STANDARDBESVARELSE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Onsdag d. 23/1-2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STANDARDBESVARELSE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Onsdag d. 23/1-2008"

Transkript

1 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Onsdag d. 23/ Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt (trykt på hvidt papir, som skal afleveres ved eksamens afslutning). OBS! Besvarelsessættet skal mærkes med lodtrækningsnummer på hver side. Eksaminator vil være til stede i eksamenslokalet den første time af eksamens varighed. Opgavesættet består af 25 multiple choice opgaver og 6 kortsvarsopgaver, hhv. case stories og emnecentrerede opgaver. Eksaminanden har 4 timer til besvarelse af eksamensopgaverne. Eksaminanden påbegynder besvarelsen med at anføre lodtrækningsnummer på hvert ark i besvarelsessættet i øverste højre hjørne. Svar på multiple choice opgaverne indføres i besvarelsessættets skema med kuglepen. Foretages fejlagtige markeringer må rettelser/berigtigelser fremgå af kommentarer på besvarelsessættets bagside. Besvarelsen af kortsvarsopgaverne skal også (med kuglepen) overføres til besvarelsessættet. Bemærk, at der for kortsvarsopgaverne er afsat et antal linier til besvarelsen af hvert delspørgsmål, og eksaminandens svar skal begrænses til dette antal linier. Der kan anføres kommentarer til eksamensopgaverne på bagsiden af besvarelsessættet, men disse vil ikke have indflydelse på evalueringen af eksaminandens besvarelse af kortsvarsopgaverne nr Skriv tydeligt, - ulæselige besvarelser bliver ikke evalueret! 1

2 Multiple choice opgaver Der er 25 multiple choice spørgsmål, repræsenteret ved 3 forskellige spørgsmål/svar typer. Teknikken ved besvarelsen af disse fremgår nedenfor. Ved besvarelsen af multiple choice spørgsmålene tilrådes det at læse hvert enkelt spørgsmål grundigt igennem og derefter skrive bogstavet for det rigtige svar ud for det pågældende spørgsmål i opgavesættet (kladden). Først til slut i eksamen overføres svarene til skemaet i besvarelsessættet ved at sætte kryds i det bogstaverede felt ud for opgavenummeret med kuglepen. Markeringerne må være omhyggeligt udført og éntydige. Foretages fejlagtige markeringer må rettelser/berigtigelser fremgå af kommentarer på besvarelsessættets bagside. Der skal kun udfyldes ét felt pr. opgavenummer. Er der mere end én markering, giver svaret 0 point. TYPE 1: For hvert spørgsmål udvælges ét korrekt (evt. det mest korrekte) svar. TYPE 2: Ved spørgsmålene er anført fire mulige svar. Besvares med: A. hvis 1, 2 og 3 er korrekte og 4 er ukorrekt B. hvis 1 og 3 er korrekte og 2 og 4 er ukorrekte C. hvis 2 og 4 er korrekte og 1 og 3 er ukorrekte D. hvis kun 4 er korrekt E. hvis alle 4 er korrekte. TYPE 3: Her præsenteres en samling/gruppe af emner i venstre kolonne. Til gruppen hører 5 emner med hvert sit bogstav i højre kolonne. Besvarelsen foretages ved for hvert nummereret emne i venstre kolonne at anføre bogstavet svarende til det mest sammenhørende bogstaverede emne i højre kolonne (et bogstav kan bruges som svar til ét eller flere emner i venstre kolonne). 2

3 Multiple choice Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi, onsdag d. 23/ Eksaminandens lodtrækningsnummer: Kommentarer vedrørende multiple choice besvarelsen er anført på bagsiden?.. JA NEJ Multiple choice besvarelse: opgave nr. A B C D E 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10 X 11 X 12 X 13 X 14 X 15 X 16 X 17 X 18 X 19 X 20 X 21 X 22 X 23 X 24 X 25 X 3

4 Multiple choice opgave Type 1 T1: 1. udgave; II: 438; B 1. Den hyppigste germinalcelleturmor (kimcelletumor) i ovariet er: A. Embryonal karcinom B. Teratom C. Koriokarcinom D. Blommesækstumor E. Dysgerminom T1: 2. udgave I: 122; B 2. Ved heterotopi (ektopi) forstås A. Forstørrelse af et organ pga. forstørrelse af de enkelte celler. B. Normalt væv i en abnorm lokalisation. C. Ændring fra en differentieret celletype til en anden. D. Tumorlignende malformation. E. Intet af ovennævnte. T1: 1. udgave II: 427; D 3. Hvilket af nævnte er ikke associeret med adenocarcinoma endometrii A. Østrogenbehandling efter overgangsalderen B. Fedme C. Tidlig menarche D. Lav social status E. Atypisk endometriehyperplasi T1: 2. udgave I:281; C 4. Tuberkulose er kendetegnet ved A. Primær tuberkulose giver ofte anledning til svære symptomer. B. Ghons kompleks ses ved sekundær tuberkulose. C Sekundær tuberkulose er ofte lokaliseret apikalt i lungerne. D. Tuberkulose er en type II reaktion E. Central koagulationsnekrose i tuberkuløse granulomer. T1: 1. udgave; II: ; E 5. Hvilket af følgende udsagn om lungekarcinom er forkert A. Associeret med eksposition for asbest B. Metastasere ofte til binyrer C. Metastaser primært lymfogen D. Viser ofte neuroendokrine (paraneoplastiske) fænomener E. Småcellede karcinomer mindre end 2 cm behandles kirurgisk T1: 1. udgave; II: 372; A 6. Den hyppigste årsag til transitiocellulær blæretumor i Danmark er: A. Rygning B. Cyklofosfamid C. Schistosomiasis D. Recidiverende cystitis E. Asbest 4

5 T1: 2. udgave I: 359; 1. udgave II: ; E 7. Malignt melanom i huden A. er typisk positiv i vimentin og cytokeratin ved immunhistologi B. kan ikke være amelanotisk C. opstår altid de novo D. svarer til såkaldt Spitz nævus hos børn E. kan relateres til antallet af solforbrændinger tidligt i livet T1: 1. udgave II: ; E 8. Thyreoidea cancer inddeles i forskellige histologiske typer. Hvilket udsagn er rigtigt: A. Follikulært karcinom spredes typisk til lymfeknuder B. Incidensen af thyreoideacancer er faldende C. Medullært karcinom er sjælden arveligt D. Gennemvækst af kapslen og karindvækst er et sikkert tegn på malignitet ved follikulært karcinom E. Follikulært karcinom forekommer hyppigst hos mænd T1: 1. udgave; II: 678; B 9. Subduralt hæmatom opstår oftest som følge af A. Bristet aneurisme B. Traume C. Hjernetumor D. Karanomali E. Hypertension T1: 1. udgave; II: 163; D 10. En akut inflammatorisk tilstand i lungen med multiple foci af purulent eksudat i og omkring bronkioler samt i tilgrænsende alveoler betegnes A. Aspirationspneumoni B. Lipidpneumoni C. Viruspneumoni D. Bronkopneumoni E. Ingen af ovennævnte Multiple choice opgave Type 2 T2: 1. udgave II: ; A 11. Mesenchymal(-e) tumor(-er) i hud med god prognose er: 1. Atypisk fibroxantom 2. Dermatofibrosarkoma protuberans 3. Dermatofibrom 4. Angiosarkom T2: 1. udgave; II: ; D 12. Colitis ulcerosa er karakteriseret ved 1. Øget incidens af adenokarcinom i tyndtarm 2. Cigaretrygning som risikofaktor 3. Malabsorption 4. Analforandringer er sjældne. 5

