Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt"

Transkript

1 Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som er medlemmer af Dansk Psykolog Forening. Vejledningen gennemgår udkast til funktionæransættelseskontrakten punkt for punkt, og giver dig overblik over, hvilke muligheder du har for at udarbejde den ansættelseskontrakt, som matcher din klinik bedst. Det er på en række punkter muligt at forhandle vilkårene mellem arbejdsgiver og medarbejder, men der er også en række forhold, der er fastlagt i lovgivningen, og som derfor ikke kan fraviges. Du opfordres til at kontakte Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning for videre drøftelse af vilkårene i kontrakten, inden kontrakten underskrives af dig og medarbejderen. Du kan kontakte arbejdsgiverrådgivningen på tlf.: eller på mailadressen 0. Stamdata Første del af kontrakten skal indeholde stamoplysninger om både arbejdsgiver og medarbejder. Hvis der undervejs i ansættelsesforholdet sker ændringer i stamdata, fx fordi klinikken skifter ejer eller adresse, er der pligt til at ajourføre ansættelseskontrakten. Dette følger af Lov om ansættelsesbeviser. 1. Stilling Kontrakten er tilegnet en medarbejder, der er ansat som funktionær (mere end 8 timer ugentligt). Hvis du i stedet ønsker at ansætte en medarbejder, der enten ikke er omfattet af funktionærloven eller uanset om denne udfører arbejde, som kan henføres til funktionærloven ikke er omfattet af denne idet den ugentlige arbejdstid maksimalt udgør 8 timer, kan du i stedet anvende udkastet til ansættelseskontrakt til ikke-funktionærer. 2. Arbejdssted Udgangspunktet er, at medarbejderens hovedarbejdssted er arbejdsgivers adresse, men hvis arbejdet/en del af arbejdet forudsættes udført andetsteds, skal dette anføres. Og samtidig bør det i så fald også anføres, om der ydes særligt vederlag herfor samt, hvad I har aftalt i relation til refusion af transportudgifter mv.

2 3. Tiltrædelsesdato Ansættelsesforholdets startdato anføres her. Det er altid den oprindelige tiltrædelsesdato, der skal fremgå af ansættelseskontrakten. Hvis medarbejderen af en eller anden årsag har anciennitet med sig (fx ved virksomhedsoverdragelse, eller fastansættelse efter vikariat) skal den oprindelige tiltrædelsesdato anføres. Tilsvarende er gældende, hvis der foretages ændringer af ansættelseskontrakten efter dens indgåelse. I givet fald kan en af parterne dateret og underskrevet allonge til den oprindelige kontrakt i visse situationer være at foretrække. Kontakt gerne Arbejdsgiverrådgivningen for en drøftelse heraf. 4. Ansættelsesform Under dette punkt skal det angives, om ansættelsen er tidsbegrænset eller tidsubegrænset. Hvis ansættelsen er tidsbegrænset, anføres medarbejderens sidste ansættelsesdag (typisk den 30./31. og ikke den 1. i måneden). Der er ikke behov for at give medarbejderen en ny opsigelse, når datoen nærmer sig, idet ansættelsen blot udløber på det angivne tidspunkt. Skulle du ved udløbet af en tidsbegrænset ansættelse ønske at forlænge eller fastansætte medarbejderen, anbefales du at kontakte arbejdsgiverrådgivningen, da der i tilfælde af især forlængelse kan være særlige forhold, du bør være opmærksom på. Som hovedregel er det kun lovligt at lave en forlængelse af ansættelsesforholdet, hvis der forligger driftsmæssige forhold, som sagligt kan begrunde en forlængelse (i stedet for en fast ansættelse). 5. Prøvetid At der i ansættelsesforholdet er aftalt prøvetid, er en mulighed, der følger af Funktionærloven. Det er kun en fordel for dig som arbejdsgiver, da det giver dig mulighed for at opsige medarbejderen med 14 dages varsel (mod ellers en måneds varsel til udgangen af næstfølgende måned). Du har ikke pligt til at begrunde en opsigelse i prøvetiden, der fx kan ske, hvis kemien mellem dig og medarbejderen ikke passer, eller hvis medarbejderen ikke lever op til dine forventninger. Det samme er selvfølgelig tilfældet for medarbejderen, som også kan opsige samarbejdet med 14 dages varsel, inden for de første tre måneder. Ønsker du at opsige medarbejderen i prøvetiden, skal det senest ske efter 2½ måned, da det 14 dages varsel også skal ligge inden for prøveperioden. 2

