Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love"

Transkript

1 Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014, som ændret ved 2 i lov nr. 720 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer: 1. Overalt i loven ændres»jobplan«,»jobplan«,»jobplanen«,»jobplanen«og»jobplaner«til:»»min Plan««. 2. I 1 a, stk. 1, ændres»kapitel 3 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.«til:»kapitel 2 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.«3. I 4 a, stk. 3, ændres» 22, stk. 5«til:» 22, stk. 6«. 4. I 5, stk. 1, ændres»at finde arbejdskraft«til:»rekruttering og jobformidling«. 5. I 5, stk. 2, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:»2) opsøge arbejdsgivere og tilbyde bistand til at udsøge, screene og formidle relevante stillinger,«. Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 3 og I 10 a, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter»rehabiliteringsplaner«:»m.v., tilmelding til 6 ugers jobrettet uddannelse efter kapitel 8 a«. 7. I 11, stk. 4, 1. pkt., ændres» 2, nr. 2,«til:» 2, nr. 1 og 2,«, og som 3. pkt. indsættes:»personer omfattet af 2, nr. 1, kan dog dokumentere jobsøgningsaktiviteter i arbejdsløshedskassens digitale joblog.«8. I 13, stk. 2, 1. pkt., udgår»og 2«, og»3«ændres til:»2«, og efter 1. pkt. indsættes:»for en person, der er omfattet af 2, nr. 2, skal det ske hurtigst muligt og senest 3 uger efter tilmeldingen.«9. I 14, stk. 1, 1. pkt., ændres»3 uger«til:»2 uger«, og efter 2. pkt. indsættes:»arbejdsløshedskassen påbegynder sammen med personen at udarbejde personens»min Plan«efter kapitel 9.«10. I 14, stk. 2, indsættes efter»cv«:»og»min Plan««. 11. I 16, stk. 1, 2. pkt., ændres» 17, stk. 3«til:» 16 a, stk. 5, 17, stk. 2«. 12. Efter 16 indsættes:» 16 a. For personer, der er omfattet af 2, nr. 1, skal der i de første 6 måneders sammenlagt ledighed afholdes individuelle jobsamtaler efter 16, hver gang personen har været ledig i sammenlagt 1 måned, jf. dog stk. 4 og 19. Stk. 2. Efter de første 6 måneders sammenlagt ledighed skal der afholdes jobsamtaler, hver gang personen har været ledig i sammenlagt 3 måneder, jf. dog stk. 4. Stk. 3. Senest når personen har været ledig i sammenlagt 16 måneder, skal der afholdes en jobsamtale ud over jobsamtalerne i stk. 2, hvor jobcenteret skal tilbyde personen en intensiveret indsats. Stk. 4. Jobsamtaler efter stk. 1 og 2 kan afholdes tidligere eller op til 2 uger senere end de angivne tidspunkter. I de første 6 måneders sammenlagt ledighed skal der dog afholdes mindst seks jobsamtaler og efterfølgende mindst fire jobsamtaler, hver gang personen har været ledig i sammenlagt 12 måneder. Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr AX016803

2 2 Stk. 5. Jobsamtaler efter stk. 1 og 2 kan ske telefonisk, digitalt eller på anden måde, hvis personen deltager i tilbud efter kapitel Stk. 6. Samtalen efter 26 a, stk. 3, 2. pkt., kan træde i stedet for en jobsamtale efter stk. 1, dog ikke i stedet for en jobsamtale efter 16 b. Stk. 7. Personer skal selv booke jobsamtaler efter stk. 1 og 2 på»min side«på Jobnet bortset fra jobsamtaler, hvor arbejdsløshedskassen skal deltage, jf. 16 b. Jobcenteret kan dog efter en konkret vurdering fratage en person retten til selvbooking, hvis jobcenteret vurderer, at personen booker jobsamtaler på anden måde end aftalt eller på en måde, som jobcenteret vurderer vil medføre, at kontaktforløbet ikke kan gennemføres efter hensigten. Stk. 8. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om selvbooking og om afmelding som arbejdssøgende, hvis en person ikke selv booker jobsamtaler, og om fritagelse af personer fra pligten til selv at skulle booke jobsamtaler. 16 b. Arbejdsløshedskassen deltager i følgende jobsamtaler i kontaktforløbet, jf. dog stk. 2 og 3: 1) Den første jobsamtale efter 19, hvis arbejdsløshedskassen ud fra en helhedsorienteret vurdering af personens ledighedssituation finder, at personen har behov herfor, eller hvis jobcenteret eller personen anmoder herom, 2) en jobsamtale efter 16 a, stk. 1, der afholdes, tidligst når personen har været ledig i sammenlagt 4 måneder, og senest når personen har været ledig i sammenlagt 6 måneder, og 3) jobsamtalen senest efter 16 måneders sammenlagt ledighed, jf. 16 a, stk. 3. Stk. 2. Arbejdsløshedskassen deltager ikke i samtalerne efter stk. 1, hvis personen ikke ønsker det. Stk. 3. I perioden fra og med den 1. juli 2015 til den 1. juli 2016 deltager arbejdsløshedskassen ikke i den første jobsamtale efter 19.«13. I 17, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:»senest når personen har modtaget offentlige forsørgelsesydelser eller har deltaget i tilbud efter kapitel 12 i sammenlagt 16 måneder, skal der afholdes en jobsamtale ud over samtalerne i 1. pkt., hvor jobcenteret skal tilbyde personen en intensiveret indsats.«14. 17, stk. 1, ophæves, og i stk. 3, som bliver stk. 2, udgår»og 2«. Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 1 og affattes således:» 19. For personer, der er omfattet af 2, nr. 1, skal den første jobsamtale efter 16 afholdes, tidligst når samtalen efter 14 er afholdt, og senest når personen har været ledig i sammenlagt 6 uger. Under samtalen fastlægges den lediges»min Plan«efter kapitel 9.«16. I 21, stk. 1, ændres» 2, nr. 1-4«til:» 2, nr. 2-4«. 17. I 21, stk. 2, 3. pkt., 26 b, 30, 82, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., 84, stk. 1, 2. pkt., 108, og 132 ændres»selvvalgt«til:»jobrettet«. 18. I 21 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om arbejdsløshedskassens deltagelse i jobsamtalerne under kontaktforløbet.«19. I 21 b indsættes efter stk. 9 som nyt stykke:»stk. 10. Pålægget om uddannelse indgår i personens»min Plan«, der vises for personen på Jobnet.« e, stk. 3, ophæves. 21. I 22 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:»stk. 4. For personer, der er omfattet af 2, nr. 1, kan tilbud om en erhvervsuddannelse efter 33 a uanset stk. 3 gives, selv om det ikke er den hurtigste vej til at opnå varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse, hvis tilbuddet styrker personens muligheder for en varig og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.«stk. 4-7 bliver herefter stk Som 23 indsættes:» 23. For personer, der er omfattet af 2, nr. 1, kan tilbud efter kapitel uanset 22, stk. 3, 32, stk. 3, 42, stk. 1 og 3, og 52 fastsættes af jobcenteret som rådighedsafprøvende tilbud, hvis jobcenteret vurderer, at der er tvivl om, hvorvidt personen har den fornødne vilje til at medvirke aktivt i indsatsen. Stk. 2. Tilbuddet gives med henblik på at afprøve personens vilje til medvirken i og rådighed for den aktive indsats.«23. I overskriften til kapitel 8 a ændres»selvvalgt«til:»jobrettet« a affattes således:» 26 a. Personer, der er omfattet af 2, nr. 1, kan i op til 6 uger deltage i et jobrettet kursus eller et jobrettet uddannelsesforløb, der fremgår af en positivliste, jf. stk. 8. Retten gælder for 1) personer, der ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse, og 2) personer, der ikke har en videregående uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en uddannelse på erhvervsakademiniveau, og som samtidig har en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse. Stk. 2. Uddannelsen skal være afsluttet inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed for personer, der er fyldt 25 år, og inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed for personer, der ikke er fyldt 25 år. Stk. 3. Personen skal ved første jobsamtale efter 19 have vejledning i jobcenteret om valg af uddannelse efter positiv-

3 3 listen i stk. 8, hvis personen efterspørger det. Hvis personen over for jobcenteret tilkendegiver ønske om at benytte retten forud for første jobsamtale og efter cv-samtalen i arbejdsløshedskassen, jf. 14, skal personen hurtigst muligt og senest 1 uge efter tilkendegivelsen til en samtale i jobcenteret om vejledning om valg af jobrettet uddannelse. Stk. 4. Uanset stk. 3 kan en person, der er omfattet af stk. 1, og har påbegyndt en uddannelse i en opsigelsesperiode, ved ledighedens indtræden fortsætte med uddannelsen som jobrettet uddannelse i op til 6 uger fra første ledighedsdag, forudsat at uddannelsen kan tages som jobrettet uddannelse. Stk. 5. Kursusprisen for videregående uddannelser på positivlisten, jf. stk. 8, må ikke overstige et prisloft på ,50 kr. eksklusive moms pr. årselev svarende til 3.780,86 kr. pr. fuldtidsuge (2015-niveau). Prisloftet reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Stk. 6. Under deltagelse i jobrettet uddannelse modtager personen dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Stk. 7. Arbejdsløshedskasserne træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for at få uddannelse efter dette kapitel er opfyldt. Stk. 8. Beskæftigelsesministeriet udarbejder en landsdækkende positivliste med inddragelse af Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet og efter høring af Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet), Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser og Beskæftigelsesrådet. Den landsdækkende positivliste afgrænser, hvilke kurser og uddannelsesforløb det er muligt at deltage i. Stk. 9. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om jobrettet uddannelse for ledige, administration af ordningen, dækning af deltagerbetaling, betaling af kost og logi samt befordringsgodtgørelse under deltagelse i uddannelse. Stk. 10. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at rådighedsforpligtelsen efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. kan fraviges for personer i jobrettet uddannelse efter dette kapitel.«25. 27, stk. 1 og 2, affattes således:»personer omfattet af 2, der kan få en indsats efter denne lov, skal have en plan for indsatsen,»min Plan«, inden indsatsen iværksættes.»min Plan«beskriver, hvordan mulighederne for at få varig beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked kan forbedres. Stk. 2. For personer omfattet af 2, nr. 1-4, beskriver»min Plan«personens beskæftigelsesmål, som så vidt muligt skal være rettet mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft.«26. I 27 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:»stk. 3. For personer, der er omfattet af 2, nr. 5-14, beskriver»min Plan«personens beskæftigelses- eller uddannelsesmål. Beskæftigelsesmålet skal så vidt muligt være rettet mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft.«stk. 3-6 bliver herefter stk I 27, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes efter»jobplanen«:»for personer omfattet af 2, nr. 1-4,«. 28. I 27, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres» 22«til:» 22 og 23«. 29. I 28, stk. 1, indsættes efter» 2, nr. 3,«:»5-7, 11, 13 og 14,«. 30. I 29, stk. 1, udgår» til personer, der er omfattet af 2, nr. 1-4,« , stk. 3, 1. pkt., ophæves. 32. I 29, stk. 3, 2. pkt., der bliver 1. pkt., udgår»dog« , stk. 4, ophæves. 34. I 30 a, stk. 1, 1. pkt., 68 e, stk. 2, og 70 a, stk. 1, ændres»kapitel 3 a i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats«til:»kapitel 2 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.«35. I 31, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»rehabiliteringsplanen«:», herunder hvordan rehabiliteringsplanen indgår i personens»min Plan«på Jobnet,«. 36. I 31 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at der i»min Plan«kan vises oversigt over og oplysninger om øvrige indsatser og aktiviteter m.v., herunder kravene til jobsøgning for personer omfattet af 2, nr. 1, som er fastlagt af personens arbejdsløshedskasse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«37. I 32 a, 1. pkt., ændres» 2, nr. 2, 3,«til:» 2, nr. 1-3,« a, 2. pkt., affattes således:»personer omfattet af 2, nr. 1, der er fyldt 30 år, og personer omfattet af 2, nr. 2 og 3, har ret til tilbud om en realkompetencevurdering, hvis de ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse.«39. I 32 a indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 for personer omfattet af 2, nr. 1, medregnes ikke i varighedsbegrænsningen på 6 uger efter 34.«40. Efter 33 og før overskriften før 34 indsættes:»pulje til uddannelsesløft 33 a. Inden for en pulje kan personer, der er omfattet af 2, nr. 1, og som er fyldt 30 år, få tilbud om en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser, hvis personen 1) ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varig-

4 4 hed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, eller 2) har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med, men ikke overstiger en erhvervsuddannelse, men hvor uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år. Stk. 2. Hele uddannelsen skal kunne gennemføres inden for den periode, hvor personen er berettiget til dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Stk. 3. Under uddannelsen er personen fritaget for pligten efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. til at være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde. Stk. 4. Varighedsbegrænsningen i 34 finder ikke anvendelse. Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om tilbud efter denne bestemmelse. Regional uddannelsespulje 33 b. Inden for en pulje kan personer, der er omfattet af 2, nr. 1, få tilbud om korte erhvervsrettede uddannelsesforløb efter en regional positivliste, jf. stk. 3. Stk. 2. Varighedsbegrænsningen i 34 finder ikke anvendelse. Stk. 3. Beskæftigelsesministeriet udarbejder regionale positivlister, som godkendes af de regionale arbejdsmarkedsråd, jf. kapitel 5 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.«41. I 34 indsættes efter»6 uger«:»inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed, hvis personen er under 30 år og har en erhvervskompetencegivende uddannelse, eller hvis personen er fyldt 30 år.«, og nr. 1-3 ophæves. 42. I 37, stk. 2, nr. 2, ændres»har ret og pligt til efterfølgende tilbud efter 89«til:»efter afslutningen af deres ret og pligt-tilbud, jf. 85, har haft 6 måneders sammenlagt ledighed«. 43. I 42 a, stk. 1, ændres»nr. 2, 3«til:» nr. 1-3«. 44. I 42 a, stk. 2, indsættes efter»for sin ydelse«:», jf. dog stk. 3«. 45. I 42 a indsættes som stk. 3:»Stk. 3. For personer, der er omfattet af 2, nr. 1, kan tilbuddet alene gives som rådighedsafprøvende tilbud, jf. 23.«46. I 42 b, stk. 1, og 52 a, stk. 1, ændres» 2, nr. 2 og 3,«til:» 2, nr. 1-3,«. 47. I 44, stk. 1, nr. 1, indsættes efter» 2, nr. 1,«:»dog 8 uger for personer, der modtager dagpenge på dimittendvilkår, jf. 54 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., såfremt personerne som minimum har gennemført en kort videregående uddannelse og ikke har været i ordinær beskæftigelse efter endt uddannelse,«. 48. I 48, stk. 4, ændres»det lokale beskæftigelsesråd«til:»det regionale arbejdsmarkedsråd«. 49. I 51, stk. 2, udgår»hos private arbejdsgivere«, og i nr. 1 ændres»stk. 3,«til:»stk. 4,«. 50. I 51, stk. 2, nr. 2, ændres»og 10-13«til:», 10, 12 og 13«, og»stk. 3,«ændres til:»stk. 4,« , stk. 2, nr. 3 og 4, ophæves. 52. I 51 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:»stk. 3. For at blive ansat med løntilskud hos private arbejdsgivere skal personer, 1) som er omfattet af 2, nr. 5, i en sammenlagt periode på mere end 6 måneder have modtaget arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge, jf. dog stk. 4, 2) som er omfattet af 2, nr. 11, i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder have modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse, have været i tilbud efter dette kapitel eller have været ledige selvforsørgende, jf. dog stk. 4, og 3) som er omfattet af 2, nr. 14, i en sammenlagt periode på mere end 6 måneder have modtaget ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 b i lov om aktiv socialpolitik, arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge, jf. dog stk. 4.«Stk. 3 bliver herefter stk I 51, stk. 3, som bliver stk. 4, indsættes efter»stk. 2«:»og 3« affattes således:» 53. For personer, der er omfattet af 2, nr. 1, kan et tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere gives i op til 4 måneder og hos private arbejdsgivere i op til 6 måneder. Stk. 2. For personer, der er omfattet af 2, nr. 2, 3, 12 og 13, kan et tilbud om ansættelse med løntilskud gives i op til 6 måneder. Stk. 3. For personer, der er omfattet af 2, nr. 5, 8, 11 og 14, kan et tilbud om ansættelse med løntilskud gives i op til 1 år. Stk. 4. For personer, der er omfattet af 2, nr. 4 og 6, kan et tilbud om ansættelse med løntilskud gives ud over 1 år.«55. I 55, stk. 2, ændres»kan højst udgøre 96,21 kr. pr. time (1. juli 2002)«til:» udgør 121,47 kr. pr. time (2015-niveau)« , stk. 5, affattes således:»stk. 5. Den offentlige arbejdsgiver fastsætter arbejdstiden i det enkelte tilbud under hensyn til lønnen, jf. stk. 3 og 4. Antallet af arbejdstimer rundes op til nærmeste hele antal

