Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne"

Transkript

1 Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Forhandlingsprotokollat Mellem underviserne, repræsenteret ved Medarbejderforeningen for medlemmer af Dansk Journalistforbund ansat på Medieskolerne i Viborg, og Medieskolerne er der indgået følgende aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. 1. Lønforhold Medarbejderen indplaceres på løntrin i det kommunale lønsystem og reguleringen finder sted i henhold til aftalen mellem KTO og de kommunale arbejdsgivere. Efter 12 måneders ansættelse ydes et særskilt ancienitetstillæg for fastansatte på Medieskolerne. Ancienitetstillægget udgør i ansættelsesår 288,59 kr (indeks 100, år 2000) pr. måned pr. år og stiger pr. 12 måneder. Fra ansættelsesår udgør ancienitetstillægget 232,42 kr (indeks 100, år 2000) pr. måned pr. år og stiger pr. 12 måneder. Fra ansættelsesår udgør ancienitetstillægget 116,21 kr (indeks 100, år 2000) pr. måned pr. år og stiger pr. 12 måneder. Ancienitetstillægget reguleres efter lønstigningsindeks i henhold til aftalen mellem KTO og de kommunale arbejdsgivere. Ancienitet: (indeks 100, år 2000) 1. år kr år kr. 2541, år kr ,03 2. år kr. 288, år kr. 2773, år kr ,24 3. år kr. 577, år kr. 3005, år kr ,45 4. år kr. 865, år kr. 3238, år kr. 3935,66 5. år kr. 1154, år kr. 3470, år kr. 4051,87 6. år kr. 1442,95 7. år kr. 1731,54 8. år kr. 2020,13 9. år kr. 2308,72 Side 1 af 8

2 2. Ansættelsesforhold og arbejdstider Stk. 1. Medarbejderne på Medieskolerne er omfattet af Funktionær- og Ferielovens bestemmelser. Stk. 2. Medarbejderne på Medieskolerne arbejder på flextid. Det påhviler medarbejderen dagligt at føre arbejdstidsskema, som afleveres ved månedens udgang. Flextid afspadseres i forholdet 1:1. Såfremt medarbejderen forsømmer at foretage registrering af sit arbejdstidsforbrug ved anvendelse af det på arbejdspladsen anvendte system hertil, og undlader at være skriftlig/elektronisk påmindelse herom efterrettelig, er ledelsen berettiget til at nulstille den pågældendes eventuelle flextilgodehavende. Medarbejderen skal sikres, at meddelelsen er nået frem via kvittering. Overtid og/eller pålagt forskudt tid, optjent på hverdage, afspadseres i forholdet 1:1,5. Overtid og/eller pålagt forskudt tid, optjent på lørdage, søndage samt helligdage, afspadseres i forholdet 1:2. Overtid defineres således: - arbejde ud over 9,5 timer på en hverdag - arbejde ud over 42 timer på en uge (mandag søndag) Pålagt forskudt tid defineres således: - arbejde i tidsrummet kl på mandage til og med torsdage - arbejde på fredage fra og med kl arbejde på lørdage, søndage og helligdage hele døgnet. Arbejde som overtid og som forskudt tid udføres, med mindre andet er aftalt i det enkelte tilfælde, på arbejdspladsen. Arbejde, der udføres i hjemmet, afspadseres i forholdet 1:1, uanset tidsrum og dag. Arbejde udføres som hovedregel på arbejdspladsen i almindelig arbejdstid. Den almindelige er arbejdstid er defineret som tidsrummet fra kl til kl Undtagelsesvis kan arbejde, når særlige forhold begrunder det (forberedelse af aktiviteter, tilrettelæggelse af eksamen etc.) og når medarbejderens fysiske tilstedeværelse på arbejdspladsen i øvrigt ikke er påkrævet, udføres i hjemmet. Det påhviler medarbejderen at aftale tilrettelæggelsen af hjemmearbejdet med ledelsen og kollegerne med passende varsel, normalt 2 dage forud for hjemmearbejdets afholdelse. Arbejde, der udføres i hjemmet uden at medarbejderen har været til stede i normalt omfang på arbejdspladsen, opgøres i tidsregistreringssystemet som faktisk udført tid og kan ikke overstige 7,5 time, uden forudgående aftale med ledelsen. Medarbejderen forventes at være tilgængelig for kontakt fra arbejdspladsen. Under sådanne omstændigheder, kan der således ikke oparbejdes overtid under udførelse af arbejde i hjemmet. Der er enighed om, at overarbejde søges begrænset i størst muligt omfang. Der er enighed om, at ingen medarbejder må oparbejde større afspadseringstilgodehavender end svarende til en månedsnorm (160,3 timer). Side 2 af 8

