Direktionens årsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktionens årsplan"

Transkript

1 Direktionens årsplan 2019

2 Indhold Indledning 3 Fortælling, vision og pejlemærker 3 Fokusområder i Direktionens årsplan Mål for 2019 med central forankring 7 Mål for 2019 for institutioner og afdelinger 11 Direktionens årsplan Udgivet af Solrød Kommune Solrød Center Solrød Strand Telefon:

3 Indledning Fortælling, vision og pejlemærker Solrød Kommune har som organisation i de senere år bevæget sig mod en højere grad af fællesskab, samarbejde og koordinering på tværs af institutioner og afdelinger. Denne bevægelse er sket, fordi tværgående samarbejde og koordinering er afgørende for, at vi kan skabe effekt for borgerne, sikre en god styring af økonomien og nå byrådets ambitioner for kommunen. Det er derfor en bevægelse, vi i direktionen gerne vil sætte endnu mere fart på i For netop at dyrke det, vi har til fælles i organisationen, udviklede vi i 2017 en fælles fortælling om Solrød Kommune som organisation og arbejdsplads. Overskriften for fortællingen er: Sammen gør vi en forskel. Annes rejse, som medarbejdere fra alle grene af organisationen bidrog til. I 2018 har byrådet sat den overordnede kurs for Solrød Kommune ved at formulere sin vision for hele kommunen, som lyder: Solrød Kommune det bedste sted at leve og bo. Under visionen har byrådet formuleret syv politiske pejlemærker, som sætter retningen for, hvad vi særligt skal have fokus på i vores bidrag til at gøre Solrød Kommune til det bedste sted at leve og bo for borgerne. Fortællingen indeholder fire værdier: Fællesskab Bevægelse Ansvar Indflydelse Værdierne er allerede stærke i organisationen og vigtige for medarbejdernes engagement, trivsel og stolthed. Dét ved vi, fordi fortællingen blev skabt via fortællestafetten 3 DIREKTIONENS ÅRSPLAN SOLRØD KOMMUNE

4 De syv pejlemærker er: Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager ansvar Læring og udvikling hele livet Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv Bæredygtig udvikling Orden i økonomien Byrådets vision og pejlemærker beskriver den effekt, vi som kommune skal skabe for borgerne og for Solrød Kommune som lokalsamfund. Hvor visionen og pejlemærkerne på den måde retter sig ud af organisationen og mod borgerne, har fortællingen og de fire værdier et internt fokus; fortællingen og værdierne beskriver, hvordan Solrød Kommune gerne vil være som organisation og arbejdsplads. For at lykkes som organisation og arbejdsplads skal vi fremme og dyrke værdierne. Værdierne er på den måde en forudsætning for, at vi kan skabe gode resultater, effekt for borgerne og nå byrådets vision for Solrød Kommune. Fokusområder i Direktionens årsplan 2019 I oktober 2018 var der en konference for kommunens ledere (DIA-konferencen) med fokus på ledelse i flere retninger, nemlig ledelse op mod byrådet og direktionen, ledelse på tværs af organisationen og ledelse ud mod borgerne. Baggrunden for konferencens tema er, at det er nødvendigt, at kommunens ledere har fokus på at lede i flere retninger, hvis vi skal nå byrådets vision og pejlemærker og skabe den største effekt for borgerne. Ud over ledelse op, på tværs og ud er der en fjerde retning, som det er helt fundamentalt, at kommunens ledere lykkes med, nemlig ledelse ind i eget fagområde og ind mod egne medarbejdere. På samme måde som lederne skal kigge i flere retninger, er det også nødvendigt, at kommunens medarbejdere har et fokus både op mod ledelsen, på tværs af organisationen, ud mod borgerne og ind i eget fagområde. Målene i direktionens årsplan kræver netop ledelse og fokus op, på tværs, ud og ind, og disse fire temaer er derfor de overordnede fokusområder i Direktionens årsplan Ledelse op Ledelse op handler om, at vi som organisation sætter os ind i og forstår byrådets ønsker til kommunens retning og udvikling, og at vi griber de bolde, byrådet sætter i spil. Byrådet skal kunne have tillid til, at vi understøtter de overordnede politiske intentioner, og at ledere og medarbejdere omsætter byrådets beslutninger til vores praksis. Samtidigt skal vi spille op mod og udfordre byrådet ved at komme med forslag, som byrådet måske ikke selv har tænkt på, men som efter vores faglige vurdering kan rykke kommunen i den retning, som byrådet har udtrykt i sin vision og pejlemærker. Vi skal derfor favne både det politiske og det faglige, og vi skal evne at koble de faglige og de politiske hensyn. Ledelse op handler også om, at kommunens ledere leder op mod direktionen, og at der er tæt dialog mellem direktionen og lederne om de tiltag, som enten byrådet eller direktionen sætter i gang. Konkrete mål i direktionens årsplan, som primært handler om at lede op, er: Implementere byrådets vision og politiske pejlemærker Effektuere byrådets budgetaftale for 2019 Udvikle nye processer til brug for byrådets udvikling af politik Skabe muligheder for politisk prioritering Effektivisere kommunens drift yderligere og opnå den samme effekt for borgerne for færre penge Implementere byrådets nye sundhedspolitik Ledelse på tværs Ledelse på tværs betyder, at vi som organisation skal trække i den samme retning og fremstå som én samlet kommune over for borgerne. Samarbejde på tværs er afgørende for, at vi for det første kan skabe sammenhæng og kvalitet for borgerne, når de møder kommunen, og at vi for det andet kan arbejde så effektivt som muligt. DIREKTIONENS ÅRSPLAN SOLRØD KOMMUNE