5 5 timer. Ved ansættelsesforholdets påbegyndelse fastsættes arbejdstiden for hele perioden.«57. I 61, stk. 2, 3. pkt., ændres»det regionale beskæftigelsesråd, jf. kapitel 6 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,«til:»det regionale arbejdsmarkedsråd, jf. kapitel 5 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.,« , stk. 2, affattes således:»stk. 2. Løntilskuddet pr. time efter stk. 1 kan udgøre (pr. 1. januar 2015): 1) 26,54 kr., 2) 46,48 kr., 3) 74,05 kr., 4) 107,55 kr. eller 5) 143,14 kr.«59. I 64, stk. 2, 1. pkt., ændres»59,71 kr.«til:»74,05 kr.«, og i 2. pkt. ændres»115,43 kr.«til:»107,55 kr.«60. I 64, stk. 3, 1. pkt., og stk. 7, ændres»115,43 kr.«til:»143,14 kr.«61. I 64, stk. 5, 1. pkt., ændres»59,71 kr.«til:»74,05 kr.«, og i 2. pkt. ændres»115,43 kr.«til:»143,14 kr.«62. I 64, stk. 6, 1. pkt., ændres»21,41 kr.«til:»26,54 kr.«, og i 2. pkt. ændres»37,47 kr.«til:»46,48 kr.«63. I 68 a, stk. 3, 1. pkt., og 70 g, stk. 2, 1. pkt., ændres» 25 a i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.«til:» 9-12 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.«64. I 68 a, stk. 3, 2. pkt., ændres» 25 a, stk. 6, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.«til:» 10, stk. 2, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.«65. I 68 c, stk. 2, ændres»lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 15, stk. 3.«til:» 6, stk. 4, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.«66. I 68 d, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:»tilsvarende gælder for en person, der på første fraværsdag ville have haft ret til sygedagpenge fra kommunen, hvis personen ikke var omfattet af tidsbegrænsningen i 24, stk. 1, i lov om sygedagpenge, jf. 24 a i lov om sygedagpenge.«67. I 68 d, stk. 2, ændres»ophør af sygedagpengene«til:»overgang til et jobafklaringsforløb«. 68. I 68 d, stk. 2, og 70 a, stk. 1, 1. pkt., ændres» kapitel 3 a i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.«til:»kapitel 2 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.«69. I 68 g, stk. 3, ændres» 15, stk. 4, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.«til:» 6, stk. 4, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.«70. I 70 a, stk. 2, ændres» 25 b og 25 c i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,«til:» i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.,«. 71. I 75 j indsættes som stk. 3 og 4:»Stk , stk. 4, 2. pkt., finder ikke anvendelse for en person, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Stk finder ikke anvendelse for en person, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse.«72. I 75 m, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter»jf. dog stk. 2«:»og 3«. 73. I 75 m indsættes som stk. 3:»Stk b og 52 a finder ikke anvendelse.«74. I 75 n, stk. 1, 2. pkt., ændres»nr. 5«til:»nr. 4«. 75. I 75 o udgår»hos private arbejdsgivere«. 76. I 84, stk. 1, indsættes som 3. og 4. pkt.:»tilbud efter 33 a kan alene gives efter aftale med personen. Når personen har indgået aftale med jobcenteret om tilbud efter 33 a, har personen pligt til at påbegynde og deltage i tilbuddet.« affattes således:» 87. Personer mellem 30 og 50 år, der er omfattet af 2, nr. 1, har senest efter sammenlagt 6 måneders ledighed ret og pligt til at påbegynde tilbud efter kapitel I tilfælde, hvor en person skal deltage i et tilbud efter kapitel 12, er det dog tilstrækkeligt, at tilbuddet er afgivet inden for fristen og påbegyndes senest 3 uger efter fristen.«78. I 88 ændres»60«til:»50«, og»6 måneders«ændres til:»13 ugers«. 79. Overskriften før 89 og 89 ophæves, og i stedet indsættes:»tilbud, der ikke kan træde i stedet for ret og pligt-tilbud 89. Et tilbud efter 32 a om et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus eller et tilbud om en realkompetencevurdering kan ikke træde i stedet for tilbud efter 85, 87 og 88. Stk. 2. Tilbud efter 32 a om et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus kan udskyde tidspunktet for tilbud efter 85 og 88 til umiddelbart efter afslutning af tilbuddet efter 32 a.«80. I 91 ændres» 85 og 87-89«til:» 85, 87 og 88«. 81. I 98 a, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