3 Stk. 3. Arbejdsgiveren stiller en mobiltelefon som arbejdsredskab til rådighed for underviserne. Undervisernes arbejdsmobiltelefonnumer oplyses til eleverne, der på den måde har mulighed for at kontakte en underviser. Underviseren har ikke pligt til at besvare opkald, ligesom underviseren kan vælge ikke at hjemtage sin telefon eller have den slukket. Stk. 4. Overarbejde i forbindelse med rekvireret undervisning: Med henblik på situationer, hvor eksterne rekvirenter af indtægtsdækket undervisning ønsker denne placeret på lør-, søn- og helligdage, er følgende aftalt: Overarbejde på lør-, søn- og helligdage, der skyldes planlagt, ekstraordinær undervisning i form af indtægtsdækket virksomhed efter pristilbud for eksterne rekvirenter, kan efter aftale med ledelsen udbetales til medarbejderen. Der udbetales medarbejderens beregnede timeløn + 100% pr. undervisningstime, inkl. forberedelsestid. Overarbejde, der finder sted som led i ordinære undervisningsaktiviteter på grunduddannelse, efteruddannelse og kurser, er ikke omfattet af denne aftale jf. stk Rejser og kørsel Diæter og omkostninger i forbindelse med tjenesterejser godtgøres efter statens satser i henhold til CO-aftalen. Som hovedregel foregår tjenesterejser med billigste offentlige transport eller i køretøj, stillet til rådighed af Medieskolerne. I tilfælde af, at medarbejderen vælger at benytte egen bil, uagtet at der har været mulighed for at anvende et af arbejdspladsen til rådighed stillet køretøj, godtgøres brugen af eget køretøj med den lave statssats i henhold til CO-aftalen. I tilfælde af, at det ikke har været muligt at stille et af Medieskolernes køretøjer til rådighed, godtgøres brug af eget køretøj med den høje sats i henhold til CO-aftalen. I tilfælde af at medarbejderen vælger at benytte egen bil, skal den pågældende være opmærksom på, at der kun ydes godtgørelse for det antal kilometer, der ligger ud over afstanden mellem bopæl og arbejdsplads, hvis ikke tjenesterejsen begynder og slutter på arbejdspladsen, jvf. Moderniseringsstyrelsens regler. Hvis en tjenesterejse til eksempelvis Odense begynder og slutter på bopælen i for eksempel Århus, vil afstanden mellem Århus og Viborg skulle fratrækkes godtgørelsen. 4. Pension Stk. 1. Alle medarbejdere skal have ens og lige vilkår for at vælge mellem nedenstående pensionsordninger. Der er mulighed for at vælge mellem at blive på den rent arbejdsgiver betalte pensionsordning, (svarende til 13,5%), eller at gå ind i den nye pensionsordning, beskrevet i punkt 4, stk. 2. Hvis en medarbejder vælger at blive på den rent arbejdsgiver betalte pensionsordning (svarende til 13,5%), skal medarbejderen som udgangspunkt have en arbejdsgiver administreret pensionsordning. I de tilfælde, hvor arbejdsgiveren ikke kan eller vil administrere pensionsindbetalingerne, har den pågældende medarbejder stadig valgmuligheden (det vil sige at medarbejderen kan blive på den rent arbejdsgiver betalte pensionsordning på 13, 5% og i så tilfælde selv administrere/indbetale sin pensionsordning.) Det påhviler medarbejderen senest den at meddele arbejdsgiveren, hvilken pensionsordning medarbejderen ønsker, gældende for hele det kommende kalenderår. Side 3 af 8

4 Stk. 2. I år 2010 stiger virksomhedens bidrag fra 1. april med 0,5%, svarende til 14% af medarbejderens samlede løn. I år 2010 skal medarbejderen fra 1. april selv indsætte 1% af sin løn før AM-bidrag på sin pensionsopsparing. I år 2010 opsparer medarbejderen således fra 1. april et pensionsbeløb svarende til 15% af sin samlede løn. (Det vil sige 14% fra virksomheden og 1 % fra medarbejderen selv.) I år 2011 stiger virksomhedens bidrag med yderligere 0, 5%, svarende til 14,5% af medarbejderens samlede løn. I år 2011 skal medarbejderen selv indsætte yderligere 1% af sin løn før AM-bidrag på sin pensionsopsparing. I år 2011 opsparer medarbejderen således et pensionsbeløb svarende til 16,5% af sin samlede løn. (Det vil sige 14,5% fra virksomheden og 2 % fra medarbejderen selv.) Stk. 3. Bidragene udbetales som tillæg til lønnen. Medarbejderen kan vælge enten at lade Medieskolerne indbetale pensionen som en arbejdsgiverindbetalt pension, eller selv foretage indbetalingen af beløbet på en på en af vedkommende oprettet pensionsopsparingskonto. Hvis medarbejderen selv indbetaler skal der afgives fornøden dokumentation om pensionsopsparingskontoen, samt indbetalingerne herpå, til Medieskolerne. 5. Ferie Ferieafholdelse følger aftalen mellem KTO og de kommunale arbejdsgivere. Der ydes ekstra feriefridage således: Medarbejderne oppebærer årligt feriefridage i henhold til KTO-aftalen. Der er kun mulighed for udbetaling i forbindelse med fratrædelse, såfremt feriefridagene ikke bliver forbrugt. Ubrugte feriefridage kan overføres til det følgende år. Maksimalt 1 gang. 6. Barnets 1. sygedag. Medarbejderne har ret til at afholde barnets 1. sygedag. 7. Barsel og adoption For alle medarbejdere gælder aftalen mellem KTO og de kommunale arbejdsgivere. 8. Omsorgsdage Medarbejderne har ret til 3 omsorgsdage pr. barn pr. år til og med barnets fyldte 10. år. 9. Plejedage Stk. 1. Medarbejderne har ret til 2 dage med løn pr.år til at bisidde svækkede nært stående ved for eksempel læge og tandlægebesøg i det omfang pågældende er afhængig af hjælp. Stk. 2. Medarbejderne har ret til op til 3 ugers orlov uden løn til pleje af nærmeste familie i tilfælde af alvorlig sygdom. Nærmeste familie omfatter ægtefælle/samlever, forældre, børn og søskende. Orloven kan efter behov forlænges efter aftale med ledelsen. Såvidt det er muligt skal orloven varsles med minimum 3 dage. Eventuelt tilgodenhavende afspadsering kan anvendes efter aftale mellem ledelsen og medarbejderen. Side 4 af 8

5 10. Orlov Stk. 1. Såfremt tjenesten og arbejdstilrettelæggelsen i øvrigt tillader det, kan der bevilges orlov uden løn i en periode på op til 6 måneder. Stk. 2. Ved medarbejderens afholdelse af orlov, forbliver medarbejderen som hovedregel på det ancienitetstrin, som vedkommende befinder sig på ved orlovens starttidspunkt, dvs. at tidspunktet for oprykning på næste ancienitetstrin udskydes med en periode, svarende til orlovens længde. 11. Nedsat tid Såfremt tjenesten og arbejdstilrettelæggelsen i øvrigt tillader det, kan der aftales nedsat arbejdstid med forholdsmæssigt nedsat løn. 12. Efteruddannelse Stk. 1. Hver medarbejder har ret til en uges faglig relevant, firmabetalt efteruddannelse med fuld løn pr. ansættelsesår i virksomheden. Stk. 2. Hvis en medarbejder ikke har været på efteruddannelse et år, overføres retten til det efterfølgende år. Der kan højst opspares 2 ugers efteruddannelse og således højst afvikles 3 ugers efteruddannelse indenfor et år. Der er enighed om at inddrage tillidsrepræsentanten, hvis der ikke kan opnås en fornuftig udnyttelse af opsparede efteruddannelsesuger. Stk. 3. Efteruddannelsesuger kan afholdes på forskud efter aftale mellem ledelse og medarbejderen. Stk. 4. Medarbejderens efteruddannelse aftales mellem medarbejderen og virksomheden. Almindelig oplæring, der er nødvendig for at den enkelte kan udføre sit normale arbejde, anses som del af det generelle ansættelses- og arbejdstidsforhold, og må ikke medføre bortfald af opsparet efteruddannelse. Stk. 5. Efteruddannelsen tager sigte på at vedligeholde, forbedre og udvide den enkeltes kvalifikationer og kompetencer til varetagelsen af nuværende og kommende job. Stk. 6. Virksomheden kan efter aftale med tillidsrepræsentanten vælge at afholde intern efteruddannelse, hvis den efterlever hensigten i stk Udviklingssamtaler En gang om året gennemføres, på ledelsens initiativ, en udviklingssamtale mellem den enkelte medarbejder og ledelsen. Udviklingssamtalerne skal afvikles inden 1. nov. 14. Forberedelsestid Det påhviler ledelse og lærere i fællesskab at tilrettelægge det daglige arbejde således, at der sikres den nødvendige forberedelsestid til undervisningens gennemførelse. Parterne forpligtiger sig til, til enhver tid, at kunne tage dette punkt op til drøftelse. Side 5 af 8