5 Ledelse på tværs handler om, at ledere og medarbejdere hæver blikket og kigger ud over hele organisationen og ikke kun ind i eget fagområde. Vi skal arbejde med vores kerneopgave med et blik for helheden og de andre fagområder i kommunen. For at vi kan løse opgaverne med den bedst mulige kvalitet for borgerne og skabe innovation og nytænkning, er det nødvendigt, at vi er nysgerrige på hinanden, at vi samarbejder, og at vi deler viden på tværs. Nogle gange må vi træffe beslutninger og bidrage til prioriteringer, som isoleret set ikke er optimale for ét enkelt fagområde, men hvor beslutningerne har betydning for helheden, og for at vi samlet set kan levere i forhold til byrådets ambitioner og effekten for borgerne. Konkrete mål i direktionens årsplan, som primært handler om at lede på tværs, er: Dialog på tværs af organisationen om implementeringen af byrådets politiske pejlemærker Udvikle vores kompetencer i forhold til de tværgående opgaver Implementere tværgående indsatser (Solnettet, fortællingen og nyt design) Ledelse ud Ledelse ud handler om, at vi inddrager borgere, virksomheder, foreninger mv. i udviklingen og løsningen af kommunens opgaver. Gennem inddragelsen sikrer vi, at vi opnår den størst mulige effekt for modtagerne af vores ydelser. Ledelse ind Ledelse ind handler om den daglige ledelse, som medarbejderne i Solrød Kommune møder i hverdagen, og det handler om, at lederne har fokus på den sikre drift og udviklingen af fagområderne. Det indebærer bl.a., at lederne skaber rammer, der sikrer et godt og motiverende arbejdsmiljø for kommunens mange dygtige og engagerede medarbejdere. Ledelse ind handler også om, at lederne har fokus på at sætte en meningsfuld retning, som er en forudsætning for medarbejdernes trivsel og nærvær. En meningsfuld retning skabes bl.a. ved, at lederne lokalt i de enkelte institutioner og afdelinger oversætter byrådets vision og pejlemærker til fagområderne og arbejder med meningsskabelse og opbakning til Solrød Kommune som et fællesskab med mange tværgående opgaver og indsatser. Et konkret mål i direktionens årsplan, som primært handler om at lede ind, er: Reducere sygefraværet og øge trivslen og nærværet hos medarbejderne Med denne årsplan har vi sat kursen for organisationen i Sammen gør vi en forskel og vi glæder os til at samarbejde med jer alle om målene i årsplanen. Venlig hilsen Ledelse ud handler nemlig også om, at ledere og medarbejdere altid har effekten for borgerne og værdiskabelsen for lokalsamfundet for øje i vores daglige arbejde. Et konkret mål i direktionens årsplan, som primært handler om at lede ud, er: Direktionen Henrik Winther Nielsen Dorte Saabye Udvikle vores kompetencer og opnå flere erfaringer med borgerinddragelse og samskabelse 5 DIREKTIONENS ÅRSPLAN SOLRØD KOMMUNE

6 Tværgående samarbejde og koordinering er afgørende for, at vi kan skabe effekt for borgerne og nå byrådets ambitioner for kommunen DIREKTIONENS ÅRSPLAN SOLRØD KOMMUNE

7 Mål for 2019 med central forankring En del af målene i direktionens årsplan er centralt forankrede. Her er det direktionen, chefgruppen eller DIAkredsen, som har ansvaret for, at vi når målene. Det drejer sig både om mål om at lede op, lede på tværs, lede ud og lede ind. Målene med central forankring handler om, at byrådets ambitioner skal være styrende for vores prioriteringer og indsatser og for den effekt, vi skaber for borgerne. Desuden handler målene om, at byrådet skal have optimale rammer for udvikling af sin politik. Målene handler også om, at kommunen skal have orden og balance i økonomien, og at organisationen og vores opgaveløsning skal være kendetegnet ved sammenhæng på tværs. Endelig handler målene om, at kommunen er kendetegnet af åbenhed og inddragelse af borgerne, og at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt. Af skemaet på de på næste sider ses et samlet overblik over effekt, resultatmål og indsatser, som er forankret i direktionen, chefgruppen eller DIA-kredsen. 7 DIREKTIONENS ÅRSPLAN SOLRØD KOMMUNE

8 Tabel 1 Mål med central forankring TEMA EFFEKTMÅL RESULTATMÅL INDSATSER LEDE OP Byrådets ambitioner er styrende for vores prioriteringer og indsatser og for den effekt, vi ønsker at skabe for borgerne. Vi vil implementere byrådets vision og pejlemærker i hele organisationen. Vi vil effektuere budgetaftalen for Vi vil udarbejde forslag til politiske mål, som afspejler byrådets vision og pejlemærker. Vi vil implementere budgetaftalens indhold, så vi opnår mest mulig effekt for borgerne, og i forhold til byrådets vision og pejlemærker. Byrådet oplever, at de har optimale rammer for udvikling af politik. Vi vil udvikle nye processer og metoder til brug for byrådets udvikling af politik. Vi vil facilitere en ny proces for byrådet i forbindelse med udviklingen af de politiske mål for Vi vil skabe muligheder for politisk prioritering. Vi vil udarbejde et omprioriteringskatalog til brug for de politiske drøftelser og forhandlinger. Kommunen har også i fremtiden orden og balance i økonomien. Vi vil opnå den samme effekt for borgerne for færre penge gennem en yderligere effektivisering af kommunens drift. Vi vil udarbejde et handlekatalog for forbedring af driftsbalancen med udgangspunkt i forslag til effektiviseringer, gevinstrealisering og ændring af serviceniveau. Vi vil gennemføre økonomiske analyser på udvalgte områder med henblik på at effektivisere. Vi vil udvikle en metode og organisering i forhold til at arbejde med gevinstrealisering, og vi vil igangsætte konkrete projekter om gevinstrealisering. Vi vil fortsætte arbejdet med datadrevet ledelse og brugen af ledelsesinformation. LEDE PÅ TVÆRS Byrådets ambitioner er styrende for vores prioriteringer og indsatser og for den effekt, vi skaber for borgerne. Organisationen og vores opgaveløsning er kendetegnet ved sammenhæng på tværs. Vi vil på tværs af organisationen gennemføre dialog med alle medarbejdere om byrådets politiske pejlemærker. Vi vil udvikle vores kompetencer i forhold til at løfte de tværgående opgaver. DIA-kredsen vil have en løbende dialog med medarbejderne om implementeringen af pejlemærkerne i medarbejdernes hverdagspraksis. Vi vil styrke ledernes kompetencer i forhold til at lede på tværs. DIREKTIONENS ÅRSPLAN SOLRØD KOMMUNE

9 Tabel 1 forsat Mål med central forankring TEMA EFFEKTMÅL RESULTATMÅL INDSATSER LEDE UD Kommunen er kendetegnet af åbenhed og inddragelse af borgerne. Vi vil udvikle vores kompetencer og opnå flere erfaringer i forhold til borgerinddragelse og samskabelse. Vi vil gennemføre en undersøgelse af forskellige metoder til inddragelse og samskabelse. Vi vil gennemføre kurser for ledere og medarbejdere i borgerinddragelse og samskabelse. Vi vil gennemføre konkrete projekter med borgerinddragelse og samskabelse. LEDE IND Medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt. Vi vil reducere sygefraværet og øge nærværet. Vi vil udvikle en værktøjskasse med redskaber til håndtering af trivsel, nærvær og fravær. Vi vil forebygge og reducere arbejdsrelaterede fysiske gener gennem Projekt Sund Arbejdsplads. 9 DIREKTIONENS ÅRSPLAN SOLRØD KOMMUNE