6 6»Der kan dog ikke udbetales jobrotationsydelse, hvis den uddannelse, den beskæftigede deltager i, er knyttet til en uddannelsesaftale, der fører frem til en erhvervsuddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om maritime uddannelser, og hvis der er tale om en uddannelse, der efter beslutning truffet af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan sidestilles med en erhvervsuddannelse.«82. I 98 a, stk. 3, nr. 3, ændres»voksenuddannelsesstøtte og«til:»voksenuddannelsesstøtte,«. 83. I 98 a, stk. 3, nr. 4, ændres»kapitel 12.«til:»kapitel 12 og«. 84. I 98 a, stk. 3, indsættes som nr. 5:»5) arbejdsgiveren ikke modtager anden offentlig støtte til de timer, den beskæftigede og vikaren deltager i jobrotation.«85. I 98 a indsættes som stk. 6:»Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler efter denne bestemmelse.«86. I 98 b, stk. 1, nr. 1-3, ændres»3 måneder«til:»6 måneder«. 87. I 98 b, stk. 1, nr. 3, ændres»og være«til:»og ved ansættelsen have været«. 88. I 98 b, stk. 2, ændres»12 måneder«til:»6 måneder«. 89. I 98 b indsættes som stk. 6:»Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler efter denne bestemmelse, herunder om, hvilke opgaver vikaren i jobrotation kan varetage, og hvor i virksomheden vikaren kan ansættes. Beskæftigelsesministeren kan endvidere fastsætte regler om, at vikaren ikke kan ansættes i jobrotation i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat.«90. I 98 c, stk. 1, udgår»inden for områder, hvor der på tidspunktet for aftalens indgåelse er behov for arbejdskraft«og»og 4« c, stk. 3, ophæves. Stk. 4 bliver herefter stk e affattes således:» 98 e. For at der kan gives tilskud, skal uddannelsesaftalen indgås med en person, der ved uddannelsens påbegyndelse er fyldt 25 år og 1) er omfattet af 2, nr. 1, og a) har været ledig i en sammenlagt periode på mere end 2 måneder, hvis personen ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, medmindre personen ikke har anvendt uddannelsen i de sidste 5 år, eller b) har været ledig i en sammenlagt periode på mere end 12 måneder, hvis personen har en uddannelse som nævnt i litra a, eller 2) er omfattet af 2, nr. 2 og 3, og a) har været ledig i en sammenhængende periode på mere end 2 måneder, hvis personen ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, medmindre personen ikke har anvendt uddannelsen i de sidste 5 år, eller b) har været ledig i en sammenhængende periode på mere end 12 måneder, hvis personen har en uddannelse som nævnt i litra a, eller 3) er omfattet af 2, nr. 12 og 13, og har været ledig i en sammenhængende periode på mere end 2 måneder. Stk. 2. For at der kan gives tilskud til beskæftigede og ledige, der ikke er omfattet af stk. 1, skal uddannelsesaftalen indgås med en person, der ved uddannelsens påbegyndelse er fyldt 25 år og ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, og at uddannelsesaftalen er indgået inden for områder, hvor der på tidspunktet for aftalens indgåelse er behov for arbejdskraft. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejder to gange om året en liste over de uddannelser, hvor der er behov for arbejdskraft. Stk. 3. Ved opgørelse af kravet om forudgående sammenhængende ledighed efter stk. 1, nr. 2 og 3, medregnes perioder, hvor personen har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret eller midlertidige arbejdsmarkedsydelse eller har været i tilbud efter kapitel 12 eller været ledig selvforsørgende. Stk. 4. Der kan ikke gives tilskud til en arbejdsgiver, der i praktikperioden modtager anden offentlig støtte til eleven. Der kan ligeledes ikke udbetales tilskud til en arbejdsgiver, der til eleven har modtaget en økonomisk præmie eller bonus efter lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelserne for tilskud til arbejdsgivere og om mulighed for tilskud, såfremt den person, der indgås uddannelsesaftale med, tidligere har været ansat i den pågældende virksomhed, herunder hvis ansættelsen har været med offentlig støtte efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.« g, stk. 1, affattes således:»tilskuddet udgør 40 kr. pr. time i praktikperioden hos arbejdsgivere for personer omfattet af 98 e, stk. 1. For personer omfattet af 98 e, stk. 2, udgør tilskuddet 30 kr. pr. time i praktiktiden.«94. I 98 g, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

7 7»For personer omfattet af 98 e, stk. 1, kan tilskuddet i praktikperioder dog gives i hele den aftalte uddannelsesperiode.«95. I 102, stk. 4, ændres»det regionale beskæftigelsesråd, jf. kapitel 6 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats«til:»det regionale arbejdsmarkedsråd, jf. kapitel 5 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.«96. I 110, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter»ydelser efter«:» 33 a og 33 b og«, og i 2. pkt. ændres»12 og 13«til:»12, 13 og 18« affattes således:» 118. Inden for et rådighedsbeløb, jf. stk. 5, refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter for personer, der er omfattet af 2, nr. 1-3, 10, 12 og 13, når udgiften angår 1) tilbud efter kapitel 10, herunder deltagerbetaling, jf. dog stk. 2-4 og 122 a og 122 b, 2) undervisningsmaterialer efter 76 og 77, 3) udgifter i forbindelse med partnerskabsaftaler efter 81 a, 4) godtgørelse efter 83, 5) 6 ugers jobrettet uddannelse, deltagerbetaling og kost og logi efter kapitel 8 a og 6) opkvalificering efter 99 til personer, der ansættes uden løntilskud. Stk. 2. Der ydes ikke refusion efter stk. 1, nr. 1, for en kommunes udgifter til tilbud efter 32, stk. 1, nr. 2, for personer omfattet af 2, nr. 1. Stk. 3. Der ydes ikke refusion efter stk. 1, nr. 1, for en kommunes udgifter til tilbud efter 32, stk. 1, nr. 1, men dog udgifter til tilbud efter 32 a for personer omfattet af 1) 2, nr. 2, i de første 9 måneder på kontanthjælp fra første henvendelse til kommunen om hjælp og 2) 2, nr. 12, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate i de første 9 måneder på uddannelseshjælp fra første henvendelse om hjælp til kommunen. Stk. 4. Der ydes ikke refusion efter stk. 1, nr. 1, for en kommunes udgifter til tilbud efter 32, stk. 1, nr. 2, for personer omfattet af 1) 2, nr. 2, i de første 24 måneder på kontanthjælp fra første henvendelse til kommunen om hjælp og 2) 2, nr. 12, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate i de første 24 måneder på uddannelseshjælp fra første henvendelse om hjælp til kommunen. Stk. 5. Rådighedsbeløbet opgøres som antallet af personer, der er omfattet af 2, nr. 1-3, 12 og 13, herunder personer, der deltager i tilbud efter kapitel 12 eller 6 ugers jobrettet uddannelse efter kapitel 8 a, men ikke personer, der deltager i tilbud efter 33 a og 33 b, jf. stk. 6, ganget med driftsloftet i form af et beløb i hele kroner, som fastsættes på årets finanslov. Beskæftigelsesministeren offentliggør senest den 1. juli et foreløbigt driftsloft for det kommende finansår. Stk. 6. Beskæftigelsesministeriet offentliggør en opgørelse over det antal bruttoledige helårspersoner omfattet af 2, nr. 1-3, 12 og 13, som kommunen skal lægge til grund for beregningen af rådighedsbeløbet.«98. Efter 122 indsættes:» 122 a. Inden for en pulje refunderer staten 80 pct. af en kommunes udgifter til tilbud om erhvervsuddannelse efter 33 a. I perioden fra den 1. juli 2015 til og med den 30. juni 2017 refunderer staten dog 100 pct. af kommunens udgifter. 122 b. Inden for en pulje refunderer staten 80 pct. af en kommunes udgifter til tilbud om korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb efter 33 b.«99. I 123, stk. 1, ændres»100 pct.«til:»60 pct.« , stk. 2, affattes således:»stk. 2. Timelønnen efter 55, stk. 2, skal beregnes på grundlag af den årligt regulerede maksimale dagpengesats, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.« , stk. 3, ophæves I 128, stk. 3, indsættes efter»afgørelser om«:»rådighedsafprøvende tilbud efter 23 og om«. 2 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, som ændret ved 5 i lov nr. 720 af 25. juni 2014 og 6 i lov nr. 722 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer: 1. I 33, stk. 1 og 2, og 35 ændres»arbejdsskadestyrelsen«til:»styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering«. 2. I 48, stk. 3, indsættes efter»jf. dog «:» 48 a og«. 3. Efter 48 indsættes:» 48 a. Et medlem, der deltager i tilbud om en erhvervsuddannelse efter 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, modtager dagpenge med et beløb, der svarer til 80 pct. af højeste dagpenge, jf. 47 og 70, dog højst et beløb svarende til medlemmets hidtidige dagpengesats.«4. I 52 h indsættes som stk. 2-4:»Stk , stk. 2, 2. og 3. pkt., finder ikke anvendelse på et medlem omfattet af 52 g. Stk a, stk. 2, finder ikke anvendelse på et medlem omfattet af 52 g. Stk , stk. 1, nr. 1, om registrering af jobsøgningsaktiviteter i joblog på Jobnet eller i arbejdsløshedskassens digitale joblog finder ikke anvendelse på et medlem omfattet af 52 g.«5. 52 o, 4. og 5. pkt., ophæves p, stk. 3, affattes således:»stk. 3. Modtageren af midlertidig arbejdsmarkedsydelse betaler 1/3 af ATP-bidraget, arbejdsløshedskassen betaler 1/3, og private arbejdsgivere, der er registreret efter mervær-