6 15. Medarbejderens engagement med 3. part. Medarbejderen kan ikke, uden forudgående tilsagn fra ledelsen, påtage sig arbejde for udenforstående, hvis dette arbejdes karakter åbenlyst ligger inden for Medieskolernes sædvanlige aktivitetsområde inden for undervisning, læring og konsulentbistand. 16. Uoverensstemmelser Stk. 1. Alle uoverensstemmelser om forståelsen af denne aftale skal forinden forelæggelse for faglig voldgift søges løst ved afholdelse af lokalt møde hos virksomheden under medvirken af repræsentanter for hver af aftalens parter. Stk. 2. Løses uoverensstemmelsen ikke ved afholdelse af lokalt møde, kan uoverensstemmelsen af hver af parterne indbringes for faglig voldgift. Stk. 3. Påstand om brud på aftalen, herunder arbejdsstandsninger, skal straks indberettes til aftaleparterne, og møde i faglig voldgift skal afholdes dagen efter påstandens fremsættelse. Stk. 4. Den faglige voldgift består af 6 medlemmer, hvoraf hver part til sagens behandling udpeger 3. I tilfælde af stemmelighed tilkaldes en opmand. Kan der ikke opnås enighed om valg af opmand, skal parterne i fællesskab anmode Arbejdsrettens formand om at udpege en sådan. Opmanden indkalder på begæring herom snarest gørligt parterne til behandling af uoverensstemmelsen, Opmanden kan i tilfælde af overenskomstbrud idømme den tabende part en bod. Parterne betaler hver halvdelen af udgifterne ved voldgift eller ved tilkaldelse af opmand, dog skal den part, der påstår brud på overenskomsten, såfremt denne påstand ikke er taget til følge i den faglige voldgift, udrede sagens omkostninger. Parterne afholder egne omkostninger. 17. Samarbejde Stk. 1. Medarbejdere, omfattet af denne aftale, har ret til at vælge en tillidsrepræsentant, som er berettiget til at fremlægge de ansattes synspunkter over for virksomheden. Stk. 2. Tillidsrepræsentanten sikres den fornødne frihed til at varetage faglige opgaver vedrørende virksomheden i arbejdstiden. Endvidere sikres tillidsrepræsentanten ret til lønnet at deltage i møder, stævner og kurser for tillidsrepræsentanter, som afholdes af den valgte tillidsrepræsentants organisation. Stk. 3. Tillidsrepræsentanten kan indtræde i forhandlingerne om den enkelte medarbejders løn- og ansættelsesforhold, såfremt den enkelte medarbejder eller virksomheden måtte ønske det. Stk. 4. Der påhviler ledelsen at orientere Tillidsrepræsentanten om nyansættelser af undervisere. Det påhviler ligeledes ledelsen at orientere nyansatte undervisere om muligheden for at inddrage Tillidsrepræsentanten i forhandlingerne om løn og ansættelsesforhold, jvf. Stk 3, inden det egentlige ansættelsesbrev underskrives. Stk. 5. Valget af tillidsrepræsentant har først gyldighed, når resultatet er meddelt virksomhedens ledelse. Stk. 6. Der vises tillidsrepræsentanten fuld åbenhed i alle relevante spørgsmål. Tillidsrepræsentanten har i denne forbindelse pligt til at udvise fornøden diskretion. Stk. 8. Det er såvel tillidsrepræsentanten som virksomhedens pligt at bidrage til at vedligeholde og fremme et roligt og godt samarbejde på arbejdspladsen. Side 6 af 8

7 Stk. 8. Tillidsrepræsentanten kan ikke afskediges, med mindre tvingende grunde taler herfor. Afskedigelsen kan indbringes for Faglig Voldgift. Finder Den Faglige Voldgift, at tvingende grunde ikke foreligger, kan det pålægges virksomheden at genansætte tillidsrepræsentanten. Stk. 9. Stedfortrædende tillidsmand, personalets medlemmer i Medieskolernes bestyrelse, samt sikkerhedsrepræsentanter nyder tilsvarende rettigheder og beskyttelse som tillidsrepræsentanten. 18. Aftalens løbetid Denne aftale har virkning fra 1. april 2015 og udløber den 31. marts 2017, hvorefter den genforhandles. Aftalen kan dog af en af parterne tages op til genforhandling inden denne dato, hvis der sker væsentlige ændringer i centrale aftaleforhold, eller såfremt lovgivningsmæssige initiativer har væsentlige konsekvenser for aftalen. Formål Seniorpolitik for ansatte ved Medieskolerne At sikre ældre medarbejdere en række valgmuligheder og dermed større fleksibilitet. At gøre det muligt for ældre medarbejdere at nedtrappe gradvist fra arbejdsmarkedet og derved få lejlighed til i god tid at forberede den tredje alder eller den anden ungdom. At gøre det muligt for ældre medarbejdere at trappe ned, uden at det medfører markante forringelser af deres pensionsforhold. At give Medieskolerne mulighed for at lave aftaler med tidligere medarbejdere og medarbejdere på deltid om, at disse kan indgå i vikariater overalt i virksomheden, så virksomheden kan klare spidsbelastninger med vikarer, der har den fornødne erfaring til at kunne gå direkte ind i virksomhedens daglige drift. Forudsætninger At der er tale om frivilligheds-principper i forholdet mellem virksomheden og den enkelte medarbejder. At seniorpolitiken naturligvis respekterer og følger den til enhver tid gældende danske lovgivning og indgåede kollektive aftaler. At virksomheden er nødt til at tage hensyn til nødvendig produktion. Muligheder Side 7 af 8

8 Medarbejdere har, fra og med det kalenderår hvori man fylder 60 år, ret til yderligere fem arbejdsgiverbetalte fridage årligt. Fra og med det kalenderår, hvor medarbejderen fylder 62 år, har medarbejderen ret til yderligere 5 arbejdsgiverbetalte fridage. Det forudsættes, at de ekstra fridage planlægges i god tid i samarbejde med ledelsen og de nærmeste arbejdskolleger, således at det så vidt muligt undgås, at afholdelsen af fridagene medfører øget arbejdsbelastning for kollegerne. Fridage, der ikke afholdes inden for kalenderåret, bortfalder ved årsskiftet og kan ikke overføres til efterfølgende år. Alle medarbejdere i virksomheden har ret til en forhandling om at gå på deltid fra det fyldte 60. år, Virksomheden tilstræber at imødekomme ønsket, hvis dette overhovedet kan lade sig gøre. Drøftelserne foregår mellem medarbejderen, virksomhedens ledelse og medarbejderens tillidsrepræsentant. Medarbejdere, der går på deltid efter det fyldte 60. år, modregnes i lønnen og i arbejdsgiverandelen af pensionsbidraget, i forhold til det reducerede timetal. Medarbejdere, der går på deltid, må være indstillet på, at virksomheden ikke kan garantere dem, at de kan beholde samme funktion som på fuld tid. Medarbejdere, der går på deltid, har ret til at fortryde og komme tilbage på fuldt timetal. Dette gælder dog kun til det fyldte 62. år. Virksomheden kan ikke garantere medarbejdere i denne situation, at de kan komme tilbage til deres tidligere funktion. Medarbejdere, der går på efterløn, har hvis de senere fortryder ret til en forhandling med virksomheden om atter at blive ansat. Medarbejdere på efterløn kan benyttes som vikarer på virksomheden. Medarbejdere på deltid kan i perioder tage vikariater på fuld tid. Medarbejdere kan fra det år, hvor de fylder 55 år indgå aftale med virksomheden om ubetalt, kortvarig orlov. Virksomheden vil i videst muligt omfang imødekomme ønsket, men kan ikke garantere, at det i alle tilfælde kan imødekommes. Denne orlovsordning kan forhandles på plads ud fra følgende normer: Fra det år, hvor medarbejderen fylder 55 år Fra det fyldte 57. år Fra det fyldte 59. år Fra det fyldte 61. år Fra det fyldte 63. år 1 uge pr. år 2 uger pr. år 3 uger pr. år 4 uger pr. år 5 uger pr. år Viborg, den 22. juni 2015 Medarbejderforeningen Jakob Neister Medieskolerne Max Jørgensen Side 8 af 8

