Lokal retningslinje for Kvalitetsmodellens standard for Arbejdsmiljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal retningslinje for Kvalitetsmodellens standard for Arbejdsmiljø"

Transkript

1 Lokal retningslinje for Kvalitetsmodellens standard for Arbejdsmiljø Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle regionale, sociale tilbud efter 66, 107 og 108 i serviceloven er omfattet af kvalitetsmodellen. I et samarbejde mellem regionerne er der udviklet kvalitetsstandarder inden for udvalgte temaområder. Standarderne indebærer, at der udarbejdes en række retningsgivende dokumenter med retningslinjer for, hvordan arbejdet med standarderne finder sted i praksis på sociale tilbud. I Region Nordjylland udarbejdes dokumenterne på 2 niveauer: Et fælles niveau med regionale retningslinjer, der er gældende for alle tilbud i Specialsektoren. Et lokalt niveau med lokale retningslinjer, der er specifikt tilpasset målgruppen og indsatsen på det enkelte tilbud. Dette dokument udgør Specialbørnehjemmenes lokale retningslinje for arbejdet med kvalitetsmodellens standard for Arbejdsmiljø. 1

2 Dokumentoverblik INDHOLD Standard: Arbejdsmiljø Standardbetegnelse: Der arbejdes systematisk med at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø Dokumenttype: Lokal retningslinje Dokumentindhold: Retningslinje for: - Specialbørnehjemmenes arbejde med de lovpligtige faser i en APV - Specialbørnehjemmenes forebyggende arbejde inden for det psykiske arbejdsmiljø - Specialbørnehjemmenes forebyggende arbejde inden for det det fysiske arbejdsmiljø - Specialbørnehjemmenes arbejde med arbejdsulykker GÆL- DENDE FOR Anvendelsesområde: Specialbørnehjemmene Målgruppe: Alle medarbejdere og ledere på Specialbørnehjemmene Særlige ressourcepersoner: Arbejdsmiljøgrupperne på alle Specialbørnehjemmenes afdelinger OPHAV REVISION Godkendt af: Tilbudsleder Næste revisionsdato: Januar 2020 Revideret og gældende fra: 21. maj 2019 Revisionsansvarlig: Tilbudsleder 2

3 Formål Retningslinjen har til formål at skabe en dynamisk og systematisk proces, hvor ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere i fællesskab arbejder på at opnå et sikkert og sundt arbejdsmiljø både fysisk og psykisk samt leve op til de lovmæssige krav for arbejdsmiljøområdet. ArbejdsPladsVurdering (APV) ArbejdsPladsVurdering (APV) er den proces, som er omdrejningspunktet for arbejdsmiljøindsatsen. APV en bruges til at sætte arbejdsmiljøarbejdet i system. Formålet med arbejdspladsvurderinger er at sikre, at der arbejdes systematisk og løbende med at forebygge/løse problemer i arbejdsmiljøet samt forbedre arbejdsmiljøet, så alle former for arbejdsskader forebygges. Alle ansatte ved Specialbørnehjemmene er ansvarlige for at medvirke til et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. APV-processen er en dynamisk proces, der igangsættes ved behov samt systematisk en gang om året. Retningslinjer for hvordan der arbejdes med de lovpligtige faser i en APV Der er metodefrihed i forhold til gennemførelse af APV. Krav til en APV: APV skal være skriftlig. APV skal være tilgængelig for både ledelsen, medarbejderne og Arbejdstilsynet. Ledelsen og medarbejderne skal samarbejde om APV-processen. De fem faser i APV en Identifikation og kortlægning Beskrivelse og vurdering Inddragelse af virksomhedens sygefravær Prioritering af løsninger og udarbejdelse af en handleplan Opfølgning på handleplan Hvordan der arbejdes med de lovpligtige faser i APV (arbejdspladsvurdering) I januar/februar afdækkes eventuelle nye problematikker/udviklingsområder, såvel fysisk som psykisk arbejdsmiljø. Denne afdækning foretages af arbejdsmiljøgruppen. Alle arbejdsmiljøgrupper skal på baggrund af arbejdspladsens tidligere kortlægning af arbejdsmiljøet foretage opfølgning på APV fra det foregående år. Det drejer sig om: 1. Opfølgning på problemer/udviklingsområder fra det forrige års generelle som specifikke APV er. 2. Afdækning af eventuelle nye problematikker/udviklingsområder såvel fysisk som psykisk arbejdsmiljø. 3. Vurdering af om der er arbejdsrelateret sygefravær. 4. Udarbejdelse af tids- og handleplan for løsning af de afdækkede problematikker/udviklingsområder. APV erne indskrives i den elektroniske database SafetyNet senest 15. april. Specifik dato aftales på det første møde i lokal Område-MED. 3

4 Udarbejdede APV-handleplaner behandles herefter i Specialbørnehjemmenes Mini-MED. Mini-MED har beslutningskompetence til at videresende APV-handleplaner, der overstiger et beløb på kr. til behandling i lokal Område-MED. Områdechefen tildeles som ansvarlig leder i handleplanen og orienteres på mail. Mini-MED følger op på APV-handleplaner på møde i januar. Mini-MED Lokal Område-MED drøfter de APV-handleplaner, som overstiger kr. og kan træffe beslutning om at indsende disse til Specialsektorens arbejdsmiljøkoordinator med henblik på sagsbehandling i Specialsektorens APV-pulje. Dato for indsendelse er 15. maj. Mini-MED følger op på APV-handleplaner på møde i januar. Lokal Område-MED 3 gange årligt eller efter behov afholdes der møde i de lokale arbejdsmiljøgrupper, hvor følgende faste punkter er på dagsordenen: - Opfølgning fra sidste møde. - Såvel generelle som specifikke handleplaner gennemgås, og evt. nye APV er udarbejdes og indsættes i APV-handleplanen. - Fysisk og psykisk arbejdsmiljø, herunder indeklima, hudbelastninger, biologi, støj og arbejdsrelateret overgreb uden for arbejdstiden. - Risiko for ulykker. - Rundering med særlig opmærksomhed på risiko for ulykker. - Arbejdsskader: Konkrete arbejdsskader analyseres, og der udarbejdes handleplan, som udbredes i personalegruppen med henblik på forebyggelse. - UTH det evt. indrapporterede analyseres og handleplan udarbejdes. - Sygefravær: Sygefraværsstatistik analyseres og Region Nordjyllands og Specialbørnehjemmenes fraværspolitik inddrages. - Magtanvendelser. - APB. Der udarbejdes referat af alle møder, og referaterne forefindes i afdelingernes arbejdsmiljømappe eller på Bosted. Referaterne sendes til tilbudsleder. Arbejdsmiljø skal dagsordensættes på personalemøder min. 3 gange årligt for at sikre samspillet mellem medarbejdere og arbejdsmiljøgruppen. 3 gange årligt afholdes der møde i den fælles arbejdsmiljøgruppe med samme faste dagsorden, som ved de lokale arbejdsmiljømøder. Der udarbejdes referat af alle møder, og referaterne forefindes i afdelingernes arbejdsmiljømappe eller på Bosted. Referaterne sendes til tilbudsleder. Tilbudsleder deltager i disse møder (i en begrænset del af mødet). Den valgte arbejdsmiljørepræsentant i mini-med forelægger evt. generelle/specifikke arbejdsmiljøproblematikker til behandling i mini-med. Arbejdsmiljørepræsentanterne Nye medarbejdere introduceres til APV-arbejdet inden for de første to måneder efter opstart, herunder hvor materialet vedr. APV forefindes på afdelingen. Arbejdsmiljørepræsentanterne 4

5 Hvordan der arbejdes med trivselsmålinger Region Nordjylland foretager elektronisk tilfredsheds-/trivselsmåling hvert 2. år. Målingen udgør kortlægningsdelen af APV på det psykiske arbejdsmiljø. Tilfredsheds-/trivselsmålingen skal udmøntes i en handleplan i de enkelte afdelinger. Den enkelte afdelings handleplan udarbejdes af arbejdsmiljøgruppen og drøftes med personalegruppen. Afdelingernes handleplaner fremlægges til orientering på mini-med-møde det pågældende år. Status på afdelingernes handleplaner fremlægges til orientering på mini-med-møde det pågældende år. Tilbudsleder APV for gravide: I APV-arbejdet er det vigtigt at have fokus på gravide medarbejdere. Gravide medarbejdere skal opleve et positivt og sikkert graviditetsforløb, således det er muligt at fortsætte med at arbejde frem til den planlagte barsel. Der skal både udarbejdes en generel APV samt en individuel APV. Det psykiske arbejdsmiljø Arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø skal sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle ansatte ved Specialbørnehjemmene med fokus på: Høje følelsesmæssige krav Arbejdet på Specialbørnehjemmene kan være kendetegnet ved høje følelsesmæssige krav. Arbejdet indebærer kontakt med børn og unge, der stiller høje krav til medarbejderens evne til at mentalisere, evne til at rumme børnenes/de unges følelser samt evne til at tilpasse kommunikation og adfærd til de børn og unge, man arbejder med. Den enkelte afdeling skal anvende relevante metoder til at efterbearbejde høje følelsesmæssige krav. Ved Specialbørnehjemmene benyttes supervision, overlap, debriefing, generelle APV er, personalemøder, teammøder, møder i den lokale arbejdsmiljøgruppe m.v. Skiftende arbejdstider og natarbejde Skiftende arbejdstider i særdeleshed når det inkluderer natarbejde kan virke belastende for kroppen, og tilrettelæggelse af arbejdet er vigtig i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Der tilbydes helbredssamtaler til medarbejdere med mindst 300 timers vågen natarbejde om året. Helbredssamtalerne afholdes af HR. Ved Specialbørnehjemmene har alle ansatte mulighed for at få indflydelse på arbejdstidsplanlægningen i forbindelse med udarbejdelse af nye grundplaner. Arbejdsmængde og tidspres Hvis forholdet mellem det arbejde, der skal udføres, og den tid der er til rådighed ikke er i overensstemmelse, kan dette medføre stress og udbrændthed. 5

6 Der skal være klare og kendte formål og rammer for arbejdet, så service- og kvalitetsniveau er klart og realistisk. Dette kan ske ved at definere kan/skal-opgaver. I perioder hvor der identificeres vedvarende, stor arbejdsmængde- og tidspres uden udsigt til ændring iværksætter afdelingslederen i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten relevante og konkrete handlinger med det formål at forebygge stress og udbrændthed. Den lokale arbejdsmiljøgruppe skal løbende have fokus på: Fordeling af ansvarsområder og arbejdet i praksis. Arbejdets organisering, herunder kan/skal-opgaver. Planlægning af arbejdstidsplan: Hensigtsmæssig fordeling af faste medarbejdere, vikarer, nyansatte og studerende. Den planlagte arbejdstidsplan tager størst mulig hensyn til belægning, eksterne konsultationer, møder m.m. inddrager medarbejdere i planlægning og beslutning af brug af ressourcer. Mobning og seksuelle krænkelser Ved Specialbørnehjemmene er der nultolerance, når det gælder mobning og seksuel krænkelse. Mobning forekommer, når en person gentagne gange og over længere tid bliver udsat for handlinger, som det er svært at forsvare sig imod, og som vedkommende opfatter krænkende og sårende. De gentagne handlinger kan opleves som mobning uanset om den, der mobber, er ubetænksom eller mobber med vilje. Seksuel krænkelse er en anden form for mobning, hvor de krænkende handlinger har seksuel karakter. Det er væsentligt, at det er den enkeltes oplevelse af hændelsen, der er afgørende for, om problemstillingen skal undersøges. Der skal udarbejdes en handleplan i SafetyNet, hvis mobning fremgår af kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø. Oplæring og instruktion i relation til det psykiske arbejdsmiljø Ved Specialbørnehjemmene skal alle nyansatte igennem et fastlagt introduktionsforløb. Se personalehåndbogen. Det fysiske arbejdsmiljø Det fysiske arbejdsmiljø skal tilrettelægges, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt med fokus på følgende: Ergonomisk arbejdsmiljø Ergonomisk arbejdsmiljø handler hovedsageligt om løft, træk og skub, om ensidigt belastende arbejde og om belastende arbejdsstillinger og -bevægelser. 6

7 Forflytninger og håndtering Ved Specialbørnehjemmene er der uddannet forflytningsvejledere på alle afdelinger, som i forbindelse med introduktionsforløb til nye medarbejdere introducerer til forflytningsarbejdet. Se personalehåndbogen. Opfølgning efter 3 måneder. 1 årlig undervisningsdag i forbindelse med p-møder og ved akut opståede problematikker. Der udarbejdes forflytningsbeskrivelser for de børn og unge, der er relevant. Forflytningsvejleder Hjælpemidler Der er de hjælpemidler til rådighed, der er nødvendige for arbejdets udførelse. I forbindelse introduktion til nye medarbejdere introduceres de hjælpemidler, der er til rådighed. Se personalehåndbogen. Ved indkøb af nye hjælpemidler sker der introduktion til brug og håndtering af disse. Forflytningsvejleder Små hjælpemidler Små hjælpemidler som f.eks. sejl, vendelagner m.v. kontrolleres ved brug og udskiftes ved behov. Liftsystemer kontrolleres af sagkyndig på området. Pedel Der er ved Specialbørnehjemmene besluttet, at der benyttes sko med hælkap i arbejdstiden. Specialbørnehjemmene skal sikre, at relevante medarbejdere anvender nødvendige værneog hjælpemidler med henblik på at arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det gælder f.eks. Særligt fodtøj f.eks. til køkken, badesituationer og havearbejde Høreværn f.eks. til havearbejde og til arbejdet med højlydte borgere /leder af serviceafdelingen Medarbejdere, der udfører fysisk krævende arbejde (f.eks. havearbejde og rengøringsarbejde) instrueres i dette således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. /leder af serviceafdelingen Indeklima Specialbørnehjemmene vurderer indeklimaet løbende og i forbindelse med den årlige APV og i forlængelse heraf udarbejdes der handleplaner, såfremt indeklimaforhold giver anledning til gener. 7

8 Kemisk arbejdsmiljø Afdelingen udarbejder arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) på kemiske produkter i Retoxdatabasen, for eksempel på produkter som spray, maling, væsker, rengøringsmidler, trykflasker. Afdelingen opbevarer produkter sikkert og forsvarligt og bag lås. Afdelingen benytter Region Nordjyllands anbefalede rengøringsmidler, hvis medarbejderne gør rent på børnenes/de unges værelser eller i fællesarealer. Biologisk arbejdsmiljø Infektionshygiejne Infektionshygiejne er det faglige begreb for det forebyggende arbejde, der har til hensigt at forebygge infektioner, erhvervet på sit arbejde. Retningslinjerne findes i arbejdsmiljøhåndbogen under dette Link Specialbørnehjemmene har udarbejdet en lokal instruks for forebyggelse af smitsom sygdom og instruks for håndhygiejne. Oplæring og instruktion i relation til det fysiske arbejdsmiljø Ved Specialbørnehjemmene skal alle nyansatte igennem et fastlagt introduktionsforløb. Se personalehåndbogen. Arbejdsulykker Retningslinjer for Specialbørnehjemmenes anmeldelses- og registreringsprocedurer Der skelnes mellem arbejdsulykker og interne registreringer af fysisk og psykisk vold. Definition af arbejdsulykke En hændelse på arbejdet er en ulykke, når følgende tre kriterier er opfyldt: Der er tale om en personskade (fysisk eller psykisk). Skaden er forårsaget af en hændelse eller påvirkning, der har sammenhæng med arbejdet. Skaden er indtruffet pludseligt eller indenfor 5 dage. Alle arbejdsulykker anmeldes, også selv om de ikke medfører fravær. Det gælder for både ansatte, studerende samt vikarer. Procedurer for anmeldelse af arbejdsulykker Det er arbejdsmiljøgruppens ansvar at overholde deadlines for arbejdsulykker. Fællesfunktionens sekretær er ansvarlig for at indskrive arbejdsulykker i SafetyNet. Arbejdsulykker med fravær anmeldes i SafetyNet inden 6 dage. Arbejdsulykker uden fravær, men med skadelidtes ønske om, at sagen behandles i forhold til erstatning, anmeldes i SafetyNet inden for 9 dage. Alle arbejdsulykker med formodet risiko for fravær anmeldes i SafetyNet. Hændelser med fysisk og/eller psykisk vold, hvor påvirkningsgraden er over 5, anmeldes som en arbejdsulykke. Definition af intern registrering af fysisk og psykisk vold En intern registrering af fysisk og psykisk vold skal udarbejdes, når en medarbejder har været udsat for en hændelse, der har karakter af fysisk og/eller psykisk vold, men hvor medarbejderen ikke er så påvirket, at der er tale om egentlig personskade. Når medarbejderen skal vurdere påvirkningsgrad, skal der svares på spørgsmålet: Hvor påvirket blev du fysisk og psykisk af pågældende hændelse? I relation til påvirkningsgrad arbejdes der med en skala fra

9 Hændelser med en påvirkningsgrad fra 1-5 registreres som en intern registrering af fysisk og psykisk vold. Hændelser med en påvirkningsgrad fra 6-10 anmeldes som en ulykke. Procedurer for intern registrering af fysisk og psykisk vold o Det er den enkelte medarbejder, der er ansvarlig for at indskrive egne interne registreringer i SafetyNet. o Hændelser med fysisk og/eller psykisk vold, hvor påvirkningsgraden er under 5, anmeldes som en intern registrering af fysisk og psykisk vold. o Tilkaldevikarer har ikke adgang til SafetyNet. I stedet udfylder tilkaldevikarer skemaet Skema til interne registreringer for tilkaldevikar og sendes pr. mail til afdelingsleder. er ansvarlig for, at hændelsen bliver registreret i SafetyNet. o er ansvarlig for at dokumentere, at den interne registrering er læst og behandlet af arbejdsmiljøgruppen. Dette sker ved at afkrydse dertil oprettet felt i skemaet. Fælles for ulykker og interne registreringer SafetyNet er den database, der benyttes til indskrivning af både arbejdsulykker og interne registreringer af fysisk og psykisk vold. Specialbørnehjemmene sikrer, at alle medarbejdere er oplært i Specialsektorens anmeldelses- og registreringspraksis. Specialbørnehjemmene er forpligtet til at uddrage læring og iværksætte forebyggelse, så hændelserne så vidt muligt undgås fremadrettet. Retningslinjer for, hvordan Specialbørnehjemmene følger op på en arbejdsulykke Alle arbejdsulykker skal anmeldes i SafetyNet. Såfremt der er behandlingsudgifter forbundet med arbejdsulykken, skal der i anmelderskemaet afkrydses Ja til erstatning. Er ja til erstatning afkrydset, er besøg hos egen læge, skadestuelæge eller tandlæge en nødvendighed, sådan at lægelig dokumentation kan indhentes. Der findes i Specialsektoren en række sektorspecifikke retningslinjer der, såfremt det er relevant, skal inddrages i håndteringen og opfølgningen af en arbejdsulykke: Specialsektorens retningslinjer for politianmeldelse af overgreb Specialsektorens retningslinje om krisepsykologhjælp Specialsektorens vejledning om krisehjælp Retningslinjer for, hvordan Specialbørnehjemmene gennemfører analyser og understøtter læring af de passerede hændelser Som opfølgning på en arbejdsulykke, udarbejder arbejdsmiljøgruppen en analyse af ulykken på anmelderskemaet i SafetyNet med det formål at uddrage læring og justere Specialbørnehjemmenes forebyggende tiltag. følger løbende op på interne registreringer af fysisk og psykisk vold. Der uddrages læring af de enkelte episoder, ligesom der vurderes på mønstre og tendenser i registreringerne. inddrager de øvrige medarbejdere i personalegruppen i analyserne og de iværksatte forebyggende tiltag. 9

10 opretter en APV-handleplan i SafetyNet, hvis problemstillinger i relation til ulykker og interne registreringer ikke umiddelbart kan løses inden for kort tid. Ansvarlig Tilbudslederen har det overordnede ansvar for Specialbørnehjemmenes arbejde med kvalitetsmodellens standard for arbejdsmiljø. Definition af begreber Arbejdsmiljøgruppe: Forefindes på hver afdeling og består af afdelingsleder og arbejdsmiljørepræsentant. Fælles arbejdsmiljøgruppe: Består af alle afdelingers arbejdsmiljørepræsentanter. Referencer Arbejdstilsynets materiale Vejledning om Arbejdspladsvurdering (APV). Link Vejledning om: Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer. Link Vejledning om: Løft, træk og skub. Link Vejledning om: Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet Link Arbejdstilsynets Arbejdsmiljøvejvisere Link Arbejdstilsynets spørgeguides (psykisk arbejdsmiljø): Link Region Nordjyllands Arbejdsmiljøhåndbog Region Nordjyllands digitale arbejdsmiljøhåndbog Link Region Nordjyllands sygefraværspolitik Link I Region Nordjylland findes der 10 retningslinjer, der relaterer sig til arbejdsmiljø (APV, Arbejdsulykker, Byggeri, Forflytning, Gravide, Indkøb, Mobning og chikane, Natarbejde, stress og vold). Se oversigt på dette Link. Specialsektorens dokumenter Specialsektorens idégrundlag Link Retningslinje om krisepsykologhjælp Link Vejledning om krisehjælp Link Retningslinje om politianmeldelse Link Rapport om Specialsektorens anmeldelses- og registreringspraksis Linke senere års øgede fokus på dokumentation og kvalitetsudvikling i den offentlige sektor. Et sådant fokus stiller større krav til de sociale tilbud om at kunne begrunde, beskrive og dokumentere den sociale indsats og dens virkninger. Og det stiller krav om løbe 10

Lokal retningslinje for Kvalitetsmodellens standard for Arbejdsmiljø

Lokal retningslinje for Kvalitetsmodellens standard for Arbejdsmiljø Lokal retningslinje for Kvalitetsmodellens standard for Arbejdsmiljø Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle regionale, sociale tilbud

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard Arbejdsmiljø

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard Arbejdsmiljø Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 2.2 - Arbejdsmiljø Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund. Arbejdsmiljø

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund. Arbejdsmiljø Marts 2019 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund Arbejdsmiljø Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for Kvalitetsmodellens standard for Arbejdsmiljø

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for Kvalitetsmodellens standard for Arbejdsmiljø Januar 2018 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for Kvalitetsmodellens standard for Arbejdsmiljø Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle regionale

Læs mere

Forebyggelse af overgreb

Forebyggelse af overgreb Marts 2019 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund Forebyggelse af overgreb Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område: Lokal Instruks for Standard 2.2 Arbejdsmiljø

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område: Lokal Instruks for Standard 2.2 Arbejdsmiljø Dansk kvalitetsmodel på det sociale område: Lokal Instruks for Standard 2.2 Arbejdsmiljø Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle regionale

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Revideret NOVEMBER 2017 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for Forebyggelse af overgreb

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for Forebyggelse af overgreb Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for Forebyggelse af overgreb Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund. Indflydelse på eget liv

Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund. Indflydelse på eget liv Oktober 2018 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund Indflydelse på eget liv Side 2 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard 18. december 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard Kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

HR Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet. Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet Brønderslev Kommune Udarbejdet forår 2017

HR Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet. Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet Brønderslev Kommune Udarbejdet forår 2017 Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet 2017-2020 Brønderslev Kommune Udarbejdet forår 2017 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Formål 4 Processen indtil nu 5 Beskrivelse af Fokusområderne 6 Bilag 1 Inspirationsskema

Læs mere

Når vi hjælper hinanden med... ARBEJDSMILJØ NORDDJURS KOMMUNE

Når vi hjælper hinanden med... ARBEJDSMILJØ NORDDJURS KOMMUNE Når vi hjælper hinanden med... ARBEJDSMILJØ NORDDJURS KOMMUNE Side 2 Formålet med denne pjece er At sikre et godt arbejdsmiljø. At alle på arbejdspladsen er opmærksomme på arbejdsmiljø og sikkerhed. At

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle regionale tilbud

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater 1.juli 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Individuelle planer og status til den kommunale myndighed

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Individuelle planer og status til den kommunale myndighed Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Individuelle planer og status til den kommunale myndighed Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Forebyggelse af overgreb

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Forebyggelse af overgreb Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Forebyggelse af overgreb Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle regionale

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Økonomi og Planlægning, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Økonomi og Planlægning, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Økonomi og Planlægning, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Økonomi

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Januar 2016 Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Resumé over arbejdsgange vedrørende arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Generelt Lokal arbejdsmiljøaftale Dokumentation Der findes en

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle planer

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle planer Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle planer Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid

Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid Marts 2017 Regler om vold uden for arbejdstid Hvis arbejdsgiveren vurderer, at der er risiko for arbejdsrelaterede hændelser med vold, trusler eller anden krænkende

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Forebyggelse af overgreb

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Forebyggelse af overgreb Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Forebyggelse af overgreb Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle regionale

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for arbejdet med utilsigtede hændelser

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for arbejdet med utilsigtede hændelser 6. marts 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for arbejdet med utilsigtede hændelser Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for Kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for Kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser Februar 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for Kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for arbejdet med utilsigtede hændelser

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for arbejdet med utilsigtede hændelser Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for arbejdet med utilsigtede hændelser Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG. for sundheds- og omsorgsområdet. September Side 1 af 12

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG. for sundheds- og omsorgsområdet. September Side 1 af 12 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG for sundheds- og omsorgsområdet September 2017 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Side 1. Generel beskrivelse 1.1 Indledning 3 1.2 Arbejdsmiljøpolitik og formål 3 1.3 Organisationsbeskrivelse

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Bilag til LokalMED-aftale i Skanderborg Kommune om funktionsvaretagelsen i arbejdsmiljøindsatsen Godkendt i Forhandlingsorganet den 29.

Bilag til LokalMED-aftale i Skanderborg Kommune om funktionsvaretagelsen i arbejdsmiljøindsatsen Godkendt i Forhandlingsorganet den 29. Bilag til LokalMED-aftale i Skanderborg Kommune om funktionsvaretagelsen i arbejdsmiljøindsatsen Godkendt i Forhandlingsorganet den 29. oktober 2014 Styrkelse og effektivisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.6 Faglige tilgange, metoder og resultater

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.6 Faglige tilgange, metoder og resultater Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 1.6 Faglige tilgange, metoder og resultater Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Holmstrupgård Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård

Holmstrupgård Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård Holmstrupgård 2017-2018 Side 1 af 7 Holmstrupgård 2017-2018 Titel Retningslinje for Arbejdsmiljø Formål med retningslinjen for Arbejdsmiljø skal sikre At der udarbejdes en lokal arbejdsmiljøaftale. At

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Fakta om kommunikation og konflikthåndtering

Fakta om kommunikation og konflikthåndtering Fakta om kommunikation og konflikthåndtering at det psykiske arbejdsmiljø ikke har negative konsekvenser for helbredet. En lang række undersøgelser viser, at god kommunikation og effektiv konflikthåndtering

Læs mere

Arbejdstilsynet aflægger besøg

Arbejdstilsynet aflægger besøg Arbejdstilsynet aflægger besøg Tilsynsbesøget - processkitse (Kilde AT) Hvad ønsker arbejdstilsynet at undersøge? I er varslet et risikobaseret tilsyn fra Arbejdstilsynet (AT). AT s opgave er at gennemgå

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Lungemedicinsk Afdeling J, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Lungemedicinsk Afdeling J, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Lungemedicinsk Afdeling J, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Lungemedicinsk Afdeling J, OUH,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Enheden for Nyt OUH, Odense - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Enheden for Nyt OUH, Odense - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Enheden for Nyt OUH, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Enheden for Nyt OUH Odense... 1 Forord...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdeling for Budget og Data, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdeling for Budget og Data, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdeling for Budget og Data, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdeling for Budget og Data,

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Organisatoriske standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Organisatoriske standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Organisatoriske standarder 1 Standardbetegnelse 2.1 Kompetenceudvikling 2 Standard Der arbejdes systematisk med at sikre sammenhæng

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

KLAR - PARAT TIL ARBEJDSTILSYNETS RISIKOBASEREDE TILSYN

KLAR - PARAT TIL ARBEJDSTILSYNETS RISIKOBASEREDE TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 1.3 Individuelle planer Lokal instruks Tårnly / Fjordblink, Sødisbakke, herefter blot kaldet Tårnly. Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde:, Region Nordjylland

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data 0 Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 18. december 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for individuelle planer og status til den kommunale myndighed Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Forflytningspolitik For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Indhold Indledning...2 Mål...2 Struktur og organisering...3 Ansvarsfordeling...3

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

Det tager ca. 10 minutter at svare på spørgsmålene - du kan til hver en tid genoptage din

Det tager ca. 10 minutter at svare på spørgsmålene - du kan til hver en tid genoptage din Velkommen til Norddjurs Kommunes standard APV Skema Det tager ca. 10 minutter at svare på spørgsmålene - du kan til hver en tid genoptage din besvarelse ved at klikke på linket i den mail, du har modtaget.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.1 Kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 1.1 Kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

A R B E J D S M IL J Ø P L A N

A R B E J D S M IL J Ø P L A N ARBEJDSMILJØPLAN 2018 ARBEJDSMILJØPLAN 2018 Region Nordjyllands fokusområder definerer de vigtigste strategiske områder i 2018: Fem fokusområder for sundhedsområdet, ét for Regional Udvikling, ét for Specialsektoren

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

APV & TRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 Spørgsmål

APV & TRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 Spørgsmål # Emner til den fysiske del af APV en 1 FYSISKE FORHOLD Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø 2 FYSISKE FORHOLD 3 FYSISKE FORHOLD 4 FYSISKE FORHOLD 5 FYSISKE FORHOLD 6 FYSISKE FORHOLD 7 FYSISKE

Læs mere

Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø

Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø At-intern instruks IN-4-1 Arbejdsmiljøemne: Psykisk arbejdsmiljø Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 13. oktober 2003 Senest revideret: 1. juli 2016 EMNE OG BAGGRUND

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Socialpsykiatrisk Boform Vestervang. Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed

Socialpsykiatrisk Boform Vestervang. Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed Side 2 Dokumentoverblik Standard: Individuelle planer Dokumenttype: Lokal Instruks

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING PNVJ 2017

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING PNVJ 2017 ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING PNVJ 2017 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Økonomi og Planlægning

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Økonomi og Planlægning Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Økonomi og Planlægning Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere