Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats"

Transkript

1 Beskæftigelsesregionerne Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark samt Hovedstaden & Sjælland 24. februar 2011 Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Aktivering på en virksomhed er den bedste vej til at bringe ledige i job. Det særlige forsøg med virksomhedscentre samt evalueringen af Ny chance til Alle har vist, at det også gælder for ledige længere væk fra arbejdsmarkedet. Styrket fokus på den virksomhedsrettede indsats herunder udbredelsen af virksomhedscentre - er dermed et centralt element i beskæftigelsesindsatsen. Virksomhedscentre Alle jobcentre er med i en 2-årig kampagne for at etablere flere virksomhedscentre. Der er tale om et virksomhedscenter når: En offentlig eller privat virksomhed forpligter sig til at stille mindst 4 faste pladser til rådighed til virksomhedsaktivering for kontant- eller starthjælpsmodtagere fra matchgruppe 2. Én mentor fra virksomheden og en virksomhedskonsulent fra jobcentret har ansvar for alle forløb i virksomhedscentret Der kan knyttes individuelle eller fælles understøttende aktiviteter til virksomhedscentret som fx sprogundervisning, motion/ træning og psykologhjælp. Se mere om virksomhedscenterkampagnen på Med henblik på fortsat at understøtte og inspirere jobcentrene til en styrket virksomhedsrettet indsats har de fire beskæftigelsesregioner indsamlet gode eksempler på den virksomhedsrettede indsats. Eksemplerne er hentet i følgende jobcentre: Aalborg med et konkret eksempel på et virksomhedsrettet aktivt tilbud Viborg vedr. anvendelse af virksomhedscentre Middelfart vedr. tilvejebringelse af relevante, fleksible løntilskudspladser og anvendelse af forkortede løntilskudsperioder Ringsted vedr. anvendelse af virksomhedscentre Beskæftigelsesregionerne håber, at de fire eksempler kan inspirere øvrige jobcentre i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af den virksomhedsrettede indsats.

2 Eksempel 1 - Jobcenter Aalborg - Et konkret eksempel på et virksomhedsrettet aktivt tilbud Resultatbeskrivelse Med projektet Fra Sport til Job har Jobcenter Aalborg skabt flotte resultater for en målgruppe, der kræver en særlig indsats. Projektet har således i løbet af det første halvandet års levetid været i kontakt med 114 unge. Ud af dem er 20 nu i gang med en uddannelse, 11 har fået et fritidsjob og 30 har fået et egentlig ordinært job. Desuden er projektet interessant, da der er tale om et nyskabende initiativ. Jobcentret samarbejder tæt med fodboldklubben AAB, som så får inddraget erhvervslivet til at tage et større ansvar for målgruppen. Jobcenterets strategi CABI har på baggrund af gode resultater med et projekt mellem Brøndby Kommune og Brøndby IF været igangsætter til, at Aalborg Kommune sammen med AAB gennemfører et tilsvarende projekt. I samarbejde med Aalborg Kommune og Jobcenter Integration får fodboldklubben AAB unge nydanskere i arbejde hos klubbens sponsorer samt andre virksomheder i deres netværk. Projektet er målrettet unge med anden etnisk baggrund end dansk og har til formål at skabe bedre integration. Fodboldklubben er med projektet både en vejviser til uddannelse, job til voksne ledige og fritidsjob til unge. Målgruppen er alle i alderen år med bopæl i Aalborg Øst, som har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Mange unge med indvandrerbaggrund har ikke det rette netværk og forudsætningerne til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. De har brug for et skub i den rigtige retning, og det kan de få via projektet. AAB kan med sit stærke brand åbne døre i erhvervslivet, der kan hjælpe de unge i job, som det traditionelle system ikke kan gøre. Organisering af indsatsen Aalborg Kommune finansierer en medarbejder, som er ansat af AAB. Denne projektmedarbejder opsøger unge med anden etnisk baggrund, som spottes i foreningen eller i lokalområdet. Det kan være i boligforeningerne eller i andre sociale sammenhænge. Kun sjældent er det jobcentret, som tager kontakt til projektmedarbejderen. I stedet er det projektmedarbejderen, som gennem sit netværk og kontakten til målgruppen tager kontakt til jobcentret for at afklare, om det er personer, som er kendt af jobcentret. Indsatsen Når projektmedarbejderen har fået kontakt til den unge, opsøger han sammen med den unge arbejdspladser i lokalområdet med henblik på at finde en passende plads. Tanken var oprindeligt, at det skulle være AAB s sponsorer, som skulle være aftagervirksomheder. Det har - især i krisen - vist sig været vanskeligt alene at støtte sig til sponsorkorpset, så derfor opsøger projektmedarbejderen selv med stor succes lokale virksomheder, som vil give de unge mennesker en chance. Alene det at opsøge virksomhederne som ansat af AAB og med AAB s stærke brand i ryggen, åbner mange døre, hvor det ellers ville være vanskeligt for jobcentret at komme ind. På samme måde er det en styrke i projektet, at det er en AAB-ansat, som tager kontakt til den unge det er ikke en myndighed eller jobcentret - men en person fra en forening med et positivt brand. På den måde får man kontakt med unge og virksomheder, som det ellers ville være vanskeligt at nå. Styring og opfølgning 2/10

3 Projektet følges af en styregruppe, som holder kvartalsvise møder. Til disse møder foreligger hver gang en rapportering om fremdriften i projektet. Der er tale om et 3-årigt projekt. Der er fortsat 1½ år tilbage af projektperioden. Ressourcer Der er afsat løn til én projektmedarbejder i 3 år til projektet. Rammebetingelser Der har kunnet konstateres stigende problemer med de unge i Aalborg Øst, især unge med anden etnisk baggrund end dansk. Projektet er et forsøg på på en utraditionel måde og i et nyt regi at håndtere de unge og bringe dem i en positiv kontakt med arbejdsmarkedet. Kontaktoplysninger Thomas Lohman Brasen, Jobcenter Aalborg, mail tbr-jobcenter@aalborg.dk 3/10

4 Eksempel 2 - Jobcenter Viborg - Anvendelse af virksomhedscentre Resultatbeskrivelse Virksomhedscenterkampagnen har to overordnede mål, der skal nås senest juni Mål 1: I december 2010 var 142 personer i virksomhedspraktik eller løntilskud, svarende til en målopfyldelse på 114 pct. Mål 2: I november 2010 var selvforsørgelsesgraden 4 uger efter ophør i virksomhedscenter 15 pct. dvs. tæt på det fastlagte mål på 20 pct. Generelt har Jobcenter Viborg har styrket den virksomhedsrettede aktivering i det seneste år. Antallet af virksomhedsaktiverede (match 2) er næsten tredoblet fra december 2009 til december 2010 Jobcentrets strategi Ledelsen i Jobcenter Viborg har prioriteret virksomhedscenterkampagnen højt og fulgt resultaterne af kampagnen tæt. Samtidig er der generelt et stærkt fokus på den virksomhedsrettede indsats i jobcentret. Den klare strategi på området har medvirket til en markant stigning i antal ledige i virksomhedsrettet aktivering. Organisering af indsatsen Jobcentret har etableret to medarbejderteams, der arbejder specifikt med kontanthjælpsmodtagere. Derudover har jobcentret udpeget en fælles tovholder, der er tilknyttet de to teams. Tovholderens opgaver er at: - sikre indgåelse af aftaler med virksomheder, herunder honorering af virksomhederne - koordinere indsatsen internt i jobcentret og i forhold til virksomhederne - opbygge enkle procedurer, der sikrer et smidigt flow mellem jobkonsulent og sagsbehandler i visitationen af kandidater til pladserne i virksomhedscentrene, så pladserne løbende udnyttes fuldt ud - sikre, at anvisningerne og anbefalingerne fra drejebogen, jf. nedenfor, er indarbejdet i nødvendigt omfang i de interne procedurer i jobcentret Indsatsen Jobcentret har over de seneste år opbygget et stort netværk af virksomheder, der har tilkendegivet interesse i at medvirke til at bringe ledige herunder sygemeldte og ikkearbejdsmarkedsparate tilbage på arbejdsmarkedet. Dette netværk har jobcentret trukket meget på, og vil gøre det yderligere fremover. Derudover har jobcentret udarbejdet en drejebog for etablering af virksomhedscentre mhp. at sikre et fælles udgangspunkt for dette. Jobcentret udbetaler ikke økonomisk kompensation til virksomheder, der opretter almindelige virksomhedspraktikker. Der kan dog indgås aftale om betaling til en virksomhed, der leverer en indsats for flere ledige med komplekse problemstillinger, som f.eks. tilbydes tæt opfølgning, optræning og afklaring, og hvor virksomheden giver skriftlige tilbagemeldinger til jobcentret vedr. vurderinger og udviklingspotentialer hos den ledige. Udgangspunktet for honoreringen er således, at honoraret skal afspejle kompleksiteten i den lediges situation og indsatsens intensitet. Det skal samtidig tilskynde til også at ansætte ledige lidt længere væk fra arbejdsmarkedet. Jobcentret finansierer opkvalificering af mentorer via uddannelse og mentornetværk. Herudover kan jobkonsulent og mentor aftale, at mentor frikøbes af jobcentret i op til 2 timer pr. 4/10

5 uge, hvis kandidaten har særlige problemstillinger, der kræver en ekstraordinær indsats og instruktion. Jobkonsulenten foretager personlig opfølgning på hver enkelt kandidat en gang om ugen. Samtidig afholdes et månedligt opfølgningsmøde typisk på virksomheden - med kandidater, mentor og jobkonsulent, hvor forløbet evalueres, og der aftales delmål for det videre forløb. Styring og opfølgning Jobcentret udarbejder hver måned en generel statusoversigt over jobcentrets mål og resultater. Mål og resultater fra virksomhedscenterkampagnen indgår i denne oversigt, der udsendes til alle medarbejdere med kommentarer fra ledelsen ros såvel som påpegning af forbedringsmuligheder. Kontaktperson Afdelingsleder Charlotte Burvil, Jobcenter Viborg. 5/10

6 Eksempel 3 - Jobcenter Middelfart - Tilvejebringelse af relevante fleksible, løntilskudspladser og anvendelse af forkortede løntilskudsperioder Resultatbeskrivelse Anvendelsen af forkortede løntilskudsperioder er et relativt nyt initiativ i Jobcenter Middelfart, og der er derfor ikke produceret resultat- eller effektmålinger på nuværende tidspunkt. Jobcenteret forventer, at den forkortede løntilskudsperiode har en positiv effekt på de ledige i form af en mere aktiv jobsøgning og dermed mindre risiko for, at de fastholdes i ledighed på grund af lange aktiveringsforløb. Jobcentrets strategi De afkortede løntilskudsperioder er etableret på baggrund af en ledelsesbeslutning, som gennem beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget har fået politisk accept. Strategien har været at øge muligheden for at tilbyde ledige virksomhedsrettet aktivering på en måde, som sikrer, at de igennem hele forløbet bevarer deres fokus på aktiv jobsøgning. Organisering af indsatsen Anvendelsen af kortere løntilskudsperioder har ikke krævet store ændringer i jobcenterets organisering eller arbejdsgange. På baggrund af en liste fra Lønkontoret over til- og afgange fra løntilskudsstillinger har én jobkonsulent ansvaret for at ajourføre sagsbehandlerne med informationer om, hvilke løntilskudsstillinger der aktuelt er tilgængelige. Sagsbehandlerne behandler på vanlig vis de praktiske forhold omkring løntilskudspladserne ved at vurdere, hvilke pladser der er relevante for den enkelte ledige, hvor længe løntilskudsperioden skal vare m.m. Indsatsen Varigheden af en offentlig løntilskudsstilling er blevet forkortet til højst at vare et halvt år. Private løntilskudsstillinger er forkortet til at vare mellem tre og seks måneder. Varigheden af den konkrete løntilskudsperiode vurderes individuelt, således at den ledige får nøjagtigt det tilbud (med den varighed), som han/hun har behov for. For ledige, der har været langt væk fra arbejdsmarkedet, kan perioden vare alle seks måneder, mens ledige med andre behov og erfaringer tilbydes kortere løntilskudsperioder. Det er som udgangspunkt forventningen at arbejdspladsen, der har taget imod en ledig i løntilskud, enten ansætter den ledige efter endt forløb eller bidrager til at udvide den lediges netværk inden for branchen og dermed chancerne for job. Arbejdspladserne støtter de kortere løntilskudsperioder og har således ikke følt sig belastede af en hyppigere udskiftning af de ledige. Den forkortede løntilskudsperiode sikrer, at der hele tiden er fokus på det næste skridt for at få den ledige i ordinært arbejde igen. Herunder at den lediges motivation for jobsøgning bevares. 6/10

7 Styring og opfølgning Jobcenter Middelfart planlægger at udarbejde redskaber til at følge effekten af de afkortede løntilskudsperioder. For at kunne følge, hvordan løntilskudsjobbet forløber, overvejer jobcenteret fremover at supplere med møder på jobcenterets Job og Kompetencehus, hvor den ledige samtidig kan understøttes i en fortsat aktiv jobsøgning. Møderne kan eksempelvis afholdes hver 14. dag. På jobcenteret følger ledelsen løbende op på anvendelsen af løntilskudsstillinger. På baggrund af en liste udarbejdet af Lønkontoret, med en oversigt over til- og afgang fra løntilskudspladserne vurderes det, hvor stor en del af den offentlige løntilskudskvote der anvendes, hvem, der er i løntilskud hvor, hvilke typer stillinger, der anvendes og efterspørges osv. Ressourcer Det har ikke været nødvendigt at tilføre jobcenteret ekstra ressourcer for at kunne håndtere de afkortede løntilskudsperioder. Arbejdsgangene er ændret, men selve arbejdsbyrden er ikke steget. Rammebetingelser Projektet med at reducere risikoen for, at ledige i løntilskud fastholdes i ledighed, har desuden den sidegevinst, at flere ledige kan drage nytte af løntilskudspladserne. I takt med at der i løbet af de seneste år er kommet flere ledige, har der været behov for at etablere flere virksomhedsrettede tilbud til de ledige. At forkorte løntilskudsperioderne både offentligt og privat er netop en måde at give flere ledige mulighed for at opbygge erfaringer, netværk og kompetencer på arbejdsmarkedet. Kontaktoplysninger Souschef Dennis Rasmussen, Jobcenter Middelfart, tlf /10

8 Eksempel 4 - Jobcenter Ringsted - Anvendelse af virksomhedscentre Resultatbeskrivelse Jobcenter Ringsted har generelt stor fokus på den virksomhedsrettede indsats, herunder for indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere og anvendelse af virksomhedscentre. Det har medført, at: Jobcenter Ringsted har øget antallet af indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere i virksomhedsrettet aktivering med 123 pct. fra juni 2009 til december Jobcenter Ringsted har 54 indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere i virksomhedsrettet aktivering i januar 2011 dermed er målet i virksomhedscenterkampagnen i juni 2011 på 54 nået Selvforsørgelsesgraden 4 uger efter endt aktivering i Jobcenter Ringsted ligger på 12,5 pct. i november mod et mål i juni 2011 på 20 pct. Til sammenligning er selvforsørgelsesgraden i Østdanmark 4 uger efter endt aktivering 11,6 pct. En del af den virksomhedsrettede aktivering for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere sker via virksomhedscentre. Jobcentret har indtil videre - udover anvendelsen af individuelle praktikpladser - indgået aftaler med tre virksomheder om hver at stille 4 pladser til rådighed for jobcentret til kontantog starthjælpsmodtager i matchgruppe 2. Virksomhedscenteraftalerne omfatter frikøb af en mentor, som virksomheden stiller til rådighed 10 timer om ugen. På baggrund af disse resultater er Jobcenter Ringsted i september 2010 udpeget som gazelle jobcenter i forbindelse med virksomhedscenterkampagnen. Strategi I Jobcenter Ringsted er der generelt fokus på virksomhedsrettet aktivering af borgere på offentlig forsørgelse. Det gælder også for indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere, hvor anvendelsen af virksomhedscentre prioriteres højt - særligt i forhold til unge under 30 år og kontant- og starthjælpsmodtagere med misbrugsproblemer. Jobcentret har således også opstillet mål for antal virksomhedscentre i Beskæftigelsesplanen for Jobcentrets strategi om at anvende virksomhedscentre til borgere i matchgruppe 2 er forankret på politisk niveau og er godkendt i det politiske udvalg. Jobcentret har stor fokus på udvælgelsen af virksomheder til virksomhedscentre. Afdækning af målgruppen for placering i virksomhedscentre har derfor været central ligesom rummelighed på virksomheden vurderes forud for etablering af et virksomhedscenter. Jobcentret har endvidere lagt stor vægt på, at borgere i virksomhedscentre modtages som en ligeværdig medarbejder på arbejdspladsen og så vidt muligt fungerer som enhver anden medarbejder. Herudover prioriterer jobcentret virksomheder, hvor der er mulighed for varierede arbejdsfunktioner. Jobcentret har prioriteret først at have formaliteterne omkring virksomhedscentrene på plads inden selve etableringen og driften af centrene. I forlængelse heraf har jobcentret udarbejdet en køreplan for etablering af virksomhedscentre. Planen omfatter bl.a. strategien for screening af virksomheder, kontakten mellem virksomhedskonsulenter og sagsbehandlere samt visitationsgange i jobcentret, som skal sikre et flow til virksomhedscentrene. Organisering af indsatsen 8/10