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Forhandlingsprotokollat Mellem underviserne, repræsenteret ved Medarbejderforeningen for medlemmer af Dansk Journalistforbund ansat på

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for højskolelærere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere 2 Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Journalistforbund og LandbrugsMedierne

Overenskomst. mellem. Dansk Journalistforbund og LandbrugsMedierne Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og LandbrugsMedierne 1. april 2014-31. marts 2017 1 Mellem LandbrugsMedierne og Dansk Journalistforbund er aftalt nedenstående overenskomst angående journalisters

Læs mere

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende Lærlingeoverenskomst mellem HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA og Fagligt Fælles Forbund 3F vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet 2007-2010 Varenummer 3068 Indholdsfortegnelse

Læs mere

4. Inddragelse af en ordinær fridag...

4. Inddragelse af en ordinær fridag... PERSONALEAFDELINGEN Ordinære fridage Vejledning til arbejdstidsaftalen mellem Rigspolitiet og Politiforbundet (polititjeneste- mænd, tjenestemandsansatte kontorfunktionærer og tjenestemandsansatte kontorbetjente).

Læs mere

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT Overenskomst Mellem TV 2 DANMARK A/S og HK STAT 2015 2018 Indholdsfortegnelse 1 Ansættelse... 3 2 Lønforhold... 4 3 Projektløn... 5 4 Arbejdstid... 6 5 Pension... 7 6 Ferie og orlov... 8 7 Barsel og adoption...

Læs mere

Overenskomst mellem FRILUFTSRÅDET og AC-organisationerne

Overenskomst mellem FRILUFTSRÅDET og AC-organisationerne Overenskomst mellem FRILUFTSRÅDET og AC-organisationerne 1 Dækningsbestemmelse Overenskomsten omfatter gruppen af akademikere og bachelorer i Friluftsrådet, der er ansat i henhold til ansættelsesbrev og

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Vikarer i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Vikarer i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Vikarer i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Gældende for perioden 1. marts 2012 til 29. februar 2016 Nærværende

Læs mere

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA 1) Overenskomst mellem PLR og JA 2) Bilag med lønskalaer for landskabsarkitekter 2008 2011 3) Bilag A Arkitekters ansættelse under Overenskomsten 4) Bilag B

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening HK/Privat og Dansk Tandlægeforening Obligatorisk ansættelseskontrakt for tandklinikassistenter i privat praksis 1 af 5 ANSÆTTELSESBREV Mellem klinikassistent Adresse Cpr-nr. og Tandlæge Arbejdsstedet adresse

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

2.4.22. Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler

2.4.22. Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler 2.4.22 1993 Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler 2.4.22 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM ÅRSVIKARER, MÅNEDS- OG TIMELØNNEDE VIKARER VED FRIE GRUNDSKOLER Hermed

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Personalepolitikker og retningslinier for Borger og Arbejdsmarked

Personalepolitikker og retningslinier for Borger og Arbejdsmarked Personalepolitikker og retningslinier for Borger og Arbejdsmarked I forbindelse med at flere afdelinger organiseres under Borger- & Arbejdsmarked fra 1. august 2013 er der udarbejdet fælles personalepolitikker

Læs mere

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen.

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen. Lokal aftale om løn og arbejdstid indgået i henhold til aftale om lokal løndannelse og aftale om decentrale arbejdstidsaftaler mellem Sygehus Syd, Næstved Sygehus og Jordemoderforeningen. 1 Aftalens dækningsområde

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 1 Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 I de følgende gennemgås de væsentligste punkter i overenskomsterne inden for hotel- og restaurationsområdet omhandlende HORESTA/3F, KA/KF,

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DANSKE FÆRGER A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING. for PURSERE

OVERENSKOMST mellem DANSKE FÆRGER A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING. for PURSERE OVERENSKOMST 2011-12 mellem DANSKE FÆRGER A/S & DANSK METALS MARITIME AFDELING for PURSERE (DIS) Gældende fra 1. oktober 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...3 2 ANCIENNITET...3 3 LØNNINGER

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 1. Overenskomstens dækningsområde Stk. 1. Overenskomsten finder anvendelse på fastansatte medarbejdere ved Mediehus Århus, der

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER Kære elev Tillykke med din uddannelsesplads

Læs mere

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE 1. RAMMEAFTALENS FORMÅL OG OMRÅDE 1.01 Formålet med rammeaftalen er at sikre ansatte og A-lønnede og

Læs mere

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at:

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 20/2010 Løn- og arbejdsforhold 23. april 2010 Overenskomstfornyelse 2010 - Budoverenskomsten for Provinsen Den 9. marts 2010 blev der mellem Fagligt

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016 Kontrakt Generalsekretær Amnesty International Danmark Januar 2016 Parter Der er dags dato indgået ansættelsesaftale mellem: Amnesty International Danmark (i det følgende kaldet AIda) Gammeltorv 8, 1457

Læs mere

Kongresdokument 1. 2. Såfremt der lokalt opstår problemer af principiel karakter med at opnå tjenestefrihed, skal forretningsudvalget orienteres.

Kongresdokument 1. 2. Såfremt der lokalt opstår problemer af principiel karakter med at opnå tjenestefrihed, skal forretningsudvalget orienteres. Kongresdokument 1 1/15 Retningslinjer for ansøgning om tjenestefrihed og ansættelsesforhold for medlemmer, der vælges til at varetage organisationsarbejde i Socialpædagogerne 1. Beslutning om frikøb, der

Læs mere

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Ansættelse 1. Som klinisk lektor kan ansættes overlæger, afdelingslæger

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER... 3 1. LØN UNDER SYGDOM... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER... 3 1. LØN UNDER SYGDOM... 4 AMTSRÅDSFORENINGEN 33.06.4 Side 1 FORENINGEN AF YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S 17. oktober 1994 HOVEDAFTALE mellem Tele Danmark A/S og LFLS Denne hovedaftale er indgået mellem Tele Danmark A/S på vegne af Tele Danmark A/S selv, KTAS, Jydsk Telefon A/S, TELECOM A/S, Fyns Telefon A/S,

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen.

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen. Protokollat Ved afsluttende forhandlinger i Forligsinstitutionens regi har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund og

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2007-2010. mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE SØFARTENS LEDERE

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2007-2010. mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE SØFARTENS LEDERE DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2007-2010 mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE og SØFARTENS LEDERE For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Ansættelse... 1 2

Læs mere

Overenskomst 2013-2015

Overenskomst 2013-2015 Overenskomst 2013-2015 Kristelig Arbejdsgiverforening Kristelig Fagforening Overblik 2 årig aftale Mindstelønninger stiger generelt 1,4-2,2% over 2 år. SH-henlæggelser stiger fra 3,5% til 3,75%. Fleksibel

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. Til brug for lønberegningen er medarbejderen pligtig at aflevere lønbilag så

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Viborg Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 - Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Test din viden om overenskomst

Test din viden om overenskomst Hvor meget ved du egentlig om din overenskomst, og hvad den betyder for dit arbejdsliv? Test din viden her. Gennemgå svarene, når du har quizzet for at se kommentarerne og lære mere. Husk også at printe

Læs mere