Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher"

Transkript

1 Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne, og krisen rammer bredt i de tre private hovederhverv. Produktiviteten, som har været faldende de sidste par år, vokser kun langsomt frem mod 211. Krisen kan i værste fald vanskeliggøre finansieringen af vores fremtidige velfærd, hvis der ikke handles nu. Af Specialkonsulent Erik Bjørsted 3. juni 29 Analysens hovedkonklusioner Bygge- og anlægsbranchen mister 14 pct. af sine arbejdspladser, svarende til 27. personer. Industrien mister 12 pct. af beskæftigelsen, svarende til 47. færre beskæftigede. Servicesektoren mister knapt 6,5 pct. af beskæftigelsen svarende til knapt 9. personer og oplever den værste krise i 4 år. Produktiviteten, som er faldet de sidste par år, vokser langsomt i 29. Skal produktivitetsefterslæbet indhentes hurtigere, vil beskæftigelsen falde endnu mere. Der er brug for handling i forhold til krisen på arbejdsmarkedet. Sidder man for længe på hænderne, er der risiko for, at krisen sætter sig så voldsomt i strukturerne på arbejdsmarkedet, at det på sigt bliver svært at få finanspolitikken til at hænge sammen. Kontakt Direktør Lars Andersen Tlf Mobil la@ae.dk Presseansvarlig Janus Breck Tlf Mobil jb@ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Resumé Danmark befinder sig for øjeblikket i den værste økonomiske krise i nyere tid. Vækstudsigterne tegner historisk dårlige, og væksten i de tre private hovederhverv bygge- og anlæg, industrien og servicesektoren bliver i de kommende år negativ. Disse vækstudsigter afspejler sig i meget dystre udsigter for arbejdsmarkedet. Som det fremgår af figur 1, rammer krisen bredt i de tre private hovederhverv. Bygge- og anlægssektoren får den største tilbagegang på godt 14 pct. af beskæftigelsen svarende til ca. 27. færre beskæftigede. Derefter følger industrien, som mister ca. 12 pct. af beskæftigelsen svarende til ca. 47. færre beskæftigede, og endelig mister servicesektoren knap 6,5 pct. af sin beskæftigelse. Da servicesektoren er en meget stor sektor, svarer det til næsten 9. færre beskæftigede. Dermed oplever servicesektoren det største tilbageslag i 4 år. Figur 1. Beskæftigelsesfald i de tre private hovederhverv 1. pers. 1. pers Bygge og anlæg Industri Service -5 Samtidig har produktivitetsvæksten, som er drivende for vores velstandsudvikling, været faldende igennem de seneste år, og efterslæbet indhentes kun langsomt i de kommende år. Hvis indhentningen bliver hurtigere end forudsat i prognosen, falder beskæftigelsen endnu mere. Kigger man samlet på alle de private erhverv, er billedet, at Danmark i øjeblikket oplever den største arbejdsmarkedskrise i 4 år. Samtidig er der overhængende fare for, at den økonomiske krise vil øge udfordringerne på fremtidens arbejdsmarked. Flere ældre trækker sig tilbage, ligesom de svage grupper, som de seneste år er kommet i beskæftigelse, risikerer helt at miste fodfæstet på arbejdsmarkedet. Det er en udvikling, som vil betyde, at det bliver sværere at finansiere vores velfærdsydelser i fremtiden. Der er brug for politisk handling nu i form af en vækstpakke med fokus på offentlige investeringer og opkvalificering af arbejdsstyrken for at imødegå denne udvikling. 2

3 Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Overordnet status samt udsigter for de tre hovederhverv Finanskrisen har udviklet sig til en egentlig vækstkrise, som de kommende år får store negative konsekvenser for det danske arbejdsmarked. BNP ventes at falde med hele 3,1 pct. i år, hvilket ikke er set siden 5 erne. Væksten i 21 og 211 bliver ligeledes lav. Godt nok forventes BNP at stige igen i 21 og 211, men kun med hhv.,8 pct. og 1,4 pct. Væksten på 1,4 pct. i 211 er imidlertid ikke nok til at trække beskæftigelsen op igen. Normalt skal man nemlig op på en vækst i omegnen af 1½-2 pct., før der er håb om en vending på arbejdsmarkedet. Ved udgangen af 211 forventes ledigheden at være godt 17. fuldtidsledige, hvilket er en stigning på ca personer, siden ledigheden bundede i 3. kvartal 28. I samme tidsrum forventes beskæftigelsen at falde med godt 175. personer. Dermed falder arbejdsstyrken med ca. 5. personer frem mod udgangen af 211. Det er et historisk fald, som kan få katastrofale følger for Danmarks fremtidige vækstpotentiale. Som figur 2 viser, bliver faldet i beskæftigelsen endnu større, end det var under oliekriserne i begyndelsen af 7 erne og 8 erne. Figur 2. Beskæftigelsesfald i Danmark 1. pers pers Beskæftigelse Studier fra IMF viser, at kombinationen af en finansiel krise og en krise, som rammer globalt, er en særlig grim cocktail, som betyder, at krisen bliver længere og dybere sammenlignet med andre kriser. Det afspejler sig ligeledes i udsigterne for arbejdsmarkedet og for de tre private hovederhverv. Krisen kradser allerede i de tre private hovederhverv bygge- og anlæg, industrien og servicesektoren og kommer ligeledes til det fremadrettet. Væksten bliver i 29 negativ i alle tre hovederhverv med dramatisk faldende beskæftigelse til følge. Hårdest ramt er bygge- og anlægssektoren, som stort set mister hele den fremgang, som er høstet siden 24, svarende til 14 pct. af beskæftigelsen. Derefter følger industrien, som mister 12 pct. af beskæftigelsen og servicesektoren, som mister 6,3 pct. af beskæftigelsen. Figur 3 viser, hvor hårdt de tre hovederhverv bliver ramt i 29 og 21 sammenlignet 3

4 Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 med beskæftigelsesfaldene under oliekriserne. Som det fremgår, bliver bygge- og anlægssektoren frem mod 21 hårdere ramt end under første oliekrise, men knap så hårdt som under anden oliekrise. Industrien mister flere arbejdspladser end under anden oliekrise og lidt færre end under første oliekrise. Den store forskel ligger i servicesektoren, som ved denne krise bliver markant hårdere ramt end under begge oliekriser. Faldet i servicebeskæftigelsen frem mod 21 er dobbelt så stort som under anden oliekrise. Under første oliekrise var beskæftigelsen i servicesektoren stort set ikke påvirket af krisen. Figur 3. Beskæftigelsesfald i de tre erhverv 1. pers pers Bygge og anlæg Service Industri Produktiviteten har de sidste par år været lav i de tre hovederhverv. Den lave produktivitet skyldes formentlig, at virksomhederne af frygt for at mangle arbejdskraft har tøvet med at afskedige deres ansatte, selvom konjunkturvendingen har været i gang siden slutningen af 27. Det har haft den konsekvens, at produktiviteten direkte er faldet i flere brancher. Andre forklaringer på den sløje produktivitetsudvikling er, at flere fra de svage grupper er kommet i beskæftigelse, at der har været en kraftig stigning i antallet af beskæftigede fra udlandet, ligesom flere ældre har fravalgt efterløn mm. Disse grupper har som udgangspunkt ikke den samme produktivitet som deres allerede ansatte kollegaer. Hvis man f.eks. har været langtidsledig, skal man til at begynde med oplæres. Nu da konjunkturerne er vendt, og vækstudsigterne tegner meget dårlige, er virksomhederne begyndt at afskedige medarbejdere i større omfang. Det betyder, at produktiviteten igen må ventes at stige i de tre private hovederhverv. Industrien Indikatorerne for industrien peger på en markant nedgang i branchen. Industrien forventes således at miste op imod 47. stillinger i perioden , hvilket svarer til ca. 12 pct. af beskæftigelsen. Det fremgår af figur 4. Sammenlignet med tidligere kriser er industrien denne gang ganske hårdt ramt. Alene i perioden forventes beskæftigelsen at falde 11 pct. Det er næsten dobbelt så meget som under anden 4

5 Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 oliekrise og næsten lige så meget som under første oliekrise, hvor beskæftigelsen med 12 pct. i perioden (se figur 3). Figur 4. Beskæftigelsen i industrien 1. pers pers Anm.: Stregen i figuren markerer prognosens begyndelse. Disse udsigter bakkes op af beskæftigelsesindikatoren for industrien og de seneste beskæftigelsestal på baggrund af ATP-indbetalingerne fra Danmarks Statistik. Som det fremgår af figur 5 ligger beskæftigelsesindikatoren på et rekordlavt negativt niveau, og beskæftigelsen i industrien på baggrund af ATP-indbetalingerne er faktisk faldet mere, end indikatoren tilsiger. Fra 4. kvartal 28 til 1. kvartal 29 faldt beskæftigelsen i industrien med hele 17. fuldtidspersoner. Beskæftigelsesindikatoren på baggrund af ATP-indbetalingerne er behæftet med en vis usikkerhed. ATP-indbetalingerne kan f.eks. være forsinkede, fordi nogle virksomheder pga. finanskrisen formentlig har valgt at udskyde ATP-indbetalingerne, ligesom at indberetningerne kan være forsinkede. Beskæftigelsen opgjort på baggrund af ATP-indbetalingerne kan derfor overvurdere faldet i beskæftigelsen. Når det er sagt, er der dog ingen tvivl om, at beskæftigelsen det seneste kvartal er faldet meget voldsomt. 5

6 Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Figur 5. Beskæftigelsesindikator og ATP-beskæftigelsen Nettotal 4 1. personer Ændring i ATP-beskæftigelse (højre akse) 6 7 Indikator Anm.: Beskæftigelsesindikatoren afspejler virksomhedernes vurdering af udviklingen i måneden og de foregående to måneder undtagen sidste observation, der afspejler et gennemsnit af forventningerne til de kommende tre måneder. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. Vækstbilledet tegner heller ikke godt for industrien. Ordrebeholdningen, som er en indikator for den fremtidige produktion i industrien, er rekordlav og negativ. Der forventes derfor en kraftig nedtur for industrien. Egenproduktionen ventes i år at falde med hele 5,8 pct. og kommer sig kun langsomt de kommende år. Det er det største fald i nyere tid. Ikke engang oliekriserne eller kartoffelkuren i 1987 resulterede i lige så store fald i egenproduktionen i industrien. Det store fald i egenproduktionen i 29 drives primært af faldende industrieksport og faldende investeringer. Industrien får langsomt positiv vækst igen i 21 og 211 i takt med, at eksporten og det private forbrug vokser igen. Nøgletallene for industrien er opsummeret i tabel 1. Tabel 1. Nøgletal for industrien Realvækst i procent, kædede mængder Privat forbrug -,1-2,8 1,5 1,5 Maskininvesteringer -1,2-7,, 1, Industrilagre 1, -1,4 -,4,7 Industrieksport 3,8-9, 1,3 4,8 Øvrig vareeksport, -9,,5 4,5 Værditilvækst -1,8-5,8,4 1,3 Vækst i procent Produktivitet -1,9,5 5,2 2,5 Beskæftigelse (1. personer) Niveau Anm.: Produktiviteten er målt som produktionen pr. ansat. Ændring

7 Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Produktivitetsvæksten forventes at blive positiv i 29. Produktivitetsvæksten var negativ i 28, og noget af den tabte produktivitet genvindes i 21 og 211. Bygge- og anlægssektoren Bygge- og anlægssektoren står midt i den værste krise siden oliekriserne. Det sker efter en årrække med stor vækst. Væksten de kommende år bliver negativ, og bygge- og anlægsbranchen står til at miste 27. arbejdspladser i perioden , svarende til en tilbagegang på 14 pct. Det er stort set hele den fremgang, der er høstet siden 24, som tabes på gulvet. Figur 6 viser beskæftigelsesudviklingen i bygge- og anlægsbranchen. Figur 6. Beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren 1. pers pers Anm.: Stregen i figuren markerer prognosens begyndelse. Dette billede bakkes op af, at beskæftigelsesindikatoren i byggeriet er rekordlav og tillige negativ, hvilket er vist i figur 7. Beskæftigelsen opgjort på baggrund af ATP-indbetalingerne viser ligeledes et kraftigt fald i beskæftigelsen. Fra 4. kvartal 28 til 1. kvartal 29 faldt beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren med godt 17. fuldtidspersoner. 7

8 Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Figur 7. Beskæftigelsesindikator og ATP-beskæftigelsen Nettotal personer Ændring i ATP-beskæftigelse (højre akse) 6 7 Indikator Anm.: Beskæftigelsesindikatoren afspejler virksomhedernes vurdering af udviklingen i måneden og de foregående to måneder undtagen sidste observation, der afspejler et gennemsnit af forventningerne til de kommende tre måneder. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. Som følge af de mange afskedigelser i bygge- og anlægsbranchen vokser produktiviteten i bygge- og anlægsbranchen, og man får indhentet noget af det produktivitetsefterslæb, som er blevet skabt i 27 og 28, hvor produktivitetsvæksten var negativ. Nøgletallene for bygge- og anlægssektoren er vist i tabel 2. Tabel 2. Nøgletal for bygge- og anlægssektoren Realvækst i procent, kædede mængder Boliginvesteringer -9,8-9,5-7, 2,5 Øvrige bygge og anlægsinvesteringer,3-6, -1,5 1, Værditilvækst -5,3-6, -2,8 1,5 Vækst i procent Produktivitet -4,9 2,6 3,1 2,2 Niveau 1 pers. Ændring 1. pers. Beskæftigelse Anm.: Produktiviteten er målt som produktionen pr. ansat. Kilde: AE på baggrund af ADAM Boliginvesteringerne er sammen med de øvrige bygge- og anlægsinvesteringer det,der driver væksten i bygge- og anlægssektoren. Indikatorerne peger på et meget kraftigt fald i boliginvesteringerne i 29 en tendens som fortsætter ind i 21. Det skyldes bl.a. de kraftigt faldende huspriser, og at det er sværere at låne penge pga. bankernes mere tilbageholdende adfærd, når der skal lånes penge ud. Samtidig er udbuddet af boliger meget højt. Faldet i boliginvesteringerne og de øvrige bygge- og anlægsinvesteringer medfører, at væksten i bygge- og anlægsbranchen bliver negativ. Udsigterne for bygge og anlæg er derfor negativ vækst i 29 8

9 Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 og 21, hvor 29 bliver det værste år det er også i det år, boliginvesteringerne falder mest. Egenproduktionen ventes at falde med op mod 6 pct. i 29 og næsten 3 pct. i 21. Først i 211 ventes væksten at blive positiv igen. Væksten i 211 er dog ikke høj nok til at skabe nye arbejdspladser. Dette vækstbillede bakkes som nævnt op af en række indikatorer. Virksomhedernes vurdering af den samlede ordrebeholdning i sektoren kan give et billede af den fremtidige udvikling i produktionen. Vurderingen af ordrebeholdningen i bygge- og anlægssektoren har været faldende de seneste par år og har været negativ siden starten af 28. Indikatoren har aldrig ligget på et lavere niveau end nu. En anden indikation af, at væksten bliver negativ i 29 og 21, er som nævnt boliginvesteringerne. Disse forventes at falde kraftigt i løbet af 29 og 21. Først i 211 begynder investeringerne at stige svagt igen. Denne udvikling skal ses i lyset af udviklingen i den reale kontantpris (prisen på énfamiliehuse divideret med boliginvesteringsprisen). Jo dyrere det er at købe et nyt hus i forhold til at få bygget et nyt, jo højere vil boliginvesteringerne være. Historisk har der været en meget pæn sammenvariation mellem den reale kontantpris og boliginvesteringerne. Det viser figur 8. Figur 8. Udviklingen i den reale kontantpris og boliginvesteringerne Mio. 2-kr Indeks 2=1 1,6 1,4 1,2 1,,8,6, ,2 Boliginvesteringer Real kontantpris Anm.: Stregen i figuren markerer prognosens begyndelse. Som det fremgår af figuren, forventer vi, at boligmarkedet vender ved indgangen til 21, hvorefter kontantprisen stiger svagt. I takt med at den reale boligpris begynder at stige igen ved udgangen af 211, begynder boliginvesteringerne også at stige svagt igen. 9

10 Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Servicesektoren Servicesektoren har de sidste mange år haft uafbrudt fremgang og har stort set ikke været påvirket af nedgange de sidste 4 år. Servicesektoren havde en mindre tilbagegang under anden oliekrise, hvor 3. stillinger gik tabt fra 198 til 1981, svarende til ca. 3 pct. færre beskæftigede. Ved denne krise står servicesektoren til store lussinger med et tab på knapt 6,5 pct. af de beskæftigede, hvilket svarer til næsten 9. stillinger. Det viser figur 9. Figur 9. Beskæftigelsen i servicesektoren 1. pers pers Anm.: Stregen i figuren markerer prognosens begyndelse. Disse dystre udsigter skyldes, at væksten i servicesektoren forventes at blive negativ i 29 og kun svagt positiv i 21. Dertil kommer, at produktivitetsvæksten i servicesektoren har været negativ siden 26. I forhold til, hvad servicesektoren har skullet lave, har der været for mange mennesker ansat, og det er ikke holdbart i længden. Det kommer til at koste i den anden ende, når krisen for alvor kradser, som den gør nu. Forventningen til beskæftigelsesudviklingen bakkes op af, at beskæftigelsesindikatoren i servicesektoren er negativ og rekordlav. Desuden viser beskæftigelsen opgjort på baggrund af ATP-indbetalingerne et meget stort fald fra 4. kvartal 28 til 1. kvartal 29 på næsten 22. fuldtidspersoner. 1

11 Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Figur 1. Beskæftigelsesindikator og ATP-beskæftigelsen Nettotal 4 1. personer Ændring i ATP-beskæftigelse (højre akse) 6 7 Indikator Anm.: Beskæftigelsesindikatoren afspejler virksomhedernes vurdering af udviklingen i måneden og de foregående to måneder undtagen sidste observation, der afspejler et gennemsnit af forventningerne til de kommende tre måneder. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. Vi forventer som nævnt negativ vækst i servicesektoren i 29 egenproduktionen forventes i år at falde med ca. 3,1 pct., mens væksten i 21 og 211 kun bliver svagt positiv. Det fremgår af tabel 3. Tabel 3. Nøgletal for servicesektoren Realvækst i procent, kædede mængder Privat forbrug -,1-2,8 1,5 1,5 Forbrug af tjenester (ex turisme) Off. Vare- og tjenestekøb. Tjenesteeksport (ex søtransport) 2,2-5,2 2,3 2,3, 1,5 3,8 3, 3, -3,7-1,1 1,9 Værditilvækst -1,4-3,1,6 1,4 Vækst i procent Produktivitet -3,6,2 3,2 2, Beskæftigelse (1. personer) Niveau, 1. pers. Anm.: Produktiviteten er målt som produktionen pr. ansat. Ændring, 1. pers Dette vækstbillede er drevet af, at det private forbrug og forbruget af tjenester ligger underdrejet. Dertil kommer, at tjenesteeksporten ventes at falde både i år og næste år. Endelig er servicesektoren påvirket af nedgangen i bygge- og anlægssektoren og industrien, fordi servicesektoren leverer en masse produktionsinput til disse brancher. Kun det offentlige vare- og tjenestekøb holder hånden under væksten i servicesektoren og vokser med 3 til 4 pct. i 21 og

12 Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Krisen øger udfordringerne på fremtidens arbejdsmarked Danmark befinder sig i øjeblikket i den største arbejdsmarkedskrise i 4 år. Det betyder, at alle de gevinster, som er høstet de seneste år i form af, at flere ældre har udskudt deres tilbagetrækning, og at flere svage grupper er kommet i arbejde, risikerer at blive tabt på gulvet. Hvis disse grupper som følge af krisen helt trækker sig ud af arbejdsmarkedet, vil vor tids største socialpolitiske succes være sat helt over styr. Ikke mindst fordi at vi kommer til at mangle disse grupper på den anden side af krisen. Forsvinder de fra arbejdsmarkedet bliver dansk økonomis vækstpotentiale derfor mindre. Sker det, får vi i yderste konsekvens sværere ved at finansiere vores velfærdsydelser. De økonomiske vismænd har tidligere vist, at ældres tilbagetrækningstilbøjelighed øges markant under en lavkonjunktur, og når de ældre først har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, kommer de ikke igen. De svage grupper, som de senere år er kommet i arbejde, har som udgangspunkt en løs tilknytning til arbejdsmarkedet og bliver derfor svære at få tilbage på arbejdsmarkedet. Disse skader vil med andre ord være svære at råde bod på igen. Derfor er det afgørende, at der handles resolut med det samme. Det mest effektive middel til at tage toppen af den meget kraftige ledighedsstigning er offentlige bygge- og anlægsinvesteringer. Offentlige bygge- og anlægsinvesteringer er op til fem gange så effektive, som skattelettelser og gavner bredt i økonomien. Lidt under halvdelen af beskæftigelseseffekten ligger i servicesektoren. De økonomiske vismænd har anbefalet at øge de offentlige investeringer i størrelsesordenen 15 mia. kr. i både 21 og 211. AE deler Vismændenes vurdering af størrelsen af investeringerne, men mener omvendt ikke, at der er nogen grund til at vente til 21 med at sætte initiativer i gang. Hvis man sidder for længe på hænderne, risikerer vi som nævnt, at ældre og svage grupper presses helt ud af arbejdsmarkedet, hvilket vil forvolde en måske uoprettelig skade på dansk økonomi. Samtidig er det vigtigt, at en vækstpakke har fokus på at opkvalificere arbejdsstyrken, således at den er rustet til de udfordringer, der venter på den anden side af den økonomiske krise. Eksempelvis skal unge uden uddannelse, som nu rammes af ledighed, bruge tiden fornuftigt og komme tilbage på skolebænken. 12

AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV

AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV 22. oktober 2008 af Louise Hansen og Erik Bjørsted direkte tlf. 33 55 77 15 AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV AErådets seneste prognose

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen gør ondt: Jobs forsvinder som aldrig før

Arbejdsmarkedskrisen gør ondt: Jobs forsvinder som aldrig før Prognose for arbejdsmarkedets tre hovederhverv november 29 Arbejdsmarkedskrisen gør ondt: Jobs forsvinder som aldrig før Væksten i industrien og servicesektoren bliver rekord lav i 29 og kommer sig kun

Læs mere

arbejdspladser gik tabt kun hver ottende kommer igen

arbejdspladser gik tabt kun hver ottende kommer igen 17. arbejdspladser gik tabt kun hver ottende kommer igen Jobtabet i de tre private hovederhverv, bygge- og anlægssektoren, industrien og den private servicesektor, har under den nuværende krise været større

Læs mere

Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet

Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet Den aktuelle krise sætter dybe spor på arbejdsmarkedet. Nyledige hænger fast i ledighedskøen, og specielt personer over 50 år og indvandrere fra

Læs mere

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv Væksten de kommende år bliver for lav til for alvor at kaste arbejdspladser af sig i de tre private hovederhverv. Kun privat service kan se frem til en beskæftigelsesfremgang, som dog tegner til at blive

Læs mere

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Nye nationalregnskabstal bekræfter, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi. Der var pæn vækst i 1. kvartal 2010 og en overraskende om end

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Historisk stilstand i jobskabelsen i de kommende år

Historisk stilstand i jobskabelsen i de kommende år Prognose for arbejdsmarkedets tre hovederhverv april 212 Historisk stilstand i jobskabelsen i de kommende år Udsigterne for de tre private hovederhverv tegner lidt lysere end i efteråret 211. Samlet set

Læs mere

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nationalregnskabstallene for 2. kvartal 2009 viste et historisk fald i den økonomiske aktivitet. Vejen tilbage til normalsituationen i dansk økonomi tegner derfor

Læs mere

Arbejdsmarkedet tæt på bunden vejen tilbage bliver langvarig

Arbejdsmarkedet tæt på bunden vejen tilbage bliver langvarig Arbejdsmarkedet tæt på bunden vejen tilbage bliver langvarig Selvom arbejdsløsheden steg i januar 11, synes arbejdsløsheden at have stabiliseret sig omkring 6 pct. af arbejdsstyrken. Det indikerer, at

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Flot økonomisk fremgang i 3. kvartal arbejdsmarkedet fortsat underdrejet

Flot økonomisk fremgang i 3. kvartal arbejdsmarkedet fortsat underdrejet Flot økonomisk fremgang i 3. kvartal arbejdsmarkedet fortsat underdrejet Nye nationalregnskabstal for 3. kvartal 2010 viser en flot fremgang i dansk økonomi. Stigningen sker dog på et nedrevideret grundlag

Læs mere

private jobs tabt under krisen

private jobs tabt under krisen 199.000 private jobs tabt under Dagens nationalregnskab bekræfter, at der fortsat var nedgang på arbejdsmarkedet i 1. kvartal 2010. På trods af en stagnerende arbejdsløshed faldt beskæftigelsen med 13.000

Læs mere

Arbejdsmarkedet mangler medvind fra bygge- og anlægssektoren

Arbejdsmarkedet mangler medvind fra bygge- og anlægssektoren Arbejdsmarkedet mangler medvind fra bygge- og anlægssektoren AE s prognose for de tre private hovederhverv, bygge- og anlæg, privat service og industri, tegner svag. Blot hver 8. af de tabte arbejdspladser

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

Dansk økonomi er ikke gået helt bag om dansen

Dansk økonomi er ikke gået helt bag om dansen Dansk økonomi er ikke gået helt bag om dansen Der var frygtet en fortsat nedgang i dansk økonomi i 3. kvartal 2009, men de nye nationalregnskabstal viste en pæn fremgang. Dansk økonomi er dermed ikke som

Læs mere

21.000 flere private job frem mod 2015

21.000 flere private job frem mod 2015 Arbejdsmarkedsprognose for de tre private hovederhverv, september 213 21. flere private job frem mod 215 De seneste måneders nøgletal tyder på bedre tider i dansk økonomi. AE s arbejdsmarkedsprognose peger

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Nedtur for både vækst og beskæftigelse

Nedtur for både vækst og beskæftigelse Nationalregnskab 4. kvartal 20 Efter fem kvartaler med fremgang i den økonomiske aktivitet faldt BNP med 0,4 pct. i 4. kvartal 20. Samtidig faldt beskæftigelsen med 3.000 personer, så vi under krisen nu

Læs mere

Kun en brøkdel af de tabte job kommer igen i de kommende år

Kun en brøkdel af de tabte job kommer igen i de kommende år Kun en brøkdel af de tabte job kommer igen i de kommende år Efter recessionen venter der de tre private hovederhverv bygge- og anlægssektoren, industrien og den private servicesektor yderligere tre magre

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden fortsatte med at falde i maj måned på trods af, at væksten er moderat. Normalt kræves en gennemsnitlig vækst på 1½-2 pct. over en to-årig periode,

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher 25. februar 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted Direkte tlf.: 33 55 77 15 Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher Dagens

Læs mere

Faldet i arbejdsstyrken skyldes primært usynlige arbejdsløse

Faldet i arbejdsstyrken skyldes primært usynlige arbejdsløse Faldet i arbejdsstyrken skyldes primært usynlige arbejdsløse Arbejdsstyrken er faldet mere markant under denne krise end under tidligere kriser. Normalt bliver 7 pct. af et beskæftigelsesfald til arbejdsløshed.

Læs mere

Prognose: flere private job forsvinder i år

Prognose: flere private job forsvinder i år Arbejdsmarkedsprognose, april 213 Prognose: 11. flere private job forsvinder i år AE s prognose for det danske arbejdsmarked forventer, at vi vil se 11. job gå tabt i 213 i de tre private hovederhverv;

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Største stigning i bruttoledigheden

Største stigning i bruttoledigheden Største stigning i bruttoledigheden siden efteråret 9 Bruttoledigheden er steget med hele 5. fuldtidspersoner den seneste måned og har dermed rundet 171. fuldtidspersoner svarende til,3 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE 23. februar 7 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 og Annett Melgaard Jensen direkte tlf. 33557715 KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 7: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE Det går godt i

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektoren befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

Flere marginaliserede efter markant nedgang

Flere marginaliserede efter markant nedgang Flere marginaliserede efter markant nedgang Antallet af personer med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet er begyndt at stige igen efter et meget markant fald i forbindelse med den seneste højkonjunktur.

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007.

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007. 12. juni 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 3355 7712 Resumé: SVAG BNP-VÆKST TRODS GIGANTISK BESKÆFTIGELSESFREMGANG Væksten i dansk økonomi har været svag de seneste tre kvartaler, selvom beskæftigelsen

Læs mere

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren?

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren? Arbejdsløsheden for de byggefaglærte er begyndt at stige igen efter et lille fald omkring årsskiftet. I juni 1 var hele 13½ pct. af de forsikrede i a-kasserne for byggefaglærte arbejdsløse, når man medregner

Læs mere

Svage grupper udstødes i stigende grad fra arbejdsmarkedet

Svage grupper udstødes i stigende grad fra arbejdsmarkedet Svage grupper udstødes i stigende grad fra arbejdsmarkedet Antallet af såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere stiger fortsat og med forstærket styrke. Inden for det sidste år er der kommet

Læs mere

Stor stigning i antallet af fyringer indenfor det offentlige

Stor stigning i antallet af fyringer indenfor det offentlige Stor stigning i antallet af fyringer indenfor det offentlige Nye tal fra jobindsats viser, at antallet af fyringer har været stigende de sidste 3 måneder. Dykker man ned i tallene fremgår det, at det især

Læs mere

Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager

Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager AE s arbejdsmarkedsprognose, efterår 16 Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager Udviklingen på arbejdsmarkedet har de seneste år været paradoksal. På trods af en meget svag vækst, er

Læs mere

Stigende arbejdsløshed

Stigende arbejdsløshed Nye arbejdsløshedstal oktober 21 Stigende arbejdsløshed tredobling i langtidsledigheden Bruttoledigheden steg med 1.2 fuldtidspersoner fra september til oktober 21. Dermed udgør bruttoledigheden nu samlet

Læs mere

Fortsat 10 arbejdsløse for hver ledig stilling på arbejdsmarkedet

Fortsat 10 arbejdsløse for hver ledig stilling på arbejdsmarkedet Fortsat 10 arbejdsløse for hver ledig stilling på arbejdsmarkedet Arbejdsløsheden steg med 600 fuldtidspersoner i januar 011 og ligger nu på 6,1 pct. af arbejdsstyrken. Det betyder, at der stadig er ca.

Læs mere

Arbejdsmarkedet er endnu ikke sluppet fri af krisen

Arbejdsmarkedet er endnu ikke sluppet fri af krisen Arbejdsmarkedet er endnu ikke sluppet fri af krisen Nye tal for beskæftigelse i Danmark peger på, at det danske arbejdsmarked fortsat hænger fast på bunden. Beskæftigelsen faldt således med. personer fra.

Læs mere

VENDINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET ER I GANG

VENDINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET ER I GANG 26. november 2008 var direkte påvirket af strejken i 2. kvartal 2008, viser statistikken et margiaf Erik Bjørsted (33557726) og Frederik I. Pedersen (33557712) VENDINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET ER I GANG Dagens

Læs mere

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes De seneste arbejdsløshedstal viser, at der var 13.300 bruttoarbejdsløse i Danmark, svarende til, procent af arbejdsstyrken. Prognoserne for det danske arbejdsmarked

Læs mere

DET FORELØBIGE NATIONALREGNSKAB FOR 4. KVARTAL 2005

DET FORELØBIGE NATIONALREGNSKAB FOR 4. KVARTAL 2005 7. marts 2006 af Martin Madsen dir. tlf. 33557718 Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 DET FORELØBIGE NATIONALREGNSKAB FOR 4. KVARTAL 2005 2005 blev som ventet et år med vækst markant over middel. Væksten

Læs mere

Forfejlet krisepolitik trak den økonomiske nedtur i langdrag

Forfejlet krisepolitik trak den økonomiske nedtur i langdrag Forfejlet krisepolitik trak den økonomiske nedtur i langdrag Opsvinget i dansk økonomi har været et af de mest træge i historisk perspektiv. Først fire år efter BNP ramte bunden begyndte beskæftigelsen

Læs mere

Juni Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Juni Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Juni 17 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Nybyggeriet fortsat i krise

Nybyggeriet fortsat i krise Det påbegyndte nybyggeri faldt igen i 3. kvartal 1 og ligger dermed fortsat på et niveau, der ikke er set lavere siden 199. De øvrige indikatorer for bygge- og anlægssektoren peger generelt på en fortsat

Læs mere

Negativ vækst i 2. kvartal 2012

Negativ vækst i 2. kvartal 2012 Foreløbigt nationalregnskab 2. kvartal 2012 Dagens nationalregnskab bekræfter med en negativ vækst på ½ pct. det billede, indikatorerne har tegnet af økonomisk modvind de seneste måneder. Havde det ikke

Læs mere

NATIONALREGNSKAB: OPBREMSNING I VÆKSTEN

NATIONALREGNSKAB: OPBREMSNING I VÆKSTEN 28. februar 2008 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 NATIONALREGNSKAB: OPBREMSNING I VÆKSTEN Det foreløbige nationalregnskab for 4. kvartal 2007 viste en relativt beskeden vækst i BNP. Samlet

Læs mere

Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser

Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser De historiske erfaringer tilsiger, at når økonomien vender, så udløser det kræfter, som bevirker, at genopretningen efter den økonomiske krise vil

Læs mere

Opsparingsoverskud i den private sektor på ekstremt rekordniveau

Opsparingsoverskud i den private sektor på ekstremt rekordniveau Opsparingsoverskud i den private sektor på ekstremt rekordniveau Dagens nationalregnskabstal viser et opsparingsoverskud i den private sektor på ikke mindre end 17 mia.kr. i 212. Rekorden kommer oven på

Læs mere

Over på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk

Over på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk Over 12. på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk På trods af, at den registrerede arbejdsløshed er faldet siden juli 21, er antallet af kontanthjælpsmodtagere vokset. Samlet er der nu over

Læs mere

Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked

Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked Nye tal viser, at beskæftigelsen faldt med 10.000 personer ind i 1. kvartal 2011. Samtidig faldt den gennemsnitlige arbejdstid markant. Samlet har

Læs mere

1. december Resumé:

1. december Resumé: 1. december 2008 Af Martin Madsen (tlf. 3355 7718) Frederik I. Pedersen (tlf. 3355 7712) Resumé: NATIONALREGNSKAB: DANSK ØKONOMI UNDER STÆRKT PRES De foreløbige nationalregnskabstal for 3. kvartal 2008

Læs mere

Finanspolitikken på farlig kurs

Finanspolitikken på farlig kurs Dansk økonomi står fortsat på bunden af den største økonomiske vækstkrise i nyere tid. Selvom det vækstmæssigt begynder at gå den rigtige vej igen, vil der være massiv overkapacitet i økonomien mange år

Læs mere

Krisen har nu sendt flere på kanten af arbejdsmarkedet

Krisen har nu sendt flere på kanten af arbejdsmarkedet Krisen har nu sendt 30.500 flere på kanten af arbejdsmarkedet Antallet af marginaliserede steg fra 3. til. kvartal 011 med.750 personer. Det betyder, at der nu er godt 118.500 personer, der har været på

Læs mere

Unge på kontanthjælp er slået flere år tilbage

Unge på kontanthjælp er slået flere år tilbage Unge på kontanthjælp er slået flere år tilbage Siden krisen brød ud, er antallet af unge kontanthjælpsmodtagere steget med 16.2 fuldtidspersoner. I januar 211 var således ca. 44. unge under 3 år på kontanthjælp.

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Tilsandet arbejdsmarked: Knap 9 arbejdsløse per ledigt job

Tilsandet arbejdsmarked: Knap 9 arbejdsløse per ledigt job Ledighedstal januar 010 Tilsandet arbejdsmarked: Knap 9 arbejdsløse per ledigt job Selvom arbejdsløsheden lå stort set uændret fra december 009 til januar 010, tyder intet endnu på, at nedturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse

på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse Gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate ledige er vokset med 27. under krisen 1. på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse Tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der i dag er ca.

Læs mere

Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen

Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen De nye nationalregnskabstal har reduceret faldet i BNP fra 0,5 procent til 0,1 procent i 1. kvartal 2011. Det mindre fald i BNP i 2011 skal dog ses i

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Erhvervslivets investeringer på niveau med starten af 80 erne

Erhvervslivets investeringer på niveau med starten af 80 erne Erhvervslivets investeringer på niveau med starten af erne Den økonomiske krise har været ekstremt hård ved erhvervslivets investeringer. Dermed er erhvervsinvesteringerne en af de væsentligste årsager

Læs mere

Langtidsledigheden stiger

Langtidsledigheden stiger let af langtidsledige er igen begyndt at stige. Siden februar måned er antallet af langtidsledige steget med omkring 8. fuldtidspersoner eller godt 48 procent, så der i september var knap 24.6 langtidsledige.

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Økonomiske kriser har store konsekvenser for ufaglærte. Ikke nok med at rigtig mange mister deres arbejde, men som denne analyse viser, er det vanskeligt

Læs mere

Beskæftigelsen for de unge falder fortsat

Beskæftigelsen for de unge falder fortsat Ungdomsarbejdsløshed Beskæftigelsen for de unge falder fortsat Nye tal viser, at beskæftigelsen for de unge mellem 1 og 9 år fortsat falder. Det seneste kvartal er beskæftigelsen faldet med ca. 6.7 personer.

Læs mere

SÅ STOPPEDE FESTEN PÅ ARBEJDSMARKEDET

SÅ STOPPEDE FESTEN PÅ ARBEJDSMARKEDET 2. oktober 2008 Af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 3355 7712 Resumé: SÅ STOPPEDE FESTEN PÅ ARBEJDSMARKEDET Dagens arbejdsløshedstal for august 2008 viste en uændret arbejdsløshed. Det er første gang

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Arbejdsmarkedet fortsætter de flotte takter vi har været vidner til siden foråret 213. I august måned voksede beskæftigelsen med 3.9 personer og siden

Læs mere

Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 2012 end i de to foregående år

Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 2012 end i de to foregående år Økonomisk kommentar: Varslede fyringer og ledige stillinger, december 212 Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 212 end i de to foregående år Året 212 har været præget af flere fyringer på det

Læs mere

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Den registrerede arbejdsløshed har de seneste to ligget relativt stabilt omkring 16. fuldtidspersoner. Udviklingen dækker imidlertid over en svagt faldende

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Omfattende mangel på elektrikere

Omfattende mangel på elektrikere Omfattende mangel på elektrikere i hele landet Dansk økonomi har omsider lagt krisen bag sig, og beskæftigelsen er specielt de sidste to år braget i vejret. Elektrikerne nyder også godt af de gode tider,

Læs mere

ARBEJDSLØSE ALLEREDE TIL EFTERÅRET

ARBEJDSLØSE ALLEREDE TIL EFTERÅRET 29. januar 9 Af Jeppe Druedahl og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen tlf. 33 55 77 12 eller 28 42 42 72 Resumé: 1. ARBEJDSLØSE ALLEREDE TIL EFTERÅRET Dagens tal for december 8 viste en stigning på næsten

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Krisen har sendt flere på offentlig forsørgelse

Krisen har sendt flere på offentlig forsørgelse Krisen har sendt 120.000 flere på offentlig forsørgelse I de gode år fra 2004 til 2008 faldt antallet af overførelsesmodtagere i den arbejdsdygtige alder med ca. 111.000 personer. Der kom ikke blot færre

Læs mere

Langtidsledigheden firdoblet i Syd- og Vestjylland

Langtidsledigheden firdoblet i Syd- og Vestjylland Langtidsledigheden firdoblet i Syd- og Vestjylland I løbet af de sidste år er der kommet 5.000 flere langtidsledige dagpengemodtagere i Syd- og Vestjylland. Dette svarer til en firdobling, og der er tale

Læs mere

Danmarks offentlige investeringer ligger lavt internationalt

Danmarks offentlige investeringer ligger lavt internationalt Danmarks offentlige investeringer ligger lavt internationalt Ifølge OECDs tal ligger Danmarks offentlige investeringer lavt i forhold til sammenlignelige lande som Sverige, Norge, Finland og Holland. Danmark

Læs mere

De officielle arbejdsløshedstal undervurderer fortsat nedturen

De officielle arbejdsløshedstal undervurderer fortsat nedturen De officielle arbejdsløshedstal undervurderer fortsat nedturen Nye tal for arbejdsmarkedet i. kvartal 9 viser en enorm nedgang i beskæftigelsen i Danmark. Samtidig undervurderer de officielle arbejdsløshedstal

Læs mere

Arbejdsmarkedet viser vigtige livstegn

Arbejdsmarkedet viser vigtige livstegn Arbejdsmarkedet viser vigtige livstegn let af varslede fyringer har siden 2. kvartal 212 overordnet haft en faldende tendens og ligger i dag på et relativt lavt niveau. Dermed er presset på arbejdsmarkedet

Læs mere

Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser

Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser A-kasserne, der især er rettet mod den offentlige sektor, er begyndt at sætte sit præg på ledighedsstatistikken. Det sidste halve år er bruttoarbejdsløsheden

Læs mere

TENDENS TIL VENDING PÅ ARBEJDSMARKEDET

TENDENS TIL VENDING PÅ ARBEJDSMARKEDET 26. august 2008 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 TENDENS TIL VENDING PÅ ARBEJDSMARKEDET Dagens beskæftigelsestal fra ATP-statistikken for er det første hårde tegn på, at det danske arbejdsmarked

Læs mere

Danmark øger arbejdsudbuddet markant de kommende år

Danmark øger arbejdsudbuddet markant de kommende år Danmark øger arbejdsudbuddet markant de kommende år De kommende år øges arbejdsudbuddet markant i Danmark. Ifølge Finansministeriet bliver arbejdsudbuddet således løftet med ca. 17. personer frem mod 3

Læs mere

Der er ikke tegn på, at arbejdsmarkedet er ved at koge over

Der er ikke tegn på, at arbejdsmarkedet er ved at koge over Der er ikke tegn på, at arbejdsmarkedet er ved at koge over Dansk økonomi oplever i øjeblikket en markant jobfremfremgang. Lønmodtagerbeskæftigelsen er siden foråret 2013 vokset med næsten 135.000 personer,

Læs mere

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 28. november 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 Både BNP og beskæftigelsen steg kraftigt i 3. kvartal 2007. Alt tyder på, at vi i 2007 får den

Læs mere

STOR OPJUSTERING AF INDUSTRIENS PRODUKTIVITET

STOR OPJUSTERING AF INDUSTRIENS PRODUKTIVITET 16. januar 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 STOR OPJUSTERING AF INDUSTRIENS PRODUKTIVITET De reviderede nationalregnskabstal (NR) for 3. kvartal 2006 peger samlet set på lidt lavere vækst

Læs mere

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Antallet af kontanthjælpsmodtagere er i løbet af krisen steget med over 35.000. En udvikling, der risikerer at koste statskassen milliarder

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

Krisen kan hæve den strukturelle ledighed med

Krisen kan hæve den strukturelle ledighed med Krisen kan hæve den strukturelle ledighed med 25. Omkring 2/3 af stigningen i langtidsledigheden risikerer at blive til strukturel ledighed. AE s beregninger viser, at langtidsledigheden kan stige med

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

INDIKATORER PÅ KONJUNKTURSITUATIONEN

INDIKATORER PÅ KONJUNKTURSITUATIONEN . april af Louise Hansen og Martin Madsen (33771) Resumé: INDIKATORER PÅ KONJUNKTURSITUATIONEN De fleste indikatorer peger på, at konjunkturerne har toppet særligt på boligmarkedet og i det private forbrug.

Læs mere