6 T2: 2. udgave, I: 63-78; D 13. Ved in situ-hybidisering: 1. Påvises protein sekvenser i intakte celler 2. Kan DNA ekstraheret fra såvel frysesnit som paraffinindstøbt materiale anvendes 3. Påvises små ændringer i antigener, der ikke kan ses ved immunhistokemi 4. Kan genekspression undersøges T2: 2. udgave; I: ; B 14. Cancersygdom(me) med kraftig stigning i incidens hos danske kvinder 1. Malignt melanom 2. Cervix uteri karcinom 3. Lungekarcinom 4. Ventrikelkarcinom T2: 1. udgave; II: 68; 193; A 15. Årsag(-er) til pulmonal hypertension 1. Multiple lungeembolier 2. Mitralstenose 3. Emfysem 4. Phæochromocytom T2: 2. udgave; I: 217; C 16. Hvilke udsagn er rigtige om akut inflammation: 1. Opheling sker altid ved fibrose 2. Der er udtalt kardillatation 3. Der er mange kæmpeceller 4. Den hyppigst forekommende cellulære komponent er neutrofile granulocytter T2: 2. udgave; I: ; E 17. Følgende udtryk er rigtig(-t/-e) vedrørende cancer: 1. Protoonkogener kan aktiveres ved mutation, amplifikation og translokation 2. p53 og DCC er vækstsuppressorgener (tumorsuppressorgener) 3. Karcinogenesen beskrives principielt i 3 faser: initiering, promotion, og progression 4. En malign tumors volumenfordoblingstid vokser med stigende tumorvolumen T2: 1. udgave II: ; A 18. Akut myeloid leukæmi 1. er en klonal stamcellesygdom med 20% blastære celler i knoglemarven 2. kan ses sekundært efter kemoterapi 3. kan optræde aleukæmisk med isoleret knoglemarvsinfiltration 4. er karakteriseret af kromosomtranslokationen t(9;22) Philadelphia kromosom 6

7 T2: 2. udgave I: ; A 19. Granulationsvæv er karakteriseret ved 1. Endotelproliferation 2. Myofibroblaster 3. Inflammatoriske celler 4. Transformation af makrofager til epiteloide celler T2: 1. udgave; II: ; D 20. Kronisk gastritis inddeles i følgende ætiologiske grupper 1. Hyperplastisk 2. Dysplastisk 3. Metaplastisk 4. Kemisk Multiple choice opgave Type 3 T3: 1. udgave II: 545/533/543/548/550; A/A/D/B/B 21. Burkitts lymfom A. Epstein-Barr virus 22. Hodgkins lymfom B. T-celle lymfom 23. MALT-lymfom C. Svampeinfektion 24. Storcellet anaplastisk lymfom D. Helicobacter pylori 25. Mycosis fungoides E. Colitis ulcerosa 7

8 KORTSVARSOPGAVER Opgave 26: Emnecentreret opgave Emne: Nyre- og urinvejspatologi; prostata. 26a) Nævn 4 hyppige årsager til hæmaturi. (4 point) 1. Urinvejsinfektion; vaskulære sygdomme i nyren 2. Urinvejssten; urinvejstraumer 3. Urinvejstumorer 4. Glomerulonefritis 26b) Nævn 2 forskellige primære, systemiske, non-infektiøse vaskulitter, der kan involverer nyren. 1. Polyarteritis nodosa; ANCA+ vaskulit Wegener s granulomatose; Schönlein-Henoch 2. Polyarteritis nodosa; ANCA+ vaskulit Wegener s granulomatose; Schönlein-Henoch 26c) Nævn de 2 vigtigste benigne og de 3 vigtigste maligne primære nyretumorer. (5 point) Benign tumor 1: Benign tumor 2: Malign tumor 1: Malign tumor 2: Malign tumor 3: Adenoma Angiomyolipom Renalcellekarcinom Nefroblastom (Wilms tumor) Transitiocellulært karcinom i nyrepelvis 26d) Beskriv kort for prostatakarcinom: 1. Hyppighed i Danmark: Ca pr. år (meget hyppig) (1 point) 2. Aldersgrupper: >50 år; hyppigst over 70 år (1 point) 3. Hyppige symptomer fra metastaser (angiv 3): (3 point) Symptom 1: Symptom 2: Symptom 3: Smerter i perineum pga. indvækst i nerver Forstørrede lymfeknuder pga. metastaser (lymfeødem i benene; afløbshindring fra nyrerne; uræmi; smerter i ryggen) Knoglesmerter; patologisk fraktur; pancytopeni 8

9 (træthed, vægttab og blodmangel) 4. Navn på en tumormarkør i serum: (1 point) Svar: Prostata specifikt antigen (PSA) 5. Navn på et system til malignitetsgradering: (1 point) Svar: Gleason eller WHO s graderingssystem 6. Definér: (4 point) a. Okkult karcinom: Metastatisk sygdom opdages før primærtumor i prostata erkendes b. Latent karcinom: Karcinom i prostata påvist ved obduktion eller ved histologisk undersøgelse af prostatavæv, hos en patient, der ikke klinisk havde tegn på prostatacancer 7. Stadieinddelingssystemet som anvendes i Europa: Svar: TNM-systemet (T = tumorstørrelse, N = antallet af regionale lymfeknudemetastaser, og M = forekomsten af fjernmetastaser 8. Hyppigste lokalisation i prostata: (1 point) Svar: Den perifere zone Opgave 27: Case story En 39-årig kvinde går til sin praktiserende læge p.g.a. fornemmelse af uro og lette diffuse smerter i højre knæ og umiddelbart distalt for højre knæ. Symptomerne langsomt tiltaget igennem et år. 27a) Giv et løst bud på sandsynligheden for at hun lider af en primær malign knogletumor, når der ikke foreligger andre undersøgelsesresultater. (1 point) Svar: Ekstremt lav (mindre end 1 tilfælde pr. 100 praktiserende læger pr. år.) 27b) Hvilken aldersgruppe ville en primær malign knogletumor være hyppigst i? (1 point) 9

10 Svar: Ca år / 1. og 2. dekade 27c) Nævn i tilfældig rækkefølge 3 benigne (evt. lokal aggressiv) og 3 maligne primære tumorer i knogler. (6 point) Benign tumor 1: Benign tumor 2: Benign tumor 3: Malign tumor 1: Malign tumor 2: Malign tumor 3: Osteokondrom; kondrom; osteom; osteoidt osteom Osteoidt osteoblastom; kondromyksoidt fibrom Kæmpecelletumor Osteosarkom; kondrosarkom; Ewings sarkom Fibrosarkom; MFH Kvinden får taget et røntgenbillede af højre knæ og underben, der viser en boblet opklaring (osteolyse) i tibia epifysen med udtynding af cortex. Radiologisk diagnose er kæmpecelletumor/osteoklastom obs. pro. 27d) Hvor ofte metastaserer kæmpecelletumor? (1 point) Svar: Sjældent; ca. 5 10% metastaserer 27e) Hvordan kan man komme diagnosen nærmere? (1 point) Svar: Histologisk biopsi (incisionsbiopsi; udskrabning; grovnålsbiopsi) Patienten får bekræftet patologisk at der er tale om en kæmpecelletumor. Desværre får hun efterfølgende problemer fra operationssåret. Det vedbliver at være varmt, ømt, rødt og hævet. 27f) Hvilken komplikation synes at være indtrådt? Svar: Sårinfektion Det lykkes ikke i tilstrækkelig grad at behandle komplikationen ad medicinsk vej. Der tilkommer derimod gulgrønlig sekretion fra såret, hvorfor såret må spaltes efter flere dages forløb. Med en sonde bemærker man at kunne nå helt ind til knoglen. På røntgen og CT af knoglen bemærkes løse knoglefragmenter inden i knoglen såkaldte sekvestre samt ødem i omgivelserne. 27g) Hvilken yderligere komplikation kan være indtrådt? Svar: Oteomyelitis; osteonekrose Trods behandling af ovenstående vedbliver der at være forbindelse - fistel - fra hud til knogle igennem flere år. Efter 12 år kommer der tiltagende irritation, induration og skællende rødme af et lidt uskarpt afgrænset område i yderste del af fistlen. Mikroskopisk ses der i en biopsi herfra infiltrerende trabekler af celler der ligner stratum spinosum i huden, men er med udtalt kernepleomorfi og talrige mitoser og stedvise keratinperler/keratinløg. 10

11 27h) Hvad er diagnosen? Svar: Spinocellulært karcinom / planocellulært karcinom Patienten indlægges mhp. kirurgisk behandling af fistlen, men ved klinisk undersøgelse findes svære deklive ødemer. Patienten har bemærket, at hendes ben gennem de sidste få måneder hæver og om morgenen har hun også hævelse af ansigtet. Hun er træt, har nedsat appetit og tager gradvist på i vægt. Hun fortæller at hun har hyppig og rigelig vandladning, og at urinen er grumset og skummende. Laboratorieundersøgelser viser at hun har nedsat nyrefunktion med tegn på nefrotisk syndrom. Der foretages nyrebiopsi. 27i) Definér nefrotisk syndrom og angiv de karakteristiske fund. (4 point) Definition: Proteinuri med en døgnudskillelse på flere gram protein i urinen (typisk 5-10g/døgn, definitorisk >3,5g/døgn); der ses ødemer, hypoalbuminæmi, hyperlipidæmi og ofte hypertension. 27j) Nævn den sandsynlige årsag til nefrotisk syndrom hos denne patient. Svar: Amyloidose i nyre; sekundær AA amyloidose efter osteomyelitis 27k) Anfør det vigtigste morfologiske fund i nyrebiopsien ved denne sygdom. Svar: Aflejringer af amyloid (amorft eosinofilt materiale) i karvægge og glomeruli 27l) Hvilken farvning anvendes for at stille diagnosen? (1 point) Svar: (Alkalisk) Congorødt Opgave 28: Emnecentreret opgave Emne: Neuropatologi og endokrin patologi. 28a) I Danmark er incidensen af intrakranielle primære tumorer ca pr.år. Halvdelen af disse er neuroepitheliale. Nævn de 4 hyppigste neuroepitheliale tumorer. (4 point) 1. Gliom / glioblastom 2. Astrocytom 3. Oligodendrogliom 11

12 4. Ependymom 28b) Nævn 4 hyppige symptomer på en intrakraniel tumor. 1. Hovedpine 2. Synsforstyrrelse 3. Opkastninger 4. Kramper; demens 28c) Hvilke 2 faktorer har størst betydning for prognosen for en hjernetumor? 1. Tumorlokalisation 2. Tumortype (inklusive anaplasigrad) 28d) Virusinfektioner i centralnervesystemet er sjældne. Nævn den hyppigste årsag til akut virusencephalitis i Danmark. Svar: Herpes simplex virus (HSV-1 og HSV-2) 28e) Angiv den vigtigste makroskopisk forandring i hjernen ved kronisk dissemineret sklerose. Svar: Grå, skarpt afgrænsede plaques i den hvide substans 28f) Hvad er denne forandring udtryk for? Svar: Destruktion af myelin (demyelinisering) i CNS, d.v.s. en inflammatorisk betinget nedbrydning af nervecellernes myelinlag. 28g) Angiv den vigtigste makroskopisk forandring i hjernen ved Alzheimers sygdom. (1 point) Svar: Global atrofi 28h) Alzheimers sygdom er associeret med amyloide aflejringer i hjernen. Hvilken type amyloid er der tale om, og i hvilke 2 lokalisationer ses disse aflejringer? (3 point) Amyloid type: Lokalisation 1: Lokalisation 2: Beta-amyloid (Aβ-amyloidose) Senile plaques i den grå substans Karrene (kongofil angiopati) 12

13 28i) Klassisk Graves sygdom (Morbus Basedow) har 3 kliniske komponenter. Nævn de 3 komponenter. (3 point) Komponent 1: Diffus struma Komponent 2: Hypertyreoidisme / tyreotoksikose Komponent 3: Exophthalmus / oftalmopati 28j) Angiv to patoanatomiske forandringer i glandulae parathyreoideae som kan give anledning til hyperparatyreoidisme Forandring 1: Parathyreoideaadenom el. -karcinom Forandring 2: Primær parathyreoideahyperplasi; evt. tertiær hyperparatyreoidisme 28k) Nævn 3 årsager til Cushings syndrom (3 point) Årsag 1: Hypofyseadenom (ACTH-secernerende); ektopisk ACTH produktion (karcinomer i lunger/pancreas; karcinoider Årsag 2: Binyrebarkadenom el. karcinom (øget kortisolsekretion) Årsag 3: Iatrogent (glukokortikoider; ACTH) 28l) Hvad er den hyppigste årsag til akromegali? (1 point) Svar: Hypofyseadenom med øget produktion af væksthormon Opgave 29: Case story En 55-årig mand, som er tidligere rask fraset medicinsk velbehandlet hypertension, udvikler pludselig knugende brystsmerter med udstråling til venstre arm. Konen ringer 112 og ved ankomsten til sygehuset viser elektrokardiogrammet (EKG et) store STelevationer i V1-6, I og avl samt reciprok ST depression i III og avf tydende på et akut myokardieinfarkt (AMI) i venstre ventrikels forvæg. Patienten køres straks op på kardiologisk laboratorium, hvor man foretager en koronararteriografi (KAG). 29a) I hvilken koronararterie(gren) vil man forvente at se en akut okklusion? Svar: LAD = ramus descendens anterior a. coronaria sinistra. 2 point for at nævne LAD, kun 1 point for venstre koronararterie 29b) Hvilken akut komplikation betinger som oftest okklusionen? Svar: Trombose, som oftest på et rumperet aterosklerotisk plaque 13