3 Arbejdsgiverrådgivningen anbefaler, at der ikke sker opsigelse af gravide medarbejdere i prøvetiden. Det skyldes, at det er så godt som umuligt for arbejdsgiveren at løfte bevisbyrden for, at en opsigelse ikke er begrundet i graviditet, når arbejdsgiveren forinden har fået kendskab til medarbejderens graviditet. Ifølge retspraksis må en arbejdsgiver, der i strid med Ligebehandlingsloven opsiger en gravid medarbejder i prøvetiden, påregne at risikere at skulle betale medarbejderen en godtgørelse svarende til 6 måneders løn ud over lønnen i opsigelsesvarslet. 6. Opsigelse krav om saglig begrundelse Efter udløbet af prøvetiden vil opsigelsesvarslet følge de i Funktionærlovens 2, stk. 2-3 fastlagte varsler. Der kan ikke lovligt aftales et kortere varsel end det, som er fastsat i loven. Opsigelsen skal gives med minimum det angivne varsel til udgangen af den næstfølgende måned: Anciennitet 2½ måned 5 måned Op til 2 år og 9 måneder Op til 5 år og 8 måneder Op til 8 år og 7 måneder Over 8 år og 7 måneder Opsigelsesvarsel 1 måneders varsel 3 måneders varsel 4 måneders varsel 5 måneders varsel 6 måneders varsel Medarbejderen kan opsige ansættelsesforholdet med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Det er muligt at aftale, at opsigelsesvarslet forlænges for begge parter. Men hvis medarbejderen opsigelsesvarsel overfor dig forudsættes forlænget ud over varslet, jf. funktionærloven, er en aftale herom kun gyldig, hvis du samtidig påtager dig en forlængelse af tilsvarende varighed. Ønsker du fx, at medarbejderens opsigelsesvarsel dig skal være på 3 måneder, er dette en forlængelse på 2 måneder ud over det varsel, medarbejderen ellers skulle iagttage overfor dig. Og en sådan aftale er i dette eksempel kun gyldig, hvis du samtidig påtager dig en forlængelse på 2 måneder ud over det varsel, du skal iagttage, hvis du ønsker at opsige ansættelsesforholdet. Det anbefales at kontakte arbejdsgiverrådgivningen for en drøftelse af fordele og ulemper ved en gensidig forlængelse af opsigelsesvarslet, idet arbejdsgiveren bl.a. 3

4 skal være opmærksom på pligten til at betale fuld løn under medarbejderens eventuelle sygdom i opsigelsesperioden. Når medarbejderen har været ansat 1 år, har arbejdsgiveren ifølge Funktionærloven pligt til sagligt at kunne begrunde, hvorfor medarbejderen opsiges. Kan arbejdsgiveren ikke det, vil medarbejderen kunne kræve en godtgørelse for usaglig opsigelse. Godtgørelsen vil typisk udgøre et beløb, som svarer til halvdelen af lønnen i det opsigelsesvarsel, som arbejdsgiveren har over for medarbejderen. Der gælder derudover speciallovgivning, fx Forskelsbehandlingsloven (medarbejdere med funktionsindskrænkninger/handicap) og Ligebehandlingsloven (graviditet, barsel og adoption), som ligeledes beskytter medarbejderen mod usaglig opsigelse. Her stilles der ikke krav om, at medarbejderen skal have været ansat et år, og godtgørelsesniveauet er højt (9-12 måneders løn ud over lønnen i selve opsigelsesvarslet), hvis arbejdsgiveren handler i strid med disse love. Du anbefales derfor altid at kontakte Arbejdsgiverrådgivningen, før du afgiver en opsigelse overfor en af dine medarbejdere. 7. Arbejdstid Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid skal ifølge ansættelsesbevisloven være angivet i ansættelseskontrakten. Det kan være i begge parters interesse, at placeringen af arbejdstiden også fremgår af kontrakten. Udgangspunktet er, at pauser, herunder frokostpause, er egen tid, og derfor ydes der ikke løn for pauser. Der er dog intet til hinder for, at du kan tilbyde at betale løn under pauserne, men kontrakten lægger op til, at det kun er den effektive arbejdstid, der gives løn for. Hvis du af driftsmæssige årsager ønsker at medarbejderen står til rådighed i sin pause (tager telefonen, tager imod patienter mv.), vil udgangspunktet være, at pausen som en del af arbejdstiden er med løn. Dette bør i så fald anføres i kontrakten. Endvidere bør arbejdstiden defineres, og regler for transporttid i forbindelse med fx arbejde, der skal udføres for dig udenfor din virksomheds faste adresse, bør beskrives enten i kontrakten eller i en medarbejderhåndbog, hvis reglerne er ens for alle medarbejdere. Det kan fx være Tid medgået til transport i forbindelse med arbejde, som skal udføres udenfor arbejdsgivers faste adresse er indeholdt i den 4

5 gennemsnitlige ugentlige arbejdstid.. Du skal være opmærksom på, at der er nogle særlige skattemæssige regler omkring kørselsgodtgørelse og transport fra hjem til arbejde, der kan betyde, at medarbejderen skal beskattes. Dette bør du derfor afklare med din revisor på forhånd. Stiller medarbejderen egen bil til rådighed, har medarbejderen ifølge Funktionærlovens 9, stk. 1, ret til at få denne udgift refunderet. Det kan fx ske ved at anvende statens takster. 8. Løn, pension mv. Da medarbejderen ikke er ansat efter en overenskomst, er der ingen fast minimumsløn. Der er derfor heller ingen pligt eller ret til lønregulering. Det er en god ide at skele til de generelle lønreguleringer på resten af arbejdsmarkedet, men du bør aldrig give højere lønstigninger, end hvad der driftsmæssigt er forsvarligt. Lønfastsættelse Når lønnen skal forhandles mellem jer og siden fastsættes, er der en række faktorer, du skal tage i betragtning, herunder: hvordan er patientgrundlaget? Hvor meget forventer du, at medarbejderen kan omsætte for? Hvilke driftsmæssige udgifter har klinikken, der skal dækkes af medarbejderens omsætning? Du er meget velkommen til at kontakte Arbejdsgiverrådgivningen for en drøftelse af lønniveau set i relation til den konkrete situation i din virksomhed. Lønforhandling Medarbejderen kan ifølge Funktionærlovens 10, stk. 2, bede om en lønforhandling. Det er en god ide årligt at have en lønsamtale med medarbejderen, fx i forbindelse med den årlige udviklingssamtale. Fastlæggelse af mål for det kommende år og en status over udviklingen og målopfyldelsen det forgangne år bør være rettesnoren for en eventuel lønregulering. I retten til lønsamtalen ligger altså ikke en ret til en lønregulering, men kun at lønnen skal tages op til vurdering og eventuel regulering. Overarbejde Da medarbejderen som nævnt ikke er ansat under en overenskomst, er der heller ikke regler for honorering af overarbejde. Det kan dog aftales, at der ydes en fast honorering for arbejdstimer ud over det aftalte (1:1, 1:1,5 eller lignende), men omvendt kan det også aftales, at overarbejde i nogen grad skal forventes og tåles, og at der ved fastsættelsen af lønnen er taget højde herfor. Dette kan fx formuleres således: Stillingen er uden højeste ugentlig arbejdstid eller, at : den mellem parterne aftalte faste løn inkluderer samtidig honorering af evt. forekommende merarbejde. 5

6 Pension Da medarbejderen ikke er omfattet af en overenskomst, har du som arbejdsgiver ikke nogen pligt til at indbetale til hhv. administrere en pensionsordning for medarbejderen. Uanset dette bør du og medarbejderen ved lønfastsættelsen drøfte, at en del af lønnen er tænkt som pensionsopsparing. 9. Lønudbetaling Under dette punkt anføres, hvornår lønnen kommer til udbetaling. Det kan desuden tilføjes, på hvilken måde medarbejderen modtager sin lønseddel. Foregår det elektronisk via e-boks, eller bliver den printet og udleveret til medarbejderen? 10. Sygdom Sygdom er ifølge Funktionærloven lovligt forfald, hvilket betyder, at medarbejderen har ret til at være borte fra arbejdet på grund af sygdom. Alle funktionærer har desuden ret til fuld løn under sygdom det betyder, at de evt. tillæg, der betragtes som en fast påregnelig lønandel (rådighedstillæg, telefontillæg, vagttillæg eller hvad de nu kaldes) også skal betales under medarbejderens sygdom. Hvis medarbejderen er provisionsaflønnet, har medarbejderen under sygdom ret til at få udbetalt den løn, som medarbejderen ville have tjent, hvis ikke der var indtrådt sygdom. I mangel af faste holdepunkter for indtjeningen tages der udgangspunkt i medarbejderens hidtidige indtjening i stillingen fx for en periode af 3, 6 eller 12 måneder. I kortvarige ansættelsesforhold vil provisionsindtjeningen typisk have været stigende, og en forventet fortsat udvikling bør således være et af parametrene i beregningen. Det anbefales, at kontakte arbejdsgiverrådgivningen for nærmere rådgivning om beregningen af provisionsløn under medarbejderens sygdom. Sygemeldingspolitik Hvis ikke klinikken allerede har en formuleret sygemeldingspolitik, anbefales det, at en sådan udarbejdes. Reglerne bør være klart formulerede både når det vedrører medarbejderens egen sygdom, og også når det fx vedrører sygdom hos medarbejderens børn. Udgangspunktet er altid, at sygemeldingen skal være formidlet (uanset formen) til arbejdsgiveren senest samtidig med normal arbejdstids begyndelse. 6

7 Medarbejderhåndbogen bør derfor beskrive, om sygemelding skal ske telefonisk (evt. til hvem og på hvilket tlf. nr.), eller via eller sms. Ligeledes bør det præciseres, hvornår sygemeldingen skal finde sted. Sygefraværssamtale Ifølge Sygedagpengeloven har arbejdsgiveren pligt til at gennemføre en sygefraværssamtale med medarbejderen inden for de første 4 uger af sygemeldingsperioden. Det er hensigtsmæssigt, at det fremgår af medarbejderhåndbogen, at medarbejderen har pligt til at medvirke i sygefraværssamtalen. Samtidig bør det også gøres klart, at medarbejderens evt. manglende medvirken i kommunens opfølgning (ved længerevarende sygdom), der forårsager, at kommunen stopper sygedagpengeudbetalingen, vil resultere i modregning i medarbejderens løn svarende til det tab, klinikken lider i tabt sygedagpengerefusion. Barnets første sygedag Standardkontrakten omfatter ikke ret til frihed på barns første sygedag, da dette ikke er en ret medarbejderen automatisk har som tilfældet er ved egen sygdom. Men under alle omstændigheder anbefales det, at dette drøftes mellem jer, så der ikke opstår tvivl senere hen. Det kan fx være en mulighed at give medarbejderen ret til frihed en dag i forbindelse med barnets sygdom, men at der ikke ydes løn for denne frihed dages-reglen Ifølge Funktionærloven kan det aftales, at ansættelsesforholdet opsiges med en 1 måneds varsel til udgangen af næstfølgende måned, såfremt medarbejderen i et tidsrum på 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret løn under sygdom i mindst 120 dage. Vil man gøre brug af 120-dages reglen, skal denne fremgå af kontrakten som et aftalt vilkår. Det er ikke nok at henvise til den. Hvis du efterfølgende har behov for at anvende 120-dages reglen til opsigelse, anbefales det, at du i god tid - kontakter arbejdsgiverrådgivningen for drøftelse og hjælp til optælling af sygedagene. 12. Barsel Lovgrundlaget for ret til fravær i forbindelse med graviditet, barsel og adoption følger af Barselloven, der gælder for alle lønmodtagere. Derudover har funktionærer ret til halv løn under en del af fraværet. Dette er reguleret i Funktionærloven. 7