9 Virksomhedscenterindsatsen i Jobcenter Ringsted varetages af to virksomhedskonsulenter, som samtidig fungerer som tovholdere. Konsulenterne matcher de visiterede borgere til et virksomhedscenter, og følger jævnligt op på borgerens forløb i praktikken, dels via personligt fremmøde på virksomheden men også telefonisk. Visitationen af match 2 borgere til virksomhedskonsulenterne sker via flere kanaler. Jobcentres 7 sagsbehandlere, der arbejder med kontant- og starthjælpsmodtagere samt jobcentrets 4 sagsbehandlerne i ungeenheden har en central rolle i forbindelse med visitationen til praktikpladserne. Herudover foregår visitationen fra Midtsjællands AktiveringsCenter (MAC) via en virksomhedskonsulent. Endelig opfordrer jobcentret de eksterne leverandører til at benytte virksomhedscenterforløb, hvis man vurderer, at en borger er klar til det. Jobcentret har udarbejdet et faktaark over virksomhedscentrene, hvor jobprofil og arbejdsopgaver i centrene er beskrevet. Faktaarket benyttes internt i jobcentret af sagsbehandlerne til at få viden om virksomhedscentrene. Herudover anvendes beskrivelserne i dialogen med borgeren. Jobcentret anvender regneark til at registrere start- og sluttidspunkt for match 2 borgere, der er i praktik i et virksomhedscenter. Dette giver overblik over anvendelsen af virksomhedspladserne og hermed også over ledige pladser. Derudover gør jobcentret brug af en kandidatbank, som har til formål at sikre en høj belægningsgrad af praktikpladserne. Sagsbehandlere opfordres således til løbende at visitere match 2 borgere til kandidatbanken, hvor borgerne kommer på en venteliste, indtil der er ledige pladser i et virksomhedscenter. Herudover følger konsulenterne op på praktikpladserne hver uge og melder status for brugen af pladserne ud internt i jobcentret samt til ledelsen. Herefter arbejdes der målrettet med at fylde de ledige pladser op via visitationskanalerne. Hvis pladserne ikke besættes snarest herefter, går jobcenterchefen ind i sagen. Jobcentret forsøger dermed også at tage højde for de udfordringer, der måtte være i forhold til selve visiteringen til virksomhedscentrene. 9/10

10 Indsatsen Virksomhedscentre indgår som et centralt element i Jobcenter Ringsteds tilbudsvifte sammen med individuel virksomhedspraktik og løntilskud. Jobcenteret har særlig fokus på anvendelse af virksomhedscentre til unge samt som en tidlig indsats for kontanthjælpsmodtagere, der kommer fra sygedagpenge. Jobcenteret har gode erfaringer med at anvende virksomhedscentre til indsatsklare med en række forskellige problemstillinger, herunder misbrugere, men stiller som regel krav om en vis mødestabilitet, før en borger visiteres til et virksomhedscenter. Inden opstarten i virksomhedscenteret har borgeren som regel en samtale med den virksomhedskonsulent, der har ansvaret for opfølgningen på de borgere, der er i virksomhedscenteret. Formålet med samtalen er at afklare, om matchet mellem borger og virksomhed er det rigtige. Samtalen kan dog også foregå direkte mellem borger og virksomhed, hvis virksomhedskonsulenten vurderer, at matchningen umiddelbart virker relevant. Inden borgeren starter i virksomhedscenteret udarbejdes en kandidatkontrakt, hvori der opstilles konkrete mål for borgerens progression gennem deltagelse i virksomhedscenteret. Jobcenter Ringsted har minimum en gang om ugen kontakt til borger og mentor i virksomhedscenteret, hvor der følges op på borgeren og eventuelle problemstillinger drøftes. Virksomheden kan dog til hver en tid få kontakt til virksomhedskonsulenten, hvis der er et presserende behov for at få løst et problem. De borgere, der afslutter et forløb i et virksomhedscenter uden at komme i ordinært job eller uddannelse, får på baggrund af tilbagemelding fra mentor udarbejdet en afsluttende rapport, der danner grundlag for borgerens videre forløb. De borgere, der afslutter et forløb i virksomhedscenter uden at blive selvforsørgende, fortsætter typisk i en individuel praktik eller et løntilskud. Styring og opfølgning Jobcenteret følger løbende op på brugen af pladser i hvert af jobcenterets virksomhedscentre, herunder opfølgning på effekt af forløbene. Opfølgningen på forbruget af pladser samt effekten af indsatsen i virksomhedscentrene skal danne grundlag for en redegørelse til beskæftigelsesudvalget om brugen af virksomhedscentre i indsatsen for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2. Resultaterne skal desuden anvendes som grundlag for den videre udvikling og styring af indsatsen, herunder en evt. politisk godkendelse af yderligere virksomhedscentre. Kontaktoplysninger Jobcenterchef Susanne Frydenlund, Jobcenter Ringsted, tlf eller mail suf@ringsted.dk. 10/10

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Inspirationspapir om visitation til virksomhedscentre. Beskæftigelsesregion

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Inspirationspapir om visitation til virksomhedscentre. Beskæftigelsesregion Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Inspirationspapir om visitation til virksomhedscentre Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Januar 2010 1 Visitation til virksomhedscentre En af de største

Læs mere

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Virksomhedsinklusion Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Refusionsomlægningen fordrer styring af virksomehdsindsatsen Med refusionsomlægningen får vi startskuddet på en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Virksomhedscentre Møde med Etniske konsulenter, torsdag den 15. april 2010

Virksomhedscentre Møde med Etniske konsulenter, torsdag den 15. april 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Virksomhedscentre Møde med Etniske konsulenter, torsdag den 15. april 2010 Debatpunkter Kan elementer i virksomhedscentre bruges af Jer? Etniske konsulenters

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSCENTERKAMPAGNEN. En aktivitetsplan for virksomhedscenterkampagnen i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSCENTERKAMPAGNEN. En aktivitetsplan for virksomhedscenterkampagnen i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSCENTERKAMPAGNEN En aktivitetsplan for virksomhedscenterkampagnen i Midtjylland Kampagneperiode 2009-2011 Version 26/10-2009 INDHOLDSFORTEGNELSE A. INDLEDNING

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

De 17 jobcentre i Region Sjælland ønsker at styrke samarbejdet om at bistå virksomhederne med ledig arbejdskraft på tværs af kommunerne.

De 17 jobcentre i Region Sjælland ønsker at styrke samarbejdet om at bistå virksomhederne med ledig arbejdskraft på tværs af kommunerne. Proces i forb. med rekrutteringssamarbejdet på Sjælland På baggrund af politisk fokus i KKR samt RAR på Sjælland om fælleskommunalt samarbejde om rekruttering til virksomheder blev alle 17 jobcenterchefer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Best Practice Case: Jobcenter Næstved er tæt på fuld rettidighed i indsatsen overfor kontantog starthjælpsmodtagere

Best Practice Case: Jobcenter Næstved er tæt på fuld rettidighed i indsatsen overfor kontantog starthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 10. september 2010 Best Practice Case: Jobcenter Næstved er tæt på fuld rettidighed i indsatsen overfor kontantog starthjælpsmodtagere 1. Emne At sikre

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Det hænger sammen. Når ledigheden stiger over en længere periode, vokser gruppen af langtidsledige. Dette giver udfordringer

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Virksomhedskonsulenterne skal være virksomhedernes indgang til jobcenteret og understøtte de lediges vej ud på arbejdsmarkedet.

Virksomhedskonsulenterne skal være virksomhedernes indgang til jobcenteret og understøtte de lediges vej ud på arbejdsmarkedet. Notat til Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme, bilag 1 Sagsnr.: 212/1258 Dato: 19. oktober 212 Titel: Virksomhedsservice Sagsbehandler: Lisbeth Rindom Arbejdsmarkedschef Virksomhedsservice skal

Læs mere

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 20. august 2012 kl. 8:30 Sted Jobcentret - Mødelokalet bag kantinen Afbud Niels Erik Olsen, Karsten Edal, Bjarne Dideriksen, Lars Elfvengren Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Indslusning af flygtninge/indvandrere på det danske arbejdsmarked Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Dok ID: 68376 Kort fortalt Der er i dag en række indslusningsordninger

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Virksomhedspraktik for kontanthjælpsmodtagere i match 2: Anvendelse og effekter

Virksomhedspraktik for kontanthjælpsmodtagere i match 2: Anvendelse og effekter CABI-ANALYSE Virksomhedspraktik for kontanthjælpsmodtagere i match 2: Anvendelse og effekter De senere år har der været meget fokus på brugen af virksomhedsrettet aktivering. Det er en udbredt opfattelse,

Læs mere

Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser

Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser Da der d. 5.april 2011 blev afholdt et fælles temamøde for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgene blev det aftalt, at der

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge 27. august 2015 Jakob Jensen, COK og Lone Englund Stjer, KL 27-08-2015 1 Hvad snakker vi om Udfordringen hvad siger analysen Det økonomiske potentiale i en effektiv forebyggende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 1. Halvår 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 3 Køn... 4 Alder... 4 Tilbud...

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland På kanten af arbejdsmarkedet - Konference 2. december 2009 1 Overordnede udfordringer Horsens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Udvalg: Måloverskrift: Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Vækst med nye perspektiver Sammenhæng til vision 2018: Vækst og Udvikling understøttes via målrettede indsatser i den kommunale sagsbehandling,

Læs mere

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF En fælles strategi for udsatte og syge borgere i BIF, SUF og SOF Mange københavnere er syge eller har andre sundhedsmæssige problemer. Nogle

Læs mere

Samtidig er der en række udfordringer med it-systemet, før jobcentret kan bruge systemet til reel ledelsesmæssig

Samtidig er der en række udfordringer med it-systemet, før jobcentret kan bruge systemet til reel ledelsesmæssig Jobcenter Esbjerg Baggrund I 2009 indledte Jobcenter Esbjerg et pilotprojekt om resultatbaseret styring og progressionsmålinger af borgernes vej til arbejdsmarkedet. Udgangspunktet for projektet var at

Læs mere

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats Lokal udmøntning af LBR-strategien for nytteindsats Indholdsfortegnelse sidetal 1. Formål 3 2. Målgrupper 4 3. Varighed og tilbud 5 4. LBR s opgave og arbejde med nytteindsatsen 6 5. Tillidsrepræsentanternes

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset.

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset. HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1 Status på sygedagpengeområdet...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ANSØGNINGSSKEMA Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige Ansøgningen sendes til: Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

Opsamling. Programmet for informationsseminaret var som følger:

Opsamling. Programmet for informationsseminaret var som følger: Opsamling Informationsseminar om integrationspålæg 22. oktober 2014, Bella Center I dette notat gives en kort opsamling på informationsseminar afholdt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende

Læs mere

APRIL 2012. Råd og anbefalinger. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

APRIL 2012. Råd og anbefalinger. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland APRIL 2012 Råd og anbefalinger Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland GODE RESULTATER AF DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE AKTIVERING RÅD OG ANBEFALINGER 2 GODE RESULTATER AF DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE AKTIVERING

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Flow SDP-sag. Uge 5 (i job) Oplysningsskema modtages. Minimum hver 4. uge Opfølgning med fokus på fortsat berettigelse mål & progression

Flow SDP-sag. Uge 5 (i job) Oplysningsskema modtages. Minimum hver 4. uge Opfølgning med fokus på fortsat berettigelse mål & progression Flow SDP-sag Forebyggende indsats Borger melder sig syg KATEGORI 1 Brev til borger om raskmelding (partshøring) Brev til arbejdsgiver Uge 3 (ledige) Liste over sygemeldte sendes til Jobindsats Uge 5 (i

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet Notat Sagsnr.: 2013/0006166 Dato: 20. april 2014 Titel: Virksomhedskonsulenternes arbejde Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet I Jobcenter

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 4 Tilbud... 4

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Udkast til Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere flygtninge

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 02. december 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, Multihuset Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen, Susanne Brixum, Annette

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Der er opstillet to ambitiøse mål for kampagnen se resultatopgørelserne for mål 1 og 2 på kampagnesiden her

Der er opstillet to ambitiøse mål for kampagnen se resultatopgørelserne for mål 1 og 2 på kampagnesiden her Januar 2011 NYHEDSBREV 4 INTRO Dette er det fjerde nyhedsbrev i Virksomhedscenterkampagnen. Kvartalsvist vil der komme i alt 6 nyhedsbreve frem til kampagnens afslutning juni 2011. Nyhedsbrevene samler

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Samarbejdsaftale om. straksaktivering

Samarbejdsaftale om. straksaktivering Samarbejdsaftale om mellem straksaktivering Drift og Service Rønnevangsalle 5 3400 Hillerød og Jobcenter Hillerød Trollesmindealle 27 3400 Hillerød [1] Indledning: Denne samarbejdsaftale mellem Drift og

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Arbejdsmarkedskontor Øst 25.oktober 2015 Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Jobcentrene i Nordsjælland styrker

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt N o r d f y n Referat Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20110314 www.nordfynskommune.dk Ref. bak Dato 31. marts 2011 Mødedato:

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 20. april 2010 Mødetidspunkt klokken 16.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Mødet hævet kl.: xx.xx Til stede Fraværende Hans Toft (Gentofte Kommune)

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering

2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering 2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering Projekt:_Fra ufaglært til_faglært Glostrup Projektansvarlig: Heine Hansen Slutevalueringen består af følgende dele: Et skema som

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgning Sygedagpengeopfølgning Muligheder i sygedagpengereformen Viden om tidlig virksomhedsrettet indsats Forventningsafstemning 1. Sygedagpengereformen 2. Viden om en tidlig og aktiv virksomhedsindsats for sygemeldte

Læs mere

Status et øjebliksbillede i maj/juni 2013

Status et øjebliksbillede i maj/juni 2013 Status et øjebliksbillede i maj/juni 013 Nærværende status bygger på opgørelser i hver af de 8 medvirkende kommuner og en opgørelse på tværs af kommunerne pr. maj/juni 013 (se tabel 1 og ): Hvor mange

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Dynamisk Virksomhedsmentornetværk Projektperiode: 12 måneder startende

Læs mere

PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg

PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg oktober 2007 1. Ansøgeroplysninger Ansøger UU Silkeborg og Ungeteamet i Jobcenter Silkeborg En fælles ansøgning med baggrund i det første

Læs mere

Innovation og arbejdsmarkedsudvidelse

Innovation og arbejdsmarkedsudvidelse Innovation og arbejdsmarkedsudvidelse Partnere AOF Midt - Herning afdelingen (Projektleder) Att. Afdelingsleder Birgitte Frydensbjerg Gl. Landevej 3 7400 Herning Tlf. 2025 0622 eller bifr@aof.dk Erhvervsrådet

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008 Beskæftigelsesrådet i Midtjylland Rådets temakatalog September 2008 Beskæftigelsesregion Midtjylland. Søren Frichs Vej 38K, stuen. 8230 Åbyhøj. Tlf. 7222 3700. Mail: brmidt@ams.dk Rådets temakatalog 1.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats.

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats. SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSMENTORKORPS PÅ FYN ERHVERVSMENTOR FRA SYD TIL ØST I januar 2014 har erhvervsmentorkorpset Dygtige Unge afholdt møde med repræsentanter fra Jobcentrene i Svendborg, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Aktivitetsoversigt for virksomhedscenterkampagnen - Nordjylland

Aktivitetsoversigt for virksomhedscenterkampagnen - Nordjylland Aktivitetsoversigt for virksomhedscenterkampagnen - Nordjylland Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) og beskæftigelsesregionerne har i september 2009 igangsat en landsdækkende 2 årig kampagne med det

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget Pkt.nr. 12 Evaluering af Jobcenter 521067 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at udvalget tager evalueringen til efterretning Politisk beslutning: Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Mobilt sundhedstilbud til aktivander i Svendborg Kommune Projektperiode

Læs mere

Metodeudviklingsplan til udvidelse af arbejdsstyrken

Metodeudviklingsplan til udvidelse af arbejdsstyrken Metodeudviklingsplan til udvidelse af arbejdsstyrken - beskrivelse af metodeudviklingsplanens delelementer Hvorfor arbejde med metodeudvikling? Metodeudviklingsplanen består af fire delelementer, der alle

Læs mere

4 GODE EKSEMPLER PÅ TILGANGE TIL INDSATSEN I SYDDANMARK

4 GODE EKSEMPLER PÅ TILGANGE TIL INDSATSEN I SYDDANMARK 4 GODE EKSEMPLER PÅ TILGANGE TIL INDSATSEN I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Marts 2011 Jobcenter Nyborg: Tidlig indsats for unge Resultatbeskrivelse Jobcenter Nyborg er blandt de jobcentre

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Grethe Bjært, Birger Munter, Erik Pedersen, Lars Antonsen

Grethe Bjært, Birger Munter, Erik Pedersen, Lars Antonsen N o r d f y n Referat Mødedato: Mandag den 19. marts 2012 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20120319 www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Forsøget er blevet evalueret af Michael Rosholm og Michael Svarer i samarbejde med Rambøll, og resultaterne er nu klar til offentliggørelse.

Forsøget er blevet evalueret af Michael Rosholm og Michael Svarer i samarbejde med Rambøll, og resultaterne er nu klar til offentliggørelse. N O T A T 22. august 2011 Ny viden om indsatsen for unge J.nr. 2009-00906 2. kontor/sil/upe Baggrund Projekt Unge Godt i gang blev gennemført i perioden fra november 2009 til december 2010. Målgruppen

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Folketinget Beskæftigelsesudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 25. marts 2015 Kontor:

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Referat af møde den 21. oktober 2014 med Jobcenter Vordingborg vedr. visitation af unge på uddannelseshjælp

Referat af møde den 21. oktober 2014 med Jobcenter Vordingborg vedr. visitation af unge på uddannelseshjælp Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 22. Oktober 2014 J.nr.: 2014-0031189 /MGR Referat af møde den 21. oktober 2014 med Jobcenter Vordingborg vedr. visitation af unge på uddannelseshjælp Mødedeltagere:

Læs mere