14 29c) Hvilke to morfologiske hovedkarakteristika kendetegner vulnerable plaques? Svar: Tynd fibrøs kappe og stor ateromatøs komponent/lipidkerne Der foretages en ballonudvidelse med stentanlæggelse (= PCI). Patienten bliver smertefri. Tidligere blev AMI behandlet med trombolyse som førstevalg og trombocythæmmende stoffer (acetylsalicylsyre og clopidogrel) spiller stadig en stor rolle. 29d) Nævn to sygdomme der klinisk kan imitere AMI og som ville være uhensigtsmæssige at behandle med trombolyse/trombocythæmning Sygdom 1: Sygdom 2: Aorta dissektion Blødende ulcus ventriculi/duodeni 29e) Nævn mindst fem komplikationer til AMI, som enten kan optræde akut eller gradvist. (5 point) 1. Postinfarkt angina/reinfarkt; hjertearytmi; kardiogent shock 2. Hjerteruptur, intern eller ekstern; kammertrombose, evt. embolisering 3. Aneurysmedannelse/dilatation/funktionel mitralinsufficiens; postiskæmisk dysfunktion/ stunning; DVT; lungeemboli 4. Pericarditis; Dressler s syndrome 5. Reperfusionsskade; behandlingsinduceret blødning 29f) Udover AMI findes en række andre cardiale eller vaskulære, patoanatomiske læsioner, der kan medføre pludselig død. Nævn 4 af disse, som kan lokaliseres til hver sin anatomiske lokalisation og/eller organsystem. (4 point) 1. Dissekerende aortaaneurysme; rumperet sakkulat aortaaneurysme 2. Hypertrofisk cardiomyopati; aortastenose 3. Lungeemboli (DVT) 4. Sakkulat / berry aneurisme i CNS; subarachnoidal blødning Aterosklerose er oftest den tilgrundliggende sygdom, der betinger et AMI. 29g) Hvilke 3 meget almindeligt forekommende risikofaktorer ud over køn og alder er væsentligst for udviklingen af aterosklerose og/eller de akutte komplikationer? 14 (3 point)

15 1. Dyslipidæmi/forhøjet kolesterol; højt LDL eller lavt HDL 2. Hypertension; diabetes mellitus 3. Rygning 29h) Nævn de 4 celletyper som spiller de væsentligste roller i udviklingen af aterosklerose? (4 point) 1. Monocytter/makrofager/skumceller 2. Glatte muskelceller 3. T lymfocytter/lymfocytter 4. Endotelceller Betegnelsen arteriosklerose bruges desværre ofte synonymt med aterosklerose, men arteriosklerose er i virkeligheden en fællesbetegnelse for tre arteriesygdomme, der alle medfører øget karstivhed og tab af elasticitet. 29i) Hvilke to andre arteriesygdomme udover aterosklerose falder ind under betegnelsen arteriosklerose? Sygdom 1: Sygdom 2: Arteriolosklerose Mønckebergs mediasklerose Opgave 30: Emnecentreret opgave Emne: Flere. 30a) Nævn i tilfældig rækkefølge de 4 vigtigste komplikationer til kronisk ulcus ventrikel og i duodenum: Komplikation 1: Blødning Komplikation 2: Perforation til frit peritoneum Komplikation 3: Penetration med lokal pancreatitis eller fistel til colon Komplikation 4: Pylorusstenose eller ventrikeldeformering 30b) En 45-årig kvinde får foretaget en cervix-cytologisk prøve. Prøven viser maligne celler. Nævn 5 cytologiske malignitetskriterier: (5 point) 1. Polymorfi; forstørrede kerner 2. Øget kerne/cytoplasmaratio 3. Hyperkromasi, uregelmæssig kromatinstruktur 4. Variation i størrelse og antal af nukleoler 5. Abnorme mitoser 15

16 30c) Angiv 3 hovedgrupper af eksterne årsager til cancer: (3 point) 1. Onkogene virus 2. Kemikalier 3. Stråling 30d) Hvilke 3 hovedparametre indgår i malignitetsgradering af invasivt duktakt mammakarcinom? (3 point) 1. Tubulusdannelse 2. Kernepleomorfi 3. Mitosefrekvens 30e) Definér følgende (kort): (10 point) 1. Rhabdomyosarkom: Malign mesenchymal tumor udgået fra tværstribet (skelet) muskulatur 2. Carcinoma in situ: Betegnelse for morfologiske forandringer i epitel karakteriseret ved histo- og cytologiske kriterier for malignitet uden invasion (intakt basalmembran) 3. Metaplasi: En differentieret celletype erstattes af en anden differentieret celletype tilhørende samme kimblad 4. Screening: Undersøgelse af en gruppe personer med henblik på at udskille dem, som er raske, fra dem som har udiagnosticeret sygdom eller som har en særlig risiko for at få sygdommen 5. Neoplasia: Sygelig, autonom, irreversibel, tumoragtig vækst af celler, fortsættende efter ophør af udløsende stimulus (den normale vækstregulation unddrages). 30f) Definér trombe (kort): Svar: En trombe er en solid intravaskulær masse bestående af komponenter i strømmende blod og dannet in vivo 16

17 30g) Beskriv kort 3 forskellige spontane forløb af en trombe (3 point) Svar: Trombolyse; organisering; fibrose; kalcifikation; rekanalisering; embolisering Opgave 31: Case story En 55-årig kvinde henvender sig til egen læge pga. ændret afføringsmønster. Afføringen har i flere uger været skiftevis hård og blød, med en frekvens op til 4 gange dagligt. En enkelt gang har der været lidt frisk blod i afføringen. 31a) Nævn 3 vigtige årsager til større frisk (rød) blødning per rectum. (3 point) 1. Divertikler; angiodysplasier; 2. Colitis (IBD; infektion; iskæmisk) 3. Colon neoplasmer. (Kun ½ point for hæmorider / analfissur som oftest giver kun mindre blødning). En guaiac test til påvisning af okkult blod i fæces er positiv. Kvinden henvises til speciallæge, og der foretages koloskopi. Ved undersøgelsen ses flere divertikler i sigmoideum, samt en bredbaset polyp. 31b) Definér colondivertikel og beskriv kort divertiklens arkitektur og mikroskopisk udseende. (3 point) Svar: Udposning af colonslimhinde gennem tunica muscularis. Væggen består af tunica mucosa og lidt bindevæv, uden muskulatur. Ses som regel lokaliseret til colons sidste tredjedel. Mikroskopisk er slimhinden normal (med mindre der er divertikulitis). 31c) Nævn 4 vigtige / hyppige komplikationer til colondivertikler. (4 point) 1. Divertikulitis 2. Perforation; abscess 3. Stenose 4. Blødning 31d) Nævn 3 typer af non-neoplastiske kolorektal polyp. (3 point) 1. Hyperplastiske/metaplastiske 17

18 2. Juvenil; Peutz-Jegher (hamartom) 3. Inflammatorisk; lymfoid Polyppen biopteres og den mikroskopiske beskrivelse er: Overfladiske colonslimhinde biopsier uden lamina muscularis mucosae. Flere fragmenter viser uregelmæssige kirtellignende strukturer med svær dysplasi omgivet af et desmoplastisk stroma. Patologen kan ikke stille en sikker diagnose. 31e) Hvad er din differentialdiagnose Svar: Adenom eller adenokarcinom 31f) Hvorfor er patologen i tvivl om diagnosen? Svar: Der er stærk mistanke om adenkarcinom, men da lamina muscularis mucosae ikke er repræsenteret kan han ikke på det foreliggende afgøre om der er tale om adenom eller adenokarcinom. Røntgen af thorax viser et 2 cm stort infiltrat i venstre lunges overlap. Ultralyd af leveren viser et abnormt mønstre med flere ekkorige processer. Der foretages leverbiopsi som afslører cirrose med tegn på aktiv steatohepatitis. 31g) Definér kort levercirrose (3 point) Svar: En diffus leveraffektion med dannelse af fibrøse septa der afsnøre parenkymale regenerationsnoduli med irreversibel destruktion af leverens oprindelige morfologi. 31h) Steatohepatitis inddeles i 2 ætiologiske hovedgrupper. Nævn disse 2 grupper 1: Alkoholisk steatohepatitis 2: Non-alkoholisk steatohepatitis 31i) Angiv 4 histologiske forandringer ved steatohepatitis (4 point) 1: Steatose 2: Ballooning (hydropisk degeneration) 3: Pericellulær/perisinusoidal fibrose 4: Mallory legemer; inflammation 31j) Udover steatohepatitis, angiv 4 årsager til levercirrose. 18

19 1. Viral hepatitis (HCV og HBV); autoimmun hepatitis 2. Primær biliær cirrose; primær skleroserende cholangitis 3. Galdegangsobstruktion 4. Hæmokromatose; Mb. Wilson; alfa-1-at mangel Der foretages ultralydsvejledt histologisk biopsi fra lungeinfiltratet, som viser en udifferentieret malign tumor, som er vanskelig at klassificere på morfologisk grundlag alene. 31k) Hvilken patoanatomisk metode kan anvendes for at få yderligere informationer vedrørende lungetumorens natur? (1 point) Svar: Immunhistokemi 31l) Hvilke principper hviler denne metode på? (3 point) Svar: Specifikke antistoffer binder til antigener (targetmolekyler) in situ i vævssnit. Antistof-antigen binding påvises med farve/fluorescens mærkede detektionssystemer, og visualiseres under mikroskopet, hvorefter targetcellens immunfenotype kan bestemmes. SAMLET SCORE: 188 point 19

OPGAVESÆT - KLADDE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Onsdag d. 23/1-2008

OPGAVESÆT - KLADDE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Onsdag d. 23/1-2008 OPGAVESÆT - KLADDE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Onsdag d. 23/1-2008 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt (trykt

Læs mere

Eksamensopgavesæt KLADDE

Eksamensopgavesæt KLADDE Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 09.10.2015. Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 24/1-2003

EKSAMENSOPGAVESÆT Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 24/1-2003 EKSAMENSOPGAVESÆT Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 24/1-2003 Til hver eksaminand er udleveret ét eksamensopgavesæt samt ét besvarelsessæt. OBS! Besvarelsessættet skal mærkes med lodtrækningsnummer,

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 26/6-2009

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 26/6-2009 EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 26/6-2009 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 26/1-2006

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 26/1-2006 EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 26/1-2006 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag den 20.01.2011

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag den 20.01.2011 Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag den 20.02011 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag d. 15.10.

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag d. 15.10. EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag d. 15.10.2010 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt

Læs mere

Standardbesvarelse. Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i. molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2011

Standardbesvarelse. Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i. molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2011 Standardbesvarelse Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2011 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 21/1-2010

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 21/1-2010 EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 21/1-2010 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008 EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

Eksamensopgavesæt OPGAVESÆT Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi. Molekylær medicin. Torsdag d. 4. januar 2018

Eksamensopgavesæt OPGAVESÆT Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi. Molekylær medicin. Torsdag d. 4. januar 2018 Eksamensopgavesæt OPGAVESÆT Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Molekylær medicin Torsdag d. 4. januar 2018 Eksamenssættet: Består af et opgavesæt (PDF fil) og et besvarelsessæt (Word fil) med 25 multiple

Læs mere

Appendix. TS-kursus i gastropatologi Lene Riis Patologiafdelingen, Herlev Hospital

Appendix. TS-kursus i gastropatologi Lene Riis Patologiafdelingen, Herlev Hospital Appendix TS-kursus i gastropatologi 2016 Lene Riis Patologiafdelingen, Herlev Hospital Appendix Dimensioner Længde normalt 5-12 cm (op til 20 cm) Diameter ca. 7 mm Lumen 1-2 mm Placering Ofte hvor de tre

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kan beholdes) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 23/1-2004

EKSAMENSOPGAVESÆT (kan beholdes) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 23/1-2004 EKSAMENSOPGAVESÆT (kan beholdes) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 23/1-2004 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) samt ét besvarelsessæt

Læs mere

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 21/1-2010

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 21/1-2010 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 21/1-2010 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 4. semester, odontologi

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 4. semester, odontologi Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 3 maj 2011 4. semester, odontologi Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan

Læs mere

Serøse væsker. Serøse væsker. Serøse væsker. Fra. pleura perikardium Peritoneum, inkl. tunica vaginalis testis. Ekssudat.

Serøse væsker. Serøse væsker. Serøse væsker. Fra. pleura perikardium Peritoneum, inkl. tunica vaginalis testis. Ekssudat. Serøse væsker Serøse væsker Fra pleura perikardium Peritoneum, inkl. tunica vaginalis testis Serøse væsker Ekssudat højt protein indhold cellerig ofte fibrin kan være hæmoragisk Inflammationer Malignitet

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Endometrie adenokarcinom og Extrauterine metastaser Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Endometrie adenokarcinom

Læs mere

Sygdomme i galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010

Sygdomme i galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Sygdomme i galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje Medfødte anomalier

Læs mere

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag den 13.12.2012 Medicinstuderende

Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag den 13.12.2012 Medicinstuderende Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag den 13.12.2012 Medicinstuderende Opgavesættet består af 80 multiple choice opgaver. Eksaminanden har 4 timer til besvarelse af eksamensopgaverne.

Læs mere

Forandringer i cylinderepitelet Endocervikalt cylinderepitel Endometriet Klinisk cytologi

Forandringer i cylinderepitelet Endocervikalt cylinderepitel Endometriet Klinisk cytologi Forandringer i cylinderepitelet Endocervikalt cylinderepitel Endometriet Klinisk cytologi Endocervix Endometriet WHO-klassifikation endocervikalt cylinderepitel Histologiske prøver Dysplastisk endocervikalt

Læs mere

Sygdomslære Hånden på hjertet

Sygdomslære Hånden på hjertet Sygdomslære Hånden på hjertet Kapitel 1 Side 33 Side 33 Side 38 Side 38 Basal sygdomslære Quiz om vækstændringer, celledegeneration og nekrose Arbejdsspørgsmål om vækstændringer, celledegeneration og nekrose

Læs mere

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Niels-Chr. G. Hansen Lungemedicinsk afdeling J Odense Universitetshospital René Laennec 1781-1826 Opfandt stetoskopet i 1816 Røntgen af thorax - i to

Læs mere

Eksamensopgavesæt STANDARD SVAR

Eksamensopgavesæt STANDARD SVAR Eksamensopgavesæt STANDARD SVAR Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 09.10.2015. Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som

Læs mere

STANDARDSVAR. Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Medicinstuderende

STANDARDSVAR. Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Medicinstuderende STANDARDSVAR Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Medicinstuderende Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt, som skal afleveres ved eksamens afslutning.

Læs mere

Eksamensopgavesæt STANDARDSVAR. Fredag den 18. december 2015

Eksamensopgavesæt STANDARDSVAR. Fredag den 18. december 2015 Eksamensopgavesæt STANDARDSVAR Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Fredag den 18. december 2015 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt,

Læs mere

Eksamensopgavesæt Kladde. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Mandag den 17.06.2013

Eksamensopgavesæt Kladde. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Mandag den 17.06.2013 Eksamensopgavesæt Kladde Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Medicinstuderende Mandag den 17.06.2013 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt,

Læs mere

langerhans celle histiocytose i Børnecancerfonden informerer

langerhans celle histiocytose i Børnecancerfonden informerer langerhans celle histiocytose i langerhans celle histiocytose 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og Rigshospitalet, September 2004. Biologi Langerhans cellerne spiller den centrale

Læs mere

Eksamensopgavesæt OPGAVESÆT. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi. Tandlægestuderende. Mandag den

Eksamensopgavesæt OPGAVESÆT. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi. Tandlægestuderende. Mandag den Eksamensopgavesæt OPGAVESÆT Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Tandlægestuderende Mandag den 14.05.2018 Eksamenssættet: Eksamenssættet består af et opgavesæt (PDF fil) og et besvarelsessæt (Word fil),

Læs mere

TIP EN 12 ER OM KRÆFT HOS BØRN

TIP EN 12 ER OM KRÆFT HOS BØRN TIP EN 12 ER OM KRÆFT HOS BØRN 1 X 2 1. Hvor mange børn under 18 år får kræft i Danmark om året? 750 200 85 SVAR: 200 børn (X) 2. Hvor mange børn om året er i behandling for kræft? 900-1000 500-600 300-400

Læs mere

Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Tandlægestuderende

Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Tandlægestuderende Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Tandlægestuderende Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt, som skal afleveres ved eksamens afslutning. Eksaminator

Læs mere

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 24/1-2003

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 24/1-2003 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 24/1-2003 Til hver eksaminand er udleveret ét eksamensopgavesæt samt ét besvarelsessæt. OBS! Besvarelsessættet skal mærkes med lodtrækningsnummer,

Læs mere

Eksamensopgavesæt Kladde. Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den

Eksamensopgavesæt Kladde. Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den Eksamensopgavesæt Kladde Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2016. Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan

Læs mere

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 26/1-2006

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 26/1-2006 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 26/1-2006 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt (trykt

Læs mere

Nyrer. Nyrer - Teknik. Nyrer - Teknik. Nyrer - Teknik 11/10/2014. MR i urologi - binyrer - gynækologi

Nyrer. Nyrer - Teknik. Nyrer - Teknik. Nyrer - Teknik 11/10/2014. MR i urologi - binyrer - gynækologi MR i urologi - binyrer - gynækologi Edvard Marinovskij AUH, Skejby Nyrer Indikationer: - Suppleant til UL og CT - Vurdering af nyrerecipienter og potentielle nyredonorer - Evaluering af nyrearteriestenose

Læs mere

Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas

Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas Side 1 Vejledning til Canceranmeldelse via MiniPas Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas Med skæringsdato 1. januar 2004 er blanketbåren anmeldelse af kræft til Cancerregisteret

Læs mere

Eksamensopgavesæt KLADDE. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Onsdag den 8. januar 2014

Eksamensopgavesæt KLADDE. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Onsdag den 8. januar 2014 Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Onsdag den 8. januar 2014 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt,

Læs mere

Steen Walter Urologisk afdeling L Odense Universitetshospital

Steen Walter Urologisk afdeling L Odense Universitetshospital Steen Walter Urologisk afdeling L Odense Universitetshospital Slår op på Hæmaturipakke! Udfylder sedlerne. Så nu kan vi gå hjem!! Omtale Kræftpakke Hæmaturipakke Omtale tilstande og sygdomme, der giver

Læs mere

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2 PATOLOGI Materiale... 1 Cytologi:... 1 Exfoliativ:... 1 Nåleaspiration:... 1 Svartiden... 1 Histologi:... 2 Materiale ved operativ behandling af lungetumor... 2 Svartiden... 2 Diagnostik... 2 Metoderne...

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kan beholdes) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 28/1-2005

EKSAMENSOPGAVESÆT (kan beholdes) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 28/1-2005 EKSAMENSOPGAVESÆT (kan beholdes) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 28/1-2005 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

MALIGN KNOGLETUMOR MALIGN KNOGLETUMOR

MALIGN KNOGLETUMOR MALIGN KNOGLETUMOR KNOGLETUMORER Benignitetskriterier Malignitetskriterier Ø Velafgrænset Ø Uskarp afgrænsning Ø Ekspansiv vækst Ø Corticalisbrud Ofte asymptomatiske Ø Periostal knoglenydannelse Fortrinsvis børn Ø Bløddelskomponent

Læs mere

Nyrer. Nyrer - Teknik. Nyrer - Teknik. Nyrer - Teknik 11-11-2013. MR i urologi - binyrer - gynækologi

Nyrer. Nyrer - Teknik. Nyrer - Teknik. Nyrer - Teknik 11-11-2013. MR i urologi - binyrer - gynækologi MR i urologi - binyrer - gynækologi Edvard Marinovskij AUH, Skejby Nyrer Indikationer: - Suppleant til UL og CT - Vurdering af nyrerecipienter og potentielle nyredonorer - Evaluering af nyrearteriestenose

Læs mere

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt Version af 2016 2. FORSKELLIGE TYPER AF BØRNELEDDEGIGT (JIA) 2.1 Er der forskellige typer af børneleddegigt?

Læs mere

A-kursus: Lever Tumorer. Alastair Hansen

A-kursus: Lever Tumorer. Alastair Hansen A-kursus: Lever Tumorer Alastair Hansen Klassifikation Benigne: Fokal Nodulær Hyperplasi (FNH) Von Meyenburg komplex Galdegangs adenom Hepatocellulær adenom Præmaligne : Dysplastiske levercelle noduli

Læs mere

Introduktion til patologi

Introduktion til patologi Pensumafgræsning (August 2015) 1 Introduktion til patologi Forelæsningsnoter (Underwood, 6. udgave, kapitel 1, 2 og 3) Patologi og Sygdomsbeskrivelse: - Definere patologi (almen og speciel) - Angive (og

Læs mere

Eksamensopgavesæt Opgavesæt Skriftlig re-eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende 15. august 2017

Eksamensopgavesæt Opgavesæt Skriftlig re-eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende 15. august 2017 Eksamensopgavesæt Opgavesæt Skriftlig re-eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende 15. august 2017 Eksamenssættet: Består af et opgavesæt (PDF fil) og et besvarelsessæt (Word fil) med 25 multiple choice

Læs mere

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 23/1-2004

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 23/1-2004 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 23/1-2004 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) samt ét besvarelsessæt og

Læs mere

Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert

Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert PRÆDIAGNOSTISKE FORUDSÆTNINGER SAMT KLINISKE KOMPETENCER 4.3.1 Indhente og vurdere kliniske og parakliniske data, som er nødvendige for endelig patoanatomisk

Læs mere

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 28/1-2005

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 28/1-2005 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 28/1-2005 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt (trykt

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

Landsregisteret for Patologi 1997 - Sammenholdt med Cancerregisteret og Landspatientregisteret.

Landsregisteret for Patologi 1997 - Sammenholdt med Cancerregisteret og Landspatientregisteret. Landsregisteret for Patologi 1997 - Sammenholdt med Cancerregisteret og Landspatientregisteret. Kontaktpersoner: Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, lokal 6204 Fuldmægtig, Cand.scient Ole Kleist Jeppesen,

Læs mere

Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004

Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004 Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004 De Medicinstuderendes Faglige Forlag Medicinerhuset - Ole Worms allé Bygning 161-8000 Århus C Tlf.:89422811; Fax:86137225 e: mr@studmed.au.dk

Læs mere

Kondrogene Kartilaginøs exostose Kondrosarkom (perifert/ Kondroblastom Kondromyxoidt fibrom. Desmoplastisk fibrom

Kondrogene Kartilaginøs exostose Kondrosarkom (perifert/ Kondroblastom Kondromyxoidt fibrom. Desmoplastisk fibrom KNOGLETUMORER HISTOLOGISK INDDELING BENIGNE MALIGNE Osteogene Osteoid osteom Osteosarkom Osteoblastom (intramedullært, Osteom peri-/parostealt) Kondrogene Kartilaginøs exostose Kondrosarkom (perifert/

Læs mere

Introduktion til patologi

Introduktion til patologi Introduktion til patologi (Underwood kapitel 1, 2 og 3) Patologi og Sygdomsbeskrivelse: - Definere patologi (almen og speciel) - Angive (og definere) de karakteristikker som beskriver en sygdom: epidemiologi

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Majeed Version af 2016 1. HVAD ER MAJEED 1.1 Hvad er det? Majeed er en sjælden genetisk sygdom. Børn med denne sygdom lider af CRMO (kronisk rekurrent multifokal

Læs mere

Derfor anbefales det, at alle patoanatomiske undersøgelser med prostatacancer kodes på følgende måde

Derfor anbefales det, at alle patoanatomiske undersøgelser med prostatacancer kodes på følgende måde Kodning af prostatacancer. Alle patoanatomiske diagnoser fra patienter med prostatacancer overføres fra patobanken til prostatacancerdatabasen, som er en del af den fælles uroonkologiske database i regi

Læs mere

Eksamensopgavesæt Standardsvar. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Onsdag den 8. januar 2014

Eksamensopgavesæt Standardsvar. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Onsdag den 8. januar 2014 Eksamensopgavesæt Standardsvar Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Onsdag den 8. januar 2014 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt,

Læs mere

KOMPETENCELISTE I HOVEDUDDANNELSEN

KOMPETENCELISTE I HOVEDUDDANNELSEN KOMPETENCELISTE I HOVEDUDDANNELSEN De overordnede kompetencer i målbeskrivelsen danner basis for kompetencelisten, hvor der findes en detaljeret beskrivelse af den viden, de færdigheder og holdninger,

Læs mere

CIN KLASSIFIKATION. Cytologisk Årsmøde 2012 ved Marianne Lidang

CIN KLASSIFIKATION. Cytologisk Årsmøde 2012 ved Marianne Lidang CIN KLASSIFIKATION Cytologisk Årsmøde 2012 ved Marianne Lidang CIN klassifikation Ved diagnostik af vævsprøver fra livmoderhalsen med forstadier til kræft i pladeepitelet anvendes på verdensplan 2 klassifikationssystemer

Læs mere

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 26/6-2009

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 26/6-2009 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 26/6-2009 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt (trykt

Læs mere

ANALKANALEN OG DENS SYGDOMME. Ovl. Jill Langhoff Herlev Hospital TS-Kursus Jan Herlev

ANALKANALEN OG DENS SYGDOMME. Ovl. Jill Langhoff Herlev Hospital TS-Kursus Jan Herlev ANALKANALEN OG DENS SYGDOMME Ovl. Jill Langhoff Herlev Hospital TS-Kursus Jan. 2018 Herlev Anatomi / Normal histologi Ikke-neoplastiske forandringer Neoplastiske forandringer Zone 3: Anoderm http://www.dccg.dk/03_publikation/ret_analcancer.pdf

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve. Modul 3. S12Vy. Dato: 25.01.2013. Kl. 9.00-12.00

Ekstern teoretisk prøve. Modul 3. S12Vy. Dato: 25.01.2013. Kl. 9.00-12.00 Ekstern teoretisk prøve - Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Fagområder: Sygepleje, Anatomi og fysiologi herunder genetik, Sygdomslære herunder patologi og Ernæringslære og diætetik. Professionshøjskolen

Læs mere

Almen patologi præparater

Almen patologi præparater Almen patologi præparater Adaptive forandringer 6, 36, 37, 14, 25 Celledød / Infarkt 3, 50, 22, 23, 41 Akut inflammation 16, 17, 32, 46, 47 Kronisk inflammation og heling 29, 61, 93, 4, 5 Granulomatøs

Læs mere

Ovariecancer. Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Professor, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Ovariecancer. Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Professor, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Ovariecancer Lærebog 4. udgave Jan Blaakær Professor, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Ovarietumorer kan være benigne, borderline eller maligne Primære ovarietumorer udvikles fra overfladeepitelet,

Læs mere

Opgavesæt/kladde. Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i. molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2011

Opgavesæt/kladde. Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i. molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2011 Opgavesæt/kladde Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2011 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet

Læs mere

MR-SCANNING AF BUGHULEN

MR-SCANNING AF BUGHULEN MR-SCANNING AF BUGHULEN Et godt og skarpt billede fra en MR-scanning er ofte en forudsætning for at stille den rigtige diagnose og bestemme den rette behandling. Når du skal have foretaget en MR-scanning,

Læs mere

Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi mandag d. 25/6-2001

Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi mandag d. 25/6-2001 Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi mandag d. 25/6-2001 Til hver eksaminand er udleveret ét eksamensopgavesæt samt ét besvarelsessæt. OBS! Besvarelsessættet skal mærkes med lodtrækningsnummer, og OBS!

Læs mere

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA)

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) Version af 2016 1. HVAD ER JUVENIL SPONDYLARTRIT/ENTHESITIS-RELATERET ARTRIT (GIGT) (SPA-ERA)?

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Onsdag d. 21/1-2009

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Onsdag d. 21/1-2009 EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Onsdag d. 21/1-2009 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

Eksamensopgavesæt KLADDE. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Fredag den 3. juni 2016

Eksamensopgavesæt KLADDE. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Fredag den 3. juni 2016 Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Fredag den 3. juni 2016 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt,

Læs mere

Bruk av PET/CT i diagnostisk pakkeforløp. Overlæge Karin Hjorthaug Nuklearmedicinsk afd & PET center Århus Universitetshospital

Bruk av PET/CT i diagnostisk pakkeforløp. Overlæge Karin Hjorthaug Nuklearmedicinsk afd & PET center Århus Universitetshospital Bruk av PET/CT i diagnostisk pakkeforløp Overlæge Karin Hjorthaug Nuklearmedicinsk afd & PET center Århus Universitetshospital Bruk av PET/CT i utredning av uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom Er

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008 EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

Forandringer i pladeepitelet

Forandringer i pladeepitelet Forandringer i pladeepitelet Klassifikationer Præmaligne og maligne forandringer Udredning og behandling Bioanalytikerunderviser Dorthe Ejersbo Afdelingen for Klinisk Patologi, OUH At klassificere betyder

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/6-2010

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/6-2010 EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/6-2010 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL 41 ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT I PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL FOR PRODUKTER INDEHOLDENDE CABERGOLIN 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Følgende

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

Appendix. TS-kursus Louise Klarskov Patologiafdelingen, Herlev Hospital. Tak til Lene Riis

Appendix. TS-kursus Louise Klarskov Patologiafdelingen, Herlev Hospital. Tak til Lene Riis Appendix TS-kursus 2019 Louise Klarskov Patologiafdelingen, Herlev Hospital Tak til Lene Riis Appendix Dimensioner Længde normalt 5-12 cm (op til 20 cm) Diameter ca. 7 mm Lumen 1-2 mm Placering Ofte hvor

Læs mere

kimcelletumorer Børnecancerfonden informerer

kimcelletumorer Børnecancerfonden informerer kimcelletumorer i kimcelletumorer 3 Tumormarkører En del kimcelletumorer udskiller særlige hormoner i blodet, som alfafoetoprotein (AFP) og human chorion gonadotropin (HCG). Hormonniveauet i blodet kan

Læs mere

Udredning af ukendt primær tumor generelt

Udredning af ukendt primær tumor generelt Udredning af ukendt primær tumor generelt Temadag i Dansk Cytologiforening Lone Duval, Afdelingslæge, Ph.d. Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Fredag d 4.3.16 Tilbagevendende spørgsmål Almen

Læs mere

Somatisk sygdomslære og farmakologi

Somatisk sygdomslære og farmakologi Somatisk sygdomslære og farmakologi - Supplerende materiale til i-bogen Kapitel 1 Mikrobiologi og hygiejne Side 15 Power point med illustrationer og tabeller for kapitel 1 Side 19 Side 25 Side 32 Side

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER Rekommandationer Alle kolorektalcancer resektater bør fotograferes Alle makroskopiske fund skal beskrives standardiseret Kvaliteten af resektionsplanerne skal vurderes i alle rectum- og colon cancerresektater

Læs mere

Studieplan Sygdomsdomslære

Studieplan Sygdomsdomslære Studieplan Sygdomsdomslære 2. semester Tema Sygepleje - klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og Behandlingsforløb Genstandsområde Semesterets teoretiske del retter sig særligt mod sygepleje

Læs mere

STANDARDBESVARELSE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Mandag d. 22/1-2007

STANDARDBESVARELSE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Mandag d. 22/1-2007 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Mandag d. 22/1-2007 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt (trykt

Læs mere

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi fredag d. 15.10.2010

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi fredag d. 15.10.2010 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi fredag d. 15.10.2010 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet

Læs mere

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Alle danske kvinder mellem 23 og 65 år bliver tilbudt at deltage i forebyggende folkeundersøgelse (screening) for livmoderhalskræft. Man bliver automatisk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Cancerregisteret 2000 2004:17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Uro-radiologi. Ultralyd. Arne Hørlyck Røntgen og Skanning Aarhus Universitetshospital, Skejby. Oversigt. Normal (UL)-anatomi teknik Nyrer Ureter Blære

Uro-radiologi. Ultralyd. Arne Hørlyck Røntgen og Skanning Aarhus Universitetshospital, Skejby. Oversigt. Normal (UL)-anatomi teknik Nyrer Ureter Blære Uro-radiologi Ultralyd Arne Hørlyck Røntgen og Skanning Aarhus Universitetshospital, Skejby Oversigt Normal (UL)-anatomi teknik Nyrer Ureter Blære 1 Oversigt Patologi Nyrer Hydronefrose (-ureter) Blære

Læs mere

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Senest opdateret 11. maj 2015 Fagområdet Kolorektal kirurgi under Dansk Kirurgisk Selskab fastlægger retningslinier for certificering og anbefaler kandidater

Læs mere

ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital

ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital 18 F-FDG-PET/CT ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital DRS årsmøde jan 2012 18F-Fluoro Fluoro-Deoxy-Glukose (18F-FDG) FDG) K Hjorthaug 2 18

Læs mere

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 Interim

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 Interim Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 3 maj 2011 Interim Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og

Læs mere

STANDARDBESVARELSE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 23/6-2006

STANDARDBESVARELSE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 23/6-2006 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 23/6-2006 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt (trykt

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen Danish Pharmaceutical Academy Eksamen 14. juni 2016 Modul 2: Sygdomslære MED SVAR Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes boglige

Læs mere

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014 UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Den 2. og 3. juni 2014 Lungekræft > 80% skyldes rygning Rammer typisk i mellem 50 og 70 års-alderen 3900 ny tilfælde årligt 1800 kvinder 2100 mænd

Læs mere

ALMEN KIRURGI - 4. Sygdomme i arterier. Arteriosclerose 06-05-2013. Sygdomme i arterier, vener og lymfesystem

ALMEN KIRURGI - 4. Sygdomme i arterier. Arteriosclerose 06-05-2013. Sygdomme i arterier, vener og lymfesystem ALMEN KIRURGI - 4 Sygdomme i arterier, vener og lymfesystem Sygdomme i arterier Arteriosclerose Angina pectoris Sygdomme i arterier Arteriosclerose Arteriosclerose (åreforkalkning eller mere korrekt: åreforfedtning)

Læs mere

Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark

Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark Formålet med disse kliniske retningslinjer er at give alle læger et fælles grundlag for forebyggelse af cardiovaskulære sygdomme

Læs mere

Morfologiske HPV forandringer

Morfologiske HPV forandringer Morfologiske HPV forandringer Bioanalytikerunderviser Marianne Schou Århus Sygehus, NBG Marimart@rm.dk HPV morfologisk forandringer Koilocytter (E4 proteinet) Dyskeratocytter Makrocytter HPV i Umodne metaplastiske

Læs mere

Undervisningsplan for Patologisk Anatomi, 6. semester bachelor efterår 2012

Undervisningsplan for Patologisk Anatomi, 6. semester bachelor efterår 2012 Undervisningsplan for Patologisk Anatomi, 6. semester bachelor efterår 2012 Uge 47 Forelæsning Fredag den 23/11 Sted Bygning 1232 Kl. 09.15-10.00 Kl. 10.15-11.00 Kl. 11.15-12.00 Kl. 11.00-12.30 Kl. 13.00-14.30

Læs mere

Troels Mørk Hansen Medicinsk afdeling Q Universitetssygehuset Herlev

Troels Mørk Hansen Medicinsk afdeling Q Universitetssygehuset Herlev Troels Mørk Hansen Medicinsk afdeling Q Universitetssygehuset Herlev SLE 1.500-2.000 har sygdommen i Danmark 10 x hyppigere hos kvinder end hos mænd Debuterer ofte i 20-30 års alderen Forløb Meget forskelligt

Læs mere

KNOGLETUMORER. Benignitetskriterier. Malignitetskriterier

KNOGLETUMORER. Benignitetskriterier. Malignitetskriterier KNOGLETUMORER Benignitetskriterier Velafgrænset Ekspansiv vækst Ofte asymptomatiske Fortrinsvis børn Vækst standser ofte med generel vækst God prognose Malignitetskriterier Uskarp afgrænsning Corticalisbrud

Læs mere