8 8 diafgiftsloven (momsloven) eller lov om afgift af lønsum m.v., betaler 1/3, når kommunen bidrager til finansieringen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 70 pct. af udgiften til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, jf. 52 o, 2. pkt.«7. 52 p, stk. 3, affattes således:»stk. 3. Modtageren af midlertidig arbejdsmarkedsydelse betaler 1/3 af ATP-bidraget, arbejdsløshedskassen betaler 1/3, og private arbejdsgivere, der er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven) eller lov om afgift af lønsum m.v., betaler 1/3, når kommunen ikke bidrager til finansieringen, jf. 52 o, stk. 2, eller bidrager til finansieringen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 70 pct. af udgiften til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, jf. 52 o, stk. 1, 2. pkt.«8. I 55, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter» 48«:», 48 a«. 9. I 55, stk. 2 og 3, nr. 2, 62 a, stk. 2, 3. pkt., og 85 c, stk. 5, nr. 2, ændres»selvvalgt«til:»jobrettet«. 10. I 62, stk. 1, nr. 1, indsættes efter»er aktivt arbejdssøgende,«:»herunder registrerer jobsøgningsaktiviteter i joblog på Jobnet eller i arbejdsløshedskassens digitale joblog,«. 11. I 62, stk. 1, nr. 3, indsættes efter»kan og vil deltage i samtaler og aktiviteter i arbejdsløshedskassen,«:»herunder selv booker samtaler med arbejdsløshedskassen,«. 12. I 63 a, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:»når et medlem selv har booket en samtale, sidestilles medlemmets booking med en indkaldelse.«13. I 63 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. Der kan ikke udbetales dagpenge til et medlem, som udebliver fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som medlemmet er begyndt på. Dagpenge kan tidligst udbetales, når medlemmet igen deltager i tilbuddet.«stk. 2 bliver herefter stk I 63 a, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres»stk. 1«til:»stk. 1 og 2«. 15. Efter kapitel 11 b indsættes:»kapitel 11 c Særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft 75 i. Et medlem, der deltager i tilbud om en erhvervsuddannelse efter 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har ret til at låne et beløb svarende til forskellen mellem 80 pct. af højeste dagpengesats, jf. 47 og 70, og medlemmets hidtidige dagpengesats med fradrag af 37 pct. Lånebeløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 5, pr. uge. 75 j. Et medlem, der ønsker at optage et lån efter 75 i, skal ansøge arbejdsløshedskassen om lånet. Lånet kan tidligst udbetales fra ansøgningstidspunktet og forudsætter, at medlemmet og arbejdsløshedskassen underskriver et lånedokument, som angiver de nærmere betingelser for udbetaling og tilbagebetaling af lånet. Stk. 2. Arbejdsløshedskassen godkender medlemmets låneansøgning og administrerer udbetalingen af lånet. Lånebeløbet udbetales ugevis sammen med dagpengene. Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om rammerne for lånets størrelse og udbetaling af lånet. 75 k. Under deltagelse i tilbuddet om erhvervsuddannelsen forrentes lånet med 4 pct. årligt. Fra og med dagen efter ophør i tilbuddet forrentes lånet med diskontoen plus 1 pct. Hvis den officielle diskonto er mindre end minus 1 pct., forrentes gælden med 0,0 pct. Renten tilskrives månedligt. 75 l. Statens Administration administrerer tilbagebetalingen af lånet efter ophør af tilbuddet om erhvervsuddannelsen. Stk. 2. Tilbagebetaling af lånet skal normalt begynde 1 år efter udløb af det år, hvor tilbuddet er ophørt. Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om tilbagebetaling af lånet, herunder hvornår tilbagebetalingen senest skal påbegyndes og afsluttes. 75 m. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om betaling af gebyrer i forbindelse med opkrævning og tilbagebetaling af lånet. 75 n. Hvis medlemmet ikke overholder vilkårene for lånet, jf. 75 j og regler fastsat i medfør af 75 l, stk. 3, herunder ikke betaler forfaldne ydelser, kan gælden efter påkrav opsiges til skadesløs betaling. Stk. 2. Krav efter stk. 1 administreres af restanceinddrivelsesmyndigheden, der søger det inddrevet hos medlemmet. Stk. 3. Der skal betales rente af misligholdte lån. Renten følger renten for misligholdte studielån som fastsat i medfør af 36, stk. 3, i lov om statens uddannelsesstøtte.«16. I 79, stk. 1, og 81, stk. 1, nr. 3, indsættes efter»kapitel 11 a og b,«:» 75 i,«. 17. I 82 a, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter» 32, stk. 1, nr. 1,«:» 33 a« a, stk. 3, 3. pkt., og stk. 7, ophæves. 19. I 84, stk. 2, indsættes som 2. og 3. pkt.:»hvis ansættelsesforholdet har haft en varighed på under 3 måneder, skal arbejdsgiveren ikke betale dagpengegodtgørelse. I 2015 og 2016 betaler arbejdsgiveren dog dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag, og i 2017 betaler arbejdsgiveren for 1. ledighedsdag ved ansættelsesforhold under 3 måneder.«20. I 85 c, stk. 3, nr. 1, indsættes efter»jf. dog stk. 5,«:»eller« c, stk. 3, nr. 2, ophæves. Nr. 3 bliver herefter nr. 2.

9 9 22. I 91, stk. 9, 1. pkt., ændres»indkomstforhold«til:»indkomst-, bopæls- og adresseforhold«. 23. I kapitel 16 indsættes efter 99:» 100. Afgørelser truffet af Statens Administration, jf. kapitel 11 c, kan af den, som afgørelsen vedrører, indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Klagen skal indbringes, inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.«3 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr af 13. november 2014, foretages følgende ændringer: 1. Overalt i loven ændres»pensionsstyrelsen«til:»styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering«. 2. I 3, stk. 4, 1. og 2. pkt., ændres»udlændingeservice«til:»udlændingestyrelsen«. 3. I 13 d, stk. 5, og 13 e ændres»pensionsstyrelsens«til:»styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings«. 4. I 23, stk. 3, 3. pkt., indsættes efter»aktivitetstillæg«:»eller barselstillæg«. 5. I 25, stk. 4, 3. pkt., ændres»og 8«til:», barselstillæg, jf. stk. 8«. 6. I 38, stk. 2, ændres» 11, stk. 4«til:» 11, stk. 5«. 7. I 42, stk. 1, ændres»eller kontanthjælp«til:», kontanthjælp, kontanthjælp og aktivitetstillæg eller kontanthjælp og barselstillæg«. 8. I 47, stk. 1, 2. pkt., 53, 54, 56, nr. 1 og 2, og 57, 1. og 2. pkt., ændres»jobplanen«til:»»min Plan««. 9. Overskriften før 50 affattes således:»min Plan«ved revalidering«. 10. I 50, 51, stk. 1, og 74 a, stk. 2, nr. 3, ændres»jobplan«til:»»min Plan««. 11. I 69 j, stk. 4, nr. 1 og 2, udgår»ved påbegyndelsen af jobafklaringsforløbet«. 12. I 69 j, stk. 8, indsættes som 2. pkt.:»overskud af selvstændig virksomhed medfører ikke fradrag i ressourceforløbsydelsen efter stk. 4.«13. I 69 j, stk. 9, ændres» kr. (2014-niveau)«til:» kr. (2015-niveau)«. 14. I 69 j, stk. 10, 1. pkt., ændres»15,50 kr. (2014-niveau)«til:»15,73 kr. (2015-niveau)«. 15. I 69 t, stk. 1, ændres»overgår fra sygedagpenge til«til:»påbegynder«. 16. I 69 t indsættes som stk. 4:»Stk. 4. Refusion efter stk. 1-3 nedsættes med det beløb, som arbejdsgiveren har ret til efter lov om sygedagpenge.«17. I 69 u, 1. pkt., indsættes efter»beregning,«:»nedsættelse af refusion,«. 18. I 96 a, stk. 1, 1. pkt., udgår»udbetalte«. 19. I 96 a, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:»i de tilfælde, hvor beløbet nedsættes som følge af indtægter, formue eller sanktioner efter 36-42, foretager kommunen fradrag efter 1. pkt.« , stk. 3 og 6, ophæves. Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og I 109, stk. 1, nr. 6, indsættes efter» 68«:»og 69 j, stk. 2 og 4,«. 22. I 109, stk. 1, nr. 7, indsættes efter» 68 a, stk. 3«:», og 69 j, stk. 10«. 23. I 109, stk. 1, nr. 8, indsættes efter» 68«:»og 69 o, stk. 2, om nedsættelsen af hjælpen efter 69 j.«24. I 109, stk. 2, indsættes efter»som fremgår af«:» 68 a, stk. 2, 69 j, stk. 9, og«. 4 I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 833 af 27. juni 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 720 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer: 1. Efter 24 indsættes:» 24 a. Personer, der på første fraværsdag ville have haft ret til sygedagpenge fra kommunen, men er omfattet af tidsbegrænsningen i 24, stk. 1, har ret til at få et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, jf. kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Stk. 2. For lønmodtagere er der ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, jf. kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, fra første fraværsdag efter udløbet af arbejdsgiverperioden i 30, stk. 1, jf. dog stk. 3 og 4. Stk. 3. I følgende tilfælde er der ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse på et tidligere tidspunkt end efter stk. 2: 1) For lønmodtagere, hvor der ikke er ret til sygedagpenge fra en arbejdsgiver, er der ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse fra første fraværsdag. 2) For lønmodtagere, hvor kommunen udbetaler sygedagpenge efter 31, stk. 2, er der ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse efter udløbet af den periode, hvor kommunen udbetaler sygedagpenge. 3) For et ledigt medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse, der har ret til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra arbejdsløshedskassen under de første 14 dages sygdom efter 62, stk. 3, eller

10 10 52 h, jf. 62, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., er der ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse fra første fraværsdag efter udløbet af perioden med ret til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse. 4) For et ledigt medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse, der ikke har ret til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse under de første 14 dages sygdom, fordi medlemmet arbejder på nedsat tid, eller fordi medlemmet bliver syg på første ledighedsdag inden tilmelding som jobsøgende på Jobnet, er der ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse fra første fraværsdag. Stk. 4. Personer, der er omfattet af flere bestemmelser i stk. 2 og 3, har ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse fra det tidligste tidspunkt. Stk. 5. For selvstændige erhvervsdrivende er der ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse fra første fraværsdag.«2. I 51, 1. pkt., ændres»jf. dog 53 a«til:»jf. dog stk. 2 og 53 a«. 3. I 51 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Sygedagpenge til et ledigt medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse, der deltager i tilbud efter 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, udgør samme beløb, som personen kunne have modtaget i arbejdsløshedsdagpenge, hvis den pågældende ikke deltog i tilbuddet, jf. dog 53 a.«5 I barselloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 872 af 28. juni 2013, som ændret ved 12 i lov nr af 26. december 2013, foretages følgende ændringer: 1. I lovens titel ændres»barselloven«til:»barselsloven«. 2. I 36 ændres»efter denne lov«til:»efter denne lov, jf. dog stk. 2«. 3. I 36 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Barselsdagpenge til et ledigt medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse, der deltager i tilbud efter 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, udgør samme beløb, som personen kunne have modtaget i arbejdsløshedsdagpenge, hvis den pågældende ikke deltog i tilbuddet.«6 I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 24. juni 2013, som ændret ved 4 i lov nr. 790 af 28. juni 2013, 7 i lov nr. 895 af 4. juli 2013, 8 i lov nr af 26. december 2013 og 11 i lov nr. 720 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer: 1. I 14, stk. 2, nr. 5, udgår»orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere«, og»selvvalgt uddannelse«ændres til»jobrettet uddannelse, jobrotationsydelse«. 2. I 23 a, stk. 3, udgår»uddannelsesydelse,«. 7 I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. september 2014, foretages følgende ændringer: 1. I 59 b, stk. 4, ændres»stk. 5-7«til:»stk. 5 og 6«. 2. I 59 b, stk. 5, udgår»og over afgørelser om ret til selvvalgt uddannelse inden for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau efter kapitel 8 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« b, stk. 6, ophæves. Stk bliver herefter stk I 59 b, stk. 7, der bliver stk. 6, ændres»stk. 8 og 9«til:»stk. 7 og 8«. 5. I 59, stk. 8, der bliver stk. 7, ændres»stk. 7, 2. pkt.«til:»stk. 6, 2. pkt.«, og»stk. 7«ændres til:»stk. 6«. 6. I 59, stk. 9, der bliver stk. 8, ændres»stk. 7, 2. pkt.«til:»stk. 6, 2. pkt.«, og»stk. 7«ændres til:»stk. 6«. 7. I 59, stk. 10, der bliver stk. 9, ændres»stk. 8 og 9«til:»stk. 7 og 8«, og»stk. 7, 2. pkt.«ændres til:»stk. 6, 2. pkt.«8. I 59 c, stk. 1, ændres» 59 b, stk. 4-7«til:» 59 b, stk. 4-6«. 9. I 59 d, stk. 2 og 5, ændres» 59 b, stk. 4-9«til:» 59 b, stk. 4-8«. 8 I lov nr. 720 af 25. juni 2014 om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.) foretages følgende ændringer: 1. 2, nr. 41 og 42, ophæves. 2. 5, nr. 2, ophæves. 9 Stk. 1. Loven træder i kraft den 29. december 2014, jf. dog stk Stk. 2. 1, nr. 2, 6, 13, 17, 20, 23, 24, 34, 37 og 39, overskriften før 33 b og 33 b i lov om en aktiv beskæftigel-

11 11 sesindsats som affattet ved denne lovs 1, nr. 40, 1, nr. 42, 47-65, 68-70, 74, 75 og 79-97, 122 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs 1, nr. 98, 1, nr , 2, nr. 1, 52 h, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. som affattet ved denne lovs 2, nr. 4, 2, nr. 9, 19 og 22, 3, nr. 1-7, 11-14, 17, 18, 19 og 21-24, 5, nr. 1, 6 og 7 træder i kraft den 1. januar Stk. 3. 1, nr. 66 og 67, 2, nr. 7, 3, nr , og 4, nr. 1, træder i kraft den 5. januar Stk. 4. 1, nr. 1, 3-4 og 8-11, 16 a, stk. 1-6, og 16 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs 1, nr. 12, 1, nr , 18, 19, 21, 22, 25-33, 35, 36 og 38, overskriften før 33 a og 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs 1, nr. 40, 1, nr. 41, 43-46, og 76-78, 122 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs 1, nr. 98, 1, nr. 102, 2, nr. 2 og 3, 52 h, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. som affattet ved denne lovs 2, nr. 4, 2, nr. 8, og 23, 3, nr. 8, 9 og 10, 4, nr. 2 og 3, og 5, nr. 2 og 3, træder i kraft den 1. juli Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af 1, nr. 7, 16 a, stk. 7 og 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs 1, nr. 12, 52 h, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. som affattet ved denne lovs 2, nr. 4 og 2, nr Stk. 1. 1, nr. 24, finder anvendelse for alle uddannelsesforløb, hvor der er truffet afgørelse om ret til et uddannelsesforløb fra og med den 12. november 2014, hvis uddannelsesforløbet skal påbegyndes den 1. januar 2015 eller senere. Påbegyndes uddannelsesforløbet før den 1. januar 2015, finder de hidtil gældende regler anvendelse. For uddannelsesforløb, hvor der er truffet afgørelse om ret til et uddannelsesforløb før den 12. november 2014, finder de hidtil gældende regler anvendelse. Stk. 2. 1, nr. 54, finder anvendelse for tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver for personer, der er omfattet af 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, såfremt tilbuddet er bevilget fra den 1. januar For tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, hvor tilbuddet er bevilget før den 1. januar 2015, finder de hidtidige regler anvendelse, indtil løntilskudsansættelsen ophører. Stk. 3. 1, nr. 54, finder anvendelse for tilbud om ansættelse med løntilskud hos en privat arbejdsgiver for personer, der er omfattet af 2, nr. 1-3, 12 eller 13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, såfremt tilbuddet er bevilget fra den 1. januar For tilbud om ansættelse med løntilskud hos en privat arbejdsgiver, hvor tilbuddet er bevilget før den 1. januar 2015, finder de hidtidige regler anvendelse, indtil løntilskudsansættelsen ophører. Stk. 4. 1, nr , 55, 56 og 59, finder anvendelse på tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, såfremt tilbuddet er bevilget efter den 1. januar For tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, hvor tilbuddet er bevilget før den 1. januar 2015, finder de hidtidige regler anvendelse, indtil løntilskudsansættelsen ophører. Stk. 5. 1, nr. 77 og 78, finder anvendelse for personer, som påbegynder en dagpengeperiode efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. den 1. juli 2015 eller senere. For personer, der er påbegyndt deres dagpengeperiode før den 1. juli 2015, finder de hidtidige regler anvendelse. Stk. 6. 1, nr. 81 og 84, finder ikke anvendelse for jobrotationsprojekter, der påbegyndes før den 1. januar For jobrotationsprojekter, der er påbegyndt før den 1. januar 2015, finder de hidtidige regler anvendelse. Stk. 7. 1, nr. 86, finder anvendelse i de tilfælde, hvor det den 1. januar 2015 eller senere er aftalt mellem jobcenteret, en virksomhed og en person, at personen skal ansættes som vikar i et konkret jobrotationsprojekt. I tilfælde, hvor det før den 1. januar 2015 er aftalt, at personen skal ansættes som vikar i et konkret jobrotationsprojekt, finder de hidtidige regler anvendelse. Stk. 8. 1, nr. 88, finder anvendelse i de tilfælde, hvor det den 1. januar 2015 eller senere mellem jobcenteret, en virksomhed og en ledig er aftalt, at personen skal ansættes som vikar i et konkret jobrotationsprojekt. For personer, hvor det før den 1. januar 2015 er aftalt, at personen skal ansættes som vikar i et konkret jobrotationsprojekt i en længere periode end 6 måneder, finder de hidtidige regler anvendelse. Stk. 9. 1, nr. 90 og 92-94, finder anvendelse på tilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne, såfremt tilskuddet bevilges efter den 1. januar For tilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne, som er bevilget før den 1. januar 2015, finder de hidtidige regler anvendelse. Stk , nr. 99, finder anvendelse fra den 1. januar 2015 for jobrotationsprojekter, hvortil der er bevilget jobrotationsydelse fra og med den 12. november 2014, og indtil projektet ophører. For disse jobrotationsprojekter ydes 100 pct. refusion indtil den 1. januar 2015 og herefter 60 pct. refusion. For jobrotationsprojekter, hvortil der er bevilget jobrotationsydelse før lovforslagets fremsættelse, ydes 100 pct. refusion, indtil det konkrete projekt ophører. Stk , nr. 13, finder anvendelse på tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som påbegyndes den 1. juli 2015 eller senere. Stk , nr. 12, finder anvendelse for selvstændigt erhvervsdrivende, som er påbegyndt et jobafklaringsforløb den 1. juli 2014 eller senere. Stk , nr. 1, finder anvendelse for personer, der ved første fraværsdag den 1. juli 2014 eller senere ville have haft ret til sygedagpenge, hvis de ikke var omfattet af tidsbegrænsningen i 24, stk. 1, i lov om sygedagpenge. Hvis kommunen træffer afgørelse om, at en sygemeldt ikke har ret til sygedagpenge fra første fraværsdag, og personen derfor kan modtage ressourceforløbsydelse under et jobafklaringsforløb, jf. denne lovs 1, nr. 64, og 69 j i lov om aktiv socialpolitik, fra den 1. juli 2014 eller senere, vil en arbejdsgiver, der har udbetalt løn i perioden, have ret til refusion efter denne lovs 3, nr. 15 og 16. Der ses bort fra arbejdsgiverens normale frist for anmodning om refusion for udbetalt løn efter 69, stk. 1-3, i lov om aktiv socialpolitik,

12 12 som er fastsat i 2 i bekendtgørelse om arbejdsgiveres anmodning om refusion og tilbagebetaling af refusion i forbindelse med medarbejderes deltagelse i et jobafklaringsforløb m.v. 11 Stk. 1. For en person omfattet af 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som den 1. juli 2015 har haft mindre end 6 måneders sammenlagt ledighed, skal der i perioden frem til det tidspunkt, hvor den sammenlagte ledighed udgør 6 måneder, afholdes månedlige jobsamtaler efter reglerne i 16 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs 1, nr. 12. Stk. 2. For en person omfattet af 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som den 1. januar 2015 har modtaget offentlige forsørgelsesydelser eller har deltaget i tilbud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i sammenlagt mindst 16 og højst 22 måneder, skal jobcenteret ved førstkommende jobsamtale tilbyde personen en intensiveret indsats. Stk. 3. En person, som inden den 1. januar 2015 havde ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse efter de hidtidige regler, kan benytte sig af retten til 6 ugers jobrettet uddannelse efter 26 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs 1, nr. 24, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Perioder med deltagelse i selvvalgt uddannelse og perioder med deltagelse i jobrettet uddannelse kan tilsammen højst udgøre i alt 6 uger. Det er tilstrækkeligt, at uddannelsesforløbet kan afsluttes inden for den periode, som uddannelsesforløbet skulle være afsluttet inden for efter de hidtidige regler. Stk. 4. Den regionale uddannelsespulje, jf. 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs 1, nr. 40, administreres indtil den 1. april 2015 efter en positivliste for den regionale uddannelsespulje, som Beskæftigelsesministeriet har udmeldt med virkning fra den 1. januar 2015.

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan.

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

I. Ang. L 74: Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.

I. Ang. L 74: Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Til jobcentrene, a-kasserne m.fl. Skrivelse med orientering om vedtagelse af L 74: Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret og L 75: Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Læs mere

Notat - Uddannelsestilbud til ledige

Notat - Uddannelsestilbud til ledige Notat - Uddannelsestilbud til ledige Bilag til mødesag vedrørende uddannelsestilbud til ledige Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. september 2013. Notatet redegør nærmere om hvilke uddannelsestilbud de

Læs mere

Nyt fra Organisationsservice Til FTF-A s faglige organisationer

Nyt fra Organisationsservice Til FTF-A s faglige organisationer Nyt fra Organisationsservice Til FTF-A s faglige organisationer December 2014 Læs i dette nyhedsbrev om: FTF-A har fået ny formand FTF-A deltager på Folkemødet 2015 Fortsat pladser på FTF-A temadage Kollektiv

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 De politiske mål med uddannelse At ledige opnår varig beskæftigelse At ledige kan få reelt uddannelsesløft, hvis de har behov for det At uddannelsesindsatsen målrettes

Læs mere

LOV nr 483 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.)

LOV nr 483 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.) LOV nr 483 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0007287 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om seniorjob

Bekendtgørelse af lov om seniorjob LBK nr 1090 af 15/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j. nr. 15/11071 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Der kan kun udbetales dagpenge til et ledigt medlem af en a-kasse, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Der kan kun udbetales dagpenge til et ledigt medlem af en a-kasse, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet. A-kassernes afholdelse af CV-, vejlednings- og rådighedssamtaler, mens medlemmet er omfattet af en mindre intensiv indsats, deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, deltager i selvvalgt

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Nedenfor beskrives virknings- og overgangsbestemmelserne vedrørende ændringer, der træder i kraft 1. januar 2015 i forhold til: 1. Jobrotation 2. Målrettet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

Bilag 1. Paragrafnøgle. Kommunernes ansvar. Inddragelse af arbejdsløshedskasserne. Inddragelse af andre aktører. Bemyndigelsesbestemmelser

Bilag 1. Paragrafnøgle. Kommunernes ansvar. Inddragelse af arbejdsløshedskasserne. Inddragelse af andre aktører. Bemyndigelsesbestemmelser Bilag 1 Paragrafnøgle Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016 med senere ændringer (og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BAB og Bekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BEK nr 1003 af 30/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/08202 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats I medfør af 4, 4 a, stk. 1 og 3, 8, 10 a, 10 b, stk. 1 og 3, 10 c, stk. 1, 11, stk. 5, 21, 21 b, stk. 9, 25, stk. 1, 26, stk. 1, 31, stk. 1, 1. pkt., 31

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 151 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 151 Folketinget Til lovforslag nr. L 151 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Aktiv

Læs mere

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Udkast (ny bekendtgørelse)

Udkast (ny bekendtgørelse) Udkast (ny bekendtgørelse) Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager kontantydelse, herunder under ophold i et andet EU/EØS-land I medfør af 10, stk. 7, i lov om kontantydelse

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet BEK nr 1241 af 25/11/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-2014-003139

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job Fleksjob - ret og pligt At skabe sammenhæng mellem mennesker og job I Fleksjobteamet samarbejder vi målrettet med dig om at komme ud på arbejdsmarkedet igen Vi forventer af dig, og det er lovpligtig, at:

Læs mere

Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl.

Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl. Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72 A DK-2300 København S T +45 72 14 20 00 E star@star.dk www.star.dk www.borger.dk 30. juni 2014 J.nr. 2014-0019696

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love 2009/1 LSF 151 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0020951 Fremsat den 3. marts 2010 af

Læs mere

Samtlige kommuner og AF m. fl.

Samtlige kommuner og AF m. fl. Samtlige kommuner og AF m. fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 6. juni 2006 Orientering om ændring af lov om en

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent orgerservice eskæftigelsesindsats Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæf 21b, stk. 3-5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge optagelse

Læs mere

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen.

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen. Uddannelsesforbundet EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015 v/gitte B. Larsen referat Gitte opridsede, at den 1. august 2015 træder den nye eud-reform i kraft.

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til. Bekendtgørelse om fleksjob Udkast til Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 415

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

N O T A T. Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning

N O T A T. Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning N O T A T 13. februar, 2014 Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning AFA / ABH /TBI / JBT Baggrund Formålet med kontanthjælpsreformen er, at unge uden en uddannelse skal påbegynde og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige I medfør af 26 a, stk. 9 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, fastsættes

Læs mere

L I G E S T I L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G

L I G E S T I L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 151 Bilag 1 Offentligt L I G E S T I L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G December 2009 Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013 Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Torsdag den 25. september 2013 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats LAB - Lov om en

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2. Målgrupper efter afsnit III-VII i denne lov er: 1) Ledige, der modtager dagpenge eller

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love 2011/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015024 Fremsat den 18. januar 2012 af

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016 Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen Baggrund Beskæftigelsesreformen fra 2014: Fokus på et reelt uddannelsesløft til de grupper, som havde mest behov. Nu et par års erfaring med reformens initiativer.

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2015,

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed BEK nr 62 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010745 Senere ændringer til

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 19 Offentligt O V E R S I G T Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension

Læs mere

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,.

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Ændret ordlyd) BEU Alm.del Bilag 58 Offentligt UDKAST til Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 1 I foråret 2010 gennemførte HK en undersøgelse blandt 5000 ledige medlemmer. Formålet var at tage temperaturen på, om dagpengesystemet fungerer, som det skal

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

Forslag. Fremsat den 12. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Fremsat den 12. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til 2008/1 LSF 165 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0003788 Fremsat den 12. marts 2009 af

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. januar 2016 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Udskydelse af retten til familiesammenføring for

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM EN AKTIV BESKÆFTIGELSESINDSATS. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence U: Udbetaler 1.

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM EN AKTIV BESKÆFTIGELSESINDSATS. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence U: Udbetaler 1. 15. marts 2012/ ssekretariatet Kapitel 3 Jobcenterets bistand til at finde arbejde og arbejdskraft 5 istå arbejdssøgende med at finde arbejde og bistå arbejdsgivere med at finde arbejdskraft 7 Tilbyde

Læs mere

Min plan Gnanasekar Hierzmann

Min plan Gnanasekar Hierzmann Min plan Gnanasekar Hierzmann Denne plan er oprettet fredag den 3. juni 2016 PDF er dannet fredag den 3. juni 2016 Din sagsbehandlers kommentarer til dig Trin 3: Søg ind på uddannelse(r) Det næste skridt

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen Punkt 3. Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen 2014-33589 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenindstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At kontaktforløbet afvikles i henhold til

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesudvalget 2013-14 L 193 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (En styrket beskæftigelsesrettet

Læs mere

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-944 Doknr. 233513 Dato 21-05-2015 Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0035952 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret.

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret. En del af Velfærdsaftalen fra 2006: Ny permanent og enkel jobrotationsordning Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret. Beskæftigede: Målgruppen er beskæftigede,

Læs mere

Fremsat den xx. zz 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den xx. zz 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0005869 Udkast 15. maj 2013 Lovforslag nr. Udkast til lovforslag Fremsat den xx. zz 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Læs mere

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v.

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v. LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017996 Senere ændringer

Læs mere

Organisering. beskæftigelsesindsatsen og kommunerne skal drøfte tværkommunalt samarbejde med Kommunekontaktrådene (KKR) under KL.

Organisering. beskæftigelsesindsatsen og kommunerne skal drøfte tværkommunalt samarbejde med Kommunekontaktrådene (KKR) under KL. Organisering Dok. Dato: nr.: 14. 180045/14 oktober 2014 Notat Kommunerne konsekvenser skal fremadrettet samarbejde ved beskæftigelsesreformen mere tværkommunalt om beskæftigelsesindsatsen og kommunerne

Læs mere

Skrivelse om ændring af vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt. uddannelse til forsikrede ledige

Skrivelse om ændring af vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt. uddannelse til forsikrede ledige Side 1 af 4 DOK nr xxxx af xx/yy/zzzz Offentliggørelsedato: xx-yy-zzzz Ressortnavn Oversigt (indholdsfortegnelse) Vis mere.. Den fulde tekst Senere ændringer til forskriften Skrivelse om ændring af vejledning

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Reform af fleksjob intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger Vejledning om tilskud til private pasningsordninger 1. Indledning: Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at vælge privat pasning af deres barn. Horsens Kommune yder tilskud til privat pasning i henhold

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab

fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab INDHOLD Indledning 3 Sådan kommer du i gang 3 Blanketter 4 Praktiske oplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Lovtidende A 2012. 16. januar 2012.

Lovtidende A 2012. 16. januar 2012. Lovtidende A 2012 16. januar 2012. Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel LBK nr 1047 af 28/10/2004 (Gældende) Senere ændringer til forskriften LOV Nr. 1424 af 22/12/2004 19 a LOV Nr. 1425 af 22/12/2004 LOV Nr. 304 af

Læs mere