10 Byrådets vision og pejlemærker beskriver den effekt, vi som kommune skal skabe for borgerne og for Solrød Kommune som lokalsamfund DIREKTIONENS ÅRSPLAN SOLRØD KOMMUNE

11 Mål for 2019 for institutioner og afdelinger Institutionerne og afdelingerne har ansvar for at konkretisere en del af målene i direktionens årsplan i deres egne årsplaner. Det drejer sig både om mål om at lede op, lede på tværs, lede ud og lede ind. De mål, som institutionerne og afdelingerne skal udmønte, handler om, at byrådets ambitioner skal være styrende for vores prioriteringer og indsatser og for den effekt, vi skaber for borgerne. I forlængelse af byrådets sundhedspolitik er der også et mål om at fremme sundheden blandt borgere i alle aldre. Målene handler også om større sammenhæng på tværs af organisationen, at kommunen er kendetegnet af åbenhed og inddragelse af borgerne, og at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt. Af skemaet på de næste sider ses et samlet overblik over effekt, resultatmål og indsatser, som institutionerne og afdelingerne skal konkretisere i egne årsplaner. 11 DIREKTIONENS ÅRSPLAN SOLRØD KOMMUNE

12 Tabel 2 Mål for institutioner og afdelinger TEMA EFFEKTMÅL RESULTATMÅL INDSATSER LEDE OP Byrådets ambitioner er styrende for vores prioriteringer og indsatser og for den effekt, vi skaber for borgerne. Vi vil implementere byrådets vision og pejlemærker i hele organisationen. Alle institutioner og afdelinger skal gennemføre mindst én indsats med henblik på at implementere byrådets pejlemærker i fagområdet og i forhold til kerneopgaven. Kommunen har sunde borgere i alle aldre. Vi vil implementere sundhedspolitikken og have fokus på en forebyggende og sundhedsfremmende indsats, så borgerne i mindre grad har brug for kommunens tilbud. Alle institutioner og afdelinger skal gennemføre mindst én relevant indsats fra sundhedspolitikkens indsatskatalog med henblik på forebyggelse og sundhedsfremme for borgerne i Solrød Kommune, gerne i et tværgåede samarbejde med andre institutioner og afdelinger. LEDE PÅ TVÆRS Organisationen og vores opgaveløsning er kendetegnet ved sammenhæng på tværs. Vi vil med Solnettet som vores redskab arbejde med at øge videndelingen og kendskabet til hinanden på tværs af organisationen. Vi vil udbrede den interne fortælling og de fælles værdier endnu mere i organisationen. Alle institutioner og afdelinger skal gennemføre mindst én indsats med henblik på at anvende Solnettet i tværgående aktiviteter med det formål at øge kendskabet og styrke opgaveløsningen på tværs. Alle institutioner og afdelinger skal gennemføre mindst én indsats om værdierne på baggrund af en vurdering af, hvor det især giver mening at arbejde med at udbrede en fælles forståelse af værdierne. Vi vil i vores kommunikation fremstå som én kommune og som en moderne og professionel organisation. Alle institutioner og afdelinger skal gennemføre mindst én indsats med henblik på at implementere kommunens nye design. DIREKTIONENS ÅRSPLAN SOLRØD KOMMUNE

13 Tabel 2 fortsat Mål for institutioner og afdelinger TEMA EFFEKTMÅL RESULTATMÅL INDSATSER LEDE UD Kommunen er kendetegnet af åbenhed og inddragelse af borgerne. Vi vil udvikle vores kompetencer og opnå flere erfaringer i forhold til borgerinddragelse og samskabelse. Alle institutioner og afdelinger skal gennemføre mindst én indsats med henblik på at integrere åbenhed og inddragelse i den daglige drift. LEDE IND Medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt. Vi vil reducere sygefraværet og øge nærværet. Alle institutioner og afdelinger skal gennemføre mindst én konkret indsats med henblik på styrke trivslen og nærværet blandt medarbejderne og dermed reducere sygefraværet. Institutioner og afdelinger med et sygefravær på over 6 % skal reducere fraværet med minimum 20 % i forhold til året før. Institutioner og afdelinger med et sygefravær på 6 % eller derunder skal reducere fraværet med 10 % - dog minimum til 4,75 %. Institutioner og afdelinger med et sygefravær på 3,5 % eller derunder skal fastholde niveauet eller sænke det. 13 DIREKTIONENS ÅRSPLAN SOLRØD KOMMUNE

14 DIREKTIONEN Solrød Kommune Solrød Center Solrød Strand Direktionens årsplan er en plan for udviklingen af Solrød Kommune som organisation og arbejdsplads. For at levere gode resultater - både i forhold til at skabe effekt for borgerne og i forhold til at nå byrådets ambitioner kræver det, at vi arbejder med at udvikle organisationen. Direktionens årsplan i 2019 indeholder direktionens mål for, hvordan vi skal udvikle organisationen i 2019.

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune DIAmanten God ledelse i Solrød Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesopgaven 4 3. Ledelse i flere retninger 5 4. Strategisk ledelse 7 5. Styring 8 6. Faglig ledelse 9 7. Personaleledelse 10 8. Personligt

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Direktionens årsplan 2018 Årsplan for udvikling af organisationen

Direktionens årsplan 2018 Årsplan for udvikling af organisationen SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2018 Årsplan for udvikling af organisationen Støtte byrådet Styrke trivsel og nærvær helhedsorienterede og effektive organisation Direktionens årsplan interne

Læs mere

Årsplan Børneinstitutionen Parkbo

Årsplan Børneinstitutionen Parkbo Årsplan 2019 Børneinstitutionen Parkbo Indhold Indledning 3 Kerneopgaven 3 Væsentligste fokusområder i 2019 3 Politiske mål for 2019 5 Udmøntning af de fælles mål fra 11 Direktionens årsplan 2019 11 Parkbos

Læs mere

Årsplan Egebo Børnehave og Naturbørnehaven. Egebo -og Naturbørnehaven, et fællesskab med muligheder

Årsplan Egebo Børnehave og Naturbørnehaven. Egebo -og Naturbørnehaven, et fællesskab med muligheder Årsplan 2019 Egebo Børnehave og Naturbørnehaven Egebo -og Naturbørnehaven, et fællesskab med muligheder Indhold Indledning 3 Kerneopgaven 3 Væsentligste fokusområder i 2019 Politiske mål for 2019 5 Udmøntning

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Årsplan Nøddebo Børnehave

Årsplan Nøddebo Børnehave Årsplan 2019 Nøddebo Børnehave Indhold Indledning 3 Kerneopgaven 3 Væsentligste fokusområder i 2019 3 Politiske mål for 2019 5 Udmøntning af de fælles mål fra 11 Direktionens årsplan 2019 11 Nøddebo Børnehaves

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013)

HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013) HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI Version 1 (2013) INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 1 Om Holbæk Kommunes Strategi for velfærdsteknologi... 4 1.1 Strategiens sammenhæng til øvrige strategier...

Læs mere

DIA Direktionens idé- og arbejdsgrundlag

DIA Direktionens idé- og arbejdsgrundlag DIA 2017 Direktionens idé- og arbejdsgrundlag Indledning Direktionens idé- og arbejdsgrundlag (DIA) understøtter Byrådets politikker og politisk besluttede forandringer og udgives én gang årligt. DIA udstikker

Læs mere

Strategi for det specialiserede socialområde for voksne

Strategi for det specialiserede socialområde for voksne Strategi for det specialiserede socialområde for voksne Forord Denne strategi er gældende for hele det specialiserede socialområde for voksne. Strategien er blevet til i forlængelse af, at der er gennemført

Læs mere

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+ Indledning Holbæk står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab

Læs mere

DIA (Direktion og Koncernledelse den 5. oktober) Billeder ala sidste års DIA sættes ind

DIA (Direktion og Koncernledelse den 5. oktober) Billeder ala sidste års DIA sættes ind DIA 2017 (Direktion og Koncernledelse den 5. oktober) Billeder ala sidste års DIA sættes ind Indledning Direktionens ide-og arbejdsgrundlag (DIA) understøtter Byrådets politikker og politisk besluttede

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Vision og pejlemærker

Vision og pejlemærker Vision og pejlemærker 2018-2021 Det bedste sted at leve og bo Solrød Byråd har en vision om, at Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve og bo. Det er en ambitiøs vision. Ikke desto mindre tror

Læs mere

HVIDOVREVEJEN. Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune

HVIDOVREVEJEN. Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune HVIDOVREVEJEN Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune 1 LEDELSES- OG MEDARBEJDERGRUNDLAG for Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune er en veldrevet organi sation, der bygger på en anerkendende

Læs mere

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag Kalundborg Kommunes Ledelses- og styringsgrundlag Velkommen til Kalundborg Kommunes nye ledelsesog styringsgrundlag Det beskriver, hvordan vi skaber fælles retning og samarbejde for bedre resultater. Vi

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag I Halsnæs tør vi og vi tør sammen Halsnæs Kommune skal være attraktiv for borgere og erhvervsliv. Borgeren og erhvervslivet i Halsnæs Kommune skal opleve medarbejdere,

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

MOSEBO OG PILEBO BØRNEHAVER.

MOSEBO OG PILEBO BØRNEHAVER. SOLRØD KOMMUNE Årsplan 2018 MOSEBO OG PILEBO BØRNEHAVER. DE SMÅ BØRNEHAVER, HVOR ALLE KENDE ALLE 1. Indledning - Mosebo og Pilebo er to små 40 børns børnehaver der beliggende tæt ved Solrød station (Mosevej

Læs mere

Direktionens Udviklingsspor/Direktionens Udviklingsramme for fra kontraktstyring til udviklingsledelse

Direktionens Udviklingsspor/Direktionens Udviklingsramme for fra kontraktstyring til udviklingsledelse Direktionens Udviklingsspor/Direktionens Udviklingsramme for 2018 - fra kontraktstyring til udviklingsledelse Indledning Hvert år i uge 43 giver Direktionen bolden op til den proces, hvor den enkelte aftaleholder

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Politik for frivilligt socialt arbejde. Sammen om det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune

Politik for frivilligt socialt arbejde. Sammen om det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde Sammen om det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune Forord I Solrød Kommune er vi privilegerede. Vi har et alsidigt og stærkt frivilligt socialt engagement.

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre.

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. LEDELSESGRUNDLAG Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. Du sidder nu med Greve Kommunes ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget er en del af ledelseskonceptet, som sætter retning for Greve

Læs mere

EN NY SOCIALSTRATEGI

EN NY SOCIALSTRATEGI EN NY SOCIALSTRATEGI Socialstrategien er de politiske visioner for det sociale arbejde i København for børn, unge og voksne med sociale og psykiske udfordringer eller et handicap. Socialstrategien skitserer

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Mennesker møder mennesker - Det skal ses og mærkes (ordlyd er forenklet)

Mennesker møder mennesker - Det skal ses og mærkes (ordlyd er forenklet) Mennesker møder mennesker - Det skal ses og mærkes (ordlyd er forenklet) Andre forslag: - sammen når vi endnu længre - sammen skaber vi fremtiden - sammen mod fremtiden - sammen skaber vi velfærd - og

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Direktionens strategiske pejlemærker

Direktionens strategiske pejlemærker Direktionens strategiske pejlemærker Forord Mariagerfjord Kommune skal være et godt sted at bo, leve og arbejde. Det er hele organisationens opgave at opfylde den vision, gennem måden kerneopgaven bliver

Læs mere

HR-Strategi for Gladsaxe Kommune

HR-Strategi for Gladsaxe Kommune HR-Strategi for Gladsaxe Kommune Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats, for dermed at sikre, at de HR-indsatser der gennemføres i dag og fremover understøtter den strategiske

Læs mere

Realiseringsplan Marts 2019

Realiseringsplan Marts 2019 Realiseringsplan Marts 2019 1 Visionen Tæt på hinanden - tæt på naturen skal sætte retningen for fremtidens Allerød I 2019 har Allerød Kommune fået en ny vision. Visionen er blevet til gennem en bred involveringsproces,

Læs mere

1. august Sagsnr Notat om tillidsdagsordenen og arbejdsfællesskaber. Dokumentnr

1. august Sagsnr Notat om tillidsdagsordenen og arbejdsfællesskaber. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen NOTAT 1. august 2019 Notat om tillidsdagsordenen og arbejdsfællesskaber Tillidsdagsordenen er bredt forankret i Københavns Kommune, og dagsordenen har stor opbakning

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Spørgsmål og svar (Q and A)

Spørgsmål og svar (Q and A) Spørgsmål og svar (Q and A) Spørgsmål og bemærkninger fra høringsprocessen med tilhørende svar fra medborgerskabsudvalget. Q and A offentliggøres også på medborgerskabiaarhus.dk sammen med øvrige bilag

Læs mere

Ledelsesgrundlag Skive - det er RENT LIV

Ledelsesgrundlag Skive - det er RENT LIV Ledelsesgrundlag Illustrationer: www.loneboenielsen.dk Layout og produktion: ArcoRounborg God ledelse i Skive Kommune God ledelse er afgørende I Skive Kommune har vi fokus på god ledelse. Det har vi i

Læs mere

Kodeks for bæredygtigt MED-samarbejde

Kodeks for bæredygtigt MED-samarbejde Kodeks for bæredygtigt MED-samarbejde Forord En god arbejdsplads kommer ikke af sig selv. Det kræver kompetente medarbejdere og ledere, der vil arbejde for en bæredygtig arbejds- og samarbejdskultur, hvor

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen

Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen Udgangspunktet var 3 temaer og intet andet Den sammenhængende

Læs mere

Det nordfynske ledelsesgrundlag

Det nordfynske ledelsesgrundlag Det nordfynske ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Direktionens årsplan 2016

Direktionens årsplan 2016 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2016 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

Direktionens strategiplan

Direktionens strategiplan Direktionens strategiplan 2019-2020 Hermed foreligger Direktionens strategiplan for 2019 og 2020. Strategiplanen indeholder fire temaer: 1. Ombejlet arbejdsplads 2. Vækst og bosætning 3. Fintuning af kommunen

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016

LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016 LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016 1 FORORD Guldborgsund Kommunes ledelsesgrundlag lægger sig tæt op ad vores kerneopgave og er båret af den præcise retning og de værdier, der lægges til grund for kerneopgaven.

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Learning Pipeline sammen om læring og ledelse

Learning Pipeline sammen om læring og ledelse MEDARBEJDER Skaber et ambitiøst læringsmiljø, hvor alle elever trives og ser, at de bliver bedre fagligt og socialt Learning Pipeline sammen om læring og ledelse + Fremmer børn og unges læring, trivsel

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

Strategiplanen. Direktionens strategiplan angiver den overordnede retning for Direktionens arbejde i 2017 og 2018.

Strategiplanen. Direktionens strategiplan angiver den overordnede retning for Direktionens arbejde i 2017 og 2018. Strategiplan 2017-2018 1 Strategiplanen Direktionens strategiplan angiver den overordnede retning for Direktionens arbejde i 2017 og 2018. Direktionen har arbejdet med emnet siden sommeren 2016 og har

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 2.0 (bemærkninger fra Strategi & Analyse)

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 2.0 (bemærkninger fra Strategi & Analyse) Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2018 Version 2.0 (bemærkninger fra Strategi & Analyse) Indhold 1. Baggrund... 3 2. Opbygning... 3 3. Forretningsmæssige målsætninger... 4 4. Vision, pejlemærker

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Koncernledelsen Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Til alle ledere og medarbejdere Region Midtjylland er en politisk ledet organisation,

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Vi vil tættere på naturen! Vi vil være nysgerrige og lærende! Fordi vi kan mere i fællesskaber

Vi vil tættere på naturen! Vi vil være nysgerrige og lærende! Fordi vi kan mere i fællesskaber NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød kommunen@alleroed.dk alleroed.dk Morten Knudsen 5. januar 2019 Allerød Kommunes politiske styringsmodel Visionen er det helt overordnede pejlemærke for kommunens

Læs mere

Ledelsesgrundlag FOKUS

Ledelsesgrundlag FOKUS sgrundlag FOKUS udøves i relationer I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner Borgere og virksomheder skal opleve mødet med os som top professionelt. De skal opleve, at vores indsats er båret af energi

Læs mere

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet Koncern HR, Stab 21.05.13/PG Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet God ledelse er en forudsætning for et effektivt og velfungerende sundhedsvæsen, som er karakteriseret ved høj

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Fokus på målet i løsningen af kerneopgaven. Definition af målet med kerneopgaven og den enkelte medarbejders ansvarsområde. Leder af ledere: Tydelige mål, rammer, retning for og evaluering af opgaveløsningen.

Læs mere

Udviklingssporene for 2018

Udviklingssporene for 2018 Udviklingssporene for 2018 Udviklingskontrakter og aftaler - helt kort: Hvert år i uge 43 fremlægger direktionen den fælles retning for organisationens udvikling. Vi beder alle ledere om, at de tre udviklingsspor

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

NOTAT. Politiske pejlemærker. Effekt. Mål. Dialog

NOTAT. Politiske pejlemærker. Effekt. Mål. Dialog Dialogbaseret styringsmodel 2018-2021 Formålet med den dialogbaserede styringsmodel, som blev godkendt i 2015 er, at styringen med afsæt i modellen skal være et værdifuldt redskab for Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Afdelingsleder til Aktiv Pleje og Omsorg. Job- og personprofil

Afdelingsleder til Aktiv Pleje og Omsorg. Job- og personprofil Afdelingsleder til Aktiv Pleje og Omsorg Job- og personprofil Refererer til: Chef for Sundhed og Rehabilitering Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen er en selvstændig organisatorisk enhed under Social-

Læs mere

en by med plads til alle

en by med plads til alle by med plads til alle SocialStrategi 2018 by med plads til alle indhold 4 Et værdigt liv en helstøbt og langsigtet løsning Et selvstændigt liv 6 en sund og fagligt stærk organisation 10 introduktion København

Læs mere

Strategi 2024 Udarbejdet af Morsø Forsyning i 2019

Strategi 2024 Udarbejdet af Morsø Forsyning i 2019 Strategi 2024 Udarbejdet af Morsø Forsyning i 2019 Velkommen til strategi 2024! Hvem er vi Jeg er meget stolt over at præsentere Morsø Forsynings strategi 2024. Denne strategi er fremkommet, blandt andet,

Læs mere

Direktionens ledetråd

Direktionens ledetråd Direktionens ledetråd 2 FREDENSBORG KOMMUNE Indhold Forord 3 Fremtidens udfordringer 4-5 Effekt for borgerne 6-7 indsatser der virker Faglighed og kompetence 8-9 en arbejdsplads i udvikling Samarbejde

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. Ledelsesgrundlaget viser ledelsesfunktionerne i Guldborgsund

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Realiseringsplan. Vores vision for hele Allerød Tæt på hinanden - tæt på naturen sætter retningen for fremtidens Allerød.

Realiseringsplan. Vores vision for hele Allerød Tæt på hinanden - tæt på naturen sætter retningen for fremtidens Allerød. Realiseringsplan 1 I 2019 får Allerød Kommune en ny vision. Visionen er blevet til gennem en bred involveringsproces. Det er sket i løbet af 2018, hvor byrådet har involveret borgere, børn og unge, foreningslivet,

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

Aarhusfortælling og Aarhusmål

Aarhusfortælling og Aarhusmål Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Dato for fremsendelse til MBA Aarhusfortælling og Aarhusmål 2018-2021 1. Resume Byrådet har drøftet en revision af Aarhusfortællingen,

Læs mere

Dialogbaseret styring

Dialogbaseret styring Dialogbaseret styring Indledning Furesø er kendetegnet ved aktive, kreative borgere og velfungerende stærke lokalsamfund. Den politiske styring afspejler en tradition og kultur i Furesø, der bygger på

Læs mere

EN BY MED PLADS TIL ALLE

EN BY MED PLADS TIL ALLE BY MED PLADS TIL ALLE SOCIALSTRATEGI 2018 BY MED PLADS TILINDHOLD ALLE 4 8 VÆRDIGT HELSTØBT OG LANGSIGT LØSNING SELVSTÆNDIGT SUND OG FAGLIGT STÆRK ORGANISATION 6 10 INTRODUKTION København skal være en

Læs mere

Kreds Midt Træf. Hvis målet er indflydelse, hvordan forholder vi os som sygeplejersker til Ledelseskommissionens anbefalinger

Kreds Midt Træf. Hvis målet er indflydelse, hvordan forholder vi os som sygeplejersker til Ledelseskommissionens anbefalinger Kreds Midt Træf Hvis målet er indflydelse, hvordan forholder vi os som sygeplejersker til Ledelseskommissionens anbefalinger MÅL MIDDEL SAMMEN OM Den største indflydelse får vi med TRIO samarbejdet -Handlinger

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Min ledelsesevaluering

Min ledelsesevaluering Min ledelsesevaluering Ledelse: Kurs 1 1. Min nærmeste leder melder klart ud om arbejdspladsens mål og prioriteringer % () 15 2. Min nærmeste leder er åben over for nye ideer og feedback % () 15 3. Min

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune Den sammenhængende børne- og ungepolitik Horsens Kommune 2017-19 1 Forord Vi har en fælles vision I Horsens har vi en fælles vision om, at alle børn og unge skal have en uddannelse. Det gælder for alle

Læs mere

Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni Ledelse af rehabilitering. Ledelse af relationer

Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni Ledelse af rehabilitering. Ledelse af relationer Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni 2017 forretningen en politisk styret organisation relationer rehabilitering Indledning Du sidder nu med en revideret udgave af Ældre- og

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap 1. Processen for formulering af målene i aftalen Kontrakt og aftaleprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere:

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker Tradiums bestyrelse er skolens øverste ledelse. Bestyrelsens rolle og betydning som styrende organ er i

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere