Ledelsesgrundlag Skive - det er RENT LIV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesgrundlag Skive - det er RENT LIV"

Transkript

1 Ledelsesgrundlag

2 Illustrationer: Layout og produktion: ArcoRounborg

3 God ledelse i Skive Kommune God ledelse er afgørende I Skive Kommune har vi fokus på god ledelse. Det har vi i en erkendelse af, at god ledelse er helt afgørende for, at vi kan fungere som organisation og levere ydelser og service til egnens borgere og virksomheder på et højt niveau. God ledelse er vigtigt af mange grunde, men først og fremmest bærende for den sunde arbejdskultur, for det store engagement og den udtalte ansvarlighed, vi har i Skive Kommune. Der er store krav til, at man som leder går foran i bestræbelserne på, at alle skal have det godt med at gøre det godt. Men det er vigtigt også at have sig for øje, at kulturen og den gode ledelse skabes af alle i organisationen. Vi har et stort fælles ansvar, som alle skal være med til at løfte. Professionel ledelse For at kunne varetage sin rolle og løfte sit ansvar som leder, må lederen forholde sig bevidst og aktivt til sin ledelse og dermed til sin personlige praksis som leder. Det er grundlaget for at agere professionelt som leder. For at denne selvrefleksion kan basere sig på et solidt og systematisk grundlag, har vi arbejdet med at beskrive mere præcist, hvad god ledelse er i Skive Kommune hvilke krav vi har til ledere, og hvilke kompetencer det kræver af den enkelte leder. Dette er overordnet formuleret i de seks ledelseskompetencer. Ledelsesroller Den måde, man som leder udfylder de seks ledelseskompetencer på, kan være meget forskellig, afhængig af hvilke ledelsesroller man har i organisationen, om man f.eks. er direktør, chef, leder af medarbejdere eller faglig koordinator. For hver af de seks ledelseskompetencer beskriver ledelsesgrundlaget, hvordan man forventes at agere som leder i de forskellige roller. På den måde får vi nogle klarere forventninger til den enkelte leder og dermed et bedre grundlag for at arbejde med at udvikle den enkeltes ledelse. Vi får også en bedre forståelse for forskellene mellem de forskellige ledelsesroller. Og endelig skal vi bruge ledelsesgrundlaget til at drøfte ledelse bredt i organisationen, med alle medarbejdere, og bruge det som grundlag for at vurdere, hvordan vi ønsker at arbejde med at udvikle vores ledelse generelt i Skive Kommune. Medarbejdernes ledelsesrolle Ledelsesgrundlaget definerer desuden medarbejderrollen i et ledelsesperspektiv. I vores stærkt decentrale organisation er det vigtigt, at den enkelte medarbejder selv kan tilrettelægge og lede sit eget arbejde og træffe hensigtsmæssige beslutninger i det daglige arbejde. Desuden spiller den enkelte medarbejder en vigtig rolle i at skabe god ledelse på arbejdspladsen ved bl.a. at understøtte sin egen leder i at udføre god ledelse. Ledelse der virker Når vi ser på, hvad der kendetegner en god leder, er noget af det vigtige bl.a., at man som leder har en god forståelse for relationer, at man kan sætte sig i andre menneskers sted og er bevidst om, hvilken betydning ens handlinger har for andre mennesker. Den måde, man som leder agerer på overfor sine medarbejdere, er underlagt nogle af de samme spilleregler, som når man agerer sammen med andre mennesker i alle mulige andre sammenhænge også privat, i familien osv. Som leder skal man f.eks. også stå fast på sine mål og principper, gribe ind når noget ikke går ordentligt for sig. Som leder skal man kommunikere tydeligt, udfordre vaner og søge nye veje, have fokus på og økonomi. Generelt er der mange gode bud på, hvad god ledelse er, og hvordan man som leder kan agere i dette kompleks af krav og forventninger. Holdning til god ledelse Med en interesse for hvad der virker, når vi taler ledelse, har jeg naturligvis også selv en klar holdning til, hvad god ledelse er. For mig handler god ledelse bl.a. om at sikre fortsat udvikling i løsning af kerneopgaven, så vi opnår de bedst mulige. Af lederen kræver det, at man er tydelig og klar, dvs. at man sætter mål sammen med medarbejderne, går foran og sikrer fremdrift, har en holdning til god og dårlig adfærd, giver feedback og anerkender medarbejderen, er nærværende og viser en ærlig interesse. Der skal samtidig være tillid til medarbejderne, så de har råderum og plads til at udfolde deres kompetencer og engagement. Medarbejderne skal udfordres gennem spændende opgaver, og der skal være en god dialog mellem leder og medarbejdere. Sådan kan jeg nævne mange forventninger til, hvordan en leder udfører god ledelse. Viden om god ledelse og holdninger til god ledelse i Skive Kommune er i Ledelsesgrundlaget, gennem en grundig og inddragende proces i organisationen, omsat til en struktureret beskrivelse, som i årene fremover vil være vores fælles grundlag for at fastholde og fortsat udvikle god ledelse i Skive Kommune. Tak til alle som har bidraget og fortsat god arbejdslyst! Per Mathiasen Kommunaldirektør November

4 Ledelsesværdier Jeg sætter retning og formulerer mål sammen med min organisation. Skaber mening for mig selv og mine medarbejdere. Jeg har fokus på at skabe udvikling og fornyelse med henblik på at skabe og sikker drift, samt øge fagligheden. Jeg arbejder for at skabe helhed i vores ydelser og på tværs i kommnen. Jeg skaber rammer- ne for medarbejderne og trivslen på arbejdspladsen. Jeg kommunikerer tydeligt, kan rammesætte kerneopgaven og oversætte loyalt fra politik til faglighed. Jeg er bevidst om mit personlige lederskab og mit ansvar som leder i det offentlige. Jeg er en rollemodel for god adfærd i Skive Kommune. 4

5 Medarbejderrollen Forholder sig til overordnede og tværgående mål og strategier. Deltager aktivt i udviklingen af arbejdspladsens mål og strategier. Omsætter strategien og mål i egen opgaveløsning. Er ansvarlig for at skabe og sikker drift. Arbejder med et højt fagligt niveau. Ser muligheder og løsninger. Bidrager til innovation og kreativitet. Tager selvstændige beslutninger. Ser sig selv som del af en kommunal helhed. Sørger for, at borgeren oplever en sammenhængende indsats, gennem bl.a. tværfag- lig kontakt og dialog. Har respekt for andres fagområder og forskelligheder. Prioriterer og deltager aktivt i tværgående. Er opmærksom på, om opgaver løses på rette sted. Deltager aktivt i at understøtte god ledelse og adfærd. Deltager aktivt i personlig og faglig udvikling. Tilegner sig nødvendig viden og deler ud af viden og erfaring. Er bevidst om egne og kollegaers kompetencer. Bidrager til trivsel og et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for alle. Kommunikerer med leder om muligheder og udfordringer, både fagligt og trivselsmæssigt. Er medansvarlig for professionel, tydelig og ærlig kommunikation og dialog med leder, kolleger og borgere. Er medansvarlig for god samtalekultur. Er imødekommende og møder andre i øjenhøjde. Giver konstruktiv feedback, kritik og sparring til kollegaer og leder på rette tid og sted. Er loyal over for organisations beslutninger. Er ordentlig og professionel som kommunens repræsentant overfor borgerne. Planlægger og styrer sin egen hverdag indenfor arbejdspladsens rammer. Prioriterer løsning af egne opgaver ift. kerneopgave. Tager ansvar og ejerskab til opgaven. 5

6 Rollen som faglig koordinator Omsætter i med ledelsen overordnede mål og strategier i den daglige praksis. Tilrettelægger teamets opgaveløsning, så den bedst muligt understøtter arbejdspladsens og afdelingens mål og strategier. Har bredt fagligt kendskab, faglig stolthed og kan udvikle faglighed hos andre. Er nøgleperson i faglig udvikling. Udarbejder arbejdsgange i med medarbejderne. Er faglig sparringspartner for både medarbejdere og ledere. Understøtter godt mellem medarbejdere, ledere og andre. Koordinerer på tværs af arbejdspladser. Sætter det rette hold til nye projekter og opgaver og bringer relevante kompetencer i spil indenfor fag- området. Fordeler og prioriterer arbejdsopgaverne mellem arbejdspladsens medarbejdere. Kompetenceudvikler gruppen og medarbejderne. Formidler faglig, organisatorisk og kulturel retning. Kommunikerer med ledere om personalemæssige forhold. Bidrager til en åben og ærlig dialog. Giver feedback til leder, medarbejdere og kollegaer. Er loyal og tager ansvar for beslutninger. Afstemmer og definerer klare rammer og roller inden for den faglige opgaveløsning med leder og mellem teamets medarbejdere. 6

7 Rollen som leder af medarbejdere Oversætter mål og strategier til egen enhed og medarbejdergruppe og til løsning af arbejdspladsens kerneopgave. Skaber rammer og rum for fælles drøftelser og udvikling af mål, strategier, virksomhedsplaner og fokuserede indsatsområder i med egne medarbejdere med afsæt i den overordnede strategi. Inddrager medarbejdergruppen i forandringsprocesser. Besidder et fagligt kendskab inden for egen enhed og kan udvikle faglighed hos medarbejderne. Har fokus på udvikling af kerneopgaven og understøtter medarbejdernes udviklingsinitiativer. Følger op på, om processer og indsatser bliver afsluttet og evalueret. Giver feedback til sine medarbejdere om deres og udvikling. Kommunikerer med leder om faglige muligheder og udfordringer. Styrker på tværs for at opnå en helhedsorienteret opgaveløsning. Skaber åbenhed og tydelighed i tværfagligt. Sætter det rette hold til nye projekter og opgaver. Ser udover egen enhed og udnytter kompetencerne i forhold til helheden. Skaber tid og rum for læring, vidensdeling og erfaringsudveksling. Understøtter medarbejdernes faglige og personlige udvikling. Arbejder aktivt for et godt arbejdsmiljø præget af trivsel, humor og lav magtdistance. Udviser tillid og uddelegerer ansvar til sine medarbejdere. Giver medarbejderne indflydelse og medbestemmelse i relevante beslutninger. Skaber holdånd og engagement i medarbejdergruppen. Kommunikerer engageret, tydeligt og respektfuldt til medarbejderne. Kommunikerer til eksterne brugere og borgere. Gør beslutninger meningsfulde for den enkelte medarbejder. Videreformidler passende og prioriteret mængde information. Håndterer konflikter og skaber dialog. Fokuserer på de gode fortællinger, men kommunikerer også om fejl. Er loyal overfor overordnede og politiske beslutninger og over for medarbejdere. Er åben over for medarbejdernes forskelligheder og behov. Skaber rum for selvledelse. Har kendskab til egne personlige styrker og svagheder. Kan stå alene og definere sit eget ledelsesrum. Skaber legitimitet omkring ledelsesrollen. Er troværdig, autentisk, synlig og tydelig i sin ledelse. 7

8 Rollen som leder af ledere Oversætter mål, strategier til egen ledergruppe. Skaber rammer og rum for fælles drøftelser og udvikling af mål og strategier med afsæt i den overordnede strategi. Arbejder med strategiudvikling i med sine sideordnede lederkollegaer, sin chef og sine ledere af medarbejdere. Inddrager ledergruppen i forandringsprocesser. Er fremsynet, ser muligheder og har fokus på udvikling inden for eget område. Følger op på, om processer og indsatser bliver afsluttet og evalueret. Giver feedback til sine ledere om deres og udvikling. Er i dialog med sin chef om forudsætninger og muligheder for udvikling og. Ansvarlig for at styrke på tværs af områder og repræsenterer den kommunale helhed i eget område. Skaber et godt om de overordnede politiske strategier på arbejdspladsen og i organisationen. Sætter det rette hold til nye projekter og opgaver. Ser udover eget område og hjælper ledelsen til at tænke i helhed og sammenhæng. Forventningsafstemmer med henblik på at give sine ledere eget ledelsesrum. Understøtter at egne ledere lykkes med deres ledelsesopgave. Arbejder aktivt for et godt arbejdsmiljø præget af trivsel, humor og lav magtdistance. Udviser tillid og uddelegerer ansvar til sine ledere. Skaber en stærk og engageret ledergruppe. Kommunikerer engageret den fælles retning for kommunen og eget område til sine ledere. Medvirker til ekstern kommunikation. Kommunikerer komplekse sammenhænge enkelt og forståeligt, tilpasset modtageren. Formidler tydeligt tendenser og strømninger politisk, fagligt og organisatorisk. Er loyal over for kommunens strategi, værdier, overordnede ledere og ledergruppe. Er åben over for sine lederes forskelligheder og behov. Skaber rum for ledelse og selvledelse. Har kendskab til egne personlige styrker og svagheder. Kan stå alene og definere sit eget ledelsesrum. Er troværdig, autentisk, synlig og tydelig i sin ledelse. 8

9 Chefrollen Forholder sig aktivt til de overordnede mål og strategier og sørger for, at eget chefområde bidrager til opfyldelsen af disse mål. Udvikler strategier i samspil med direktionen og chefgruppen. Skaber en meningsfuld sammenhæng mellem de overordnede mål og den konkrete opgavevaretagelse i sit chefområde. Formulerer, sammen med sin organisation, mål og strategier for hele sit chefområde. Skaber, inden for eget budget, et økonomisk råderum, der giver mulighed for prioritering og udvikling. Har et stærkt fagligt kendskab inden for eget chefområde og tager ansvar for økonomi og kvalitet. Understøtter og bidrager til faglig udvikling og skaber sikker drift. Ser og skaber muligheder i samspillet mellem det politiske og det faglige. Skaber en kultur, hvor det er tilladt at gå nye veje og hvor det er tilladt at begå fejl. Følger op på, om processer og indsatser bliver afsluttet og evalueret. Repræsenterer den kommunale helhed i sit chefområde. Er ansvarlig for de producerede ydelser og sørger for, at ydelserne bidrager til opfyldelse af overordnede mål. Skaber et godt på tværs af chefområder, i relationer til resten af organisationen og til eksterne parter. Har udpræget politisk forståelse og besvarer spørgsmål i faglige enkeltsager med politisk forståelse. Ser udover eget chefområde, på tværs af sektorer og fagligheder og har mod til at udfordre eksisterende faggrænser. Arbejder aktivt for en god arbejdskultur, god trivsel og et stærkt på sit chefområde. Arbejder aktivt for at udbrede Skive-ånden som kommunens særlige kultur, præget af uformelle omgangsformer, en høj grad af tillid og dialog samt en lav magtdistance. Skaber rum for selvledelse, ud fra organisationens værdier, strategier og mål. Understøtter aktivt sine lederes og medarbejderes individuelle udvikling. Står i spidsen for en nde ledergruppe med fælles mål. Brander Skive Kommune som en egn med Rent Liv, en professionel virksomhed og en attraktiv arbejdsplads. Kommunikerer komplekse sammenhænge enkelt og forståeligt. Kommunikerer i offentligheden og udviser åbenhed og ansvar ved enkeltsager og i konflikter. Kommunikerer autentisk og loyalt med skarpt blik for, hvem modtageren er. Formidler chefområdets. Handler og leder med afsæt i kommunens principper og værdier. Arbejder konstruktivt i et krydspres mellem det politiske og det faglige niveau. Tager ansvar for at afklare eget ledelsesrum. Uddelegerer ledelsesopgaver nedad med en tydelig kommunikation af rammer og retning. Skaber gennem og sammen med andre, både inden for eget chefområde og på tværs af organisationen. Er troværdig, autentisk, synlig og tydelig i sin ledelse. 9

10 Direktørrollen Arbejder konstruktivt med at omsætte den politiske dagsorden til en sammenhængende strategi. Skaber en meningsfuld sammenhæng mellem de overordnede mål og den generelle opgavevaretagelse i sin forvaltning og sørger for, at egen forvaltning bidrager til opfyldelsen af målene. Formulerer mål og strategier, sammen med cheferne, for egen forvaltning og for den enkelte chef. Arbejder med et strategisk kort- og langsigtet perspektiv samtidigt. Går foran, for at skabe udvikling og. Skaber sammenhæng og prioritering mellem forvaltningens fagområder. Tager ansvar for den samlede økonomi og kvalitet i forvaltningen. Har et overordnet fagligt kendskab til sin forvaltning og kan håndtere enkeltsager på et overordnet niveau. Balancerer faglige og politiske hensyn og skaber mulige løsninger i forhold til den politiske kontekst. Skaber en kultur, hvor det er tilladt at gå nye veje og hvor det er tilladt at begå fejl. Repræsenterer den kommunale helhed i sin forvaltning og er ansvarlig for, at forvaltningen bidrager til opfyldelse af de overordnede mål. Skaber helhed i de komplekse processer. Skaber et godt på tværs af forvaltninger, chefområder og til eksterne parter. Står til rådighed for, inspirerer, påvirker og rådgiver politikere. Indgår konstruktivt i direktionens dialoger også når der er indbyrdes uenigheder. Arbejder aktivt for en god arbejdskultur, en god trivsel og et stærkt i sin forvaltning. Arbejder aktivt for at udbrede Skive-ånden som kommunens særlige kultur, præget af uformelle omgangsformer, en høj grad af tillid og dialog samt en lav magtdistance. Understøtter aktivt den enkelte chefs individuelle udvikling. Skaber en samarbejdsform der er åben og konstruktiv, og en chefgruppe med beslutningskraft. Kommunikerer med stor gennemslagskraft Brander Skive Kommune som en egn med Rent Liv, en professionel virksomhed og en attraktiv arbejdsplads. Kommunikerer stærkt internt i organisationen, så beslutninger gøres meningsfulde og den fælles retning formidles. Kommunikerer i offentligheden og udviser åbenhed og ansvar ved enkeltsager og i konflikter. Er rollemodel og udlever kommunens vision. Sørger for, at hele forvaltningen efterlever kommunens værdier. Skaber og afklarer eget ledelsesrum i forhold til politikere og resten af kommunen. Går forrest og er eksponent for kommunens værdier og ledelsessystemets beslutninger. Uddelegerer ledelsesopgaver til chefer og ledere med en tydelig kommunikation af rammer og retning. 10

11 Kommunaldirektørrollen Omsætter den politiske dagsorden til overordnede mål og til sammenhængende strategier. Formidler den røde tråd ift. de politiske veje Skive Kommune går. Sætter, sammen med direktørerne, retningen for den samlede organisation og for den enkelte direktørs forvaltning. Arbejder med et strategisk kort- og langsigtet perspektiv samtidigt. Går foran, for at skabe udvikling. Skaber en kultur, hvor der er fokus på at opnå. Har fokus på kvalitet, med et klart blik for, hvad behovet er hos borgere og politikere. Tager ansvar for den samlede økonomi. Balancerer faglige og politiske hensyn og skaber mulige løsninger i forhold til den politiske kontekst. Skaber en kultur, hvor det er tilladt at gå nye veje og hvor det er tilladt at begå fejl. Arbejder for, at det politiske niveau og organisationen arbejder tæt sammen mod fælles mål. Repræsenterer Skive Kommune og er ansvarlig for opfyldelse af de overordnede mål. Skaber helhed i de komplekse processer. Tager ansvar for at skabe gode rammer for et godt og koordineret i direktionen. Står til rådighed for, inspirerer, påvirker og rådgiver politikere. Sørger for, at forvaltningerne arbejder sammen om at skabe stærke fælles. Arbejder aktivt for en god arbejdskultur, trivsel og i hele kommunen. Arbejder aktivt for at udbrede Skiveånden som kommunens særlige kultur, præget af uformelle omgangsformer, en høj grad af tillid og dialog samt en lav magtdistance. Understøtter aktivt den enkelte direktørs individuelle udvikling. Skaber en samarbejdsform der er åben og konstruktiv, og en direktion med beslutningskraft. Brander Skive Kommune som en egn med Rent Liv, en professionel virksomhed og en attraktiv arbejdsplads. Kommunikerer stærkt internt i organisationen, så beslutninger gøres meningsfulde og den fælles retning formidles. Kommunikerer med stor gennemslagskraft. Kommunikerer i offentligheden og udviser åbenhed og ansvar ved enkeltsager og i konflikter. Handler og leder med afsæt i kommunens principper og værdier. Skaber og afklarer eget ledelsesrum i forhold til politikere og resten af kommunen. Går forrest og er eksponent for kommunens værdier og ledelsessystemets beslutninger. Er garant for både professionalisme og demokrati i kommunens ydelser og arbejde. Deltager i generel udvikling af ledelse på det kommunale område. 11

12

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre.

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. LEDELSESGRUNDLAG Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. Du sidder nu med Greve Kommunes ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget er en del af ledelseskonceptet, som sætter retning for Greve

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune DIAmanten God ledelse i Solrød Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesopgaven 4 3. Ledelse i flere retninger 5 4. Strategisk ledelse 7 5. Styring 8 6. Faglig ledelse 9 7. Personaleledelse 10 8. Personligt

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Ledelse sådan! helhedsorienterede blik på, hvad der er bedst for borgeren, barnet eller den opgave, der står i centrum.

Ledelse sådan! helhedsorienterede blik på, hvad der er bedst for borgeren, barnet eller den opgave, der står i centrum. Ledelse - sådan! Ledelse sådan! Ledelsesgrundlaget i Rebild Kommune skal være med til at sikre, at vi har den rigtige ledelse til den bedst mulige løsning af kerneopgaven og den rigtige ledelse i forhold

Læs mere

Vær fornyende. Ta ledelse. Kerneopgaven. Skab følgeskab. Ledelse - sådan! Ha styr på driften

Vær fornyende. Ta ledelse. Kerneopgaven. Skab følgeskab. Ledelse - sådan! Ha styr på driften Vær fornyende Ta ledelse Kerneopgaven Skab følgeskab Ha styr på driften Ledelse - sådan! Vær fornyende Ledelse sådan! Ta ledelse Kerneopgaven Ha styr på driften Skab følgeskab Ledelsesgrundlaget i Rebild

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

HVIDOVREVEJEN. Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune

HVIDOVREVEJEN. Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune HVIDOVREVEJEN Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune 1 LEDELSES- OG MEDARBEJDERGRUNDLAG for Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune er en veldrevet organi sation, der bygger på en anerkendende

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Skanderborg Kommune. Ledelsesevaluering Direktionsrapport

Skanderborg Kommune. Ledelsesevaluering Direktionsrapport Skanderborg Kommune Ledelsesevaluering 2018 Direktionsrapport OVERBLIK - Total Jeg er en god leder 4 3 5 2 6 1 Meget uenig 7 Meget enig () () () () Niveauet er ikke tilfredsstillende. Der bør ske forbedringer.

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Learning Pipeline sammen om læring og ledelse

Learning Pipeline sammen om læring og ledelse MEDARBEJDER Skaber et ambitiøst læringsmiljø, hvor alle elever trives og ser, at de bliver bedre fagligt og socialt Learning Pipeline sammen om læring og ledelse + Fremmer børn og unges læring, trivsel

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Medarbejderprofilen er inddraget i samme oversigt som lederprofilerne her er hovedvægten på ns deltagelse i opnåelse af målet indenfor hver lederkompetence. Tekst

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Rollebeskrivelser i borgervisitationen

Rollebeskrivelser i borgervisitationen Rollebeskrivelser i borgervisitationen Udgangspunktet er ledelsesgrundlaget med de 4 fokuspunkter: Ta ledelse, Skab følgeskab, Ha styr på driften og Vær fornyende. Følgende roller er beskrevet: Visitator

Læs mere

Ledelsesgrundlag SAMSKABELSE

Ledelsesgrundlag SAMSKABELSE Ledelsesgrundlag SAMSKABELSE - er et samskabende team - understøtter organisationen i at samskabe med borgere og virksomheder - understøtter tværgående politikker og samarbejder - understøtter politisk

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni Ledelse af rehabilitering. Ledelse af relationer

Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni Ledelse af rehabilitering. Ledelse af relationer Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni 2017 forretningen en politisk styret organisation relationer rehabilitering Indledning Du sidder nu med en revideret udgave af Ældre- og

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Om i UCC For UCC er det ambitionen, at udøves professionelt og med et fælles afsæt. UCC skal fungere som én samlet organisation. Om i UCC er en del af UCC s sgrundlag og

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016

LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016 LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016 1 FORORD Guldborgsund Kommunes ledelsesgrundlag lægger sig tæt op ad vores kerneopgave og er båret af den præcise retning og de værdier, der lægges til grund for kerneopgaven.

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Idégrundlag vi er her for elevernes skyld Hotel- og Restaurantskolens idegrundlag er, at vi er her for elevernes skyld. Vi skal være en skole i vækst med

Læs mere

Min ledelsesevaluering

Min ledelsesevaluering Min ledelsesevaluering Ledelse: Kurs 1 1. Min nærmeste leder melder klart ud om arbejdspladsens mål og prioriteringer % () 15 2. Min nærmeste leder er åben over for nye ideer og feedback % () 15 3. Min

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet Koncern HR, Stab 21.05.13/PG Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet God ledelse er en forudsætning for et effektivt og velfungerende sundhedsvæsen, som er karakteriseret ved høj

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

Velkommen til Skive Kommune

Velkommen til Skive Kommune Velkommen til Skive Kommune Skive i tal år 2016 Borgere i kommunen: 46.600 Ledighed: 2,5 % I Skive by: 20.500 Areal: 690 m 2 Arbejdspladser: 22.000 Kystlinje: 190 km Arbejdspladser i Skive Kommune: 4.500

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Kodeks for bæredygtigt MED-samarbejde

Kodeks for bæredygtigt MED-samarbejde Kodeks for bæredygtigt MED-samarbejde Forord En god arbejdsplads kommer ikke af sig selv. Det kræver kompetente medarbejdere og ledere, der vil arbejde for en bæredygtig arbejds- og samarbejdskultur, hvor

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Dato 19. maj 2017 Sagsnr.: A Din reference Pernille Bang Tlf:

Ledelsesgrundlag. Dato 19. maj 2017 Sagsnr.: A Din reference Pernille Bang Tlf: Ledelsesgrundlag At vi i Skanderborg Kommune er ambitiøse i forhold til ledelse afspejles i at Klog ledelse er et af fire strategispor i Personalepolitikken. Her slås fast, at vi ser ledelse som lederens

Læs mere

Skanderborg Kommunes. Ledelsesgrundlag. Fag- og stabschef. Afltaleholder. Kontraktholder Direktør. Leder af leder. Medarbejder. Leder af medarbejder

Skanderborg Kommunes. Ledelsesgrundlag. Fag- og stabschef. Afltaleholder. Kontraktholder Direktør. Leder af leder. Medarbejder. Leder af medarbejder Skanderborg Kommunes Ledelsesgrundlag Fag- og stabschef Kontraktholder Direktør Medarbejder Leder af medarbejder Leder af leder Forord s. 2 Direktør s. 3 Fag- og stabschef s. 6 Afltaleholder s. 10 Leder

Læs mere

Det nordfynske ledelsesgrundlag

Det nordfynske ledelsesgrundlag Det nordfynske ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

SOSU Nord. Fælles ledelsesgrundlag. Januar 2018

SOSU Nord. Fælles ledelsesgrundlag. Januar 2018 SOSU Nord Fælles ledelsesgrundlag Januar 2018 1 God ledelse på SOSU Nord Introduktion / forord Ledelsesgrundlaget beskriver ledergruppens fælles forståelse af, hvad der er god ledelse på SOSU Nord. Ledelsesgrundlaget

Læs mere

Job- og personprofil for sygeplejerske i akutteam i Assens Kommune

Job- og personprofil for sygeplejerske i akutteam i Assens Kommune Job- og personprofil for sygeplejerske i akutteam i Assens Kommune Assens Kommune som arbejdsplads Assens Kommunes personalepolitik hviler på værdierne respekt, åbenhed, udvikling, arbejdsglæde og ordentlighed.

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Fokus på målet i løsningen af kerneopgaven. Definition af målet med kerneopgaven og den enkelte medarbejders ansvarsområde. Leder af ledere: Tydelige mål, rammer, retning for og evaluering af opgaveløsningen.

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Maj 2016

Ledelsesgrundlag. Maj 2016 Ledelsesgrundlag Maj 2016 1 Indledning I efteråret 2015 blev det besluttet at igangsætte arbejdet med et nyt ledelsesgrundlag for Trekantområdets Brandvæsen Alle afdelingschefer og sektionsledere har udarbejdet

Læs mere

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik Skanderborg Kommunes Forord En god arbejdsplads kommer ikke af sig selv. Det kræver den rette arbejdskultur samt kompetente medarbejdere og ledere, der vil fællesskabet og det har vi i Skanderborg Kommune.

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. Sorø Kommune 2016

LEDELSESGRUNDLAG. Sorø Kommune 2016 LEDELSESGRUNDLAG Sorø Kommune 2016 LEDELSE I SORØ KOMMUNE Ledelsesgrundlaget beskriver, hvordan ledelse udøves på en god måde i Sorø Kommune, og hvilke rammer ledelsen agerer indenfor. Ledelsesgrundlaget

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG AABENRAA STATSSKOLE

LEDELSESGRUNDLAG AABENRAA STATSSKOLE LEDELSESGRUNDLAG AABENRAA STATSSKOLE April 2018 INDLEDNING På Aabenraa Statsskole tror vi på, at god ledelse spiller en betydelig rolle i at skabe den bedste uddannelse og arbejdsplads for eleven, for

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Kerneopgaven. Potentiale udvikling. Samskabelse. Resultatskabelse. Tænk smart. Politisk tæft. Tydelig ledelse.

Ledelsesgrundlag. Kerneopgaven. Potentiale udvikling. Samskabelse. Resultatskabelse. Tænk smart. Politisk tæft. Tydelig ledelse. Ledelsesgrundlag 2016 Ordentlighed Samskabelse Potentiale udvikling Politisk tæft Kerneopgaven Tænk smart Tydelig ledelse Meningsskabelse Resultatskabelse Forord God ledelse er en forudsætning for at skabe

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. Ledelsesgrundlaget viser ledelsesfunktionerne i Guldborgsund

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG. PERSONALE Det hele menneske. LEDELSE Styring i dialog ORGANISATION. UDVIKLING Fremme i skoene. Samlet og forskellige

VÆRDIGRUNDLAG. PERSONALE Det hele menneske. LEDELSE Styring i dialog ORGANISATION. UDVIKLING Fremme i skoene. Samlet og forskellige VÆRDIGRUNDLAG LEDELSE Styring i dialog PERSONALE Det hele menneske UDVIKLING Fremme i skoene ORGANISATION Samlet og forskellige MENING - STOLTHED - HANDLEKRAFT VÆRDIERNE ER SYMBOLISERET I ET FIRKLØVER

Læs mere

Kodeks for god ledelse i folkekirken

Kodeks for god ledelse i folkekirken Kodeks for god ledelse i folkekirken Indledning Menighedsrådene består ud over præsterne af almindelig folkekirkemedlemmer. Som valgt til menighedsrådet er de valgt til at varetage et fælles ansvar for

Læs mere

Ledelsesgrundlag FOKUS

Ledelsesgrundlag FOKUS sgrundlag FOKUS udøves i relationer I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner Borgere og virksomheder skal opleve mødet med os som top professionelt. De skal opleve, at vores indsats er båret af energi

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK Skanderborg Kommune FORORD Vi bestræber os hver dag på, at alle medarbejdere og ledere trives og er engagerede i at skabe værdifulde resultater til fælles bedste i samspil med hinanden,

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Ledelse. i Odense Kommune

Ledelse. i Odense Kommune Ledelse i Odense Kommune 9 1 Ledelsesgrundlag i Odense Kommune I Odense Kommunes arbejde med at sikre gode serviceløsninger for borgere og virksomheder og skabe den nødvendige dynamik i udviklingen af

Læs mere

STYRINGS- PRINCIPPER NOVEMBER 2015

STYRINGS- PRINCIPPER NOVEMBER 2015 STYRINGS- PRINCIPPER NOVEMBER 2015 STYRINGSPRINCIPPER Følgende styringsprincipper vil ligge til grund for Guldborgsund Kommunes fremtidige styring. Der er en gensidig afhængighed mellem styringsprincipperne

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

God ledelse. i Sorø Kommune

God ledelse. i Sorø Kommune God ledelse i Sorø Kommune God ledelse i Sorø Kommune Sorø Kommune er en værdibaseret organisation. De fælles værdier skal gennemsyre det daglige samspil mellem ledere, medarbejdere, brugere og borgere.

Læs mere

LEDELSE PÅ JAMMERBUGTSK. Kommunalbestyrelsens vision Direktionens strategiplan Kulturnøglerne Ledelsesgrundlagets seks temaer

LEDELSE PÅ JAMMERBUGTSK. Kommunalbestyrelsens vision Direktionens strategiplan Kulturnøglerne Ledelsesgrundlagets seks temaer LEDELSE PÅ JAMMERBUGTSK Kommunalbestyrelsens vision Direktionens strategiplan Kulturnøglerne Ledelsesgrundlagets seks temaer Kommunalbestyrelsens vision: Ledelsesgrundlaget i Jammerbugt kommune er skabt

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Når regelstyring afløses af værdibaseret ledelse, stiller det ofte ændrede krav til lederen. Hvor reglerne i mange tilfælde kan afgøre, hvad der er rigtigt eller

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK Skanderborg Kommune FORORD Vi bestræber os hver dag på, at alle medarbejdere og ledere trives og er engagerede i at skabe værdifulde resultater til fælles bedste i samspil med hinanden,

Læs mere

Direktionens årsplan

Direktionens årsplan Direktionens årsplan 2019 Indhold Indledning 3 Fortælling, vision og pejlemærker 3 Fokusområder i Direktionens årsplan 2019 4 Mål for 2019 med central forankring 7 Mål for 2019 for institutioner og afdelinger

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds,

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, Værdigrundlag for samarbejde mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, BUPL, FOA og Fagenheden Skole Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Værdier... 3 Ordentlighed... 3 Fællesskab...

Læs mere

Professionel faglighed

Professionel faglighed Professionel faglighed Samarbejde Kommunikation Fleksibilitet håndtering af ændringer Relations kompetence Markedsføring PR Indledning og baggrund I Børne- og Familiecentret er det vores opgave og målsætning

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Koncernledelsen Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Til alle ledere og medarbejdere Region Midtjylland er en politisk ledet organisation,

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune

Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune vision værdier - ledelse Processen I forbindelse med sammenlægningen af Farsø, Løgstør, Aars og Aalestrup Kommuner pr. 1. januar 2007 til Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

ledelsesgrundlag kolding kommune Kompetencekataloget

ledelsesgrundlag kolding kommune Kompetencekataloget ledelsesgrundlag kolding kommune Kompetencekataloget Ledelsesgrundlag Kolding Kommune 6 kompetencer Med ledelsesprincipperne viser vi den retning, organisationen skal udvikle sig i og knytter værdier til

Læs mere

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Social kapital Værdien af gode samarbejdsrelationer Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Samarbejdsaftalens mål og midler Aktivt samspil mellem ledelse og ansatte Motiverende ledelsesformer og aktiv medvirken

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag I Halsnæs tør vi og vi tør sammen Halsnæs Kommune skal være attraktiv for borgere og erhvervsliv. Borgeren og erhvervslivet i Halsnæs Kommune skal opleve medarbejdere,

Læs mere