet af den i offentlighedslovens 36, stk. 2, fastsatte frist på 7 arbejdsdage eller de af ministeriet udmeldte frister for færdigbehandling af din sag. 10

11 Jeg finder det videre beklageligt, at Justitsministeriet ved de løbende underretninger om sagens udsættelse ikke har været i stand til at foretage et realistisk skøn over, hvornår en afgørelse kunne forventes at foreligge. Jeg har gjort Justitsministeriet bekendt med min opfattelse, men foretager mig i øvrigt ikke mere i sagen. Sagsfremstilling Den 17. marts 2016 bad du Rigspolitiet om aktindsigt i dokumenter i Rigspolitiets sag med j.nr , som ikke var blevet udleveret i forbindelse med en tidligere aktindsigtsanmodning. Rigspolitiet videresendte den 18. marts 2016 din anmodning til Justitsministeriet, idet der ifølge Rigspolitiet delvist var tale om en lovgivningssag omfattet af offentlighedslovens 20, hvor Justitsministeriet havde kompetencen til at træffe afgørelse vedrørende spørgsmålet om aktindsigt. Den 29. marts 2016 kontaktede en medarbejder fra Justitsministeriet dig telefonisk med forespørgsel om, hvorvidt du udelukkende var interesseret i de dokumenter på Rigspolitiets sag, som var udarbejdet af Rigspolitiet og ikke sendt til Justitsministeriet og således ikke indgik i en sag i Justitsministeriet. Du oplyste i den forbindelse, at du også var interesseret i dokumenter udvekslet med Justitsministeriet. Justitsministeriet returnerede den 1. april 2016 sagen til Rigspolitiet og skrev i den forbindelse bl.a. følgende: Da anmodningen om aktindsigt over for Rigspolitiet vedrører et bestemt sagsnummer hos Rigspolitiet, kan Justitsministeriet ikke på det foreliggende grundlag afgøre, hvilke dokumenter der nærmere ønskes aktindsigt i hos ministeriet. Det bemærkes i den forbindelse, at i det omfang, der er dokumenter på sagen, der er omfattet af en lovgivningssag, jf. offentlighedslovens 20, skal Justitsministeriet træffe afgørelse om aktindsigt i forhold til disse dokumenter, jf. pkt i vejledning til lov om offentlighed i forvaltningen. Justitsministeriet tilbagesender derfor, jf. telefonisk aftale herom af dags dato, aktindsigtsanmodningen til Rigspolitiet med henblik på, at Rigspolitiet identificerer, hvilke akter på sagen, der henhører under Justitsministeriet, og at Rigspolitiet træffer afgørelse for så vidt angår akter på sagen, der ikke er omfattet af en lovgivningssag. Den 14. april 2016 sendte Rigspolitiet igen sagen til Justitsministeriet med de dokumenter, som Rigspolitiet havde identificeret som hørende til en lovgivningssag. Justitsministeriet bekræftede modtagelsen over for dig den 29. april 2016 og oplyste, at det desværre ikke havde været muligt at færdigbehandle din anmodning inden for 7 arbejdsdage, da ministeriet fortsat var 11

12 ved at gennemgå de relevante akter. Justitsministeriet forventede at kunne træffe afgørelse vedrørende din aktindsigtsanmodning inden for 14 arbejdsdage. Ved breve af 20. maj og 2. juni 2016 meddelte Justitsministeriet dig tilsvarende, at det endnu ikke på grund af gennemgang af de relevante akter havde været muligt at færdigbehandle din aktindsigtsanmodning, men at ministeriet forventede at kunne træffe afgørelse inden for 14 arbejdsdage. I anledning af henvendelser fra dig til Justitsministeriet af 3. og 24. juni 2016 om ministeriets sagsbehandling og sagsbehandlingstid skrev ministeriet den 27. juni 2016 bl.a. følgende til dig: Rigspolitiet vurderede ikke at have kompetence i forhold til en række dokumenter på Rigspolitiets sag, som Rigspolitiet havde identificeret som enten hidrørende fra eller oversendt til Justitsministeriet i forbindelse med en lovgivningssag efter offentlighedslovens 20. Det drejer sig om 97 dokumenter. Dokumenterne består bl.a. andet af s mellem Rigspolitiet og Justitsministeriet, notater udvekslet mellem Rigspolitiet og Justitsministeriet og interne dokumenter. Justitsministeriet modtog fra Rigspolitiet den 14. april 2016 din anmodning om aktindsigt sammen med de identificerede dokumenter med henblik på ministeriets behandling af din anmodning i forhold til disse dokumenter. Dokumenterne indeholder for størstedelens vedkommende ikke oplysning om dokumentnummer, sagsnummer eller andet, der kan sikre en hurtig og sikker identifikation af dokumenterne i ministeriets journaliseringssystem. Justitsministeriets sagsbehandling i forbindelse med din aktindsigtsanmodning har derfor i første omgang bestået i ved individuelle søgninger og manuel gennemgang af sager i ministeriets sagsbehandlingssystem at lokalisere de dokumenter, som Rigspolitiet har oversendt til ministeriet, på ministeriets egne sager. Justitsministeriets sagsbehandling består dernæst i i det omfang ministeriet har kunnet identificere dokumenterne på en sag i ministeriets journaliseringssystem at gennemgå dokumenterne på sagerne for at fastslå, om der fortsat er tale om en lovgivningssag efter offentlighedslovens 20. Justitsministeriet kan i den anledning oplyse, at det desværre ikke har været muligt for ministeriet at færdigbehandle din aktindsigtsanmodning inden for denne frist [14 arbejdsdage meddelt ved brev af 2. juni 2016; min bemærkning]. Det skyldes navnlig, at ministeriet fortsat er i færd med i det omfang de oversendte dokumenter er identificeret på en sag i ministeriets journaliseringssystem at gennemgå dokumenterne i sagerne, jf. ovenstående. Det bemærkes i den forbindelse, at dokumenterne relaterer sig til 12 sager i ministeriet. Justitsministeriet forventer på denne baggrund og på grund af afholdelse af sommerferie at kunne træffe afgørelse vedrørende din aktindsigtsanmodning inden udgangen af uge 33. Du modtog en tilsvarende meddelelse fra Justitsministeriet den 22. august 2016, hvor ministeriet forventede at træffe afgørelse i sagen inden for 20 arbejdsdage. 12

13 Den 16. september 2016 meddelte Justitsministeriet dig, at det fortsat ikke havde været muligt for ministeriet at færdigbehandle din anmodning, hvilket skyldtes afsluttende overvejelser af juridisk karakter i ministeriet. Ministeriet forventede at træffe afgørelse i sagen inden for 5 arbejdsdage. Justitsministeriet traf den 23. september 2016 afgørelse i forhold til din aktindsigtsanmodning og anførte i afgørelsen bl.a. følgende: 1. Justitsministeriet har i dag besluttet at meddele dig afslag på at behandle din anmodning om aktindsigt i sin helhed. Dette skyldes, at den fortsatte behandling af din anmodning efter Justitsministeriets opfattelse vil overstige et uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Du er velkommen til at vende tilbage over for Justitsministeriet med en angivelse af, hvilke sager i ministeriet du ønsker at søge aktindsigt i. Justitsministeriet skal samtidig beklage, at ministeriet først nu har været i stand til at vende tilbage til sagen. Den nærmere begrundelse for Justitsministeriets afgørelse fremgår nedenfor Ved af 17. marts 2016 har du anmodet Rigspolitiet om aktindsigt i Rigspolitiets sag med j.nr Rigspolitiet videresendte din anmodning til Justitsministeriet til videre foranstaltning, idet der delvist var tale om en lovgivningssag efter offentlighedslovens 20. I den forbindelse bemærkes det, at i det omfang der er tale om dokumenter, der er omfattet af en sag om lovgivning, skal det ministerium, under hvis område sagen hører, træffe afgørelse om aktindsigt i forhold til disse dokumenter, jf. pkt i vejledning om lov om offentlighed i forvaltningen. Da din anmodning over for Rigspolitiet vedrørte et bestemt sagsnummer hos Rigspolitiet, kunne Justitsministeriet ikke på det foreliggende grundlag afgøre, hvilke dokumenter ministeriet skulle træffe afgørelse i forhold til. Den 29. marts 2016 rettede en medarbejder fra Justitsministeriet telefonisk henvendelse til dig med henblik på en afgrænsning af din anmodning. Forespurgt, om du udelukkende var interesseret i de dokumenter på Rigspolitiets sag j.nr , som var udarbejdet af Rigspolitiet og ikke sendt til ministeriet og således ikke indgik i en sag i ministeriet, oplyste du, at du også var interesseret i dokumenter udvekslet med ministeriet under dette j.nr. Du blev samtidig orienteret om, at Justitsministeriet ikke ud fra Rigspolitiets j.nr. kunne identificere en sag i ministeriet, og at ministeriet derfor ville tage kontakt til Rigspolitiet med henblik på at afklare, hvilke dokumenter der var omfattet af Rigspolitiets sag. Justitsministeriet tilbagesendte den 1. april 2016 din aktindsigtsanmodning til Rigspolitiet med henblik på, dels at Rigspolitiet identificerede, hvilke akter på Rigspolitiets sag der hørte under ministeriets kom 13

14 petence, dels at Rigspolitiet kunne træffe afgørelse for så vidt angår akter på Rigspolitiets sag, der ikke var omfattet af en lovgivningssag. Ministeriet sendte dig en kopi af ministeriets brev til Rigspolitiet Den 14. april 2016 modtog Justitsministeriet fra Rigspolitiet en kopi af de dokumenter på Rigspolitiets sag, som efter Rigspolitiets vurdering enten hidrørte fra eller var oversendt til Justitsministeriet i forbindelse med en lovgivningssag. Der er tale om 97 dokumenter, som blandt andet omfatter s mellem Rigspolitiet og Justitsministeriet og notater udvekslet mellem Rigspolitiet og ministeriet. Dokumenterne indeholder for størstedelens vedkommende ikke oplysning om Justitsministeriets dokumentnummer, sagsnummer eller andet, der kunne sikre en hurtig og sikker identifikation af dokumenterne i ministeriets journaliseringssystem. Justitsministeriets sagsbehandling i forbindelse med din anmodning har derfor blandt andet bestået i ved individuelle søgninger og manuel gennemgang af sager i ministeriets sagsbehandlingssystem at identificere de dokumenter, som Rigspolitiet har oversendt til ministeriet, på ministeriets egne sager. Justitsministeriets sagsbehandling har dernæst bestået i at gennemgå dokumenterne på sagerne for at fastslå, om der fortsat var tale om en lovgivningssag. Denne del af sagsbehandlingen er endnu ikke afsluttet. I det omfang dokumenterne ikke fortsat vedrører en lovgivningssag, skal Justitsministeriet endelig foretage en gennemgang af, i hvilket omfang dokumenterne skal udleveres efter offentlighedslovens almindelige regler Efter offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, kan en anmodning om aktindsigt afslås i det omfang, behandlingen af anmodningen vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Af bemærkningerne til 9 i forslag til lov om offentlighed i forvaltningen (lovforslag nr. L 144 fremsat den 7. februar 2013) fremgår det, at det centrale for vurderingen af, om behandlingen af en anmodning om aktindsigt vil nødvendiggøre et i forhold til ansøgerens interesse i at få aktindsigt i det konkrete tilfælde uforholdsmæssigt ressourceforbrug, vil være det forventede tidsforbrug i forbindelse med den pågældende myndigheds behandling af aktindsigtsanmodningen. Der må i den forbindelse lægges vægt på, hvor mange sager eller dokumenter anmodningen om aktindsigt vedrører, ligesom der må lægges vægt på, om aktindsigten på grund af dokumenternes og sagernes indhold vil være kompliceret at behandle. Adgangen til at afslå at behandle en anmodning om aktindsigt vil forudsætte, at det vurderes, at det samlede tidsforbrug for myndighederne i forbindelse med behandlingen af anmodningen det vil sige såvel fremsøgningen af sagerne eller dokumenterne samt myndighedernes vurdering af, om der kan meddeles aktindsigt heri må forventes at overstige 25 timer (svarende til mere end tre fulde arbejdsdage) Justitsministeriet kan oplyse, at ministeriet har foretaget et skøn over det medgåede tidsforbrug i forbindelse med ministeriets behandling af din aktindsigtsanmodning. Det er Justitsministeriets vurdering, at ministeriets sagsbehandling i forbindelse med sagen, indtil videre har oversteget 25 timer. Tidsforbruget hænger sammen med, at din anmodning som tidligere nævnt vedrører et bestemt sagsnummer hos Rigspolitiet, og ministeriet derfor ikke umiddelbart har kunnet afgøre, 14

15 hvilke dokumenter ministeriet skulle træffe afgørelse i forhold til. Sagsbehandlingen har indtil videre bestået i at identificere de dokumenter, som Rigspolitiet har oversendt til ministeriet, på ministeriets sager, og i at gennemgå dokumenterne med henblik på at fastslå, om dokumenterne vedrører en lovgivningssag, hvor lovforslag endnu ikke er fremsat. Det bemærkes, at ministeriet på trods af det medgåede tidsforbrug ikke har tilendebragt denne del af sagsbehandlingen. I det omfang dokumenterne ikke fortsat vedrører en lovgivningssag, skal ministeriet endelig foretage en gennemgang af, i hvilket omfang dokumenterne skal udleveres efter offentlighedslovens almindelige regler. Samlet er det derfor Justitsministeriets vurdering, at den fortsatte behandling af din anmodning vil udgøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, og ministeriet har på denne baggrund besluttet at meddele dig afslag på at behandle din anmodning om aktindsigt i sin helhed, jf. offentlighedslovens 9, stk. 2, nr Du er velkommen til at rette henvendelse til [Justitsministeriet; min tilføjelse] med angivelse af, hvilke sager i ministeriet du ønsker at søge aktindsigt i. 5. Justitsministeriet skal afslutningsvis beklage, at ministeriet først nu har været i stand til at vende tilbage til sagen. Den 18. oktober 2016 klagede du til mig over Justitsministeriets afgørelse af 23. september 2016, herunder ministeriets sagsbehandling og sagsbehandlingstid. I din klage skrev du bl.a. følgende: Klagepunkt 1: Sagsdisciplin Jeg mener, at Justitsministeriets sagsbehandling har været unødig omstændig i denne sag. Som det fremgår af afgørelsen samt af adskillige fristbreve jeg har modtaget fra Justitsministeriet har det været en ganske omfattende opgave at identificere de dokumenter som Rigspolitiet har oversendt i Justitsministeriets journalsystem. Ministeriets udaterede oversigt over det anslåede tidsforbrug er vedlagt. Der kan fra hverken Rigspolitiet eller Justitsministeriets side være nogen tvivl om, hvilken lovgivningssag der er tale om, idet alle øvrige lovforslag har været fremsat for Folketinget (udsættelse af revisionsbestemmelsen). Derfor mener jeg at Justitsministeriet burde kunne træffe afgørelse alene på baggrund af de oversendte dokumenter. ( ) Efter min opfattelse bør det ikke være nødvendigt, at Justitsministeriet skulle identificere alle dokumenterne op i deres eget journalsystem. For yderligere at underbygge dette, bør man se på den situation, hvor en myndighed A med afgørelseskompetence i 20-sager, bliver bedt om at træffe afgørelse vedrørende et internt dokument for en underordnet myndighed B, der har været udarbejdet i forbindelse med en lovgivningssag (fx ekstraheringspligtige oplysninger vedrørende det område man søger at regulere). Eftersom dokumentet er internt og derfor ikke har været udvekslet med myndighed A, vil dokumentet naturligvis ikke være at finde i myndighed A s journalsystem. Derved kan myndighed A alene træffe afgørelse på baggrund af det forelagte dokument. Dertil mener jeg, at det er en langt mere hensigtsmæssig brug af myndighedernes ressourcer, at der kan træffes afgørelse på baggrund af de oversendte dokumenter. Jeg kan næppe fremkomme med en bedre identifikation af, hvad jeg søger om aktindsigt i, eftersom jeg har specificeret et specifikt journalnummer hos Rigspolitiet. At Justitsministeriet herefter insisterer på at slå alle dokumenterne op i deres system, mener jeg ikke kan føre til, at ministeriet kan indregne dette 15

16 ressourceforbrug i den samlede sagsbehandlingstid. Af betænkningen til den nuværende offentlighedslov fremgår det i bemærkningerne til hensynet bag 9, stk. 2, nr. 1: Ved vurderingen af, om behandlingen af en anmodning om aktindsigt vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, må der lægges vægt på, hvor mange sager eller dokumenter anmodningen om aktindsigt vedrører. [ ] Hvis det uforholdsmæssige ressourceforbrug skyldes, at forvaltningsmyndigheden har undladt f.eks. at journalisere sagens (sagernes) akter behørigt, kan bestemmelsen dog ikke af den grund bringes i anvendelse. Spørgsmålet om den uhensigtsmæssige sagsdisciplin kan betyde, at Justitsministeriet anvender et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, mener jeg kan sammenlignes med de sidste tilfælde i ovenstående uddrag. Her kan det forhold, at en forvaltningsmyndighed ikke har journaliseret sagens akter, ikke komme den aktindsigtssøgende til ugunst. Klagepunkt 2: Øvrig afgørelseskompetence Det ligger fast at Justitsministeriet har efter praksis afgørelseskompetence i sager om aktindsigt, for så vidt angår sager om lovgivning, der udarbejdes på deres område. Det følger blandt andet af vejledningen til offentlighedsloven, og er efter hvad jeg kan se en forvaltningspraksis siden 1970-offentlighedsloven. Den øvrige afgørelseskompetence følger af offentlighedslovens 36, stk. 1, 2. pkt. i denne sag. Når spørgsmålet om en sag eller dokument er omfattet af offentlighedslovens 20 er afgjort i Justitsministeriet, så mener jeg, at eventuelle dokumenter der ikke er undtaget efter offentlighedslovens 20, skal tilbagesendes til Rigspolitiet. Herefter skal Rigspolitiet så træffe den endelige afgørelse, da de har afgørelseskompetencen for de øvrige spørgsmål. Af Justitsministeriets afgørelse pkt. 2.2 og 3.2 fremgår det: I det omfang dokumenterne ikke fortsat vedrører en lovgivningssag, skal Justitsministeriet endelig foretage en gennemgang af, i hvilket omfang dokumenterne skal udleveres efter offentlighedslovens almindelige regler. Med henvisning til ovenstående, vil jeg gerne klage over denne del af afgørelsen, idet jeg mener at det er Rigspolitiet der har den øvrige afgørelseskompetence i sagen. Det betyder blandt andet at Justitsministeriet ikke har tilbagesendt de dokumenter, som er blevet behandlet vedrørende spørgsmålet om de var indeholdt i en 20-sag. Klagepunkt 3: Sagsbehandlingstiden Jeg mener at sagsbehandlingstiden har været alt for lang i denne sag. Jeg modtog først Justitsministeriets afgørelse over et halvt år efter jeg havde fremsat min anmodning om aktindsigt, og over fem måneder efter at Justitsministeriet havde modtaget dokumenterne fra Rigspolitiet. Jeg har modtaget i alt 6 fristbreve den 29. april, 20. maj, 2. juni, 27. juni, 22. august samt 16. september 2016 (vedlagt). På baggrund af aktindsigt i aktindsigtssagen, jf. forvaltningslovens regler, har jeg den 1. september modtaget en kopi af aktlisten på aktindsigtssagen (vedlagt). Det fremgår af aktlisten, at Justitsministeriets sikkerhedskontor har gennemgået nogle af de oversendte akter fra Rigspolitiet, og oversendt en liste til forvaltningsretskontoret hhv. den 28. april og 2. maj Herefter er der ikke journaliseret yderligere dokumenter vedrørende gennemgangen. 16

17 Det fremgår af bemærkningerne til offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, som grundlaget for afgørelsen (min fremhævning): Det afgørende vil således typisk være det forventede tidsforbrug i forbindelse med behandlingen af aktindsigtsanmodningen. Det er således en afgørelse som kan træffes allerede før arbejdet påbegyndes. Jeg modtager først afgørelsen på et tidspunkt, hvor Justitsministeriet har overskredet det uforholdsmæssige ressourceforbrug. Derfor mener jeg, at Justitsministeriet på et langt tidligere tidspunkt har kunnet træffe denne afgørelse. Den 26. oktober 2016 bad jeg Justitsministeriet om en udtalelse i anledning af din klage til mig. Jeg bad om, at ministeriet i udtalelsen forholdt sig til de klagepunkter, som du havde anført, herunder til den tid, som ministeriet havde brugt på at behandle din sag, og til de underretninger, som ministeriet havde sendt til dig efter 36, stk. 2, i offentlighedsloven. Jeg bad også om at modtage en datoliste over ministeriets ekspeditioner i sagen. Justitsministeriet har den 10. november 2016 anført bl.a. følgende: 2.1. I forhold til det i klagepunkt 1 anførte om sagsdisciplin er det fortsat Justitsministeriets opfattelse, at ministeriet ikke kunne træffe afgørelse om aktindsigt alene på baggrund af de oversendte dokumenter. Som det fremgår af pkt. 2.1 og 2.2 i ministeriets afgørelse, vedrørte A s aktindsigtsanmodning et bestemt sagsnummer hos Rigspolitiet. Justitsministeriet modtog fra Rigspolitiet en kopi af de dokumenter på Rigspolitiets sag, som efter Rigspolitiets vurdering enten hidrørte fra eller var oversendt til ministeriet i forbindelse med en lovgivningssag, således at ministeriet kunne træffe afgørelse om aktindsigt i forhold til disse dokumenter i det omfang der er tale om dokumenter, der er omfattet af en sag om lovgivning. Dokumenterne indeholdt for størstedelens vedkommende ikke oplysning om Justitsministeriets dokumentnummer, sagsnummer eller andet, der kunne sikre en hurtig og sikker identifikation af dokumenterne i ministeriets journaliseringssystem. Justitsministeriet kunne for disse dokumenter derfor ikke umiddelbart fastslå, hvilke sager i ministeriet, dokumenterne vedrørte. Det var således nødvendigt for Justitsministeriet ved individuelle søgninger og manuel gennemgang af sager i ministeriets sagsbehandlingssystem at identificere de dokumenter, som Rigspolitiet har oversendt til ministeriet, på ministeriets egne sager I forhold til det i klagepunkt 2 anførte om afgørelseskompetence finder Justitsministeriet anledning til at præcisere, at der i afgørelsens pkt. 2.2 med formuleringen Justitsministeriets sagsbehandling har dernæst bestået i at gennemgå dokumenterne på sagerne for at fastslå, om der fortsat var tale om en lovgivningssag sigtes til lovgivningssager, hvor lovforslag ikke er fremsat for Folketinget, og som derfor er omfattet af offentlighedslovens

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Odense og Co er et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner.

Odense og Co er et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-53180 Dato: 14-03-2017 Tilsynet Henvendelse vedrørende Odense Kommune om aktindsigt Du har den 3. juli 2016 meddelt Odense Kommune, at du ønsker at påklage kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog. 14. august 2014

Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog. 14. august 2014 2014-22 Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog En borger anmodede Skatteministeriet om aktindsigt i ministeriets dokumenter i forbindelse med

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Udtalelse om afslag på aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, om uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Udtalelse om afslag på aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, om uforholdsmæssigt ressourceforbrug 2016-62190 Udtalelse om afslag på aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, om uforholdsmæssigt ressourceforbrug Statsforvaltningen har på baggrund af en henvendelse fra en borger vejledende

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 261 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 261 Offentligt Retsudvalget 2017-18 REU Alm.del Bilag 261 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering 2014-36 Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet havde givet (delvist)

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger

Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 13. marts 2014 Udskriftsdato: 30. november 2018 (Gældende) Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af

Læs mere

Spørgeskema til samtlige departementer

Spørgeskema til samtlige departementer Lovafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-760-0530 Dok.: 2126354 Spørgeskema til samtlige departementer 1. Antal anmodninger om

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. februar 2015 Udskriftsdato: 31. december 2016 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger

Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger 2018-19 Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger Ombudsmanden erfarede på baggrund af konkrete klagesager om aktindsigt efter offentlighedsloven, at nogle myndigheder af ressourcemæssige grunde behandlede

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet 2015-56 Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Udtalelse Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Resumé 22. oktober 2018 En borger klagede til Skatteankestyrelsen over det daværende SKATs værdiansættelse af borgerens motorcykel

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling FOB 04.153 Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling En ansat i sundhedssektoren der havde været indklaget for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn,

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Afgørelse om anmodning om aktindsigt

Afgørelse om anmodning om aktindsigt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2018-19 EFK Alm.del - Bilag 152 Offentligt Afgørelse om anmodning om aktindsigt 5. november 2018 Varme J. nr. 18/17356 MDCL RESUMÉ Forsyningstilsynet har modtaget

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til Frederikssund Kommune Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt 17. august 2018 Frederikssund Kommune har den 30. januar 2018 indbragt Lokalavisens klage over

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr.

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 21. marts 2016 Udskriftsdato: 8. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering.

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 21. december 2018 Nyhedschef hos [nyhedsmediet A] [navn udeladt af Ankestyrelsen] har den 15. november 2018 klaget til Københavns Kommune

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Afgørelse af klage over manglende og mangelfuld aktindsigt

Afgørelse af klage over manglende og mangelfuld aktindsigt Dato 30. november 2017 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 17/10158-20 Side 1/6 Afgørelse af klage over manglende og mangelfuld aktindsigt Du har i forbindelse

Læs mere

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige Myndighed: Underskriftsdato: 18. maj 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 27. februar 2017 (Gældende) Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hedensted Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hedensted Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Hedensted Kommune Henvendelse vedrørende Hedensted Kommune om aktindsigt 22. juni 2018 Hedensted Kommune har den 9. maj 2018 indbragt en borgers klage over kommunens afgørelse af

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016 2016-8 Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde Tre journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået

Læs mere

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende)

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 15. maj 2017 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Ikke kritik af delvist afslag fra Udenrigsministeriet på aktindsigt i ambassadehenvendelser vedrørende

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt. 21. oktober 2014

Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt. 21. oktober 2014 2014-28 Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet med henvisning til offentlighedslovens 33, nr. 5, havde

Læs mere

Afslag på aktindsigt i form af dataudtræk efter offentlighedslovens 11. Dataudtræk kunne ikke foretages ved få og enkle kommandoer

Afslag på aktindsigt i form af dataudtræk efter offentlighedslovens 11. Dataudtræk kunne ikke foretages ved få og enkle kommandoer Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 5. august 2016 Udskriftsdato: 31. august 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i form af dataudtræk efter offentlighedslovens 11. Dataudtræk kunne ikke

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

Journalisten klagede herefter til ombudsmanden over begge afgørelser.

Journalisten klagede herefter til ombudsmanden over begge afgørelser. 2016-42 Afgørelse om aktindsigt i lovgivningssag skal træffes af det ministerium, som sagen hører under En journalist anmodede Nationalbanken om aktindsigt i Nationalbankens korrespondance med Skatteministeriet

Læs mere

FOB Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt

FOB Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt FOB 2019-9 Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt Resumé En journalist anmodede Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finansieringsudvalget (et

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger Henvendelse vedrørende Varde Kommunes afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens brev til en borger Henvendelse vedrørende Varde Kommunes afslag på aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2017-6072 Dato: 08-06-2017 Henvendelse vedrørende Varde Kommunes afslag på aktindsigt X har den 17. januar 2017 bedt Varde Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Dataudtræk fra kommunale lønsystemer

Dataudtræk fra kommunale lønsystemer 2016-47 Dataudtræk fra kommunale lønsystemer En journalist havde anmodet to kommuner om dataudtræk fra deres lønsystemer af oplysninger om navn, stillingsbetegnelse, afdeling, ansættelsestid og løn for

Læs mere

Henvendelse vedrørende REFA I/S afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende REFA I/S afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist Henvendelse vedrørende REFA I/S afslag på aktindsigt 26. juni 2018 Du har den 6. marts 2018 anmodet REFA I/S om at indbringe REFA I/S afgørelse om afslag på aktindsigt

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Skatteankestyrelsen på lidt over 5 måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lange

Sagsbehandlingstider i Skatteankestyrelsen på lidt over 5 måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lange 2017-34 Sagsbehandlingstider i Skatteankestyrelsen på lidt over 5 måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lange En borger klagede til Skatteankestyrelsen, fordi han ikke mente, at

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. april 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering, herunder af

Læs mere