Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne."

Transkript

1 Lovtidende A december Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne I medfør af 5, stk. 5, 6, stk. 3, og 27, stk. 5-8, i lov nr. 994 af 30. august 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne og efter forhandling med vedkommende minister og KL fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Kommunerne skal bidrage til finansieringen af udgifterne til offentlige ydelser, der er omfattet af 3, stk. 1, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Stk. 2. Det er den kommune, som borgeren har som opholdskommune efter reglerne i kapitel 3 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, der skal bidrage til finansiering af udgifterne til offentlige ydelser til borgeren. Stk. 3. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opgør kommunernes finansieringsbeløb efter reglerne i denne bekendtgørelse, frem til Ydelsesrefusion er sat i drift, jf. 29, stk. 2, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. Definitioner m.v. 2. Ved refusion forstås, at kommunerne får en del af udgifterne til udbetalte ydelser refunderet af staten, jf. 3, stk. 1, nr. 4-10, og 12-14, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Stk. 2. Ved medfinansiering forstås, at kommunerne skal bidrage til finansiering af statens udgifter til ydelser omfattet af 3, stk. 1, nr. 1, 2 og 11, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Stk. 3. Ved finansieringsbeløb forstås det samlede beløb, som kommunen enten skal have udbetalt fra staten eller skal betale til staten på baggrund af opgørelsen af refusion og medfinansiering af udgifter til udbetalte ydelser, jf. stk. 1 og 2, opgørelse af medfinansiering af udgifter til befordringsgodtgørelse, jf. 4, stk. 2, samt opgørelse af det særlige fleksbidrag, jf. 4, stk. 3. Stk. 4. Ved bruttobeløb forstås det beløb, der er refusionsberettiget eller medfinansieringspligtigt. Stk. 5. Ved en uge forstås en kalenderuge fra mandag til søndag. Stk. 6. Ved en berørt uge forstås en uge, hvor der er udbetalt en eller flere ydelser til en person, jf. 3, stk. 1, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Modtager personen forskellige ydelser i en uge, tæller ugen alene som berørt én gang ved opgørelsen af kommunernes refusion eller medfinansiering. Stk. 7. Ved selvforsørgelse forstås perioder, hvor en person ikke har modtaget offentlig forsørgelse eller har været ansat i beskæftigelse, hvortil der er ydet støtte til løn, jf. 3 og I selvforsørgelse, jf. 2, stk. 7, indgår ikke perioder, hvor en person har modtaget en eller flere offentlige forsørgelsesydelser efter stk. 2 i en uge. Stk. 2. Offentlig forsørgelse efter denne bekendtgørelse er de ydelser, der er omfattet af 3, stk. 1, i lov om kommunernes kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne. Herudover er offentlig forsørgelse efter denne bekendtgørelse: 1) Kontanthjælp, jf. 27 i lov om aktiv socialpolitik. 2) Ledighedsydelse, jf. 74, 74 a, 74 f og 74 h i lov om aktiv socialpolitik, som ikke er omfattet af 3, stk. 1, nr. 8, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling 3) Fleksløntilskud, jf. 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ikke er omfattet af 3, stk. 1, nr. 12, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling 4) Tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, jf. 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ikke er omfattet af 3, stk. 1, nr. 12, i lov om kommunernes finansiering af visse of- Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/17239 BE006615

2 16. december fentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling 5) Tilskud til fleksjob, jf. 71 og 72 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 6) Tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, jf. 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 7) Førtidspension, jf. 16 i lov om social pension, til personer, som har fast bopæl i Danmark, og som ikke er omfattet af 3, stk. 1, nr. 11, i lov om kommunernes kommunerne, Udbetaling 8) Førtidspension, jf. 13 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., til personer, som har fast bopæl i Danmark. 9) Førtidspension, jf. 3, stk. 2 5 i lov om social pension, 3, stk. 2 4 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., til personer, der ikke har fast bopæl i Danmark. 10) Efterløn, jf. 74 n i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 11) Fleksydelse efter lov om fleksydelse. 12) Delpension efter lov om delpension. 13) Feriedagpenge, jf. 75 h i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 14) Barselsdagpenge efter barselsloven. 15) Jobrotationsydelse, jf. 98 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 16) Tilskud til lønnen til voksenlærlinge, jf. 98 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 17) Seniorjob, jf. lov om seniorjob. 18) Statens Uddannelsesstøtte i form af stipendie, jf. 7 i lov om statens uddannelsesstøtte. 19) Folkepension, jf. 1 i lov om social pension. Den enkelte kommunes finansieringsbeløb 4. Den enkelte kommunes finansieringsbeløb består af summen af de beløb, som fremgår af 2, stk. 3. Stk. 2. Den enkelte kommune skal efter 109, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, medfinansiere statens udgifter til befordringsgodtgørelse, der udbetales af arbejdsløshedskasserne efter 82 i samme lov, jf. 79, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Bidraget til udgifterne til befordringsgodtgørelse skal betales af den kommune, der er den lediges opholdskommune den første mandag i kalendermåneden. Stk. 3. Den enkelte kommune har ret til et fleksbidrag fra staten, når kommunen modtager refusion på 20 pct. af udbetalt fleksløntilskud, jf. 7 i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling 5. For at kommunen kan opnå ret til refusion, skal kravene i denne bekendtgørelse og 3 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriets og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings ressortområder være opfyldt. Stk. 2. Når det konstateres, at udbetaling af en ydelse er sket med urette, herunder på grund af fejl i sagsbehandlingen, skal kommunen korrigere data om ydelsen i de systemer, hvor data registreres og indberettes efter 9 til brug for beregning af finansieringsbeløbet. Stk. 3. Korrektion af data, jf. stk. 2, som følge af fejl og mangler, herunder misforståelser, skal ske uden hensyn til, om de ansvarlige har været i god tro, eller om fejlen eller manglen på anden måde har været undskyldelig. Stk. 4. Hvis kommunen konstaterer, at der er fejl i de data, der ligger til grund for beregning af finansieringsbeløbet, og disse data ikke kan korrigeres af kommunen, skal kommunen gøre Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opmærksom på fejlen. Stk. 5. Hvis kommunen undlader at korrigere data om ydelsen, jf. stk. 2, eller ikke gør Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opmærksom på fejl, jf. stk. 4, og dette har eller kan have medført økonomisk tab for staten, kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering foretage modregning ved opgørelsen af finansieringsbeløbet til kommunen. Stk. 6. Har revisionen konstateret, at der ved forkert anvendelse af reglerne er fejl og mangler med betydning for beregningen af finansieringsbeløbet i et større antal ensartede sager, skal kommunen gennemgå de øvrige sager inden for vedkommende område med henblik på korrektion af data i alle sager med fejl. 6. Kommunen skal ikke medfinansiere udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til en forsikret ledig, hvis udbetalingen er sket med urette. Det gælder, uanset om det fejludbetalte beløb skal betales tilbage af arbejdsløshedskassen eller den ledige. Kommunen skal heller ikke medfinansiere ydelserne, hvis arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse eller befordringsgodtgørelse er udbetalt med rette, i de tilfælde hvor arbejdsløshedskassen har mistet retten til refusionen på grund af fejl i arbejdsløshedskassens sagsbehandling. Kapitel 2 Indberetninger til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Indberetninger til brug for opgørelse af kommunernes finansieringsbeløb 7. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opgør de enkelte kommuners finansieringsbeløb på baggrund af oplysninger på individniveau fra kommunerne, Udbetaling Danmark, arbejdsløshedskasserne, Register for Arbejdsmarked (RAM), indkomstregisteret og det fælles datagrundlag. Stk. 2. Kommunerne og Udbetaling Danmark har ansvaret for at registrere og indberette oplysninger i de systemer, som de har ansvaret for ift. data, der ligger til grund for opgørelsen af finansieringsbeløbet, således at finansieringsbeløbet efter 4 kan beregnes korrekt.

3 16. december Stk. 3. Kommunerne har ansvaret for, at de data, som ligger til grund for opgørelsen af finansieringsbeløbet, jf. 9, stemmer overens med data i kommunernes dokumentationsog regnskabssystem. 8. Kommunerne og Udbetaling Danmark indberetter oplysninger til brug for opgørelse af finansieringsbeløbet efter de tekniske specifikationer, der fastsættes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter forudgående drøftelse med KL og Udbetaling Danmark. Indberetninger fra kommunerne 9. Kommunerne skal til brug for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings opgørelse af kommunernes finansieringsbeløb indberette følgende oplysninger om udgifterne til ydelser nævnt i 3, stk. 1, nr. 3-10, 12 og 14, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, samt udgifter til ydelser efter 3, stk. 2, nr. 1-4, i denne bekendtgørelse: 2) Udbetalingskommune. 3) Start- og slutdato for den periode udbetalingen omfatter. 4) Udgift til ydelse før skat. 5) Transaktionstype. 6) Tidsstempling. Stk. 2. Oplysningerne i stk. 1, nr. 4, skal for ydelser nævnt i 3 stk. 1. nr. 3-6, 8-10, 12 og 14, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige forsørgelsesydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, samt udgifter til ydelser efter 3, stk. 2, nr. 1-4, i denne bekendtgørelse, indberettes i henhold til de autoriserede grupperinger i kommunernes budget- og regnskabssystemer. Stk. 3. Kommunerne skal løbende registrere oplysningerne efter stk. 1 digitalt i kommunernes dokumentations- og regnskabssystemer. Stk. 4. Oplysninger om udbetalte ydelser efter stk. 1 i en måned skal kunne udtrækkes digitalt via kommunernes dokumentations- og regnskabssystemer den 11. i den efterfølgende måned til brug for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings opgørelse af kommunernes finansieringsbeløb. Hvis den 11. falder på en søndag, sker udtrækket den 8. i måneden. Stk. 5. Oplysningerne indberettes ved filoverførsler via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings ftp-server. 10. Kommunerne skal særskilt indberette følgende oplysninger om udgifter til ydelser nævnt i 3, stk. 1, nr. 3-10, 12 og 14, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, som ikke er refusionsberettiget, jf. 5, stk. 1: 2) Udbetalingskommune. 3) Start- og slutdato for den periode udbetalingen omfatter. 4) Udgift til ydelse før skat. Stk. 2. Oplysningerne skal indberettes én gang årligt på den førstkommende hverdag efter den 31. december. Stk. 3. Oplysningerne indberettes efter de tekniske specifikationer og for den indberetningsperiode, der fastsættes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Stk. 4. De indberettede oplysninger, jf. stk. 1, skal tillige indgå i den endelige refusions- og tilskudsopgørelse, som kommunalbestyrelsen afgiver efter 60, stk. 2, i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings ressortområder. Indberetninger fra Udbetaling Danmark 11. Udbetaling Danmark skal til brug for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings opgørelse af kommunernes finansieringsbeløb indberette følgende oplysninger om udgifterne til ydelser nævnt i 3, stk. 1, nr. 11, i lov om kommunernes kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, samt udgifter til ydelser efter 3, stk. 2, nr. 7, 8, 9 og 14, i denne bekendtgørelse: 2) Start- og slutdato for den periode ydelsen omfatter. 3) Tidsstempling. Stk. 2. For udbetalte ydelser efter 3, stk. 1, nr. 11, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne skal der også indberettes: 1) Bevillingskommunen. 2) Bopælskommunen. 3) Udgiften til ydelse før skat. Stk. 3. Oplysninger om udbetalte ydelser efter stk. 1 og 2 i en måned skal kunne udtrækkes digitalt senest den 26. i samme måned til brug for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings opgørelse af kommunernes finansieringsbeløb. Stk. 4. Oplysningerne indberettes ved filoverførsler via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings ftp-server. Oplysninger fra RAM 12. Til brug for opgørelse af kommunernes finansieringsbeløb følgende oplysninger fra RAM om udgifterne til ydelser nævnt i 3, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om kommunernes kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, samt udgifter til ydelser efter 3, stk. 2, nr. 10 og 13, i denne bekendtgørelse: 2) Kalenderuge. 3) Udgiften til ydelsen før skat. 4) Samlet timeantal for ydelsen. Stk. 2. Oplysninger efter stk. 1 udtrækkes digitalt via RAM.

4 16. december Oplysninger fra arbejdsløshedskasserne 13. Til brug for opgørelse af kommunernes finansieringsbeløb følgende oplysninger fra de indberetninger, som arbejdsløshedskasserne i medfør af 13, stk. 2, i bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen m.v. laver til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om ikke-medfinansieringspligtige udgifter til ydelser nævnt i 3, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om kommunernes kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne: 2) Kalenderuge. 3) Udgiften til ydelsen før skat. Oplysninger fra indkomstregisteret 14. Til brug for opgørelse af kommunernes finansieringsbeløb følgende oplysninger fra indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, om udgifterne til ydelser nævnt i 3, stk. 2, nr. 11, 12, 18 og 19, i denne bekendtgørelse: 2) Start- og slutdato for den periode udbetalingen omfatter. 3) Udgiften til ydelsen før skat. 4) Tidsstempling. Stk. 2. Oplysninger efter stk. 1 for en måned udtrækkes digitalt via indkomstregisteret den første hverdag i den efterfølgende måned. 15. Til brug for opgørelse af kommunernes medfinansiering af befordringsgodtgørelse, jf. 4, stk. 2, anvender Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering følgende oplysninger fra indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister: 2) Start- og slutdato for den periode udbetalingen omfatter. 3) Udgiften til ydelsen. Stk. 2. Oplysninger efter stk. 1 for en måned udtrækkes digitalt via indkomstregisteret den første hverdag i den efterfølgende måned. Oplysninger fra det fælles datagrundlag 16. Til brug for opgørelse af kommunernes finansieringsbeløb følgende oplysninger fra det fælles datagrundlag, jf. bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet, om udgifter til ydelser nævnt i 3, stk. 2, nr. 5, 6 og 15-17, i denne bekendtgørelse: 2) Start- og slutdato for den periode, hvor personen er omfattet af kontaktgruppen. 17. Til brug for opgørelse af kommunernes finansieringsbeløb følgende oplysninger fra det fælles datagrundlag, jf. bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet til ydelser nævnt i 3, stk. 1, nr. 13, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne: 1) Start- og slutdato for den enkelte aktivitet. 2) Gennemsnitligt ugentligt timetal og minuttal for den enkelte aktivitet. Opgørelse af finansieringsbeløb ved tilbagebetalingspligt og efterbetaling 18. Hvis der er truffet afgørelse om tilbagebetaling eller efterbetaling af en ydelse for en periode, skal kommunen og Udbetaling Danmark registrere tilbagebetaling eller efterbetaling i de systemer, som ligger til grund for opgørelsen af finansieringsbeløbet, således at finansieringsbeløbet efter 4 korrigeres. Stk. 2. Registreringen sker på tidspunktet for afgørelsen om tilbagebetalingspligt eller efterbetaling, og registreres på den periode, som tilbagebetalingen eller efterbetalingen dækker. Kapitel 3 Grundlaget for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings opgørelse af kommunernes refusion og medfinansiering af udbetalte ydelser Beregningsgrundlag 19. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opgør kommunernes refusion og medfinansiering på baggrund af kommunernes, Udbetaling Danmarks og arbejdsløshedskassernes indberettede oplysninger, og på baggrund af oplysninger fra RAM, indkomstregisteret og det fælles datagrundlag, jf. kapitel 2. Stk. 2. Hvis udbetalingen af ydelsen, jf. 1, dækker en længere periode end en uge, fordeles udgifterne ligeligt ud på dagene mellem start- og slutdato. Udgifterne fordeles på de dage, som udbetalingen dækker. Udgiften pr. uge udgør summen af udgiften pr. dag fra mandag til søndag. Stk. 3. Som grundlag for beregning af refusion af udgiften til løntilskud anvendes de gældende satser for løntilskudsansættelse pr. time for offentlig og privat løntilskudsansættelse, jf. 63, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ganget med det registrerede gennemsnitlige antal timer og minutter pr. uge, jf. dog stk. 4. Stk. 4. For personer/målgrupper, hvor der ikke er en fast tilskudssats pr. time, anvendes den maksimale sats, der kan udbetales pr. time til disse personer/målgrupper. Stk. 5. Hvis en person modtager en ydelse nævnt i 3, stk. 1, nr. 7, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne indenfor samme periode som den registrerede løntilskudsperiode, fratrækkes udgiften til denne ydelse i den beregnede udgift til løntilskud, jf. stk. 3 og 4. Stk. 6. Udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. 12, indgår i opgørelsen af

5 16. december kommunernes medfinansieringsbeløb med et beløb, der er fratrukket bidraget til ATP, svarende til antallet af indberettede timer pr. uge ganget med den gældende ATP-sats pr. time. Refusions- og medfinansieringssatser 20. Opgørelsen af kommunernes refusion og medfinansiering af udbetalte ydelser sker på baggrund af antallet af berørte uger, jf. 2, stk. 6, samt oplysninger om berørte uger efter 21. Stk. 2. Antallet af berørte uger efter stk. 1 og antallet af uger med selvforsørgelse, jf. 22, fra den 1. juli 2014 fastlægger, hvilken procentsats efter 5 i lov om kommunernes kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, der skal anvendes ved opgørelse af kommunernes refusions- eller medfinansieringsbeløb pr. uge. Fastlæggelse af om en ydelse er omfattet af 20, når en person er visiteret til fleksjob, har fået tilkendt støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed eller er bevilget førtidspension 21. Ydelser nævnt i 3 stk. 2, nr. 2-4, i denne bekendtgørelse, udbetalt til en person, som er visiteret til fleksjob eller som har fået tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed i perioden fra den 1. januar 2013 til og med den 30. juni 2014, indgår som berørte uger i 20, hvis kommunen har indberettet oplysningerne om ydelser nævnt i 3 stk. 1, nr. 8 og 12, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige forsørgelsesydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne i de autoriserede grupperinger i henhold til kommunernes regnskabssystemer som følge af, at personen den 1. juli 2014 eller senere: 1) er ansat i et fleksjob, jf. 70 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 2) er revisiteret til fleksjob, jf. 70 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller 3) på ny har fået tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed, jf. 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Stk. 2. Ved fastlæggelse af, om en person er visiteret til fleksjob eller har fået tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed i perioden fra den 1. januar 2013 til og med den 30. juni 2014, skal kommunen anvende den tidligste af følgende datoer som visitationstidspunkt: 1) Startdato for udbetaling af fleksløntilskud fra og med den 1. januar 2013 (ny ordning). 2) Startdato for udbetaling af støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed fra og med den 1. januar 2013 til selvstændig virksomhed (ny ordning). 3) Startdato for fleksjob før den 1. januar 2013 (gammel ordning). 4) Startdato for tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed før den 1. januar 2013 til selvstændig virksomhed (gammel ordning). 5) Startdato for udbetaling af ledighedsydelse. Stk. 3. Ved fastlæggelsen af, om udbetalt førtidspension indgår i opgørelsen af berørte uger, jf. 20, anvendes datoen, hvor kommunen træffer afgørelse om førtidspension. Stk. 4. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering videregiver de oplysninger, som styrelsen har om cpr-numre og visitationstidspunkt for personer, der er visiteret til fleksjob eller har fået tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed, til kommunerne til brug for kommunernes registrering af bogførte ydelser, i de autoriserede grupperinger i henhold til kommunernes regnskabssystemer, jf. stk. 1 og 2 og 9, stk. 2. Selvforsørgelse 22. Hvis en person i en uge ikke har fået udbetalt en offentlig forsørgelsesydelse efter 3, stk. 2, tæller ugen som selvforsørgelse. Stk. 2. Hvis en person er selvforsørgende i 52 uger inden for en 3-årig periode, starter kommunen forfra på refusionseller medfinansieringstrappen. Den første uge med udbetaling af ydelser til personen, jf. 1, efter genindplacering på refusions- eller medfinansieringstrappen tæller med som en berørt uge i den nye opgørelse efter 20. Kapitel 4 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings opgørelse af kommunernes finansieringsbeløb Opgørelse af refusion og medfinansiering af ydelser 23. For hver ydelse beregnes kommunernes refusionsog medfinansieringsbeløb pr. uge på baggrund af den refusions- og medfinansieringsprocent, der følger af 5 i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Beregningen foretages ved at gange den fastsatte refusions- eller medfinansieringsprocent i en given uge med udgiften pr. uge. Opgørelse af fleksbidrag 24. Fleksbidraget fra staten, jf. 4, stk. 3, beregnes pr. måned. Fleksbidraget beregnes fra det tidspunkt, hvor kommunen modtager 20 pct. i refusion fra staten af udbetalt fleksløntilskud i en eller flere uger indenfor en kalendermåned. Stk. 2. Ved beregningen af fleksbidraget anvendes den lønindtægt fra fleksjobbet og evt. anden lønindtægt, som er indberettet til indkomstregisteret i den måned, hvor kommunen modtager 20 pct. i refusion. Stk. 3. Lønnen er før skat og Arbejdsmarkedsbidrag fratrukket personens eget bidrag til ATP. Opgørelse af medfinansiering af befordringsgodtgørelse 25. Kommunernes medfinansiering af befordringsgodtgørelse beregnes pr. måned og udgør 50 pct. af statens udgifter til befordringsgodtgørelse før skat.

6 16. december Afregning 26. Afregning af finansieringsbeløbet sker for en hel kalendermåned af gangen. Stk. 2. For uger, der berører 2 måneder, deles refusionsog medfinansieringsbeløbet forholdsmæssigt mellem månederne. Stk. 3. Korrektioner til tidligere perioders opgjorte finansieringsbeløb, som skyldes efterregistreringer til de indberettede data, afregnes samtidig med finansieringsbeløbet. Efterregulering af finansieringsbeløb på baggrund af ydelser udbetalt med urette 27. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efterregulerer én gang årligt kommunernes finansieringsbeløb på baggrund af de indberettede oplysninger om ydelser, der er ydet med urette, og derfor ikke er refusionsberettiget eller medfinansieringspligtige, jf. 10 og 13. Stk. 2. Efterreguleringerne opgøres efter reglerne fastsat i Stk. 3. Efterreguleringerne sker i forbindelse med den første opgørelse af kommunernes finansieringsbeløb efter kalenderårets udløb. Kapitel 5 Videregivelse af oplysninger til kommunerne 28. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering videregiver oplysninger, herunder oplysninger på individniveau, til kommunerne. Der videregives følgende oplysninger til den enkelte kommune om hver ordning, egne borgere og om de øvrige personer, kommunen har udbetalt ydelser til: 1) Bruttobeløb, finansieringsbeløb, samt fordelingen heraf på refusion, medfinansiering, medfinansiering af befordringsgodtgørelse og fleksbidrag. 2) Fordeling af bruttobeløb, refusion og medfinansiering på procentsatser, jf. 5 i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling 3) Oplysninger, der anvendes som beregningsgrundlag: a) Oplysninger, der indberettes fra kommunerne, jf. 9 og 10. b) Oplysninger, der indberettes fra Udbetaling Danmark, jf. 11. c) Oplysninger, der indhentes fra RAM, jf. 12. d) Oplysninger, der indberettes fra arbejdsløshedskasserne, jf. 13. e) Oplysninger, der indhentes fra indkomstregisteret, jf. 14 og 15. f) Oplysninger, der indhentes fra det fælles datagrundlag, jf. 16 og 17. 4) Antallet af berørte uger med ydelse, jf. 20, stk. 1 og antallet af uger med selvforsørgelse, jf. 22. Stk. 2. I forbindelse med opgørelsen af kommunernes finansieringsbeløb oplyser Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kommunen om, hvor stor en del af finansieringsbeløbet efter stk. 1, nr. 1-2, der vedrører opgørelsesmåneden og hvor stor en del, der vedrører efterreguleringer fra tidligere perioder. Stk. 3. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering videregiver oplysningerne, jf. stk. 1 og 2, senest, når kommunernes finansieringsbeløb anvises i henhold til 29, stk. 1, jf. dog 29, stk. 3 og 4. Kapitel 6 Opgørelsestidspunkt 29. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opgør og meddeler kommunerne finansieringsbeløbet én gang månedligt på baggrund af de senest indberettede oplysninger fra kommunerne, Udbetaling Danmark, indkomstregisteret, RAM og det fælles datagrundlag, jf Stk. 2. Opgørelsen sker månedligt, selv om der måtte være kendte fejl eller forsinkelser i dataleverancer. Stk. 3. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan i helt særlige tilfælde træffe afgørelse om en ekstra opgørelse af refusion og medfinansiering samt af fleksbidraget, jf. kapitel 4, og anvisning af finansieringsbeløbet, jf. 30. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skal i så fald give den enkelte kommune de oplysninger, som fremgår af 28. Stk. 4. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan i helt særlige tilfælde træffe afgørelse om kortvarigt at afvige fra de frister, der fremgår af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skal i så fald orientere kommunerne om, hvornår anvisning af finansieringsbeløb efter 30 forventes at ske, og hvornår oplysningerne, jf. 28, forventes videregivet. Stk. 5. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan i helt særlige tilfælde f.eks. på grund af længerevarende servernedbrud, som medfører, at styrelsen ikke kan opgøre finansieringsbeløbet efter stk. 1, anvende det seneste opgjorte finansieringsbeløb til brug for a-conto udbetaling eller opkrævning fra kommunerne af finansieringsbeløbet. Kapitel 7 Anvisning af finansieringsbeløbet 30. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering foretager en betalingsoverførsel på den enkelte kommunes konto i Offentlig BetalingsSystem (OBS). Det sker den sidste bankdag i måneden efter opgørelsesmåneden. Stk. 2. Når betalingen, jf. stk. 1, er gennemført, skal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sende en kvittering digitalt til kommunen. Kvitteringen skal indeholde: 1) Betalingsmåned og år. 2) Opgørelsesmåned, dvs. måneden som opgørelsen vedrører. 3) Kommunenummer. 4) Betalt finansieringsbeløb. 5) Opgørelsestidspunkt.

7 16. december Kapitel 8 Regnskabsaflæggelse og revision 31. Regnskabsaflæggelse i kommunerne og revision af kommunernes regnskaber for udgifter omfattet af refusion eller medfinansiering efter denne bekendtgørelse sker efter reglerne herom i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings ressortområder. Revisionen påser tillige, at kommunen: 1) har korrigeret data i de systemer, hvis data ligger til grund for opgørelsen af finansieringsbeløbet, jf. 5, stk. 2, 2) har gjort Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opmærksom på fejl i data, jf. 5, stk. 5, 3) har indberettet oplysninger om udgifter, som ikke er refusionsberettiget, jf. 10, 4) har registreret tilbagebetaling eller efterbetaling i de systemer, hvis data ligger til grund for opgørelsen af finansieringsbeløb, jf. 18, 5) har registreret finansieringsbeløb efter retningslinjerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner. 32. Reglerne i bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser finder også anvendelse ved registreringer og indberetninger fra arbejdsløshedskasserne til brug for opgørelsen af kommunernes finansieringsbeløb. Kapitel 9 Ikrafttrædelses- og overgangsregler 33. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. januar Stk. 2. Bekendtgørelsen anvendes på udbetalinger af ydelser efter 3, stk. 1, nr. 7, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne med virkning fra den 28. december 2015 og ydelser efter 3, stk. 1, nr. 4-6 og 8-14 i samme lov fra den 1. januar Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 16. december 2015 MORTEN BINDER / Klaus Langager

BEK nr 1772 af 16/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017

BEK nr 1772 af 16/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 BEK nr 1772 af 16/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/17239

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

UDKAST. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne UDKAST (Ændringer til Plan B-bekendtgørelsen) Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne I medfør af 5, stk. 5,

Læs mere

Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.

Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. BEK nr 879 af 28/06/2017 Udskriftsdato: 5. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13174 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST. (Plan A-bek.)

UDKAST. (Plan A-bek.) UDKAST (Plan A-bek.) Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (Ydelsesrefusion) I medfør af 5, stk. 5, 6, stk.

Læs mere

UDKAST til. Kapitel 1. Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde

UDKAST til. Kapitel 1. Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde UDKAST til Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (Ydelsesrefusion) I medfør af 5, stk. 5, 6, stk. 3, 8, stk.

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. 1997 kontor I:\orienteringsbrev Dato: 16. December Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne BEK nr 22 af 17/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering j.nr. 2012-2380 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne Til lovforslag nr. L 4 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 19. oktober 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 19. oktober 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 19. oktober 2011 14. oktober 2011. Nr. 992. Bekendtgørelse om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede

Læs mere

Datakilder i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings midlertidige løsning for opgørelse af refusion og medfinansiering fra januar 2016

Datakilder i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings midlertidige løsning for opgørelse af refusion og medfinansiering fra januar 2016 NOTAT Datakilder i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings midlertidige løsning for opgørelse af refusion og medfinansiering fra januar 2016 4. december 2015 J.nr. VOA/HMA Den 4. januar 2016 træder

Læs mere

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob.

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob. Budget- og regnskabssystem 4.5.5 - side 1 Dato: 20. februar 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2002 REVALIDERING MV. Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Indledning I bekendtgørelse nr. [XX af xx. December 2012] er der fastsat regler om tilskud til selvstændigt

Læs mere

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 26. maj 2015 Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne,

Læs mere

BEK nr 1513 af 23/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar Senere ændringer til forskriften BEK nr 358 af 08/04/2015

BEK nr 1513 af 23/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar Senere ændringer til forskriften BEK nr 358 af 08/04/2015 BEK nr 1513 af 23/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0003444

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Bekendtgørelse af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne LBK nr 1086 af 19/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. oktober 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/08211

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om seniorjob

Bekendtgørelse af lov om seniorjob LBK nr 1090 af 15/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j. nr. 15/11071 Senere

Læs mere

2014 Udgivet den 11. juni 2014. 10. juni 2014. Nr. 574.

2014 Udgivet den 11. juni 2014. 10. juni 2014. Nr. 574. Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 10. juni 2014. Nr. 574. Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til

UDKAST. til. Forslag. til UDKAST til Forslag til Lov om ændring af barselsloven, lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked, lov om sygedagpenge og lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.8 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) 5.58.80 Revalidering 1 Drift 001 Afløb af merudgifter

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 5 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne LOV nr 994 af 30/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0029075

Læs mere

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske.

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske. BEK nr 807 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027236

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlert... Side 1 af 10

Bekendtgørelse om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlert... Side 1 af 10 Bekendtgørelse om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlert... Side 1 af 10 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 123 af 29/01/2014 Gældende Offentliggørelsesdato: 11-02-2014 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 8. udgave, december 2015 A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige I medfør af 52 q og 82 a, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. LOV nr 287 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16796

Læs mere

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love LOV nr 339 af 02/04/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 9. august 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 19/01259 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 8, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015, som ændret ved xx, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen regulerer forhold

Læs mere

i vedlagte udkast til bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere

i vedlagte udkast til bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere Til høringsparterne, jf. vedlagte høringsliste Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S T +45 33 95 50 00 E penst@penst.dk www.penst.dk www.borger.dk 27. november 2012

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

LOV nr 483 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.)

LOV nr 483 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.) LOV nr 483 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0007287 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag John Klausen Refusionsreform 2016 Hans Reitzels Forlag 2 Refusionsreform 2016 Med refusionsreformen, der træder i kraft 4. januar 2016, omlægges den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter

Læs mere

I denne vejledning kan du læse om, hvordan du i HR-Løn med løntjek straks kan se en beregning af lønnen i kroner og ører.

I denne vejledning kan du læse om, hvordan du i HR-Løn med løntjek straks kan se en beregning af lønnen i kroner og ører. Løntjek i HR-Løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du i HR-Løn med løntjek straks kan se en beregning af lønnen i kroner og ører. Indhold 1. Formål med løntjek... 2 2. Sådan finder

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet

Bekendtgørelse om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet BEK nr 1781 af 27/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1610915 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0035952 Senere ændringer til

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48)

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.6 - side 1 FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres

Læs mere

I. Ang. L 74: Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.

I. Ang. L 74: Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Til jobcentrene, a-kasserne m.fl. Skrivelse med orientering om vedtagelse af L 74: Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret og L 75: Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 1557 af 23/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering jnr. 2014-0036261

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret Faxe Kommune 2015 Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion eller tilskud fra

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk.

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter BEK nr 1203 af 31/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Statens Administration, j.nr. 2014-6821-004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 19 Offentligt O V E R S I G T Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension

Læs mere

Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør. Afgørelse i din sag om særlig støtte.

Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør. Afgørelse i din sag om særlig støtte. Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør Afgørelse i din sag om særlig støtte. Ankestyrelsen har truffet afgørelse i din sag om klage over Helsingør Kommunes afgørelse truffet den 2. februar 2015.

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 814 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-0013676

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48)

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.6 - side 1 FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven BEK nr 1348 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jnr. 15/13213 Senere

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. Dato 6. juni 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6.

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6. Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger 4. Ikrafttræden 5. Karens 6. Selvrisiko 7. Hvornår udbetales ydelsen? 8. Hvem modtager ydelsen? 9. Hvor stor er

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven Lovtidende A Bekendtgørelse om indbetaling af ATP- ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven I medfør af 2 c og 17, stk. 2, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf.

Læs mere

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne Lovforslag nr. L 183 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175.

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175. RØDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 127 Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2006 175.000 Side 1 Til Rødovre Kommunalbestyrelse Som et led i den løbende revision

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Forslag. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. 2014/1 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027135 Fremsat den

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

Vejledning: Ansøgning om medlemskab Kontrol og anden information

Vejledning: Ansøgning om medlemskab Kontrol og anden information Vejledning: Ansøgning om medlemskab Kontrol og anden information A-kassen er pålagt at kontrollere de oplysninger, som du afgiver. Det kan f.eks. ske ved hjælp af oplysninger fra arbejdsgivere og myndigheder.

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. juni 2011. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed. 22. juni 2011. Nr. 678.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. juni 2011. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed. 22. juni 2011. Nr. 678. Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. juni 2011 22. juni 2011. Nr. 678. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed I medfør af 57, stk. 3 og 6, 58, stk. 1, nr. 2, litra a, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse

Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse Indledning I bekendtgørelse nr. xx af xx er der fastsat regler om brug af sanktion efter 65 a, stk. 7, 85 e, stk. 5, 87,

Læs mere

Tillæg august 2014 til lovbogen Sagsbehandling Februar 2014

Tillæg august 2014 til lovbogen Sagsbehandling Februar 2014 TILLÆG AUGUST 2014 Love Tillæg august 2014 til lovbogen Sagsbehandling Februar 2014 Retssikkerhedslov: Lov nr. 453 af 10/6 1997 om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr.

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 554 Førtidspension og 555 øvrige sociale formål Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg:

Læs mere

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08556 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2015,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Socialstatistik Sociale ydelser Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af midlertidige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Pjece om fleksydelse. Udgivet af

Pjece om fleksydelse. Udgivet af Pjece om fleksydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 1 Februar 2014 HVORNÅR KAN

Læs mere

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde Langeland Kommune Fredensvej 1 Rådhuset 5900 Rudkøbing Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Langeland Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 16. september

Læs mere