8 Når det gælder retten til fravær og fastlæggelse af orloven, er det i vidt omfang medarbejderen selv, der bestemmer, men på nogle områder skal orlovens placering ske efter aftale med arbejdsgiveren. Ret til fravær Moderen: Den kvindelige medarbejder har ret til fravær fra arbejdet når der efter lægen skøn vurderes at være 4 uger til termin. Efter fødslen har kvinden pligt til 2 ugers barselsorlov samt ret til yderligere 12 uger umiddelbart herefter. Faderen: Den mandlige medarbejder har inden for de første 14 uger efter fødslen ret til 2 ugers fædreorlov. Begge: Herefter har begge forældre samlet ret til 32 ugers forældreorlov, der kan udstrækkes til 46 uger. Begge forældre har ret til dagpenge under fraværet, men kun i samlet 52 uger. Det betyder, at begge forælde altså ikke kan holde 32 ugers forældreorlov med dagpenge. Medmoder: i 2013 kom medmoderens ret til orlov ind i Barselloven. I de familier, hvor barnet har to mødre, indtræder den såkaldte medmoder i den traditionelle faders rettigheder. Medmoderen har derfor ret til at holde 2 uger orlov umiddelbart efter fødslen og 32 ugers forældreorlov. Løn under fravær Ifølge Funktionærloven er der for moderen ret til halv løn i 4 uger før termin og 14 uger efter. I den periode, hvor du udbetaler løn til medarbejderen, har du mulighed for at få dagpengerefusion fra Udbetaling Danmark. Der skal ansøges elektronisk via og de aktuelle satser for refusion kan ses på Det er altid muligt at aftale bedre vilkår, fx ved at give fuld løn under de 18 ugers orlov, eller ved at give løn i en længere periode end det i loven fastlagte. Hvis du beslutter at give bedre vilkår end det af lovgivningen krævede, skal du være opmærksom på, at det kan betyde, at du vil skulle gøre det ens for alle dine 8

9 medarbejdere. Fx vil det kunne anses som værende i strid med ligebehandlingsloven, hvis du kun betaler løn under forældreorloven til mødre, men ikke til fædre. Hvis du aftaler bedre vilkår med medarbejderen, anbefales det, at det gøres til en forudsætning for lønudbetalingen, at der kan opnås fuld refusion af barselsdagpenge i hele perioden. Dette er især vigtigt, hvis du yder løn til faderen under en del af forældreorloven, da du som arbejdsgiver ikke har mulighed for at vide, om moderen allerede har brugt alle dagpengene, når faderens orlov skal holdes. I den periode, hvor medarbejderen modtager løn under sin orlov, vil medarbejderen optjene ret til at afholde ferie med fuld løn. 13. Ferie Det følger af Ferieloven, at der optjenes 25 dages ferie i et kalenderår til afholdelse i det efterfølgende ferieår, som dækker perioden 1. maj til 30. april. Ferietillæg udgør 1 %. Der kan aftales et højere tillæg. Der skal kun betales ferietillæg, når der afholdes ferie med løn. Varsling af ferie Ifølge Ferieloven skal hovedferie varsles med 3 måneder, men der er i loven åbnet mulighed for, at dette kan fraviges ved aftale. Hvis du på forhånd i ansættelseskontrakten aftaler det med medarbejderen, er det muligt for dig som arbejdsgiver at varsle al ferie med en måneds varsel. Det giver dig mere fleksible muligheder, bl.a. hvis der opstår uenighed om feriens placering eller ved opsigelse. Klinikkens faste lukkedage bør desuden fremgå af enten kontrakten eller medarbejderhåndbogen. Det samme gælder, hvis der er ferielukket (fx i sommerferien). 14. Tavshedspligt mv. Afsnittet indskærper medarbejderens tavshedspligt, der forpligter medarbejderen til at iagttage ubetinget tavshed både under ansættelsen og efter ansættelsesforholdet. Denne tavshedspligt vedrører klinikkens forhold, og oplysninger, som medarbejderen i kraft af sin ansættelse har fået kendskab til. Tavshedspligten er sanktioneret i straffeloven og den suppleres af den tavshedspligt, som autoriserede sundhedspersoner ifølge sundhedsloven er underlagt. Samtidig beskriver afsnittet også den loyalitetsforpligtelse, som medarbejderen har under sin ansættelse. 9

10 15. Ophavsret og forretningshemmeligheder Dette afsnit skal sikre din klinik mod, at en medarbejder fx kopierer knowhow mv., som er udviklet på din klinik. Udgangspunktet er således, at alt det, medarbejderen evt. måtte opfinde eller frembringe under sin ansættelse eller deltage i opfindelsen eller frembringelsen af, tilhører din virksomhed. Afsnittet kan undlades, hvis det ikke er relevant for ansættelsen. 16. Overenskomst mv. Medarbejderen er lige som arbejdsgiveren - forpligtet til at overholde overenskomsten med Danske Regioner. Samtidig har medarbejderen hvis denne er autoriseret som autoriseret sundhedsperson - i kraft af sundhedslovgivningen pligt til at føre journaler. 17. Ændringer For at undgå senere tvister om ændringer af kontrakten eller nye aftaler under ansættelsesforholdes, anbefales det, at sådanne ændringer altid aftales skriftligt i form af et tillæg (en allonge) til kontrakten, eller evt. en helt ny kontrakt. 18. Anden ansættelse Udgangspunktet er, at en funktionær ikke kan påtage sig/varetage anden konkurrerende beskæftigelse under sin ansættelse, da dette vil være i strid med loyalitetsforpligtelsen, og derfor vil være misligholdelse af ansættelsesforholdet. Derfor vil der skulle indgås (skriftlig) aftale om, at medarbejderen under sin ansættelse fx også arbejder på en anden konkurrerende klinik. Hvis der indgås aftale om, at medarbejderen samtidig med ansættelsen også driver selvstændig virksomhed, er det en god ide, at fastlægge rammerne for dette, så det hverken konkurrerer direkte med din klinik eller optager unødigt meget af medarbejderens tid fra arbejdet. 19. Andet Under dette afsnit kan fx tilføjes, at der er udleveret en medarbejderhåndbog eller henvises til klinikkens interne retningslinjer, samt hvor de findes. Eventuelle bemærkninger Som arbejdsgiver skal du oplyse samtlige væsentlige vilkår for ansættelsen. Derfor kan du om nødvendigt tilføje særlige forhold eller aftaler, men nogle af disse vilkår kan også være beskrevet i en medarbejderhåndbog, det gælder fx: Kurser og efteruddannelse 10

11 Der er ikke krav om kursus og efteruddannelse, men det kan selvsagt være i både medarbejderens og klinikkens interesse, at medarbejderen udbygger eller vedligeholder sine faglige kompetencer. Kurser pålagt af arbejdsgiver skal være omkostningsneutrale for medarbejderen. Der er mange muligheder for at tilbyde efter- og videreuddannelse, det kan fx ske i form af en aftale om efteruddannelse, som du og medarbejderen i fællesskab kan indgå. Du kan få mere rådgivning i arbejdsgiverrådgivningen og også hjælp til at udforme en skriftlig aftale herom. Konkurrence- og patientklausuler Du har mulighed for at indarbejde en konkurrencebegrænsende klausul i ansættelseskontrakten. Formålet med klausulen er, at medarbejderen efter fratrædelsen fra din klinik er begrænset i sine muligheder for fx at drive en konkurrerende klinik eller at tage dine patienter med til en anden klinik. Adgangen til at anvende en konkurrencebegrænsende klausul er grundigt reguleret i både funktionærloven og i aftaleloven. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at reglerne ikke kan fraviges til skade for medarbejderen, og det er vigtigt, at få formuleret klausulen på en sådan måde, at den overholder de gældende regler. Gør den ikke det, vil den blive tilsidesat som værende ugyldig. Derfor anbefaler vi, at du inden underskrivelse af kontrakten kontakter Arbejdsgiverrådgivningen, der kan være dig behjælpelig med at udforme den klausul, der passer til din virksomheds behov. Konkurrenceklausul En konkurrenceklausul begrænser medarbejderens mulighed for at tage ansættelse i og/eller have økonomisk interesse i en konkurrerende virksomhed inden for et bestemt tidsrum efter ansættelsens ophør. Den begrænser tilsvarende medarbejderens mulighed for, inden for den aftalte tidsperiode og inden for den geografiske afgrænsning, at påbegynde selvstændig virksomhed. Det er en vigtig forudsætning for klausulens gyldighed, at den ikke er for vidtgående, da den i så fald kan tilsidesættes helt eller delvist. Det er derfor vigtigt, at du nøje beskriver klausulens geografiske og tidsmæssige udstrækning, ud fra den helt konkrete beskyttelsesinteresse, du har. Konkurrenceklausuler kan ifølge aftaleloven kun gøres gældende, hvis medarbejderen enten selv siger op, eller hvis der er givet rimelig anledning til at opsige medarbejderen. Det betyder i praksis, at opsigelse begrundet i behov for omstruktureringer, dårlig økonomi på klinikken og andre forhold, der kan tilregnes klinikken (og ikke medarbejderens forhold), ikke vil gøre det muligt at bringe klausulen i anvendelse. 11

12 Geografisk afgrænsning Klausulen bør afgrænses geografisk, da den ellers risikeres tilsidesat som værende ugyldig. Der er ingen faste rammer for den geografiske afgrænsning, men den må ikke være for vidtgående. Det er naturligt at fastlægge den geografiske afgrænsning, så den følger klinikkens patientkreds. Derfor vil en geografisk afgrænsning være forskellig afhængig af, om klinikken ligger i en større by eller i et landområde. I de store byer (København, Århus, Aalborg, Odense og Esbjerg) vil en geografisk afgrænsning på 5 km. ikke forventes at være for vidtgående. Tilsvarende vil der i landområder kunne fastsættes en grænse på fx 15 km. Tidsmæssigt omfang Også i forhold til den tidsmæssige afgrænsning af klausulen, kan den tilsidesættes, hvis den gøres for lang. Ofte vil en periode på et år efter fratrædelsen være tilstrækkeligt at beskytte arbejdsgiverens interesser. Hvis medarbejderen kun når at være ansat i tre måneder eller mindre inden ansættelsesforholdet ophører, kan konkurrenceklausulen ikke gøres gældende, og der skal derfor ikke betales kompensation (heller ikke engangsbeløbet). Hvis medarbejderen kun når at være ansat mellem 3-6 måneder, kan klausulen ikke være gældende i længere tid end 6 måneder efter fratrædelsen. Konventionalbod I klausulen bør indarbejdes en bestemmelse om konventionalbod. Konventionalboden er et beløb, som medarbejderen skal betale til dig, hvis klausulen overtrædes. Betalingen af konventionalboden bringer ikke klausulen til ophør, men den tjener et præventivt formål. Størrelsen af konventionalboden skal være rimelig. Domstolene kan nedsætte boden, hvis den er urimeligt høj. Hvis du derudover samtidig kan dokumentere, at medarbejderen ved sin overtrædelse af klausulen har påført dig et økonomisk tab, kan du rejse et erstatningskrav mod din tidligere medarbejder. Det kan imidlertid være vanskeligt at dokumentere et sådant tab. Kompensation Det er endnu en forudsætning for klausulens gyldighed, at medarbejderen i den periode klausulen gælder, modtager en økonomisk kompensation, der minimum skal udgøre 50 pct. af lønnen på fratrædelsestidspunktet. Hvis aftalen om klausulen er indgået før den 15. juni 1999 er der ikke krav på kompensation. 12

13 Kompensationen skal for de første 3 måneder udbetales som et engangsbeløb allerede ved fratrædelsen, og derefter udbetales kompensationen månedsvis i den resterende del af den aftalte periode. Retten til kompensation bortfalder, hvis arbejdsgiveren berettiget har bortvist medarbejderen men klausulen gælder altså fortsat. Opsigelse af klausulen Du kan til enhver tid opsige klausulen, både under ansættelsen og efter fratrædelsen. Klausulen kan opsiges med 1 måneds varsel til udløbet af en måned. Medarbejderen har dog alligevel krav på engangsbeløbet, hvis fratrædelsen sker inden 6 måneder efter opsigelsen af klausulen, og fratrædelsen skyldes grunde, der ville have gjort opretholdelse af klausulen mulig. Hvis der ikke aktivt tages stilling til klausulen i forbindelse med fratrædelsen, vil den som udgangspunkt være gældende og du vil således være forpligtet til at betale kompensation. Modregning i ny løn Du har mulighed for at modregne løn for nyt arbejde i den kompensation, du skal betale til din tidligere medarbejder. Det gælder dog ikke for engangsbeløb, der under alle omstændigheder skal betales. Din pligt til at betale kompensation bortfalder således, hvis medarbejderen får en løn for sit nye arbejde, der udgør min. 50 pct. af lønnen fra dig på fratrædelsestidspunktet. Du kan derfor bede medarbejderen om at oplyse og evt. dokumentere, om den nye løn udgør mere end 50 pct. af lønnen på fratrædelsestidspunktet. Tabsbegrænsningspligt I den periode, hvor klausulen gælder, og hvor du betaler kompensation, har den tidligere medarbejder pligt til at stille sig til rådighed for arbejdsmarkedet og forsøge at finde andet passende arbejde, som ikke er i strid med konkurrenceklausulen. Patientklausul En patientklausul forhindrer ikke, at din tidligere medarbejder driver konkurrerende virksomhed. Klausulen har kun til formål at forhindre, at medarbejderen fortsætter med at behandle dine patienter efter fratrædelsen. En patientklausul er som udgangspunkt gældende uanset årsagen til fratrædelsen og uanset hvem, der opsiger samarbejdet. 13

14 Afgrænsning Der er ingen grund til at foretage en geografisk afgrænsning af patientklausulen, da udgangspunktet er, at en patientklausul gælder alle de patienter, som medarbejderen inden for de seneste 18 måneder forud for fratrædelsen, har haft erhvervsmæssig kontakt til. Derimod skal klausulen afgrænses tidsmæssigt. Funktionærloven gør det muligt at aftale, at klausulen gælder indtil to år efter fratrædelsen. Der er fra et arbejdsgiversynspunkt intet grundlag for at aftale en kortere periode end de to år, da klausulen til enhver tid kan opsiges inden for de to år. Konventionalbod I klausulen bør indarbejdes en bestemmelse om konventionalbod. Konventionalboden er et beløb, som medarbejderen skal betale til dig, hvis klausulen brydes. Betalingen af konventionalboden bringer ikke klausulen til ophør, men den tjener et præventivt formål. Størrelsen af konventionalboden skal være rimelig. Domstolene kan nedsætte boden, hvis den er urimeligt høj. Boden kan kræves betalt hver gang, klausulen overtrædes i hele den periode, hvor klausulen gælder. Hvis du derudover samtidig kan dokumentere, at medarbejderen ved sin overtrædelse af klausulen har påført dig et økonomisk tab, kan du rejse et erstatningskrav mod din tidligere medarbejder. Det kan imidlertid være vanskeligt at dokumentere et sådant tab. Kompensation Det er en forudsætning for klausulens gyldighed, at medarbejderen i den periode klausulen gælder, modtager en økonomisk kompensation, der minimum skal udgøre 50 pct. af lønnen på fratrædelsestidspunktet. Hvis aftalen om klausulen er indgået før den 15. juni 1999 er der ikke krav på kompensation. Hvis medarbejderen allerede modtager en kompensation for en konkurrenceklausul, bortfalder retten til kompensation for patientklausulen. Hvis du derfor har besluttet at skrive en konkurrenceklausul ind i kontrakten, vil tilføjelse af en patientklausul være gratis. Der er ikke krav på et engangsbeløb som tilfældet er med en konkurrenceklausul. Kompensationen skal udbetales månedsvis i den periode klausulen gælder. Retten til kompensation bortfalder, hvis arbejdsgiveren berettiget har bortvist medarbejderen men klausulen gælder altså fortsat. Opsigelse af klausulen 14

15 Patientklausulen kan til enhver tid opsiges, både under ansættelsen og efter fratrædelsen. Klausulen kan opsiges med 1 måneds varsel til udløbet af en måned. Hvis medarbejderen kun når at være ansat i 3 måneder eller mindre inden ansættelsesforholdet igen er ophørt, kan patientklausulen ikke gøres gældende, og der skal ikke betales kompensation. Hvis medarbejderen når at være ansat mellem 3-6 måneder, inden ansættelsesforholdets ophør, kan patientklausulen ikke håndhæves i mere end 6 måneder efter fratrædelsen. Hvis du vil undgå at betale kompensation efter fratrædelsen, og dermed opsige klausulen så den bortfalder samtidig med fratrædelsen, skal dette altså ske senest den 30./31. i måneden inden altså i praksis ofte samtidig med at medarbejderen selv siger op, eller at du opsiger medarbejderen. Hvis der ikke aktivt tages stilling til klausulen i forbindelse med fratrædelsen, vil den være gældende, og du vil være forpligtet til at betale kompensation. Modregning i ny løn Du har mulighed for at modregne løn for nyt arbejde i den kompensation, du skal betale til din tidligere medarbejder. Din pligt til at betale kompensation bortfalder således, hvis medarbejderen får en løn for sit nye arbejde, der udgør min. 50 pct. af lønnen fra dig på fratrædelsestidspunktet. Du kan derfor bede medarbejderen om at oplyse og evt. dokumentere, om den nye løn udgør mere end 50 pct. af lønnen på fratrædelsestidspunktet. Tabsbegrænsningspligt I den periode klausulen gælder, og hvor du derfor betaler kompensation, har den tidligere medarbejder pligt til at stille sig til rådighed for arbejdsmarkedet og forsøge at finde andet passende arbejde, som ikke strider mod klausulen. Patientliste I kan aftale, at medarbejderen til trods for patientklausulen kan fortsætte med at behandle et nærmere angivet antal patienter efter fratrædelsen. Det kan fx være medarbejderens nærmeste pårørende eller patienter, som medarbejderen ved tiltrædelsen bragte med til klinikken. Derudover kan I inden fratrædelsen aftale, at medarbejderen efter konkret aftale med dig, kan købe en række aftalte patienter, så medarbejderen kan fortsætte med at behandle de pågældende efter fratrædelsen. 15

16 Ferie ud over de 5 uger Man kan aftale, at medarbejderen har ret til et vist antal feriefridage om året. Som arbejdsgiver kan man selv fastlægge vilkårene for feriefridagene, herunder om de kommer til udbetaling, hvis medarbejderen ikke bruger dem. 16

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Denne vejledning omfatter generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede standardansættelseskontrakt for golftræner

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis jf. 20 stk. 1, 20 stk. 3 eller 21

Vejledning til udfyldelse af ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis jf. 20 stk. 1, 20 stk. 3 eller 21 PLO, januar 2016, sagsnr. 2016-281 Vejledning til udfyldelse af ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis jf. 20 stk. 1, 20 stk. 3 eller 21 Generelle bemærkninger Ansættelseskontrakt

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Ansættelseskontrakt for privatansat med vejledende bemærkninger

Ansættelseskontrakt for privatansat med vejledende bemærkninger Ansættelseskontrakt for privatansat med vejledende bemærkninger ADO har under punkterne i ansættelseskontrakten tilføjet bemærkninger om, hvad der er lovpligtigt, sædvanlige vilkår for privatansatte eller

Læs mere

BASISKONTRAKT FAST LØN

BASISKONTRAKT FAST LØN Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening HK/Privat og Dansk Tandlægeforening Obligatorisk ansættelseskontrakt for tandklinikassistenter i privat praksis 1 af 5 ANSÆTTELSESBREV Mellem klinikassistent Adresse Cpr-nr. og Tandlæge Arbejdsstedet adresse

Læs mere

BASISKONTRAKT PROVISION

BASISKONTRAKT PROVISION Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

Personalejura og Arbejdsgiverrollen. LUP Personalejura, 20. okober 2009 Skarrildhus

Personalejura og Arbejdsgiverrollen. LUP Personalejura, 20. okober 2009 Skarrildhus Personalejura og Arbejdsgiverrollen Program Arbejdsretlige regler Ansættelse, løn og kontrakter Sygdom Barsel Ferie Samarbejdsvanskeligheder Advarsel, opsigelse, bortvisning PLA Stiftet 1. januar 2003

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for højskolelærere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 2002 J.nr. APV1109-137606 AFSKRIFT Sammenskrivning af Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis med henblik på generationsskifte, jf. overenskomstens 19.

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis med henblik på generationsskifte, jf. overenskomstens 19. PLO, januar 2016, sagsnr. 2016-281 Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis med henblik på generationsskifte, jf. overenskomstens 19. Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende

Læs mere

Personalejuridiske udfordringer. Arbejdsgiverrollen

Personalejuridiske udfordringer. Arbejdsgiverrollen Personalejuridiske udfordringer Arbejdsgiverrollen Program Indledning hvad er PLA Ansættelsesforholdets indgåelse Lidt om ferie Opsigelse det praktiske Skal ansættelsesforholdet overhovedet afsluttes?

Læs mere

11.21.4 Side 1. Kontraktansættelse er et alternativ til tjenestemands- og overenskomstansættelse samt åremålsansættelse.

11.21.4 Side 1. Kontraktansættelse er et alternativ til tjenestemands- og overenskomstansættelse samt åremålsansættelse. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Oktober 2001 J.nr. APV1100-19858 Individuel kontraktansættelse Kontraktansættelse er et alternativ til tjenestemands- og overenskomstansættelse

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Kapitel 1. Lovens område

Kapitel 1. Lovens område Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie Kapitel 1. Lovens område 1. Alle lønmodtagere i privat eller offentlig tjeneste har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie efter reglerne

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse

ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse Indhold: 1. Ansættelsesvilkår 2. Lønforhold 3. Ophør 4. Tjekliste ved udlandsansættelse 1. Ansættelsesvilkår I Danmark er de fleste ingeniørers arbejdsvilkår

Læs mere

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE 1. RAMMEAFTALENS FORMÅL OG OMRÅDE 1.01 Formålet med rammeaftalen er at sikre ansatte og A-lønnede og

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016 Kontrakt Generalsekretær Amnesty International Danmark Januar 2016 Parter Der er dags dato indgået ansættelsesaftale mellem: Amnesty International Danmark (i det følgende kaldet AIda) Gammeltorv 8, 1457

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I.

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I. Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Overenskomst vedrørende vikariater i almen praksis

Overenskomst vedrørende vikariater i almen praksis Overenskomst vedrørende vikariater i almen praksis Kapitel 1. Fælles bestemmelser 1. Oprettelse af kontrakt I enhver vikaraftale skal skriftlig kontrakt oprettes på den af PLO og YL udfærdigede standardblanket.

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Den 10. december 2013

Den 10. december 2013 29. nov. 13 Den 10. december 2013 1) Nyeste retspraksis vedr. 120 dages reglen i Funktionærloven 2) Forskelsbehandlingsloven med særligt henblik på alder og handicap 3) Ferieloven: sygdom under ferie 4)

Læs mere

1. oktober 2016 0,7% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør:

1. oktober 2016 0,7% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør: Protokollatet 1 Satser: Provisionsløn: Indkøringsprocent/afregningsprocent stiger med: 1. oktober 2015 0,6% 1. oktober 2016 0,7% 1. oktober 2017 0,8% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Ansættelse 1. Som klinisk lektor kan ansættes overlæger, afdelingslæger

Læs mere

Ledelse og Udvikling i Praksis

Ledelse og Udvikling i Praksis Ledelse og Udvikling i Praksis Den gode arbejdsplads Personalejura og konflikter kursus,, den 23. marts 2010 Per Krøyer Alsbæk, PLA 1 Personalejura Kollektiv arbejdsret PLA har OK med DSR/Dbio Dbio og

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel.

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel. Bilag 1 Beskrivelse af de fire ansættelsesformer De forskellige ansættelsesformer Herunder følger en beskrivelse af de fire forskellige ansættelsesformer. Beskrivelserne har særligt fokus på afskedigelse.

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning)

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning) ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning) Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet

Læs mere

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 1 Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 I de følgende gennemgås de væsentligste punkter i overenskomsterne inden for hotel- og restaurationsområdet omhandlende HORESTA/3F, KA/KF,

Læs mere

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område DANSKE SLAGTERMESTRE For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Elevhåndbog for SoSu-elever

Elevhåndbog for SoSu-elever Velkommen som nyansat i Køge Kommune Elevhåndbog for SoSu-elever Fælles og Kulturforvaltningen Personaleafdelingen 12 1 Introduktion Kontaktpersoner Velkommen til din nye arbejdsplads i Køge Kommune. Vi

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-modul 1A Side 2 Fastholdelse af medarbejdere Overenskomsten: Socialt kapitel med hjemmel til at indgå særlige aftaler for at

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev.

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Under hele din ansættelse er det Sydvestjysk Sygehus eller Psykiatri i Region

Læs mere

1. Dækningsområde Denne aftale omfatter rammevilkår for kortvarige udstationeringer til udlandet, inkl. Færøerne og Grønland.

1. Dækningsområde Denne aftale omfatter rammevilkår for kortvarige udstationeringer til udlandet, inkl. Færøerne og Grønland. Lokalaftale nr. 11.E Redigeret 2013 Rammevilkår for kortvarige udstationeringer Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark

Læs mere

Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration DANSKE SLAGTERMESTRE For ansættelsesforholdet gælder den indgåede overenskomst mellem Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration Undertegnede virksomhed Navn: CVR. nr. Adresse: Postnummer:

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere